TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015"

Transkript

1 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året begyndte mere begivenhedsrigt end sædvanligt. Baggrunden var primært annonceringen fra den schweiziske centralbank 15. januar om, at den ikke længere ville opretholde grænsen for, hvor stærk schweizerfrancen kunne være over for euroen. Og en uge senere, den 22. januar, annoncerede den europæiske centralbank et omfattende program for opkøb af statsobligationer. Allerede om eftermiddagen efter annonceringen fra den schweiziske centralbank opstod der en betydelig kapitalindstrømning til Danmark. Det ser ud til, at den schweiziske beslutning har givet nogle udenlandske investorer anledning til at købe danske kroner. På den måde ville de stå til at høste en betydelig gevinst, hvis fastkurspolitikken blev opgivet, og kronen steg i værdi. Næsten to tredjedele af den øgede efterspørgsel efter kroner i januar og februar kom dog fra de hjemlige aktører, herunder forsikringsselskaber og pensionskasser. De har i et vist omfang ønsket at sikre sig mod tab i tilfælde af, at kronen, i lighed med schweizerfrancen, skulle stige i værdi. Det er sket via afdækningsforretninger. Man kunne på den baggrund foranlediges til at sige, at pensionskasserne har købt en forsikring uden værdi, da et brud med fastkurspolitikken aldrig har været aktuelt. Men lad mig understrege, at det naturligvis er op til pensionskasserne og livsforsikringsselskaberne, hvordan de vil disponere deres midler. Det er dog lidt synd, hvis den enkelte pensionsopsparer bliver tvunget til at afholde unødige omkostninger. For at dæmme op for kapitalindstrømningen intervenerede Nationalbanken i valutamarkedet for meget store beløb, ligesom vi ad flere omgange har sat de pengepolitiske renter ned. Indskudsbevisrenten er i dag -0,75 procent et niveau, som ikke er set tidligere. Nedsættelserne af de pengepolitiske renter skete trinvist. Det afspejler, at vi som udgangspunkt hverken kendte bredden eller dybden af valutaindstrømningen, og vi måtte derfor løbende tage bestik af situationen. Som led i at bremse yderligere op for kapitalindstrømningen besluttede Finansministeriet desuden den 30. januar, efter indstilling fra Nationalbanken, at stoppe for udstedelsen af danske statsobligationer. Page 1 of 6

2 Efter den seneste rentenedsættelse, med effekt fra 6. februar, er kronen blevet holdt stabil alene via interventioner i valutamarkedet. Og sammenlignet med tidligere episoder med pres på kronen har interventioner spillet en større rolle denne gang. Men derudover er der en vigtig forskel på, om presset på kronen går opad eller nedad. Når presset går opad, sælger Nationalbanken kroner. Dem har vi nok af. Nationalbanken kan således i en situation med opadgående pres på kronen sælge ubegrænsede mængder af kroner. Muligheden for at intervenere ubegrænset betyder også, at assistance fra ECB ikke er relevant i kroneforsvaret, når presset er mod en styrkelse af kronen. Trods interventionernes usædvanlige omfang har Nationalbanken under denne kapitalindstrømning fulgt et kendt mønster, nemlig først at intervenere i valutamarkedet og derefter ændre renten. Det har været vigtigt for os at fastholde det kendte reaktionsmønster, også fordi det i mere normale tider jo er bankerne, der laver det, man kunne kalde den stabiliserende spekulation. Når kroner er billige, så lagerfører bankerne kroner, og når kroner er dyre, er det omvendt. Så sælger man kroner og køber valuta. Når situationen så bliver unormal, så er bankernes position typisk omkring nul, og det er Nationalbanken, der tager nettostødene i valutamarkedet. Så Nationalbanken har altså fulgt sit normale reaktionsmønster. Det giver grundlag for, at bankerne efterhånden kan genoptage den selvstabiliserende spekulation i takt med, at forholdene normaliseres. Fra anden halvdel af februar har forholdene været forholdsvis rolige på valutamarkedet. Det meget lave danske renteniveau betyder, at Nationalbanken tjener penge på valutareserven: De euro, der indgår i reserven, giver en højere rente end den, som vi forrenter bankernes indskud af kroner med. Nationalbanken står derfor stærkt i en situation med et opadgående pres på kronen. Vores tålmodighed har ingen grænser. Samtidig sørger vi for at gøre det omkostningsfuldt for de investorer, der spekulerer mod fastkurspolitikken. Danmark har haft overskud på betalingsbalancen i en årrække og har oparbejdet en betydelig udlandsformue. Det gør det nødvendigt med en løbende privat kapitaleksport. Det trækker isoleret set i retning af, at rentespændet til euroområdet fremadrettet vil være lavere, end vi tidligere har set, og at der også kan opstå pres på kronen i opadgående retning. Men der kan fortsat let opstå situationer, hvor kapitalen forlader Danmark, og Nationalbanken må købe kroner. I løbet af 2014 intervenerede vi eksempelvis både for at styrke kronen og for at svække den. Både interventioner og renteændringer vil som hidtil afspejle den aktuelle udvikling i kronekursen. Fastkurspolitikken er en hovedhjørnesten i dansk økonomisk politik. Over de seneste 30 år har den været grundlaget for den stabile økonomiske udvikling, som vi trods periodiske tendenser til lidt høj sø må siges at have haft. Fastkurspolitikken bevirker, at de pengepolitiske renter er reserveret til at holde kursen på kroner stabil over for euro. Page 2 of 6

3 Pengepolitikken tager derfor ikke hensyn til forhold som vækst, beskæftigelse og udviklingen i boligpriserne. Disse hensyn må varetages af den øvrige økonomiske politik. Her tænker jeg ikke mindst på finanspolitikken, som spiller en vigtig rolle i at sikre et stabilt vækstforløb. Nedsættelserne af de pengepolitiske renter og stoppet for salg af statsobligationer har ført til negative markedsrenter, også for de længere løbetider. Det er ikke første gang, vi oplever negative renter i Danmark. Men indskudsbevisrenten er endnu lavere denne gang og tilsvarende for markedsrenterne. Udover visse tekniske vanskeligheder er negative renter, når alt kommer til alt, ikke meget anderledes at håndtere i den finansielle sektor end vedvarende, lave renter. I debatten har der været fokus på den direkte effekt på de pengepolitiske modparter af den negative indskudsbevisrente; nemlig at institutterne betaler for at have penge stående i Nationalbanken. Men man skal være opmærksom på, at regningen ikke altid ender hos kreditinstitutterne. Efterspørgslen efter kroner er i denne omgang ofte startet med en terminsforretning, hvor indtægten for banken modsvarer den negative rente på indskudsbeviser. Det nuværende rentemiljø med lave eller endog negative renter ser samtidig ud til at have startet en konverteringsbølge. Denne aktivitet skæpper også godt i kreditinstitutternes kasser. Negative renter må anses som ekstraordinært og ikke som en ny permanent tilstand. Der er med andre ord ikke grundlag for at lempe på kreditstandarderne, heller ikke selv om konkurrencesituationen skulle spidse til. Det kræver særlig opmærksomhed ved bevilling af lån med variabel rente. Vurderingen af de enkelte låntageres økonomiske situation skal ifølge god-skik reglerne tage højde for, at de kan klare et 30-årigt lån med fast rente og afdrag. Men hvis den vurdering baseres på en lang fast rente på 2 pct., så er der ikke meget stresstest i det. Det niveau kan en variabel rente hurtigt passere. Enten bør instituttet lave en skrappere stresstest, eller også bør der rent faktisk bevilges et fastforrentet realkreditlån. Opsvinget i dansk økonomi er i gang. Fremgangen har ikke været prangende, men den har været tydelig, især når der ses lidt bredere end blot på BNP-væksten. Der er fremgang i beskæftigelsen, der er stigende boligpriser, der er pæn vækst i det reale BNP renset for olieudvinding samt i bruttonationalindkomsten, hvor nettoafkastet af udlandsformuen indgår. Væksten er kommet, fordi der er et godt grundlag. Konkurrenceevnen er i orden, så eksporten kan begynde at trække. Og husholdningernes økonomi er kommet i bedre balance efter boligboblen i 00'erne. Dertil kommer tre forhold, som skubber kraftigt på væksten. Page 3 of 6

4 Først og fremmest har renten overrasket i nedadgående retning. Med det nuværende meget lave renteniveau udgår der en stærk vækstimpuls fra pengepolitikken såvel globalt som herhjemme. For det andet er den effektive kronekurs siden efteråret svækket i takt med svækkelsen af euro over for dollar. Sammen med udsigt til stærkere vækst på de udenlandske markeder giver det gode muligheder for større eksport. For det tredje betyder faldet i olieprisen store besparelser på omkostningerne for virksomheder og husholdninger. Det skubber yderligere på væksten både i Danmark og blandt vores vigtigste handelspartnere. Faldet i olieprisen har trykket inflationen ned mod nul. Mange priser stiger dog fortsat, og lønstigningstakten er på vej op, ligesom en lavere effektiv kronekurs vil trække importpriserne op, så der er ikke tale om deflation. Olieprisfaldet er derimod godt for økonomien. I det lys forventer vi i Nationalbankens nye prognose et løft i væksten til et nyt højere gear i år og de kommende år. BNP-væksten ventes at løfte sig fra 1 pct. sidste år til omkring 2 pct. i år og de næste par år. Med de vækstudsigter vil der inden for de næste par år ikke være flere ledige ressourcer i økonomien. Hvis vi ikke skal løbe ind i kapacitetsproblemer, stiller det derfor krav til såvel arbejdsmarkedet som finanspolitikken. For det første skal finanspolitikken afstemmes med de stærke ekspansive kræfter, der er for øjeblikket. I den situation er det ikke hensigtsmæssigt at blive ved med at køre finanspolitikken til grænserne, sådan som det har været tilfældet i de senere år med svage konjunkturer. Finanspolitikken skal føres tilbage til et neutralt niveau. Det indebærer, at den strukturelle offentlige saldo skal bringes til nær balance i løbet af de næste par år. For det andet er det essentielt, at de senere års reformer af bl.a. dagpenge- og pensionssystemerne i tilstrækkelig grad resulterer i et øget arbejdsudbud. Ellers kan der hurtigt blive mangel på arbejdskraft. Der er endnu kun få tegn på mangel på arbejdskraft, men styrken af den forudsete fremgang kan hurtigt ændre dette. Endelig er vi i stigende grad bekymret over udviklingen på boligmarkedet. På dele af markedet går det stærkt for øjeblikket. Det gælder særligt for ejerlejligheder i københavnsområdet, der for så vidt angår udbud, omsætning, liggetider og de reale priser er ved at nærme sig niveauerne fra årene , lige forud for den seneste boligboble. Vi skulle gerne undgå, at en længere periode med meget lave renter sætter gang i en usund udvikling med selvforstærkende prisstigninger på ejerboliger, som vi så i perioden Fraværet af tilstrækkelige automatiske stabilisatorer eller bremseklodser på boligmarkedet er et problem. Boligbeskatningen er i sin nuværende form konjunkturmedløbende og forstærker udsvingene på boligmarkedet. En styrkelse af den makroøkonomiske stabilitet vil mest effektivt ske Page 4 of 6

5 ved en retablering af forbindelsen mellem ejendomsværdi og ejendomsbeskatning, således som det var tilfældet før En sådan retablering kan ikke vente til Jeg vil gerne slå fast, at Nationalbanken ikke har nogen holdning til de samlede boligskatters niveau, men det vil være hjælpsomt for den økonomiske og finansielle stabilitet, hvis beskatningen ikke er destabiliserende. Danmark har en lang tradition for en stabilitetsorienteret økonomisk politik, og det er nu, der skal handles for at sikre, at fremgangen ikke løber af sporet. Med en stabilitetsorienteret økonomisk politik er det lige så vigtigt at stramme under en ekspansion som at lempe under en afmatning. Dvs. finanspolitiske lempelser skal rulles tilbage, når det igen går fremad. Jeg vil nu vende mig mod de nye regler om krisehåndtering af kreditinstitutter. Reglerne forventes at træde i kraft i Danmark 1. juni Vi får et grundlæggende ens regime i hele EU, som skal gøre det muligt at krisehåndtere alle institutter, uanset størrelse, uden anvendelse af offentlige midler og uden betydelige negative konsekvenser for den finansielle stabilitet. Jeg ser de nye regler som en af de vigtigste grundsten i opbygningen af et bolværk mod en ny finanskrise. Reglerne handler både om mulige genopretningstiltag, når en banks sundhedstilstand forværres, og om afvikling, når banken reelt er nødlidende. Der er ikke tale om afvikling i ordets bogstavelige forstand, men om at sikre, at bankens vigtige funktioner for kunderne og for det finansielle system kan videreføres, så der ikke sker unødige skadevirkninger på økonomien. Og det sker, uden at der anvendes skatteyderpenge. Banken rydder så at sige op efter sig selv. Grundlæggende er der tale om de samme principper for håndtering af kriseramte banker som dem, vi kender i Danmark; nemlig at de, som har investeret i banken ejerne og investorerne bærer tabene. Man gennemfører bail-in i stedet for bail-out. Det er afgørende, at der er tabskapacitet i en nødlidende bank, så der rent faktisk kan gennemføres bail-in i det omfang, det er nødvendigt for en rekonstruktion af banken. Kreditinstitutter i EU skal derfor fremover opfylde et individuelt fastsat krav om at have tilstrækkelige nedskrivningsegnede passiver. Et ligeså vigtigt element er den egentlige forebyggelse, der også ligger i de nye regler. Jeg tænker her på institutternes egne genopretningsplaner og myndighedernes afviklingsplaner. Opgaven med at udarbejde genopretnings- og afviklingsplaner må ikke indskrænkes til en øvelse, hvor man sætter hak ved de formelle krav. Grundige og realistiske planer er ikke alene et kriseberedskab, men har også stor betydning for, hvordan det enkelte institut indretter sig i normale tider. De danske realkreditinstitutter er fuldt ud omfattet af det nye regelsæt, dog med den forskel, at de ikke skal opfylde kravet om nedskrivningsegnede passiver. Denne undtagelse betyder, at man ikke kan anvende bail-in i et nødlidende realkreditinstitut. Dermed er afviklingsmyndighedernes værktøjskasse ikke den samme for realkreditinstitutter som for pengeinstitutter. Page 5 of 6

6 Det fremsatte lovforslag indeholder i stedet et nationalt krav om, at realkreditinstitutter skal holde en såkaldt gældsbuffer svarende til 2 pct. af instituttets udlån. Den danske realkreditmodel får dermed tilført endnu et element, som ikke er EU-konformt, og bufferkravet forekommer samtidig lavt. Det kan give udfordringer, når det skal forklares til omverdenen. Det er Nationalbankens opfattelse, at Danmark med denne særlige model har forpasset en oplagt mulighed for, at realkreditten kunne nyde godt af udviklingen i internationale standarder. Kreditinstitutterne i resten af Europa skal ud at sælge ensartede gældsinstrumenter, som er nedskrivningsegnede passiver, mens danske realkreditinstitutter skal sælge en afart heraf til en særlig dansk gældsbuffer. Det havde været at foretrække, at realkreditinstitutter i stedet havde anvendt nedskrivningsegnede passiver på samme måde som andre kreditinstitutter i Europa. Det ville samtidig have overflødiggjort Junior Covered Bonds til finansiering af supplerende sikkerhed i tilfælde af fremtidige husprisfald. Afslutningsvis, hvis nogen sidder og venter på omtale af bankunionen, kan jeg afsløre, at vi i Nationalbanken fortsat mener, at det tjener danske husholdninger og virksomheder og også det danske realkreditsystem bedst, hvis Danmark hurtigt kommer med. Vi ser frem til den kommende debat om spørgsmålet. Tak for ordet. Page 6 of 6

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring 1 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring 2 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside:

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Socialdemokraterne overtog ansvaret i 2011. Dengang havde vi mistet over 100.000 private arbejdspladser. Virksomheder drejede nøglen om. Danmark var

Læs mere

Danskerne vil bo i de større byer

Danskerne vil bo i de større byer Jarmers Plads 2 1551 København V www.bvc.dk ISBN: 978-87-995617-5-9 Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV April 2013 Danskerne vil bo i de større byer I 2040 vil det danske befolkningstal være vokset til

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

HVORFOR ER PRISSTABILITET

HVORFOR ER PRISSTABILITET PRISSTABILITET: HVORFOR ER PRISSTABILITET VIGTIG FOR DIG? INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 Forord 5 Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? 6 Sammendrag 6 2 Kapitel 2 Pengenes historie -

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere