Efter nærmere undersøgelser i to omgange afgav ombudsmanden den 14. maj 2009 sin (anden) udtalelse om de rejste spørgsmål.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter nærmere undersøgelser i to omgange afgav ombudsmanden den 14. maj 2009 sin (anden) udtalelse om de rejste spørgsmål."

Transkript

1 Langtidsindsattes mulighed for uledsaget udgang og dermed overførsel til åbent fængsel Direktoratet for Kriminalforsorgens fortolkning og praksis En langtidsindsat klagede flere gange til ombudsmanden over at Direktoratet for Kriminalforsorgens praksis for udgang til langtidsindsatte var i strid med straffuldbyrdelsesloven. Den langtidsindsatte henviste til at denne praksis havde afgørende betydning for hvornår langtidsindsatte kunne overføres fra lukket til åbent fængsel. Han henviste nærmere til at det efter praksis normalt er en grundlæggende betingelse for at en sådan overførsel kan finde sted, at den indsatte har bevist at han/hun uden problemer kan gå på udgang uden at være ledsaget. 14. maj 2009 Almindelige emner Strafferet 3.7 Efter nærmere undersøgelser i to omgange afgav ombudsmanden den 14. maj 2009 sin (anden) udtalelse om de rejste spørgsmål. På det foreliggende grundlag anså ombudsmanden det for overvejende sandsynligt at det hvis det var sket var yderst sjældent at en langtidsindsat havde opnået tilladelse til uledsaget udgang fra et lukket fængsel før udståelse af halvdelen af straffetiden, og at det i givet fald ikke var sket i de senere år. Ombudsmanden udtalte endvidere at direktoratets praksis hvis ovenstående blev lagt til grund dels var i strid med den forvaltningsretlige grundsætning om skøn under regel, dels var problematisk i forhold til kravet om at kriminalforsorgen senest når en langtidsindsat har udstået halvdelen af sin straf, skal tage spørgsmålet om overførsel til åbent fængsel op til overvejelse. Ombudsmanden bad Direktoratet for Kriminalforsorgen om at oplyse hvad det som han havde anført, gav direktoratet anledning til. Ombudsmanden konstaterede endvidere at reglerne i direktoratets udgangsbekendtgørelse kunne forstås og blev forstået på to forskellige måder, og ombudsmanden henstillede til direktoratet at det tilvejebragte et mere klart retsgrundlag for langtidsindsattes muligheder for udgang hvis direktoratet ønskede at fastholde sin, i forhold til andre indsatte, skærpede udgangspraksis over for de langtidsindsatte. (J.nr ).

2 En langtidsindsat (A) rettede den 8. oktober 2007 igen henvendelse til mig om spørgsmålet om Direktoratet for Kriminalforsorgens praksis for udgang til langtidsindsatte var i strid med straffuldbyrdelsesloven. A henviste til at direktoratets praksis har afgørende betydning for hvornår langtidsindsatte kan overføres fra lukket til åbent fængsel, og at praksis tilsyneladende ikke var blevet ændret efter ombudsmandens første udtalelse. Efter praksis er det normalt en betingelse for overførsel til åbent fængsel at den (langtids)indsatte har vist at han/hun kan gå på uledsaget udgang uden problemer. A havde som nævnt tidligere rejst spørgsmålet om direktoratets praksis over for mig. Jeg havde i den forbindelse i en udtalelse af 23. juli 2007 bl.a. anført at direktoratets praksis, hvorefter spørgsmålet om overførsel fra lukket til åbent fængsel som hovedregel først blev overvejet når den langtidsindsatte havde udstået halvdelen af straffen, var i strid med straffuldbyrdelseslovens 89, stk. 1. Direktoratet havde derefter udtalt at vejledningen ville blive ændret således at den var i overensstemmelse med straffuldbyrdelsesloven. Jeg har i pkt. II i ombudsmandens udtalelse nedenfor citeret fra udtalelsen af 23. juli A henviste i sin fornyede klage endvidere til at Statsfængslet ( ) med henvisning til praksis havde afvist at lave en indstilling om at han kunne blive overført til åbent fængsel. A pegede på at praksis reelt ikke var ændret i den nyeste vejledning som var udsendt den 10. september Den 8. november 2007 bad jeg Direktoratet for Kriminalforsorgen om en (fornyet) udtalelse. Den 22. november 2007 udtalte direktoratet sig på ny om sagen. Direktoratet gjorde gældende at den tidligere fællesmødevejledning havde været upræcist formuleret (hvilket direktoratet beklagede), at der således ikke var tale om at praksis var blevet ændret i marts måned 2007 (idet praksis altid havde været i overensstemmelse med straffuldbyrdelseslovens 89), at det i fællesmødevejledningen udtrykkeligt var anført at langtidsindsatte kan overføres [direktoratets fremhævelse] fra lukket til åbent fængsel, når den pågældende har afviklet en uledsaget dagudgang på tilfredsstillende vis hvilket normalt vil sige, når ½ af straffen er udstået, at den beskrevne praksis alene er et udgangspunkt, at direktoratet kunne påvise såvel formildende som skærpende eksempler herpå, og at disse sager viser at praksis, hvorefter langtidsindsatte som udgangspunkt først kan få tilladelse til uledsaget udgang, når halvdelen af straffen er udstået, fraviges, når omstændighederne taler derfor. På baggrund af A s bemærkninger til direktoratets udtalelse bad jeg den 5. februar 2008 direktoratet om en supplerende udtalelse om direktoratets praksis for så vidt angår uledsaget udgang til langtidsindsatte. 2/21

3 Direktoratet afgav sin supplerende udtalelse den 3. april 2008 og skrev bl.a. følgende: 1. De beder direktoratet om nærmere at redegøre for den praksis, som direktoratet har beskrevet i bilag til direktoratets afgørelse af 3. januar 2008 for så vidt angår afsnittet om udgang til indsatte, som i lukket institution udstår fængsel i 8 år eller derover. 2. De beder endvidere direktoratet om at redegøre for hjemlen for den i bilaget skitserede praksis for udgang til langtidsindsatte i lukket fængsel. 3. Desuden beder De direktoratet redegøre for, hvorfor direktoratet i flere konkrete sager om afslag på uledsaget udgang til langtidsindsatte henviser til udgangsbekendtgørelsens 10, stk. 1, [rettelig 10, nr. 1; direktoratets bemærkning] i stedet for direkte til 37 i bekendtgørelse nr af 13. september De beder også direktoratet om at oplyse, i hvor mange sager direktoratet har givet en langtidsindsat tilladelse til uledsaget udgang, før halvdelen af straffen var udstået. De beder også om at få oplyst det samlede antal langtidsindsatte. 5. Endelig beder De direktoratet om at oplyse, hvilken begrundelse der er givet i de tilfælde, hvor en langtidsindsat har fået tilladelse til uledsaget udgang, før end halvdelen af straffen var udstået. Direktoratet kan oplyse følgende: Ad 1 Den 15. marts 2002 trådte nye udgangsregler i kraft. De nye regler indebar blandt andet en udskydelse af tidspunktet for udgang til indsatte med længere straffe. Af direktoratets skrivelse af 12. marts 2002 om nye regler mv. om udgang, som blev sendt til kriminalforsorgens institutioner, fremgik det blandt andet, at indsatte i lukkede fængsler med straffe på 5 år og indtil 8 år fremover tidligst kan få uledsaget udgang [direktoratets understregning; min bemærkning] efter udståelse af en tredjedel af straffen. I tidsrummet mellem udståelse af en fjerdedel og en tredjedel af straffen vil denne gruppe indsatte alene kunne opnå tilladelse til ledsaget udgang. 3/21

4 Dette blev gennemført ved en ændring af udgangsbekendtgørelsens 37, stk. 1. Det fremgik endvidere blandt andet af skrivelsen, at der ikke i udgangsbekendtgørelsen er fastsat regler om, hvornår der kan gives udgang til personer, der udstår fængsel i 8 år eller derover. Kompetencen til at træffe afgørelse i disse sager ligger som hovedregel i direktoratet, som efter praksis træffer afgørelse efter en meget konkret vurdering, hvori blandt andet indgår straffens længde, formålet med udgang og risikoen for misbrug. Efter praksis er de tidsmæssige betingelser strengere for indsatte, der udstår fængsel i 8 år eller derover, end for øvrige indsatte. Ændringen af 37, stk. 1, hvorefter indsatte, der i lukket institution udstår fængsel i 5 år og derover, ikke kan få uledsaget udgang, før en tredjedel af straffen er udstået, fik således afsmittende virkning på praksis for udgang til langtidsdømte. Efter den praksis, som var gældende før den 15. marts 2002, blev spørgsmålet om enkeltstående ledsagede udgange til langtidsindsatte i lukkede fængsler normalt overvejet, når en fjerdedel af straffen var udstået. Dette tidspunkt blev ændret til en tredjedel af straffen. Efter udståelsen af en tredjedel af straffen havde udgangspunktet hidtil været uledsaget dagudgang i ca. et halvt år, hvorefter den indsatte gradvis overgik til weekendudgang hver tredje uge. Tidspunktet for påbegyndelse af uledsaget udgang (tredjedelstidspunktet) blev ændret til halvdelen af straffen. Kopi af direktoratets skrivelse af 12. marts 2002 vedlægges til orientering. Ad 2 Direktoratet forstår ombudsmandens spørgsmål på dette punkt, således at der sigtes til hjemlen til en praksis, hvorefter der ved afgørelse om udgang til langtidsindsatte tages udgangspunkt i tidsmæssige betingelser, som er skærpede i forhold til det, der er fastsat i udgangsbekendtgørelsens 37. Hertil kan direktoratet udtale følgende: I lukkede fængsler kan institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, tillade udgang efter reglerne i afsnit II til indsatte, der udstår fængselsstraf under 8 år. Dette fremgår af udgangsbekendtgørelsens 5, stk. 1. 4/21

5 Af udgangsbekendtgørelsens 5, stk. 2, 1. punktum, fremgår det, at for indsatte, der udstår fængselsstraf i 8 år eller derover eller forvaring, afgøres spørgsmålet om udgang af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen. I modsætning til udgangsbekendtgørelsens 5, stk. 1, henvises der i udgangsbekendtgørelsens 5, stk. 2, 1. punktum, ikke til reglerne i afsnit II, hvor blandt andet de tidsmæssige betingelser for udgang er fastsat. Som følge heraf gælder de tidsmæssige betingelser som nævnt i udgangsbekendtgørelsens 37 ikke overfor langtidsindsatte, og det hjemmelmæssige spørgsmål bør ses i lyset heraf. Afgørelse om udgang til langtidsindsatte træffes som tidligere nævnt efter en meget konkret vurdering. Dette er imidlertid ikke til hinder for, at direktoratet fastsætter nærmere retningslinjer for udøvelse af dette skøn (praksis). Disse retningslinjer kan fraviges i såvel skærpende som formildende retning, hvis sagens omstændigheder tilsiger dette. De tidsmæssige betingelser for udgang til langtidsindsatte i lukkede fængsler er derimod beskrevet under punkt 9 a i direktoratets vejledning af 10. september 2007 om behandlingen af fællesmødesager og praksis for anbringelse, udgang, overførsel og prøveløsladelse (ISSE nr. 12), jf. også udgangsvejledningens punkt 9. Ad 3 I forbindelse med direktoratets gennemgang af sagen er direktoratet blevet opmærksom på, at det beror på en beklagelig fejl, at der i afgørelser om afslag på uledsaget udgang til langtidsindsatte er henvist til udgangsbekendtgørelsens 10, nr. 1. Det fremgår af udgangsbekendtgørelsens 10, nr. 1, at Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen i konkrete sager kan tillade udgang i videre omfang end nævnt i afsnit II, hvis særlige omstændigheder taler derfor. Da afsnit II som ovenfor nævnt ikke anvendes overfor langtidsindsatte, kan 10, nr. 1 ikke finde anvendelse i afgørelser til langtidsindsatte. Direktoratet vil sørge for, at dette ikke sker fremover. Da udgangsbekendtgørelsens 37 heller ikke finder anvendelse overfor langtidsindsatte, jf. ovenfor, kan denne bestemmelse heller ikke anvendes overfor langtidsindsatte. 5/21

6 Ad 4 Direktoratet har ikke mulighed for at oplyse, i hvor mange sager direktoratet har givet en langtidsindsat tilladelse til uledsaget udgang, før halvdelen af straffen var udstået. Dette skyldes, at sådanne oplysninger ikke fremgår af kriminalforsorgens elektroniske klientsystem, ligesom det vil være forbundet med anvendelse af uforholdsmæssige store personalemæssige ressourcer at gennemgå alle langtidssager fra 2002 og frem til i dag manuelt. De sager, som direktoratet nævner i udtalelsen af 22. november 2007 til Dem som eksempler på, at der er givet tilladelse til uledsaget udgang, før halvdelen af straffen var udstået, er fremkommet pr. hukommelse. Direktoratet kan endvidere oplyse, at der pr. 11. marts 2008 er 358 langtidsindsatte i kriminalforsorgens institutioner. Tallet indbefatter alle langtidsindsatte og således ikke kun langtidsindsatte i lukkede fængsler. Ad 5 I det følgende vil der blive redegjort for begrundelsen for, at der er givet tilladelse til uledsaget udgang, før halvdelen af straffen er udstået i de langtidssager som direktoratets medarbejdere kan huske, jf. direktoratets udtalelse af 22. november 2007 til Dem: 1. Den indsatte, der ikke tidligere var straffet, udstod fængsel i 10 år for grov narkotikakriminalitet. Hun havde udstået en tredjedel af straffen den 20. marts 2007 og vil have udstået halvdelen og to tredjedele af straffen henholdsvis den 20. november 2008 og den 20. juli Hun blev den 13. november 2006 overført fra lukket til åbent fængsel og afviklede sin første uledsagede 12 timers udgang den 24. december Det bemærkes, at hun efter overførslen til åbent fængsel stadig var omfattet af de lukkede fængslers udgangspraksis. Dette skyldtes, at hun var påbegyndt et ledsaget udgangsforløb i det lukkede fængsel. Såvel afgørelsen om overførsel fra lukket til åbent fængsel som afgørelsen om uledsaget udgang før halvdelen af straffen var udstået, var begrundet i hensynet til hendes to børn på 5 år og 2 år, hvoraf det yngste boede sammen med den indsatte. 2. Den indsatte, der ikke tidligere var straffet, udstod fængsel i 10 år for manddrab og ildspåsættelse. Han havde udstået en tredjedel af straffen den 17. marts 2006, mens halvdelen af straffen var udstået den 17. november Han blev overført fra lukket til halvåben afdeling den 15. juni 2006 og påbegyndte et uledsaget udgangsforløb med 6/21

7 uledsaget dagudgang medio september Det bemærkes, at han efter overførslen til halvåben afdeling stadig var omfattet af de lukkede fængslers udgangspraksis, idet han var påbegyndt et ledsaget udgangsforløb i det lukkede fængsel. Den indsatte blev udstationeret til en af kriminalforsorgens pensioner medio maj 2007 og blev løsladt på prøve i medfør af straffelovens 40 a, da halvdelen af straffen var udstået. Såvel afgørelsen om uledsaget udgang som afgørelsen om udstationering før halvdelen af straffen var udstået, var begrundet i, at man skønnede, at den indsatte kunne løslades på prøve i medfør af straffelovens 40 a på halv tid, og at udgangs- og udslusningsforløbet derfor blev tilrettelagt herefter. I ovenstående sager var de indsatte blevet overført til henholdsvis åbent fængsel og halvåben afdeling, før de afviklede uledsaget udgang. Direktoratet kan ikke umiddelbart huske sager, hvor en langtidsindsat under ophold i lukket fængsel har opnået tilladelse til uledsaget udgang, før halvdelen af straffen var udstået. Den første af ovenstående sager er imidlertid et eksempel på, at der undtagelsesvist kan ske overførsel fra lukket til åbent fængsel, før den indsatte har afviklet uledsaget udgang. Når det ikke blev vurderet betænkeligt at overføre den indsatte til åbent fængsel, ville den indsatte også have fået tilladelse til uledsaget udgang på det pågældende tidlige tidspunkt i afsoningen, såfremt hun af eksempelvis praktiske grunde var forblevet i lukket fængsel. Rettelse I direktoratets udtalelse af 22. november 2007 anføres det i sidste afsnit, at der er eksempler på, at der endog er sket udstationering til en af kriminalforsorgens pensioner nogen tid før halvdelen af straffen var udstået, og at de indsatte på udstationeringstidspunktet havde tilladelse til regelmæssig weekendudgang. Direktoratet anførte endvidere, at disse sager viste, at praksis, hvorefter langtidsindsatte som udgangspunkt først kan få tilladelse til uledsaget udgang, når halvdelen af straffen er udstået, fraviges, når omstændighederne taler derfor. Direktoratet kan oplyse, at denne del af direktoratets udtalelse baserede sig på to konkrete sager. 7/21

8 Direktoratet er i forbindelse med gennemgangen af denne sag imidlertid blevet opmærksom på, at det kun er den ene af disse sager, som er illustrativ i denne forbindelse. Dette skyldes, at den indsatte i den anden sag fra starten af afsoningen var placeret i åbent fængsel og dermed skulle følge den udgangspraksis, som er gældende for langtidsindsatte i åbne fængsler. Direktoratet skal beklage fejlen. Den 15. april 2008 kommenterede A direktoratets udtalelse. A anførte bl.a. at direktoratet ikke havde sandsynliggjort at der var én eneste langtidsindsat med dom over 8 år som havde opnået uledsaget udgang fra et lukket fængsel før efter udståelsen af halvdelen af straffen. Jeg orienterede løbende A om hvorpå sagen beroede, og beklagede min lange sagsbehandlingstid. Den 14. maj 2009 afsluttede jeg behandlingen af sagen. I mit brev til A orienterede jeg om at min undersøgelse vedrørte Direktoratet for Kriminalforsorgens fortolkning af udgangsbekendtgørelsen (pkt. I nedenfor). Jeg oplyste at jeg endvidere havde foretaget en retlig vurdering af direktoratets praksis i forhold til de langtidsindsatte (pkt. II). Ombudsmandens udtalelse I brevet af 14. maj 2009 til (A) udtalte jeg bl.a. i øvrigt følgende: Pkt. I. Direktoratets fortolkning af udgangsbekendtgørelsen Straffuldbyrdelseslovens ramme for tilladelse til udgang I straffuldbyrdelseslovens 46, stk. 1 og 2 (lovbekendtgørelse nr af 3. december 2007 som senere ændret), er angivet de formål hvortil der kan gives tilladelse til udgang, og de forudsætninger der normalt skal være opfyldt for at der kan gives udgang. Bestemmelserne lyder således: 46. En indsat kan få tilladelse til udgang, når 8/21

9 1) udgangsformålet er rimeligt begrundet i uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige, behandlingsmæssige, familiemæssige eller andre personlige hensyn, 2) der ikke er bestemte grunde til at antage, at de indsatte i forbindelse med udgang vil begå ny kriminalitet, unddrage sig fortsat straffuldbyrdelse eller på anden måde misbruge udgangstilladelsen, og 3) hensynet til retshåndhævelsen ikke i øvrigt taler imod udgangstilladelsen. Stk. 2. Ved vurderingen af risikoen for misbrug af udgangstilladelsen skal det tillægges særlig vægt, hvis den indsatte 1) er dømt for farlig kriminalitet og ikke har været løsladt i tiden mellem dom og strafudståelse, 2) under strafudståelsen er undveget eller har forsøgt herpå, 3) under strafudståelsen har begået strafbart forhold, 4) under strafudståelsen er udeblevet fra en tidligere udgang eller i øvrigt har misbrugt en tilladelse til udgang eller 5) under en tidligere strafudståelse har foretaget handlinger som nævnt i nr. 2-4, uden at betingelserne for uledsaget udgang senere blev fundet opfyldt, eller 6) ikke har mødt til afsoning i overensstemmelse med tilsigelsen. Straffuldbyrdelseslovens 50 er sålydende: 50. Justitsministeren fastsætter regler om tilladelse til udgang. Det kan i forbindelse med sådanne regler bestemmes, at tilladelse til udgang først kan gives efter ophold i et bestemt tidsrum i institutionen og efter udståelse af en bestemt del af straffen, samt at tilladelse til udgang ikke kan gives i et tidsrum af 3 måneder fra indsættelsen, hvis den indsatte er udeblevet efter tilsigelse til afsoning.... Med forslaget til en lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (der blev fremsat i december 1999 og vedtaget i maj måned 2000 som lov nr. 432/2000) blev der ikke tilsigtet en ændring af den hidtidige praksis for udgang, jf. navnlig Justitsministeriets cirkulære nr. 31. af 18. marts 1986 med senere ændringer om udgang til indsatte (herefter udgangscirkulæret) og ministeriets vejledning af 10. januar 1994 om udgang til afsonere. Som det også er nævnt nedenfor, blev udgangsreglerne i 2002 dog generelt skærpet. 9/21

10 De tidligere gældende regler om udgang Det tidligere gældende udgangscirkulæres del A (om personer der udstår frihedsstraf eller er anbragt i forvaring) var opdelt i ét større punkt (pkt. I) med fællesregler og fem yderligere mindre punkter om - frigang/udstationering - udgang med henblik på besøg hos bestemte personer mv. - udgang til særlige formål - besøgsudgang og - udgang med henblik på udflugter mv. (pkt. II-VI). Fællesreglerne (cirkulærets 1-14) omfattede bl.a. kompetencereglerne. Således var det i 2, stk. 2, fastsat at spørgsmålet om udgang til langtidsindsatte skulle afgøres på fællesmøder mellem direktoratet og anstalten (med undtagelse af udgang til at besøge alvorligt syge nærstående, disses begravelse, møder i retten mv. og lægeundersøgelse/-behandling, jf. cirkulærets og den nugældende udgangsbekendtgørelses 31, stk. 1). Af udgangscirkulærets 26, stk. 1 (der var placeret i punkt III om udgang med henblik på besøg hos bestemte personer mv.), fremgik bl.a. følgende (under overskriften Tidspunktet for første udgang ): 26. Indsatte i lukkede institutioner kan få udgang, når 1/4 af straffetiden er udstået, dog tidligst, når der er forløbet 10 uger fra indsættelsen, og den pågældende har opholdt sig 7 uger i institutionen. Af den dagældende udgangsvejledning (pkt. I.5 med overskriften Retshåndhævelsen og vilkår for udgang ) fremgik dog samtidig følgende: Det forudsættes, at hensynet til retshåndhævelsen ikke taler imod tilladelse til udgang. Dette kan fx være tilfældet, hvis indsatte, der er dømt for alvorlig kriminalitet, ønsker udgangstilladelse til en optræden, hvorved den pågældende i særlig grad kommer i offentlighedens søgelys ( ). Hensynet til retshåndhævelsen kan endvidere isoleret set tale imod, at indsatte med længere straf for alvorlig kriminalitet får tilladelse til udgang før efter udståelse af en vis del af straffen. Afslag på udgang vil komme på tale i de tilfælde, hvor hensynet til retshåndhævelsen ikke kan tilgodeses ved anvendelse af særvilkår ( )., og (under pkt. II.1 med overskriften Udgang med henblik på besøg hos bestemte personer ): 10/21

11 Udover den generelle forudsætning om straf over en vis længde (5 måneder), gælder desuden særlige tidsmæssige betingelser for indsatte, der udstår straffen i henholdsvis åben og lukket institution, jf. udgangscirkulærets 25 og 26. At tilladelse til udgang først kan gives efter udståelse af en vis del af straffen er begrundet dels i en mere generel antagelse af misbrugsrisiko ved tidlig udgang under fuldbyrdelsen af en længere straf, dels i hensynet til retshåndhævelsen. Der vil derfor kunne forekomme tilfælde, hvor de tidsmæssige betingelser efter cirkulæret er opfyldt, men hvor hensynet til retshåndhævelsen taler imod udgang på nuværende tidspunkt, jf. ovenfor under I.5. Som det fremgår af citaterne ovenfor fra udgangscirkulæret og -vejledningen, der begge blev ophævet ved straffuldbyrdelseslovens ikrafttræden den 1. juli 2001 og erstattet af en bekendtgørelse med tilhørende vejledning, var de langtidsindsatte i hvert fald tilsyneladende omfattet af de samme regler som andre indsatte. De nugældende regler om udgang De nærmere regler om udgang er nu fastsat i Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgens bekendtgørelse nr af 13. september 2007 om udgang til indsatte der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (herefter udgangsbekendtgørelsen). Udgangsbekendtgørelsens 1, 5, stk. 1 og 2, og 37, stk. 1, lyder således: 1. Indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring, kan få udgang efter reglerne i straffuldbyrdelseslovens og reglerne i denne bekendtgørelse. 5. I de lukkede fængsler kan institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, tillade udgang efter reglerne i afsnit II til indsatte, der udstår fængselsstraf i under 8 år. Stk. 2. For indsatte, der udstår fængselsstraf i 8 år eller derover eller forvaring, afgøres spørgsmålet om udgang af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen. Afgørelsen træffes efter indstilling fra institutionen. Institutionens leder eller den, der bemyndiges dertil, kan dog tillade udgang med ledsagelse i de tilfælde, der er nævnt i 31, stk Indsatte i lukkede institutioner kan få udgang, når en fjerdedel af straffetiden er udstået. Indsatte, som i lukkede institutioner udstår fængselsstraf på 11/21

12 5 år eller derover, kan dog ikke få uledsaget udgang før en tredjedel af straffetiden er udstået. Uanset straffens længde, er det endvidere en betingelse, for at udgang kan gives, at der er forløbet 10 uger fra indsættelsen, og at den pågældende har opholdt sig 7 uger i institutionen. Indsatte, der er overført fra åben institution, skal dog have opholdt sig 10 uger i institutionen, før udgang kan gives. 37 er indeholdt i Afsnit II. Direktoratets fortolkning I sin kommentar til straffuldbyrdelsesloven (2003) har William Rentzmann på s. 120 anført følgende (under overskriften 2. Tidsmæssige betingelser ): Det fremgår direkte af 50, at der kan fastsættes regler om, at tilladelse til udgang først kan gives, efter at visse tidsmæssige betingelser er opfyldt. Disse tidsmæssige betingelser er forskellige for de forskellige udgangsformer. For langtidsindsatte med straffe på 8 år og derover eller forvaring er der ikke i udgangsbekendtgørelsen regler om, hvornår udgang kan påbegyndes. Praksis med hensyn til disse meget individuelle afgørelser, der som hovedregel træffes af direktoratet, er dog strengere end for indsatte med kortere straffe. Hans Jørgen Engbo har i Straffuldbyrdelsesret, 2 udgave (2005), s. 288, anført følgende herom: Kompetencereglerne i 4-6 er af DfK blevet fortolket således, at de materielle regler i afsnit II kun gælder for indsatte med under 8 år ( ) Efter denne fortolkning af bekendtgørelsen er der ikke fastsat regler om udgang for langtidsdømte 24). (note 24: DfK s fortolkning er svær at forstå ud fra bekendtgørelsens tekst, jfr. 1: Indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring kan få udgang efter ( ) reglerne i denne bekendtgørelse. Der er intet forbehold for langtidsdømte. Reglerne i kap. 2 [ 4-10; min bemærkning] må umiddelbart læses som kompetenceregler, og ikke som materielle regler. Fortolkningen må ses som et ønske om en videreførelse af den tidligere gældende materielle retstilstand, jfr. cirk. nr. 31 af , som dog var formuleret anderledes). Dette synes at stride mod lovgivers forudsætning om, at der i medfør af sfbl. 50 administrativt fastsættes regler med angivelse af de tidsmæssige betingelser, der normalt skal være opfyldt for udgang til bestemte formål, herunder adgang for at besøge eller være sammen med bestemte personer. 25) (note 25: L 145/99-00 bemærkninger til 50.) 12/21

13 Du har under sagens behandling gjort gældende at de langtidsindsatte må være omfattet af udgangsbekendtgørelsens 37, stk. 1, jf. bestemmelsens ordlyd ( indsatte som ( ) udstår fængselsstraf på 5 år eller derover ). Direktoratet for Kriminalforsorgen har i sin udtalelse af 3. april 2008 anført følgende herimod: I modsætning til udgangsbekendtgørelsens 5, stk. 1, henvises der i udgangsbekendtgørelsens 5, stk. 2, 1. punktum, ikke til reglerne i afsnit II, hvor blandt andet de tidsmæssige betingelser for udgang er fastsat. Som følge heraf gælder de tidsmæssige betingelser som nævnt i udgangsbekendtgørelsens 37 ikke overfor langtidsindsatte, og det hjemmelsmæssige spørgsmål bør ses i lyset heraf. Direktoratet har i høringssvaret endvidere henvist til direktoratets skrivelse af 12. marts 2002 til kriminalforsorgens institutioner og afdelinger og politiet og det som dér er anført. Med skrivelsen af 12. marts 2002 orienterede direktoratet om nye udgangsregler pr. 15. marts 2002 ændringer i skærpende retning som led i den generelle stramning på straffuldbyrdelsesområdet som bl.a. førte til lov nr. 382/2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forvaltningsloven (kriminalisering af fangeflugt og indførelse af reglerne om begrænsning i indsattes adgang til aktindsigt mv.). I skrivelsen af 12. marts 2002 er det om [u]dskydelse af tidspunktet for udgang til indsatte med længere straffe bl.a. anført følgende: 3.1. Indsatte i lukkede fængsler med straffe på 5 år og indtil 8 år kan fremover tidligst få uledsaget [direktoratets understregning; min bemærkning] udgang efter udståelse af en tredjedel af straffen. I tidsrummet mellem udståelse af en fjerdedel og en tredjedel af straffen vil denne gruppe indsatte alene kunne opnå tilladelse til ledsaget udgang. Dette er gennemført ved en ændring af udgangsbekendtgørelsens 37, stk Der er ikke i bekendtgørelsen fastsat regler om, hvornår der kan gives udgang til personer, der udstår fængsel i 8 år eller derover. Kompetencen til at træffe afgørelse i disse sager ligger som hovedregel i direktoratet, som efter praksis træffer afgørelse efter en meget konkret vurdering, hvori bl.a. indgår straffens længde, formålet med udgang og risikoen for misbrug. Efter praksis er de 13/21

14 tidsmæssige betingelser strengere for indsatte, der udstår fængsel i 8 år eller derover, end for øvrige indsatte. Ændringen af 37, stk. 1, hvorefter indsatte, der i lukket institution udstår fængsel i 5 år eller derover, ikke kan få uledsaget udgang, før en tredjedel af straffen er udstået, får således afsmittende virkning på praksis for udgang til langtidsdømte. Efter hidtidig praksis er spørgsmålet om enkeltstående ledsagede udgange til langtidsdømte i lukkede fængsler normalt blevet overvejet, når en fjerdedel af straffen var udstået. Dette tidspunkt er nu ændret til en tredjedel af straffen. Efter udståelsen af en tredjedel af straffen har udgangspunktet hidtil være uledsaget dagudgang i ca. et halvt år, hvorefter den indsatte gradvis er overgået til weekendudgang hver tredje uge. Tidspunktet for uledsaget dagudgang (tredjedelstidspunktet) er nu ændret til halvdelen af straffen. I bemærkningerne til det lovforslag som førte til lov nr. 382/2002, som jeg har omtalt ovenfor, har Justitsministeriet for så vidt angår skærpede regler for udgang mv. bl.a. anført følgende (under de almindelige bemærkninger (pkt. 2.3)): På udgangsområdet vil der ske en begrænsning af muligheden for weekendudgang, således at denne form for udgang som altovervejende hovedregel ikke kan gives med henblik på besøg hos venner og bekendte, men alene med henblik på besøg hos personer, som den indsatte har en relativt nær familiemæssig tilknytning til. Endvidere vil der blive indført nye regler i udgangsbekendtgørelsen, der indebærer, at indsatte, som i lukkede fængsler afsoner en længerevarende straf, først kan få uledsaget udgang på et noget senere tidspunkt, end tilfældet er i dag. Ombudsmandens bemærkninger Jeg har tidligere taget stilling til direktoratets udgangspraksis hvorefter de tidsmæssige betingelser i udgangscirkulæret ikke fandt direkte anvendelse for de langtidsdømte indsatte, jf. f.eks. en utrykt udtalelse af 29. juni 2000, j.nr , (direktoratets j.nr. 2. kt., /003). Dette gav mig ikke grundlag for kritik. Jeg refererede i udtalelsen til oplysninger som direktoratet tidligere havde afgivet i forbindelse med en anden udgangssag og hvorefter de langtidsindsatte var undergivet et skærpet tidskrav i forhold til hvad der ifølge cirkulæret gjaldt for øvrige indsatte i de lukkede fængsler. 14/21

15 Under forudsætning af at der ikke antoges at være fare for misbrug, og hensynet til retshåndhævelsen ikke talte imod, blev udgangsforløbet til langtidsindsatte (afhængig af de konkrete oplysninger i den enkelte sag) fastsat med følgende udgangspunkt: Udgangsforløbet blev indledt med ledsaget udgang efter udståelse af en fjerdedel af straffen og således at der frem mod afsoning af den første tredjedel af straffen gjaldt en formodning for regelmæssig ledsaget udgang der typisk blev indledt med udgang hver 2. måned og derefter hver måned. Efter udståelse af en tredjedel af straffen var udgangspunktet månedlige uledsagede dagudgange i ca. ½ år hvorefter den indsatte gradvist overgik til almindelig weekendudgang hver 3. uge, eventuelt således at de første udgange kun blev givet med én overnatning. Denne stillingtagen fandt som det også fremgår sted forud for straffuldbyrdelseslovens ikrafttræden. Med straffuldbyrdelsesloven er bl.a. udgangsreglerne blevet lovfæstet. Bestemmelsen i udgangsbekendtgørelsens 5 kan læses som alene indeholdende en kompetenceregel der fordeler kompetencen mellem institutionerne og Direktoratet for Kriminalforsorgen. Det forhold at der ikke i stk. 2 er anført efter reglerne i afsnit II, skyldes herefter alene at dette vil være en overflødig gentagelse. Denne forståelse af 5 støttes af overskriften til det pågældende kapitel ( Kapitel 2. Kompetence ). Bestemmelsen i 5 kan imidlertid også læses således at den indeholder både en kompetenceregel og en materiel regel hvor det er helt bevidst at efter reglerne i afsnit II alene indeholdes i stk. 1. Dette er Direktoratet for Kriminalforsorgens forståelse af bestemmelsen. På baggrund af det som jeg har anført nedenfor om Direktoratet for Kriminalforsorgens praksis med hensyn til meddelelse af tilladelse til udgang til langtidsindsatte (pkt. II), det forhold at det retlige grundlag for et så vigtigt spørgsmål som langtidsindsattes mulighed for udgang ikke bør give anledning til tvivl, og det forhold at Folketinget næppe har kunnet opfatte Justitsministeriets bemærkninger til lov nr. 382/2002, jf. citatet ovenfor, som andet end en tilkendegivelse af at også de langtidsindsattes udgangsforhold ville blive omfattet af udgangsbekendtgørelsens materielle regler (forstået som reglerne i bekendtgørelsens afsnit II), har jeg samtidig hermed henstillet til Direktoratet for Kriminalforsorgen at direktoratet hvis direktoratet ønsker at fastholde de ovenfor omtalte skærpede tidsmæssige krav over for de langtidsindsatte tilvejebringer et mere klart retsgrundlag for langtidsindsattes muligheder for udgang. 15/21

16 Jeg har anmodet Direktoratet for Kriminalforsorgen om at underrette mig om hvad min henstilling giver anledning til. Pkt. II. Direktoratets praksis for udgang til langtidsindsatte de tidsmæssige betingelser mv. I straffuldbyrdelseslovens 89 er fastsat følgende: 89. Spørgsmålene om tilladelse til udgang, løsladelse på prøve, overførsel til fortsat straffuldbyrdelse i en anden institution og andre væsentlige spørgsmål vedrørende den indsatte skal af institutionen jævnligt tages op til overvejelse, uanset om den indsatte anmoder herom. Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om institutionernes pligt til sagsbehandling som nævnt i stk. 1. Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsens 7 (bekendtgørelse nr. 28/2009) lyder således: 7. Fængslet skal tage spørgsmålet om, hvorvidt den indsatte efter straffuldbyrdelseslovens 24, stk. 1, skal overføres fra lukket til åbent fængsel, op til overvejelse, når det efter de foreliggende oplysninger må antages, at betingelserne for overførsel er tilstede. Stk. 2. Det påhviler endvidere fængslet at tage spørgsmålet, som nævnt i stk. 1, op til overvejelse, når den indsatte har gennemført 2 uledsagede udgange uden misbrug som led i et regelmæssigt udgangsforløb (weekendudgang). Stk. 3. Endelig påhviler det fængslet at tage spørgsmålet, som nævnt i stk. 1, op til overvejelse, når den indsatte har opholdt sig i fængslet i 6 måneder, siden spørgsmålet om overførsel til åbent fængsel sidst har været overvejet. Dette gælder dog kun, når 3) en indsat, som udstår straf af fængsel i 8 år eller længere tidsbestemt fængselsstraf, enten har tilladelse til regelmæssig uledsaget udgang (weekendudgang) eller har udstået ½ af straffetiden, eller... I din første klage til mig rejste du spørgsmålet om tidspunktet for overførsel af langtidsindsatte fra lukket til åbent fængsel og i sammenhæng hermed det tidspunkt hvor de pågældende begyndte at gå (uledsaget) udgang. Den ind- 16/21

17 byrdes sammenhæng består i at det efter praksis normalt er en betingelse for overførsel til åbent fængsel at den (langtids)indsatte har vist at han/hun kan gå uledsaget udgang uden problemer. Den 23. juli 2007 besluttede jeg ikke at foretage mig mere idet jeg bl.a. anførte følgende: Efter lovens 24, stk. 1, nr. 2, skal en indsat overføres til åbent fængsel når det ikke anses for betænkeligt. I 7, stk. 3, nr. 3, i bekendtgørelse nr af 3. november 2005 om anbringelse og overførsel af personer der skal udstå fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner, er det bestemt at fængslet skal tage spørgsmålet om overførsel fra lukket til åbent fængsel op til overvejelse på eget initiativ for en indsat der udstår straf af fængsel i 8 år eller længere tidsbestemt fængselsstraf når den pågældende enten har tilladelse til regelmæssig udgang (weekendudgang), eller har udstået halvdelen af straftiden. Efter straffelovens 40 a kan der ske tidlig prøveløsladelse (på halv tid) i tilfælde hvor en indsat har gjort en særlig indsats for at komme ud af kriminaliteten og kvalificeret sig til en kriminalitetsfri tilværelse. Efter straffuldbyrdelseslovens 89, stk. 1, skal institutionen jævnligt på eget initiativ tage bl.a. spørgsmålet om overførsel fra lukket fængsel til åbent fængsel op til overvejelse uanset om den indsatte anmoder om det. I Vejledning om fællesmøder af 5. september 2005 er i punkt 13 Overførsel fra lukket til åbent fængsel, herunder halvåben afdeling anført følgende: ny praksis Spørgsmålet om overførsel fra lukket til åbent fængsel skal ifølge praksis overvejes, når ½ af straffetiden er udstået, hvilket vil sige på det tidspunkt, hvor den langtidsindsatte som udgangspunkt kan påbegynde et uledsaget udgangsforløb med uledsagede dagudgange. Den pågældende bør dog som minimum have afviklet én uledsaget dagudgang uden problemer, før vedkommende overførsel til åbent fængsel. ny praksis Spørgsmålet om overførsel fra lukket fængsel til halvåben afdeling kan ifølge praksis tidligst overvejes, når den langtidsindsatte påbegynder ledsaget udgang hver måned, hvilket normalt vil sige ca. 6 måneder før ½ af straffetiden er udstået. 17/21

18 Direktoratet har i udtalelserne af 24. november 2006 og 29. januar 2007 oplyst at spørgsmålet om overførsel fra lukket til åbent fængsel som hovedregel først overvejes når den langtidsdømte har udstået halvdelen af straffen. En sådan praksis er i strid med de gengivne regler i straffuldbyrdelsesloven der indebærer at overførsel skal ske når betingelserne for anbringelse i lukket fængsel ikke længere er til stede. Sag herom kan rejses ved ansøgning eller af fængslet af egen drift. Senest på det tidspunkt da den indsatte har udstået halvdelen af straffen eller har tilladelse til regelmæssig uledsaget udgang (weekendudgang), er fængslet forpligtet til af egen drift at rejse overførselsspørgsmålet. Direktoratet har da også i udtalelsen af 15. marts 2007 beklaget at direktoratet i udtalelserne af 24. november 2006 og 29. januar 2007 har anført at spørgsmålet om overførsel til åbent fængsel først overvejes når den langtidsindsatte har udstået halvdelen af straffen. Jeg har på baggrund af de to udtalelser fra direktoratet overvejet om jeg bør iværksætte en undersøgelse af hvilken praksis der har været fulgt på dette område, bl.a. også på baggrund af fællesmødevejledningen af 5. september Jeg har dog ikke fundet at have fuldt tilstrækkeligt grundlag for at iværksætte en sådan undersøgelse. Jeg går imidlertid ud fra at praksis er ændret fra marts måned 2007, og at fællesmødevejledningen enten er blevet rettet eller snarest vil blive det. Jeg anmoder direktoratet om at underrette mig om hvad det jeg har anført, giver direktoratet anledning til. Den 10. august 2007 oplyste direktoratet mig om at fællesmødevejledningens afsnit om langtidsindsattes overførsel fra lukket til åbent fængsel i forbindelse med direktoratets revision af vejledningen ville blive rettet til i overensstemmelse med straffuldbyrdelseslovens 89, stk. 1, og jeg tog den 3. september 2007 det oplyste til efterretning. I brev af 8. oktober 2007 rettede A igen henvendelse til mig. A anførte at hvis den fornødne uledsagede dagudgang efter praksis først kan bevilges efter udståelse af halvdelen af straffen, er praksis (fortsat) i strid med ordlyden af straffuldbyrdelsesloven, og retstilstanden altså fortsat den samme. Ud over at henvise til min udtalelse af 23. juli 2007 henviste A til indholdet i pkt. 9 og 15 i direktoratets (nyeste) fællesmødevejledning udsendt den 10. september /21

19 Med en direkte henvisning til mit brev af 23. juli 2007 meddelte jeg den 8. november 2007 direktoratet at jeg havde besluttet at gå videre med sagen, og jeg bad direktoratet om en udtalelse om det som A havde anført i din fornyede klage til mig. I udtalelsen bad jeg udtrykkeligt direktoratet om at oplyse hvilken begrundelse der var blevet givet i de tilfælde hvor en langtidsindsat havde fået tilladelse til uledsaget udgang førend halvdelen af straffen var udstået. På baggrund af en ny henvendelse fra A hvor han bl.a. henledte min opmærksomhed på et bilag til direktoratets (konkrete) afgørelse i brev af 3. januar 2008 til A bad jeg den 5. februar 2008 direktoratet om nærmere at redegøre for den praksis som direktoratet i det pågældende bilag havde givet udtryk for. (Direktoratet havde den 3. januar 2008 bl.a. givet A et afslag for tiden på hans ansøgning om uledsaget udgang). Bilaget der beskriver praksis for udgang, frigang og overførsel, indeholder følgende afsnit om udgang til langtidsindsatte: For indsatte, der udstår straf af fængsel i 8 år eller derover, betyder de strengere tidsmæssige betingelser for udgang [i forhold til de indsatte som udstår straf af fængsel af 5 til 8 år; min bemærkning], at såfremt der ikke kan antages at være fare for misbrug, og retshåndhævelsen ikke taler herimod, vil et sædvanligt udgangsforløb efter direktoratets praksis og efter høring af politiet blive indledt med enkeltstående ledsagede udgange efter 1/3 af straffen er udstået efterfulgt af ledsagede udgange hver 2. måned. Hen imod udståelsen af ½ af straffen er der en formodning for regelmæssig ledsaget udgang hver måned. Efter udståelse af ½ af straffen er udgangspunktet efter fornyet høring af politiet månedlige uledsagede dagudgange i ca. 3 måneder, hvorefter den indsatte gradvis overgår til almindelig weekendudgang. Ved gradvis forstås som eksempel først månedlig weekendudgang eller weekendudgang med kun én overnatning. Direktoratet afgav herefter to (yderligere) udtalelser af henholdsvis 22. november 2007 og 3. april A har haft lejlighed til at kommentere udtalelserne hvilket han også har gjort. Udtalelsen af 3. april 2008 er gengivet i sin helhed i sagsfremstillingen sidst i dette brev. Direktoratet har i udtalelserne anført at en langtidsindsat som minimum bør have afviklet en uledsaget dagudgang uden problemer før den pågældende overføres til åbent fængsel. Direktoratet har endvidere anført at baggrunden for dette udgangspunkt er at kriminalforsorgen skal kunne vurdere om den pågældende vil være i stand til at administrere det åbne fængsels friere forhold, og at det indgår i vurderingen om den indsatte under sit ophold i det lukkede fængsel har vist sig i stand til at administrere stadig større frihedsgoder i form af afvikling af udgang og herunder navnlig uledsagede udgang uden misbrug. 19/21

20 Direktoratet har endvidere fastholdt at der foretages en meget konkret vurdering i alle sager om udgang til langtidsindsatte, at de gengivne retningslinjer således kun er et udgangspunkt som kan fraviges i såvel formildende som skærpende retning, og at der således også er eksempler på langtidsindsatte som har gået på uledsaget udgang før halv tid. Direktoratet har dog i udtalelsen af 3. april 2008 samtidig anført følgende om dokumentationen herfor: Direktoratet kan ikke umiddelbart huske sager, hvor en langtidsindsat under ophold i lukket fængsel har opnået tilladelse til uledsaget udgang, før halvdelen af straffen var udstået. Den første af ovenstående sager er imidlertid et eksempel på, at der undtagelsesvist kan ske overførsel fra lukket til åbent fængsel, før den indsatte har afviklet uledsaget udgang. Når det ikke blev vurderet betænkeligt at overføre den indsatte til åbent fængsel, ville den indsatte også have fået tilladelse til uledsaget udgang på det pågældende tidlige tidspunkt i afsoningen, såfremt hun af eksempelvis praktiske grunde var forblevet i lukket fængsel. Når jeg skal fastlægge det faktiske grundlag for min retlige vurdering af direktoratets udgangspraksis i forhold til de langtidsindsatte, står på den ene side direktoratets udsagn om at direktoratet der har afgørelseskompetencen i disse sager foretager en meget konkret vurdering af sagerne, og at det generelle udgangspunkt fraviges i både formildende og skærpende retning. På den anden side står A s udsagn om at direktoratet ikke har sandsynliggjort at der er en eneste langtidsindsat med dom over 8 år som har opnået uledsaget udgang fra et lukket fængsel før efter udståelsen af halvdelen af straffen (jf. dit brev af 15. april 2008 til mig). Direktoratet har på baggrund af den måde som sagen har udviklet sig på, og på anmodning fra mig, forsøgt at finde de konkrete eksempler som direktoratet har henvist til som støtte for sit udsagn, men forgæves. (Direktoratets forklaring på at det ikke er lykkedes, kommer jeg tilbage til nedenfor under pkt. III). Det fremgår af direktoratets supplerende udtalelse af 3. april 2008 at direktoratet er gået langt i bestræbelserne på at dokumentere sit udsagn. På den baggrund, og under henvisning til det som jeg har anført ovenfor, må jeg anse det for overvejende sandsynligt at det hvis det er sket er yderst sjældent at en langtidsindsat har opnået tilladelse til uledsaget udgang fra et lukket 20/21

21 fængsel før udståelse af halvdelen af straffen, og at dette ikke er sket i de senere år. Hvis ovenstående lægges til grund, er direktoratets praksis efter min opfattelse problematisk i to henseender. Praksis er dels i strid med den forvaltningsretlige grundsætning om skøn under regel, dels problematisk i forhold til kravet om at kriminalforsorgen senest når en langtidsindsat har udstået halvdelen af straffetiden, skal tage spørgsmålet om overførsel til åbent fængsel op til overvejelse. Jeg henviser hvad det første forhold angår, til at direktoratets praksis ikke kan støttes på straffuldbyrdelseslovens 50 som alene indeholder en bemyndigelse til at fastsætte regler om at tilladelse til udgang først kan gives efter udståelse af en bestemt del af straffen, jf. pkt. I ovenfor. Jeg henviser hvad det sidste forhold angår, til at det efter praksis er en grundlæggende betingelse for at en sådan overførsel kan finde sted, at den langtidsindsatte har gået mindst én uledsaget udgang uden problemer. Jeg henviser endvidere og i fortsættelse heraf til at kriminalforsorgens overvejelse om at overføre en langtidsindsat til åbent fængsel reelt bliver indholdsløs hvis denne grundlæggende betingelse ikke er opfyldt på det tidspunkt hvor en sådan overvejelse efter lovgivningen senest skal finde sted. Jeg har bedt direktoratet om at oplyse hvad det som jeg har anført ovenfor, giver direktoratet anledning til. Direktoratet er i breve af 4. juni 2009, 25. november 2009 og 16. februar 2010 fremkommet med bemærkninger til udtalelsen og har bl.a. oplyst at det har vist sig at der er yderligere to sager fra henholdsvis 2006 og 2008 hvor en langtidsindsat har opnået tilladelse til uledsaget udgang før halvdelen af straffen var udstået. I brevet af 16. februar 2010 har direktoratet fulgt op på min henstilling om at tilvejebringe et mere klart retsgrundlag for langtidsindsattes muligheder for udgang ved at oplyse at de tidsmæssige betingelser for udgang til langtidsindsatte nu fremgår af udgangsbekendtgørelsens 37, stk. 1 (bekendtgørelse nr. 153/2010). Direktoratet har i brev af 29. april 2010 fremsat yderligere bemærkninger til sagen og herunder oplyst om få yderligere sager om udgang. Min stillingtagen til det som direktoratet har anført, foreligger endnu ikke. 21/21

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. august 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 9. februar 2000. I rapporten bad jeg statsfængslet om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Bekendtgørelse om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) BEK nr 1157 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-181 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 583 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. marts 2012. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 583 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 14. maj 2012 Kontor: Økonomikontoret

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998

Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998 Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998 Beklaget, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke i en konkret prøveløsladelsessag, som indeholdt en stillingtagen til et spørgsmål om straftidens beregning,

Læs mere

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v.

Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. Målsætninger for behandlingen af visse almindelige sagstyper, hvor Direktoratet for Kriminalforsorgen træffer afgørelse i forhold til indsatte m.v. I. Indledning For at øge informationen af borgere og

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) BEK nr 728 af 25/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 09-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Bekendtgørelse om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) BEK nr 587 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, jr.nr. JUR 15-61-0016 Senere ændringer

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger om overførsel fra åbent til lukket fængsel. Sagsbegrebet. 1. juli 2013

Aktindsigt i oplysninger om overførsel fra åbent til lukket fængsel. Sagsbegrebet. 1. juli 2013 2013-19 Aktindsigt i oplysninger om overførsel fra åbent til lukket fængsel. Sagsbegrebet Et statsfængsel traf afgørelser om, at en indsat skulle udelukkes fra fællesskab og overføres fra åbent til lukket

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 297/2016 Direktoratet for Kriminalforsorgen (selv) mod C (advokat Erbil Kaya, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Herning

Læs mere

Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen

Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen Udtalt, at det offentlige som udgangspunkt må bære risikoen for, at en socialforvaltning træffer en afgørelse,

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 921 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Andreas Christensen Sagsnr.: 2012-359-0030 Dok.: 596389 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

1. I 46 indsættes som stk. 4:

1. I 46 indsættes som stk. 4: Dato: 13. april 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2016-1902-0303 Dok.: 1928546 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Udtalt, at principperne for gennemførelsen af en beslutning om nedlæggelse/lukning af en afdeling i et fængsel er et spørgsmål, som de

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere