Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S"

Transkript

1 Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Side 1

2 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Generelle vilkår... 4 Tarifprincipper og kundetyper... 5 Priser for C-kunder... 6 Priser for B-kunder... 7 Midlertidige installationer... 8 Priser for producenter... 9 Priser og vilkår for tilslutningsbidrag Øvrige priser, gebyrer og betalingsbetingelser Betalingsbetingelser Side 2

3 Generelt Abonnement: Abonnementsbetaling dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning og fællesomkostninger. Er der flere afregningsmålere på en installation, opkræves abonnementsbetaling pr. ekstra måler til dækning af omkostninger forbundet hermed. Transportbetaling: Transport på overliggende net opkræves på vegne af Energinet.dk og omfatter betaling for net og system. Nettariffen dækker omkostninger ved det danske transmissionsnet (400/150 kv), mens systemtariffen dækker omkostningerne ved reservekapacitet og systemdrift m.v. AURA El-net ØEs nettarif er betaling for brug af AURA El-net ØE (60/10/0,4 kv). Betalingen dækker bl.a. nettab og omkostninger til drift, vedligehold og anlæg af nettet. Rådighedstarif: Egenproducenter opkræves betaling til dækning af stilstandsomkostninger. Offentlige forpligtelser (PSO): PSO opkræves på vegne af Energinet.dk og dækker omkostninger ved offentlige forpligtelser, som fastsat i elloven. Dette omfatter omkostninger til bl.a. forskning og udredning af miljøvenlig elproduktion, omlægning af tilskud til vindmølleproduceret el, brændselsberedskabslagre, drift af Sikkerhedsstyrelsen samt en del af omkostningerne til Energitilsynet. Egenproducenter, der anvender nettoafregning, skal kun afholde en del af de offentlige forpligtelser i forhold til deres køb fra nettet. Der opnås således en rabat på de offentlige forpligtelser for det forbrug, man ikke køber. Energiafgifter: Der opkræves afgifter på vegne af den danske stat. Elafgift, energieffektiviseringsafgift, tillægsafgift, energispareafgift og distributionsafgift er statsafgifter, der pålægges som et beløb pr. forbrugt kwh. Afgiftsfri: Virksomheder, som er registreret hos SKAT til afgiftsfri elkøb, opkræves ikke afgifter, da den ikke refusionsberettigede del af afgifterne afregnes direkte med SKAT. For at blive godkendt hos SKAT skal virksomhedens årlige elforbrug være mere end kwh inden for samme lokalitet, og den refusionsberettigede del af afgifterne skal være på mindst 90%, jf. Elafgiftslovens 4, stk. 3. Elvarme: Elektricitet til opvarmning af helårsboliger kan afgiftsberigtiges efter den særlige sats for elvarme i Elafgiftslovens 6, stk. 1, nr. 1, hvis boligenheden er registreret i BBR-registret som elopvarmet helårsbolig. For yderligere oplysninger om afgifter, herunder mulighederne for refusion henvises til gældende told og skatteregler. Markedsel: For alle priser gælder det, at du, for at få den korrekte slutpris, skal lægge prisen på markeds-el eller forsyningspligtig el til alt efter, hvor du køber den del af dit elforbrug, som er omfattet af det liberaliserede elmarked. Find elpriserne på Såfremt der er spørgsmål til priser og vilkår, er du velkommen til at kontakte El-kundeservice på telefon AURA El-net ØE er berettiget til at foretage ændringer i priser, gebyrer og bestemmelser inden for rammerne af de til enhver tid gældende regler herfor. Side 3

4 Generelle vilkår Gruppe B-kunder C-kunder Øvrige Kundetype Højspænding Lavspænding Skabelon Timemålt Midlertidig Decentral producent Tilslutningspunkt 10/0,4 kv transformerstation 10/0,4 kv transformerstation 0,4 kv fordelingsnet 0,4 kv fordelingsnet Individuel Individuel Spændingsniveau Afregning og aflæsning Tilslutning på 10kV niveau Afregnes månedligt efter faktisk forbrug Timeaflæst Tilslutning på 0,4 kv niveau Afregnes månedligt efter faktisk forbrug Timeaflæst Tilslutning på 0,4 kv niveau Enten årsafregnet eller månedsafregnet Ved årsafregning udsendes selvaflæsningskort. Aflæsninger foretages på forskellige tidspunkter af året afhængig af område Tilslutning på 0,4 kv niveau Afregnes månedligt efter faktisk forbrug Timelæst Tilslutning på 0,4 kv niveau Afregnes forskelligt afhængig af type installation Leveringsniveau er aftalt med den enkelte anlægsejer, jf. leveringsaftalen Afregning for elproduktion foretages en Energinet.dk Abonnementsbetaling opkræves af AURA El-net ØE Ved månedsafregning foretages månedlige aflæsninger af AURA El-net ØE Antal regninger pr. år: Årsafregnet: 1 opgørelse og 5 àcontoregninger 12 Afhængig af type installation Afhængig af type installation Månedsafregnet: 6 opgørelser For sommerhuse og fritidshuse gælder særlige vilkår, idet disse installationer kun modtager 4 regninger årligt. Side 4

5 Tarifprincipper og kundetyper Hovedprincippet for AURA El-net ØEs tariffer er Elforsyningslovens 73, som siger, at prisfastsættelsen skal ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. Kunderne er opdelt efter det årlige forbrug samt spændingsforhold. AURA El-net ØEhar fire forskellige kundegrupper: C-kunder, skabelonafregnet Installationer med et årsforbrug mindre end kwh og tilslutningspunkt i 0,4kV fordelingsnettet. C-kunder, timemålt Installationer med et årsforbrug større end kwh og tilslutningspunkt i 0,4kV fordelingsnettet. B-kunder, lavspænding Installationer med et årsforbrug større end kwh og tilslutningspunkt i lavspændingsnettet. B-kunder, højspænding Installationer med et årsforbrug større end kwh og tilslutningspunkt i højspændingsnettet. Principper for opdeling af kundegrupper Med hensyn til forsyningsanlæg betaler kunderne drift, vedligehold og afskrivninger for de anlæg, de benytter. For eksempel betalere B-kunder med højspændingsmåler ikke for lavspændingsnettet, da det kun belastes af andre kunder. Herudover indgår en række omkostninger, der dækkes af alle kunder, eksempelvis overliggende nettarif, PSO, forbrugerindflydelse, administration, kundeafregning og lovpligtig rådgivning. Betalingen for hver kategori er opdelt i en nettarif pr. leveret kwh (variabel nettarif) og en fast betaling (abonnement). Abonnementets størrelse afhænger af, om kunden er timeaflæst eller årsaflæst. Afregning af forskellige kundetyper Alle AURA El-net ØEs B-kunder samt timemålte C-kunder er timeaflæste og bliver afregnet månedligt. Timeaflæste kunder betaler et større abonnement på grund af øgede omkostninger til anskaffelse og drift af målere herunder hjemtagning og behandling af timeværdier samt fakturering. Skabelonafregnede C-kunder kan enten være månedsafregnede eller årsregnede. Månedsaflæste kunder har en fjernaflæst måler, som AURA El-net ØEhenter data direkte fra. Disse kunder får en opgørelse og en acontoregning hver anden måned. Årsaflæste kunder modtager også acontoregninger hver anden måned. De får derudover tilsendt et selvaflæsningskort én gang årligt og vil efterfølgende modtage en årsopgørelse. Alle AURA El-net ØEs kunder vil inden for en årrække blive månedsaflæste. Aconto Alle kunder hos AURA El-net ØEs opkræves acontobetalinger baseret på kundens forventede årsforbrug. Dette forbrug bliver justeret fra aflæsning til aflæsning alt efter om det reelle forbrug stiger eller falder. Kunder, som har indbetalt for meget i aconto, vil få det resterende beløb overført til næste elregning. Side 5

6 Priser for C-kunder Kundetype C Skabelonafregnet Timemålt Elvarmereduktion *) Årlig udgift til abonnement Abonnement inkl. moms Abonnement ekskl. moms Energinet.dk systemtarif Energinet.dk nettarif AURA El-net ØE nettarif /år 687,50 550,00 2,70 4,20 13,30 /år 687,50 550,00 2,70 4,20 13,30 /år 1650, ,00 2,70 4,20 13,30 Transportbetaling i alt ekskl. moms 20,20 20,20 20,20 Elafgift 83,30 41,20 83,30 Offentlige forpligtelser (PSO), Energinet.dk 23,00 23,00 23,00 Samlet pris AURA El-net ØE inkl. afgifter, ekskl. abonnement, markedsel og moms 126,50 84,40 126,50 Moms 25% 31,63 21,10 31,63 Samlet pris inkl. moms 158,13 105,50 158,13 *) Alle privatkunder der bruger elvarme (f.eks. varmepumpe) til opvarmning af deres helårsbolig kan få en reduktion i elafgiften for det forbrug, der ligger over kwh pr år. Boligen skal være registreret i Bygnings- og Boligregistret, BBR, som elopvarmet for at kunne opnå den reducerede afgift. AURA El-net ØE får ikke automatisk besked, hvis registreringen af boligen som elopvarmet ændres. Kunden har derfor pligt til at meddele dette til AURA El-net ØE. Side 6

7 Priser for B-kunder Lavspænding Højspænding Årlig udgift til abonnement Abonnement inkl. moms Abonnement ekskl. moms Energinet.dk systemtarif Energinet.dk nettarif AURA El-net ØE nettarif kr/år 5000, ,00 2,70 4,20 9,70 kr/år 6250, ,00 2,70 4,20 8,80 Transportbetaling i alt ekskl. moms 16,60 15,70 Elafgift 83,30 83,30 Samlet elafgift almindelig ekskl. moms 99,90 99,00 Offentlige forpligtelser (PSO), Energinet.dk 23,00 23,00 Samlet pris AURA El-net ØE inkl. afgifter, ekskl. abonnement, markedsel og moms 122,90 122,00 Moms 30,73 30,5 Samlet pris inkl. moms 153,63 152,5 Side 7

8 Midlertidige installationer Midlertidige installationer Udgifter til abonnement og håndtering Årligt abonnement inkl. moms Årligt abonnement ekskl. moms Håndteringsgebyr (engangsgebyr) ekskl. moms Håndteringsgebyr (engangsgebyr) inkl. moms Abonnement pr. døgn ekskl. moms Abonnement pr. døgn inkl. moms Energinet.dk systemtarif Energinet.dk nettarif AURA El-net ØE nettarif Transportbetaling i alt ekskl. moms Elafgift Offentlige forpligtelser (PSO), Energinet.dk Samlet pris AURA El-net ØE inkl. afgifter, ekskl. abonnement, markedsel og moms Moms Samlet pris inkl. moms 1.650, ,00 503,00 628,75 3,62 4,53 2,70 4,20 13,30 20,20 83,30 23,00 126,50 31,63 158,13 Side 8

9 Priser for producenter Nettoafregning Elproduktionen anvendes fortrinsvis af producenten Tilslutningspunkt 10 V nettet 10/ 0,4 V station 0,4 V nettet Årlig udgift til abonnement ekskl. moms Nettoafregningsgruppe 1, 2 og 3 Nettoafregningsgruppe 4 med krav om produktionsmåler Nettoafregningsgruppe 4 uden krav om produktionsmåler Nettoafregningsgruppe 5 med krav om produktionsmåler Nettoafregningsgruppe 6 med krav om produktionsmåler Nettoafregningsgruppe 6 uden krav om produktionsmåler , , ,00 560, , ,00 560, , ,00 560, , ,00 560,00 PSO Egenproduktion 1,20 1,20 1,20 Rådighedstarif Rådighedstarif ekskl. moms Rådighedstarif inkl. moms 6,40 8,00 6,40 8,00 9,00 11,25 Bruttoafregning Hele produktionen leveres til AURA El-net ØE afregning foretages af Energinet.dk Tilslutningspunkt 10 V nettet 10/ 0,4 V station 0,4 V nettet Årlig udgift til abonnement ekskl. moms Decentrale producenter Minikraftanlæg , , ,00 600,00 Side 9

10 Særligt abonnement for vindmølleproducenter *) Vindmølleproducenter abonnement Årlig udgift til abonnement ekskl. moms Tilslutningspunkt 10 kv 0,4 kv B-kunder B-kunder C-kunder kr/år kr/år kr/år Forbrugs-/ salgsmåler Ved 6 afregninger /år Ved 12 afregninger /år 2.406, , , ,00 870, ,00 Ekstra abonnement ved produktionsmåler Ved 6 afregninger /år Ved 12 afregninger /år 516,00 678,00 516,00 678,00 516,00 678,00 *) I henhold til vindmøllebekendtgørelsen opkræves et standardabonnement. Afskrivning, reparation og vedligeholdelse af målerudstyr betales af vindmølleejerne efter regning. Side 10

11 Priser og vilkår for tilslutningsbidrag Parcelhus/fritidshus Rækkehuse/ tæt-lav bebyggelse Lejligheder Ungdoms-, ældre- og plejebolig Enfasede installationer Alle øvrige installationer til og med 25 amp. Installationer større end 25 amp. Ladestander Fritliggende bolig max. 25 amp. pr. stikledning Sammenbyggede boliger i bygninger med en eller to etager Sammenbyggede boliger i bygninger med mere end to etager Ungdoms-, ældre- og plejebolig på maksimalt 65 m2 Installation for teknisk brug med en belastning mindre end eller lig med 1 kw Installationer der ikke er omfattet af ovenstående Pris pr. amp. ud over standardtilslutning (25 amp.) Ladestander til brug for el-biler opstillet i det offentlige rum (pr. amp., minimum 25 amp.) Ekskl. moms , , , , , , ,00 Inkl. moms , , , , , , ,75 495,00 618,75 Bestående installationer Bestående installationer på 2, 3 eller 4 ledere kan uden betaling af tilslutningsbidrag udvides til 3x25 amp. efter ovenstående priser. De nævnte beløb er minimumssatser. Der kan på steder, hvor forsyningsforholdene kræver det, eller ved tilslutning af særlig art blive opkrævet yderligere til dækning af ekstraomkostninger. Afgørelse herom bliver truffet i hvert enkelt tilfælde. Side 11

12 Øvrige priser, gebyrer og betalingsbetingelser Målergebyrer Målerundersøgelsesgebyr Undersøgelse på stedet Undersøgelse på værksted Nedtagning af måler Genetablering af måler Ekskl. moms 350,00 efter regning 575,00 550,00 Inkl. moms 437,50 efter regning 718,75 687,50 Impulsudgang pr. måler Impulsudgang med forbrugeradgang på bestående måler 1.262, ,50 Betalingsgebyrer Rykkerskrivelse Inkassomeddelelser Oprettelse af betalingsordning Inkassobesøg Lukkebesøg Genoplukning, besøg Uberettiget forbrug (ulovlig gentilslutning) Fjernbetjent afbrydelse Fjernbetjent gentilslutning Ekskl. moms 100,00 100,00 100,00 250,00 400,00 400, ,00 150,00 200,00 Inkl. moms momsfri momsfri momsfri momsfri momsfri 500, ,00 momsfri 250,00 Afregningsgebyrer Rykker selvaflæsningskort Ekstraordinært aflæsningsbesøg Ekstraordinær aflæsning med regning Ekstraordinær opkrævning ved flytning (flyttegebyr) Skønnet aflæsning Udsendelse af regningskopi, pr. kopi Ekskl. moms 70,00 240,00 200,00 65,00 65,00 35,00 Inkl. moms 87,50 300,00 250,00 81,25 81,25 43,75 Mikro VE-anlæg Oprettelse af miko VE-anlæg Ekskl. moms 1.200,00 Inkl. moms 1.500,00 Ved oprettelse af betalingsordning renteberegnes det skyldige beløb efter gældende lovgivning. Side 12

13 Betalingsbetingelser Indbetaling Indbetaling kan ske enten via Betalingsservice eller ved benyttelse af det udsendte indbetalingskort. Hvis der benyttes anden indbetalingsmåde bedes indbetalingskortet medbragt eller medsendt. Rettidig betaling Sidste betalingsdag står anført på indbetalingskortet. Ved overskridelse af betalingsfristen opkræves renter fra sidste rettidige betalingsdato og indtil betalingstidspunktet. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente + 7 % p.a. Rykkerskrivelse Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes en rykkerskrivelse med en ny betalingsfrist. Næste regning vil være påført et restancegebyr. Rykkerskrivelse 2 Ved overskridelse af betalingsfristen på rykkerskrivelsen udsendes en rykkerskrivelse 2 (inkassomeddelelse). Herpå oplyses det, at restancen vil blive søgt inddrevet ved inkasso-/ lukkebesøg. Næste regning vil være påført et restancegebyr. Inkassomeddelelse Ved overskridelse af betalingsfristen med mere end 15 dage udsendes en inkassomeddelelse. Herpå oplyses det, at restancen vil blive søgt inddrevet ved inkasso-/ lukkebesøg. Næste regning vil være påført et inkassogebyr. Inkasso-/lukkebesøg Ved overskridelse af betalingsfristen på rykkerskrivelse 2 aflægges inkasso-/lukkebesøg. Der beregnes gebyr i forbindelse med inkassobesøg, lukning og oplukning. Restanceinddrivelse Inddrivelse af restance finder sted i overensstemmelse med "Vejledende retningslinier for netvirksomheders restanceinddrivelse", som er udarbejdet af Dansk Energi. Side 13

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder...

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder... Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for C-kunder... 5 Priser for B-kunder... 6 Priser for A-kunder... 7 Priser for øvrige kundetyper... 8 Priser

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation

Læs mere

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. juli 2015 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S . Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. april 2015 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig.

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig. Prisbog januar 2015 Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S AVØ A/S Værd at vide Generelt for alle selskaber i Frederikshavn

Læs mere

12-03-2012 Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel

12-03-2012 Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel 12-03-2012 Sagsnr. 09/303 Vejledning til tarifberegningsmodel Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Indhold i vejledningen... 3 1.2 Formål med

Læs mere

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen.

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen. ALMINDELIGE BETINGELSER DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. marts 2013: 1. Aftaleforholdet... 1 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse og Oplysningspligt... 2 3. Eldistributions etablering

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 BILAG TIL PUNKT 5 3. juni 2015 Detail & Distribution 15/00185 LBA/LAA BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som

Læs mere

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015 Notat Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: LGU Sagsnr.: s2014-777 Doknr: d2014-16449-13.0 18-11-2014 Tarifering i elnetselskaber Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består

Læs mere

Træder i kraft den 1.10.2015

Træder i kraft den 1.10.2015 Forskrift I: Stamdata Høringsversion maj 2014 Version 2.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-6 Revisionsoversigt

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net Netbenyttelsesaftale Verdo Randers El-net 2 Verdo Randers Elnet A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 4 Netkundens rettigheder og forpligtelser... 9 Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarme- levering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. januar 2015 Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg Tlf. 73 43 50 00 CVR 35 60 23 13 www.sfjv.dk post@sfjv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftale

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftale Leveringsbestemmelser Net Netbenyttelsesaftale INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:.. 2 Forord 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser.. 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 Pindstrup Varmeværk A.M.B.A INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift

Læs mere

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014 Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Gældende fra 29. september 2014 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr.

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORORD SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... 1 INDLEDNING... 3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - MED

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vemb Varmeværk a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere