Danmarks bedste Bo-kommune i Fra Vision til Handling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks bedste Bo-kommune i 2018. Fra Vision til Handling"

Transkript

1 Danmarks bedste Bo-kommune i 2018 Fra Vision til Handling Vi tager medansvar for forandringer og vi har modet til at gennemføre dem Visionsplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen for den Konservative Vælgerforening i Gribskov Kommune. Juli måned Version 3.4 Side 1

2 Fra vision til handling Fra vision til handling Hvordan gør vi Konservative i Gribskov Kommune visionen Danmarks bedste Bo-kommune til virkelighed Side 2

3 Indholdsfortegnelse Visionen Målsætningen - Indsatsområderne 4 Forskole Skole Studie 5 Social- og ældreområdet 8 Kultur Turisme 10 Erhverv 12 Infrastruktur 15 Borgerservice/Økonomi 18 Miljø/Natur 21 Realisering 23 Side 3

4 Vision målsætning og indsatsområder Danmarks bedste Bo-kommune De konservative vil på en og samme tid skabe den positive udvikling der giver vækst, der peger fremad og som tiltrækker nye borgere, der kan skabe yderligere indkomstgrundlag, som igen åbner for nye muligheder. Vi oplever i tiden, at befolkningen søger mod de større byområder. Det vil vi -- gennem vores målsætning og indsatsområder søge at imødegå. Vores Målsætning Det stærkt faldende børnetal i vores kommunen, med alt for få tilflytninger af nye borgere giver et stærkt faldende skattegrundlag og bevirker en nødvendig ændring bl.a. af vores skolestruktur. De Konservative i Gribskov Kommune har derfor en klar vision om, at vi ønsker folkeskolen i Gribskov skal udvikles til, at ligge i den bedste tredjedel på landsplan i Denne målsætning vil vi som Konservative holde skarpt øje med fastholdes, således at Kommunen forbliver attraktiv for børnefamilier. En styrkelse og udbygning af nedenstående indsatsområder skal ligeledes medvirke til at tiltrække nye og yngre borgere til kommunen. I 2018 skal Gribskov Kommune have øget antallet af indbyggere med 5-10 % og indkomstgrundlaget med %. Indsatsområder Skole og fritid Kultur, turisme og Erhverv Social- og ældreforsorg Infrastruktur Borger service/ Økonomi Miljø og Natur De Konservative ønsker en fortsat positiv udvikling af Gribskov Kommune, en udvikling der underbygges og styrkes af en vedholdende fokus på alle indsatsområderne. Det skal være således, at alle borgere i Gribskov Kommune føler det er et trygt sted at vende tilbage til efter en arbejdsdag, og samtidig et trygt sted at bo. Side 4

5 Forskole Skole - Studie Børn er og forbliver Danmarks fremtid. Derfor ser vi Konservative det som en pligt at sætte de allerbedste rammer for at vore børn kan blive dygtige og hele dannede mennesker. Folkeskolerne i Gribskov skal være ambitiøse og rumme alle Gribskovs børn (skole)borgere. Alle elever skal udvikles efter deres potentiale og motiveres til som minimum at tage en ungdomsuddannelse, men bestemt også gerne en længerevarende uddannelse. Kort sigt Daginstitutioner Fortsat pasningsgaranti til daginstitutionerne Konkurrencedygtig pasningstakst Fleksibel åbningstid Klar profil i alle institutioner Leg med læring som pædagogisk linje Fokus på bygningsoptimering og bedre brug af ressourcer Som yderkommune er mange af Gribskovs borgere afhængige af veldrevne daginstitutioner. Det inkluderer plads på de valgte institutioner og åbningstider der tilgodeser pendlende forældre. Børnenes hverdag skal være så indholdsrig og lærerig som muligt. Derfor ønsker vi at alle daginstitutioner formulerer en klar profil, der skal kendetegne denne institution, fx sportsligt, kreativt, naturfagligt, musisk eller andet. Parallelt ønsker vi, at alle daginstitutioner inkorporerer leg med læring som pædagogisk linje, hvilket betyder at børnenes evner trænes i leg. Denne linje skal være med til at støtte op om endnu bedre brobygning fra børnehave til folkeskole, så børnenes læringsparathed er øvet ved skolestart. Kort sigt Folkeskole Fokus på gennemførelse af ny skolestruktur Tydelig profil for den enkelte skole Styrkelse af skoleledelsen på skolerne med øget selvstyre og ansvar Faguddannede lærere i alle fag Bedre udnyttelse af holddannelse, også mellem årgange Folkeskolen er hjertet i det danske uddannelsessystem. Her lægges grundlaget for børnenes fremtid, da det er her det enkelte barn lærer sine styrker og svagheder at kende. Derfor må folkeskolerne i Gribskov Kommune være blandt landets bedste. Som led heri, ønsker vi at folkeskolerne i kommunen formulerer en tydelig profil, fx ved at have forskellige spor på de større skoler, som science, idræt, kultur mv. Skolerne skal udnytte mulighederne for holddannelse bedre, dette gælder også holddannelse på tværs af årgange. Med profileringen skal følge øget selvstyre til skoleledelserne, der til gengæld skal holdes op imod klare fastsatte mål for den enkelte skole. Fokus på indskolingen, således at overgangen fra børnehave til folkeskole lettes, samt at sikre at børnene får forståelse for skolens krav til dem og skolerne øger deres viden om deres opgave med de børn de modtager. Børnefamilier skal også have mulighed for at benytte privat- eller friskoler. Side 5

6 Forskole Skole - Studie Skitseoplæg til Ny Helsinge Skole Kort sigt Ny Helsinge Skole Ny svømmehal Konservative har kæmpet kraftigt og vedholdende for opførelsen af Ny Helsinge skole med tilhørende svømmehal. Vi ønsker at der i udformningen af den nye skoles profil, tages følgende med i overvejelserne: Skole med min. 3 fagretninger (fx science, sprog, kunst/musik, idræt) Niveaudelt undervisning er grundvilkår Mulighed for afprøvning af nye undervisningsformer Side 6

7 Forskole Skole - Studie Kort sigt Ungdomsuddannelserne Målbar indsats for at få flere unge i gang med og fastholde en ungdomsuddannelse Struktureret opfølgning på folkeskolens afgangselevers videre uddannelsesforløb Vi ønsker i Konservative et gennemsyn af vejledningen mod og overgangen til ungdomsuddannelserne, således at frafaldsårsagerne kan klarlægges samt reduceres. Dette må ske i samarbejde med folkeskolerne og ungdomsuddannelserne, således at kommunen kan udarbejde en strategi for at vejlede de ledige unge med bedst muligt resultat. Dette ønske er i tråd med den konservative tanke om at give alle de bedste muligheder for at opfylde deres potentiale. Vi ønsker at undersøge muligheden og behovet for alternative aktiveringsmetoder for de unge, som er i forbindelse med jobcentret, således at disse holdes i forbindelse med uddannelsessystemet ved lediggang. Lang sigt Opretholde valgfrihed og kvalitet i daginstitutioner Niveaudelt undervisning Samarbejde mellem folkeskole og erhvervsliv Folkeskolerne i den bedste tredjedel af landsgennemsnittet Opretholde målsætningen om unge i uddannelse 85% unge tager en ungdomsuddannelse. Vi anser det som mål, at folkeskolerne ved udgangen af 2015, skal være blandt den bedste tredjedel på landsplan. Denne målsætning skal den enkelte skoleleder og skole holdes op imod og der skal skabes plads til selvstændige fremgangsmåder til dette mål på den enkelte skole med forskellige behov og profiler. Vi fastholder ønsket om at folkeskolerne i meget højere grad udnytter holddannelse indenfor og på tværs af årgange. Konservative ønsker et samarbejde mellem folkeskole og det lokale erhvervsliv. Vi foreslår at der fra 6. klasse tilknyttes 3 virksomheder pr. 6 klasse. Dette samarbejde søger at skabe et nyt og meget konkret indblik for børnene i erhvervslivet, som referenceramme til undervisningen. Vi ønsker at opretholde valgfriheden og kvaliteten på dagtilbuddene. Disse målsætninger vil vi Konservative holde skarpt øje med fastholdes, således at Kommunen forbliver attraktiv for børnefamilier. Vi ønsker forsat at arbejde hårdt for at de unge i Kommunen kommer i uddannelse, og gennemfører uddannelsen. Målsætningen er at 85 % af de unge i kommunen tager en ungdomsuddannelse. Side 7

8 Social- og ældreområdet Socialpolitikken indtager en helt central rolle i konservativ politik. Den kendertegner det samfund, vi vil skabe et samfund med omsorg, medmenneskelighed og respekt for den enkelte. Et samfund, der er præget af bevidstheden om, at vi alle har en vigtig opgave at udføre for fællesskabet. Vi er alle afhængige af hinanden. Vi ønsker et samfund, hvor fællesskabet er stærkt nok til at løfte de svage, uden at knække de stærke. Kort sigt Fokus på, samt reduktion af lange sagsbehandlingstider Oprettelse af hjælpemiddeldepot Minimering af konsulenttimer Sikring af motionstilbud til ældre og handicappede Socialområdet dækker over flere forskellige borgergrupper. Det stiller store krav til politikkerne, der skal tage stilling til både store og små problemstillinger, som borgerne oplever i hverdagen og i samspillet med kommunen. Lange sagsbehandlingstider og bureaukrati, er for mange borgere et vilkår når de møder kommunen. Dette er et særligt problem i forbindelse med samfundets svageste, der let kan komme i klemme i bureaukratiet. Konservative ønsker derfor at sætte fokus på problemet, fx på visitations og bevillingsområdet, så ventetider og bureaukrati holdes i ave. Det skal være nemmere for borgerne at få den hjælp de har brug for, uden at de skal starte forfra hver gang der sker en ændring i deres bolig eller sygdomssituation. For at effektivisere på området, ønsker Konservative at oprette et hjælpemiddeldepot, der på samme måde som på biblioteket, udlåner de hjælpemidler, som Kommunen alligevel har opmagasineret. Dette simple set up vil sikre at borgeren let kan få opfyldt deres behov, samtidig med at kommunen sikrer at de dyre investeringer i hjælpemidler genanvendes. Derved spares der både på sagsbehandlingstid og udgifter. Minimering af konsulenttimer. Omfanget af brugen af konsulenter i sagsbehandlingen skal undersøges af økonomiafdelingen, således at det kan afgøres i hvor stort omfang indkøbsafdelingen betaler unødig merpris ved at handle gennem konsulentfirmaer. Pengene der spares fremadrettet på disse poster skal gå til at forbedre tilbuddene til de ældre, syge og handicappede. Konservative foreslår at der i forbindelse med et nye hjælpemiddeldepot oprettes et fitnesstilbud, hvor pensionister kan komme og benytte sig af forskellige motionsmaskiner, uden beregning. Målet er at få flere ældre til at dyrke motion, og derigennem hæve trivselen blandt vore ældre borgere. I tråd med vores ønske om bedre motionstilbud, ønsker Konservative at inddrage Helsinge Svømmehal. Her foreslår vi at varmvandsbassinet delvist reserveres i dagtimerne til ældre og handicappede. Side 8

9 Social- og ældreområdet Det sociale område er et område i vækst, også i positiv betydning, og dermed er forebyggelse ikke længere blot et tema for de særligt interesserede. Fx rammer forebyggelse ned i hjertet af de politiske opgaver i kommunerne - at skabe de bedst mulige rammer og betingelser for, at borgerne kan leve et godt og sundt liv med frie valg. Problematikken er, at vi som kommune endnu ikke har grebet til de redskaber, der for alvor kan løfte den generelle sundhedstilstand. Vi lægger primært vores energi i indsatser rettet mod afgrænsede målgrupper med konkrete sundhedsudfordringer som fx vore ældre borgere der skal holdes i gang efter større operationer, stoppe med at ryge osv. osv. Potentialet et meget stort. Kort sigt Opkvalificere medarbejderne i PlejeGribskov Udvikle en klar og markant misbrugspolitik Skabe lige muligheder for handicappede, bl.a. omkring transport i kommunen Boligtilbud til psykisk syge Styrke det frivillige arbejde Vi betragter normalt den stærkt stigende gruppe af ældre som en stor økonomisk belastning. Mange af de ældre er fuldt ud funktionsdygtige, og er ofte meget villige til at deltage i fx frivilligt arbejde. Omkring 35% af den voksne befolkning arbejder frivilligt. Det lyder af meget, men en sammenligning med de andre nordiske lande viser, at vi halter bagefter; her arbejder ca. halvdelen af befolkningerne med frivilligt arbejde fortrinsvis inden for kultur og fritidsområdet. Kan vi øge niveauet af frivillige til noget der ligner det svenske niveau, vil det betyde en udvidelse af arbejdsstyrken på landsplan med ca Set i det lys betyder det, at en væsentlig del af de frivillige vil kunne yde en værdifuld og stor indsats med frivillighedsarbejde. Lang sigt Skærpe den politiske prioritering og bevågenhed for, hvem der har behovet, og ikke hvem der er fyldt > 65 år. Identificere risikogrupper m.h.p. at sikre og forebyggende. Udarbejde en frivillighedspolitik Dyrke samarbejdet med andre kommuner og regioner Side 9

10 Kultur - Turisme Med sine ca sommerhuse, er Gribskov Kommune landets næststørste turistkommune, og derfor en oplagt kommune som ståsted for turisterhvervet. Gennem en koordinering i et overordnet Turist Råd kan vi sikre, at de oplagte muligheder vi har i kommunen, bliver udnyttede og brugt - også uden for højsæsonerne. Fra 2011 og årene fremover skal vi gøre en ekstra indsats for at udvikle Gribskov Kommune til et attraktivt og synligt turistmål for både danske og internationale turister. Et besøgsmål der indeholder de lokale turist-, kultur-, fritids, og aktivitetstilbud, der er tilgængelige. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Fredensborg, Hillerød, Helsingør og Gribskov Kommuner. Gennem en koordinering i et overordnet Turist Råd, samt Visit Nordsjælland skal vi sikre, at de oplagte muligheder der findes, optimeres og synliggøres - og gennem flere medier visualiseres for at lette tilgangen til oplysninger for turisterne. Det er derfor vigtigt, at bl.a. vore strande plejes. Det er til gavn for kommunens borgere og til stor glæde for vore turister. Sandfodring bør planlægges, fremmes og gennemføres af kommunen i samarbejde med nabokommunerne. Kort sigt Turistspots i hele kommunen muligheder for netopkobling på dedikerede steder (fx Indkøbscentre, Lokalbaner - Tankstationer - Biblioteker o.l.) Højne kval. af udlejningsejendommene til feriegæster Flere Torvedage, Fiskeauktionshal, Liv efter kl. 17 Restauranter tilbyder kokkeskoler - lokale kvalitets råvarer Officielle turist- og kulturmøder giver store muligheder for positivt at præge udviklingen. Vi har ikke på nuværende tidspunkt et turistkontor i kommunen, der på kvalificeret niveau kan servicere vores turister. Turistspots kan bestå af en stander med indbygget modem for trådløs net-opkobling. De bør placeres indendørs med mulighed for, at supplere med brochurer o.l. De fleste steder uden betjening. Sendesignalet fra net-modem skal nås uden for bygningen. Ved at placere Turistspots over hele kommunen, fx ved Brugsen i Gilleleje, det nye Center i Gilleleje, Kvickly i Helsinge, Rådhuset i Helsinge, Bibliotekerne osv. osv. får turisterne mulighed for hurtigt, at få de relevante informationer om mulighederne ved deres ophold i kommunen. Kvaliteten af udlejningshusene er af gennemsnitlig ringe standard. Niveauet skal højnes gennem kontakt til udlejningsbureauerne. Derefter en videreformidling til sommerhusejerne. Flere Torvedage, udbud af kvalitetsfødevarer fx fisk, kød og grøntsager, åbne restauranter og caféer om aftenen medvirker til at gøre vores byer levende og tiltrækkende. Det er efterhånden blevet in, at deltage i kokkeskoler rund om i Europa. Hvorfor så ikke i Gribskov? I Nordsjælland har vi fødevareproducenter, der kan levere fødevarer af høj kvalitet. Vi har gode restauranter og kokke i kommunen. En kombination af disse, vil bringe Gribskov kommune på landkortet og vil medvirke til at formidle salg af kvalitetsprodukter. Det er en vej vi, som konservative, skal forfølge. Side 10

11 Kultur - Turisme Kulturhavn Gilleleje Lang sigt Nyt bycenter i Gilleleje med opstart i 2011 Fælles målrettet oplysningsindsats: Munkerup, Tegners, Nyt Tisvilde Kunsthus, Skibshallerne, moderniseret museum o.a. Store events der sætter Gribskov på verdenskortet Udviklingscenter for bæredygtighed (søg EU støtte) Samarbejde med Havnen for at sikre arbejdspladser og det meget store turistpotentiale. SuperBrugsen i Gilleleje har fundet midler til at opføre et nyt center i Gilleleje. Centeret skal opføres på den gamle fjernvarmegrund, op mod kystvejen, og skal derfra strække sig til torvet. Bygningerne kan indeholde bibliotek, biograf, fødevareforretninger og meget andet. Altså får vi mulighed for et stort nyt omdrejningspunkt for Gilleleje, for kommunens borgere og for kommunens gæster. Det giver muligheder vi skal forstår at bruge. Store tilbagevendende events i kommunen kan på flere måder have fæste i disse faciliteter. Et koordinerende samarbejde med Kultursalen i Helsinge giver flere muligheder for at tiltrække store kunstneriske kræfter. Et Aquacenter i Nordsjælland vil kunne konkurrere med tilsvarende centre på det jyske fastland, en konkurrence vi skal forstå at udnytte for derigennem at blive stærkere. Samtidig vil det, med de store perspektiver der er i en placering tæt ved havet, være tiltrækkende for et internationalt forskningsmiljø. Undersøgelse af mulighederne for et EU-støttet projekt er meget nærliggende. Det vil have stor tiltrækningskraft for kommunens turister. Vores unikke placering i det nordsjællandske giver mulighed for erhverv med udgangspunkt i bæredygtig produktion. Et udviklingsprojekt med støttet fra EU vil kunne klarlægge de muligheder der er til stede. Den kulturelle mangfoldighed skal have gode rammer, og der skal være muligheder for at udøve kultur, både nationalt, lokalt og i skolerne. Alt sammen sund Konservativ fornuft og politik. Side 11

12 Erhverv Erhvervsudvikling er et must for Gribskov Kommune. Turisterhvervet er et indbringende område, men turisterne og dermed vores indtægter, svinger som vinde blæser. Et stabilt og voksende erhvervs- og industriliv er strengt nødvendigt. Hvad skal der så til for at vores kommune kan tiltrække de erhverv, som har vækstmuligheder her? Hvis vi ser på vores vision for dette projekt Danmarks bedste Bo-kommune 2018 så har vi, med de strategier der ligger til grund for vores projekt, mange og gode muligheder for, at tiltrække de rigtige personer. Ser vi det i en sammenhæng med de principper der skal være til stede for en erhvervsudvikling, så har vi allerede udviklet strategier der ikke stritter i alle retninger, men alle peger samme vej. Det være sig uddannelse af unge, eller at fastholde og tiltrække personer med højere uddannelser. Den digitale infrastruktur er næsten på plads. Forbedret infrastruktur med en ny letbane, udvidelse af Hillerød motortrafikvejen fra Hillerød til Helsinge og bedre forbindelser mellem hovedbyerne. Vi er tæt knyttet til Øresundsregionen, derfor skal vi tænke internationalt. Vi skal brande vores kommune; Det er en tryg kommune, det er en levende kommune at bo i og ikke mindst, det er en kommune med mange og nye muligheder det er vores projekt. Kort sigt Klarlægge hvorfor erhvervene er i kommunen og hvad der skal til for at de kan vokse og blive her. Nurse iværksættere, flere og fælles faciliteter Kortlægning af potentielle vækstvirksomheder Udvikle en markant kommunal erhvervsstrategi Vi skal spørge de etablerede erhverv hvorfor de stadig har bopæl i kommunen. Hvad skal der til for, at de kan vokse og fortsat ønsker at blive her. Tæt dialog mellem erhverv og kommune er nødvendigt for en videre udvikling. Der er et stort behov for nye virksomheder. Derfor ønsker vi at oprette helhjertede kommunale tilbud til iværksættere om billige lokaler, internet opkobling, fælles printerudstyr o.l. med tilsluttet advokat o.a. Lokalerne, kunne placeres i den nye Arbejdsformidlings bygning - til rimelige priser. Det nye Jobcenter I Helsinge Side 12

13 Erhverv Kort sigt Kommunen skal klarlægge: Fælles kommunale/erhverv/borger udfordringer Klarlægge indsatsområder Tværgående indsatsområder, fx digitale værktøjer Optimering af forvaltningsprocessen Når vi fastlægger hvilke strategier vi vil anvende, skal vi gøre os klart, at der bliver tale om en række klare valg - og dermed også en række klare fravalg. Vi mener, at vi skal være meget skarpe på hvad der er mulighed for i kommunens nuværende situation. Der skal også ske en realistisk vurdering af, om kommunen har ressourcer der slår til. Alternativt hvor ressourcer så kan findes og aktiveres. Vi skal starte med en grundig diskussion af betydningen af og ikke mindst af hvordan, vi sikrer udrulningen af de fundamentale strategier, eller i hvert fald sikrer, at der er fuld opmærksomhed om dette. Gribskov Kommune skal være en tryg kommune at bo i, og samtidig skal det skal være en levende dynamisk kommune. Ikke mindst, skal vi gøre kommunen til stedet med de mange og nye muligheder muligheder der vil tiltrække unge dynamiske familier der vil bosætte sig her, tiltrække de mange erhverv, der gerne vil udvikle, producere og skabe vækst. De mange turister der gerne vil besøge vores kommende store nationalpark Kongernes Nordsjælland og de mange andre seværdigheder i kommunen. Vi har brug for vækst på alle områder, vækst der kan matche de udfordringer vi står over for i de kommende år. Lang sigt Udvikling /produktion af velfærdsteknologiske produkter Udviklingscenter for bæredygtighed (fx m. EU støtte) Aquacenter med forskning og med EU-støtte (fx fiskeopdræt) Attraktive erhvervsarealer Der er adskillige dygtige producenter af fødevarer i kommunen og i nabokommunerne. De magter at levere kvalitetsvarer til vores ypperste restauranter. Det er både et erhvervs- og turistmæssigt forsømt område, der skal dyrkes og markeres. Eksport af højkvalitative landbrugsprodukter til gode priser, er et mål. Kommunen skal udvikle og profilere en klar og markant erhvervsstrategi. Vi har tømrervirksomheder. Vi har murervirksomheder og små autovirksomheder. Vi har store landbrug og vi har små. Vi har forbavsende få virksomheder der producerer til kunder uden for kommunegrænsen. Side 13

14 Erhverv En ny analyse foretaget af MM viser at Danmark, sammen med de øvrige nordiske lande, kan blive et af verdenens førende områder inden for udvikling af ny velfærdsteknologi og andre innovative produkter til sundhedssektoren. Velfærdsteknologi er et erhvervsområde, der er i rivende udvikling. Begrebet velfærdsteknologi er et forholdsvis nyt begreb. Det er betegnelsen for en række både kendte og fremtidige teknologiske løsninger. Det er løsninger/produkter der fx kan medvirke til, at ældre og personer med funktionsnedsættelser kan opnå øget sikkerhed, tryghed og dermed blive selvhjulpne i forbindelse med deres daglige færden i og uden for hjemmet. Gribskov Kommune rummer mindre virksomheder, der kan håndtere nogle af disse produktområder. Muligheder for EU støtte til ovenstående udviklingsområder og produktion skal undersøges. Vi skal undersøge mulighederne for EU støtte til fx udviklingscenter for bæredygtighed, og vi skal undersøge mulighederne for et Aquacenter med forskning baseret på EU støttekroner til opstart. De nævnte erhvervstyper, er alle områder, der ikke kræver de store erhvervsarealer. Mindre og attraktivt beliggende arealer vil have en positiv indvirkning på potentielle tilflyttende virksomheder. Erhvervsarealerne i hele kommunen, skal gennemgå en forskønnelseskur. Det vil have en positiv effekt på de bestående virksomheder, og tiltrække nye virksomheder. Lang sigt Udvikling og afprøvning af nye politiske løsningsmodeller Politisk mod til integreret samarbejde med andre, lige så progressive kommuner som Gribskov Så politiske frø til muligheder for en anderledes håndtering af de unge ny-arbejdsløse En af betingelserne for, at vi som en lille kommune kan forny og selv er, at vi kan inspirere os selv, at vi kan inspirere andre, at vi kan anvise nye veje til at håndtere de daglige administrative udfordringer og at vi kan udvise nye vækstmuligheder i de vanskelige tider. De komplekse udfordringer vi stilles over for, kræver nye og anderledes politiske løsningsmodeller nye og mere effektive initiativer og viljen og evnen til, at eksperimentere med andre løsningsmodeller. Det danske samfund har i dage godt i den arbejdsdygtige alder, der forsørges af det offentlige. Samtidig får kun ca. 80% af en ungdomsårgang en ungdomsuddannelse. Dertil kommer, at kun ca. 45% af en ungdomsårgang gennemfører en kort, mellemlang eller længere videregående uddannelse. Hvilket spild af menneskelige ressourcer! Hvilket spild af styrker, hvilket spild af menneskelige kvaliteter, af tankevirksomhed og vækstpotentiale. Side 14

15 Infrastruktur Over halvdelen af kommunens beskæftigede, pendler til andre kommuner for at komme til deres arbejdsplads. Herudover er der en livlig trafik indenfor Gribskovs grænser, f.eks. transport til og fra arbejde og uddannelse, erhvervstransport, kommunal transport, turisme osv. Rigtig mange er således dagligt påvirket af Gribskovs små veje og dårlige forbindelser mellem kommunens større byer. Trafikforholdene i Gribskov er ligeledes en væsentlig barriere for at tiltrække nye borgere. Vi konservative vil derfor arbejde på at: infrastrukturen i Gribskov moderniseres infrastrukturen i tilstødende kommuner moderniseres, idet også dette vil aflaste trafiksituationen for vores borgere. Konservative mener at en forbedring af kommunens infrastruktur er en afgørende forudsætning for at skabe en attraktiv bokommune. Under hensyntagen til kommunens samlede økonomiske situation, skal der således investeres i trafikforholdene, idet dette er en nødvendighed for at skabe en langsigtet økonomisk bæredygtig kommune. Kort sigt Ny asfalt på nedslidte veje/særligt farlige veje gøres bredere Omfartsvej ved Mårum Ny vej fra Græsted til Gilleleje Cykelsti Helsinge-Græsted Lokalbanens stationer skal være pæne og attraktive De 5 indsatsområder er i et vist omfang planlagt og påbegyndt. Det skal sikres at disse 5 områder gennemføres inden udgangen af Side 15

16 Infrastruktur Lang sigt sporet motorvej til Helsinge Lokalbane udvides med dobbeltspor Helsinge-Hillerød Lokalbane etableres med direkte forbindelse mellem Græsted og Helsinge 4 sporet motorvej til Helsinge Trafikanter på strækningen Helsinge-Allerød er bekendt med de mange og lange kødannelser. Den lange transporttid er ikke acceptabel. Konservative mener at en 4 sporet motorvej er den rigtige og holdbare løsning. Med to kørebaner hver vej vil de kendte flaskehalse afskaffes. Men en forlængelse til Hillerød vil i første omgang være en klar forbedring. Lokalbane udvides med dobbeltspor Helsinge-Hillerød Tiden er nu moden til at der etableres dobbeltspor og flere afgange mellem Hillerød og Helsinge og derved Gribskov kommune. Med dobbeltspor til Helsinge sikres en hurtigere forbindelse med flere afgange og uden skift. En sådan forbindelse vil give både kommunens beskæftigede og unge under uddannelse en solid offentlig transportmulighed. Lokalbane etableres med direkte forbindelse mellem Græsted og Helsinge De Konservative ønsker at Lokalbanen udvides med en direkte linje mellem Græsted og Helsinge. Herved opstår en meget effektiv transport mellem Helsinge og Græsted, men også til Gilleleje som allerede er forbundet med Græsted. Dette projekt vil have stor betydning for borgerne, som vil kunne komme effektivt frem til rådhus, gymnasium, svømmehal, bibliotek mv., samt til de mange øvrige aktiviteter som findes i de tre byer. Når det nye Regionshospital ved Overdrevsvej i Hillerød skal planlægges, skal Gribskov Kommune sørge for, at der bliver planlagt en videreførelse af S-banen til Helsinge Side 16

17 Infrastruktur Lang sigt Ring 5 (Helsingør via Hillerød til Roskilde) Ring 5 (Helsingør via Hillerød til Roskilde) En motorvej til Helsinge er en nødvendighed og har højeste prioritet. Men Konservative i Gribskov støtter også op omkring planerne for etablering af en Ring 5 fra Helsingør via Hillerød til Roskilde og videre mod syd. Denne ringvej vil på en effektiv måde aflaste både Helsingør motorvejen og Helsinge motorvejen, idet man på denne ringvej kan komme effektivt rundt om København til Kastrup lufthavn og det sydlige og vestlige Danmark. Der hersker stor usikkerhed omkring det relevante i, at planlægge/udføre en Ring 5. Side 17

18 Borgerservice Side 18

19 Borgerservice Gribskov kommune har en meget vellidt og velfungerende borgerservice. De seneste sammenlægninger af kontorer og borgerservice i kommunen i 2010 er sket med forbedret service for borgerne og til gavn for de ansatte og deres faglige udvikling. Med det øgede pres på finansieringen af de offentlige opgaver, er der god grund til forsat at se nærmere på, hvordan vi kan få mere ud af kommunens ressourcer. Vi skal derfor arbejde med at øge produktiviteten og frigøre ressourcer i den offentlige sektor. Det gælder for eksempel investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi, digitalisering og afbureaukratisering, men det gælder også om at lære af hinanden og af andre kommuner. Kort sigt Højt serviceniveau/synlig organisation og ledelse Simplificering af arbejdsopgaver og effektiv udnyttelse af nutidig teknologi Klare og ambitiøse mål for sagsbehandlingstider Højt serviceniveau/synlig organisation og ledelse Oplevelsen af Gribskov som en attraktiv bokommune hænger i høj grad sammen med oplevelsen af den service som kommunen leverer til borgerne. Borgerservice omfattende alle ansatte i Gribskov kommune har derfor en meget vigtig opgave i at fremstå som en målrettet, serviceminded og økonomisk ansvarlig organisation. Borgerservice skal forsætte den positive betjening af borgene. Givet vil der være tilfælde hvor Borgerservice må give afslag på en henvendelse grundet lovgivning, regler mv, men selv en afvisning skal ske på venlig og professionel vis. Således skal alle borgere føle sig velkommen ved kontakt til Borgerservice. Simplificering af arbejdsopgaver og effektiv udnyttelse af nutidig teknologi Som i den private sektor må det kunne forventes at kommunens opgaver inklusiv de administrative opgaver kan simplificeres og effektiviseres. Simplificering af opgaver er til gavn for både ansatte og borgere. Der findes talrige eksempler herpå i både det private erhvervsliv samt indenfor det offentlige. Ledelsen skal aktivt gennemgå hvert områdes opgaver med henblik på at kortlægge om opgaver helt kan afskaffes, arbejdsgange simplificeres og effektiviseres og om bedre udnyttelse af IT er mulig. Simplificering og bedre udnyttelse af IT vil betyde at kommunens opgaver på sigt kan udføres af færre medarbejdere. De Konservative mener at denne effektivisering kan opnås ved naturlig afgang. Side 19

20 Borgerservice Kort sigt Transparens i kommunens økonomi Ansvar for økonomi hos den enkelte medarbejder Markedsføringen af kommunen (tiltrækning af nye borgere) Transparens i kommunens økonomi Kommunens økonomi skal have forbedret gennemsigtighed. Ledelsen skal effektivt kunne få et detaljeret overblik over præcist hvilke opgaver der trækker på kommunekassen og hvor meget og hvordan opgaverne trækker. Der skal stilles krav til økonomiafdelingen som skal fungere som en moderne økonomiafdeling i en privat virksomhed med et budget på 2 mia. kr. Ved hjælp af tidssvarende økonomisystemer og analyseværktøjer skal kommunen benchmarke sig mod andre kommuner og altid have en ambition om kontinuerligt at udvikle sin service og arbejdsgange til at være best in class. Ansvar for økonomi hos den enkelte medarbejder Alle ansatte ved Gribskov Kommune skal tage aktivt ansvar for kommunens økonomi. Således skal den enkelte ansatte være opmærksom på spild af kommunens ressourcer. Kan en opgave udføres mere effektivt ved nye metoder og arbejdsgange skal den ansatte og ledelsen tage aktivt fat herom. Ledelsen skal aktivt motivere til at de ansatte tager ansvar for økonomien. (se endvidere under Social og Ældreområdet) Markedsføringen af kommunen (tiltrækning af nye borgere) Gribskov kommune har rigtig meget at byde på. Gennem fokuseret markedsføring kan kommunen tiltrække nye borgere. Lang sigt Service på engelsk (for at tiltrække fremmedsprogede og udstationerede) Mere diversitet og højt uddannet arbejdskraft Relevante serviceområder udvikles til, at kunne servicere fx engelsketalende borgere I Gribskov og tilstødende kommuner er der en stigende andel af borgere som virksomheder tiltrækker fra udlandet. Konservative ønsker at tiltrække og servicere også denne målgruppe, som ofte er vellønnede og som kan give en god diversitet i kommunen. Med dette for øje skal det vurderes om kommunen kan udvikle sin service herunder informationsmateriale på engelsk. Mere diversitet og højt uddannet arbejdskraft I lighed med private virksomheder skal Borgerservice/Gribskov kommune søge at ansætte højtuddannede personer og udvikle nuværende ansatte. Dette vil underbygge de Konservatives mål indenfor Borgerservice Side 20

21 Miljø - Natur Vi lever i en kommune med en rig og smuk natur. Vi Konservative vil værne om den danske natur og dens rige dyre- og planteliv. Vi ser det som en enhver generations forpligtelse at levere et stærkt og bæredygtigt samfund videre til efterkommerne. Ingen har ret til at udpine naturen og påføre den uoprettelige skader. I Gribskov skal vi også huske på, at vores flotte natur er grundlaget for den vigtige turisme og de mange relaterede arbejdspladser. Kort sigt Vedligeholde åløb - måling af vandkvaliteten Sandfodring Fredning af stande Trekking stier Naturvejledning til skov og strand De 5 indsatsområder er i et vist omfang planlagt og påbegyndt. Det skal sikres at områderne vedligeholdes, da ren og pæn natur i Gribskov ikke blot er til pynt, men en del af vor kulturskat og Kommunens levebrød. Vi ønsker i Konservative at åløb og søer i Kommunen fredes eller på anden måde sikres, da de spiller en vigtig del for opretholdelse af et rigt dyreliv i området. Vi ønsker at frede strandarealerne, for at beskytte dem i det omfang endnu ikke er gjort. Denne proces ønskes påbegyndt og om muligt gennemført inden udgangen af Konservative ønsker desuden at der reklameres i samarbejde med de respektive udbydere, både lokalt og mod omverdenen, om vores unikke skov og strandområder og mulighederne for at benytte sig af disse, fx ved trekking eller guidede ture i skovene, da vi mener dette potentiale endnu ikke er udnyttet fuldt ud. Dette fokus på naturen i Kommunen, tjener derudover et højere formål, da kendskab til naturen skaber bevidsthed om dens værdi og konsekvenserne ved ikke at passe på den, hvilket Konservative ser som en kerneopgave i Gribskov Kommune. Kort sigt Optimering af kvaliteten af kommunens bygninger Optimering af mulighederne for vedvarende energi Konservative kærer sig om naturen og de fremtidige generationer, derfor ønsker vi at få redegjort hvordan Kommunens bygninger ser ud i miljømæssig forstand; Om bygningerne er godt nok isoleret og om der er andre tiltag vi kan gøre for at spare på energien i Kommunen. Derfor er der igangsat et omfattende udredningsarbejde med det formål, at få klarlagt den nuværende status, og en efterfølgende prioritering. Denne prioritering skal fortsætte og følges til dørs. Side 21

22 Miljø - Natur Gribskov Kommune er bygget op om naturen på mange måder, og det stiller ofte et indirekte spørgsmål til politikerne, om vi gør nok mht. vedvarende energi. Det er nærtliggende og ansvarligt at tale for dette, men netop fordi vi er en kommune som delvist lever af naturen, må vi i Kommunen gøre op med os selv, hvordan vi imødekommer vedvarende energi, samtidig med at landskabet ikke mister sin charme pga. en vindmøllepark. Vi Konservative vil derfor gerne sætte dette spørgsmål på dagsordenen. Vi ønsker at starte med en undersøgelse af hvilke former for energi vi i Kommunen kan få mest gavn af, og afveje formen (solenergi er fx mindre synligt end vindmøller) mod naturhensynet. Lang sigt Kongernes Nordsjælland Gribskov marathonløb Fredning af flere områder Vi ønsker i det Konservative folkeparti, at støtte op om Kongernes Nordsjælland, da vi værdsætter bevarelsen af et af de største skovområder. Ligeledes ønsker vi at borgerne får endnu mere kendskab til og glæde af deres lokalområder. En måde at skabe disse to ting, kunne være ved et årligt tilbagevendende maratonløb der går gennem en kombination af skov, strand, sø og by. Vi mener at dette initiativ med den rette markedsføring og planlægning, på sigt kan skabe opmærksomhed om Gribskov som en attraktiv og aktiv Kommune. Fredning af naturen, ønsker vi som tidligere nævnt i Konservative. Grunden til at dette også står som et langsigtet mål, er at vi mener denne hensynstagen til naturen i kommunen er vigtig. Derfor skal vi kontinuerligt se på områderne og vurdere om hvorvidt de kræver særlig beskyttelse. Denne stillingstagen skal ske i samarbejde med Naturstyrelsen og andre med særlig viden om flora og fauna. Side 22

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 Bornholms udviklingsplan er udarbejdet for Bornholms Regionskommune af: Kenth Halfdan Ferning, kommunaldirektør Stine

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR VEDTAGET - 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere