Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden Faaborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden Faaborg Denne godkendelse er givet til CVR-nr , Stensgård v/jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen gives efter 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Der meddeles godkendelse til en kvæg- og fåreproduktion på i alt 140,1 dyreenheder på Østergyden 36 samt til at udbringe husdyrgødning på 92,0 ha. Ny halmlade Plansilo Godkendelsens vilkår ligger inden for rammerne af bekendtgørelser, vejledninger o. lign. udgivet af Miljøministeriet. Ny kviestald Godkendelsesdato: 27. oktober 2009

2 Indhold Miljøgodkendelse... 3 Baggrund... 3 Afgørelse... 4 Ikrafttræden og bortfald af miljøgodkendelsen... 5 Vilkår for miljøgodkendelsen... 5 Andre regler Miljøuheld Retsbeskyttelse Klagevejledning Offentliggørelse Modtagere af kopi af afgørelsen Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Grundforhold Ansøger og ejerforhold Beliggenhed og planmæssige forhold Husdyrbrugets anlæg Produktion Indretning Drift af husdyrbrugets anlæg Gødningsproduktion og -håndtering Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg Påvirkning af naturområder med ammoniak Påvirkning af naboer Uheld og driftsforstyrrelser Bedriftens arealer Drift af bedriftens arealer Gødningsproduktion og -håndtering Forurening og gener fra bedriftens arealer Påvirkning af naturområder med ammoniak Påvirkning af overfladevand Påvirkning af grundvand Bedste tilgængelige teknik (BAT) Affald og kemikalier Egenkontrol Landskabelige hensyn Offentlighed Samlet vurdering Litteratur m.v Kortbilag

3 Miljøgodkendelse Baggrund Faaborg-Midtfyn Kommune modtog d. 11. februar 2009 ansøgning om miljøgodkendelse af en kvægproduktion på Østergyden 36, 5600 Faaborg, CVR-nr , samt bedriftens samlede udbringningsarealer, der drives under samme CVR-nr. Baggrunden for ansøgningen var et ønske om at omlægge husdyrholdet på ejendommen. Samtidig opføres en ny stald, en halmlade og en plansilo til ensilage. Der er søgt om godkendelse af en husdyrproduktion på i alt 140,1 dyreenheder, heraf 138,7 dyreenheder kvæg, på Østergyden 36. Desuden er der søgt om godkendelse til at udbringe husdyrgødning fra 135,5 dyreenheder på 92,0 ha ejet/forpagtet areal. Arealerne ligger alle i Faaborg-Midtfyn Kommune. I henhold til lov nr af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrloven) må husdyrbrug over 75 dyreenheder ikke etableres, udvides eller ændres på en måde, som kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet, uden forudgående godkendelse fra kommunen, jf. 11 og 12. Første gang der meddeles godkendelse efter husdyrlovens 11 eller 12, skal godkendelsen omfatte hele anlægget og bedriftens arealer, jf Såfremt der afsættes husdyrgødning til arealer på andre bedrifter, skal også disse arealer vurderes i forbindelse med godkendelsen. I denne sag kræves godkendelse efter husdyrlovens 11, stk. 1, idet der er tale om godkendelsespligtige ændringer af et eksisterende husdyrbrug over 75 og under 250 dyreenheder, der ikke tidligere er godkendt efter husdyrloven. Ansøger, ejer og kontaktperson Husdyrbrugets navn og adresse Jan Villebro Østergyden Faaborg Tlf./mobil / E-post: Stensgård Østergyden Faaborg Ejendomsnummer Matrikelnumre Virksomhedens art CHR-nummer 20u Åstrup By, Åstrup m.fl. Kvægbrug samt flere tilknyttede undernumre pga. kviehotel CVR-nummer Godkendelsen omfatter Tilsynsmyndighed Kvægproduktion (stor race) på 138,7 dyreenheder bestående af 400 kvier i alderen 3-24 måneder, samt opfedning af 10 tyrekalve om året. Fårehold bestående af 10 moderfår med opdræt (1,4 DE). Udbringning af husdyrgødning svarende til 135,5 dyreenheder på et areal på 92,0 ha. Faaborg-Midtfyn Kommune Afdelingen for Miljø Byggeri og Miljø Nørregade Faaborg Tlf E-post: 3

4 Afgørelse 4

5 Ikrafttræden og bortfald af miljøgodkendelsen Godkendelsens vilkår er gældende fra det tidspunkt, hvor godkendelsen er taget i brug, medmindre et senere tidspunkt er angivet i det enkelte vilkår. Godkendelsen regnes for at være taget i brug på det tidspunkt, hvor en godkendelsespligtig ændring eller udvidelse af husdyrbruget er påbegyndt. Dette vil eksempelvis sige det tidspunkt, hvor der påbegyndes opførelse af en ny stald, gyllebeholder eller plansilo, eller hvor dyreholdet ændres således, at det ikke længere svarer til den allerede tilladte produktion. Den aktuelle godkendelse omfatter følgende godkendelsespligtige ændringer: Etablering af ny plansilo. Opførelse af ny stald. Opførelse af ny halmlade. Ændring af dyrehold til mere end 300 kvieopdræt. Såfremt godkendelsen ønskes benyttet, skal den være udnyttet fuldt ud senest to år efter godkendelsesdatoen, således at bygningsmæssige ændringer er gennemført, og produktionen svarer til godkendelsen. Såfremt der er ændringer eller udvidelser, der ikke er gennemført senest to år efter godkendelsesdatoen, bortfalder godkendelsen for disse ændringer eller udvidelser. Hvis godkendelsen, efter at være taget i brug, ikke har været helt eller delvist udnyttet i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste tre år. Faaborg- Midtfyn Kommune accepterer dog, at produktionen hvert år er op til 15 % mindre end den angivne maksimale produktion, uden at dette får konsekvenser for godkendelsen. Vilkår for miljøgodkendelsen Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår. Generelle forhold 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet, den vedlagte miljøtekniske beskrivelse og vurdering samt godkendelsens vilkår. 2. Der skal i den daglige drift være en person, der er bekendt med vilkårene i denne godkendelse, og som sikrer, at de overholdes. 3. Den ansvarlige for bedriften skal underrette Faaborg-Midtfyn Kommune, når godkendelsen tages i brug. Dette skal ske senest på det tidspunkt, hvor en godkendelsespligtig ændring påbegyndes. Produktion 4. Produktionens omfang Godkendelsen omfatter et husdyrhold svarende til 140,1 dyreenheder, bestående af maksimalt 400 kvier i alderen 3-24 måneder, 10 tyrekalve til opfedning ( kg) samt 10 moderfår med opdræt. Der tillades en variation i antallet af kvier på ejendommen, således at der må være op til 450 kvier på ejendommen samtidig, så længe det tilladte antal dyreenheder (beregnet for hvert planår) ikke overskrides. Produktionen må på intet tidspunkt overstige de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. 5. Udegående dyr Hele fåreholdet på 1,4 dyreenheder og en andel af kvierne svarende til 3,2 dyreenheder (svarende til 20 kvier, alder 5-19 måneder, udegående 6 måneder årligt) skal afgræsse arealer uden for udbringningsarealet. 5

6 6. Udnyttelse af godkendelsen Fristen for udnyttelse af godkendelsen er to år regnet fra godkendelsesdatoen. Såfremt godkendelsen ikke er udnyttet fuldt ud senest på dette tidspunkt, således at bygningsmæssige ændringer er gennemført og produktionen svarer til godkendelsen, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke er udnyttet. Drift 7. Rengøring af staldanlæg Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at stierne/båsene og foderarealernes bund holdes tørre, at dyrene er rene, at støv- og smudsbelægning i stalden fjernes, og at fodringsanlægget holdes rent. 8. Skrabere i kviestalde Skrabere i den nye ungdyrstald og den eksisterende kviestald skal køre minimum hver anden time mellem kl. 6 og kl. 24. I tilfælde af driftsstop skal årsag og varighed noteres i egenkontrol-journal. 9. Hygiejne Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt for de omkringboende. 10. Vask af maskiner Al vask af maskiner, redskaber og sprøjte skal foregå på en støbt, tæt vaskeplads med afløb til gyllebeholder eller anden tæt beholder. Vaskevandet må ikke uden forudgående tilladelse fra kommunen afledes som spildevand eller til overfladevand. 11. Tankning Ved påfyldning af dieselolie på køretøjer skal der anvendes spildbakke, således at spild undgås. Der skal hele tiden være en person til stede ved tankning for at undgå overløb eller større spild. 12. Fluer Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet. Indretning 13. Ny ungdyrstald Den nye ungdyrstald skal indrettes som sengestald med fast gulv med 1-2 % hældning, dræn i midten og skraber efter anvisningerne i Landbrugets Byggeblade nr Belysning Belysning i og ved husdyrbrugets anlæg skal være i form af lavenergibelysning, overalt hvor dette er muligt. 15. Bekæmpelsesmidler Alle bekæmpelsesmidler skal opbevares i et aflåst rum uden gulvafløb eller i en aflåst beholder, således at de er utilgængelige for børn og dyr. De må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler eller foderstoffer. 16. Olietanke Overjordiske dieseltanke skal senest et år efter, at godkendelsen er taget i brug, være hævet over terræn og placeret således, at der ved spild eller læk ikke kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand. Dette kan være ved placering i eller over tæt kar med kapacitet svarende minimum til tankens maksimale indhold, hvor påfyldningsstuds på tanken er omfattet af opsamlingskarret, og hvor tank og opsamlingskar er overdækket, så der ikke opsamles regnvand i karret. Diesel- og fyringsolietanke skal være sikret med værn mod påkørsel eller være placeret således, at der ikke er risiko for påkørsel. 6

7 17. Øvrige olieprodukter og kemikalier Øvrige olieprodukter samt spildolie, sprøjtemidler og andre kemikalier skal opbevares indendørs i eller over et tæt kar med opsamlingskapacitet svarende til indholdet af den største beholder, således at der ved spild eller læk ikke kan ske forurening af jord eller grundvand. 18. Skadedyr Opbevaring og håndtering af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). Gødningshåndtering på anlægget 19. Opbevaringskapacitet Virksomheden skal råde over mindst 9 måneders opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning. 20. Påfyldning af gylle Påfyldning af gylle skal ske således, at der ikke kan ske spild uden for gyllebeholderen. Dette kan være ved: 1) Anvendelse af faste pumpesteder, som er indrettet med fast bund og afløb til gyllesystemet, således at alt spild ved påfyldning af gyllevogne opsamles. Afløbet skal være dimensioneret således, at også større spild kan opsamles. 2) Sugning med overløbssikring, således at gyllen ved overfyldning løber tilbage til gyllebeholderen. Et andet system der yder tilsvarende sikkerhed mod spild af gylle kan anvendes, hvis ejeren kan dokumentere, at systemet ikke kan give anledning til spild af gylle uden for gyllebeholderen. Gener fra husdyrbrugets anlæg 21. Lugt Husdyrproduktionen må ikke give anledning til væsentlige lugtgener. Ved væsentlige lugtgener forstås, at nedenstående genekriterier er overskredet. Kategori Genekriterie (OU E /m³) Byzone eller sommerhusområde 5 Bolig i samlet bebyggelse i landzone eller område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål e.l. 7 Enkeltboliger uden landbrugspligt, der ikke er ejet af driftsherren Støj Husdyrproduktionen må ikke give anledning til væsentlige støjgener. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i db(a) og målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige følgende værdier. Mandag-fredag Lørdag Søndag og helligdage Alle dage Tidsrum Enkeltboliger i landzone Byzone og områder i landzone udlagt til boligformål Sommerhusområder og områder udlagt til rekreative formål I natperioden mellem kl (alle dage) må der ikke forekomme spidsværdier, der overstiger grænseværdien med mere end 15 db(a). 7

8 23. Støv Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomhedens areal. 24. Døde dyr Døde dyr skal opbevares således, at de ikke giver anledning til væsentlige gener for omkringboende eller forbipasserende. Uheld og driftsforstyrrelser 25. Uheld og driftsforstyrrelser Virksomheden skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Såfremt der sker uheld i forbindelse med oplagring, anvendelse og transport af foder, dyr, gødning, olie og kemikalier, må der ikke kunne ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, f.eks. gennem nedsivning, overfladeafstrømning eller afledning via overfladeafløb/tagnedløb og dræn. 26. Overfladeafløb Senest seks måneder efter, at godkendelsen er taget i brug, skal overfladeafløb, tagnedløb og lignende være placeret og indrettet således, at der ikke kan ske afløb af forurenende stoffer, f.eks. i tilfælde af udslip fra gyllebeholdere, fortanke eller pumperør. 27. Miljøuheld Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, skal virksomheden straks kontakte alarmcentralen på tlf Beredskabsplan Virksomheden skal, senest når godkendelsen tages i brug, have udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen og have indsendt en kopi af planen til kommunen. Beredskabsplanen skal fortælle, hvordan der skal reageres ved uheld, der kan have konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal indeholde de samme punkter som det forslag til beredskabsplan, der udgør bilag 4 til Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen. Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Medarbejdere skal være informeret om og have udleveret en kopi af beredskabsplanen på et sprog, der er forståeligt for medarbejderne. Planen skal gennemgås og om nødvendigt opdateres mindst en gang årligt. Arealanvendelse 29. Udbringningsarealer Der må udbringes husdyrgødning på de 92,0 ha ejede og forpagtede udbringningsarealer, der er indtegnet på kortbilag 1. Der må ikke udbringes husdyrgødning på andre arealer på bedriften, jf. dog vilkåret om udskiftning af udbringningsarealer. 30. Maksimal udbringning af organisk gødning Der må inden for et planår udbringes husdyrgødning i form af kvæggylle fra 125,6 dyreenheder og dybstrøelse fra kvæg fra 9,9 dyreenheder svarende til maksimalt kg kvælstof og kg fosfor. Der må derudover ikke tilføres bedriftens udbringningsarealer anden organisk gødning. 31. Ændring af gødningstype Såfremt der ønskes udbragt andre typer organisk gødning end omtalt i vilkåret om maksimal udbringning af organisk gødning, skal dette anmeldes til Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunen vil derpå vurdere, om ændringen kan gennemføres inden for rammerne af denne godkendelse. Ændringen må ikke sættes i værk, før kommunen har accepteret den. 32. Udbringning af flydende husdyrgødning Al udbringning af flydende husdyrgødning på sort jord og fodergræsmarker skal ske ved nedfældning eller ved en anden metode, der ikke giver en højere ammoniakfordampning end nedfældning. 8

9 33. Fosforbalance Der må ikke være fosforoverskud på den del af bedriftens udbringningsarealer, der har fosfortal over 3. Fosforbalancen skal opgøres på bedriftsniveau som forskellen mellem fosfor tilført til udbringningsarealerne og fosfor fraført med afgrøderne ifølge normtallene for det aktuelle standardsædskifte. Kravet skal være opfyldt over enhver periode på fem fortløbende år. 34. Fosfortal Der skal fra det tidspunkt, hvor godkendelsen skal revurderes første gang (i 2017), foreligge fosfortal, der er maksimalt 5 år gamle. Der skal foreligge fosfortal for alle de marker, der indgår i udbringningsarealet. 35. Udskiftning af udbringningsarealer Såfremt der sker ændringer i bedriftens udbringningsarealer, skal dette anmeldes til Faaborg-Midtfyn Kommune inden planårets begyndelse den 1. august. Nye arealer kan erstatte arealer i denne godkendelse, hvis de nye arealer har mindst samme omfang og ikke er mere sårbare. Kommunen skal i hvert tilfælde vurdere, om ændringerne kan gennemføres inden for rammerne af denne godkendelse. Ændringer må ikke sættes i værk, før kommunen har accepteret dem. Anmeldelse skal udarbejdes og indsendes til kommunen via eller på et andet digitalt system, der opfylder kravene, jf. 5, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Landskabelige hensyn 36. Materialevalg Udvendige bygningsdele skal holdes i afdæmpede farver, som harmonerer med omgivelserne. Den nye ungdyrstald, halmlade og plansilo skal opføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet med hensyn til bygningshøjde, grundareal, materialer og beliggenhed. 37. Skærmende beplantning Der skal etableres og vedligeholdes en skærmende beplantning øst for staldene og omkring gyllebeholderen svarende til indtegningen på figur 1. Beplantningsbæltet skal bestå af minimum tre rækker buske/træer, der er naturligt forekommende i området, og mindst en række skal udgøres af buske/træer, der når en højde på minimum tre meter. Beplantningen skal være etableret senest to år efter, at den nye ungdyrstald er opført. Kontrolvilkår 38. Dokumentation Til dokumentation for, at produktionsomfang, udbragte mængder af husdyrgødning og drift af arealerne er inden for godkendelsens rammer, skal følgende dokumenter opbevares for de fem seneste år/planår, de skal kunne forevises ved tilsyn, og de skal indsendes til kommunen på forlangende: Driftsregnskab Husdyrindberetning Regnskaber for solgte dyr / slagteriafregninger Mark- og gødningsplan Forpagtningsaftaler Indsendt gødningsregnskab Regnskabsbilag fra destruktionsanlæg for døde dyr 39. Lugt Hvis kommunen skønner, at eventuelle klager vedr. lugt fra virksomheden er velbegrundede, kan kommunen kræve, at virksomheden for egen regning lader foretage en undersøgelse af forskellige lugtkilder. Lugtmåling kan maksimalt kræves én gang pr. år og skal foretages efter en metode, som er autoriseret af Miljøstyrelsen eller efter en metode anvist af kommunen. Hvis lugtmålingen viser, at virksomheden medfører væsentlige lugtgener, skal virksomheden gennemføre lugtreducerende foranstaltninger, således at lugten uden for staldene reduceres så meget, at lugtgenerne efter kommunens vurdering ikke længere er væsentlige. 9

10 40. Støj Hvis kommunen skønner, at eventuelle klager vedr. støj fra virksomheden er velbegrundede, kan kommunen kræve, at virksomheden igennem en akkrediteret virksomhed for egen regning efterviser, at de stillede støjkrav er overholdt. Støjmåling kan maksimalt kræves én gang pr. år og skal foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder. Såfremt støjmålingen viser, at støjkravene ikke er overholdt, skal virksomheden udarbejde et projekt med tidsplan for udførelse af støjdæmpende foranstaltninger. 41. Støv Hvis kommunen skønner, at eventuelle klager vedr. støv fra virksomheden er velbegrundede, kan kommunen kræve, at virksomheden gennemfører støvreducerende foranstaltninger, således at støvgenerne efter kommunens vurdering ikke længere er væsentlige. Andre vilkår 42. Konsekvenser af manglende overholdelse af vilkår vedrørende produktionen Såfremt vilkårene vedrørende produktionens omfang ikke overholdes, kan kommunen forlange, at produktionen nedbringes. Formålet er at modsvare den øgede påvirkning af omgivelserne, der kan være sket som følge af den manglende vilkårsoverholdelse. Kommunen kan kræve, at ansøger med dette formål udarbejder og efterlever en plan for i en periode at nedbringe produktionen. Planen skal godkendes af kommunen. 43. Konsekvenser af manglende overholdelse af vilkår vedrørende arealanvendelse Såfremt vilkårene om maksimal udbringning af organisk gødning eller fosforbalance ikke overholdes, kan kommunen forlange, at udbringningen af husdyrgødning reduceres, eksempelvis ved at nedbringe produktionen. Formålet er at modsvare den øgede påvirkning af omgivelserne, der kan være sket som følge af den manglende vilkårsoverholdelse. Kommunen kan kræve, at ansøger med dette formål udarbejder og efterlever en plan for i en periode at reducere udbringningen af husdyrgødning. Planen skal godkendes af kommunen. 44. Ophør af drift Ved ophør af driften, skal virksomheden foretage oprydning i et sådan omfang, at forureningsfare undgås, blandt andet skal virksomheden tømme gyllebeholdere, fortanke og gyllekanaler og udbringe tilbageværende husdyrgødning som gødning. 45. Ændringer af ejerforhold Ændringer af, hvem der ejer eller er ansvarlig for bedriften, skal meddeles Faaborg-Midtfyn Kommune senest en måned efter ændringen. 46. Ændringer af drift og indretning Ændringer af drift og indretning skal anmeldes til Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvis ændringer kræver godkendelse efter husdyrloven, må de ikke påbegyndes eller gennemføres, inden kommunen har givet en skriftlig godkendelse. Andre regler Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selv om disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. Erhvervsaffald Virksomhedens affald skal sorteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ for Faaborg-Midtfyn Kommune. Farligt affald Farligt affald skal håndteres i henhold til Fællesregulativ for farligt affald for de fynske kommuner. Hermed gælder bl.a., at farligt affald til enhver tid skal opbevares miljømæssigt forsvarligt således, at der ikke opstår 10

11 fare for forurening af jord og grundvand. Ved forsvarlig opbevaring forstås, at affaldet opbevares under tag, på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand og således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde svarende til rumindholdet af den største benyttede beholder. Byggetilladelse Der skal søges og meddeles byggetilladelse ved kommunen inden opstart af byggeri. Miljøuheld Ved akut forurening af jord, overfladevand eller grundvand skal virksomheden straks alarmere alarmcentralen på tlf Det gælder blandt andet ved spild af gylle, ajle, ensilagesaft, møddingsvand, olie, benzin eller kemikalier. Opdages der forurening, der ikke er opstået akut, skal kommunens miljøafdeling kontaktes telefonisk i åbningstiden (tlf ). Ved tvivlstilfælde skal virksomheden kontakte alarmcentralen på tlf Retsbeskyttelse Vilkårene i denne godkendelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. 40 i husdyrloven. Det betyder, at det som hovedregel ikke vil være muligt at stille nye krav til husdyrbruget inden for de første 8 år efter meddelelse af godkendelsen. Retsbeskyttelsen udløber d. 27. oktober Miljøgodkendelsen skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Første revurdering skal ske efter 8 år. Kommunen tager initiativ til dette ved at sende et oplæg til indehaveren af godkendelsen om kommunens foreløbige overvejelser om revurderingen. Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Miljøklagenævnet. De klageberettigede er ansøger, miljøministeren, Sundhedsstyrelsen og enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Endvidere er en række foreninger og organisationer klageberettigede. En eventuel klage skal være skriftlig, stiles til Miljøklagenævnet og sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune. Klagen skal være modtaget af Faaborg-Midtfyn Kommune inden for kommunens åbningstid senest 4 uger efter, at afgørelsen har været offentligt annonceret. Umiddelbart efter klagefristens udløb videresender Faaborg-Midtfyn Kommune klagen til Miljøklagenævnet ledsaget af det materiale, der er indgået i behandlingen af sagen. Hvis afgørelsen påklages, får ansøger besked. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Såfremt godkendelsen udnyttes i klageperioden, eller mens en eventuel klage behandles af Miljøklagenævnet, sker dette på ansøgers egen regning og risiko. Såfremt godkendelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter, afgørelsen har været offentligt annonceret. Offentliggørelse Denne afgørelse offentliggøres i Ugeavisen Faaborg og MidtfynsPosten d. 27. oktober

12 Modtagere af kopi af afgørelsen Jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. E-post: Centrovice / Lene Jultved. E-post: Martin Jensen, Østergyden 32, 5600 Faaborg Ebba Agertoft, Østergyden 19, 5600 Faaborg Tim Storgaard, Byvejen 11, Køng, 5620 Glamsbjerg Inge Lise Dalgaard & Tommy Sloth, Østergyden 23, 5600 Faaborg Miljøministeriet, Miljøcenter Odense. E-post: Sundhedsstyrelsen. E-post: Danmarks Fiskeriforening. E-post: Ferskvandsfiskeriforeningen af Danmark. E-post: Forbrugerrådet. E-post: Danmarks Naturfredningsforening. E-post: Danmarks Naturfredningsforening Faaborg-Midtfyn v/nina Larsen. E-post: aarslevnet.dk Danmarks Sportsfiskerforbund. E-post: Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Frode Thorhauge. E-post: Dansk Ornitologisk Forening. E-post: Det Økologiske Råd. E-post: 12

13 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering danner grundlag for de vilkår, der meddeles i godkendelsen. Udgangspunktet for den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er ansøgningen om miljøgodkendelse, der er indsendt gennem Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem, skemanummer , version 3 af 14. august 2009 med tilhørende bilag, samt øvrige oplysninger indsendt eller givet af ansøger eller ansøgers konsulent. Dyreenhedsberegningerne i denne godkendelse følger bilag 1 i bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen). Vurderingen skal belyse, hvilke miljømæssige konsekvenser det ansøgte projekt vil kunne forventes at have på omgivelserne. Desuden skal den belyse, om de virkemidler til forebyggelse og begrænsning af forurening, som fremgår af ansøgningen, opfylder husdyrlovens 1 krav om anvendelse af bedste tilgængelige teknik. 1. Grundforhold 1.1 Ansøger og ejerforhold Oplysninger om ansøger og ejerforhold er her vurderet med henblik på at sikre, at ansvaret for at virksomheden indrettes og drives i overensstemmelse med den meddelte godkendelse er rettet mod den korrekte juridiske enhed. Det vurderes ud fra oplysninger i CVR, BBR og DFFE s register over støtteansøgere, at miljøgodkendelsen er rettet mod den korrekte juridiske person. 1.2 Beliggenhed og planmæssige forhold Husdyrbruget på Østergyden 36 er placeret i landzone ca. 1,8 km syd for Åstrup. De korteste afstande fra staldanlæg til omkringboende er angivet i tabel 1. Der ligger to boliger inden for 300 m fra husdyrbrugets anlæg; Østergyden 23 og 32. Der er landbrugspligt på begge disse ejendomme. Tabel 1. Korteste afstand fra staldanlæg til nabobeboelse/byzone. Type af beboelse / zone Nærmeste nabobeboelse med landbrugspligt (Østergyden 32) Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt (Østergyden 28) Samlet bebyggelse (Eskemosegyden 51) Byzone/sommerhusområde (Sommerhusområdet Dybskrog) Afstand ca. 220 m ca. 320 m ca. 500 m ca. 930 m 2. Husdyrbrugets anlæg Jan Villebro ejer ikke andre ejendomme med husdyrproduktion end Østergyden Produktion Der ønskes en omlægning af kvægproduktionen på Østergyden 36. Kvieopdrættet på ejendommen udvides fra 300 til 400 kvier. Kvierne passes i alderen 3-24 måneder som et kviehotel (leveres efter mælkeperioden, og tilbageleveres cirka to måneder før kælvning). Produktionen af tyrekalve til slagtning ændres fra 100 stk. til 10 stk. om året. Desuden reduceres fåreholdet fra 40 moderfår med lam til 10 moderfår med lam. Det samlede dyrehold ændres fra 137,4 til 140,1 dyreenheder. Beregningen af antal dyreenheder er foretaget efter bekendtgørelse nr af 19. december Fordelingen på dyretyper i nudrift og ansøgt drift fremgår af tabel 2. Ansøger oplyser, at i visse spidsbelastningsperioder kan der kortvarigt være opstaldet op til 450 kvier. Dette kan ske, hvis der er sygdomsudbrud i besætningerne, der leverer kvier til kviehotellet, og resulterer i, at der 13

14 skal foretages en række blodanalyser, inden sygdomsstatus kan fastslås, og omsætningen af kvier kan genoptages. Ansøger har derfor ønsket fleksibilitet i godkendelsen, således at der må være op til 450 kvier på ejendommen på en gang, så længe dette modsvares af en tilsvarende lavere produktion på andre tidspunkter. Tabel 2. Oversigt over dyrehold i nudrift og ansøgt drift. Nudrift Ansøgt drift Dyretype Antal pr. år Alder/vægt Dyreenheder Antal pr. år Alder/vægt Dyreenheder Kvieopdræt, stor race mdr. 99, mdr. 135,5 Tyrekalve, stor race kg 32, kg 3,2 Moderfår m/lam 40 5,7 10 1,4 I alt 137,4 140,1 Fåreholdet på 10 moderfår med lam (1,4 dyreenheder) er angivet som udegående hele året. De afgræsser MVJ-arealer på Svelmø, der ikke er udbringningsareal, og husdyrgødningen fra fårene medtages derfor ikke i godkendelsens gødningsregnskab. I it-ansøgningen er 20 kvieopdræt i aldersintervallet 5-19 mdr. angivet som udegående uden for udbringningsarealet 6 måneder årligt. Disse dyr, svarende til 3,2 dyreenheder, afgræsser et areal med 3-beskyttede enge og overdrev syd for Nab (matrikel 28a, Åstrup By, Åstrup). Ansøger oplyser, at alle de store kvier er udegående ca. 8 måneder om året (april-november), mens de små kvier er ude ca. seks måneder med adgang til stalden. Dette er ikke indtastet i it-ansøgningen, da det ikke ønskes som et vilkår i godkendelsen. 2.2 Indretning Ejendommens bebyggede areal er ifølge BBR på m². Ud over kvægstalde er der stuehus, udhus, halmlade/maskinhus, gyllebeholder og ensilagepladser på ejendommen. Bygningerne er opført i flere omgange. En oversigt over husdyrbrugets bygninger og andre anlæg fremgår af figur 1 og tabel 3. I forbindelse med ændringen af husdyrbruget sker der følgende bygningsmæssige ændringer: 1) Ny ungdyrstald Der opføres en ny ungdyrstald (nr. 3 på fig. 1) syd for den eksisterende kviestald. Den får længde og bredde som den eksisterende kviestald (65,3 x 14,8 m), dvs. areal ca. 966 m², og udvendigt foderbord (det samme som dyrene i den eksisterende kviestald bruger). Den kommer til at passe til den eksisterende stald med hensyn til højde og materialer. Benhøjde bliver 3 m og højde til kip bliver 7,3 m (eksisterende kviestald hhv. 2,5 m og 6,8 m) med en taghældning på 30. Den opføres i grå farver (gråt tag, stål i endegavle/porte). Stalden bliver åben i langsiden mod nord mod foderbordet. Mod syd bliver der gardiner, der kan trækkes op ved blæsende og dårligt vejr. Ungdyrstalden indrettes med sengebåse og fast gulv med 1-2 % hældning og dræn i midten samt skraber (jf. Landbrugets Byggeblade, nr ). Den nye stald afløser til dels den eks. tyrestald, der er lavloftet og nedslidt, og hvor arbejdsforholdene ikke er optimale. 2) Ny plansilo Den eksisterende plansilo vest for kviestalden udvides mod syd så den kommer til at flugte med sydsiden af den nye ungdyrstald. Plansiloen er vist som nr. 8 på fig. 1. Målene bliver 10,5 x 38 m (400 m 2 ), med 2,8 m høje sider. Dermed vil der være plads til cirka m 3 ensilage. 3) Ny halmlade Der bygges en ny halmlade (nr. 5 på fig. 1) vest for den eksisterende lade. Halmladen får målene 21,4 x 41,4 m (886 m 2 ) med 4 m høje ben og 9,8 m i kiphøjde. Taghældning 30. Den beklædes med grå stålplader. Den nye stald og ensilageplansilo overholder ifølge ansøgningen de generelle afstandskrav (jf. 6 og 8 i husdyrloven) til: Nabobeboelse (50 m) Ikke-almene vandforsyningsanlæg (25 m) og almene vandforsyningsanlæg (50 m) Vandløb (herunder dræn*) og søer (15 m) Offentlig vej og privat fællesvej (15 m) Levnedsmiddelvirksomhed (25 m) 14

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Dato for godkendelsen: 18. juni 2015 Husdyrbruget: Mosegård CHR-nr. 108469 CVR-nr: 27194303 Matr. nr., ejerlav Husdyrbrugets adresse: Ejer og ansøger

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov

Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer på Gl. Langeskov 66, 5550 Langeskov September 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 5 IKKE-TEKNISK RESUME... 5 VILKÅR

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug 12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug kvægbruget Hedevej 24, 9430 Vadum Godkendelsesdato / offentliggørelse: 7. januar

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581

Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581 nordfyns kommune Troels Clausen Kellebyvej 20 5471 Søndersø Sendt som mail TEKNIK OG MILJØ Dato: 13. januar 2009 i. nr. 2007060227/ssc Ret. Miljøgodkendelse af Kellebyvej 20, 5471 Søndersø. CVR.nr 11918581

Læs mere

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Miljøtilladelse af husdyrbruget. Grobshulevej 88 8300 Odder. I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Miljøtilladelse af husdyrbruget Grobshulevej 88 8300 Odder I henhold til 10 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Datablad Ansøger / ejer af husdyrbruget: Driftsansvarlig

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro efter 12, 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1572 af 20. december 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen

Miljøgodkendelse af 7. 12. 2009 gældende for husdyrbruget beliggende på adressen Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Kim Gohr Nielsen Vennervej 28, Velling 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Inga-Merethe Plauborg Larsen Direkte telefon 9974 1543 E-post

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Søgård Andelsbrug Blåbjergvej 1 7280 Sdr. Felding Afgørelsesdato: 25.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Fuglsangsvej 7 8300 Odder

MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget. Fuglsangsvej 7 8300 Odder MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Fuglsangsvej 7 8300 Odder I henhold til 12 i Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse af husdyrbrug UDKAST ODDER KOMMUNE Teknisk Område - Miljø Rådhusgade 3,

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Husdyrbruget Grønbo Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24.

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere