Egnsteateraftale mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egnsteateraftale mellem"

Transkript

1 Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om lov om scenekunst (BKF nr. 526 af 04. juni 2012) og Bekendtgørelse om egnsteatre (BKF nr. 699 af 22. juni 2012) Formålet med aftalen er at sikre rammerne for styring af egnsteatervirksomheden og for dialogen mellem parterne om den fortsatte udvikling af denne virksomhed. 1 Formål med egnsteatervirksomheden Teatret skal primært virke som producent af eksperimenterende scenekunst i kommunen og gennem sine aktiviteter præsentere kommunen for produktioner af professionel kvalitet. Teatret skal tillige medvirke til skærpelse af den kulturelle profil i kommunen. Teatret skal manifestere sig som en udadvendt og dynamisk kulturinstitution, der blandt andet tager afsæt i kommunens særlige interesse for udviklingen af det børnekulturelle felt, og som kan agere som samarbejdspartner med kommunens øvrige kulturinstitutioner, herunder Kulturprinsen - Børnekulturens Udviklingscenter og The Animation Workshop. Teatret skal med sine eksperimenterende aktiviteter medvirke til at skabe nyt erfaringsmateriale og udvikle nye metoder i arbejdet med kultur og formidling i samarbejde med andre aktører. 2 Indhold i egnsteatervirksomheden Teatret er primært en stationær virksomhed i kommunen, og teatret har primært til opgave professionelt at producere og opføre offentlige produktioner, der skaber refleksion og vækker nysgerrighed hos børn, unge og voksne. Teatret kan tillige skabe aktiviteter med børn og unge, og endvidere indgå i samproduktioner med andre professionelle teatre. Det er teatrets hensigt at understøtte og udbygge de internationale samarbejder i aftaleperioden, i det omfang dette er hensigtsmæssigt for teatrets udvikling. Teatrets produktioner opføres stationært i kommunen. Teatret kan derudover drive turnévirksomhed nationalt og internationalt samt deltage i inden- og udenlandske festivaler. 1

2 Konkrete delmål: Teatret har til hensigt at lave to årlige produktioner. Teatret skal i hvert af de 4 aftaleår arrangere mindst 4 opførelser af gæstespil med danske eller udenlandske teatre, enten som selvstændig arrangør eller i samarbejde med kommunens øvrige arrangører af scenekunst. Teatret skal lægge vægt på arrangementer, der kan betegnes som smalle og anderledes i det kulturelle billede i kommunen. Teatret skal være opmærksom på kommunens særlige indsats på det tværinstitutionelle område og kan gennem samarbejde med kommunens øvrige kulturinstitutioner styrke de muligheder, der ligger i at udnytte fælles viden, kreativitet og kapacitet. Teatret kan endvidere tilbyde konsulentbistand og undervisning som indtægtsdækket virksomhed. Derudover kan teatret arrangere workshops og masterclasses i kommunen. 3 Vedtægter Teatret er organiseret som en selvejende institution i henhold til vedtægterne. Vedtægterne og ændring af disse skal godkendes af teatrets bestyrelse og af Viborg Byråd. 4 Ledelse og organisation Teatrets bestyrelse ansætter teaterledelsen. Ansættelseskontrakten forelægges kommunen til godkendelse. Kommunens kontakt til teatret er kommunens Forvaltning for Kultur, Service og Events. Den daglige ledelse varetages af den kunstneriske leder og den administrative leder. Der må ikke uden Kulturministeriets godkendelse gøres indskrænkninger i teaterledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelser om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske gøremål, jfr. Lov om scenekunst 31 stk. 2. Teatrets regnskab revideres af den af bestyrelsen valgte registrerede eller statsautoriserede revisor. 5 Økonomi Teatrets drift finansieres dels af teatrets egne indtægter og dels af staten (Kulturministeriet) for så vidt angår de tidligere amtsmidler samt af kommunen med heraf følgende refusion fra staten. 2

3 Det samlede offentlige tilskud teatret, herunder evt. statstilskud i hvert af tilskuds-årene udgør følgende beløb: Viborg Kommune kr kr kr kr. Eventuelle kommunale tilskud ud over det aftalte tilskud forhandles særskilt og kan ikke opnå statsrefusion. Carte Blanche modtager et særligt statsligt tilskud fra Kulturstyrelsen. Kulturstyrelsens beregning af det årlige særlige statslige tilskud til Carte Blanche tager udgangspunkt i amtsbevillingen fra Amtets bevilling til Carte Blanche udgjorde i kr. Det årlige statlige tilskud til teatret fremkommer ved en forholdsvis fordeling af rammen afsat på de årlige finanslove. Det særlige statstilskud fastsættes med udgangspunkt I den senest vedtagne finanslov og det faktiske tilskud udmeldes, når den årlige finanslov er vedtaget. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud. Under forudsætning af at regeringen viderefører puljen til styrkelse af teatre og spillesteder, som beskrevet i finanslovsforslaget for 2014, fremskrives dette tilskud til teatret ud fra den statslige p/l-regulering med udgangspunkt Viborg Amts tilskud Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud ved overførsel til teatrets pengeinstitut. 6 lokaler og husleje Teatret har hjemsted på Viborg Kaserne, Ammunitionsvej 4, 8800 Viborg. Teatret har indgået aftale med kommunen om leje af lokaler i kontraktperioden. Lejemålet omfatter lokaler til administration, teatersal, prøvesal, mødelokaler, køkken, kopirum, toiletter, værksted og depoter samt lejlighed nr Disse er placeret i Teaterværkstedet på Viborg Kaserne. For hele lejemålet betaler teatret en årlig leje der max. udgør kr ,- ex. moms i Huslejen reguleres med den årlige kommunale fremskrivning. Udgifter til udvendig og indvendig vedligeholdelse afholdes af kommunen. Der foretages en årlig bygningsgennemgang ved kommunen. Udgifter til rengøring afholdes af teatret, der også ansætter det nødvendige rengøringspersonale. Udgifter til lys, varme, vand og renovation afholdes af kommunen. Der kan opnås statsrefusion på en husleje på op til 15 % af det samlede offentlige driftstilskud eksklusiv forbrug af el, vand og varme. I forbindelse med regnskab skal revisor tilse, at huslejen overholder den til enhver tid gældende bekendtgørelse. 3

4 7 Budget, aktivitetsplan, årsregnskab og årsberetning Teatrets budget- og regnskabsår går fra til Teatret udarbejder årligt et budget, en aktivitetsplan, et regnskab og en beretning. Budget og aktivitetsplan skal tjene som informations- og styringsmateriale såvel internt som i forhold til kommunen og andre tilskudsgivere og samarbejdspartnere. Budget og aktivitetsplan for den kommende teatersæson fremsendes hvert år til kommunen efter godkendelse i bestyrelsen senest den 1. december. Budgettet skal på en overskuelig måde redegøre for forventede indtægter og udgifter, antal forestillinger, ansættelser mv. Aktivitetsplanen skal understøtte teatrets formål og udmønte teatrets virksomhed i kvalitative og kvantitative mål, herunder med beskrivelse af aktuelle aktiviteter, planer, perspektiver og visioner. Revideret regnskab, revisionsprotokollat og årsberetning for det afsluttede regnskabsår fremsendes senest den 01. april til godkendelse i kommunen efter godkendelse i bestyrelsen. Kommunen indsender det af kommunen skriftligt godkendte regnskab til Kulturstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning. Årsregnskabet skal følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks. Årsregnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Årsregnskabet skal på overskuelig og retvisende måde belyse teatrets drift og status. Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, og der skal være direkte sammenlignelighed mellem budget og regnskab. Årsregnskabet skal ved fremsendelsen vedlægges et eksemplar af revisionsberetningen. Årsberetningen skal indeholde en beskrivelse af årets aktiviteter med udgangspunkt i aktivitetsplanen for samme periode. Det skal af beretningen fremgå, på hvilken måde og i hvilket omfang de opstillede mål er opfyldt. Beretningen skal tillige indeholde statistisk materiale om aktivitetsniveau. 8 Aftaleændring, genforhandling og ophør Denne aftale gælder for hele aftaleperioden, dog med forbehold for konkrete forhold, som aftaleparterne ikke har indflydelse på, herunder f.eks. ændringer i lovgivningen eller påbud fra andre myndigheder. 4

5 Kommunen har ret og pligt til at udøve den fornødne kontrol af egnsteatrets opfyldelse af denne aftale. Egnsteateraftalen udløber den , hvorefter aftaleparterne er frit stillet. Det er dog aftalt, at der i efteråret 2016 optages forhandling mellem parterne om eventuel forlængelse af aftalen med henblik på, at forhandlingerne herom skal afsluttes senest Kunststyrelsen skal have udkast til forlængelse af aftalen i hænde senest den 1. april I tilfælde af aftalens ophør skal evt. overskud anvendes jf. vedtægterne. 9 Misligholdelse af aftalen Dansk rets almindelige regler om misligholdelse af aftaler gælder for denne aftale. Det betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen, hvis teatret ikke rettidigt indsender budget, virksomhedsplan, årsregnskab og årsberetning, eller hvis egnsteatret ikke opfylder aktivitetskravene som beskrevet i 2, idet der tages forbehold for forhold, der ligger uden for teatrets kontrol. 10 Evaluering I tilfælde af, at Statens Kunstråd jf. 15 i Bekendtgørelse nr. 699 af 27. juni 2012 om egnsteatre beslutter at iværksætte en evaluering af teatret, skal teatret og kommunen indgå i dialog med den eksterne evaluator udpeget af Statens Kunstråd. Evalueringen finansieres af Statens Kunstråd. Dato og underskrift For Carte Blanche, Egnsteater i Viborg For Viborg Kommune Thorkild Andreasen Administrativ leder Søren Pape Poulsen Borgmester 5

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforeningen CB Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune

Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune Udbudsmateriale vedrørende revisionsopgave for Ny Økonomi Juni 2006 Esbjerg Kommune 1 INDLEDNING... 4 1.1 AFTALENS OMFANG...4 1.2 FORHOLD VEDRØRENDE TILBUD...5 1.3 BESLUTNINGSPROCEDURE...6

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende

Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende Notat 23. april 2009 Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1. Indledning og baggrund for ABT-fonden Finansministeren har udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere