Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015"

Transkript

1 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune sine forestillinger i teaterbygningen i Herning, men teatret kan derudover drive turnévirksomhed i hele landet. Team Teatret udøver professionel teatervirksomhed og forpligter sig som egnsteater til primært at opføre Team Teatret skal som egnsteater til hver sæson producere minimum 2 nye professionelle forestillinger. nyopførelser og genopsætninger. Voksenforestillingerne vil være af både udenlandske og danske børneforestillinger, så vidt teatrets økonomi rummer mulighed for det. Forestillingerne kan være både Teatrets planer er hver sæson selv at præsentere 3 professionelle voksenforestillinger og 2 professionelle placering i feltet at professionelle teatre i Danmark. teatret som institution i kommunen med opland i forlængelse at både teatrets interne organisation og teatrets Teatret har som overordnet strategi for aftaleperioden at udvikle og konsolidere Teatret kan endvidere indgå i samproduktioner med andre teatre. kan herudover drive turnévirksomhed i hele landet. Virkeområdet er Herning med fast spillested. Hovedvægten er lagt på stationære opførelser, men teatret 2 Indhold i egnsteatervirksomheden (jf. ved lagte vedtægter) egnens særlige forudsætninger og behov. Teatret skal tillige medvirke til skærpelse at den kulturelle profil i kommunen og skal manifestere sig som en udadvendt og dynamisk kulturinstitution, der bidrager til at udvikle scenekunsten med afsæt i byens og Teatret er et professionelt producerende teater, der skal producere mindst 2 nye forestillinger om året. I Formål med egnsteatervirksomheden parterne om den fortsatte udvikling af denne virksomhed. Formålet med aftalen er at sikre rammerne for styring af egnsteatervirksomheden og for dialogen mellem nr af 7. december 2007 om egnsteatre. Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 780 af teaterloven af 23. juni 2009 og bekendtgørelse Egnsteateraftale mellem

2 dramatikere. Hver sæson vil forsøges sammensat således, at torestillingerne genremæssigt fordeler sig på både det klassiske drama, forestillinger med stort musikislæt og forestillinger, som kan have et stort satirisk/humoristisk udtryk. For at få så stor afveksling de enkelte forestillinger imellem vil castingen af kunstnerne ske så bredt som muligt. Børneforestillingerne produceres for 2 aldersgrupper de 3-7-årige og de 8-12-årige Den ene at børneforestillingerne vil være en nyopsætning, den anden en genopsætning til turné. Begge børneforestillingerne produceres som turnéforestillinger til turné i hele landet. Som supplement til teatrets egenproduktioner indkøbes hver sæson 6-8 voksengæstespil og 5-7 børnegæstespil. Gæstespillene bliver udvalgt således at teatret også kan præsenterer feks. danseforestillinger og nycirkus. Teatret vil med sin faglige ekspertise, så vidt tiden tillader det, deltage i egnens øvrige teateraktiviteter som vidensbank og teaterfaglig ressource fx gennem konsulentvirksomhed, eventuelt mod betaling. Desuden skal teatret medvirke i udvikling af scenekunsten bl.a. som deltager i udvikling at børneteatermiljøet dels gennem selvstændige initiativer dels gennem samarbejde med andre børnekulturinstitutioner. Planerne for teatervirksomheden og de forskellige aktiviteters prioritering, forelægges efter bestyrelsesgodkendelsen, for Herning Kommune af Team Teatret én gang årligt i den at teatret udarbejdede virksomhedsplan og drøftes i øvrigt efter ønske fra en at parterne i forbindelse med Team Teatrets regnskabsatlæggelse. Generelt for alle 4 sæsoner Teatret vil producere 3 voksen- og 2 børneforestillinger med en bred genremæssig fordeling. Børneteatret er generelt produceret til at turnérer i Danmark. Forestillingerne kan være sam-i co-produceret med andre professionelle teatre. I sæsonerne vil der også ske en præsentation af en lang række gæstespil for børn og voksne med en meget bred genremæssig fordeling. Teatret vil desuden bruge sin faglige ekspertise indenfor lokale og regionale teateraktiviteter og netværk. Sæson 2011/2012 Igangsættelse af fly strategi med det mål at øge tilstrømningen af publikum i alde ren år. Udarbejdelsen af en strategi for styrkelsen at teatrets børneteater både i forhold til institutioner og forældre med børn og profileringen at børneteatret i teatrets mar kedsføring. Udarbejdelse af en strategi for udviklingen at teatrets nationale profil Indkøb af minimum i udenlandsk gæstespil Afsøgning at mulighederne for udvikling at teatrets fysiske rammer Sæson Fortsat arbejde med at øge tilstrømningen at publikum i alderen år Start på realiseringen at strategi for styrkelse at teatrets børneteater Start på realisering at styrkelse af teatrets nationale profil Indkøb af minimum i udenlandsk gæstespil Påbegynde sondering at terrænet i forhold til evt, udenlandske produktionssamar EgnsteaterftaIe mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune Side 2 at 7

3 Produktionssamarbejde på tværs af regionen Indkøb af minimum 2 udenlandske gæstespil samt tilhørende særaktiviteter Påbegynde arbejdet med at øge tilstrømningen af publikum i alderen Sæson Igangsættelse af en udvikling af teatrets fysiske rammer Indledende produktionssamarbejder på tværs af regionen. Side 3 af 7 Egnsteaterftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune Kommunens kontakt til teatret er kultur forvaltningen. byrådsmedlemmer. Herning Kommune er repræsenteret i Team Teatrets bestyrelse med to repræsentanter, der begge er Aftaler om løn- og ansættelsesvilkår for lederne skal forelægges Herning Kommune til godkendelse. Kommune. Ligeledes skal en eventuel afskedigelse af teatrets ledere godkendes af Herning Kommune. ansættelsesudvalg, hvor også teatrets ansatte er repræsenteret. Ansættelsesudvalget foretager indstilling til bestyrelsen. Ansættelsen skal godkendes at Herning Ved ansættelse af lederne nedsætter Team Teatrets bestyrelse og Herning Kommune et Team Teatrets virksomhed ledes at henholdsvis en kunstnerisk leder og en økonomisk leder. 5 Ledelse og organisation gyldige. Ændring at Team Teatrets vedtægter skal forelægges Herning Kommune til godkendelse for at være Team Teatret er en forening (jf. teatrets vedtægter) med hjemsted i Herning Kommune. 4 Vedtægter Indkøb af minimum 2 udenlandske gæstespil samt tilhørende særaktiviteter Indgåelse af udenlandsk produktionssamarbejde Fortsat arbejde på at øge tilstrømningen af publikum alderen i Sæson 2014/2015 bejder

4 Der må ikke uden Kulturministeriets godkendelse gøres indskrænkninger i teaterledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelser om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske gøremål, jfr. Teaterlovens økonomi Teatrets drift forudsættes finansieret dels af Team Teatrets egne indtægter, dels af Staten i form af det tidligere amtstilskud og dels at Herning Kommune med en deraf følgende delvis refusion jf. teaterlovens 1 5a. Refusionen kan maksimalt udgøre 50 pct. at det kommunale tilskud til teatret. Herning Kommunes og Statens tilskud til Team Teatret udbetales kvartalsvis forud. Det samlede offentlige tilskud til teatret i hvert aftilskudsårene udgør følgende beløb alle tal er 2011 tal og for de kommunale tilskuds vedkommende fremskrives de jf. KL s fremskrivningsprocenter på lignende områder. Skønnet er pt % pr. år: Herning Kommunes pristalsregulering af det kommunale tilskud meddeles Kunststyrelsen senest d. 1. marts året forinden. Kunststyrelsen tager forbehold for størrelsen på det statslige tilskud, idet den endelige ramme for det særlige statstilskud først kendes efter vedtagelsen at finansloven for Kr. Kr. Kr. Kr. Herning Kommune Statstilskud I alt Statsrefusion til Kommunen Ikke kendt Statsrefusionen udgjorde i %. 7 Lokaler og husleje Teatret har hjemsted Østergade 32c, 7400 Herning, som er teatrets faste spillested. Lokalerne er lejet at Herning Kommune. Der foreligger særskilt lejekontrakt herfor. Team Teatrets årlige husleje til Herning Kommune udgør følgende: Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune Side 4 af 7

5 Huslejen vil blive fremskrevet med samme procentsats som det kommunale tilskud fremskrives med.. Side 5 af 7 EgnsteateriftaIe mellem Forenin en Team Teatret cg Herning Kommune Budgettet skal på en overskuelig måde redegøre for forventede indtægter og udgifter, antal forestillinger, publikumsforventninger mv. den kommende sæson samt budgetoverslag for de næstfølgende tre sæsoner. Samtidigt indsendes Budget og virksomhedsplan skal tjene som informations- og styringsmateriale såvel internt som i forhold til kommunen. Team Teatret indsender hvert år på et af Herning Kommune fastsat tidspunkt, normalt 1. april, budget for virksomhedsplan for den kommende sæson med beskrivelse af teatrets visioner. Teatret udarbejder årligt et budget, en virksomhedsplan, et regnskab og en sæsonberetning. Teatrets budget- og regnskabsår går fra 1.7 til Budget, aktivitetsplan, årsregnskab og årsberetning bekendtgørelse. Der skal i aftalen redegøres for, hvordan huslejen finansieres, hvis den overstiger de nuværende 15 % af det samlede offentlige tilskud. I forbindelse med regnskab skal revisor tilse, at huslejen overholder den til enhver tid gældende Huslejen må maksimalt udgørel 5 % af Team Teatrets samlede kommunale og statslige driftstilskud eksklusiv forbrug af el, vand og varme. egnede lokaler. idet Herning Kommune dog i videst mulig udstrækning er behjælpelig med fremskaffelse af sådanne Team Teatret sørger selv for nødvendige øve- og lagerlokaler udover de i lejekontrakten nævnte lokaler, teatersal og skuespillergarderobe med bad. Lejemålet omfatter lokaler til administration, værksted, depoter, foyer/publikumsområde inklusiv toiletter,

6 visioner. afslutning. Teatrets vedtægters 17 finder sted inden udgangen af september måned. Kommunen indsender det af den til godkendelse i kommunen efter godkendelse i bestyrelsen og på generalforsamling, derjf. Team Revideret regnskab, revisionsprotokollat og årsberetning for det afsluttede regnskabsår fremsendes senest kommunen skriftligt godkendte regnskab til Kunststyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets Side 6 at 7 Egnsteatei-aftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune senest den 1. april herom skal afsluttes senest 1. marts Kunststyrelsen skal have udkast til forlængelse af aftalen i hænde Egnsteateraftalen udløber den 31. december 2015, hvorefter aftaleparterne er frit stillet. Det er dog aftalt, at der senest 1. oktober 2014 optages forhandling mellem parterne om forlængelse af aftalen. Forhandlingerne har indflydelse på, herunder f.eks. ændringer i lovgivningen eller påbud fra andre myndigheder. Denne aftale gælder for hele attaleperioden, dog med forbehold for konkrete forhold, som aftaleparterne ikke 9 Aftaleændring, genforhandling og ophør besøgende mv. opfyldt. Beretningen skal tillige indeholde statistisk materiale om antal forestillinger, arrangementer, samme periode. Det skal at beretningen fremgå, på hvilken måde og i hvilket omfang de opstillede mål er Arsberetn ingen skal indeholde en beskrivelse at årets aktiviteter med udgangspunkt i aktivitetsplanen for sammenlignelighed mellem budget og regnskab. Regnskabet skal på overskuelig og retvisende måde belyse teatrets drift og status. Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, og der skal være direkte Arsregnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Arsregnskabet skal følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks. kvalitative og kvantitative mål, herunder med beskrivelse af aktuelle aktiviteter, planer, perspektiver og Virksomhedspianen skal understøtte teatrets formål og udmønte teatrets virksomhed i operationelle,

7 Side 7 at 7 Teaterleder aftaleperiode. Aja Lars Krarup DaL Dato: Dato: 11 Misligholdelse af aftalen 10 Evaluering Borgmester væsentlig misligholdelse af aftalen, hvis teatret ikke rettidigt indsender budget, virksomhedspian, Ved Foreningen Team Teatrets eventuelle ophør må formuen ifølge team Teatrets vedtægter ikke tilfalde forudgående forhandling. medlemmerne, men et økonomisk overskud skal anvendes til kulturelle formål efter indstilling fra generalforsamlingen. Indstillingen skal godkendes af Herning Kommune. årsregnskab og årsberetning, eller hvis egnsteatret ikke opfylder aktivitetskravene som beskrevet i 2, idet Dansk rets almindelige regler om misligholdelse af aftaler gælder for denne aftale. Det betragtes som en der tages forbehold for forhold, der ligger uden for teatrets kontrol. Såfremt aftalen misligholdes af den ene aftalepart, kan aftalen bringes til ophør dog kun efter hjemstedskommuner, som teatrene har aftaler med. Konsulenterne evaluerer hvert teater mindst hver anden Evalueringen af egnsteatrenes virke jf. bekendtgørelsens 15, foregår i tæt dialog med teatrene og de He ning Kommune Foreningen Team Teatret Dato: /// Natascha Joof 1 (// Bestyrelsesformand EgnsteateraFtIe mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune Erik Hattens Konst. kommunaldirektør Mikael Helmuth /1: /1 aq/(

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kulturen på skinner frem mod 2017

Kulturen på skinner frem mod 2017 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog...

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprog... Side 1 af 14 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Oversigt (indholdsfortegnelse) Formål, indhold og delegation Definition og afgrænsning Oprettelse af en lokal aktionsgruppe

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Bilaget indeholder nye kontrakter med kultur- og medborgerhusene for perioden 2005-08, Lindersvold/Vanløse dog for perioden 2005-06.

Bilaget indeholder nye kontrakter med kultur- og medborgerhusene for perioden 2005-08, Lindersvold/Vanløse dog for perioden 2005-06. Bilaget indeholder nye kontrakter med kultur- og medborgerhusene for perioden 25-8, Lindersvold/Vanløse dog for perioden 25-6. Kontrakterne er identiske i hovedparten af afsnittene. Dog er følgende afsnit

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforeningen CB Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere