NYT FRA NATIONALBANKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA NATIONALBANKEN"

Transkript

1 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct. i 2015, hvilket er 0,3 pct. mere i forhold til prognosen fra december sidste år. Skønnet for 2016 lyder på 2,1 pct., hvilket er en marginal opjustering i forhold til den tidligere prognose. Væksten stimuleres af olieprisens fortsatte fald, den lavere rente og af, at den effektive kronekurs er blevet svagere. De tre forhold yder hvert deres bidrag til at sætte ekstra skub i økonomien. Både den relativt billige olie og den lave rente øger de disponible indkomster og dermed husholdningernes mulighed for at forbruge. Og en lavere effektiv krone kurs forbedrer den danske konkurrenceevne. Den effektive kronekurs er et vægtet gennemsnit af, hvordan kronen står i forhold til valutaer i de lande, vi handler med. Når fx US-dol- Figur 1 Især væksten i 2015 har udsigt til at blive større end hidtil antaget. Væksten stiger i 2015 og 2016 Figur 1 Pct., år-år 2,5 2,0 1, BNP-vækst Heraf opjustering siden december

2 2 lar stiger i forhold til euroen, og dermed kronen, bliver det billigere for USA at købe danske varer. BEHOV FOR AT HOLDE IGEN Disse positive eksterne skub til den danske økonomi stiller krav til den førte finanspolitik. Nationalbanken anbefaler, at de lempelser, der skete for at afbøde virkningerne af krisen, de næste par år rulles tilbage. Der skal holdes igen, så bl.a. de offentlige investeringer føres tilbage til et mere normalt niveau. Med udsigt til stærkere fremgang i den private efterspørgsel skal finanspolitikken indrettes efter, at økonomien ikke får for meget fart på. Det er nødvendigt, at arbejdsstyrken støt og roligt vokser de kommende år. Det skulle gerne ske ved, at de senere års reformer af bl.a. dagpenge- og pensionssystemet udmønter sig i en fremgang i antallet af mennesker, der kan og vil gå ind og tage nogle af de nye job, som kommer. I modsat fald vil der hurtigt opstå mangel på ledige hænder, og opsvinget vil gå i stå. RISICI PÅ BOLIGMARKED Nationalbanken opfordrer til agtpågivenhed i forhold til boligmarkedet og anbefaler, at beskatningen af boliger ændres. Det er ikke et spørgsmål om højere skat på bolig, men derimod alene at skatten følger priserne, hvad enten de går op eller ned. Boligmarkedet har gennem 2014 været præget af stigende priser. Og stigningen er ikke kun set i de store byer, men med få undtagelser over hele landet. Det generelle billede er, at liggetiderne er faldet svagt, og at der bliver handlet flere boliger. Når der er behov for et vågent øje med boligmarkedet, skyldes det, at der er risiko for en ny boligboble, hvis de lave renter sætter gang i selvforstærkende prisstigninger. Der findes politiske redskaber, som kan modvirke sådanne uønskede udsving. Når beskatningen følger med priserne, så prisstigninger giver højere skat, og faldende priser giver lavere skat, er skatten med til at stabilisere priserne. Men siden 2002 har man politisk valgt, at ejendomsværdibeskatningen er frosset fast, og at der er grænser for, hvor hurtigt grundskylden kan stige. Nationalbanken anbefaler, at reglerne ændres, så skatten fremover bidrager til at stabilisere boligpriserne. Læs mere i artiklen Aktuelle økonomiske og monetære tendenser i Kvartalsoversigten 1. kvartal FALDENDE OLIEPRISER GIVER IKKE DEFLATION Tidligere måneders fald i olieprisen kommer ikke til at føre Danmark ud i en egentlig deflation, forstået som generelle og vedvarende prisfald. Nok lægger prisfaldet her og nu låg på inflationen, men den samlede effekt vil være positiv for dansk økonomi. Sådan lyder hovedkonklusionen i en ny analyse fra Nationalbanken, der gennemgår konsekvenser af, at prisen på olie i løbet af få måneder er blevet halveret. Den billigere olie har, som det fremgår af figur 1, haft en stor betydning for udviklingen i de danske forbrugerpriser. Den umiddelbare effekt er, at priserne, i gennemsnit, falder med 1,2 pct., fordi benzin, gas og olie bliver billigere. På lidt længere sigt vil priserne på el og varme også blive påvirket nedad, ligesom alle mulige andre varer og tjenester med tiden vil blive lidt billigere. Det bliver de, fordi det, med lavere oliepris, koster mindre at producere dem.

3 3 Olieprisfald trækker forbrugerpriser markant ned Figur 1 Procentpoint Pct., år-år jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 Energi Øvrige varer og tjenester Samlet forbrugerprisindeks, HICP (højre akse) - Figur 1 Olieprisen blev halveret fra juni 2014 til januar 2015, og det trak forbrugerpriserne kraftigt ned. INGEN DEFLATION Inflationen de første måneder af 2015 har været svagt negativ. Den lå i januar på minus 0,3 pct. og på 0 pct. i februar, men der er stadig langt til deflation. Store prisfald vil i visse situationer kunne give anledning til bekymring for økonomien. En bekymring, som også ville ramme Nationalbanken, hvis opgave det blandt andet er at sikre stabile priser i samfundet. Bekymringen ville opstå, hvis priser over en bred kam faldt gennem en længere periode, samtidig med at forskellige overenskomstforhandlinger endte med, at lønnen blev sat ned. De to ting tilsammen kan give en negativ spiral: Lønnen falder, så priserne falder, så lønnen falder osv. altså en egentlig deflation. Men analysen viser, at dansk økonomi er langt fra i den situation. De private lønstigninger er positive og svagt opadgående, og de nyligt indgåede offentlige overenskomster, som generelt følger lønudviklingen på det private arbejdsmarked, indeholder en lønudvikling, der er alt andet end negativ. Der er typisk aftalt lønstigninger på i omegnen af 6,5 pct. fordelt over de næste tre år. UDRAMATISK PRISFALD De seneste måneders markante fald i olieprisen er i øvrigt ikke nogen skelsættende begivenhed. Hvor dramatisk sådanne prisfald end kan være for dem, der er afhængige af og har investeret i netop det marked, så er dramatikken en hel del mindre for samfundet som helhed. Fald i olieprisen af en tilsvarende størrelsesorden er set mange gange før, jf. figur 2. Seks gange siden midten af 1980 erne er priserne faldet markant og pludseligt. Alene siden årtusindeskiftet er det sket tre gange. I løbet af 2001 faldt prisen med 45 pct., og i 2. halvår af 2008 var der tale om et minus på 64 pct. Læs mere i artiklen Faldende olie- og forbrugerpriser i Kvartalsoversigten 1. kvartal 2015.

4 4 Store fald i olieprisen er set før Figur 2 Kr. pr. tønde pct. -48 pct. -53 pct. -45 pct. -64 pct. -50 pct Oliepris Anm.: Månedlig pris for en tønde Brent-olie opgjort i kroner. Seneste observation er februar De gråskraverede perioder fremhæver episoder med store prisfald. Kilde: Danmarks Nationalbank og EcoWin. Figur 2 De seneste 25 år er prisen på olien faldet seks gange meget og pludseligt. PRESSET MOD KRONEN KOM PRIMÆRT HJEMMEFRA Da den danske krone fra midt i januar kom under pres, var det især indenlandske investorer, der stod bag opkøbet af kroner. Nationalbankens opgørelse viser, at knap to tredjedele af tilstrømningen af udenlandsk kapital og det deraf følgende opkøb af danske kroner i både januar og februar kom fra indenlandske institutionelle investorer, herunder pensions- og forsikringsselskaber, mens udenlandske investorer stod for lidt over en tredjedel. Startskuddet til den bevægelse kom, da den schweiziske centralbank den 15. januar opgav francens loft i forhold til euroen. Det tog kun få timer fra meddelelsen om dette, til kronen blev styrket. Og interessen blev ikke mindre, da den europæiske centralbank en uge senere annoncerede et omfattende program for opkøb af europæiske statsobligationer. Begge begivenheder fik dele af markedet til at søge mod kronen. Nogle gjorde det for at forsikre

5 5 sig mod risiko for tab. Andre herunder udenlandske investorer gjorde det i forventning om, at når det kunne ske i Schweiz, så kunne det vel også ske i Danmark. Men der er en meget væsentlig forskel på Danmark og Schweiz. Nemlig at den schweiziske centralbank har erklæret, at loftet i forhold til euroen var midlertidigt. Modsat i Danmark, hvor fastkurspolitikken har været ført i årtier, først i forhold til D-marken, siden euroen. En politik, der har bred opbakning i samfundet og på tværs af de politiske partier i Folketinget. Så stort var presset mod kronen Boks 1 Nationalbankens salg af kroner i starten af 2015 har været historisk stort. I januar blev der solgt for 106 mia. kr. og i februar for yderligere 169 mia. kr. Altså i alt 275 mia. kr. i løbet af lidt mere end en måned. Til sammenligning solgte man 90 mia. kr. i løbet af et år (medio 2011 til medio 2012) senest, der var behov for det (statsgældskrisen i euroområdet). Tilbage i 2008, hvor finanskrisen eskalerede, måtte Nationalbanken købe (ikke sælge) kroner. I løbet af september og oktober købte man for omkring 65 mia. kr. INTET LOFT OVER VALUTARESERVEN Da presset på kronen begyndte i midten af januar, fulgte Nationalbanken sit sædvanlige reaktionsmønster. Det vil sige i første omgang at møde den øgede efterspørgsel efter kroner med interventioner. Afhængig af mængden og hastigheden af kroneefterspørgslen nedsættes renten, og det skete første gang mandag den 19. januar. Siden fortsatte Nationalbanken med at sælge kroner og nedsatte desuden renten yderligere tre gange. Også andre redskaber blev taget i brug, fx stop for salg af statsobligationer. Når kronen bliver presset op i kurs, holder Nationalbanken kronen nede ved at sælge kroner og købe valuta. Nationalbanken har ubegrænset adgang til kroner, og der er ikke noget loft over, hvor stor valutareserven kan blive, når National- Figur 1 Indenlandske investorer købte knap 2/3 af kronerne, mens udenlandske stod for 1/3 i januar og februar Hvem købte kronerne? Figur 1 Andel 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 Januar Februar Indland: Forsikring og pension Indland: Erhverv og investeringsforeninger Udland Kilde: Danmarks Nationalbank.

6 6 banken sælger kroner. Derfor bruges interventionerne i den aktuelle situation mere, end når presset vender den anden vej. I løbet af januar og februar er valutareserven forøget med 275 mia. kr., og den kan sagtens blive større. I den aktuelle situation tjener Nationalbanken på at sælge kroner, der forrentes med en lavere dansk rente, og købe euro, som kan placeres til en højere europæisk rente. DYRT AT SPEKULERE MOD KRONEN Det modsatte gælder for de investorer, der sælger euro for at købe kroner hvad enten det er for at afdække risici eller i forventning om en gevinst, hvis fastkurspolitikken opgives. Operationen koster ad to omgange. Den ene pris, der skal betales, er renteforskellen. De europæiske renter er højere end de danske. Var investoren blevet i euro, havde man kunnet opnå en bedre rente. Den anden pris betales i form af valutakursen. Når de investorer, der har solgt euro til en relativt lav pris for at købe kroner, på et tidspunkt skal af med dem igen, vil det ske til en relativt høj pris pr. euro. Dermed har investorerne solgt euro mod kroner billigt, og de må købe dyrt. Fastkurspolitikken indebærer, at Nationalbanken sørger for, at det ikke skal kunne betale sig at spekulerer mod kronen. Både tab på renten og kursen betyder, at spekulation imod kronen er forbundet med betydelige tab. Samlet set taber investorerne, mens Nationalbanken vinder. Læs mere i artiklen Kronen under pres i januar-februar 2015 i Kvartalsoversigten 1. kvartal UDGIVELSE, DESIGN OG LAYOUT: DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK HAVNEGADE KØBENHAVN K

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2015

Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Konjunkturanalyse februar 2015 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2015 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2015 og 2016. Konjunkturanalysen

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020 Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 22 Nyt kapitel Det danske boligmarked har været igennem ti turbulente år, hvor uholdbare prisstigninger frem til 27 blev afløst af kraftige prisfald.

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Danskerne vil bo i de større byer

Danskerne vil bo i de større byer Jarmers Plads 2 1551 København V www.bvc.dk ISBN: 978-87-995617-5-9 Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV April 2013 Danskerne vil bo i de større byer I 2040 vil det danske befolkningstal være vokset til

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Japan som investerings destination

Japan som investerings destination Perspektiv 1 15 som investerings destination Af porteføljeforvalter Morten Springborg og porteføljeforvalter Lars Wincentsen Budgetunderskuddet i er i en kategori for sig selv, og centralbankens nye kvantitative

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld

danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld 2013 Danmarks Nationalbank Statens låntagning og gæld 2013 Statens låntagning og gæld 2013 Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere