Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013."

Transkript

1 Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej Uldum T: Sune Mikkelsen Dir: Mob: Sagsnr P Fornyelse af vandindvindingstilladelse til markvanding samt afgørelse om vurdering af projektets virkning på miljøet (vvm) Linnerupvej 9L, 7160 Tørring Anlægsnr Jupiter ID Ansøgning: Hedensted Kommune har den 8. juli 2013 modtaget Deres ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelse til markvanding fra en boring (DGU nr ) matr. nr. 1 ar Hjortsvang By, Linnerup på ejendommen Linnerupvej 9L, 7160 Tørring. Der ansøges om vanding af ca. 16 ha landbrugsafgrøder (matr. nr. 1 ar Hjortsvang By, Linnerup). Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til m 3 /år. Denne udløb 1. oktober På baggrund af de oppumpede mængder nedsættes den tilladte årlige mængde til m 3. Begrundelsen for nedsættelsen uddybes i det efterfølgende. Vandindvindingstilladelse til markvanding: Der meddeles hermed, i medfør af 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse af lov nr af 30. september 2013 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding. Tilladelsen er gældende indtil den 30. april 2030 Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: Anlæg og drift: 1. Indvindingens formål er vanding af landbrugsafgrøder. 2. Der må maksimalt indvindes m³ grundvand pr. år fra boringer vist i nedenstående skema. 1

2 Boring DGU nr. Lokalisering Tilladt vandmængde m 3 /år ar Hjortsvang By, Linnerup Boringens placering fremgår af vedlagte kortudsnit, se bilag 1. Tilladt timekapacitet m 3 /time 3. Tilladelsen omfatter vanding af 16 ha på ejendomsmatriklerne tilhørende ejendommen Linnerupvej 9L, 7160 Tørring. 4. Indvindingsanlægget skal være indrettet efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Herunder skal indvindingsanlægget være indrettet, så der ikke kan ske indtrængning af overfladevand samt være aflåst. 5. Udskiftning af pumper til større ydeevne kræver ny tilladelse fra Hedensted Kommune. 6. Ejer er efter vandforsyningslovens 23 erstatningspligtig for skader, som forvoldes i bestående forhold under anlæggets drift. Erstatningsspørgsmål om skader forvoldt ved forandring af grundvandsstanden afgøres af taksationsmyndighederne. 7. Såfremt driften af markvandingsanlægget viser sig at have en negativ påvirkning på de omkringliggende naturområder, herunder vandløbene, kan Hedensted Kommune ændre vilkårene i indvindingstilladelsen eller helt inddrage den. Indberetning 8. Den indvundne vandmængde skal måles og aflæses en gang årligt. Aflæsningen skal foretages pr. 1. januar, og resultatet skal indberettes til Hedensted Kommune inden den 1. februar samme år. 9. Grundvandstanden i boringen skal pejles to gange årligt: før og efter vandingssæsonen. Afstanden ned til grundvandspejlet måles fra terrænniveau. Pejledata for det forudgående år indsendes til Hedensted Kommune hvert år inden den 1. februar. Pejledata skal opbevares hos boringsejer i minimum 5 år. 10. De oppumpede vandmængder skal måles ved brug af vandur (kubikmeter-måler). 11. Hedensted Kommune kan til en hver tid ændre metoden til måling af oppumpede mængder grundvand. 12. En øget oppumpning til mere end 42 m 3 i timen kræver en ny tilladelse. Erstatningsboring 13. Kommunen skal kontaktes, hvis den eksisterende boring ønskes erstattet af en ny. Fredningsområde For at sikre grundvandet mod forurening meddeles følgende påbud efter 2

3 lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/ Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) med senere ændringer: 14. Efter miljøbeskyttelseslovens 24, stk. 1 fastlægges et fredningsområde omkring boringen, begrænset af en cirkel med centrum i boringen og en radius på 10 m. Inden for fredningsområdet må der ikke gødes, bruges ukrudtsdræbende midler eller i det hele taget anbringes eller anvendes stoffer på en sådan måde, at indvindingsanlæggene udsættes for forurening. Inden for fredningsområdet må der ikke fyldes vand på sprøjtebeholdere. Det anbefales, at fredningsområdet tinglyses af hensyn til fremtidige ejere. Tidsfrister 15. Tilladelsen er gældende indtil den 30. april Ønskes tilladelsen fornyet, skal der indsendes ansøgning herom til Hedensted Kommune inden d. 1. april Tilsyn: Hedensted Kommune fører tilsyn med, at de anførte betingelser overholdes. Hvis betingelserne ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning jf. vandforsyningslovens 34. Overtrædelse af vilkår fastsat efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven kan straffes efter de respektive loves bestemmelser herom (jf. vandforsyningslovens 84 og miljøbeskyttelseslovens 110). Tilladelsen kan tilbagekaldes hvis indvindingen ikke er sket inden for et sammenhængende tidsrum af 5 år, jf. vandforsyningslovens 35. Annoncering: Vandindvindingstilladelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside den 12. maj Afgørelserne kan påklages til Naturog Miljøklagenævnet jf. klagevejledningen i bilag 3. Klagevejledning Klagevejledning ses i bilag 3. Sagsfremstilling: Ansøgningen. Hedensted Kommune har d. 8. juli 2013 modtaget Deres ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelse til vanding af landbrugsafgrøder. Der ønskes indvinding af vand fra boring DGU nr Boring DGU-Nr : Boringen er udført i 1985 og er 59 m dyb. Boringen er sat i vekslende glaciale sand- og lerlag. Der er i alt ca 20 m lerlag mellem terræn og grundvandsspejl. Ud fra potentialekort og borerapport står grundvandsspejlet ca 40 m under terræn. Det vurderes derfor, at der ikke er hydraulisk kontakt mellem overfladevand og grundvand. Boringen er filtersat i 49,5-58,5 meters dybde. Prøvepumpningen af boringen i 25 timer med 30 m 3 /t gav en sænkning på 1,4 m. Inden prøvepumpningen var rovandstanden 39,5 m.u.t. 3

4 Vandkvalitet Boringen benyttes ikke til husholdningsbrug. Der stilles derfor ikke krav om drikkevandskvalitet. Tilsyn Hedensted Kommune foretog den 17. december 2013 et tilsyn af boringen. Boring og tørbrønd fremstod i god stand. Trykforøgerpumpen er placeret få m fra tørbrønd, og står ubeskyttet på græsareal. Måling af oppumpede vandmængder Målingen af oppumpede mængder ændres fra timetæller til vandur (kubikmeter-måler). Gennem sidste tilladelses periode har der været problemer med at indberette oppumpede mængder på grund af fejl i timetælleren. Et vandur tager samtidig højde for at timeoppumpningen ændres, når dysestørrelse, diameter på vandledninger eller afstanden fra boring til vandingsmaskiner ændres. Hvert år når vandingssæsonen begynder, skal det sikres, at vanduret virker. Indvindingsmængde Vejle Amt meddelte i 1998 tilladelse til at der måtte indvindes m 3 grundvand årligt til vanding af 16 ha. Hedensted Kommunes beregninger viser, at den samlede tilladte indvindingsmængde i området er stor, og at vandløb og beskyttet natur bliver påvirket af indvindingerne. På den baggrund ønsker kommunen at reducere den samlede tilladte indvindingsmængde i området. Den største indberettede vandmængde siden 1998, hvor den sidste tilladelse blev meddelt er m 3 (2006). På den baggrund fastholder Hedensted Kommune, at der kan vandes med m 3 /ha/år. Der må derfor maksimalt indvindes m 3 år til vanding af 16 ha. Grundvandsstrømning Ifølge grundvandspotentialekort indvindes der vand fra nord. Naturstyrelsen er pt. i gang med en geologisk kortlægning af området, der vil vise hvor der fremtidigt vil kunne hentes godt og rigeligt drikkevand. Vandplan I Vandplanen er området, hvor boringen er etableret, beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det har dog ingen betydning for den ansøgte indvinding. Naturstyrelsen er pt. i gang med en geologisk kortlægning af området, der vil vise hvor der fremtidigt vil kunne hentes godt og rigeligt drikkevand. Boring er beliggende i delopland Gudenå syd i hovedvandoplandet til Randers Fjord i vandplanen. I Vandplan Hovedopland for Randers Fjord er der angivet en maksimal indvindingsprocent på 35 af grundvandsdannelsen. I deloplandet Gudenå Syd er indvindingsprocenten samlet beregnet til 21,9. Regionalt er der tilstrækkelige grundvandsressourcer til indvindingen. Beskyttet natur 4

5 Inden for en afstand af 500 m fra boringen er der: 3 sø 410 m mod SØ 3 eng 490 m mod SSV Boringen er placeret 3,4 km Ø for EU-habitatområdet Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat. Boringen er placeret 3,7 km NV for EFhabitatområde/EF-fuglebeskyttelsesområde Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær. Det er Hedensted Kommunes vurdering, at naturområderne ikke bliver påvirket væsentligt af indvindingen. Beskyttede arter: Hedensted Kommune har ikke registreret beskyttede arter i området. På grund af arealets hidtidige anvendelse vurderes det ikke at være et velegnet levested for bilag IV arter. Høring af Ikast-Brande Kommune Boringen er placeret ca. 1,5 km syd for Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune har til sagen udtalt, at indvindingen ikke vurderes at påvirke beskyttet natur/arter væsentligt. Andre boringer Indenfor 500 m fra markvandingsboringen er der ifølge kommunens oplysninger ingen andre indvindingsboringer. Boringen er placeret i en afstand af ca. 3 km fra Aale Vandværks og Klovborg Vandværks indvindingsboringer. Spildevandsforhold Der nedsives spildevand fra naboejendommen (Linnerupvej 10) i en afstand af kun 8 m fra boringen. Der er ingen øvrige nedsivningsanlæg indenfor 150 m fra boringerne. Vurdering Hedensted Kommune vurderer, at De kan få Deres markvandingstilladelser fornyet med en nedsat indvindingsmængde, idet vandressourcerne indtil videre er tilstrækkelige til dette formål i området. Det kan eventuelt komme på tale at mindske den tilladte vandmængde senere, hvis undersøgelser viser, at der ikke er vand nok i området til andre formål. Det kan ligeledes blive nødvendigt at reducere vandmængden, hvis det viser sig, at vandindvindinger til markvanding belaster det omgivende miljø som f.eks. vandløb og vådområder. I øvrigt: Hvis tilladelsen ønskes ændret (på grund af jordkøb eller -salg, væsentlige ændringer i afgrødefordelingen, større pumpe monteret eller lignende), skal en ansøgning om dette indsendes til kommunen. Vurdering af virkning på miljøet (VVM) Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at fornyelse af indvindingstilladelsen til markvanding på ejendommen Linnerupvej 9L, 7160 Tørring ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Indvindingstilladelsen er således ikke omfattet af bestemmelserne om VVMpligt. Yderligere om VVM- screeningen i bilag 2. 5

6 Med venlig hilsen Sune Mikkelsen Biolog Bilag 1: kortbilag, der viser de vandede arealer og boringens placering Bilag 2: VVM-vurdering Bilag 3. Klagevejledning Kopi til: Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København Ø Danmarks Naturfredningsforening, Hedensted lokalafdeling, Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postboks 2188, 1017 København K, Ikast-Brande Kommune, 6

7 Bilag 1: Kort over vandede arealer og boringens placering DGU-Nr

8 Bilag 2: Afgørelse om VVM-pligt Afgørelse om VVM-pligt Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at fornyelse af vandindvindingstilladelse til markvanding på ejendommen Linnerupvej 9L, 7160 Tørring ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Indvindingstilladelsen er således ikke omfattet af bestemmelserne om VVMpligt. Afgørelsen er truffet efter 3, stk.1. i bekendtgørelse nr af 6. november 2014 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Da vandindvindingsanlæg er medtaget på bilag 2, punkt 2c og 11l, i ovennævnte bekendtgørelse om VVM, er der foretaget en VVM-screening. Screeningen, som er en gennemgang af en lang række miljømæssige forhold viste, at vandindvindingen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunens afgørelse om VVM-pligt vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside den 12. maj 2015, og afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet jf. klagevejledningen i bilag 3. Klagevejledning Klagevejledning ses i bilag 3. 8

9 Bilag 3. Klagevejledning Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen til Natur & Miljøklagenævnet af ansøgeren, Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen, klageberettigede foreninger og organisationer. Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl på den dag, hvor klagefristen udløber. Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via eller Der er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på og samt på Naturog Miljøklagenævnets hjemmeside. På kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, spørgsmål og svar samt telefonnummer og adresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 9

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Hovedgade 86-90 2880 Bagsværd 24. marts 2015 Dispensation til skæring

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1449 af 11/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-12-2007 Miljøministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 71 af 17/01/2007 Links til EU direktiver,

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere