1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer"

Transkript

1 rapport Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Tillægget skal skabe grundlaget for separering af flere kloakoplande rundt om i kommunen, samt inddrage nogle enkelte nye områder, som kloakkerede. Planen danner grundlag for tilladelser til anlæg af ledninger og bassiner. Spildevandsplantillægget skal ses i sammenhæng med den eksisterende Spildevandsplan Et ikke-teknisk resume Tillægget skal skabe grundlaget for gennemførelsen af separering af spildevand og regnvand i nogle mindre områder rundt om i kommunen. Separeringen skal medføre, at der ledes mindre opblandet spildevand ud i søer, vandløb og hav, som følge af overløb ved større regnskyl. 3. forhold Der er 2 miljøforhold, der vurderes som værende væsentlige ifht. tillægget: o o Virkning af separering af spildevand og regnvand i Harre på Harre Vig De arkæologiske undersøgelser i forbindelse med de forskellige udgravninger. 3.1 Virkning af separering af spildevand og regnvand i Harre på Harre Vig Når man ændrer kloakken i Harre by fra fælleskloak til separat kloak får man spildevand og overfladevand adskilt i to forskellige systemer. Spildevandet ledes til Harre-Vejle Renseanlæg, mens tagog overfladevand efter rensning i våde bassiner ledes til Harre Bæk, som munder ud i Harre Vig. Ved at forny og separere kloakken i Harre undgår man, at spildevandskloakken overbelastes af overfladeog uvedkommende vand ved kraftige regnskyl, dette vil få en positiv på pumpestationerne syd for Harre, der vil blive belastet mindre. I 2012 blev der samlet registreret 71 overløb af opspædet spildevand til Lilleåen fra de to pumpestationer, overløbene var af en samlet varighed på 136 timer. Det forventes at den samlede mængde overløb fra pumpestationerne vil reduceres kraftigt muligvis helt når kloakken fornyes. I forbindelse med separeringen bliver overløbsbygværket i Harre ( U) og overløbsbygværket sydvest for Harre ( U) nedlagt, dette resulterer i, at den årlige udledning af opspædet spildevand til Harre Bæk reduceres med 816 m 3. Mængderne af COD, N og P reduceres desuden med hhv. 100, 8, og 2 kg/år. Mængden af overfladevand der udledes til Harre Bæk efter separeringen er estimeret til ca m 3, mens mængderne af COD, N og P, der udledes med overfladevandet estimeres til hhv. 348, 28 og 3 kg/år. Som følge af kloaksepareringen i Harre forventes de samlede mængder af COD, N og P, der udledes til Harre Vig at blive reduceret, ligeledes forventes koncentrationerne af de bakterier, der findes i spildevandet, at blive reduceret i badevandet

2 3.2 De arkæologiske undersøgelser i forbindelse med de forskellige udgravninger Museum Salling har afgivet høringssvar i forbindelse med scopingen af tillægget til spildevandsplan. Museet har tilkendegivet at have arkæologiske interesser i følgende områder, hvor der skal ske gravearbejde i jorden. Skive By kulturarvsareal o Asylgade o Adelgade o Østerbro Delvis kulturarvsareal o Fredriksgade o Jyllandsgade o Fyensgade o Thomsensgade delvist indenfor 100-meterzonen af gravhøj o Fyensgade o Sallinggade mulighed for Vikingetid o Vindevej Harre Balling Breum Jebjerg Oddense Roslev o Harre ligger i et kulturarvsareal og er under udvikling til kulturmiljøareal muligvis vikingetid o Nørregade den nordligste del er interessant i forhold til den tidligste bymæssige bebyggelse o Vestergade område 2107 ligger nær flere overpløjede gravhøje og bebyggelse fra ældre jernalder o Skivevej 2108 ligger i et område med gravhøje og bebyggelse fra stenalderen o Posthusvej 2101P ligger i et område med gravhøje og bebyggelse frastenalderen o Villaparken ved udvidelse af den eksisterende Villaparken er der risiko for fund af jernalderbebyggelse o Fasanvej område 2309 P ligger i et område med gammel smedje og har interesse ved udvidelse af bebyggelsen o Syrenvej ligger delvist i Kulturarvsareal o Kirkegade ligger nær kirken o Østergade ligger delvist i et kulturarvsareal o Strøget lille risiko for fund af bebyggelsesspor o Torvet lille risiko for fund af bebyggelsesspor o Gravene lille risiko for fund af bebyggelsesspor o Sallingsundvej 41, 43 og 43A ligger i et kulturarvsareal

3 Ålbæk o Museet har allerede skrevet en foreløbig udtalelse om området i forbindelse med lokalplan 255, hvor arealet har stor interesse. For alle de ovenstående områder gælder, at Museum Salling skal inddrages i graveprojekterne før opgravning påbegyndes, således, at de kan være til stede, hvis de ønsker det ALTERNATIV vurderingen foretages ud fra et 0-alternativ. 0-alternativet svarer til den situation, hvor planen ikke gennemføres og er grundlaget for at sammenligne planens påvirkning af omgivelserne med en realisering af tillægget til spildevandsplan. 0-alternativet indeholder således en betragtning af, hvordan forholdene kan se ud, uden et vedtaget tillæg til spildevandsplan. 0-alternativet er en videreførelse af situationen i dag, hvor der fortsat vil være gentagne overløb med opspædet spildevand til bl.a. Harre Vig. O-alternativet vil også betyde, at museet ikke vil have samme mulighed for at kortlægge de historiske områder

4 Screening af planens/programmets miljømæssige konsekvenser Plan/ program: Spildevandsplan Tillæg nr. 1 Kort beskrivelse af planen/ programmet - evt. kort over den foreløbige geografiske afgrænsning af planen Tillægget skal skabe grundlaget for separering af flere kloakoplande rundt om i kommunen, samt inddrage nogle enkelte nye områder, som kloakkerede. Planen danner grundlag for tilladelser til anlæg af ledninger og bassiner. Tegninger Tillaeg 1.zip Dato for udfyldelse af skemaerne: Skemaerne udfyldt af: Birte 1/2-2013, PEHA 7/2-2013, Side 1/14

5 Sammenfattende skema Ja Nej Er planen/programmet omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer? Fastlægger planen rammerne for anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af Bilag 3 og 4? ( 3, stk.1, punkt 1) Kan planen påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt? ( 3, stk.1, punkt 2) (*) Fastlægger planen rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som myndigheden vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet? ( 3, stk.1, punkt 3) (*) Fastlægger planen anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller indeholder den kun mindre ændringer af sådanne planer, og vurderes den samtidig at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet? ( 3, stk.2) (*) Skal planen/ programmet således miljøvurderes (*): afklares ved udfyldelse af screeningsskemaet Konklusion af scopingen (scopingdokument) væsentlige faktorer i screeningen Side 2/14

6 Vurderingen i screeningsskemaet: Både ved en screening og en scoping benyttes screeningsskemaet. Ved en screening afklares miljøvurderingspligten (fremgår af sammenfattende skema), hvorimod der ved en scoping udtages de miljøfaktorer, der skal medtages i miljøvurderingen (fremgår af konklusionen af scopingen). Vurderingen af miljøen, når screeningsskemaet udfyldes, skal ske med udgangspunkt i bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. En del af punkterne behandles ved udfyldelse af skemaerne i dette dokument. Derudover skal følgende forhold medtages i vurderingerne: - Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet - Indvirkningens grænseoverskridende karakter - Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning Betydningen af vurderingen: Væsentlig : Effekten af planens/programmets realisering er så væsentlig, at der skal uarbejdes en miljøvurdering Bør undersøges: Effekten er uklar, hvorved det skal undersøges nærmere, hvorvidt en er væsentlig eller ubetydelig. Når denne vurdering er taget, flyttes krydset i skemaet. Dvs. at når screeningen er færdig vil der ikke fremgå nogle krydser i kolonnen bør undersøges. Ubetydelig : Effekten er ubetydelig, dvs. der kan ske en påvirkning, men den er ikke er en sådan karakter, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Dog kan flere ubetydelige er samlet have en sådan kumulativ karakter, at de vurderes som væsentlige, og at der derved skal udarbejdes en miljøvurdering. Den kumulative karakter vurderes til sidst i screeningsskemaet. Ikke relevant: Påvirkningen af miljøforhold er ikke relevant, f hvis miljøforhold ikke er til stede i det pågældende område, som planen dækker, f Indeklima ved en vindmølleplan. Positiv : Effekten vurderes at være positiv. Den kan dog enten være ubetydelig eller væsentlig, hvorved der sættes to krydser i skemaet. Side 3/14

7 Væsentlig Bør undersøges Ubetydelig Ikke relevant Positiv Screeningsskema Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere Ansvarlig forvaltning/ afdeling Kan planen/programmet medføre ændring eller påvirkning af: 1. Fauna, flora og biologisk mangfoldighed 1.1. Beskyttede naturtyper iht. beskyttelseslovens 3 (søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev mv.) Bassiner skal placeres uden for 3 områder. Ledninger skal så vidt muligt uden om 3 områder. Hvis det er umuligt, skal der ske fuldstændig retablering så vegetationen bevares Internationale naturbeskyttelsesområder (EFfuglebeskyttelsesområder, EF- Habitatområder, Ramsarområder) 1.3. Rødlistede plante- og dyrearter 1.4. Bilag 4 arter 1.5. Kvalitet og omfang af levesteder for vildtlevende planter og dyr - herunder spredningskorridorer og barrierer herfor. Forbedringer i vandløb og fjord. Side 4/14

8 Væsentlig Bør undersøges Ubetydelig Ikke relevant Positiv Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere Ansvarlig forvaltning/ afdeling Kan planen/programmet medføre ændring eller påvirkning af: 2. Befolkningen og materielle goder 2.1. Offentlig og privat service 1 - herunder afstanden til dette, udvalget og påvirkningen af mindre lokalsamfund Planens ansvarlige 2.2. Uddannelse og arbejde - herunder adgangen til dette, beskæftigelsessituationen og påvirkning af mindre lokalsamfund 2.3. Offentlige transportmuligheder Planens ansvarlige Planens ansvarlige 2.4. Trafikafvikling/ belastning Under udførelsen vil der kunne være trafikale gener. Park & Vej 2.5 Opholdspladser (f.eks. legepladser, idrætsområder, gadekær mm) X (NINA) Teknisk/ planlægning 2.6. Bygninger med social værdi (f.eks. forsamlingshuse, ungdomshuse, aktivitetsværksteder) Planens ansvarlige 2.7. Tryghed, kriminalitet 2.8. Hensyntagen til svage grupper (f.eks. ældre og handicappede) Planens ansvarlige Byggesag 1 F.eks. folkeskole, daginstitution, plejecenter, sygehus, skadestue, læge, bibliotek mv. Side 5/14

9 Væsentlig Bør undersøges Ubetydelig Ikke relevant Positiv Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere Ansvarlig forvaltning/ afdeling Kan planen/programmet medføre ændring eller påvirkning af: 2.9. Bortskaffelse af affald 3. Menneskers sundhed 3.1. Påvirkning af omgivelserne pga. støj, vibrationer, lugt, skygger, refleksioner, lys mv. - herunder i anlægsfasen Der vil være gener i form af støj i anlægsfasen. Dette vil hovedsagligt være i dagtimerne, hvorfor en anses for ubetydelig Omgivelsernes påvirkning af projektet pga. støj, vibrationer, lugt, skygger, refleksioner, lys mv. - herunder i anlægsfasen 3.3. Brand, eksplosion, giftudslip, udslip af GMO mv Indeklima og Byggesag 3.5. Trafiksikkerhed Park & Vej 3.6. De rekreative oplevelser og muligheder - herunder størrelsen og afstanden X (NINA), Plan/Teknisk og By- og Landsbyudvikling 4. Jordbund 4.1. Risiko for forurening af jord Side 6/14

10 Væsentlig Bør undersøges Ubetydelig Ikke relevant Positiv Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere Ansvarlig forvaltning/ afdeling Kan planen/programmet medføre ændring eller påvirkning af: 4.2. Forurenende grunde på vidensniveau I og II I hvert anlægsprojekt skal det kortlægges om der er forurenede grunde inden for det område, hvor der skal graves Jordbundstyper (f.eks. blødbund og beskyttende ifht. grundvand) Der gennemføres geotekniske undersøgelser i forbindelse med hvert projekt og 4.4. Okkerpotentielt område 4.5. Håndtering af jord - herunder flytning og deponering I hvert anlægsprojekt skal det kortlægges om der er forurenede grunde inden for det område, hvor der skal graves. Jord der skal bortskaffes fra kortlagte områder og vejarealer skal analyseres i overensstemmelse med bekendtgørelsen om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord Indvinding af råstoffer 4.7. Erosionsrisiko og 5. Vand 5.1. Grundvand - herunder drikkevandsinteresse, sårbarhed, potentiel risiko for forurening 5.2. Drikkevandsforsyning eller reserver X 5.3. Afledning af overfladevand fra befæstede arealer - herunder grundvandspåvirkning Side 7/14

11 Væsentlig Bør undersøges Ubetydelig Ikke relevant Positiv Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere Ansvarlig forvaltning/ afdeling Kan planen/programmet medføre ændring eller påvirkning af: 5.4. Afledning af overfladevand fra befæstede arealer - herunder påvirkning af søer, åer og vandløb 5.5. Afledning og rensning af spildevand - herunder grundvandspåvirkning 5.6. Afledning og rensning af spildevand - herunder påvirkning af søer, åer og vandløb () I hver enkelt udledningstilladelse vil det blive vurderet hvilken separeringen af overfladevand og spildevand vil have på det enkelte vandløb. Der vil blive stillet i udledningstilladelsen til påvirkningen. I hver enkelt udledningstilladelse vil det blive vurderet hvilken separeringen af overfladevand og spildevand vil have på det enkelte vandløb. Der vil blive stillet i udledningstilladelsen til påvirkningen. og (Skive Vand A/S) og (Skive Vand A/S) 5.7. Havmilljø Det skal specielt vurderes hvilken separeringen i Harre vil have på Harre Vig 6. Luft 6.1. Udledninger til luften, som påvirker luftkvaliteten (f.eks. forurenende eller toksiske stoffer) 6.2. Påvirket af luftforurening fra omgivelserne 7. Klimatiske faktorer 7.1. Globalt niveau Regnvandsledninger og bassiner skal dimensioneres, således at Teknisk/ Side 8/14

12 Væsentlig Bør undersøges Ubetydelig Ikke relevant Positiv Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere Ansvarlig forvaltning/ afdeling Kan planen/programmet medføre ændring eller påvirkning af: - Drivhus og ændret vandstand, som følge af global opvarmning der tages højde for øget regnintensitet som følge af klimaforandringerne. planlægning og sekretariat 7.2. Lokalt niveau - herunder vind, sol og skyggeforhold Teknisk/ planlægning og sekretariat 7.3. Energiforbrug Mindre energiforbrug på pumpning af spildevand Teknisk/ byg 7.4. Kollektiv energiforsyning/ vedvarende energi Teknisk 8. Landskaber 8.1. Strandbeskyttelseslinje Ændringer kræver styrelsens dispensation/accept 8.2. Sø- og åbeskyttelseslinje 8.3. Arbejdsbælte ved vandløb 8.4. Skovbyggelinje X 8.5. Skovrejsning X 8.6. Fredskov X 8.7. Kystnærhedszonen X 8.8. Særlige beskyttelsesområder X 8.9. Landskabsfredninger X 8.10 Geologiske strukturer i landskabet som ådale, højdedrag, Side 9/14

13 Væsentlig Bør undersøges Ubetydelig Ikke relevant Positiv Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere Ansvarlig forvaltning/ afdeling Kan planen/programmet medføre ændring eller påvirkning af: kyststrukturer (f.eks. klinter og klitter)? Jordens anvendelighed og dyrkningsværdi Arealforbrug til byudvikling X Planlægning og By- og landsbysudvikling Visuel påvirkning af landskabet X (NINA), Planlægning og By- og landsbysudvikling 9. Kulturarv 9.1. Beskyttede sten- og jorddiger 9.2. Fortidsminder - herunder beskyttelseslinie 9.3. Kulturmiljø/ bevaringsmæssige sammenhænge - landskabstræk, bygninger og bymiljømæssig værdi 9.4. Kirker - herunder beskyttelseszone og Ener-fredning 9.5. Fredede bygningsværker X (NINA) Planlægning og Side 10/14

14 Væsentlig Bør undersøges Ubetydelig Ikke relevant Positiv Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere Ansvarlig forvaltning/ afdeling Kan planen/programmet medføre ændring eller påvirkning af: 9.6. Bevaringsværdige bygningsværker X (NINA) Planlægning 10. Andet Andre faktorer, der er relevante ved den pågældende plan Planens ansvarlige Kumulativ karakter (den samlede påvirkning. Flere ubetydelige enkeltstående påvirkninger kan give en væsentlig samlet påvirkning) Planens ansvarlige Side 11/14

15 Ja Nej 11. Ændring i / påvirkning af planer og programmer Planstrategi Kommuneplan Lokalplan, byplanvedtægter X Spildevandstillægget muliggør udarbejdelse af lokalplan ved Ålbæk Spildevandsplan Nærværende tillæg Varmeforsyningsplan Affaldsplan Vandforsyningsplan Vandløbsplan Trafikplan Trafiksikkerhedsplan Råstofplan Andre sektorplaner, bl.a. plan for skolestrukturen Andre planer og programmer X Side 12/14

16 Skema over myndigheder, der evt. skal høres om resultatet af screeningen eller scopingen: Høring Myndighed styrelsen, Aalborg f ang. strandbeskyttelses- og klitfredningsområder, godkendelser og tilladelser ved husdyrbrug samt vand og naturovervågning styrelsen, Århus ang. kommune- og lokalplaner, VVM, opgaver efter miljøbeskyttelsesloven samt tilladelse til klapning Kystdirektoratet styrelsen, Midtjylland styrelsen, København Vejdirektoratet - Midt- og Vestjylland Kulturarvsstyrelsen/ Museum Salling Viborg Stift Statens Lufthavnsvæsen Energistyrelsen IT- og Telestyrelsen, f radiokæders signal Embedslægeinstitutioner Skive Kaserne Region Midt Nabokommuner Andre Side 13/14

17 ministeriet har i december 2009 udsendt: Bekendtgørelse om berørte myndigheder og om offentliggørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Bekendtgørelsen indeholder en liste over berørte myndigheder opdelt ud fra relevante temaer, så det fremgår hvilke myndigheder, der håndterer hvilke love. På EDH-sagen ligger en kontaktliste med telefonnumre, mail- og hjemmesideadresser på de ovenstående myndigheder. Skema over organisationer, der evt. skal orienteres om resultatet af screeningen eller scopingen: Organisationer Orientering Danmarks fredningsforening - DN Skive Dansk Ornitologisk Forening - DOF Skive Friluftsrådet Grønt råd i Skive Dansk Cyklistforbund Landbrugsforeninger (Landbo Limfjord mfl.) Fiskeriforeninger Varmeforsyningsvirksomheder Skive Vand Er med i MV Energi Midt A/S Handelsstandsforeningen Samvirkende købmænd By og Land Andre Side 14/14

FORSLAG. Lokalplan nr. 1111. Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg

FORSLAG. Lokalplan nr. 1111. Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg Center for Plan og Byg August 2014 Lokalplan nr. 1111 Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Kommuneplantillæg Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 30. april 2014 vedtaget kommuneplantillæg nr. 5 med

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde FORSLAG Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19 Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Maj 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 11. juni 2013. Offentlig høring fra den 11. juni til

Læs mere

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG.

KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK PLANLÆGNING HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG. PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN- TILLÆG NR. 6, AREAL- RESERVATION, KRIEGERS FLAK HØRINGSPERIODE FRA DEN 7. FEBRUAR - 6. APRIL 2015 FORSLAG Teknik og Miljø Hvad er et Kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense G A L den Si perio 9 R O gt 200 FFremla aj 9 m 2. i 200 1 fra 8. jul til Lokalplan 15/2009 Område til erhvervsformål ved Øster Doense Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser

Læs mere

Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013

Ikke teknisk resume. af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg. Juni 2013 Ikke teknisk resume af VVM-redegørelse og Miljørapport for et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg Juni 2013 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2009 Del 2: Ikke teknisk resume

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

FEBRUAR 2012 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE

FEBRUAR 2012 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE FEBRUAR 2012 SKANDERBORG KOMMUNE MILJØVURDERING AF VINDMØLLEPLAN FOR SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV

Aalborg Lufthavn. Januar 2013. UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV Aalborg Lufthavn Januar 2013 UDVIDELSE AF AALBORG LUFTHAVN Miljørapport - VVM og MV PROJEKT Aalborg Lufthavn Projekt nr. 208116 Version 1 Version 2, Endelig Dokument nr. 125841504 Udarbejdet af LGO, MDS

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM

FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM OKTOBER 2013 HOLBÆK KOMMUNE FORNYET RÅSTOFINDVINDING VED SOPHIENHOLM VVM OG MILJØRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune 1. Indledning Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune sætter rammerne for kommunens planlægning og administration i den kommende planperiode.

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Til Haderslev Kommune Dokumenttype VVM-redegørelse og miljørapport Dato ember 2013 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Offentlig høring i 8 uger 201 og til den2014. UDVIDELSE AF

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2013-2016

SPILDEVANDSPLAN 2013-2016 OKTOBER 2012 AARHUS KOMMUNE, NATUR OG MILJØ SPILDEVANDSPLAN 2013-2016 MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune FORSLAG LOKALPLAN NR. 176 Thyborøn Havn Thyborøn Lemvig Kommune LEMVIG KOMMUNE Plan & Byg August 2014 Hvad er en lokalplan Lov om planlægning indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes

Læs mere