Danmarks bedste Bo-kommune i Fra Vision til Handling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks bedste Bo-kommune i 2018. Fra Vision til Handling"

Transkript

1 Danmarks bedste Bo-kommune i 2018 Fra Vision til Handling Vi tager medansvar for forandringer og vi har modet til at gennemføre dem Visionsplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen for den Konservative Vælgerforening i Gribskov Kommune. Juli måned Version 3.4 Side 1

2 Fra vision til handling Fra vision til handling Hvordan gør vi Konservative i Gribskov Kommune visionen Danmarks bedste Bo-kommune til virkelighed Side 2

3 Indholdsfortegnelse Visionen Målsætningen - Indsatsområderne 4 Forskole Skole Studie 5 Social- og ældreområdet 8 Kultur Turisme 10 Erhverv 12 Infrastruktur 15 Borgerservice/Økonomi 18 Miljø/Natur 21 Realisering 23 Side 3

4 Vision målsætning og indsatsområder Danmarks bedste Bo-kommune De konservative vil på en og samme tid skabe den positive udvikling der giver vækst, der peger fremad og som tiltrækker nye borgere, der kan skabe yderligere indkomstgrundlag, som igen åbner for nye muligheder. Vi oplever i tiden, at befolkningen søger mod de større byområder. Det vil vi -- gennem vores målsætning og indsatsområder søge at imødegå. Vores Målsætning Det stærkt faldende børnetal i vores kommunen, med alt for få tilflytninger af nye borgere giver et stærkt faldende skattegrundlag og bevirker en nødvendig ændring bl.a. af vores skolestruktur. De Konservative i Gribskov Kommune har derfor en klar vision om, at vi ønsker folkeskolen i Gribskov skal udvikles til, at ligge i den bedste tredjedel på landsplan i Denne målsætning vil vi som Konservative holde skarpt øje med fastholdes, således at Kommunen forbliver attraktiv for børnefamilier. En styrkelse og udbygning af nedenstående indsatsområder skal ligeledes medvirke til at tiltrække nye og yngre borgere til kommunen. I 2018 skal Gribskov Kommune have øget antallet af indbyggere med 5-10 % og indkomstgrundlaget med %. Indsatsområder Skole og fritid Kultur, turisme og Erhverv Social- og ældreforsorg Infrastruktur Borger service/ Økonomi Miljø og Natur De Konservative ønsker en fortsat positiv udvikling af Gribskov Kommune, en udvikling der underbygges og styrkes af en vedholdende fokus på alle indsatsområderne. Det skal være således, at alle borgere i Gribskov Kommune føler det er et trygt sted at vende tilbage til efter en arbejdsdag, og samtidig et trygt sted at bo. Side 4

5 Forskole Skole - Studie Børn er og forbliver Danmarks fremtid. Derfor ser vi Konservative det som en pligt at sætte de allerbedste rammer for at vore børn kan blive dygtige og hele dannede mennesker. Folkeskolerne i Gribskov skal være ambitiøse og rumme alle Gribskovs børn (skole)borgere. Alle elever skal udvikles efter deres potentiale og motiveres til som minimum at tage en ungdomsuddannelse, men bestemt også gerne en længerevarende uddannelse. Kort sigt Daginstitutioner Fortsat pasningsgaranti til daginstitutionerne Konkurrencedygtig pasningstakst Fleksibel åbningstid Klar profil i alle institutioner Leg med læring som pædagogisk linje Fokus på bygningsoptimering og bedre brug af ressourcer Som yderkommune er mange af Gribskovs borgere afhængige af veldrevne daginstitutioner. Det inkluderer plads på de valgte institutioner og åbningstider der tilgodeser pendlende forældre. Børnenes hverdag skal være så indholdsrig og lærerig som muligt. Derfor ønsker vi at alle daginstitutioner formulerer en klar profil, der skal kendetegne denne institution, fx sportsligt, kreativt, naturfagligt, musisk eller andet. Parallelt ønsker vi, at alle daginstitutioner inkorporerer leg med læring som pædagogisk linje, hvilket betyder at børnenes evner trænes i leg. Denne linje skal være med til at støtte op om endnu bedre brobygning fra børnehave til folkeskole, så børnenes læringsparathed er øvet ved skolestart. Kort sigt Folkeskole Fokus på gennemførelse af ny skolestruktur Tydelig profil for den enkelte skole Styrkelse af skoleledelsen på skolerne med øget selvstyre og ansvar Faguddannede lærere i alle fag Bedre udnyttelse af holddannelse, også mellem årgange Folkeskolen er hjertet i det danske uddannelsessystem. Her lægges grundlaget for børnenes fremtid, da det er her det enkelte barn lærer sine styrker og svagheder at kende. Derfor må folkeskolerne i Gribskov Kommune være blandt landets bedste. Som led heri, ønsker vi at folkeskolerne i kommunen formulerer en tydelig profil, fx ved at have forskellige spor på de større skoler, som science, idræt, kultur mv. Skolerne skal udnytte mulighederne for holddannelse bedre, dette gælder også holddannelse på tværs af årgange. Med profileringen skal følge øget selvstyre til skoleledelserne, der til gengæld skal holdes op imod klare fastsatte mål for den enkelte skole. Fokus på indskolingen, således at overgangen fra børnehave til folkeskole lettes, samt at sikre at børnene får forståelse for skolens krav til dem og skolerne øger deres viden om deres opgave med de børn de modtager. Børnefamilier skal også have mulighed for at benytte privat- eller friskoler. Side 5

6 Forskole Skole - Studie Skitseoplæg til Ny Helsinge Skole Kort sigt Ny Helsinge Skole Ny svømmehal Konservative har kæmpet kraftigt og vedholdende for opførelsen af Ny Helsinge skole med tilhørende svømmehal. Vi ønsker at der i udformningen af den nye skoles profil, tages følgende med i overvejelserne: Skole med min. 3 fagretninger (fx science, sprog, kunst/musik, idræt) Niveaudelt undervisning er grundvilkår Mulighed for afprøvning af nye undervisningsformer Side 6

7 Forskole Skole - Studie Kort sigt Ungdomsuddannelserne Målbar indsats for at få flere unge i gang med og fastholde en ungdomsuddannelse Struktureret opfølgning på folkeskolens afgangselevers videre uddannelsesforløb Vi ønsker i Konservative et gennemsyn af vejledningen mod og overgangen til ungdomsuddannelserne, således at frafaldsårsagerne kan klarlægges samt reduceres. Dette må ske i samarbejde med folkeskolerne og ungdomsuddannelserne, således at kommunen kan udarbejde en strategi for at vejlede de ledige unge med bedst muligt resultat. Dette ønske er i tråd med den konservative tanke om at give alle de bedste muligheder for at opfylde deres potentiale. Vi ønsker at undersøge muligheden og behovet for alternative aktiveringsmetoder for de unge, som er i forbindelse med jobcentret, således at disse holdes i forbindelse med uddannelsessystemet ved lediggang. Lang sigt Opretholde valgfrihed og kvalitet i daginstitutioner Niveaudelt undervisning Samarbejde mellem folkeskole og erhvervsliv Folkeskolerne i den bedste tredjedel af landsgennemsnittet Opretholde målsætningen om unge i uddannelse 85% unge tager en ungdomsuddannelse. Vi anser det som mål, at folkeskolerne ved udgangen af 2015, skal være blandt den bedste tredjedel på landsplan. Denne målsætning skal den enkelte skoleleder og skole holdes op imod og der skal skabes plads til selvstændige fremgangsmåder til dette mål på den enkelte skole med forskellige behov og profiler. Vi fastholder ønsket om at folkeskolerne i meget højere grad udnytter holddannelse indenfor og på tværs af årgange. Konservative ønsker et samarbejde mellem folkeskole og det lokale erhvervsliv. Vi foreslår at der fra 6. klasse tilknyttes 3 virksomheder pr. 6 klasse. Dette samarbejde søger at skabe et nyt og meget konkret indblik for børnene i erhvervslivet, som referenceramme til undervisningen. Vi ønsker at opretholde valgfriheden og kvaliteten på dagtilbuddene. Disse målsætninger vil vi Konservative holde skarpt øje med fastholdes, således at Kommunen forbliver attraktiv for børnefamilier. Vi ønsker forsat at arbejde hårdt for at de unge i Kommunen kommer i uddannelse, og gennemfører uddannelsen. Målsætningen er at 85 % af de unge i kommunen tager en ungdomsuddannelse. Side 7

8 Social- og ældreområdet Socialpolitikken indtager en helt central rolle i konservativ politik. Den kendertegner det samfund, vi vil skabe et samfund med omsorg, medmenneskelighed og respekt for den enkelte. Et samfund, der er præget af bevidstheden om, at vi alle har en vigtig opgave at udføre for fællesskabet. Vi er alle afhængige af hinanden. Vi ønsker et samfund, hvor fællesskabet er stærkt nok til at løfte de svage, uden at knække de stærke. Kort sigt Fokus på, samt reduktion af lange sagsbehandlingstider Oprettelse af hjælpemiddeldepot Minimering af konsulenttimer Sikring af motionstilbud til ældre og handicappede Socialområdet dækker over flere forskellige borgergrupper. Det stiller store krav til politikkerne, der skal tage stilling til både store og små problemstillinger, som borgerne oplever i hverdagen og i samspillet med kommunen. Lange sagsbehandlingstider og bureaukrati, er for mange borgere et vilkår når de møder kommunen. Dette er et særligt problem i forbindelse med samfundets svageste, der let kan komme i klemme i bureaukratiet. Konservative ønsker derfor at sætte fokus på problemet, fx på visitations og bevillingsområdet, så ventetider og bureaukrati holdes i ave. Det skal være nemmere for borgerne at få den hjælp de har brug for, uden at de skal starte forfra hver gang der sker en ændring i deres bolig eller sygdomssituation. For at effektivisere på området, ønsker Konservative at oprette et hjælpemiddeldepot, der på samme måde som på biblioteket, udlåner de hjælpemidler, som Kommunen alligevel har opmagasineret. Dette simple set up vil sikre at borgeren let kan få opfyldt deres behov, samtidig med at kommunen sikrer at de dyre investeringer i hjælpemidler genanvendes. Derved spares der både på sagsbehandlingstid og udgifter. Minimering af konsulenttimer. Omfanget af brugen af konsulenter i sagsbehandlingen skal undersøges af økonomiafdelingen, således at det kan afgøres i hvor stort omfang indkøbsafdelingen betaler unødig merpris ved at handle gennem konsulentfirmaer. Pengene der spares fremadrettet på disse poster skal gå til at forbedre tilbuddene til de ældre, syge og handicappede. Konservative foreslår at der i forbindelse med et nye hjælpemiddeldepot oprettes et fitnesstilbud, hvor pensionister kan komme og benytte sig af forskellige motionsmaskiner, uden beregning. Målet er at få flere ældre til at dyrke motion, og derigennem hæve trivselen blandt vore ældre borgere. I tråd med vores ønske om bedre motionstilbud, ønsker Konservative at inddrage Helsinge Svømmehal. Her foreslår vi at varmvandsbassinet delvist reserveres i dagtimerne til ældre og handicappede. Side 8

9 Social- og ældreområdet Det sociale område er et område i vækst, også i positiv betydning, og dermed er forebyggelse ikke længere blot et tema for de særligt interesserede. Fx rammer forebyggelse ned i hjertet af de politiske opgaver i kommunerne - at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for, at borgerne kan leve et godt og sundt liv med frie valg. Problematikken er, at vi som kommune endnu ikke har grebet til de redskaber, der for alvor kan løfte den generelle sundhedstilstand. Vi lægger primært vores energi i indsatser rettet mod afgrænsede målgrupper med konkrete sundhedsudfordringer som fx vore ældre borgere der skal holdes i gang efter større operationer, stoppe med at ryge osv. osv. Potentialet et meget stort. Kort sigt Opkvalificere medarbejderne i PlejeGribskov Udvikle en klar og markant misbrugspolitik Skabe lige muligheder for handicappede, bl.a. omkring transport i kommunen Boligtilbud til psykisk syge Styrke det frivillige arbejde Vi betragter normalt den stærkt stigende gruppe af ældre som en stor økonomisk belastning. Mange af de ældre er fuldt ud funktionsdygtige, og er ofte meget villige til at deltage i fx frivilligt arbejde. Omkring 35% af den voksne befolkning arbejder frivilligt. Det lyder af meget, men en sammenligning med de andre nordiske lande viser, at vi halter bagefter; her arbejder ca. halvdelen af befolkningerne med frivilligt arbejde fortrinsvis inden for kultur og fritidsområdet. Kan vi øge niveauet af frivillige til noget der ligner det svenske niveau, vil det betyde en udvidelse af arbejdsstyrken på landsplan med ca Set i det lys betyder det, at en væsentlig del af de frivillige vil kunne yde en værdifuld og stor indsats med frivillighedsarbejde. Lang sigt Skærpe den politiske prioritering og bevågenhed for, hvem der har behovet, og ikke hvem der er fyldt > 65 år. Identificere risikogrupper m.h.p. at sikre og forebyggende. Udarbejde en frivillighedspolitik Dyrke samarbejdet med andre kommuner og regioner Side 9

10 Kultur - Turisme Med sine ca sommerhuse, er Gribskov Kommune landets næststørste turistkommune, og derfor en oplagt kommune som ståsted for turisterhvervet. Gennem en koordinering i et overordnet Turist Råd kan vi sikre, at de oplagte muligheder vi har i kommunen, bliver udnyttede og brugt - også uden for højsæsonerne. Fra 2011 og årene fremover skal vi gøre en ekstra indsats for at udvikle Gribskov Kommune til et attraktivt og synligt turistmål for både danske og internationale turister. Et besøgsmål der indeholder de lokale turist-, kultur-, fritids, og aktivitetstilbud, der er tilgængelige. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Fredensborg, Hillerød, Helsingør og Gribskov Kommuner. Gennem en koordinering i et overordnet Turist Råd, samt Visit Nordsjælland skal vi sikre, at de oplagte muligheder der findes, optimeres og synliggøres - og gennem flere medier visualiseres for at lette tilgangen til oplysninger for turisterne. Det er derfor vigtigt, at bl.a. vore strande plejes. Det er til gavn for kommunens borgere og til stor glæde for vore turister. Sandfodring bør planlægges, fremmes og gennemføres af kommunen i samarbejde med nabokommunerne. Kort sigt Turistspots i hele kommunen muligheder for netopkobling på dedikerede steder (fx Indkøbscentre, Lokalbaner - Tankstationer - Biblioteker o.l.) Højne kval. af udlejningsejendommene til feriegæster Flere Torvedage, Fiskeauktionshal, Liv efter kl. 17 Restauranter tilbyder kokkeskoler - lokale kvalitets råvarer Officielle turist- og kulturmøder giver store muligheder for positivt at præge udviklingen. Vi har ikke på nuværende tidspunkt et turistkontor i kommunen, der på kvalificeret niveau kan servicere vores turister. Turistspots kan bestå af en stander med indbygget modem for trådløs net-opkobling. De bør placeres indendørs med mulighed for, at supplere med brochurer o.l. De fleste steder uden betjening. Sendesignalet fra net-modem skal nås uden for bygningen. Ved at placere Turistspots over hele kommunen, fx ved Brugsen i Gilleleje, det nye Center i Gilleleje, Kvickly i Helsinge, Rådhuset i Helsinge, Bibliotekerne osv. osv. får turisterne mulighed for hurtigt, at få de relevante informationer om mulighederne ved deres ophold i kommunen. Kvaliteten af udlejningshusene er af gennemsnitlig ringe standard. Niveauet skal højnes gennem kontakt til udlejningsbureauerne. Derefter en videreformidling til sommerhusejerne. Flere Torvedage, udbud af kvalitetsfødevarer fx fisk, kød og grøntsager, åbne restauranter og caféer om aftenen medvirker til at gøre vores byer levende og tiltrækkende. Det er efterhånden blevet in, at deltage i kokkeskoler rund om i Europa. Hvorfor så ikke i Gribskov? I Nordsjælland har vi fødevareproducenter, der kan levere fødevarer af høj kvalitet. Vi har gode restauranter og kokke i kommunen. En kombination af disse, vil bringe Gribskov kommune på landkortet og vil medvirke til at formidle salg af kvalitetsprodukter. Det er en vej vi, som konservative, skal forfølge. Side 10

11 Kultur - Turisme Kulturhavn Gilleleje Lang sigt Nyt bycenter i Gilleleje med opstart i 2011 Fælles målrettet oplysningsindsats: Munkerup, Tegners, Nyt Tisvilde Kunsthus, Skibshallerne, moderniseret museum o.a. Store events der sætter Gribskov på verdenskortet Udviklingscenter for bæredygtighed (søg EU støtte) Samarbejde med Havnen for at sikre arbejdspladser og det meget store turistpotentiale. SuperBrugsen i Gilleleje har fundet midler til at opføre et nyt center i Gilleleje. Centeret skal opføres på den gamle fjernvarmegrund, op mod kystvejen, og skal derfra strække sig til torvet. Bygningerne kan indeholde bibliotek, biograf, fødevareforretninger og meget andet. Altså får vi mulighed for et stort nyt omdrejningspunkt for Gilleleje, for kommunens borgere og for kommunens gæster. Det giver muligheder vi skal forstår at bruge. Store tilbagevendende events i kommunen kan på flere måder have fæste i disse faciliteter. Et koordinerende samarbejde med Kultursalen i Helsinge giver flere muligheder for at tiltrække store kunstneriske kræfter. Et Aquacenter i Nordsjælland vil kunne konkurrere med tilsvarende centre på det jyske fastland, en konkurrence vi skal forstå at udnytte for derigennem at blive stærkere. Samtidig vil det, med de store perspektiver der er i en placering tæt ved havet, være tiltrækkende for et internationalt forskningsmiljø. Undersøgelse af mulighederne for et EU-støttet projekt er meget nærliggende. Det vil have stor tiltrækningskraft for kommunens turister. Vores unikke placering i det nordsjællandske giver mulighed for erhverv med udgangspunkt i bæredygtig produktion. Et udviklingsprojekt med støttet fra EU vil kunne klarlægge de muligheder der er til stede. Den kulturelle mangfoldighed skal have gode rammer, og der skal være muligheder for at udøve kultur, både nationalt, lokalt og i skolerne. Alt sammen sund Konservativ fornuft og politik. Side 11

12 Erhverv Erhvervsudvikling er et must for Gribskov Kommune. Turisterhvervet er et indbringende område, men turisterne og dermed vores indtægter, svinger som vinde blæser. Et stabilt og voksende erhvervs- og industriliv er strengt nødvendigt. Hvad skal der så til for at vores kommune kan tiltrække de erhverv, som har vækstmuligheder her? Hvis vi ser på vores vision for dette projekt Danmarks bedste Bo-kommune 2018 så har vi, med de strategier der ligger til grund for vores projekt, mange og gode muligheder for, at tiltrække de rigtige personer. Ser vi det i en sammenhæng med de principper der skal være til stede for en erhvervsudvikling, så har vi allerede udviklet strategier der ikke stritter i alle retninger, men alle peger samme vej. Det være sig uddannelse af unge, eller at fastholde og tiltrække personer med højere uddannelser. Den digitale infrastruktur er næsten på plads. Forbedret infrastruktur med en ny letbane, udvidelse af Hillerød motortrafikvejen fra Hillerød til Helsinge og bedre forbindelser mellem hovedbyerne. Vi er tæt knyttet til Øresundsregionen, derfor skal vi tænke internationalt. Vi skal brande vores kommune; Det er en tryg kommune, det er en levende kommune at bo i og ikke mindst, det er en kommune med mange og nye muligheder det er vores projekt. Kort sigt Klarlægge hvorfor erhvervene er i kommunen og hvad der skal til for at de kan vokse og blive her. Nurse iværksættere, flere og fælles faciliteter Kortlægning af potentielle vækstvirksomheder Udvikle en markant kommunal erhvervsstrategi Vi skal spørge de etablerede erhverv hvorfor de stadig har bopæl i kommunen. Hvad skal der til for, at de kan vokse og fortsat ønsker at blive her. Tæt dialog mellem erhverv og kommune er nødvendigt for en videre udvikling. Der er et stort behov for nye virksomheder. Derfor ønsker vi at oprette helhjertede kommunale tilbud til iværksættere om billige lokaler, internet opkobling, fælles printerudstyr o.l. med tilsluttet advokat o.a. Lokalerne, kunne placeres i den nye Arbejdsformidlings bygning - til rimelige priser. Det nye Jobcenter I Helsinge Side 12

13 Erhverv Kort sigt Kommunen skal klarlægge: Fælles kommunale/erhverv/borger udfordringer Klarlægge indsatsområder Tværgående indsatsområder, fx digitale værktøjer Optimering af forvaltningsprocessen Når vi fastlægger hvilke strategier vi vil anvende, skal vi gøre os klart, at der bliver tale om en række klare valg - og dermed også en række klare fravalg. Vi mener, at vi skal være meget skarpe på hvad der er mulighed for i kommunens nuværende situation. Der skal også ske en realistisk vurdering af, om kommunen har ressourcer der slår til. Alternativt hvor ressourcer så kan findes og aktiveres. Vi skal starte med en grundig diskussion af betydningen af og ikke mindst af hvordan, vi sikrer udrulningen af de fundamentale strategier, eller i hvert fald sikrer, at der er fuld opmærksomhed om dette. Gribskov Kommune skal være en tryg kommune at bo i, og samtidig skal det skal være en levende dynamisk kommune. Ikke mindst, skal vi gøre kommunen til stedet med de mange og nye muligheder muligheder der vil tiltrække unge dynamiske familier der vil bosætte sig her, tiltrække de mange erhverv, der gerne vil udvikle, producere og skabe vækst. De mange turister der gerne vil besøge vores kommende store nationalpark Kongernes Nordsjælland og de mange andre seværdigheder i kommunen. Vi har brug for vækst på alle områder, vækst der kan matche de udfordringer vi står over for i de kommende år. Lang sigt Udvikling /produktion af velfærdsteknologiske produkter Udviklingscenter for bæredygtighed (fx m. EU støtte) Aquacenter med forskning og med EU-støtte (fx fiskeopdræt) Attraktive erhvervsarealer Der er adskillige dygtige producenter af fødevarer i kommunen og i nabokommunerne. De magter at levere kvalitetsvarer til vores ypperste restauranter. Det er både et erhvervs- og turistmæssigt forsømt område, der skal dyrkes og markeres. Eksport af højkvalitative landbrugsprodukter til gode priser, er et mål. Kommunen skal udvikle og profilere en klar og markant erhvervsstrategi. Vi har tømrervirksomheder. Vi har murervirksomheder og små autovirksomheder. Vi har store landbrug og vi har små. Vi har forbavsende få virksomheder der producerer til kunder uden for kommunegrænsen. Side 13

14 Erhverv En ny analyse foretaget af MM viser at Danmark, sammen med de øvrige nordiske lande, kan blive et af verdenens førende områder inden for udvikling af ny velfærdsteknologi og andre innovative produkter til sundhedssektoren. Velfærdsteknologi er et erhvervsområde, der er i rivende udvikling. Begrebet velfærdsteknologi er et forholdsvis nyt begreb. Det er betegnelsen for en række både kendte og fremtidige teknologiske løsninger. Det er løsninger/produkter der fx kan medvirke til, at ældre og personer med funktionsnedsættelser kan opnå øget sikkerhed, tryghed og dermed blive selvhjulpne i forbindelse med deres daglige færden i og uden for hjemmet. Gribskov Kommune rummer mindre virksomheder, der kan håndtere nogle af disse produktområder. Muligheder for EU støtte til ovenstående udviklingsområder og produktion skal undersøges. Vi skal undersøge mulighederne for EU støtte til fx udviklingscenter for bæredygtighed, og vi skal undersøge mulighederne for et Aquacenter med forskning baseret på EU støttekroner til opstart. De nævnte erhvervstyper, er alle områder, der ikke kræver de store erhvervsarealer. Mindre og attraktivt beliggende arealer vil have en positiv indvirkning på potentielle tilflyttende virksomheder. Erhvervsarealerne i hele kommunen, skal gennemgå en forskønnelseskur. Det vil have en positiv effekt på de bestående virksomheder, og tiltrække nye virksomheder. Lang sigt Udvikling og afprøvning af nye politiske løsningsmodeller Politisk mod til integreret samarbejde med andre, lige så progressive kommuner som Gribskov Så politiske frø til muligheder for en anderledes håndtering af de unge ny-arbejdsløse En af betingelserne for, at vi som en lille kommune kan forny og selv er, at vi kan inspirere os selv, at vi kan inspirere andre, at vi kan anvise nye veje til at håndtere de daglige administrative udfordringer og at vi kan udvise nye vækstmuligheder i de vanskelige tider. De komplekse udfordringer vi stilles over for, kræver nye og anderledes politiske løsningsmodeller nye og mere effektive initiativer og viljen og evnen til, at eksperimentere med andre løsningsmodeller. Det danske samfund har i dage godt i den arbejdsdygtige alder, der forsørges af det offentlige. Samtidig får kun ca. 80% af en ungdomsårgang en ungdomsuddannelse. Dertil kommer, at kun ca. 45% af en ungdomsårgang gennemfører en kort, mellemlang eller længere videregående uddannelse. Hvilket spild af menneskelige ressourcer! Hvilket spild af styrker, hvilket spild af menneskelige kvaliteter, af tankevirksomhed og vækstpotentiale. Side 14

15 Infrastruktur Over halvdelen af kommunens beskæftigede, pendler til andre kommuner for at komme til deres arbejdsplads. Herudover er der en livlig trafik indenfor Gribskovs grænser, f.eks. transport til og fra arbejde og uddannelse, erhvervstransport, kommunal transport, turisme osv. Rigtig mange er således dagligt påvirket af Gribskovs små veje og dårlige forbindelser mellem kommunens større byer. Trafikforholdene i Gribskov er ligeledes en væsentlig barriere for at tiltrække nye borgere. Vi konservative vil derfor arbejde på at: infrastrukturen i Gribskov moderniseres infrastrukturen i tilstødende kommuner moderniseres, idet også dette vil aflaste trafiksituationen for vores borgere. Konservative mener at en forbedring af kommunens infrastruktur er en afgørende forudsætning for at skabe en attraktiv bokommune. Under hensyntagen til kommunens samlede økonomiske situation, skal der således investeres i trafikforholdene, idet dette er en nødvendighed for at skabe en langsigtet økonomisk bæredygtig kommune. Kort sigt Ny asfalt på nedslidte veje/særligt farlige veje gøres bredere Omfartsvej ved Mårum Ny vej fra Græsted til Gilleleje Cykelsti Helsinge-Græsted Lokalbanens stationer skal være pæne og attraktive De 5 indsatsområder er i et vist omfang planlagt og påbegyndt. Det skal sikres at disse 5 områder gennemføres inden udgangen af Side 15

16 Infrastruktur Lang sigt sporet motorvej til Helsinge Lokalbane udvides med dobbeltspor Helsinge-Hillerød Lokalbane etableres med direkte forbindelse mellem Græsted og Helsinge 4 sporet motorvej til Helsinge Trafikanter på strækningen Helsinge-Allerød er bekendt med de mange og lange kødannelser. Den lange transporttid er ikke acceptabel. Konservative mener at en 4 sporet motorvej er den rigtige og holdbare løsning. Med to kørebaner hver vej vil de kendte flaskehalse afskaffes. Men en forlængelse til Hillerød vil i første omgang være en klar forbedring. Lokalbane udvides med dobbeltspor Helsinge-Hillerød Tiden er nu moden til at der etableres dobbeltspor og flere afgange mellem Hillerød og Helsinge og derved Gribskov kommune. Med dobbeltspor til Helsinge sikres en hurtigere forbindelse med flere afgange og uden skift. En sådan forbindelse vil give både kommunens beskæftigede og unge under uddannelse en solid offentlig transportmulighed. Lokalbane etableres med direkte forbindelse mellem Græsted og Helsinge De Konservative ønsker at Lokalbanen udvides med en direkte linje mellem Græsted og Helsinge. Herved opstår en meget effektiv transport mellem Helsinge og Græsted, men også til Gilleleje som allerede er forbundet med Græsted. Dette projekt vil have stor betydning for borgerne, som vil kunne komme effektivt frem til rådhus, gymnasium, svømmehal, bibliotek mv., samt til de mange øvrige aktiviteter som findes i de tre byer. Når det nye Regionshospital ved Overdrevsvej i Hillerød skal planlægges, skal Gribskov Kommune sørge for, at der bliver planlagt en videreførelse af S-banen til Helsinge Side 16

17 Infrastruktur Lang sigt Ring 5 (Helsingør via Hillerød til Roskilde) Ring 5 (Helsingør via Hillerød til Roskilde) En motorvej til Helsinge er en nødvendighed og har højeste prioritet. Men Konservative i Gribskov støtter også op omkring planerne for etablering af en Ring 5 fra Helsingør via Hillerød til Roskilde og videre mod syd. Denne ringvej vil på en effektiv måde aflaste både Helsingør motorvejen og Helsinge motorvejen, idet man på denne ringvej kan komme effektivt rundt om København til Kastrup lufthavn og det sydlige og vestlige Danmark. Der hersker stor usikkerhed omkring det relevante i, at planlægge/udføre en Ring 5. Side 17

18 Borgerservice Side 18

19 Borgerservice Gribskov kommune har en meget vellidt og velfungerende borgerservice. De seneste sammenlægninger af kontorer og borgerservice i kommunen i 2010 er sket med forbedret service for borgerne og til gavn for de ansatte og deres faglige udvikling. Med det øgede pres på finansieringen af de offentlige opgaver, er der god grund til forsat at se nærmere på, hvordan vi kan få mere ud af kommunens ressourcer. Vi skal derfor arbejde med at øge produktiviteten og frigøre ressourcer i den offentlige sektor. Det gælder for eksempel investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi, digitalisering og afbureaukratisering, men det gælder også om at lære af hinanden og af andre kommuner. Kort sigt Højt serviceniveau/synlig organisation og ledelse Simplificering af arbejdsopgaver og effektiv udnyttelse af nutidig teknologi Klare og ambitiøse mål for sagsbehandlingstider Højt serviceniveau/synlig organisation og ledelse Oplevelsen af Gribskov som en attraktiv bokommune hænger i høj grad sammen med oplevelsen af den service som kommunen leverer til borgerne. Borgerservice omfattende alle ansatte i Gribskov kommune har derfor en meget vigtig opgave i at fremstå som en målrettet, serviceminded og økonomisk ansvarlig organisation. Borgerservice skal forsætte den positive betjening af borgene. Givet vil der være tilfælde hvor Borgerservice må give afslag på en henvendelse grundet lovgivning, regler mv, men selv en afvisning skal ske på venlig og professionel vis. Således skal alle borgere føle sig velkommen ved kontakt til Borgerservice. Simplificering af arbejdsopgaver og effektiv udnyttelse af nutidig teknologi Som i den private sektor må det kunne forventes at kommunens opgaver inklusiv de administrative opgaver kan simplificeres og effektiviseres. Simplificering af opgaver er til gavn for både ansatte og borgere. Der findes talrige eksempler herpå i både det private erhvervsliv samt indenfor det offentlige. Ledelsen skal aktivt gennemgå hvert områdes opgaver med henblik på at kortlægge om opgaver helt kan afskaffes, arbejdsgange simplificeres og effektiviseres og om bedre udnyttelse af IT er mulig. Simplificering og bedre udnyttelse af IT vil betyde at kommunens opgaver på sigt kan udføres af færre medarbejdere. De Konservative mener at denne effektivisering kan opnås ved naturlig afgang. Side 19

20 Borgerservice Kort sigt Transparens i kommunens økonomi Ansvar for økonomi hos den enkelte medarbejder Markedsføringen af kommunen (tiltrækning af nye borgere) Transparens i kommunens økonomi Kommunens økonomi skal have forbedret gennemsigtighed. Ledelsen skal effektivt kunne få et detaljeret overblik over præcist hvilke opgaver der trækker på kommunekassen og hvor meget og hvordan opgaverne trækker. Der skal stilles krav til økonomiafdelingen som skal fungere som en moderne økonomiafdeling i en privat virksomhed med et budget på 2 mia. kr. Ved hjælp af tidssvarende økonomisystemer og analyseværktøjer skal kommunen benchmarke sig mod andre kommuner og altid have en ambition om kontinuerligt at udvikle sin service og arbejdsgange til at være best in class. Ansvar for økonomi hos den enkelte medarbejder Alle ansatte ved Gribskov Kommune skal tage aktivt ansvar for kommunens økonomi. Således skal den enkelte ansatte være opmærksom på spild af kommunens ressourcer. Kan en opgave udføres mere effektivt ved nye metoder og arbejdsgange skal den ansatte og ledelsen tage aktivt fat herom. Ledelsen skal aktivt motivere til at de ansatte tager ansvar for økonomien. (se endvidere under Social og Ældreområdet) Markedsføringen af kommunen (tiltrækning af nye borgere) Gribskov kommune har rigtig meget at byde på. Gennem fokuseret markedsføring kan kommunen tiltrække nye borgere. Lang sigt Service på engelsk (for at tiltrække fremmedsprogede og udstationerede) Mere diversitet og højt uddannet arbejdskraft Relevante serviceområder udvikles til, at kunne servicere fx engelsketalende borgere I Gribskov og tilstødende kommuner er der en stigende andel af borgere som virksomheder tiltrækker fra udlandet. Konservative ønsker at tiltrække og servicere også denne målgruppe, som ofte er vellønnede og som kan give en god diversitet i kommunen. Med dette for øje skal det vurderes om kommunen kan udvikle sin service herunder informationsmateriale på engelsk. Mere diversitet og højt uddannet arbejdskraft I lighed med private virksomheder skal Borgerservice/Gribskov kommune søge at ansætte højtuddannede personer og udvikle nuværende ansatte. Dette vil underbygge de Konservatives mål indenfor Borgerservice Side 20

21 Miljø - Natur Vi lever i en kommune med en rig og smuk natur. Vi Konservative vil værne om den danske natur og dens rige dyre- og planteliv. Vi ser det som en enhver generations forpligtelse at levere et stærkt og bæredygtigt samfund videre til efterkommerne. Ingen har ret til at udpine naturen og påføre den uoprettelige skader. I Gribskov skal vi også huske på, at vores flotte natur er grundlaget for den vigtige turisme og de mange relaterede arbejdspladser. Kort sigt Vedligeholde åløb - måling af vandkvaliteten Sandfodring Fredning af stande Trekking stier Naturvejledning til skov og strand De 5 indsatsområder er i et vist omfang planlagt og påbegyndt. Det skal sikres at områderne vedligeholdes, da ren og pæn natur i Gribskov ikke blot er til pynt, men en del af vor kulturskat og Kommunens levebrød. Vi ønsker i Konservative at åløb og søer i Kommunen fredes eller på anden måde sikres, da de spiller en vigtig del for opretholdelse af et rigt dyreliv i området. Vi ønsker at frede strandarealerne, for at beskytte dem i det omfang endnu ikke er gjort. Denne proces ønskes påbegyndt og om muligt gennemført inden udgangen af Konservative ønsker desuden at der reklameres i samarbejde med de respektive udbydere, både lokalt og mod omverdenen, om vores unikke skov og strandområder og mulighederne for at benytte sig af disse, fx ved trekking eller guidede ture i skovene, da vi mener dette potentiale endnu ikke er udnyttet fuldt ud. Dette fokus på naturen i Kommunen, tjener derudover et højere formål, da kendskab til naturen skaber bevidsthed om dens værdi og konsekvenserne ved ikke at passe på den, hvilket Konservative ser som en kerneopgave i Gribskov Kommune. Kort sigt Optimering af kvaliteten af kommunens bygninger Optimering af mulighederne for vedvarende energi Konservative kærer sig om naturen og de fremtidige generationer, derfor ønsker vi at få redegjort hvordan Kommunens bygninger ser ud i miljømæssig forstand; Om bygningerne er godt nok isoleret og om der er andre tiltag vi kan gøre for at spare på energien i Kommunen. Derfor er der igangsat et omfattende udredningsarbejde med det formål, at få klarlagt den nuværende status, og en efterfølgende prioritering. Denne prioritering skal fortsætte og følges til dørs. Side 21

22 Miljø - Natur Gribskov Kommune er bygget op om naturen på mange måder, og det stiller ofte et indirekte spørgsmål til politikerne, om vi gør nok mht. vedvarende energi. Det er nærtliggende og ansvarligt at tale for dette, men netop fordi vi er en kommune som delvist lever af naturen, må vi i Kommunen gøre op med os selv, hvordan vi imødekommer vedvarende energi, samtidig med at landskabet ikke mister sin charme pga. en vindmøllepark. Vi Konservative vil derfor gerne sætte dette spørgsmål på dagsordenen. Vi ønsker at starte med en undersøgelse af hvilke former for energi vi i Kommunen kan få mest gavn af, og afveje formen (solenergi er fx mindre synligt end vindmøller) mod naturhensynet. Lang sigt Kongernes Nordsjælland Gribskov marathonløb Fredning af flere områder Vi ønsker i det Konservative folkeparti, at støtte op om Kongernes Nordsjælland, da vi værdsætter bevarelsen af et af de største skovområder. Ligeledes ønsker vi at borgerne får endnu mere kendskab til og glæde af deres lokalområder. En måde at skabe disse to ting, kunne være ved et årligt tilbagevendende maratonløb der går gennem en kombination af skov, strand, sø og by. Vi mener at dette initiativ med den rette markedsføring og planlægning, på sigt kan skabe opmærksomhed om Gribskov som en attraktiv og aktiv Kommune. Fredning af naturen, ønsker vi som tidligere nævnt i Konservative. Grunden til at dette også står som et langsigtet mål, er at vi mener denne hensynstagen til naturen i kommunen er vigtig. Derfor skal vi kontinuerligt se på områderne og vurdere om hvorvidt de kræver særlig beskyttelse. Denne stillingstagen skal ske i samarbejde med Naturstyrelsen og andre med særlig viden om flora og fauna. Side 22

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg Indledning Liberal Alliance ønsker at udbrede partiets fire mærkesager Lavere skat Gang i væksten Mindre bureaukrati Færre forbud mest muligt i vores nærområde Vordingborg Kommune. Det er også lokalt vi

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn 1 De fem punkter: Det grønne Nordfyn. Det sunde Nordfyn. Det lærende Nordfyn. Det professionelle Nordfyn Det erhvervsvenlige Nordfyn 1. Det Grønne Mærkesag:

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere