HASMARK VANDVÆRK c/o Vagn Andersen Østerballevej 6 Hasmark 5450 Otterup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HASMARK VANDVÆRK c/o Vagn Andersen Østerballevej 6 Hasmark 5450 Otterup"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ HASMARK VANDVÆRK c/o Vagn Andersen Østerballevej 6 Hasmark 5450 Otterup Dato: 13. februar 2014 Sagsnr Dok.nr Forlængelse af tilladelse til udledning af BAM-forurenet grundvand fra Hasmark Vandværk til Nordre Landkanal via det rørlagte vandløb Bomoserenden Konsulent Frode Lund Jensen har ved skrivelse af 18. juni 2010 p.v.a. Hasmark Vandværk fremsendt en ansøgning om forlængelse af tilladelsen til afværgepumpning af BAM-forurenet grundvand, med efterfølgende udledning til Nordre Landkanal via Bomoserenden. Tidl. Fyns Amt har ved brev af 19. december 2000 meddelt tilladelse til at afværgepumpe fra vandboringerne DGU og DGU Udledningstilladelsen er siden blevet forlænget ved brev af 27. maj 2004 til 1. december Kommunens afgørelse Amtets tilladelse til at afværgepumpe og udlede BAM-forurenet grundvand fra Hasmark Vandværk boring DGU og DGU til Bomoserenden forlænges til 1. januar Tilladelsen meddeles i henhold til 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven 1. Tilladelsen forlænges på følgende vilkår: 1. Tilladelsen omhandler udledning af BAM-forurenet grundvand fra vandboringerne DGU samt DGU på Hasmark Vandværk til det rørlagte vandløb Bomoserenden, som afvander til Nordre Landkanal. 2. Mængden af udledt vand må maksimalt andrage 168 m 3 i døgnet 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse ØSTERGADE BOGENSE TELEFON

2 3. Der skal hver 6. måned udtages en vandprøve fra hver af de to boringer. De udtagne vandprøver skal som minimum analyseres for BAM (2,6- dichlorbenzamid). Prøverne skal udtages og analyseres af et akkrediteret miljølaboratorium. Analysemetodens detektionsgrænse for BAM må ikke være højere end 0,01 µg/l. Analyseresultaterne og oplysninger om udledte vandmængder skal løbende hvert halve år indsendes enten med post til Nordfyns Kommune, Teknik Erhverv og Kultur, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup, eller på mail til Analysefrekvensen kan tages op til revision, såfremt BAM-koncentrationen i udledningen fra de 2 boringer, efter tilsynsmyndighedens vurdering, ændres væsentligt i forhold til de foreliggende analyseresultater. 4. Tilsynsmyndighed omkring udledningen er Nordfyns Kommune, Teknik Erhverv og Kultur, og kan kontaktes på tlf , eller mail: 5. Viser en analyse BAM-koncentration på mellem 1,0 og 1,5 µg/l i en af boringerne, skal der inden for 2 måneder udtages 2 omprøver fra pågældende boring. Hvis BAM-koncentrationen i begge omprøver ligger indenfor samme interval, skal der iværksættes rensning af vandet fra boringen inden udledning. Ved en målt BAM-koncentration på over 1,5 µg/l i en af boringerne, skal udledningen fra den pågældende boring standses, indtil der efter aftale med tilsynsmyndigheden er truffet de fornødne rensemæssige tiltag overfor oppumpningen. Skulle det blive aktuelt at etablere renseforanstaltninger ved en af boringerne, må koncentrationen af pesticider, inkl. nedbrydningsprodukter, maksimalt være 0,1 µg/l i det udledte rensede vand fra pågældende boring, svarende til det renseniveau der kan opnås ved filtrering gennem et veldimensioneret aktivt kulfilter eller anden tilsvarende rensning. Vandet må desuden ikke indeholde andre stoffer, end hvad der normalt findes i uforurenet grundvand. Rensning skal i givet fald være etableret senest 3 måneder efter overskridelse af ovennævnte vilkår, og skal foregå i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens principper om anvendelse af bedste tilgængelige teknologi.

3 6. Såfremt udledningen, efter tilsynsmyndighedens vurdering, giver anledning til en uacceptabel udfældning af jern og/eller okker i recipienten, skal der træffes foranstaltninger til at undgå dette. 7. De udledte vandmængder skal registreres 1 gang månedligt. En opgørelse over udledte månedsvandmængder skal fremsendes til Nordfyns Kommune, Teknik Erhverv og Kultur, minimum 1 gang hvert halve år. 8. Nærværende tilladelse er midlertidig og gælder frem til 1. januar Såfremt der herefter fortsat er behov for udledning af BAM-forurenet grundvand fra boringerne, skal ansøgning fremsendes til Nordfyns Kommune, Teknik Erhverv og Kultur. Sagsbeskrivelse Der har siden 2001 foregået afværgepumpning af BAM-forurenet grundvand fra drikkevandsboringerne DGU og DGU på Hasmark Vandværk. Sidstnævnte boring havde været nedlagt siden 1982 i forbindelse med etablering af et nyere vandværk. Det oppumpede grundvand udledes via det rørlagte vandløb Bomoserenden til Nordre Landkanal, og herfra til Odense Fjord. Tilladelse til afværgeoppumpning og udledning af BAM-forurenet grundvand fra vandboringerne blev meddelt vandværket af det daværende Fyns Amt i 2000, med efterfølgende forlængelse i Baggrunden for afværgepumpningen I 1995 blev der konstateret forurening med 2,6-dichlorbenzamid (BAM), der er et nedbrydningsprodukt af ukrudtbekæmpelsesmidlet Dichlobenil, i boring DGU Koncentrationen af BAM i vandet fra boringen oversteg den højest tilladelige grænseværdi for drikkevand. Forekomsten af BAM vurderedes at stamme fra en overfladekilde. Dichlobenil blev forbudt i Danmark i 1997, hvorfor tilførslen af BAM til grundvandet i dag anses for at være bragt til ophør. Af amtets forlængede tilladelse fra 2004 fremgår det, at afværgepumpningen ifølge rådgiver har resulteret i, at den bestående kildeplads har kunnet bevares, samt at udbredelsen af BAM er stoppet eller endog på retur. En fortsættelse af afværgepumpningen vurderes af amtet som en betingelse for, at denne tendens kan fortsætte, da det har vist sig at BAM-koncentrationen i vandet stiger, hvis afværgepumpningen delvis stopper. Senest har der i 2007 været foretaget reduktion i den oppumpede vandmængde i begge boringerne, med det resultat, at BAM-koncentrationen atter steg.

4 Økotoksisk vurdering af BAM Stoffet BAM (2,6-dichlorbenzamid) er et nedbrydningsprodukt af Dichlobenil (2,6- dichlorbenzonitril), der har været anvendt som ukrudtbekæmpelsesmiddel. Tidligere undersøgelser har vist, at Dichlobenil i jorden nedbrydes relativt hurtigt til BAM, mens den videre nedbrydning af BAM foregår relativt langsomt. Fundet af BAM i grundvandet er et udtryk for en tidligere forurening. Idet Dichlobenil blev forbudt i 1997, er forureningskilden bragt til ophør. En vurdering af toksiciteten af BAM fremgår af bilag 3. Det kan heraf udledes, at BAM ikke bioakkumuleres i vandlevende organismer. Miljøstyrelsen har for BAM i ferskvand fastsat et kvalitetskriterium 2 på 78 µg/l. De tidligere amter har fastsat et kvalitetskriterium på 5 µg/l. Kvalitetskriterierne fremgår af bilag 4. For BAM i drikkevand er der fastsat et kvalitetskriterium 3 på 0,1 µg/l. I ansøgningen af 18. juni 2010 om forlængelse af udledningstilladelsen lægges til grund, at BAM-forureningen er reduceret, og at de nuværende indvindingsboringer dermed ikke forurenes i væsentlig grad. Der har i perioden været målt BAM-koncentrationer i det afværgeoppumpede grundvand på mellem 0,14 og 0,23 µg/l i boring DGU og mellem 0,04 og 0,18 µg/l i boring DGU Recipientbeskrivelse Det afværgeoppumpede vand ledes til det rørlagte vandløb Bomoserenden, som udmunder i Nordre Landkanal, og herfra til Odense Fjord (Egensedybet). Nordre Landkanal er siden 1999 vurderet til at være mellem noget forurenet og stærkt forurenet, og opfylder således ikke sin målsætning i henhold til Regionplan 2005 (det senere Landsplandirektiv). Ifølge målsætningen skal dette vandløb være egnet som fiskevand til lyst- og/eller erhvervsfiskeri. Den manglende opfyldelse af målsætningen for Nordre Landkanal kan dog ikke tilskrives udledningen fra Hasmark Vandværk. Der har hidtil ikke været konstateret problemer af hydraulisk karakter i Bomoserenden eller i Nordre Landkanal som følge af udledningen af afværgeoppumpet vand fra Hasmark Vandværk. Nordfyns Kommune vurderer derfor, at en fortsættelse af udledningen ligeledes ikke vil forårsage hydrauliske problemer i de pågældende vandløb, da den hidtil udledte vandmængde bibeholdes. 2 Jf. bilag 2 del A i Bekendtgørelse nr af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 3 Jf. bilag 1c i Bekendtgørelse nr af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

5 Kommunens vurdering af sagen Med henvisning til, at vandværket ikke udleder mere vand end hvad der er aftalt som maksimal udledningsmængde pr. døgn, samt at de hidtidige analyseresultater viser, at koncentrationen af BAM i det afværgeoppumpede vand ikke overstiger de fastsatte kvalitetskriterier, vurderer Nordfyns kommune at tilladelsen til udledning umiddelbart kan forlænges. Amtets tilladelse forlænges hermed til 1. januar Klagevejledning Der kan skriftligt klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, at tilladelsen er meddelt. Tilladelsen kan påklages af Hasmark Vandværk, embedslægeinstitutionen, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Danmarks Naturfredningsforening og enhver med væsentlig interesse i afgørelsen. Fristen for at klage over tilladelsen udløber den 13. marts 2014, klokken Evt. klager skal indgives skriftligt til Nordfyns Kommune. Dette kan ske på en af de nedenstående tre måder: Elektronisk via borger.dk I form af mail til Brev til Nordfyns Kommune, Teknik og Miljø, Østergade 23, 5400 Bogense Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med kopi af sagens akter og med de bemærkninger, klagen måtte give anledning til. Hvis der indkommer klager, giver kommunen besked. En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer noget andet 4. Det betyder, at tilladelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Gebyret er fastsat til 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet fremsender en opkrævning på beløbet, når de har modtaget klagen fra kommunen. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 4 Jf. 96 i Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse

6 Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder fra den dato, hvor den er annonceret 5. Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside d. 13. februar Med venlig hilsen Jonas David Larsen Ingeniør Direkte tlf Jf. 101 i Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse

7 Kopi af denne afgørelse er sendt til: - Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding, - Naturstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, - Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, - Danmarks Sportfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, - Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e- mail: - Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité for Nordfyn, v. fmd. Leo Jensen, Falkevej 8, 5400 Bogense, - Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, - Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, c/o Kontorhjælpen v. Gitte Underbjerg, N. P. Danmarksvej 79, 8732 Hovedgård, - Konsulent Frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert,

8 Bilagsliste Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Luftfoto over vandboringernes placering Tabel over udviklingen i BAM-koncentrationerne i boring DGU og DGU i perioden Økotoksisk vurdering af BAM Kvalitetskriterier for BAM i vandmiljøet

9

10 Bilag 3 Udviklingen i BAM-koncentrationer i boring DGU 128,5 og 128,18 Nedenstående tabel viser udviklingen i BAM-koncentrationer i perioden Koncentrationerne er angivet i µg/l. Dato Boring nr. Bemærkninger DGU 128,5 DGU 128, ,31 0,22 Afværgepumpningen startes ,25 0, ,26 0, ,25 0, ,24 0, ,27 0, ,17 0, ,19 0, ,17 0, ,20 0, ,20 0, ,20 0, ,19 0,15 Ca. sep ,19 0,22 Ca. marts ,18 0,15 Ca. okt ,10 0, ,13 0, ,09 0, ,09 0, ,15 0,14 Reduceret oppumpet vandmængde i ,23 0, ,12 0,18 Ca. okt ,03 0,14 Ca. marts ,04 0,14 Ca. maj ,02 0, ,18 0,21 Reduceret oppumpet vandmængde i ,11 0, ,10 0,25

11 Bilag 3 Toksiciteten af BAM Toksiciteten af BAM overfor bla. vand]evende organismer er angivet i en Hollandsk undersøgelse udført af AThe Netherlands Bio & Pharma Intermediates Division Registration (Report No /12/95). Ved undersøgelsen blev NOEC (no observed effect concentration) bestemt, dvs. koneeraration afbam, for hvilken testorganismerne kan eksponeres i et givet tidsrum, uden at det medfører en toksisk effekt. Følgende resultater fremgår af ovennævnte rapport: Alge (Scenedesmus pannonicus), 4-dages NOEC: Akvatisk invertebrat (.Daphnia magna), 21-dages NOEC: Fisk (Saimo gairdneri, senere omdøbt til Oncorhynchus mylciss), 60-dages NOEC: 18 mg/i 320 mg/i 10 mg/i I ovenstående undersøgelse samt i AQUIRE og Chempinder er følgende toksicitetsværdier fimdet: Alge (Chiorella pyrenoidosa), 4-dages EC~4,: Akvatisk invertebrat (Daphnia magna), 2-dages EC5~: Akvatisk invertebrat (Daphnia magna), 2-dages EC,0: Fisk (Pimephales proinelas), 4-dages LC50: Fisk (Lebister reticulata), 4-dages LC50: Fisk (Poeciiia reticulata), 4-dages LC50: Fisk (Lebisrer reticulata), 4-dages LC50: Fisk (Salmo gairdneri, senere omdøbt til Oncorhynchus mykiss), 4- dages LtD50: 100 mg/i 292 mg/i 856 mg/i 469 mg/i 230 mg/i 275 mg/i 339 mg/i 235 mg/i, hvor EC~ og LC~ er et udtryk for den koncentration, hvor der kan påvises en effekt på 50 % af testorganismene. BAM fonnodes på grundlag af foreliggende oplysninger ikke at bioaldcumuleres i akvatiske organismer, idet Kow (fordelingskoefficieden mellem octanol og vand) er under 3. i Versohu eren, IC (1996) Handbook ofenvfronmental data on organic chemicals. 3rd edition Van Nostrand Reinhoki, p 660, er Kow for BAM angivet til 1,5. I Nakagawa, Y. et al 1992 er Kow angivet til 0,77. Endvidere er det firnclet, at biokoncentsatjonsfaktoren BCF, for fisk angives at være 50 og 45 for alger. En BCF værdi under 100 sandsynliggør. at BAM iklce bioakicumuleres. Toksieitetsværdjer indgår, sammen med en vurdering afstoffemes persistens og bioakkumulation, til fastsættelse af kvaljtetskrjterjei- for det enkelte stof. Kvalitetslcriterier fastsættes som en koncentration der er så lav, at der ikke kan identificeres toksiske effekter over for økosystemet og dets arter som følge af langvarig eksponering for stoffet. Miljøstyrelsen har ved en afgørelse i en klagesag al 2. maj 2001 fastsat et kvalitetskjjterie for BAM på 0,1 mg/i.

12 Database - Kvalitetskrav for overfladevand - Naturstyrelsen Page 2 of 3 Fastsatte krav og kriterier i henhold til Bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober 1996 ~ [Hovedgrundlaget for fastsættelse af krav og kriterierj [Søgning på enkeitstoffer] [Oversigter] Miljøstyrelsens kriterier 2,6-dichlorbenzamid (BAM) Stolnavn 2,6-dlchlorbenzamld (BAM) Cas-Nr Medie Vand /Marin Kriterier 7,8 pg/l krav Ansvarlig myndighed* Dato Dokumentation Bemærkning Bekg.nr. 1022, bilag 2 *Ansvarlig myndighed på hvis foranledning, i en klagesag eller efter anmodning, Miljøstyrelsen har fundet behov for at udarbejde et landsdækkende kvalitetskriterium. Stolnavn 2,6-dlchlorbenzamid (BAM) Cas-Nr Medie Vand /Fersk Kriterier 78 pg/l krav Ansvarlig myndighed* Dato Dokumentation Bemærkning Bekg.nr.1022, bilag 2 *Ansvarlig myndighed på hvis foranledning, i en klagesag eller efter anmodning, Miljøstyrelsen har fundet behov for at udarbejde et landsdækkende kvalitetskriterium. Stofnavn 2,6-dlchlorbenzamid (BAM) Cas-Nr Medie Vand /FerskfMarin Kriterier 780 pg/l krav - korttid Ansvarlig myndighed* Dato Dokumentation Bemærkning Bekg.nr.1022, bilag 2 *Ansvarlig myndighed på hvis foranledning, i en klagesag eller efter anmodning, Miljøstyrelsen har fundet behov for at udarbejde et landsdækkende kvalitetskriterium. [Tilbage for+overfladev

13 Database - Kvalitetskrav for overfladevanci - Naturstyrelsen Page 2 of 3 Fastsatte krav og kriterier i henhold til Bekendtgørelse nr. 921 at 8. oktober 1996 ~i [Hovedgrundlaget for fastsættelse at krav og kriterier] {S gning p~ enkeitstoffer] [Oversigter] Kvalitetskrav fastsat at amterne 2,6-dichlorbenzamid (BAM) Stofnavn CAS_Nr Kvalitetskrav 5 pg/l krav Vandområde 2,6-dlchlorbenzamid (BAM) Nørrevad Bæk Medie Vand / Fersk Gældende fra Bemærkning Amtsnavn Nordjyllands amt Stofnavn 2,6-dichlorbenzamld (BAM) CAS_Nr Kvalitetskrav 5 ~.ig/l krav VandOmråde Ikke speciticeret Medie Vand / Fersk Gældende fra Bemærkning Fastsat i relation til afværgeboringer Amtsnavn Københavns amt [Tilbag

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi 1 KARA/NOVEREN Håndværksvej 70 4000 Roskilde Sent som mail til Berit Nielsen: bn@karanoveren.dk København J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Den 23. april 2013 Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram

Læs mere

1. Banen med tilhørende afløbsinstallationer skal udføres som vist på vedlagte projekttegninger (bilag 1).

1. Banen med tilhørende afløbsinstallationer skal udføres som vist på vedlagte projekttegninger (bilag 1). TEKNK, ERHVERV OG KULTUR Veflinge Gymnastik- og drætsforening Lindebjerg 40 5474 Veflinge Dato: 12. maj 2014 Sagsnr. 480-2013-39884 Dok.nr. 480-2014-83409 12958 Att.: Torben Eriksen Tilladelse til udledning

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost:

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Thomas Rivad 23. juni 2015 12:16 $Kystdirektoratet (kdi) Vedr. udledning af renset grundvand til Øresund fra Amager Strandvej 112 matr.nr. 4195 Sundbyøster 142a_Ansøgningomtilladelsetilanlægpåsøterritoriet.docx;

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Overgangsplan og revurdering

Overgangsplan og revurdering Afgørelse om Overgangsplan og revurdering For: Havbundssediment depot Nordre Dækværk, Struer havn Plan- og virksomhedsområdet J.nr.: AAR-431-00046 Ref.: ANAJE/KATAM Den 16. december 2009 Afgørelsen omfatter:

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk

Tilladelse til midlertidig vandbehandling med UV-anlæg på Solkær Vandværk SOLKÆR VANDVÆRK Formand Nikolaj Nielsen Kærvej 48 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-15 19.05.2015

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig Svends- VVS & Oliefyrservice Aut. vvs installatør v/ Svend Pilgård Nr. Bjertvej 10 7830 Vinderup 2. juli 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.08.26P19-0217

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) 16. marts 2015 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr. 710-2013-7916 Dokument nr. 710-2014-15652 For: Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Nøddeplantagen 31, 7000 Fredericia.

Læs mere