K Ø B S A F T A L E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K Ø B S A F T A L E --------------------------------------"

Transkript

1 A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen, Hjarbækvej 50, 8831 Løgstrup, den os ifølge tinglyst adkomst tilhørende endnu ikke udstykkede, ubebyggede parcel nr. af matr. nr. 3 dc Vorde By, Vorde, af areal m 2, beliggende Albertevej, 8831 Løgstrup, som vist på det rids, der er vedhæftet denne købsaftale som bilag 1. Købsaftalen er indgået på følgende V I L K Å R: 1. Ejendommen Ejendommen er en ubebygget grund, der af køber overtages således som den er og forefindes, og som besigtiget af køber. Ejendommen må alene bebygges med en boligejendom i overensstemmelse med den for området gældende lokalplan. Køber er gjort bekendt med, at 4AP-Geoteknik A/S har foretaget en jordbundsundersøgelse i udstykningsområdet. 4AP-Geoteknik A/S har udarbejdet en geoteknisk rapport, som køber har gjort sig bekendt med ved at downloade den fra eller gennem en udleveret kopi.

2 2 Såfremt det måtte vise sig, at byggeri af et sædvanligt etplanshus måtte kræve ekstraordinære funderingsforanstaltninger, er køber berettiget til at træde tilbage fra købet, men alene under forudsætning af, at køber meddeler dette skriftligt til sælger senest 1 måned efter overtagelsesdagen, dog således at fristen tidligst løber fra den. Køber modtager snarest et kommunalt ejendomsoplysningsskema med orientering om ejendommens forhold. Hvis skemaet indeholder oplysninger, der er belastende for ejendommen eller dens ejer, og som ikke er omtalt i denne købsaftale, er køberberettiget til at annullere købsaftalen, men kan ikke gøre erstatningskrav eller andre krav gældende mod sælger. Sælger oplyser, at Viborg Stiftsmuseum har foretaget arkæologiske prøveudgravninger, og omkostningerne herved er afholdt af sælger. Viborg Stiftsmuseum har frigivet den solgte ejendom. Køber er bekendt med, at der er pligt til at aftage fjernvarme fra Løgstrup Varmeværk samt at vejen er en privat fællesvej. Køber er bekendt med, at der til bebyggelsen hører en privat fællesvej og et fællesareal, der vederlagsfrit overdrages til en grundejerforening for området, og hvis vedligeholdelse og drift forestås af grundejerforeningen. Køber er endvidere bekendt med, at der på et Viborg Kommune tilhørende naboareal til boligområdet er en tidligere losseplads, der er lukket og mulddækket. Region Midtjylland har som miljømyndighed ladet foretage en forureningsundersøgelse. Undersøgelsen er forestået af ingeniørfirmaet NIRAS A/S, der til miljømyndigheden har afgivet en rapport af 14/ NIRAS A/S har foretaget en lang række boringer på selve området for den tidligere losseplads og på det udstykningsområde, hvortil ejendommen hører. Rapportens konklusion og kort over boringer er vedhæftet købsaftalen som bilag 2. Det fremgår af rapporten, at lossepladsen ikke udstrækker sig til udstykningsområdet, hverken på parceller eller fællesarealer, samt at der ikke er nogen risiko for hverken udeluft eller indeklima for de kommende bebyggelser i området. Det er heller ikke forbundet med risiko at opholde sig på området for den tidligere losseplads, hvilket område af kommunen er udlagt som grønt område 2. Overtagelse og refusion Ejendommen overtages den. På grund af forestående byggemodningsarbejder kan køber ikke påregne at kunne disponere over det købte før den. Fra denne dato at regne overgår risikoen for det solgte i enhver henseende til køber.

3 3 Overtagelsesdagen er skæringsdag for ejendommens indtægter og udgifter. Der udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo betales kontant på anfordring. Såfremt ejendommen ikke er selvstændigt vurderet, betaler køber ejendomsskat fra overtagelsesdagen at regne i forhold til det købte areal. 3. Købesum Købesummen er aftalt til kr., skriver kroner 00/100, der berigtiges på følgende måde: 1. Senest 3 dage efter købsaftalens underskrift deponeres en udbetaling stor kr ,00 2. Restkøbesummen betales kontant på overtagelsesdagen kr.,00 Købesum i alt kr.,00 For restkøbesummen stiller køber senest 3 dage efter underskrift af købsaftalen en pengeinstitutgaranti på anfordringsvilkår. Udbetalingen og senere restkøbesummen deponeres i sælgers pengeinstitut, Andelskassen, Løgstrup, og frigives, når der foreligger tinglyst, anmærkningsfrit skøde og dokumentation for, at sælger har betalt eller stillet sikkerhed for betaling af de sælger påhvilende ydelser, der vedrører sælgers andel af udstyknings- og byggemodningsomkostninger, jfr. pkt Byggemodning Sælger betaler følgende udgifter, der er indeholdt i købesummen: 1. Anlæg af veje, fortov, grønt område og vejbelysning i overensstemmelse med udstykningsplanen, som er køber bekendt. 2. Etablering af gadeledninger til fjernvarme. 3. Tilslutningsbidrag til kabel-tv. 4. Tilslutningsbidrag til kloak (Viborg Kommune)

4 Køber betaler: 4 1. Alle øvrige byggemodningsomkostninger, herunder tilslutningsafgifter til elektricitet (Energi Midt), vand (Viborg Vand) og fjernvarme (Løgstrup Varmeværk). 2. Stikledninger over ejendommen til huset. Der fremføres stikledninger til vand, el, varme, kloak og kabel-tv til ejendommens skel, mens køber således betaler for stikledninger fra skel til hus. Køber træffer selv aftale med de respektive værker om tilslutningen, og køber er opfordret til at søge oplysning hos de respektive værker om priser og vilkår for tilslutning. Køber er bekendt med, at tilslutningsafgifter løbende reguleres og således kan blive højere i efterfølgende år. Køber bærer risikoen herfor, idet sælger alene har risikoen for prisstigninger i de afgifter, som sælger betaler, jfr. foran. Køber er forpligtet til at tilslutte sig kabel-tv. Tilslutningsafgiften er betalt af sælger jfr. ovenfor. Løbende abonnementsudgifter betales af køber. 5. Kloakering Der er kloakeret for husspildevand, og stikledningen er som anført i pkt. 4 ført frem til grundens skel. Ejendommens spildevandsafløb skal tilsluttes denne stikledning, men der må ikke føres tagog overfladevand til stikledningen. Køber er forpligtet til at påse, at separeringen af husspildevand og tag- og overfladevand nøje overholdes. Tag- og andet overfladevand skal afledes efter de bestemmelser, som fastsattes af Viborg Kommune. 6. Servitutter Køber er bekendt med, at det solgte er omfattet af Viborg Kommunes lokalplan nr. 318, der er endeligt godkendt af Viborg Byråd d. 25/ Køber er bekendt med, at lokalplanen har bestemmelser for, hvorledes ejendommen må bebygges, og køber er opfordret til nøje at sætte sig ind i bestemmelserne og rette eventuelle tvivlsspørgsmål til Viborg Kommune. Sælger påtager sig ikke ansvar for, at det af køber påtænkte byggeri er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, fra hvilke der som udgangspunkt ikke af Viborg Kommune vil blive dispenseret.

5 Køber respekterer endvidere de servitutter, der måtte blive tinglyst i forbindelse med udstykning og byggemodning. 5 Herudover er køber bekendt med og respekterer: at at at der på ejendommen tinglyses en servitut om pligt til tilslutning til kabel-tv og medlemskab af Grundejerforening, og at køber er forpligtet til at respektere foreningens vedtægter og til at betale kontingent m.v. Grundejerforeningen er pligtig at modtage skøde på fællesarealer, herunder på områdets veje, der er private fællesveje. der tinglyses servitut om pligt til bebyggelse og tilbageskødningspligt i henhold til købsaftalens pkt Værdierklæring Sælger erklærer, at ejendommen ikke er særskilt vurderet, og at værdien af det solgte ikke overstiger købesummen. 8. Byggepligt Køber er forpligtet til at påbegynde byggeri på den købte ejendom senest 18 måneder efter overtagelsesdagen. Såfremt denne frist ikke overholdes, er sælger berettiget, men ikke forpligtet, til at kræve ejendommen tilbageskødet til en pris, der svarer til 90 % af købesummen og således, at køber betaler samtlige omkostninger ved tilbageskødningen. Køber må ikke videresælge ejendommen i ubebygget stand. Ønsker køber at videresælge ejendommen i ubebygget stand, skal sælger tilbydes at tilbagekøbe ejendommen til samme pris og på samme vilkår, som foran anført. Nærværende bestemmelse vil blive tinglyst servitutstiftende på ejendommen ved særskilt deklaration.

6 9. 6 Tinglysning af overdragelse Tinglysning af overdragelsen af ejendommen forestås af sælgers advokat, advokat Uffe Steffensen, Viborg, der til brug herfor udarbejder skøde/tinglysningsaftale. 10. Omkostninger Omkostningerne ved tinglysning af overdragelsen afholdes af køber og sælger i forening, hver med halvdelen. Tinglysningsafgiften udgør kr ,00 + 0,6 % af købesummen. Parterne betaler udgifter til egen advokat og evt. andre rådgivere. Udstykningsomkostninger er afholdt af sælger. 11. Bilag Til denne købsaftale hører følgende bilag, der betragtes som integreret del af købsaftalen: Bilag 1 Bilag 2 Rids der viser den solgte parcels beliggenhed Konklusion og kort fra NIRAS A/S forureningsundersøgelse, den / 2008 Som køber(e): Løgstrup, den / 2008 Som sælgere: Jens Jørgen N. Nielsen Bente Østergaard Nielsen

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013 Ringsted Kommunens salgsbetingelser for afhændelse af parceller til åben lav boligbebyggelse, udstykket fra matr. nr. 1ba, Klosteret, Ringsted Jorder, beliggende ved Søndervang mod Ådalen Godkendt af Ringsted

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 8 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 8 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG * cpr * og * cpr. i lige sameje begge boende

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen

KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale. Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg. [ ] [CPR-nr.] MELLEM Carl Strunge Jensen K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S KØBSAFTALE [UBEBYGGET PARCELHUSGRUND] Dette er ikke en standardkøbsaftale MELLEM Carl Strunge Jensen Svejbæk Søvej 3 8600 Silkeborg OG [ ]

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere