Østtælling 2008 DSB og DSB S-tog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Østtælling 2008 DSB og DSB S-tog"

Transkript

1 Østtælling 2008 DSB og DSB S-tog

2 Østtælling 2008 blev gennemført den 13. november 2008 Denne rapport beskriver de overordnede resultater af Østtælling 2008 samt de metodiske forhold og overvejelser der ligger til grund herfor. Rapporten henvender sig til en bred vifte af både interne og eksterne interessenter. Det er hensigten at rapporten skal kunne give et indblik i metode og resultater der kan læses af både samarbejdspartnere der i forvejen kender til Østtællingen og af udenforstående. Derfor udelades detaljerede tekniske og metodiske overvejelser i nogen udstrækning. Rapporten udgør derfor ikke en komplet og udtømmende redegørelse for alle forhold og resultater men et overblik over de væsentligste forbehold og udviklingstendenser. For en detaljeret gennemgang af databehandlingen henvises til Efterbehandlingsdokumentationen der kan fremsendes ved henvendelse til Jens Lerager: Mange af de resultater der præsenteres her kan også findes på hvor det også er muligt at se resultater fra de foregående fem år. Østtællingen 2008 var den sidste planlagte Østtælling. 2

3 Indholdsfortegnelse Bag om Østtællingen...4 Østtællingens formål...4 Den praktiske gennemførsel...4 Tælledagen...5 Østtællingens begrænsninger...7 Sæsonvariationer...7 Historik...8 Tællemetode...9 Efterbehandling... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Rutevalg...12 Resultater og udviklingstendenser for Østtællingen...14 Fjern- og Regionaltog...14 S-tog...15 Antal afrejste fordelt på strækninger og stationer Afrejsemønster fordelt på timeintervaller...24 Snitbelastninger...26 De største - og de mindste...27 Transportarbejde og gennemsnitlig rejselængde...28 Bilag

4 Bag om Østtællingen Østtællingens formål Èn gang årligt tæller DSB alle sine passagerer øst for Storebælt. Denne tælling kaldes populært Østtællingen Det primære formål med Østtællingen er at kortlægge rejsemønstre og rejselængder. Denne viden bruges ved fordeling af indtægterne mellem de forskellige trafikselskaber i Hovedstadsområdet; DSB, DSB S-tog, Movia og Metroselskabet. Østtællingen leverer således datagrundlaget for de opregningsparametre (nøgletal estimeret som et gennemsnit af 3 Østtællinger) som bruges til DSB S- togs passagerberegnings-modeller til brug for indtægts-delingen. Opregningsparametrene udtrykker sammenhængen mellem passagertallet på udvalgte stationer og det samlede transportarbejde på dagen 1. Resultaterne fra Østtællingen finder desuden anvendelse i en lang række analyser til internt brug. Det kan dreje sig om optimering af materieludnyttelse, udvikling af nye køreplaner eller særkøreplaner, udbygning af infrastrukturen eller andre formål. Østtællingens resultater stilles desuden i vid udstrækning til rådighed for eksterne interessenter. Det kan være rådgivere, journalister, kommuner eller et reklamebureau der ønsker at vide hvor mange passagerer 1 DSBs tællerapport til indtægtsfordelingen indeholder en udtømmende beskrivelse af de metodiske og tekniske forhold. der passerer et bestemt sted på tognettet. Den praktiske gennemførsel Med Østtællingen tilstræbes en totaltælling for et sammenhængende driftsdøgn. Med andre ord er det målet at registrere afrejsestation, afrejsetidspunkt, ankomststation og ankomsttidspunkt for samtlige rejser der foretages med DSB Fjerntog og DSB S-tog indenfor det pågældende døgn. I praksis foregår tællingen ved, at hver passager, der stiger på et tog, får udleveret et tællekort på sin afrejsestation og bliver bedt om at aflevere det til indsamlerne på den station, hvor passageren afslutter sin rejse. Tidspunktet for både udlevering af kortet og indsamling noteres ned af én af de mere end 1000 tællere, der står på DSB og DSB S-togs stationer gennem hele tælledøgnet. Udleveringsstationen er fortrykt på tællekortet sammen med et unikt løbenummer. Tælledøgnet er opdelt på 42 tidsbånd á 20 minutters intervaller i myldretiderne og 60 minutters intervaller udenfor myldretiderne. Hver gang et tidsbånd afsluttes, angiver tælleren hvilke kort, der er udleveret, ligesom alle indsamlede kort grupperes efter det tidsbånd, hvor en passager er ankommet til ankomststationen. Ved hjælp af denne metode kan alle rejser foretaget i tælledøgnet kortlægges med tid og sted for både afrejse og ankomst. 4

5 Tælledagen Østtællingens resultater kan blive påvirket af særlige forhold på selve tælledagen. Vejret kan spille ind, ligesom særlige hændelser kan påvirke antallet af passagerer, der benytter togene. Rettidighed og pålidelighed for togdriften på tælledagen spiller også ind på resultatet af tællingen. Der kan påvises en direkte sammenhæng mellem vejret og folks valg af transportmiddel. Som hovedregel vil godt vejr betyde, at flere korte rejser (5-10km) vil blive foretaget på cykel, mens dårligt vejr betyder, at en større andel af disse rejser bliver foretaget med tog. Da overflytningen primært sker på de korte rejser, vil effekten naturligt være størst for S-tog, mens antallet af rejser med Fjerntog påvirkes mindre. Østtællingen 2008 forløb uden større problematiske hændelser. Der blev dog foretaget sporarbejde på Kystbanen, hvilket betød at Klampenborg og Charlottenlund alene betjentes med Kystbanetog, imens Ordrup betjentes udelukkende af bus tallene for disse stationer er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige med resultaterne fra de foregående år. Vejrudsigten for tælledagen den 13. november 2008 som den fremgår herunder viser, at der var tale om en pæn novemberdag, hvor der ikke er anledning til at tro, at vejret skulle give anledning til rejsemønstre der er atypiske for perioden. Den samlede pålidelighed, det vil sige den faktiske togproduktion i forhold til den planlagte togproduktion for S- tog var 99,0 pct. for hele døgnet. Dvs. at blot 1,0 pct. af alle stationsankomster blev aflyst. S-togs regularitet for gennemførte stationsankomster var 90,6. Det vil sige, at mere end 9 ud af 10 S-tog ankom indenfor 2 minutter og 29 sekunder efter ankomsttiden som den fremgår af køreplanen. Det er under målet på 95 pct. For S-tog må dagen dog betegnes som en typisk dag for perioden og driftssituationen for S- tog giver dermed ikke anledning til yderligere bemærkninger. Fjerntog præsterede en pålidelighed på 90,9 pct. For Kastrupbanen og Kystbanen var pålideligheden dog helt nede på hhv. 85,7 pct. og 86 pct. Passagerettidigheden for Fjerntog var 86,2. Det var således 86 af hver 100 passagerer der ankom indenfor de 5 minutter og 59 sekunder der definerer en ankomst som rettidig for fjerntog. Dette tal dækker dog over store forskelle; Sydbanen havde en passagerrettidighed på 90,3 og Vestbanen (Kh Od) en passagerrettidighed på 88,1 imens det tilsvarende tal for Kystbanen var 78,6. For både Fjerntog og S-tog var der, uregelmæssighedernes omfang og karakter taget i betragtning, tale om 5

6 en for perioden typisk dag hvor den generelle driftssituation ikke gav anledning til yderligere bemærkninger. Bilag 2 giver en oversigt over lokale hændelser der kan have påvirket rejsemønstret på enkelte stationer i kortere perioder. 6

7 Østtællingens begrænsninger Østtællingen giver udelukkende et øjebliksbillede af rejsemønstret på selve Østtællingsdagen. Østtællingerne alene kan derfor ikke bruges som analysegrundlag for en beskrivelse af en generel tendens i trafikudviklingen i en given periode. Dag til dag variationerne i passagertallet er for store til at tællingen er velegnet til det formål. Hvis målet er at se hvorledes trafikken har udviklet sig er det derfor nødvendigt at inddrage de månedlige tællinger PTS (Perrontællesystemet) og APS (Automatisk Passagertællesystem), der giver et mere detaljeret billede af måneds- og sæsonudsving. Henvendelser herom kan stiles til Pia Aanæs eller Dorte Filges, Planlægning og Trafik, DSB. Sæsonvariationer Passagertallet varierer henover året, fra uge til uge og fra dag til dag. Østtællingen giver således et statisk billede af, hvorfra og hvorhen samt i hvilket tidsrum passagererne rejser på en gennemsnitlig hverdag. Resultatet fortæller derimod ikke noget om sæsonudsving og udsving mellem de forskellige ugedage. For belysning af sådanne emner henvises til de løbende tællinger, APS og PTS. Det tilstræbes altid at afvikle tællingen på en dag, hvor den i mindst muligt omfang påvirkes af særlige forhold. Alligevel kan det være særdeles vanskeligt at finde en dato, hvor der ikke er en eller anden form for arrangement, der har indflydelse på passagerstrømmene. Af planlægningshensyn må fastsættelsen af tælledagen nødvendigvis foregå, før alle sådanne arrangementer er offentliggjort. Det er derfor ikke muligt at undgå disse sammenfald fuldstændigt. I 2008 blev der blandt andet afholdt koncert i KB Hallen, hvilket har haft indflydelse på passagertallet lokalt på denne station. 7

8 Historik Den første trafiktælling blev gennemført så langt tilbage som den 9. december Tællingen omfattede de rejsende på alle banestrækninger i Københavns nærområde, i et samarbejde mellem det daværende Københavns Sporveje og Statsbanerne. Allerede ved denne tælling blev det anbefalet (af Distriktet) at offentliggøre tællingens resultater. Siden 1945 er Østtællingen blevet gennemført med 1 til 3 års mellemrum efter følgende skabelon; hvert andet år; hvert tredje år og siden 1990 hvert år. Østtællingen blev dog ikke gennemført i 1994 og Oprindeligt omfattede Østtællingen kun S-togs nettet i Hovedstadsområdet, men siden 1979 har den omfattet alle DSB og DSB S- tog stationer og overgangsstationer til Lokalbaner på Sjælland og Lolland/Falster. I 2002 indgik Metroen i tællingen. Siden 2003 har Østtællingen været en ren DSB og DSB S-tog tælling. Storebæltsbroen åbnede 1. juni 1997, Hvilket betød en afkortning af rejsetiden mellem landsdelene på en time. I september 1998 åbnede Kastrupbanen mellem Københavns Hovedbanegård og Københavns Lufthavn, Kastrup. Derved blev der direkte togforbindelse mellem Helsingør og Kastrup via Københavns Hovedbanegård. Østtælling 1998 er således den første Østtælling, hvor der er talt passagerer på Tårnby station og stationen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Øresundsbroen åbnede 1. juli I Østtællingen 2000 indgik dermed alle rejser, uagtet operatør, over sundet 2. Kildedal og Gl. Toftegård station åbnede i Flintholm station åbnede januar 2004 og blev et nyt knudepunkt for Ringbanen, linje H og H+ (Frederikssund - Farumstrækningen) samt Metro. Samtidig med åbningen af Flintholm, blev den midlertidige station C. F. Richs Vej lukket. Ringbanestationerne KB Hallen, Ålholm, Danshøj, Vigerslev Allé og den midlertidige Ny Ellebjerg åbnede alle januar 2005 og indgik i Østtællingen 2005 for første gang. Ny Ellebjerg åbnede januar 2007 og markerede hermed færdiggørelsen af Ringbanen. Ny Ellebjerg indgik for første gang i Østtællingen I september 2007 gennemførtes S07, den største køreplansændring for S- tog siden 1989, hvilket har forårsaget nye standsningsmønstre på nogle strækninger. Metroens 3.etape fra Lergravsparken til Lufthavnen åbnede den 28 september Øst08 er den sidste planlagte Østtælling. 2 Fra 2004 indgik togtyperne X2000 og Linx ikke i tællingen. 8

9 Tællemetode Østtællingen gennemføres altid på en torsdag i slutningen af oktober eller starten af november. Torsdag er valgt, fordi det forventes, at rejsemønsteret på denne ugedag er repræsentativ for ugens øvrige 4 hverdage. Tilsvarende er tidsrummet omkring oktober/november månedsskiftet valgt, da der på dette tidspunkt ikke ligger helligdage eller ferier, der indvirker væsentligt på rejsemønstret. Tabel 1: Stationer der indgår i Østtællingen 2008 Albertslund Hellerup Langgade Stengården Allerød Hellerup S Lejre Stenløse Avedøre Helsingør Ll.-Skensved Svanemøllen Bagsværd Herfølge Lundby Svebølle Ballerup Herlev Lyngby Sydhavn Bernstorffsvej Hillerød Malmparken Trekroner Birkerød Holbæk Mørkøv Tureby Bispebjerg Holme-Olstrup Måløv Tølløse Borup Holte Nivå Tårnby Brøndby Str. Humlebæk Nordhavn Taastrup Brøndbyøster Hundige Ny Ellebjerg Valby Buddinge Husum Nyborg Valby S Charlottenlund Hvalsø Nykøbing F: Vallensbæk Danshøj Hvidovre Næstved Vangede Dybbølsbro Høje Taastrup Næstved N. Vanløse Dyssegård Høje Taastrup S Nørre-Alslev Vedbæk Emdrup Ishøj Nørrebro Veksø Enghave Islev Nørreport Vesterport Eskilstrup Jersie Nørreport S Viby Sj. Espergærde Jyderup Ordrup Vigerslev A. Farum Jyllingevej P. Bangsvej Vipperød Flintholm Jægersborg Regstrup Virum Frederikssund Kalundborg Ringsted Vordingborg Friheden Karlslunde Roskilde Værløse Fuglebakken KB Hallen Rungsted K. Ølby Gadstrup Kildebakke Ryparken Ølby S Gedser Kildedal Rødby Færge Ølstykke Gentofte Klampenborg Rødovre Ørestad Hedehusene Køge S Sjælør Østerport Gl. Toftegård Klampenborg S Sorø Østerport S Glostrup Knabstrup Skodsborg Ålholm Glumsø Kokkedal Skovbrynet Åmarken Greve Korsør Skovlunde Grøndal København H Slagelse Hareskov København H S Snekkersten Haslev Kastrup Solrød Strand Havdrup Køge Sorgenfri Foruden tællinger på de stationer der fremgår af tabel 1 tælles passager der krydser Storebælt, Øresund eller Femern Bælt i togene på vej til og fra Sjælland. I forbindelse med registreringen af henholdsvis udleverede og indsamlede tællekort, kan det ikke undgås, at der begås fejl eller opstår hændelser, der giver uorden i tællingen. Det er forventeligt for en manuel tælling, der foregår over et helt døgn på ca. 150 tællesteder med mere end 1000 personer engageret som tællere. Efter tællingen forestår der et betragteligt validerings- og fejlretningsarbejde. I dagene efter tællingen indsamles alt tællemateriale fra stationerne af et eksternt firma, der efterfølgende står for at OCRscanne (optisk scanning) tællematerialet. Samme virksomhed har stået for trykning og layout af tællematerialet, herunder tællekortene. Efter scanningen behandles tællematerialet i en række programmer med fastlagte kriterier for validering, og i tvivlstilfælde foretages valideringen af flere personer, der tolker data manuelt. Resultatet af dette arbejde er dannelsen af to filer, der danner grundlag for det videre arbejde med fejlretning og kvalitetssikring; én fil der indeholder oplysninger om alle udleverede kort, og én der indeholder oplysninger om alle indsamlede kort. Blandt de hyppigste fejl er kort, der fremgår som værende indsamlet, men 9

10 ikke udleveret, eller kort der fremgår som værende udleveret i et senere tidsbånd, end det er indsamlet. Andre fejl kan være, at en tæller har flyttet station i løbet af dagen og ved en fejl er kommet til at uddele kort fra det første tællested på den station, hvor vedkommende står senere. Alle fejl korrigeres i den efterfølgende efterbehandling efter fastlagte procedurer. I de tilfælde hvor fejlens karakter ikke kan fastlægges entydigt udgår tællekortet af datamaterialet. Der kan opstå tilfælde, hvor resultatet af tællingen er så langt fra det forventede, at det må antages at enten tælling, indsamling eller scanning er slået fejl på en sådan måde, at det ikke er muligt at rekonstruere data. Sker dette i en kortere periode, hvor resultatet fra tidligere år kan anvendes som skabelon for fejlretning foretages en sådan. I andre tilfælde - I 2008 tællingen skete det i relation til registreringen af afrejste fra Kildedal - må resultatet blot regnes som fejlopgjort. Hele denne procedure med fejlretning og genetablering af data er temmelig kompliceret og strækker sig over flere måneder. Ca. 20 pct. af de udleverede kort indsamles ikke igen. I 2008 drejede det sig om af de udleverede kort, svarende til ca. 17 pct. Til sammenligning var det ca. 19 pct. i Under datavalideringen opregnes de bortkomne kort efter fastlagte procedurer. Grundantagelsen er, at de kort hvor ankomst eller afrejseoplysninger er ukendt fordeler sig på samme måde som de kort, hvor disse oplysninger kendes. For rejser hvor der kun kendes afrejsetidspunkt og -station opregnes ankomsttidspunkt og -station således efter den procentuelle fordeling, der gælder for de kort, der er udleveret fra samme station i det pågældende tidsbånd, og hvor ankomstdata kendes. For indsamlede kort, hvor afrejsedata er ukendte, vil de som hovedreglen kunne rekonstrueres ud fra billedfilen, der dannes under scanningen. Her kan udleveringsstationen aflæses manuelt, hvis ikke OCR-scanningen har kunnet klare det. Desuden kan afrejsetidspunktet rekonstrueres ud fra de tilsvarende oplysninger fra de kort, der ligger umiddelbart før og efter i nummerrækkefølgen, da kortene udleveres i nummerrækkefølge indenfor serier af 100 (hver serie af 100 kort er samlet på en blok med tællekort). Jo større grundlaget for opregningen er, jo bedre forventes den at afspejle det virkelige rejsemønster for de kort, hvor der mangler ankomstdata. Derfor tilstræbes det at rekonstruere så mange kort med manglende afrejsedata som muligt, inden opregningsproceduren påbegyndes. Der er altid passagerer, der ikke ønsker at modtage et tællekort. Disse passagerer benævnes "nægtere" og registreres af tællerne for hvert tidsbånd. I praksis foregår det sådan, at tælleren noterer hver gang en passager ikke ønsker at modtage et kort. Disse passagerer opregnes efterfølgende efter samme princip 10

11 som andre rejser, hvor ankomstdata er ukendt. I 2008 uddeltes der tællekort og passagerer blev registreret som nægtere. Det svarer til 9,9 pct. af det samlede antal talte passagerer. De tilsvarende tal for 2006 var uddelte kort og nægtere, svarende til 13,1 pct. Ligeledes opgør den tælleansvarlige på hver station et anslået antal "smuttere", hvilket dækker over rejsende fra stationen som af den ene eller anden grund ikke er blevet tilbudt et tællekort. Det vil typisk være aktuelt ved periodisk underbemanding eller ved uforudset travlhed på en bestemt tællepost. Disse "smuttere" opregnes efter samme princip som nægtere. Når efterbehandlingen er færdig er der identificeret afrejsestation og afrejsetidsbånd samt ankomststation og ankomsttidsbånd for samtlige rejser, der indgår i det efterfølgende rutevalg og dermed i hovedresultaterne for Østtælling

12 Rutevalg Rutevalgets opgave er, at beregne passagerens detaljerede rejse mellem den station, hvor tællekortet udleveres (afrejsestationen) og den station, hvor tællekortet indsamles (ankomststationen). Ved at sammenholde afrejsestation, afrejsetidspunkt, ankomststation og ankomsttidspunkt med den faktiske køreplan, er det muligt ved simulering at bestemme, hvilken rute og hvilke tog der er benyttet til hver enkelt rejse. Til dette arbejde benyttes rutevalgsmodellen EMME/2, der er specielt velegnet til at udlægge trafik på et net. I modellen er indlagt hele tognettet på Sjælland, Lolland, Falster og Amager. Det antages at passageren ønsker at opnå den korteste rejsetid, og modellen vælger derfor den rute, der minimerer tiden mellem afrejse og ankomst. Rejsetiden er lig summen af ventetid på toget, køretid, holdetid på stationer undervejs samt tid i forbindelse med eventuelle togskifte. Mange passagerer foretrækker reelt en længere køretid i toget, hvis de dermed kan undgå togskifte. Derfor indgår hvert togskifte i modellen med et antal "strafminutter", således at den samlede rejsetid bliver yderligere forøget, for hvert skift der foretages. Afhængigt af tid på dagen og antal passagerer pr. tidsbånd fordeles antallet af afrejser på 10-minutters intervaller. Denne opdeling sker for at fordele de afrejste passagerer på forskellige tog, der afgår i tidsrummet, efter de har fået udleveret deres tællekort. Er der eksempelvis udleveret 200 tællekort på København H til S-togs passagerer mellem klokken 5:00 og 6:00, har nogle af disse taget et tog klokken 5:00, og andre har taget et tog klokken 6:05. Ved modelsimuleringen sendes passageren med det første tog mod sit bestemmelsessted, der afgår i 10-minutters intervallet. Afgår der ikke noget tog i det pågældende interval, sendes passageren med det førstkommende tog derefter. Resultatet er en opgørelse over, hvor mange passagerer der har rejst på hvert enkelt snit. Et snit er den retningsbestemte strækning mellem to stationer. På Østtællingsdagen foretages desuden snittællinger på udvalgte stationer, hvor der tælles hvor mange passagerer, der sidder i hvert enkelt tog ved afgangen fra den pågældende station. Disse snittællinger foretages på stationerne på city-strækningen, hvor rejseruten mellem to stationer ikke altid er oplagt. Skal en passager eksempelvis fra Vanløse til Hillerød kan vedkommende enten vælge at rejse via København H eller via Ryparken til Hellerup for så at skifte mod Hillerød. Snittællingerne fungerer således som kontroltællinger, der anvendes til at detaljejustere Østtællingens resultater på udvalgte snit. På denne måde kalibreres rutevalgsmodellen ved at sammenholde det talte passagertal på et snit med rutevalgsmodellens beregnede passagertal. Viser rutevalgsmodellen eksempelvis et for højt beregnet passagertal på snittet mellem 12

13 Ryparken og Nørrebro, tillægges et antal "strafsekunder" i rutevalgsmodellen så den simulerede rejsetid via denne rute bliver længere. Antallet af "strafsekunder" tilpasses så rutevalgsmodellens beregnede passagertal stemmer overens med det faktiske passagertal fra snittællingen. Strafsekunderne bruges således som et værktøj til at modellere passagerernes præferencer. Når rutevalgsmodellen er kørt bliver resultatet en database, hvor hver eneste registrerede rejse fremgår med afrejsestation, afrejsetidspunkt, ankomststation, ankomsttidspunkt, benyttede tog, rejserute, passerede stationer og eventuelle stationer, der er foretaget skift på. Denne tabel bruges efterfølgende til en lang række andre analyseformål. ' 13

14 Resultater og udviklingstendenser for Østtællingen En passager kan i løbet af sin rejse foretage et eller flere togskift, evt. mellem fjerntog og S-tog, og vil dermed have flere påstigninger på samme rejse. Denne skelnen er vigtig, særligt når der sammenlignes med andre trafikselskaber, der opgør deres passagertal anderledes. Afrejste er desuden et synonym for påbegyndte rejser, mens ankomne er et synonym for afsluttede rejser. Alle tal kan findes i tabel 4. I det følgende anvendes indekstal der angiver udviklingen i antal afrejste eller ankomne passagerer. Med mindre andet er angivet gælder det, at indeks 100 = 2007-niveauet for den pågældende strækning eller station. I tabellernes nederste linje ses antallet af rejsende passager på Østtællingsdagen. Tabel 2: Passagerer der påbegyndte en rejse på en fjerntogsperron ,3 97,2 107, , Tabel 3: Passagerer der påbegyndte en rejse på en S-tog perron ,4 98,3 99, , Udviklingen i antallet af talte passagerer ved Østtællingen gennem de sidste fem år fremgår i tabel 2 og 3 herover. Fjern- & Regionaltog er i 2008 kun marginalt under 2007 niveau efter at have haft et særligt højt passagertal på tælledagen i Antallet af afrejsende fra en S- tog station er faldet med ca. 1,1 pct. fra 2007 til 2008, efter en vækst på ca. 1 pct. fra og igen fra Fjern- og Regionaltog For Fjern- og Regionaltog var der på tælledagen 2008 marginalt færre afrejste passagerer end på tælledagen tællingen ender således for Fjern- og Regionaltog på index 99 ifht og index 92 ifht Kystbanens stationer ligger generelt over niveauet for 2007-tællingen ( afrejste), der dog viste lave passagertal for denne strækning tællingen er med sine afrejste passagerer dog stadig væsentligt under niveauet for tællingen ( afrejste) der derimod var et år med relativt høje passagertal på Kystbanen. Efter et betydeligt fald fra tællingen til 2007-tællingen er stationerne på Amager ved tællingen på stort set samme niveau som i Det indikerer også, at det forventede fald i antallet af passagerer der benytter DSBs tog fra Kbh s Lufthavn Kastrup kan ses allerede i 2007-tællingen til trods for, at det på 2007-tælledagen blot var ca. 6 uger siden at Metroforbindelsen til Lufthavnen åbnede. 14

15 Strækningen mellem København H og Fyn/Jylland havde på tælledagen 2008 et antal afrejste passagerer der, når der ses bort for enkelte variationer, generelt følger niveauet for de foregående år. Strækningen Lejre-Kalundborg viser ligeledes en neutral udvikling i forhold til de foregående år, selvom der også her kan ses udsving fra år til år på enkelte stationer. Ingen af disse ændringer er dog klare nok til at kunne angive en reel tendens. Lille Syd har på en række stationer et højere antal passagerer end ved 2007-tællingen. Dog er strækningen karakteriseret ved, at mange af stationerne er ganske små for så vidt angår passagertal. Derfor vil selv små udsving i det faktiske antal passagerer kunne fremstå som bemærkelsesværdige vækstrater. Både Øresund og Storebælt holder niveauet fra de tidligere år og kan begge vise e tantal rejsende mod Sjælland på mere end i løbet af tælledøgnet. S-tog Ganske som forventet er det også på 2008-tælledagen Ringbanens stationer der generelt står for de højeste vækstrater i forhold til de foregående år. De foregående års meget stejle vækstkurver kan forklares ved udvidelsen af ringbanen med nye stationer. I år aftager væksten noget, hvilket indikerer at antallet af passagerer på ringbanen tilsyneladende er ved at nærme sig sit endelige leje. Undtagelsen er Ny Ellebjerg der ender i indeks 134 ifht tællingen. En væsentlig del af forklaringen herpå skal findes i, at 2008-tællingen er første tælling hvor Ny Ellebjerg forbinder Køge Bugt strækningen og Ringbanen. Med sine ca påstigere er den på niveau med Frederikssund, Hvidovre eller Sydhavn. Udviklingen på den centrale strækning dvs. Valby København H- Hellerup er neutral i forhold til sidste års tælling. Der er dog enkelte afvigelser på stationsniveau; Enghave Station ligger lidt over sit sædvanlige niveau, imens Østerport S ligger lidt under, uden at dette behøver at være andet end tilfældige udsving. Hillerødstrækningen viser tendenser til et lille fald i forhold til tællingen. En del af forklaringen ligger i en kraftig tilbagegang på Gentofte Station. Allerød ligger lavt i forhold til 2007 men på niveau med tællingen, hvorimod Hillerød Station har vist tilbagegang eller stagnation hvert år siden Frederikssundsstrækningen ligger tæt på 2007-niveauet. Måløv viser en betydelig vækst for andet år i træk imens Malmparkens med et spring til indeks 119 fra og igen til indeks 111 fra fortsætter væksten. På Kildedal station er antallet af ankomne stort set uændret til trods for en reduktion i antallet af afgange i ydertimerne siden sidste tælling. Her er der dog sket en fejl i opgørelsen af afrejste passager, men det må antages at samme tendens gør sig gældende for disse. 15

16 Køge Bugt strækningens passagertal var ved sidste års tælling præget af det omfattende sporarbejde der først blev endeligt afsluttet i efteråret Malet med en bred pensel viser strækningen i 2008 en neutral udvikling i forhold til På stationsniveau er der dog en række undtagelser. Sydhavn station havde således en kraftig vækst i passagertallet fra Fra fortsætter væksten og Sydhavn ender i 2008 på indeks 125 og 109 for henholdsvis afrejste og ankomne passagerer. En lignende udvikling har fundet sted for Åmarken station. Også her sås en kraftig vækst fra og en 2008-tælling der holder niveauet fra Sjælør station lå lavt ved tællingen og viser en vækst i antal afrejste og ankomne passagerer fra på ca. 10 pct. Stationen ender dog stadig på et passagertal der er væsentligt under niveauet fra før Også Hundige station har oplevet et fald. Her er tale om en klar tendens, idet stationen har vist faldende passagertal ved hver tælling siden Farumstrækningen har gennem en årrække haft en pæn vækst i passagertallet. Fra kunne konstateres en samlet vækst i antallet af påstigere på 11 pct. og året før viste også en vækst. Efter et omfattende sporarbejde der fortsatte ind i sommeren 2008 er tællingen i november 2008 lavere end de foregående år og der kan for strækningen samlet set konstateres et fald i passagertallet på ca. 10 pct. i forhold til 2007-tællingen. Figur 1: Antal afrejste på Østtællingsdøgnet Antal registrerede afrejste ved Østtællingen

17 Tabel 4: Antal afrejste fordelt på strækninger og stationer. Stationer Afrejste Afrejste Afrejste Afrejste Afrejste Afrejste 2007 = Hellerup S Svanemøllen Nordhavn Østerport S Nørreport S Vesterport København H S Dybbølsbro Enghave Valby S Strækningen i alt Bernstorffsvej Gentofte Jægersborg Lyngby Sorgenfri Virum Holte Birkerød Allerød Hillerød Strækningen i alt Charlottenlund Ordrup Klampenborg S Strækningen i alt Ryparken Emdrup Dyssegård Vangede Kildebakke Buddinge Stengården Bagsværd Skovbrynet Hareskov Værløse Farum Strækningen i alt Formateret: Skrifttype: Fed 17

18 Stationer Afrejste Afrejste Afrejste Afrejste Afrejste Afrejste 2007 = Langgade Peter Bangsvej Vanløse Jyllingevej Islev Husum Herlev Skovlunde Malmparken Ballerup Måløv Kildedal Fejltalt Fejltalt Veksø Stenløse Gl. Toftegård Ølstykke Frederikssund Strækningen i alt Hvidovre Rødovre Brøndbyøster Glostrup S Albertslund Tåstrup Høje Tåstrup S Strækningen i alt Sydhavn Sjælør Ellebjerg Åmarken Friheden Avedøre Brøndby Strand Vallensbæk Ishøj Hundige Greve Karlslunde Solrød Strand Jersie Ølby S Køge S Strækningen i alt Bispebjerg Nørrebro Fuglebakken Grøndal Flintholm KB Hallen Ålholm Danshøj Vigerslev Ny Ellebjerg Strækningen i alt Formateret: Skrifttype: Fed 18

19 Stationer Afrejste Afrejste Afrejste Afrejste Afrejste Afrejste 2007 = Klampenborg F Skodsborg Vedbæk Rungsted Kyst Kokkedal Nivå Humlebæk Espergærde Snekkersten Helsingør Formateret: Skrifttype: Fed Strækningen i alt Hellerup F Østerport F Nørreport F København H F Strækningen i alt Ørestad F Tårnby Kbh's lufthavn Kastrup Øresund Strækningen i alt Valby F Glostrup F Høje Tåstrup F Hedehusene Trekroner Roskilde Strækningen i alt Viby Sjælland Borup Ringsted Sorø Slagelse Korsør Storebælt (Nyborg/EuroNight/Lyntog til Odense) Strækningen i alt

20 Stationer Afrejste Afrejste Afrejste Afrejste Afrejste Afrejste 2007 = Glumsø Næstved Lundby Vordingborg Nørre-Alslev Eskilstrup Nykøbing Falster Rødby Færge F Rødby Færge I Gedser Formateret: Skrifttype: Fed Strækningen i alt Lejre Hvalsø Tølløse Vipperød Holbæk Regstrup Knabstrup Mørkøv Jyderup Svebølle Kalundborg Kalundborg (overfart) Strækningen i alt Gadstrup Havdrup Lille-Skensved Ølby F Køge F Herfølge Tureby Haslev Holme-Olstrup Næstved Nord Strækningen i alt S-tog i alt inkl. L.N Regional-/ Fjern i alt Østtællingen i alt I denne opgørelse er hver station kun placeret på én strækning. Stationer der reelt indgår på flere strækninger, eksempelvis Flintholm station der er lokaliseret på både Ringbanen og Frederikssundsstrækningen, er i tabel 5 alene placeret på Ringbanestrækningen. Ved sammenligning med andre strækningsopgørelser bør man være opmærksom på dette forhold. I tilfælde hvor en station betjenes af både S-tog og Fjerntog er der opgjort passagertal for hver type. Bemærk desuden, at Lille Nord ikke indgår i tællingen fra 2006 og frem. 20

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser Trafikdag på Aalborg Universitet 99 Jernbane, aktuelle tiltag, Tirsdag den 31. august 1999 kl. 15.15-16.25 Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser DSB Projekt Øresund Sektorchef Søren Lynge Jacobsen

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Cykelstrategi Københavns Befæstning

Cykelstrategi Københavns Befæstning Cykelstrategi Københavns Befæstning Et samarbejde mellem Dragør, Tårnby, Hvidovre, Brøndby, Rødovre, København, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby Taarbæk Kommune November 2010 2 / Københavns befæstning Cykelstrategi

Læs mere

Langfredag den 3. april, lørdag den 4. april og søndag den 5. april (påskedag) Kun 3.4. Kun 4.4. 5.4. Kun 4.4. 5.4. Kun 3.4.

Langfredag den 3. april, lørdag den 4. april og søndag den 5. april (påskedag) Kun 3.4. Kun 4.4. 5.4. Kun 4.4. 5.4. Kun 3.4. Forbindelse fra København H til Hamburg/Berlin der til Tyskland fra København kører i direkte Togbus København H-Rødby Færge eller Puttgarden. Langfredag den 3. april, lørdag den 4. april og søndag den

Læs mere

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 Dato: 20-03-2015 Udarbejdet af: LM/MBA Kontrol: JaH Filnavn: S:\2265181.Stog Roskilde\Notat\NOTAT S-tog

Læs mere

Bus & Tog. Vesttælling 2012. Hovedrapport. August 2013

Bus & Tog. Vesttælling 2012. Hovedrapport. August 2013 Bus & Tog Vesttælling 2012 Hovedrapport August 2013 1 Bus & Tog Vesttælling 2012 Hovedrapport August 2013 Dokument nr.: 3 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: 27. august 2013 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

5010720 Serie 1 Herrer Pulje 1 5092100-005 Team Faxe Håndbold 2

5010720 Serie 1 Herrer Pulje 1 5092100-005 Team Faxe Håndbold 2 5010700 Kvalifikationsrækken Herrer Pulje 1 4005000-010 Eskilstrup Håndboldklub 5010700 Kvalifikationsrækken Herrer Pulje 1 4017000-016 Rødby Håndboldklub 4 5010700 Kvalifikationsrækken Herrer Pulje 1

Læs mere

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år Notat Til: Styregruppe for ny linjefordeling Kopi til: Arbejdsgruppe Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. oktober 2014

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30 dage, så gælder

Læs mere

Du kan også finde zonekort fra stoppested/station på vores hjemmesider.

Du kan også finde zonekort fra stoppested/station på vores hjemmesider. zoner Bus tog metro HovedstadsomrAdet 0 Indhold Zoneinddelingen Gennemkørsel og ringzoner Dyreste zone bestemmer prisen Sådan beregnes prisen fra zone Frem og tilbage koster ikke altid det samme Zoneskift

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Sjælland, Lolland og Falster

Sjælland, Lolland og Falster Køreplan Timetable jælland, Lolland og Falster 14.12.2014-12.12.2015 Helsingør Kalundborg Roskilde København H Odense Ringsted Køge Københavns Lufthavn Næstved Nykøbing F Rødby Færge Arden Hobro jælland,

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Direktebusser på Sjælland

Direktebusser på Sjælland Movia Idéskitse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Dokument nr P-66732-2 Revision nr 3 Udgivelsesdato 21 september 2007 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Juni 2013 Rapport Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Metroselskabet Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet - Organisering, finansiering og resultater Ved Terminalsamarbejdet mellem HUR, DSB, DSB S-tog og Banestyrelsen. Oplægsholdere HA, HD Brian Haapanen og Civilingeniør

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Køge Bugt Cup 2012. Som afvikles d. 10. - 12. februar 2012 i

Køge Bugt Cup 2012. Som afvikles d. 10. - 12. februar 2012 i Rishøj Boldklub og Rishøj Forældreforening byder velkommen til Køge Bugt Cup 2012 2. udgave Som afvikles d. 10. - 12. februar 2012 i Rishøj Idrætscenter, Skolevej 7, Ølsemagle, 4600 Køge, tlf.: 5665 6112

Læs mere

Udredning om. Letbane PÅ Ring 3. Marts 2013: Resume

Udredning om. Letbane PÅ Ring 3. Marts 2013: Resume Udredning om Letbane PÅ Ring 3 Marts 2013: Resume RINGBY/LETBANESAMARBEJDEt 2 1 Ringbyen fremtidens byudvikling 4 2 Hvad er en letbane? 6 3 Regionen og Ringby-kommunerne 8 4 Bedre kollektiv trafik og byudvikling

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR FEST-TELTE

LEJEKONTRAKT FOR FEST-TELTE Lejekontrakt for telt på: 9 x 3 m 9 x 18 m kr. 12.100 LEJEKONTRAKT FOR FEST-TELTE 9 x 6 m 9 x 21 m kr. 14.500 9 x 9 m kr. 6.300 9 x 24 m kr. 17.000 9 x 12 m kr. 8.200 9 x 27 m kr. 18.500 Dato: / - 9 x

Læs mere

Nye tider DSB s køreplan 2016

Nye tider DSB s køreplan 2016 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Rettidighedsorganisationen

Rettidighedsorganisationen Rettidighedsorganisationen g Oplæg til Banekonferencen Rettidighedsenheden Emner jeg vil fortælle om i dag 1. Baggrund 2. Organisering 3. Hvordan går det? o Generelt o Kystbanen o Holdetidssanalyse o Løvfald

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort.

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort. Pensionistkort Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Pensionistkort Hvem kan købe et Pensionistkort Hvor kan du købe kortene Hvor og hvornår gælder Pensionistkort Værd at vide Pensionistkort Pensionistkortet

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2 / Værd at vide Velkommen Trafikselskabet Movia, Flextrafik har en kørselsordning i Østdanmark (Sjælland, Lolland, Falster, Møn og brofaste øer), som betyder,

Læs mere

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia Kollektiv transport som én enhed v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia DOT - Din Offentlige Transport 2 Lov om trafikselskaber 7, stk. 3 - med virkning fra den 1. januar 2015 Trafikselskabet

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Handicapservice. Gyldig fra 1. oktober 2012. Tog og busser er for alle. Rejser i Danmark. Indhold. Rejser i Danmark. Togoperatørenes ledsagerordning

Handicapservice. Gyldig fra 1. oktober 2012. Tog og busser er for alle. Rejser i Danmark. Indhold. Rejser i Danmark. Togoperatørenes ledsagerordning Handicapservice Gyldig fra 1. oktober 2012 Indhold Rejser i Danmark Togoperatørenes ledsagerordning Få et legitimationskort Få mere at vide og bestil din rejse hos Rejser til udlandet Faciliteter i togene

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Den gamle Volkswagen samlefabrik

Den gamle Volkswagen samlefabrik Den gamle Volkswagen samlefabrik Projektejendom indrettet som kontor og lager ved Hvidovre Station 4.855 m², heraf ca. 3.900 m² kontorer i to plan Tidligere domicil for Danske Handicaporganisationer som

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til ungdomsuddannelser

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til ungdomsuddannelser Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til ungdomsuddannelser August 2012 Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til ungdomsuddannelser August 2012 Dato: 14-08-2012

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Stationskapaciteten ved København H

Stationskapaciteten ved København H Stationskapaciteten ved December 2013 3 Stationskapaciteten ved Indhold Indhold 1 Sammenfatning 5 2 Københavns Hovedbanegård i dag 10 3 Stationskapaciteten på 13 3.1 Fjern- og regionaltog på i fremtiden

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Miljøredegørelse 2012

Miljøredegørelse 2012 Denne redegørelse af valideret af Det Norske Veritas A/S, akkrediteringsnr. 6001, d. 23. august 2013. Redegørelsen dækker perioden 01.01.2012 31.12.2012. Første udgivelse: December 2009 dækkende 2008.

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetable InterCity og InterCityLyn 12.12.2010-10.12.2011 Frederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Aarhus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Kbh.s Lufthavn, Kastrup

Læs mere