Bekendtgørelse om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen)"

Transkript

1 BEK nr 1157 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) I medfør af 213, stk. 2, 214, stk. 7, 226, nr. 5, 238, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes: Kapitel 1 Fælles regler Indledende bestemmelse 1. Indsatte kan få tilladelse til udgang efter reglerne i kriminallovens 214 og denne bekendtgørelse, når udgangsformålet er rimeligt begrundet i uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige, behandlingsmæssige, familiemæssige eller andre personlige hensyn. Misbrugsvurdering 2. Ved vurderingen af om den indsatte kan få tilladelse til udgang, skal det tillægges særlig vægt, hvis den indsatte 1) er dømt for farlig kriminalitet, herunder drab, forsætlig brandstiftelse, volds- eller seksualforbrydelse eller i øvrigt lovovertrædelser af særlig grov eller professionel karakter, og ikke har været løsladt i tiden mellem dom og udståelse af foranstaltningen, 2) under udståelse af foranstaltningen er undveget eller har forsøgt herpå, 3) under udståelse af foranstaltningen har begået kriminalitet, 4) under udståelse af foranstaltningen er udeblevet fra en tidligere udgang eller i øvrigt har misbrugt en tilladelse til udgang eller 5) under en tidligere udståelse af foranstaltning har foretaget handlinger som nævnt i nr. 2-4, uden at betingelserne for uledsaget udgang senere blev opfyldt, 6) ikke er mødt til afsoning i overensstemmelse med tilsigelsen, 7) inden for de sidste 3 år har været løsladt efter udståelse af mindst 2 domme til anbringelse i anstalt, og nu udstår dom til anbringelse for forhold, der helt eller delvis er begået inden for 6 måneder efter sidste løsladelse, 8) er afhængig af euforiserende stoffer, 9) har indtaget euforiserende stoffer under afsoningen, eller 10) skal udvises af landet ved løsladelsen. Stk. 2. Hvis den indsatte skal udvises af landet ved løsladelsen, skal det udover den sædvanlige vurdering af faren for misbrug overvejes, om der kan antages at være fare for, at den indsatte vil misbruge udgangen til at unddrage sig den videre udståelse af foranstaltningen ved at udrejse af landet eller til at unddrage sig effektuering af udvisningsbeslutningen. 1

2 Betingelser for udgang 3. Tilladelse til udgang betinges af, at den indsatte ikke begår nyt kriminelt forhold, og kan i øvrigt betinges af andre vilkår, som findes formålstjenlige for at undgå misbrug af udgangstilladelsen eller for at imødekomme hensynet til retsfølelsen, herunder at den indsatte 1) ikke benytter udgangen på en måde, der klart strider mod retshåndhævelsen og det formål, der tilsigtes med udgangen, 2) følger den fastlagte rejseplan og ikke skifter opholdssted uden forud indhentet tilladelse, 3) straks giver institutionen telefonisk besked, eventuelt gennem nærmeste politimyndighed, hvis sygdom eller andre tvingende omstændigheder er til hinder for rettidig tilbagekomst, eller hvis der på anden måde opstår vanskeligheder, 4) ved tilbagekomsten ikke møder i påvirket tilstand, 5) under udgangen ledsages af personale fra institutionen, jf. 4, 6) under udgangen overnatter i anstalt eller en af kriminalforsorgens pensioner, 7) med mellemrum giver møde hos kriminalforsorgen eller hos politiet eller undergiver sig lignende kontrolforanstaltninger, 8) ikke tager ophold på andre steder end på udgangsadressen, 9) ikke nyder alkohol under hele udgangen eller umiddelbart før og under rejsen, 10) ved tilbagekomsten medvirker til en alkoholtest, eller 11) undergiver sig vilkår som nævnt i kriminallovens Stk. 2. Hvor lovovertrædelsens grovhed og karakter eller hensynet til den forurettede taler derfor, skal der fastsættes vilkår om, at den indsatte ikke må besøge bestemte steder eller opsøge bestemte personer. Fastsættelse af et sådant vilkår kan dog undlades, hvis tungtvejende hensyn taler herimod. Stk. 3. Uanset at der ikke er fastsat vilkår om alkoholtest, kan institutionen beslutte, at sådan undersøgelse skal foretages ved indsattes tilbagekomst, hvis omstændighederne i det enkelte tilfælde taler derfor. Den undersøgelse, som i øvrigt kan foretages ved hjemkomsten, kan også omfatte recto-vaginalundersøgelse, jf. kriminallovens 221, stk Ved afgørelse af, om en udgang skal ske med eller uden ledsagelse fra institutionen, tages der hensyn til formålet med udgangen og risikoen for misbrug. Stk. 2. Udgang fra åbent regi gives i almindelighed uden ledsagelse. Stk. 3. Udgang fra halvlukket regi eller lukket afdeling vil i almindelighed kun kunne tillades med ledsagelse. 5. Udgang til Danmark, Færøerne eller udlandet kan ikke tillades, medmindre ganske særlige omstændigheder taler herfor. Høring 6. Inden der gives tilladelse til udgang, skal institutionen indhente en udtalelse fra politiet for så vidt angår indsatte, der 1) i den seneste kriminalsag eller tidligere er dømt for farlig kriminalitet, herunder drab, forsætlig brandstiftelse, volds- eller seksualforbrydelse eller i øvrigt lovovertrædelser af særlig grov eller professionel karakter, 2) er sigtet for under den aktuelle udståelse at have begået kriminalitet af ikke bagatelagtig karakter under undvigelse, udgang eller udeblivelse fra udgang, 3) inden for de sidste 3 år under den seneste eller aktuelle udståelse under undvigelse, udgang eller udeblivelse fra udgang har begået kriminalitet, der har medført anstaltsforanstaltning eller må påregnes at ville medføre anstaltsforanstaltning, eller 2

3 4) inden for de sidste 3 år har været løsladt efter udståelse af mindst 2 foranstaltninger til anbringelse i anstalt, og som nu udstår anstaltsforanstaltning for forhold, der helt eller delvis er begået inden for 6 måneder efter sidste løsladelse. Stk. 2. Høring af politiet skal dog ikke foretages for så vidt angår indsatte 1) der har været på fri fod mellem domfældelsen og indsættelsen i institutionen, 2) i åbent regi med hensyn til udgang efter 18, der ikke medfører overnatning uden for institutionen, 3) i halvlukket regi og lukket afdeling med hensyn til udgang efter 18, stk. 1, nr. 8-10, der ikke medfører overnatning uden for institutionen, eller 4) i åbent regi med hensyn til udgang efter 25. Stk. 3. Hvis der er givet tilladelse til udgang, skal høring om senere udgang af samme eller anden art ikke ske, medmindre der foreligger væsentligt ændrede omstændigheder. 7. Uanset reglerne i 6 skal der foretages høring af politiet, hvis forholdene i det enkelte tilfælde taler derfor, eller hvis politiet i den enkelte sag har anmodet herom. 8. Inden der afgives indstilling til direktøren for Kriminalforsorgen, om tilladelse til udgang til udenlandske indsatte, der skal udvises af landet, skal der, hvis kriminalsagen er behandlet i Grønland, indhentes en udtalelse fra politiet. 9. Hvis en indsat, der udstår en foranstaltning for drab af eller en volds- eller seksualforbrydelse mod mindreårige, under udgangen skal have ophold hos personer, hos hvem der opholder sig mindreårige børn, eller under udgangen har ret til samvær med mindreårige børn, skal der indhentes en udtalelse om vilkårsfastsættelsen fra den indsattes bopælskommune. Stk. 2. Der kan endvidere indhentes en udtalelse som nævnt i stk. 1, hvis institutionen finder, at sagens omstændigheder i øvrigt taler herfor. Ændring af vilkårene for tilladelsen og ikendelse af disciplinære foranstaltninger 10. Hvis den indsatte udebliver fra udgang eller i øvrigt ikke overholder de fastsatte vilkår for tilladelsen eller på ny begår kriminelt forhold, kan vilkårene for tilladelsen ændres. En sag om ændring af vilkårene for tilladelsen behandles efter reglerne i 15. Stk. 2. En indsat kan ikendes disciplinære foranstaltninger i form af advarsel og bøde ved 1) udeblivelse fra udgang og undvigelse fra ledsaget udgang eller forsøg herpå, jf. kriminallovens 226, nr. 2, 2) overtrædelse af de betingelser og vilkår, der er nævnt i kriminallovens 214, stk. 5, og denne bekendtgørelses 3. Stk. 3. En indsat kan ikendes disciplinær foranstaltning i form af frakendelse af udgangstilladelse, hvis den indsatte udebliver fra udgang eller i øvrigt ikke overholder de fastsatte vilkår for tilladelsen, jf. 3, eller på ny begår kriminelt forhold. Stk. 4. En indsat kan ikendes disciplinær foranstaltning i form af anbringelse i enrum ved udeblivelse eller undvigelse. Stk. 5. Sager efter stk. 2-4 behandles efter reglerne i bekendtgørelse om disciplinære foranstaltninger og disciplinærsagers behandling i anstalter. Stk. 6. Hvis overtrædelsen har givet anledning til andre foranstaltninger efter kriminalloven, herunder ændring af vilkårene for tilladelsen eller overførsel til lukket afdeling, kan der kun ikendes disciplinære foranstaltninger i det omfang, afgørende ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn kræver det. Tilbagekaldelse m.v. på grund af nye oplysninger om indsattes forhold 11. En tilladelse til udgang kan tilbagekaldes eller vilkårene for tilladelsen ændres, hvis nye oplysninger om den indsattes forhold giver bestemte grunde til at antage, at den indsatte vil misbruge den meddelte udgangstilladelse, jf. kriminallovens 214, stk. 4, nr. 2. 3

4 Stk. 2. En sag om tilbagekaldelse af udgangstilladelse behandles efter reglerne i bekendtgørelse om disciplinære foranstaltninger og disciplinærsagers behandling i anstalter. Stk. 3. En sag om ændring af vilkårene for tilladelsen behandles efter reglerne i 15. Særlige sagsbehandlingsregler 12. Institutionen skal senest tage spørgsmålet om udgang op til overvejelse, når en indsat, der udstår dom til anbringelse i anstalt, har udstået en sjettedel af anstaltstiden, jf. dog 22, 26 og 29. Stk. 2. Hvis der er givet afslag på udgang, skal institutionen tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse, hvis det på et senere tidspunkt må antages, at betingelserne for udgang er opfyldt. Stk. 3. Det påhviler endvidere institutionen at tage spørgsmålet om udgang op til overvejelse, når den indsatte har opholdt sig i institutionen i 3 måneder, siden spørgsmålet sidst har været overvejet. 13. Institutionen skal snarest muligt meddele den indsatte en afgørelse om tilladelse til udgang. Samtidig vejledes den indsatte udførligt om afgørelsens betydning, herunder om forståelsen af de fastsatte vilkår og om virkningen af vilkårsovertrædelser, jf. 3 og 10 og 11. Stk. 2. Der skal gøres notat om begrundelsen for afgørelsen og om tidspunktet for den i stk. 1 nævnte meddelelse og vejledning. 14. Afslår institutionen at give tilladelse til udgang, skal der gøres notat om den trufne afgørelse. Notatet skal indeholde en gengivelse af de omstændigheder, der kan lægges til grund for afgørelsen. Notatet skal endvidere gengive den trufne afgørelse og en begrundelse for denne. Begrundelsen skal indeholde en henvisning til de retsregler, afgørelsen er truffet efter, og angive hvilke hovedhensyn, der har været bestemmende for skønnet, ligesom de faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen skal fremgå. Notatet skal endvidere indeholde oplysning om, 1) hvornår afgørelsen og begrundelsen for denne er meddelt den indsatte, 2) at den indsatte er orienteret om hvilke retsregler, afgørelsen er truffet i henhold til, 3) at den indsatte er vejledt om muligheden for at klage til direktøren for Kriminalforsorgen over den trufne afgørelse, og om hvornår fristen for at indgive klage til direktøren for Kriminalforsorgen udløber, jf. kriminallovens 245, stk. 1. Stk. 2. Den indsatte skal efter anmodning have udleveret kopi af det i stk. 1 nævnte notat, jf. dog Inden der træffes afgørelse om ændring af vilkårene for tilladelsen, jf. kriminallovens 214, stk. 6, skal den indsatte i fornødent omfang gøres bekendt med de foreliggende oplysninger. Den indsatte skal endvidere gøres bekendt med adgangen til at lade sig bistå af en person og få aktindsigt og have lejlighed til at udtale sig, jf. dog 16. Stk. 2. Afgørelsen træffes på grundlag af de foreliggende oplysninger. Institutionen afgør, om det af hensyn til klarlæggelse af sagens omstændigheder er påkrævet at indhente yderligere oplysninger eller foretage afhøring af personale eller indsatte. Foretages der afhøringer, skal den afhørte have lejlighed til at godkende referatet af sin forklaring, og det skal fremgå af referatet af afhøringen, om godkendelse er sket. Afhøringer gennemføres af to af institutionens ansatte. Stk finder tilsvarende anvendelse. 16. Retten til aktindsigt kan begrænses i overensstemmelse med forvaltningslovgivningen i det omfang, den dømtes interesse i at kunne benytte notatet til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, f.eks. af hensyn til institutionens sikkerhed, eller til beskyttelse af enkeltpersoner. Stk. 2. I det omfang den dømte ikke har adgang til partsaktindsigt efter reglerne i forvaltningslovgivningen, skal den dømte ikke partshøres. 4

5 Vederlag 17. Hvis betingelserne efter reglerne i beskæftigelsesbekendtgørelsen er opfyldt, ydes der under udgang efter kapitel 2 arbejdspenge samt kost- og selvforvaltningsbeløb. Kapitel 2 Udgangsformer Udgang til særlige formål 18. Indsatte kan få udgang med henblik på 1) at besøge en nærstående person, som er alvorligt syg, 2) at være til stede ved en nærstående persons begravelse, 3) at besøge nærstående personer ved vigtige familiebegivenheder, 4) at møde i retten eller for anden offentlig myndighed i tilfælde, hvor vedkommende myndighed finder det påkrævet, 5) lægeundersøgelse eller -behandling eller anden behandling, der ikke hensigtsmæssigt kan finde sted i institutionen, 6) at varetage personlige interesser, når særlige omstændigheder taler derfor, 7) at indgå ægteskab, 8) kontakt med tilsynsmyndigheden for at planlægge forløbet af tilsynsperioden, 9) fremskaffelse af ophold og arbejde eller andet underhold i forbindelse med løsladelsen, eller 10) at foretage indkøb eller lignende, der er påkrævet med henblik på løsladelsen. Stk. 2. Udgang efter stk. 1, nr. 9, i forbindelse med løsladelse på prøve med vilkår om tilsyn bør kun gives efter forudgående drøftelse med tilsynsmyndigheden og med henblik på, at den indsatte under udgangen har kontakt med tilsynsmyndigheden. Stk. 3. Det er i almindelighed en forudsætning for udgang, at den indsatte tilvejebringer fornøden dokumentation for de omstændigheder, der begrunder udgangen. 19. Hvis institutionen skønner, at der er behov for udgang i videre omfang end nævnt i 18, forelægges spørgsmålet for direktøren for Kriminalforsorgen. 20. Udgifter til rejse og ophold afholdes af den indsatte. Udgang med henblik på besøg hos bestemte personer 21. Indsatte i åbent regi kan få udgang for at besøge bestemte nærstående personer. Udgang med henblik på besøg hos en nærstående person bør dog nægtes, hvis besøget ikke findes formålstjenligt. Stk. 2. Hvis ganske særlige forhold i det enkelte tilfælde taler derfor, og det i øvrigt findes formålstjenligt, kan indsatte få tilladelse til besøg hos andre bestemte personer end nærstående. Stk. 3. Tilladelse til udgang meddeles i almindelighed som tilladelse til dagudgang eller tilladelse til aftenudgang. I særlige tilfælde, herunder når den indsatte er tæt på at blive løsladt, kan der gives tilladelse til overnatning uden for institutionen. 22. Indsatte kan få tilladelse til udgang efter 21, når en tiendedel af anstaltstiden er udstået, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Tilladelse til dagudgang kan først opnås efter 4 ugers ophold i institutionen og til aftenudgang efter 8 ugers ophold i institutionen. Stk. 3. Der kan gives udgang, før den indsatte opfylder de tidsmæssige betingelser i stk. 2, hvis den pågældende er genindsat til udståelse af resttid. Tilsvarende gælder, hvis den pågældende er overført fra anden institution, der har forelagt spørgsmålet herom efter reglerne i 6-8 og afgørelsen foreligger før udløbet af de tidsmæssige betingelser i stk. 2. 5

6 23. Hvis institutionen skønner, at der er behov for udgang i videre omfang end nævnt i 21 og 22, forelægges spørgsmålet for direktøren for Kriminalforsorgen. 24. Udgifter til rejse og ophold afholdes af den indsatte. Udflugter m.v. 25. Der kan lejlighedsvis gives indsatte i åbent regi kortvarig udgang til udflugter eller til arrangementer, hvortil der er offentlig adgang eller til deltagelse i klubvirksomhed, medmindre generelle ordenseller sikkerhedsmæssige hensyn gør sådan udgang utilrådelig. Stk. 2. Afholdes der ikke gudstjeneste i institutionen, bør der regelmæssigt være mulighed for deltagelse i gudstjeneste uden for institutionen. 26. Indsatte kan få tilladelse til udgang efter 25, når en tiendedel af anstaltstiden er udstået, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Tilladelse til dagudgang kan først opnås efter 4 ugers ophold i institutionen og til aftenudgang efter 8 ugers ophold i institutionen. Stk. 3. Der kan gives udgang, før den indsatte opfylder de tidsmæssige betingelser i stk. 2, hvis den pågældende er genindsat til udståelse af resttid. Tilsvarende gælder, hvis den pågældende er overført fra anden institution, der har forelagt spørgsmålet herom efter reglerne i 6-8 og afgørelsen foreligger før udløbet af de tidsmæssige betingelser i stk. 2. Stk. 4. Tilladelse til udgang kan normalt kun gives til grupper af indsatte. Der bør i almindelighed deltage en eller flere ansatte i sådanne udgange. Stk. 5. Udgifter til entre og lignende afholdes af den indsatte. Stk. 6. Udgifter til transport afholdes normalt af institutionen. Når særlige forhold taler derfor, kan institutionen yde tilskud til entréudgifter. Udgang med henblik på beskæftigelse, undervisning m.v., herunder udstationering 27. Indsatte i åbent regi kan få tilladelse til udgang, herunder i form af ophold uden for institutionen (udstationering), når det findes formålstjenligt med henblik på beskæftigelse hos arbejdsgiver eller deltagelse i undervisning. Udgang kan også tillades, når det i øvrigt må anses for formålstjenligt med henblik på at formidle overgangen til løsladelsen. Stk. 2. Udgang kan endvidere tillades, hvis der foreligger et særligt godt arbejdstilbud, der ellers ville forspildes, eller hvor det på grund af særlige omstændigheder vil være af væsentlig betydning for den pågældendes resocialisering. Stk. 3. Udgang kan endvidere gives til deltagelse i skemalagte fritidsaktiviteter, hvis den indsattes deltagelse heri er rimeligt begrundet i uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige, behandlingsmæssige, familiemæssige eller andre personlige hensyn. 28. Hvis det ved udstationering findes hensigtsmæssigt, kan der fastsættes andre vilkår end nævnt i 3, herunder at den indsatte undergiver sig samme regler, der gælder for udgang fra åbent regi, således at afgørelse om udgang i videre omfang, end hvad der følger af udstationeringen, træffes af den institution, hvor den indsatte udstationeres fra. Stk. 2. Har den indsatte indtægtsgivende arbejde under udgang, der ikke indebærer udstationering uden for kriminalforsorgens institutioner, er det et vilkår for udgangen, at den indsatte overholder reglerne i kriminallovens 244 om betaling for opholdet i institutionen og i bekendtgørelse om betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner. 29. Indsatte kan få tilladelse til udgang efter 27, når en tiendedel af anstaltstiden er udstået, jf. dog stk. 2. 6

7 Stk. 2. Tilladelse til dagudgang kan først opnås efter 4 ugers ophold i institutionen og til aftenudgang efter 8 ugers ophold i institutionen. Tilladelse til udstationering kan først opnås efter 8 ugers ophold i institutionen. Stk. 3. Der kan gives udgang, før den indsatte opfylder de tidsmæssige betingelser i stk. 2, hvis den pågældende er genindsat til udståelse af resttid. Tilsvarende gælder, hvis den pågældende er overført fra anden institution, der har forelagt spørgsmålet herom efter reglerne i 6-8 og afgørelsen foreligger før udløbet af de tidsmæssige betingelser i stk Udgifter til rejse og ophold afholdes af den indsatte. 31. Under udstationeringen er den indsatte underlagt de regler, der gælder for den pågældende institution, jf. dog 28. Kapitel 3 Kompetence 32. I de tilfælde, der er omfattet af 6 og 7 om høring af politiet, afgøres spørgsmålet om udgang af direktøren for Kriminalforsorgen, hvis institutionen finder, at der bør gives tilladelse til udgang, selvom dette frarådes af politiet. 33. Hvis institutionen skønner, at der er behov for undtagelsesvis at tillade udstationering i egen virksomhed efter 27, skal spørgsmålet forelægges for direktøren for Kriminalforsorgen. 34. Sker udstationering efter 27 til en af kriminalforsorgens pensioner, kan pensionen tillade udgang i de i 18 og 25 nævnte situationer. 35. For indsatte, hvis straffesag behandles i udlandet, afgøres spørgsmålet om tilladelse til udgang i alle tilfælde af direktøren for Kriminalforsorgen, medmindre den indsatte har været på fri fod mellem domfældelsen og indsættelsen i institutionen, eller der er tale om en udgang, hvorefter der i medfør af 6, stk. 2, nr. 2-4, ikke skal ske høring. Stk. 2. For udenlandske indsatte, der skal udvises af landet, afgøres spørgsmålet om tilladelse til udgang i alle tilfælde af direktøren for Kriminalforsorgen. 36. Direktøren for Kriminalforsorgen kan 1) i konkrete sager tillade udgang i videre omfang end nævnt i kapitel 2, hvis særlige omstændigheder taler derfor, og 2) tillade andre udgangsformer end nævnt i kapitel 2 for indsatte i en institution eller en afdeling i en institution, hvis særlige omstændigheder taler derfor, og hvis det i øvrigt er i overensstemmelse med kriminallovens 214, stk. 1, nr. 1. Kapitel 4 Ikrafttræden 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Kriminalforsorgen i Grønland, den 7. december 2009 THOMAS NICOLAJSEN 7

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) BEK nr 587 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, jr.nr. JUR 15-61-0016 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

UDKAST Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) Dato: 7. juni 2018 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Nanna Flindt Sagsnr.: 2017-0094-0611 Dok.: 765372 UDKAST Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om beregningen af foranstaltningstidens ophør m.v.

Bekendtgørelse om beregningen af foranstaltningstidens ophør m.v. BEK nr 1151 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-169 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1. Indledende bestemmelser. Bekendtgørelsens anvendelsesområde. Definitioner

UDKAST. Kapitel 1. Indledende bestemmelser. Bekendtgørelsens anvendelsesområde. Definitioner UDKAST Bekendtgørelse om anbringelse på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om varetægtsfængsling i fodlænke i indkvarteringsstedet) I medfør af 35 b, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes:

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes: BEK nr 1155 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-179 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fristfastsættelse ved»karantæne«i forbindelse med udgangsforbud

Fristfastsættelse ved»karantæne«i forbindelse med udgangsforbud Fristfastsættelse ved»karantæne«i forbindelse med udgangsforbud Udtalt overfor Direktoratet for Kriminalforsorgen, at det ikke burde komme en indsat til skade, at en visitationsrapport ikke indgik i anstaltens

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbageholdte og domfældte i politiets detentioner

Bekendtgørelse om tilbageholdte og domfældte i politiets detentioner BEK nr 321 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Politimesteren i Grønland, j.nr. 55PM-10162-00022-09 Senere ændringer til

Læs mere

Elektronisk fodlænke. Baggrundsinformation om afsoning med elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke. Baggrundsinformation om afsoning med elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Baggrundsinformation om afsoning med elektronisk fodlænke Kriminalforsorgen, juli 2018 Baggrundsinformation om afsoning med fodlænke Det er muligt at udstå fængselsstraf på bopælen

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 9. december 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 9. december 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 9. december 2009 7. december 2009. Nr. 1176. Bekendtgørelse om tilbageholdte I medfør af 380 og 383 i retsplejelov for Grønland, jf. lov nr. 305 af 30. april 2008, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder LBK nr 1216 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. marts 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-1924-0329 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1721 af 27/12/2018

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1256820 af 723. december november 20175 som ændret ved

Læs mere

Betingelserne for meddelelse af advarsel.

Betingelserne for meddelelse af advarsel. Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 11075 af 12. februar 1990 til politimestrene (politidirektøren i København) om behandlingen af sager om meddelelse af advarsler i henhold til straffelovens 265

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. LBK nr 1242 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0110 Senere ændringer

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) BEK nr 728 af 25/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 09-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminallov og retsplejelov for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminallov og retsplejelov for Grønland Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af kriminallov og retsplejelov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. LBK nr 1491 af 13/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-220-0010 Senere ændringer til forskriften LOV nr 713 af 08/06/2018

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Efter nærmere undersøgelser i to omgange afgav ombudsmanden den 14. maj 2009 sin (anden) udtalelse om de rejste spørgsmål.

Efter nærmere undersøgelser i to omgange afgav ombudsmanden den 14. maj 2009 sin (anden) udtalelse om de rejste spørgsmål. 2009 5-4 Langtidsindsattes mulighed for uledsaget udgang og dermed overførsel til åbent fængsel Direktoratet for Kriminalforsorgens fortolkning og praksis En langtidsindsat klagede flere gange til ombudsmanden

Læs mere

Statsfængslet ved Horserød Normalreaktionsskema august 2010

Statsfængslet ved Horserød Normalreaktionsskema august 2010 Statsfængslet ved Horserød Normalreaktionsskema august 2010 Typen af forseelse, jf. straffuldbyrdelseslovens 67 Gerningsindholdet Disciplinærstraframme, jf. staffuldbyrdelseslovens 68 Normalreaktion Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Lov om ændring af retsplejeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. LOV nr 1540 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2018-4000-0098 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bliver du truet med at miste din autorisation?

Bliver du truet med at miste din autorisation? Bliver du truet med at miste din autorisation? I Social- og sundhedssektoren får vi rigtig mange henvendelser, der handler om, at ledere truer med at fratage social- og sundhedsassistenternes autorisation,

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ungdomskriminalitetsnævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ungdomskriminalitetsnævnet BEK nr 32 af 09/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2018-10-0330 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. ANG nr 1083 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

1. I 46 indsættes som stk. 4:

1. I 46 indsættes som stk. 4: Dato: 13. april 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2016-1902-0303 Dok.: 1928546 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og

Læs mere

(Til kriminalforsorgsområderne)

(Til kriminalforsorgsområderne) CIS nr 9283 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. maj 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin.. Direktoratet for Kriminalforsorgen, jr.nr. 15-61-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

artikel 96 eller artikel 97.

artikel 96 eller artikel 97. xxx xxx xxx 24. september 2001 Vedrørende Deres klage over Rigspolitiets afslag på indsigt i Schengen- Informationssystemet Datatilsynet Christians Brygge 28, 4. 1559 København V CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon

Læs mere

benzodiaz Undvigelse Arbejdsvægring Påvirket i institutionen Alkohol Hash... 16

benzodiaz Undvigelse Arbejdsvægring Påvirket i institutionen Alkohol Hash... 16 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Udgangsmisbrug... 4 Forsinkelse... 4 0-4 timers forsinkelse... 4 4-12 timers forsinkelse... 5 12-24 timers forsinkelse... 5 Udeblivelse... 6 Udeblivelse i 1-3 dage... 6

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

BEK nr 1153 af 27/10/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 13. maj Senere ændringer til forskriften BEK nr 192 af 09/03/2018

BEK nr 1153 af 27/10/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 13. maj Senere ændringer til forskriften BEK nr 192 af 09/03/2018 BEK nr 1153 af 27/10/2017 Udskriftsdato: 13. maj 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 17-61-0076 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af adoptionsloven

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af adoptionsloven Social- og Indenrigsministeriet J.nr. 2015-6248 30. august 2016 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af adoptionsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Bekendtgørelse af forvaltningsloven Bekendtgørelse af forvaltningsloven Herved bekendtgøres forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 501 af 12. juni 2009 og 1 i lov

Læs mere

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 12. juni 2013 Udskriftsdato: 15. februar 2017 (Historisk) Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere