O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det"

Transkript

1 DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske Teatersamarbejde

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMSTENS OMRÅDE LØN TILLÆGSBETALING PENSION 13,95 % ARBEJDSTID LOKALAFTALE FERIE FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER TJENESTEDRAGT / UNIFORM OPBEVARING AF TØJ OPSIGELSE LOKALE UOVERENSSTEMMELSER ØVRIGE ANSÆTTELSESVILKÅR IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE... 7 BILAG 1: SUPPLERENDE AFTALER VEDRØRENDE LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR MÅNEDSLØNNEDE... 9 BILAG 1: SUPPLERENDE AFTALER VEDRØRENDE LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR MÅNEDSLØNNEDE... 9 OK-2013 Side 2 af 11

3 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Overenskomsten finder anvendelse for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske Teatersamarbejde. 2. LØN For kontrol- og garderobepersonale over 18 år udgør timelønnen 1/1924 af lønnen på skalatrin 13 (efter den for statens tjenestemænd gældende skala med tilhørende stedtillægssatser). For påklædere over 18 år udgør timelønnen 1/1924 af lønnen på skalatrin 14 (efter den for statens tjenestemænd gældende skala med tilhørende stedtillægssatser). Stk. 3. For ansatte under 18 år udgør timelønnen 70 % af timelønnen til ansatte over 18 år. Stk. 4. Lønnen udbetales månedsvis bagud. 3. TILLÆGSBETALING Ved forestillinger, hvor tæppet falder efter kl , betales et tillæg pr. time for tjeneste efter dette tidspunkt på 50 % af de gældende timelønninger. For tjeneste på søn - og helligdage (herunder juleaftensdag samt 1. og 2. juledag) betales et tillæg pr. time på 50 % af de gældende timelønninger. Stk. 3. For tjeneste ved midnatsforestillinger betales et tillæg pr. time på 100 % af de gældende timelønninger. Stk. 4. OK-2013 Side 3 af 11

4 For påklædernes hjælp ved total kropssminkning og dertil hørende afvaskning betales kr. 20,70 (ureguleret) pr. forestilling. Teatrene udlåner kittel til dette arbejde. Stk. 5. For forestillinger, hvor påklædere medvirker som statister, betales halv statistløn ud over den indtjente påklæderløn. Stk. 6. Der ydes 3 % af timelønnen som kompensation for helligdagsbetaling. 4. PENSION 13,95 % Der oprettes en pensionsordning i PFA pension for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ved Folketeatret samt teatre tilknyttet Det københavnske Teatersamarbejde.. Det samlede pensionsbidrag udgør 13,95 % af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. Stk. 3. Teatret indbetaler pensionsbidraget til PFA pension. 5. ARBEJDSTID Arbejdstiden begynder for alle medarbejdere ½ time før forestillingens begyndelse. For garderobepersonalet varer arbejdstiden, indtil publikum har forladt teatret, og for påklæderne indtil ½ time efter forestillingens afslutning. For kontrolpersonalet varer arbejdstiden, indtil publikum har forladt salen, medmindre andet er aftalt, jf. dog stk. 3. Afslutningen på kontrollørens arbejdstid kan således ved aftale fastsættes til et tidspunkt, før publikum har forladt salen. Den samlede arbejdstid skal dog mindst udgøre 2 timer, jf. stk. 3. Stk. 3. OK-2013 Side 4 af 11

5 Forud for opførelsen af en forestilling aftales, hvor mange timer der skal ydes betaling for. Der ydes dog betaling for minimum 2 timer. Stk. 4. Pauser mellem 2 arbejdsperioder på 2 timer eller derunder medregnes i arbejdstiden. Stk. 5. For tjeneste ud over det aftalte tidsrum betales 50 % af de i 2, stk. 1 og 2 nævnte timelønninger pr. påbegyndt halve time. Stk. 6. For tjeneste ved general- og fotograferingsprøver betales for minimum 4 timer. For tjeneste ud over 4 timer finder reglen i stk. 5 anvendelse. Stk. 7. Der ydes betaling for forestillinger, som aflyses, såfremt meddelelse om aflysningen ikke er givet hjemmet inden 4 timer før mødetid. Stk. 8. Hvis den ansatte bliver tilsagt til mere end 1 forestilling samme dag, men hjemsendes fra den ene af forestillingerne (svigtende besøg etc.) betales for halvdelen af det antal timer, der er aftalt for den pågældende forestilling. Stk. 9. Ved mere end 6 timers uafbrudt tjeneste har personalet krav på ½ times spisepause på skift. Efter 8 timers tjeneste yderligere ½ times spisepause. 6. LOKALAFTALE Mellem teatrets ledelse og tillidsrepræsentanten / TLs lokale afdeling kan der indgås aftale(r), der fraviger eller supplerer bestemmelserne i 3, 4 og 5. Medarbejderne må dog samlet set ikke stilles ringere end overenskomsten foreskriver. 7. FERIE Der ydes ferie og feriegodtgørelse i henhold til Ferielovens bestemmelser. OK-2013 Side 5 af 11

6 Teknisk Landsforbund har ønsket opmærksomheden henledt på, at teatret kan imødekomme en ansats ønske om tjenestefrihed - med eller uden løn - såfremt det er foreneligt med teatrets tarv. OK-2013 Side 6 af 11

7 8. FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Timelønnede er omfattet af reglerne i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel m.v. samt 1-8 i aftale af 12. juni 2007 mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne om tjenestefrihed af familiemæssige årsager. 9. TJENESTEDRAGT / UNIFORM Teatret holder uniform til personalet. Teatret påtager sig vedligeholdelse, rensning eller vask, idet teatret forbeholder sig ret til erstatning, hvis uniformen udsættes for skade ved forsæt eller grov uagtsomhed. Medarbejderne har krav på et aflåseligt rum eller skab til opbevaring af deres tøj under forestillingen. Nøglen hertil, som i første omgang udleveres af teatret, opbevares hos personalets tillidsrepræsentant eller overkontrolløren. 10. OPBEVARING AF TØJ Ved opbevaring af tøj uden for garderoben bortfalder teatrets ansvar, hvilket garderobebetjeningen har pligt til at meddele publikum. 11. OPSIGELSE Det gensidige opsigelsesvarsel inden for en sæson er 14 dage til den 1. eller den 15. i en måned. Ved slutningen af den årlige sæson gives der ikke opsigelsesvarsel, dog gives der senest 14 dage efter sæsonens slutning skriftlig meddelelse til det personale, som ikke kan forvente genantagelse. Parterne er enige om, at det under alle omstændigheder bør tilstræbes, at den ansatte får besked senest den 1. juni om, at pågældende ikke kan forvente genansættelse. Ved ansættelse af reserver meddeles det ved sæsonens begyndelse, hvem der skal være 1., 2., 3. osv. reserve, således at teatret retter henvendelse til de pågældende i den nævnte rækkefølge. OK-2013 Side 7 af 11

8 12. LOKALE UOVERENSSTEMMELSER Forinden en sag om lokal uenighed, om forståelsen eller anvendelsen af overenskomsten og tilhørende bilag indbringes for mæglingsmøde, jf. hovedaftalens 7, skal der lokalt afholdes møde mellem repræsentanter for det enkelte teater og forbundets lokale repræsentanter. Såfremt en af parterne ønsker det, udarbejdes skriftlige mødereferater, som bør indeholde: 1) en præcis formulering af, hvad uenigheden drejer sig om, 2) hvem der deltog i mødet, 3) hvor og hvornår mødet fandt sted, 4) parternes stilling til uenigheden, 5) parternes underskrifter Der kan ikke ved lokale forhandlinger træffes aftale, som strider imod overenskomstens bestemmelser. 13. ØVRIGE ANSÆTTELSESVILKÅR I forbindelse med overenskomstforhandlingerne har parterne drøftet hvilke supplerende aftaler vedrørende generelle arbejdsvilkår, der skal være gældende for månedslønnede medarbejdere efter 1. april En række af de gamle amtskommunale supplerende aftaler (APV er) er aftalt foreløbig fortsat at være gældende i den ordlyd de havde pr. 31. marts Disse fremgår af Bilag 1 til overenskomsten. Ligesom det af Bilag 1 fremgår hvilke af disse supplerende aftaler (APVer) der er aftalt at udgå eller er aftalt erstattet af tilsvarende statslige aftaler/cirkulære. 14. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE Denne overenskomst træder i kraft den Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den OK-2013 Side 8 af 11

9 Stk. 3. Fra det tidspunkt at regne, da opsigelse af overenskomsten får gyldighed, og indtil ny overenskomst indgås, sker aflønning af de ansatte på grundlag af den på overenskomstens sidste gyldighedsdag gældende løn for tjenestemænd i staten. København, den 5. december 2013 For Det Københavnske Teatersamarbejde Steen Pade. For Folketeatret Kasper Wilton For TEKNISK LANDSFORBUND Gita Grüning. OK-2013 Side 9 af 11

10 BILAG 1: SUPPLERENDE AFTALER VEDRØRENDE LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR MÅNEDSLØNNEDE Det er aftalt at de tidligere gældende supplerende aftaler (APVer) fra det amtskommunale område enten fortsat er gældende i den ordlyd de havde pr , er aftalt at udgå eller er aftalt afløst af andre aftalesæt, som nedenfor i skemaet angivet. APV nr ( 31.marts 2008) APV navn (Amtsrådsforeningens Personaleadministrative Vejledning) Supplerende aftaler fra Statens område indgået mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne, der erstatter hidtil gældende APV er Ansættelsesbreve Cirkulære nr. 62 af vedrørende Aftale af 29. maj 2002 mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne Lønninger Lønjusteringsaftalen Cirkulære nr. 169 af vedr. grundbeløbsniveau Kommentarer Decentral løn Gælder fortsat, men drøftes i perioden i forhold til hvad der fremover skal gælde. Det skal bemærkes at der ikke er afsat midler til lokalløn i.f.m. overenskomstfornyelsen 2008 og Resultatløn APV udgår Tilrettelæggelse af arbejdstid Decentrale arbejdstider Aftale af 18. juli 2003 mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne vedrørende implementering af arbejdstidsdirektivet. Cirkulære nr. 91 af 18/07/2003 APV udgår Deltidsarbejde Aftale af 2. september 1999 mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne vedrørende implementering af deltidsdirektivet. Cirkulære nr. 134 af 02/09/ Tidsbegrænset ansættelse Konvertering af ulempetillæg Tjenestefrihed uden løn Lov om tidsbegrænset ansættelse (Lov nr. 370 af ) samt gældende aftaler vedrørende dette mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne for ansatte i staten. Bekendtgørelse om ret til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål. Bek. Nr. 518 af 03/07/ Seniorpolitik Drøftes i forbindelse med udarbejdelse af generel seniorpolitik Befordringsgodtgørelssteriet Gældende aftale mellem Finansmini- og Centralorganisationerne Gælder fortsat APV udgår OK-2013 Side 10 af 11

11 Kompetenceudvikling vedrørende tjenesterejser (Tjenesterejseaftalen) Socialt Kapitel Cirkulærenr af med evt. ændringer som følge af OK SU og tillidsrepræsen-tantetember Cirkulære nr af 30. sep om tillidsrepræsentanter i staten m.v. Cirkulære nr af 8. maj 2008 om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Gælder fortsat, men drøftes i perioden i forhold til hvad der fremover skal gælde idet teatrene ikke har adgang til de afsatte 3- partsmidler på statens område Dog er det parternes hensigt, at aftale konkrete løsninger såfremt de statslige aftaler om f.eks. udpegning af tillidsmænd giver anledning til praktiske problemer på teatrene. OK-2013 Side 11 af 11

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.21 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund 40.21 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund 33.03 Side

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE 2013 1 Indhold Side ORGANISATIONSAFTALE... 3 I. DEL... 3 1. Organisationsaftalens område... 3 9.A. Arbejdstid... 4 9.B. Deltid... 4 9 C. Plustid...

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere