Danmarks bedste Bo-kommune i Fra Vision til Handling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks bedste Bo-kommune i 2018. Fra Vision til Handling"

Transkript

1 Danmarks bedste Bo-kommune i 2018 Fra Vision til Handling Vi tager medansvar for forandringer og vi har modet til at gennemføre dem Visionsplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen for den Konservative Vælgerforening i Gribskov Kommune. Juli måned Version 3.4 Side 1

2 Fra vision til handling Fra vision til handling Hvordan gør vi Konservative i Gribskov Kommune visionen Danmarks bedste Bo-kommune til virkelighed Side 2

3 Indholdsfortegnelse Visionen Målsætningen - Indsatsområderne 4 Forskole Skole Studie 5 Social- og ældreområdet 8 Kultur Turisme 10 Erhverv 12 Infrastruktur 15 Borgerservice/Økonomi 18 Miljø/Natur 21 Realisering 23 Side 3

4 Vision målsætning og indsatsområder Danmarks bedste Bo-kommune De konservative vil på en og samme tid skabe den positive udvikling der giver vækst, der peger fremad og som tiltrækker nye borgere, der kan skabe yderligere indkomstgrundlag, som igen åbner for nye muligheder. Vi oplever i tiden, at befolkningen søger mod de større byområder. Det vil vi -- gennem vores målsætning og indsatsområder søge at imødegå. Vores Målsætning Det stærkt faldende børnetal i vores kommunen, med alt for få tilflytninger af nye borgere giver et stærkt faldende skattegrundlag og bevirker en nødvendig ændring bl.a. af vores skolestruktur. De Konservative i Gribskov Kommune har derfor en klar vision om, at vi ønsker folkeskolen i Gribskov skal udvikles til, at ligge i den bedste tredjedel på landsplan i Denne målsætning vil vi som Konservative holde skarpt øje med fastholdes, således at Kommunen forbliver attraktiv for børnefamilier. En styrkelse og udbygning af nedenstående indsatsområder skal ligeledes medvirke til at tiltrække nye og yngre borgere til kommunen. I 2018 skal Gribskov Kommune have øget antallet af indbyggere med 5-10 % og indkomstgrundlaget med %. Indsatsområder Skole og fritid Kultur, turisme og Erhverv Social- og ældreforsorg Infrastruktur Borger service/ Økonomi Miljø og Natur De Konservative ønsker en fortsat positiv udvikling af Gribskov Kommune, en udvikling der underbygges og styrkes af en vedholdende fokus på alle indsatsområderne. Det skal være således, at alle borgere i Gribskov Kommune føler det er et trygt sted at vende tilbage til efter en arbejdsdag, og samtidig et trygt sted at bo. Side 4

5 Forskole Skole - Studie Børn er og forbliver Danmarks fremtid. Derfor ser vi Konservative det som en pligt at sætte de allerbedste rammer for at vore børn kan blive dygtige og hele dannede mennesker. Folkeskolerne i Gribskov skal være ambitiøse og rumme alle Gribskovs børn (skole)borgere. Alle elever skal udvikles efter deres potentiale og motiveres til som minimum at tage en ungdomsuddannelse, men bestemt også gerne en længerevarende uddannelse. Kort sigt Daginstitutioner Fortsat pasningsgaranti til daginstitutionerne Konkurrencedygtig pasningstakst Fleksibel åbningstid Klar profil i alle institutioner Leg med læring som pædagogisk linje Fokus på bygningsoptimering og bedre brug af ressourcer Som yderkommune er mange af Gribskovs borgere afhængige af veldrevne daginstitutioner. Det inkluderer plads på de valgte institutioner og åbningstider der tilgodeser pendlende forældre. Børnenes hverdag skal være så indholdsrig og lærerig som muligt. Derfor ønsker vi at alle daginstitutioner formulerer en klar profil, der skal kendetegne denne institution, fx sportsligt, kreativt, naturfagligt, musisk eller andet. Parallelt ønsker vi, at alle daginstitutioner inkorporerer leg med læring som pædagogisk linje, hvilket betyder at børnenes evner trænes i leg. Denne linje skal være med til at støtte op om endnu bedre brobygning fra børnehave til folkeskole, så børnenes læringsparathed er øvet ved skolestart. Kort sigt Folkeskole Fokus på gennemførelse af ny skolestruktur Tydelig profil for den enkelte skole Styrkelse af skoleledelsen på skolerne med øget selvstyre og ansvar Faguddannede lærere i alle fag Bedre udnyttelse af holddannelse, også mellem årgange Folkeskolen er hjertet i det danske uddannelsessystem. Her lægges grundlaget for børnenes fremtid, da det er her det enkelte barn lærer sine styrker og svagheder at kende. Derfor må folkeskolerne i Gribskov Kommune være blandt landets bedste. Som led heri, ønsker vi at folkeskolerne i kommunen formulerer en tydelig profil, fx ved at have forskellige spor på de større skoler, som science, idræt, kultur mv. Skolerne skal udnytte mulighederne for holddannelse bedre, dette gælder også holddannelse på tværs af årgange. Med profileringen skal følge øget selvstyre til skoleledelserne, der til gengæld skal holdes op imod klare fastsatte mål for den enkelte skole. Fokus på indskolingen, således at overgangen fra børnehave til folkeskole lettes, samt at sikre at børnene får forståelse for skolens krav til dem og skolerne øger deres viden om deres opgave med de børn de modtager. Børnefamilier skal også have mulighed for at benytte privat- eller friskoler. Side 5

6 Forskole Skole - Studie Skitseoplæg til Ny Helsinge Skole Kort sigt Ny Helsinge Skole Ny svømmehal Konservative har kæmpet kraftigt og vedholdende for opførelsen af Ny Helsinge skole med tilhørende svømmehal. Vi ønsker at der i udformningen af den nye skoles profil, tages følgende med i overvejelserne: Skole med min. 3 fagretninger (fx science, sprog, kunst/musik, idræt) Niveaudelt undervisning er grundvilkår Mulighed for afprøvning af nye undervisningsformer Side 6

7 Forskole Skole - Studie Kort sigt Ungdomsuddannelserne Målbar indsats for at få flere unge i gang med og fastholde en ungdomsuddannelse Struktureret opfølgning på folkeskolens afgangselevers videre uddannelsesforløb Vi ønsker i Konservative et gennemsyn af vejledningen mod og overgangen til ungdomsuddannelserne, således at frafaldsårsagerne kan klarlægges samt reduceres. Dette må ske i samarbejde med folkeskolerne og ungdomsuddannelserne, således at kommunen kan udarbejde en strategi for at vejlede de ledige unge med bedst muligt resultat. Dette ønske er i tråd med den konservative tanke om at give alle de bedste muligheder for at opfylde deres potentiale. Vi ønsker at undersøge muligheden og behovet for alternative aktiveringsmetoder for de unge, som er i forbindelse med jobcentret, således at disse holdes i forbindelse med uddannelsessystemet ved lediggang. Lang sigt Opretholde valgfrihed og kvalitet i daginstitutioner Niveaudelt undervisning Samarbejde mellem folkeskole og erhvervsliv Folkeskolerne i den bedste tredjedel af landsgennemsnittet Opretholde målsætningen om unge i uddannelse 85% unge tager en ungdomsuddannelse. Vi anser det som mål, at folkeskolerne ved udgangen af 2015, skal være blandt den bedste tredjedel på landsplan. Denne målsætning skal den enkelte skoleleder og skole holdes op imod og der skal skabes plads til selvstændige fremgangsmåder til dette mål på den enkelte skole med forskellige behov og profiler. Vi fastholder ønsket om at folkeskolerne i meget højere grad udnytter holddannelse indenfor og på tværs af årgange. Konservative ønsker et samarbejde mellem folkeskole og det lokale erhvervsliv. Vi foreslår at der fra 6. klasse tilknyttes 3 virksomheder pr. 6 klasse. Dette samarbejde søger at skabe et nyt og meget konkret indblik for børnene i erhvervslivet, som referenceramme til undervisningen. Vi ønsker at opretholde valgfriheden og kvaliteten på dagtilbuddene. Disse målsætninger vil vi Konservative holde skarpt øje med fastholdes, således at Kommunen forbliver attraktiv for børnefamilier. Vi ønsker forsat at arbejde hårdt for at de unge i Kommunen kommer i uddannelse, og gennemfører uddannelsen. Målsætningen er at 85 % af de unge i kommunen tager en ungdomsuddannelse. Side 7

8 Social- og ældreområdet Socialpolitikken indtager en helt central rolle i konservativ politik. Den kendertegner det samfund, vi vil skabe et samfund med omsorg, medmenneskelighed og respekt for den enkelte. Et samfund, der er præget af bevidstheden om, at vi alle har en vigtig opgave at udføre for fællesskabet. Vi er alle afhængige af hinanden. Vi ønsker et samfund, hvor fællesskabet er stærkt nok til at løfte de svage, uden at knække de stærke. Kort sigt Fokus på, samt reduktion af lange sagsbehandlingstider Oprettelse af hjælpemiddeldepot Minimering af konsulenttimer Sikring af motionstilbud til ældre og handicappede Socialområdet dækker over flere forskellige borgergrupper. Det stiller store krav til politikkerne, der skal tage stilling til både store og små problemstillinger, som borgerne oplever i hverdagen og i samspillet med kommunen. Lange sagsbehandlingstider og bureaukrati, er for mange borgere et vilkår når de møder kommunen. Dette er et særligt problem i forbindelse med samfundets svageste, der let kan komme i klemme i bureaukratiet. Konservative ønsker derfor at sætte fokus på problemet, fx på visitations og bevillingsområdet, så ventetider og bureaukrati holdes i ave. Det skal være nemmere for borgerne at få den hjælp de har brug for, uden at de skal starte forfra hver gang der sker en ændring i deres bolig eller sygdomssituation. For at effektivisere på området, ønsker Konservative at oprette et hjælpemiddeldepot, der på samme måde som på biblioteket, udlåner de hjælpemidler, som Kommunen alligevel har opmagasineret. Dette simple set up vil sikre at borgeren let kan få opfyldt deres behov, samtidig med at kommunen sikrer at de dyre investeringer i hjælpemidler genanvendes. Derved spares der både på sagsbehandlingstid og udgifter. Minimering af konsulenttimer. Omfanget af brugen af konsulenter i sagsbehandlingen skal undersøges af økonomiafdelingen, således at det kan afgøres i hvor stort omfang indkøbsafdelingen betaler unødig merpris ved at handle gennem konsulentfirmaer. Pengene der spares fremadrettet på disse poster skal gå til at forbedre tilbuddene til de ældre, syge og handicappede. Konservative foreslår at der i forbindelse med et nye hjælpemiddeldepot oprettes et fitnesstilbud, hvor pensionister kan komme og benytte sig af forskellige motionsmaskiner, uden beregning. Målet er at få flere ældre til at dyrke motion, og derigennem hæve trivselen blandt vore ældre borgere. I tråd med vores ønske om bedre motionstilbud, ønsker Konservative at inddrage Helsinge Svømmehal. Her foreslår vi at varmvandsbassinet delvist reserveres i dagtimerne til ældre og handicappede. Side 8

9 Social- og ældreområdet Det sociale område er et område i vækst, også i positiv betydning, og dermed er forebyggelse ikke længere blot et tema for de særligt interesserede. Fx rammer forebyggelse ned i hjertet af de politiske opgaver i kommunerne - at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for, at borgerne kan leve et godt og sundt liv med frie valg. Problematikken er, at vi som kommune endnu ikke har grebet til de redskaber, der for alvor kan løfte den generelle sundhedstilstand. Vi lægger primært vores energi i indsatser rettet mod afgrænsede målgrupper med konkrete sundhedsudfordringer som fx vore ældre borgere der skal holdes i gang efter større operationer, stoppe med at ryge osv. osv. Potentialet et meget stort. Kort sigt Opkvalificere medarbejderne i PlejeGribskov Udvikle en klar og markant misbrugspolitik Skabe lige muligheder for handicappede, bl.a. omkring transport i kommunen Boligtilbud til psykisk syge Styrke det frivillige arbejde Vi betragter normalt den stærkt stigende gruppe af ældre som en stor økonomisk belastning. Mange af de ældre er fuldt ud funktionsdygtige, og er ofte meget villige til at deltage i fx frivilligt arbejde. Omkring 35% af den voksne befolkning arbejder frivilligt. Det lyder af meget, men en sammenligning med de andre nordiske lande viser, at vi halter bagefter; her arbejder ca. halvdelen af befolkningerne med frivilligt arbejde fortrinsvis inden for kultur og fritidsområdet. Kan vi øge niveauet af frivillige til noget der ligner det svenske niveau, vil det betyde en udvidelse af arbejdsstyrken på landsplan med ca Set i det lys betyder det, at en væsentlig del af de frivillige vil kunne yde en værdifuld og stor indsats med frivillighedsarbejde. Lang sigt Skærpe den politiske prioritering og bevågenhed for, hvem der har behovet, og ikke hvem der er fyldt > 65 år. Identificere risikogrupper m.h.p. at sikre og forebyggende. Udarbejde en frivillighedspolitik Dyrke samarbejdet med andre kommuner og regioner Side 9

10 Kultur - Turisme Med sine ca sommerhuse, er Gribskov Kommune landets næststørste turistkommune, og derfor en oplagt kommune som ståsted for turisterhvervet. Gennem en koordinering i et overordnet Turist Råd kan vi sikre, at de oplagte muligheder vi har i kommunen, bliver udnyttede og brugt - også uden for højsæsonerne. Fra 2011 og årene fremover skal vi gøre en ekstra indsats for at udvikle Gribskov Kommune til et attraktivt og synligt turistmål for både danske og internationale turister. Et besøgsmål der indeholder de lokale turist-, kultur-, fritids, og aktivitetstilbud, der er tilgængelige. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Fredensborg, Hillerød, Helsingør og Gribskov Kommuner. Gennem en koordinering i et overordnet Turist Råd, samt Visit Nordsjælland skal vi sikre, at de oplagte muligheder der findes, optimeres og synliggøres - og gennem flere medier visualiseres for at lette tilgangen til oplysninger for turisterne. Det er derfor vigtigt, at bl.a. vore strande plejes. Det er til gavn for kommunens borgere og til stor glæde for vore turister. Sandfodring bør planlægges, fremmes og gennemføres af kommunen i samarbejde med nabokommunerne. Kort sigt Turistspots i hele kommunen muligheder for netopkobling på dedikerede steder (fx Indkøbscentre, Lokalbaner - Tankstationer - Biblioteker o.l.) Højne kval. af udlejningsejendommene til feriegæster Flere Torvedage, Fiskeauktionshal, Liv efter kl. 17 Restauranter tilbyder kokkeskoler - lokale kvalitets råvarer Officielle turist- og kulturmøder giver store muligheder for positivt at præge udviklingen. Vi har ikke på nuværende tidspunkt et turistkontor i kommunen, der på kvalificeret niveau kan servicere vores turister. Turistspots kan bestå af en stander med indbygget modem for trådløs net-opkobling. De bør placeres indendørs med mulighed for, at supplere med brochurer o.l. De fleste steder uden betjening. Sendesignalet fra net-modem skal nås uden for bygningen. Ved at placere Turistspots over hele kommunen, fx ved Brugsen i Gilleleje, det nye Center i Gilleleje, Kvickly i Helsinge, Rådhuset i Helsinge, Bibliotekerne osv. osv. får turisterne mulighed for hurtigt, at få de relevante informationer om mulighederne ved deres ophold i kommunen. Kvaliteten af udlejningshusene er af gennemsnitlig ringe standard. Niveauet skal højnes gennem kontakt til udlejningsbureauerne. Derefter en videreformidling til sommerhusejerne. Flere Torvedage, udbud af kvalitetsfødevarer fx fisk, kød og grøntsager, åbne restauranter og caféer om aftenen medvirker til at gøre vores byer levende og tiltrækkende. Det er efterhånden blevet in, at deltage i kokkeskoler rund om i Europa. Hvorfor så ikke i Gribskov? I Nordsjælland har vi fødevareproducenter, der kan levere fødevarer af høj kvalitet. Vi har gode restauranter og kokke i kommunen. En kombination af disse, vil bringe Gribskov kommune på landkortet og vil medvirke til at formidle salg af kvalitetsprodukter. Det er en vej vi, som konservative, skal forfølge. Side 10

11 Kultur - Turisme Kulturhavn Gilleleje Lang sigt Nyt bycenter i Gilleleje med opstart i 2011 Fælles målrettet oplysningsindsats: Munkerup, Tegners, Nyt Tisvilde Kunsthus, Skibshallerne, moderniseret museum o.a. Store events der sætter Gribskov på verdenskortet Udviklingscenter for bæredygtighed (søg EU støtte) Samarbejde med Havnen for at sikre arbejdspladser og det meget store turistpotentiale. SuperBrugsen i Gilleleje har fundet midler til at opføre et nyt center i Gilleleje. Centeret skal opføres på den gamle fjernvarmegrund, op mod kystvejen, og skal derfra strække sig til torvet. Bygningerne kan indeholde bibliotek, biograf, fødevareforretninger og meget andet. Altså får vi mulighed for et stort nyt omdrejningspunkt for Gilleleje, for kommunens borgere og for kommunens gæster. Det giver muligheder vi skal forstår at bruge. Store tilbagevendende events i kommunen kan på flere måder have fæste i disse faciliteter. Et koordinerende samarbejde med Kultursalen i Helsinge giver flere muligheder for at tiltrække store kunstneriske kræfter. Et Aquacenter i Nordsjælland vil kunne konkurrere med tilsvarende centre på det jyske fastland, en konkurrence vi skal forstå at udnytte for derigennem at blive stærkere. Samtidig vil det, med de store perspektiver der er i en placering tæt ved havet, være tiltrækkende for et internationalt forskningsmiljø. Undersøgelse af mulighederne for et EU-støttet projekt er meget nærliggende. Det vil have stor tiltrækningskraft for kommunens turister. Vores unikke placering i det nordsjællandske giver mulighed for erhverv med udgangspunkt i bæredygtig produktion. Et udviklingsprojekt med støttet fra EU vil kunne klarlægge de muligheder der er til stede. Den kulturelle mangfoldighed skal have gode rammer, og der skal være muligheder for at udøve kultur, både nationalt, lokalt og i skolerne. Alt sammen sund Konservativ fornuft og politik. Side 11

12 Erhverv Erhvervsudvikling er et must for Gribskov Kommune. Turisterhvervet er et indbringende område, men turisterne og dermed vores indtægter, svinger som vinde blæser. Et stabilt og voksende erhvervs- og industriliv er strengt nødvendigt. Hvad skal der så til for at vores kommune kan tiltrække de erhverv, som har vækstmuligheder her? Hvis vi ser på vores vision for dette projekt Danmarks bedste Bo-kommune 2018 så har vi, med de strategier der ligger til grund for vores projekt, mange og gode muligheder for, at tiltrække de rigtige personer. Ser vi det i en sammenhæng med de principper der skal være til stede for en erhvervsudvikling, så har vi allerede udviklet strategier der ikke stritter i alle retninger, men alle peger samme vej. Det være sig uddannelse af unge, eller at fastholde og tiltrække personer med højere uddannelser. Den digitale infrastruktur er næsten på plads. Forbedret infrastruktur med en ny letbane, udvidelse af Hillerød motortrafikvejen fra Hillerød til Helsinge og bedre forbindelser mellem hovedbyerne. Vi er tæt knyttet til Øresundsregionen, derfor skal vi tænke internationalt. Vi skal brande vores kommune; Det er en tryg kommune, det er en levende kommune at bo i og ikke mindst, det er en kommune med mange og nye muligheder det er vores projekt. Kort sigt Klarlægge hvorfor erhvervene er i kommunen og hvad der skal til for at de kan vokse og blive her. Nurse iværksættere, flere og fælles faciliteter Kortlægning af potentielle vækstvirksomheder Udvikle en markant kommunal erhvervsstrategi Vi skal spørge de etablerede erhverv hvorfor de stadig har bopæl i kommunen. Hvad skal der til for, at de kan vokse og fortsat ønsker at blive her. Tæt dialog mellem erhverv og kommune er nødvendigt for en videre udvikling. Der er et stort behov for nye virksomheder. Derfor ønsker vi at oprette helhjertede kommunale tilbud til iværksættere om billige lokaler, internet opkobling, fælles printerudstyr o.l. med tilsluttet advokat o.a. Lokalerne, kunne placeres i den nye Arbejdsformidlings bygning - til rimelige priser. Det nye Jobcenter I Helsinge Side 12

13 Erhverv Kort sigt Kommunen skal klarlægge: Fælles kommunale/erhverv/borger udfordringer Klarlægge indsatsområder Tværgående indsatsområder, fx digitale værktøjer Optimering af forvaltningsprocessen Når vi fastlægger hvilke strategier vi vil anvende, skal vi gøre os klart, at der bliver tale om en række klare valg - og dermed også en række klare fravalg. Vi mener, at vi skal være meget skarpe på hvad der er mulighed for i kommunens nuværende situation. Der skal også ske en realistisk vurdering af, om kommunen har ressourcer der slår til. Alternativt hvor ressourcer så kan findes og aktiveres. Vi skal starte med en grundig diskussion af betydningen af og ikke mindst af hvordan, vi sikrer udrulningen af de fundamentale strategier, eller i hvert fald sikrer, at der er fuld opmærksomhed om dette. Gribskov Kommune skal være en tryg kommune at bo i, og samtidig skal det skal være en levende dynamisk kommune. Ikke mindst, skal vi gøre kommunen til stedet med de mange og nye muligheder muligheder der vil tiltrække unge dynamiske familier der vil bosætte sig her, tiltrække de mange erhverv, der gerne vil udvikle, producere og skabe vækst. De mange turister der gerne vil besøge vores kommende store nationalpark Kongernes Nordsjælland og de mange andre seværdigheder i kommunen. Vi har brug for vækst på alle områder, vækst der kan matche de udfordringer vi står over for i de kommende år. Lang sigt Udvikling /produktion af velfærdsteknologiske produkter Udviklingscenter for bæredygtighed (fx m. EU støtte) Aquacenter med forskning og med EU-støtte (fx fiskeopdræt) Attraktive erhvervsarealer Der er adskillige dygtige producenter af fødevarer i kommunen og i nabokommunerne. De magter at levere kvalitetsvarer til vores ypperste restauranter. Det er både et erhvervs- og turistmæssigt forsømt område, der skal dyrkes og markeres. Eksport af højkvalitative landbrugsprodukter til gode priser, er et mål. Kommunen skal udvikle og profilere en klar og markant erhvervsstrategi. Vi har tømrervirksomheder. Vi har murervirksomheder og små autovirksomheder. Vi har store landbrug og vi har små. Vi har forbavsende få virksomheder der producerer til kunder uden for kommunegrænsen. Side 13

14 Erhverv En ny analyse foretaget af MM viser at Danmark, sammen med de øvrige nordiske lande, kan blive et af verdenens førende områder inden for udvikling af ny velfærdsteknologi og andre innovative produkter til sundhedssektoren. Velfærdsteknologi er et erhvervsområde, der er i rivende udvikling. Begrebet velfærdsteknologi er et forholdsvis nyt begreb. Det er betegnelsen for en række både kendte og fremtidige teknologiske løsninger. Det er løsninger/produkter der fx kan medvirke til, at ældre og personer med funktionsnedsættelser kan opnå øget sikkerhed, tryghed og dermed blive selvhjulpne i forbindelse med deres daglige færden i og uden for hjemmet. Gribskov Kommune rummer mindre virksomheder, der kan håndtere nogle af disse produktområder. Muligheder for EU støtte til ovenstående udviklingsområder og produktion skal undersøges. Vi skal undersøge mulighederne for EU støtte til fx udviklingscenter for bæredygtighed, og vi skal undersøge mulighederne for et Aquacenter med forskning baseret på EU støttekroner til opstart. De nævnte erhvervstyper, er alle områder, der ikke kræver de store erhvervsarealer. Mindre og attraktivt beliggende arealer vil have en positiv indvirkning på potentielle tilflyttende virksomheder. Erhvervsarealerne i hele kommunen, skal gennemgå en forskønnelseskur. Det vil have en positiv effekt på de bestående virksomheder, og tiltrække nye virksomheder. Lang sigt Udvikling og afprøvning af nye politiske løsningsmodeller Politisk mod til integreret samarbejde med andre, lige så progressive kommuner som Gribskov Så politiske frø til muligheder for en anderledes håndtering af de unge ny-arbejdsløse En af betingelserne for, at vi som en lille kommune kan forny og selv er, at vi kan inspirere os selv, at vi kan inspirere andre, at vi kan anvise nye veje til at håndtere de daglige administrative udfordringer og at vi kan udvise nye vækstmuligheder i de vanskelige tider. De komplekse udfordringer vi stilles over for, kræver nye og anderledes politiske løsningsmodeller nye og mere effektive initiativer og viljen og evnen til, at eksperimentere med andre løsningsmodeller. Det danske samfund har i dage godt i den arbejdsdygtige alder, der forsørges af det offentlige. Samtidig får kun ca. 80% af en ungdomsårgang en ungdomsuddannelse. Dertil kommer, at kun ca. 45% af en ungdomsårgang gennemfører en kort, mellemlang eller længere videregående uddannelse. Hvilket spild af menneskelige ressourcer! Hvilket spild af styrker, hvilket spild af menneskelige kvaliteter, af tankevirksomhed og vækstpotentiale. Side 14

15 Infrastruktur Over halvdelen af kommunens beskæftigede, pendler til andre kommuner for at komme til deres arbejdsplads. Herudover er der en livlig trafik indenfor Gribskovs grænser, f.eks. transport til og fra arbejde og uddannelse, erhvervstransport, kommunal transport, turisme osv. Rigtig mange er således dagligt påvirket af Gribskovs små veje og dårlige forbindelser mellem kommunens større byer. Trafikforholdene i Gribskov er ligeledes en væsentlig barriere for at tiltrække nye borgere. Vi konservative vil derfor arbejde på at: infrastrukturen i Gribskov moderniseres infrastrukturen i tilstødende kommuner moderniseres, idet også dette vil aflaste trafiksituationen for vores borgere. Konservative mener at en forbedring af kommunens infrastruktur er en afgørende forudsætning for at skabe en attraktiv bokommune. Under hensyntagen til kommunens samlede økonomiske situation, skal der således investeres i trafikforholdene, idet dette er en nødvendighed for at skabe en langsigtet økonomisk bæredygtig kommune. Kort sigt Ny asfalt på nedslidte veje/særligt farlige veje gøres bredere Omfartsvej ved Mårum Ny vej fra Græsted til Gilleleje Cykelsti Helsinge-Græsted Lokalbanens stationer skal være pæne og attraktive De 5 indsatsområder er i et vist omfang planlagt og påbegyndt. Det skal sikres at disse 5 områder gennemføres inden udgangen af Side 15

16 Infrastruktur Lang sigt sporet motorvej til Helsinge Lokalbane udvides med dobbeltspor Helsinge-Hillerød Lokalbane etableres med direkte forbindelse mellem Græsted og Helsinge 4 sporet motorvej til Helsinge Trafikanter på strækningen Helsinge-Allerød er bekendt med de mange og lange kødannelser. Den lange transporttid er ikke acceptabel. Konservative mener at en 4 sporet motorvej er den rigtige og holdbare løsning. Med to kørebaner hver vej vil de kendte flaskehalse afskaffes. Men en forlængelse til Hillerød vil i første omgang være en klar forbedring. Lokalbane udvides med dobbeltspor Helsinge-Hillerød Tiden er nu moden til at der etableres dobbeltspor og flere afgange mellem Hillerød og Helsinge og derved Gribskov kommune. Med dobbeltspor til Helsinge sikres en hurtigere forbindelse med flere afgange og uden skift. En sådan forbindelse vil give både kommunens beskæftigede og unge under uddannelse en solid offentlig transportmulighed. Lokalbane etableres med direkte forbindelse mellem Græsted og Helsinge De Konservative ønsker at Lokalbanen udvides med en direkte linje mellem Græsted og Helsinge. Herved opstår en meget effektiv transport mellem Helsinge og Græsted, men også til Gilleleje som allerede er forbundet med Græsted. Dette projekt vil have stor betydning for borgerne, som vil kunne komme effektivt frem til rådhus, gymnasium, svømmehal, bibliotek mv., samt til de mange øvrige aktiviteter som findes i de tre byer. Når det nye Regionshospital ved Overdrevsvej i Hillerød skal planlægges, skal Gribskov Kommune sørge for, at der bliver planlagt en videreførelse af S-banen til Helsinge Side 16

17 Infrastruktur Lang sigt Ring 5 (Helsingør via Hillerød til Roskilde) Ring 5 (Helsingør via Hillerød til Roskilde) En motorvej til Helsinge er en nødvendighed og har højeste prioritet. Men Konservative i Gribskov støtter også op omkring planerne for etablering af en Ring 5 fra Helsingør via Hillerød til Roskilde og videre mod syd. Denne ringvej vil på en effektiv måde aflaste både Helsingør motorvejen og Helsinge motorvejen, idet man på denne ringvej kan komme effektivt rundt om København til Kastrup lufthavn og det sydlige og vestlige Danmark. Der hersker stor usikkerhed omkring det relevante i, at planlægge/udføre en Ring 5. Side 17

18 Borgerservice Side 18

19 Borgerservice Gribskov kommune har en meget vellidt og velfungerende borgerservice. De seneste sammenlægninger af kontorer og borgerservice i kommunen i 2010 er sket med forbedret service for borgerne og til gavn for de ansatte og deres faglige udvikling. Med det øgede pres på finansieringen af de offentlige opgaver, er der god grund til forsat at se nærmere på, hvordan vi kan få mere ud af kommunens ressourcer. Vi skal derfor arbejde med at øge produktiviteten og frigøre ressourcer i den offentlige sektor. Det gælder for eksempel investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi, digitalisering og afbureaukratisering, men det gælder også om at lære af hinanden og af andre kommuner. Kort sigt Højt serviceniveau/synlig organisation og ledelse Simplificering af arbejdsopgaver og effektiv udnyttelse af nutidig teknologi Klare og ambitiøse mål for sagsbehandlingstider Højt serviceniveau/synlig organisation og ledelse Oplevelsen af Gribskov som en attraktiv bokommune hænger i høj grad sammen med oplevelsen af den service som kommunen leverer til borgerne. Borgerservice omfattende alle ansatte i Gribskov kommune har derfor en meget vigtig opgave i at fremstå som en målrettet, serviceminded og økonomisk ansvarlig organisation. Borgerservice skal forsætte den positive betjening af borgene. Givet vil der være tilfælde hvor Borgerservice må give afslag på en henvendelse grundet lovgivning, regler mv, men selv en afvisning skal ske på venlig og professionel vis. Således skal alle borgere føle sig velkommen ved kontakt til Borgerservice. Simplificering af arbejdsopgaver og effektiv udnyttelse af nutidig teknologi Som i den private sektor må det kunne forventes at kommunens opgaver inklusiv de administrative opgaver kan simplificeres og effektiviseres. Simplificering af opgaver er til gavn for både ansatte og borgere. Der findes talrige eksempler herpå i både det private erhvervsliv samt indenfor det offentlige. Ledelsen skal aktivt gennemgå hvert områdes opgaver med henblik på at kortlægge om opgaver helt kan afskaffes, arbejdsgange simplificeres og effektiviseres og om bedre udnyttelse af IT er mulig. Simplificering og bedre udnyttelse af IT vil betyde at kommunens opgaver på sigt kan udføres af færre medarbejdere. De Konservative mener at denne effektivisering kan opnås ved naturlig afgang. Side 19

20 Borgerservice Kort sigt Transparens i kommunens økonomi Ansvar for økonomi hos den enkelte medarbejder Markedsføringen af kommunen (tiltrækning af nye borgere) Transparens i kommunens økonomi Kommunens økonomi skal have forbedret gennemsigtighed. Ledelsen skal effektivt kunne få et detaljeret overblik over præcist hvilke opgaver der trækker på kommunekassen og hvor meget og hvordan opgaverne trækker. Der skal stilles krav til økonomiafdelingen som skal fungere som en moderne økonomiafdeling i en privat virksomhed med et budget på 2 mia. kr. Ved hjælp af tidssvarende økonomisystemer og analyseværktøjer skal kommunen benchmarke sig mod andre kommuner og altid have en ambition om kontinuerligt at udvikle sin service og arbejdsgange til at være best in class. Ansvar for økonomi hos den enkelte medarbejder Alle ansatte ved Gribskov Kommune skal tage aktivt ansvar for kommunens økonomi. Således skal den enkelte ansatte være opmærksom på spild af kommunens ressourcer. Kan en opgave udføres mere effektivt ved nye metoder og arbejdsgange skal den ansatte og ledelsen tage aktivt fat herom. Ledelsen skal aktivt motivere til at de ansatte tager ansvar for økonomien. (se endvidere under Social og Ældreområdet) Markedsføringen af kommunen (tiltrækning af nye borgere) Gribskov kommune har rigtig meget at byde på. Gennem fokuseret markedsføring kan kommunen tiltrække nye borgere. Lang sigt Service på engelsk (for at tiltrække fremmedsprogede og udstationerede) Mere diversitet og højt uddannet arbejdskraft Relevante serviceområder udvikles til, at kunne servicere fx engelsketalende borgere I Gribskov og tilstødende kommuner er der en stigende andel af borgere som virksomheder tiltrækker fra udlandet. Konservative ønsker at tiltrække og servicere også denne målgruppe, som ofte er vellønnede og som kan give en god diversitet i kommunen. Med dette for øje skal det vurderes om kommunen kan udvikle sin service herunder informationsmateriale på engelsk. Mere diversitet og højt uddannet arbejdskraft I lighed med private virksomheder skal Borgerservice/Gribskov kommune søge at ansætte højtuddannede personer og udvikle nuværende ansatte. Dette vil underbygge de Konservatives mål indenfor Borgerservice Side 20

21 Miljø - Natur Vi lever i en kommune med en rig og smuk natur. Vi Konservative vil værne om den danske natur og dens rige dyre- og planteliv. Vi ser det som en enhver generations forpligtelse at levere et stærkt og bæredygtigt samfund videre til efterkommerne. Ingen har ret til at udpine naturen og påføre den uoprettelige skader. I Gribskov skal vi også huske på, at vores flotte natur er grundlaget for den vigtige turisme og de mange relaterede arbejdspladser. Kort sigt Vedligeholde åløb - måling af vandkvaliteten Sandfodring Fredning af stande Trekking stier Naturvejledning til skov og strand De 5 indsatsområder er i et vist omfang planlagt og påbegyndt. Det skal sikres at områderne vedligeholdes, da ren og pæn natur i Gribskov ikke blot er til pynt, men en del af vor kulturskat og Kommunens levebrød. Vi ønsker i Konservative at åløb og søer i Kommunen fredes eller på anden måde sikres, da de spiller en vigtig del for opretholdelse af et rigt dyreliv i området. Vi ønsker at frede strandarealerne, for at beskytte dem i det omfang endnu ikke er gjort. Denne proces ønskes påbegyndt og om muligt gennemført inden udgangen af Konservative ønsker desuden at der reklameres i samarbejde med de respektive udbydere, både lokalt og mod omverdenen, om vores unikke skov og strandområder og mulighederne for at benytte sig af disse, fx ved trekking eller guidede ture i skovene, da vi mener dette potentiale endnu ikke er udnyttet fuldt ud. Dette fokus på naturen i Kommunen, tjener derudover et højere formål, da kendskab til naturen skaber bevidsthed om dens værdi og konsekvenserne ved ikke at passe på den, hvilket Konservative ser som en kerneopgave i Gribskov Kommune. Kort sigt Optimering af kvaliteten af kommunens bygninger Optimering af mulighederne for vedvarende energi Konservative kærer sig om naturen og de fremtidige generationer, derfor ønsker vi at få redegjort hvordan Kommunens bygninger ser ud i miljømæssig forstand; Om bygningerne er godt nok isoleret og om der er andre tiltag vi kan gøre for at spare på energien i Kommunen. Derfor er der igangsat et omfattende udredningsarbejde med det formål, at få klarlagt den nuværende status, og en efterfølgende prioritering. Denne prioritering skal fortsætte og følges til dørs. Side 21

22 Miljø - Natur Gribskov Kommune er bygget op om naturen på mange måder, og det stiller ofte et indirekte spørgsmål til politikerne, om vi gør nok mht. vedvarende energi. Det er nærtliggende og ansvarligt at tale for dette, men netop fordi vi er en kommune som delvist lever af naturen, må vi i Kommunen gøre op med os selv, hvordan vi imødekommer vedvarende energi, samtidig med at landskabet ikke mister sin charme pga. en vindmøllepark. Vi Konservative vil derfor gerne sætte dette spørgsmål på dagsordenen. Vi ønsker at starte med en undersøgelse af hvilke former for energi vi i Kommunen kan få mest gavn af, og afveje formen (solenergi er fx mindre synligt end vindmøller) mod naturhensynet. Lang sigt Kongernes Nordsjælland Gribskov marathonløb Fredning af flere områder Vi ønsker i det Konservative folkeparti, at støtte op om Kongernes Nordsjælland, da vi værdsætter bevarelsen af et af de største skovområder. Ligeledes ønsker vi at borgerne får endnu mere kendskab til og glæde af deres lokalområder. En måde at skabe disse to ting, kunne være ved et årligt tilbagevendende maratonløb der går gennem en kombination af skov, strand, sø og by. Vi mener at dette initiativ med den rette markedsføring og planlægning, på sigt kan skabe opmærksomhed om Gribskov som en attraktiv og aktiv Kommune. Fredning af naturen, ønsker vi som tidligere nævnt i Konservative. Grunden til at dette også står som et langsigtet mål, er at vi mener denne hensynstagen til naturen i kommunen er vigtig. Derfor skal vi kontinuerligt se på områderne og vurdere om hvorvidt de kræver særlig beskyttelse. Denne stillingstagen skal ske i samarbejde med Naturstyrelsen og andre med særlig viden om flora og fauna. Side 22

Gribskov. Danmarks bedste Bo-Kommune. Fra Vision til Handling. Vi tager ansvar for forandringer og vi har modet til at gennemføre dem

Gribskov. Danmarks bedste Bo-Kommune. Fra Vision til Handling. Vi tager ansvar for forandringer og vi har modet til at gennemføre dem Gribskov Danmarks bedste Bo-Kommune Fra Vision til Handling Vi tager ansvar for forandringer og vi har modet til at gennemføre dem Visionsplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013 VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid Oplæg om værdier November 2013 EN GOD FÆLLES KULTUR BASERET PÅ STÆRKE VÆRDIER STYRKER ENGAGEMENTET OG LYSTEN TIL AT GÅ I SKOLE.

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Politisk struktur og ansvarsfordeling

Politisk struktur og ansvarsfordeling November 2014 Politisk struktur og ansvarsfordeling Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Når forandringen blev sat i gang... 3 Det politiske fokus... 3 De politiske udvalg... 4 De stående

Læs mere

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 Handlingsplan 2014-15 Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 1. Indledning Økonomiudvalget og Byrådet godkendte i januar 2013 erhvervsstrategien Hillerød Nordsjællands vækstcentrum 2020. Det blev herunder

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere