Notat Med udgangspunkt i følgende to spørgsmål:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat Med udgangspunkt i følgende to spørgsmål:"

Transkript

1 Notat Med udgangspunkt i følgende to spørgsmål: Er ældre- /seniorråd blevet inddraget i processen omkring udmøntning af Værdighedsmilliarden i kommunerne? Hvilken ældrepolitisk udfordring er den største for ældre-/seniorråd i 2016? DANSKE ÆLDRERÅDs formand Bent Aa. Rasmussen og sekretariatsleder Marianne Lundsgaard har i august 2016 holdt møder med formænd og næstformænd for de kommunale ældre-/seniorråd. Ud af landets 98 ældreråd var 85 repræsenteret ved de fem møder. Formålet med møderne var at høre hvilke ældrepolitiske udfordringer, der optager ældre-/seniorråd. Hvert ældre-/seniorråd fremhævede den største ældrepolitiske udfordring de aktuel havde i deres kommune. Desuden orienterede rådene om i hvilket omfang de har været inddraget omkring udmøntningen af Værdighedsmilliarden. Det første spørgsmål som notatet berører er, i hvor høj grad de enkelte ældre-/seniorråd oplever, at de har været involveret i arbejdet omkring fastlæggelse af den kommunale værdighedspolitik, samt i hvilken grad rådene oplever, at de har haft indflydelse på udmøntningen af midlerne fra Værdighedsmilliarden. Konklusionen er, at rådene overordnet set oplever, at de har været involveret i begge opgaver. Der er dog også er kommuner, hvor rådene ikke oplever at de har været involveret i det omfang som de forventede og som der fra politisk side var lagt op til. Det andet spørgsmål som berøres i notatet er de forskellige ældrepolitiske udfordringer som ældre-/seniorråd oplever. Notatet bærer præg af, at der blev spurgt til udfordringer og ikke til succeser. Notatet vidner også om den store forskel der er i kommunerne ift. samarbejdet med ældre-/seniorråd og hvordan rådene opfatter samarbejdet. Hovedindtrykket er, at der er et konstruktivt og frugtbart samarbejde mellem forvaltning/politikere og ældreråd i langt de fleste kommuner. De fem møder viste, at mange forskellige ældrepolitiske og sundhedsfaglige områder udfordrer rådene. Det er interessant, at rehabilitering ikke nævnes blandt udfordringerne, men derimod som et tiltag der i hovedparten af kommunerne er blevet godt implementeret. Ældrerådenes tilbagemeldinger er i dette notat grupperet i følgende otte temaer: 1. Nedskæringer og besparelser men også mange positive tiltag 2. Midler afsat til ældreområdet forsvinder i bureaukrati, lukket politisk agenda, lønninger og uddannelse, men også konstruktivt samarbejde 3. Stor mangel på eller problemer med at få etableret pleje-, aflastnings og akutpladser 4. Opgaveflytning mellem hospital og kommune udfordrer, og struktur for den fornødne kompetence- og kvalitetsløft efterlyses 5. Den ældre medicinske patient, borgere med kronisk sygdom og med demenssygdomme 6. Krav til velfærdsteknologi, brug af frivillige og pårørendeinddragelse 7. Service og livskvalitet for ældre 8. Ældrerådsvalg i efteråret fremmødevalg versus brevstemme DANSKE ÆLDRERÅD håber, at notatet kan give anledning til gode drøftelser og spørgsmål i de enkelte ældre-/seniorråd.

2 Værdighedsmilliarden en succeshistorie i inddragelse På hvert af de fem møder blev ældre-/seniorråd spurgt om, - i hvor høj grad de har oplevet sig involveret i den værdighedspolitik som hver enkelt kommunalbestyrelse skulle vedtage, - i hvilken grad ældrerådene efterfølgende har oplevet at have haft indflydelse på anvendelsen af midlerne i deres kommune. Det er et tydeligt og enigt billede, der tegner sig på baggrund af ældrerådsformand og næstformands svar på spørgsmålene. Godt 20 af rådene oplever at være optimalt involveret i den politiske proces om værdighedspolitikken og også være optimalt involveret i beslutningen om hvad midlerne skal gå til. Disse råd udtrykte stor tilfredshed med hele processen og lydhørheden i deres kommune. Knap 20 af rådene oplever en modsat situationen. De oplever at være minimalt involveret i både den politiske proces om værdighedspolitikken og i beslutningen om hvad midlerne skulle gå til. I mange af disse ældreråd var tilbagemeldingen, at de stort set ikke vidste hvad deres kommune havde valgt at bruge Værdighedsmilliardens midler til. Ca. 30 råd oplever at de var inddraget i debatter om hvad Værdighedsmilliarden kunne bruges til. Mange af disse råd har oplevet stor kreativitet og lydhørhed fra kommunen, med temadage, workshops o.l., hvor både borgere, fagpersoner og relevante organisationer har været i dialog om brug af Værdighedsmilliarden. Men ved udmøntning af midler blev beslutningen taget af politikere og embedsmænd i kommunen. Ca. 15 råd har oplevet lidt hverken/eller. Ældrerådene har ikke oplevet sig særlig godt inddraget i hverken politik eller beslutning om Værdighedsmilliardens anvendelse, men rådene tilkendegiver, at de er blevet holdt rimeligt orienteret. De største ældrepolitiske udfordringer De fem møder viste, at mange forskellige ældrepolitiske og sundhedsfaglige områder udfordrer rådene. Ældrerådenes tilbagemeldinger er grupperet i følgende otte temaer: Nedskæringer og besparelser men også mange positive tiltag Midler afsat til ældreområdet forsvinder i bureaukrati, lukket politisk agenda, lønninger og uddannelse, men også konstruktivt samarbejde Stor mangel på eller problemer med at få etableret pleje-, aflastnings og akutpladser Opgaveflytning mellem hospital og kommune udfordrer, og struktur for den fornødne kompetence- og kvalitetsløft efterlyses Den ældre medicinske patient, borgere med kronisk sygdom og med demenssygdomme Krav til velfærdsteknologi, brug af frivillige og pårørendeinddragelse Service og livskvalitet for ældre Ældrerådsvalg i efteråret fremmødevalg versus brevstemme

3 Nedskæringer og besparelser men også mange positive tiltag I langt hovedparten (70 ud af 85 kommuner), er ældrerådenes tilbagemelding, at de oplever kommunernes budgetter præget af nedskæringer og besparelser, som på forskellig vis forringer indsatsen for ældre. Eksempler er: konkret reduktion i budgettet til ældreområdet, reduktion i stillinger, minuttal for rengøring nedsættes, egenbetaling til madordning øges. I andre kommuner opleves besparelser ved at politisk vedtagne initiativer tages af bordet, f.eks. at nye plejehjemspladser ikke opføres, at en vedtaget genoptrænings- og forebyggelsesindsats ikke etableres, eller at den planlagte bemanding reduceres så meget at embedslægen beskriver det som kritisk for plejehjemmets beboere. I fem kommuner nedlægges eksisterende plejehjem, i andre kommuner sker besparelserne ved, at der planlægges med direkte serviceforringelser som f.eks. kortere og færre plejebesøg eller opgaver personalet ikke længere skal udføre. I en kommune er der forslag om, at bad kun skal gives 1 gang pr. måned, og at sengetøj kun skal skiftes en gang pr. måned. Mange ældreråd nævner, at initiativer iværksat på baggrund af Ældremilliarden nu nedprioriteres i kommunerne. Mange tilkendegiver, at intentionen med Ældremilliarden - at give et ekstra løft til ældreområdet - har betydet forbedringer. Det opleves derfor frustrerende, at midlerne nu tilsyneladende ikke længere går til ældreområdet og at ældrerådene ikke kan gennemskue hvor midlerne så bruges. Ældrerådenes forventning er/var, at initiativer iværksat med midler fra Ældremilliarden fortsætter i kraft af det øgede bloktilskud til kommunerne. Desværre oplever flere ældreråd, at politikere/embedsmænd argumentere for, at midler fra Værdighedsmilliarden skal erstatte de initiativer, som tidligere lå i Ældremilliarden. Her bliver således ikke tale om nye initiativer med Værdighedsmilliarden. Nogle ældreråd kritisere, at deres kommune let kan dokumentere, at pengene er øremærket efter hensigten, men at andre midler, som ellers ville være brugt på ældreomsorg er blevet fjernet. I 10 kommuner reduceres ældrerådets budget enten ved en direkte økonomisk reduktion eller ved en beskæring af sekretærbistand fra kommunens side. En enkelt kommune har øget ældrerådets budget med kr. fra et meget lavt niveau, en forøgelse rådet tilkendegiver har været tiltrængt længe. I nogle få kommuner (fem - seks) er tilbagemeldingen overvejende positiv. Rådene har ikke oplevet besparelser på indsatsområder til ældre, snarer tværtimod. Rådene oplever, at der er afsat øgede midler til nye initiativer, og at rådene i høj grad har været involveret i drøftelser af hvilke områder der skulle have en øget indsats. Midler afsat til ældreområdet forsvinder i bureaukrati, lukket politisk agenda, lønninger og uddannelse, men også konstruktivt samarbejde Nogle råd beretter om lukkede politiske dagsordner enten i form af, at rådet ikke orienteres om visioner og økonomisk fordeling, eller i form af at høringer modtages sent, og med en høringsfrist på få dage. Kommentarer som, det er svært at gennemskue, hvad pengene bruges til og det er op ad bakke med politisk gehør, blev noteret. De fleste ældreråd tilkendegiver imidlertid, at de generelt oplever en god tone og et konstruktivt samarbejde med deres forvaltning/politikere. De inviteres til drøftelser om, hvilke initiativer der skal iværksætte og oplever gode drøftelser inden afgørelser træffes med god samarbejdsvilje, tone og lydhørhed. I to kommuner har ældrerådet været udsat for en hård lokal politisk tone og fået besked på ikke at blande sig. Enkelte råd oplever, at politikere og embedsmænd har en fejlagtig opfattelse af, hvad ældrerådets rolle er. Et råd udtrykker, at de har følt sig taget som gidsel. Kommunen har krævet at

4 rådet skal tage stilling til hvor det vil spare, hvis ældrerådet ikke bakker op om den spareplan, som kommunen har fremlagt. Stor mangel på eller problemer med at få etableret pleje-, aflastnings og akutpladser Flytning af opgaver mellem sygehus og kommune betyder hurtigere udskrivning og at borgerene har mere komplekse pleje- og behandlingsbehov, end kommunerne har været vant til. Rådene beretter om behov for flere aflastnings og genoptræningspladser, behov for flere plejehjemspladser, specifikke demensplejehjem, sundhedsklinikker, specialiserede genoptræningsfaciliteter, palliationsog hospicelignende pladser. Mange råd tilkendegiver, at der i kommunen ikke er enighed om hvad der skal etableres f.eks. akutpladser, plejehoteller eller sygeplejeklinikker. Embedsmænd og politikere erkender, at der er mangel på både plejehjems-, akut- og aflastningspladser, men ældrerådet mangler reelle planer for, hvordan de manglende faciliteter tilvejebringes. Ofte er begrundelsen manglende økonomi til nye anlægsaktiviteter. I to kommuner fremhæves igangsættelsen af et sundhedshus, initiativet har skabt et højnet sundhedsfagligt tilbud i kommunen, hvad angår sygeplejeydelser rehabilitering og genoptræningsindsats. Ti ældreråd nævner, at plejehjemspladser og hele plejehjem nedlægges. Et par kommuner opretter i stedet akut- og aflastningspladser, hvilket er positivt, men rådene havde foretrukket at der var økonomi til begge dele. Flere råd beretter om plejehjemspladser, som står tomme. Dette kan være geografisk betinget, men også handle om borgerens økonomi. I fire kommuner står et antal ældreboliger tomme på trods af, at der er venteliste. Her er tale om boliger i udkantsområde, som er fravalgt, for at vente på en plads tættere på by og/eller familie. I et par kommuner står plejehjemspladser ledige, da borgerne vælger plads på et nyetableret friplejehjem. En del ældreråd ønsker initiativer med et mere nytænkende og moderne ældreboligkoncept. Den ældre, som ikke er dement og ikke har et stort plejebehov ønsker fællesskab. Bofællesskab/oldekolle-bebyggelser med tilskudsordninger til at opføre sådanne boliger, så mindre bemidlede ældre kan flytte ind i disse nævnes. Opgaveflytning mellem hospital og kommune udfordrer, og struktur for den fornødne kompetence- og kvalitetsløft efterlyses Flere råd oplever at de kommunale tilbud i forbindelse med udskrivning fra sygehus til hjem halter. Rådene beretter om genindlæggelser, ældre som udskrives til eget hjem uden den fornødne hjælp, samt usikkerhed på, om den ældre får de tilbud som vedkommende har behov for. Her nævnes f.eks. komplekse sygeplejefaglige ydelser og specialiseret genoptræning. Rådene er opmærksomme på behov for kompetenceløft i den kommunale hjemmepleje, ikke mindst ift. tidlig opsporing, psykiatri, og palliation. Det tilkendegives, at der mangler regler og struktur for udskrivningsforløb. Flere kommuner har oprettet ordninger med følge-hjem sygeplejersker for at kvalificere udskrivning mellem hospital og kommune. Et ældreråd påpeger dog, at én ekstra stilling ikke flytter ret meget. I enkelte kommuner (tre) er rådet bekymrede over kvalitetsstandarderne. Standarderne er uklare og utilstrækkelige, og rådene ser derfor, at niveauet for hvad den ældre borger kan modtage eller har krav på at modtage, er for upræcise. Lovens krav til kvalitetsstandarderne er bl.a. at disse skal være letlæselige for almindelige borgere, og dette synes ikke at være tilfælde i et par kommuner, på trods af at ældrerådene har påpeget dette flere gange. Enkelte ældreråd tilkendegiver, at de ikke inddrages i den løbende revision af kvalitetsstandarderne.

5 Den ældre medicinske patient, borgere med kronisk sygdom og med demenssygdomme Ældre medicinske patienter, kroniske patienter og borgere med demenssygdomme, indlægges ofte for årsager, som kunne have været forebygget i kommunen. Rådene tilkendegiver, at kommunerne bør prioritere disse borgere, ved at skabe et langt bedre samarbejde mellem kommune, hospital, praktiserende læge og kommunens plejetilbud. Ældrerådene fremhæver at tidlige udskrivninger og for mange genindlæggelser, er omkostningstungt og vidner om manglende sammenhæng, samarbejde og kvalitet for borgeren. Fem ældreråd tilkendegiver, at de mange genindlæggelser i høj grad skyldes lokal mangel på genoptrænings - og forebyggelsesaktiviteter. Politikerne erkender behovet, men har ingen fremtidsplaner om at etablere faciliteterne. Seks - syv råd er optaget af underbemanding på kommunernes plejecentre, samt af at deres kommuner har mange indlæggelser af ældre. Flere råd fremhæver manglende lægefaglige bemanding på kommunens plejecentre, hvilket betyder mange indlæggelser af ældre som burde have været behandlet på plejehjemmet. I tre kommuner afprøves et forsøg med tilknytning af praktiserende læge til plejecentrene og dette med stor succes. Med fast gang på plejecentret og kendskab til beboerne modvirke lægen unødige indlæggelser og sikrer en fortsat behandling efter udskrivelser. To råd fremhæver, at de har været involveret i møder og workshops, om hvordan overgangen mellem sygehus og hjem kan ske så nænsomt og omsorgsfuldt som muligt, uanset om borgeren er hjemmeboende eller bor på plejecenter. Langt de fleste ældreråd tilkendegiver dog, at de oplever, at der fokuseres på enkeltprojekter, fremfor på en langsigtet planlægning. Ældreråd ser frem til Demenshandleplan 2025 og håber på konstruktiv deltagelse i arbejdet med de lokale initiativer. En rådsformand tilkendegiver dog en vis bekymring ved, at det nu er én diagnose som skal have fokus. Bekymringen går på, at andre ældre risikerer at bliver glemt eller nedprioriteret i kommunerne fordi vi bliver jo ikke alle demente, bare fordi vi bliver gamle. Mange ældreråd fremhæver stor tilfredshed med lokale initiativer. En kommune har afsat midler til mere personale på plejehjem og i hjemmepleje, samt til deres opkvalificering. Tre kommuner har netop taget initiativ til tidlig opsporing og en bedre plan for begyndende demente borgere i eget hjem. To kommuner etablerer sig som demensvenlig kommune, og i tre andre kommuner bygges demensplejehjem. Krav til velfærdsteknologi, brug af frivillige og pårørendeinddragelse Velfærdsteknologiske løsninger indføres i mange kommuner, og rådenes holdning er alt overvejende, at løsningerne rummer gevinster for borgere, personale og økonomi. Udgangspunktet er at løsningerne indføres nænsomt og med respekt for den enkelte. Et par ældreråd nævner, at de er positive over velfærdsteknologiske løsninger som robotstøvsugere, skylletoiletter etc., men at de har oplevet indførelse af teknologien som problematisk på plejecentrene, da bemandingen samtidig blev reduceret. Det har vist sig, at teknologien ikke benyttes. Mange ældre kan ikke kan bruge den eller personalet oplever at det tager længere tid at anvende teknologierne. Den nye teknologi risikerer således at medfører øget arbejdspres for en reduceret plejegruppe. Et par ældreråd tilkendegiver problemer med det elektroniske medicinsamarbejde. Kommunerne har brugt mange kræfter og økonomi på, at få etableret et fælles elektronisk system, men det fungerer ikke. Spørgsmål om inddragelse af pårørende fylder en del i rådenes drøftelser. Et par ældreråd kommunens inddragelse af pårørende er i konflikt med kommunens visitationsregler. Et ældreråd har haft

6 et meget konstruktivt samarbejde med forvaltningen om at definere rollen som pårørende og en pårørendes opgave for et familiemedlem. Rådene er opmærksomme på at en del ældre ikke har pårørende og derfor ikke familie til at varetage vedkommendes interesser. Et par ældreråd tilkendegiver, at de er meget optaget af grænser for frivilligt arbejde. Kommunen taler om at høste det store potentiale, som civilsamfundet rummer bl.a. som besøgsven, hjælper, vågekone etc. Ældrerådene advarer om, at det er et dilemma, hvis kommunen i stigende grad vil bruge frivillige til at løse opgaver som indtil nu er varetaget af professionelle. Mange ældrerådsmedlemmer er selv aktive i frivilligt arbejde. Det er positivt, at frivillige møder ældre i øjenhøjde, men risikoen er, at der mangler en faglig vurdering og indsats. Et par ældreråd tilkendegiver, at de har haft et konstruktivt samarbejde med deres kommune, om at udarbejde vejledende pjece på området og ønsker at give ideen videre. Service og livskvalitet for ældre Temaer som mad, måltidet, transport og tilgængelighed er på dagsorden i mange kommuner. Mad og måltidet har stor betydning for borgere, der er visiteret til mad. Et måltid kan danne ramme for fællesskab, og et godt måltid indeholder den nødvendige ernæring. Den kommunale madordning kritiseres i en del ældreråd, primært på grund af pris, madkvalitet/udseende og mangel på valgmuligheder. Trafikspørgsmålet fylder meget i tyndt befolkede områder og rådene i udkantskommuner har haft temaet oppe i kommunalt regi. Der efterlyses en bedre organisering af kørsel til og fra hospital og genoptræning, idet der er lang ventetid og forskel på hvad man kan få gratis transport til. I en af landets største kommuner arbejder forvaltning, politikere og ældreråd med et paradigmeskift i opfattelsen af ældreomsorg. Fokus skal i højere grad være på personcentrerede omsorg Det hele menneske! Et eksempel på dette er ansættelse af pædagoger med forventning til netop at tænke i nye baner. Ældrerådsvalg i efteråret fremmødevalg versus brevstemme Der afholdes valg til ældrerådet i hovedparten af kommunerne i efteråret Planlægning af valget er i gang. En del råd ønsker, at valget skal foregå som fremmødevalg fremfor som brevvalg. DANSKE ÆLDRERÅDs evaluering af tidligere valg viser, at fremmødevalg giver en højere valgdeltagelse end brevvalg. Hovedtal fra en undersøgelse foretaget af DANSKE ÆLDRE- RÅD i 2014viser: Den gennemsnitlige stemmeprocent var 51,9 blandt kommuner, der afholdt valg i 2013/14. Der var en lille fremgang fra forrige valg, der havde en gennemsnitlig stemmeprocent på 51,3. 71,4 var den gennemsnitlige stemmeprocent for de 21 ældre-/seniorråd, der holdt fremmødevalg samtidig med kommunalvalget i ,8 var den gennemsnitlige stemmeprocent for de 30 ældre-/seniorråd, der afholdt brevvalg i november ,3 blev stemmeprocenten for 22 ældre-/seniorråd, der holdt valg på andre tidspunkter i Det er forståeligt, at mange ældre-/seniorråd ønsker en høj valgdeltagelse, og foreslår en ændring i valgpraksis. Ønsket møder dog modstand i nogle kommuner fra forvaltning/politikere. I de fleste af disse kommuner er holdningen, at kommunalvalget i sig selv fylder nok, både økonomisk og omfangsmæssigt. Desuden frygter kommunerne, at det vil krævet mange flere ressourcer for kommunens side med et fremmøde -versus brevstemmevalg.

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014

5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014 5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014 Formænd/næstformænd fra i alt 91 ældre- og seniorråd deltog i et af de 5 møder, der blev afholdt i perioden 27. august til

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Torsdag den 27. oktober 2016 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr.

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Udviklingsplan Værdighedspolitik 2016 Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Forventet forbrug 2016 Kr. Forventes overført til 2017 kr. Ny bevilling 2017 kr. 12.264.000 5.364.000 6.900.000

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015 Mødereferat Mødetid: 14. september 2015 kl. 9.30 Mødested: Hammel administrationsbygning, mødelokale 3 Mødedeltagere: Alex Kejlberg, Birthe Kalstrup, Erik Bertelsen, Jørn de Place, Nina Thøgersen, Per

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2015

5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2015 5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2015 Formænd/næstformænd fra i alt 88 ældre- og seniorråd deltog i et af de fem møder, der blev afholdt i perioden 24. august

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Administrationens kommentarer til høringssvarene til Værdighedspolitikken for 2016

Administrationens kommentarer til høringssvarene til Værdighedspolitikken for 2016 NOTAT Administrationens kommentarer til høringssvarene til Værdighedspolitikken for 2016 31. marts 2016 Journal nr. Sagsbehandler SLNIE Nr. 1: Høringssvar fra Ældrerådet BORGEREN i centrum: Værdighed for

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Åbent referat til. Ældrerådet

Åbent referat til. Ældrerådet Varde Kommune Åbent referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 28. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødesalen, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder)

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) August 2015 en del af arbejdet omkring kapacitetsanalyse omkring plejeboliger og ny struktur. GRUPPER FORMÅL

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik,

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik, Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Esbjerg Kommune Tilskud: 20.136.000 kr. Link til værdighedspolitik: http://www.esbjergkommune.dk/omkommunen/politikker/retningslinjer/v%c3%a6rdighedspolitik.aspx

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 01.03.2017 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Holbæk Der serveres

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016 SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 7. oktober Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af -tilskuddet Indsats Kommentarer Tema Budget Forbrug per 30.09. PERSONALE/LØNUDGIFTER 1 Ansætte

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Mundtlig Beretning 2013

Mundtlig Beretning 2013 KIRSTEN FELD Mundtlig Beretning 2013 Indledning Ældrerådene i den kommunale verden Aktuelle strømninger på ældreområdet. Ældre og kommunernes socialpolitik Ældre og kommunernes sundhedspolitik Ældreråd

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014

DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014 DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014 Formand i 377 dage ingen kedelige. Første periode med mindre bestyrelse valgt for to år fungeret godt og giver arbejdsro. Fantastisk at skue ud over denne sal

Læs mere

Oversigt Budgetforslag B

Oversigt Budgetforslag B Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7

Læs mere

Beskrivelse af udmøntning af værdighedspolitik / med Ældrerådets kommentarer

Beskrivelse af udmøntning af værdighedspolitik / med Ældrerådets kommentarer Beskrivelse af udmøntning af værdighedspolitik 26.05.2016/ med Ældrerådets kommentarer Tema i værdighedspolitikken - Mål for indsatsen Livskvalitet a. At borgeren kan få gode oplevelser og deltage i sociale

Læs mere

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 13. maj 2015 /SUBERG Referat fra møde i Patientinddragelsesudvalget den 6. maj 2015 Deltagere: Birgit Hagen, Jens Erik Madsen, Ralph Jørgensen, Ghita Tougaard, Lillian

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Handleplan Egedal Seniorråd. Egedal Seniorråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Rådets medlemmer:

Handleplan Egedal Seniorråd. Egedal Seniorråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Rådets medlemmer: Egedal Seniorråd Handleplan 2017 2020 Egedal Seniorråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Rådets medlemmer: Bjarne Larsen, formand Jørgen Storm, næstformand Annie Havnsø Thomasen, kasserer Per

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr.

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr. Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.400.000 kr. Link til værdighedspolitik: https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-ogstrategier/værdighedspolitikken-28-06-2016.pdf

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Viborg Kommune Tilskud: 16.716.000 Link til værdighedspolitik: https://kommune.viborg.dk/borger/seniorer-ogpensionister/politikker-og-standarder/senior-og-vaerdighedspolitik

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Notat om værdighedspuljen til budgetforhandlinger 2017

Notat om værdighedspuljen til budgetforhandlinger 2017 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 16. september 2016 Sagsid: 27.00.00-Ø00-1-16 Notat om værdighedspuljen til budgetforhandlinger 2017 Grundlag for ydelse af tilskud til gennemførslen af en mere værdig ældrepleje

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af indsatsområder - hhv. baggrundsviden og forventede effekter

Bilag 1: Beskrivelse af indsatsområder - hhv. baggrundsviden og forventede effekter Bilag 1: Beskrivelse af indsatsområder - hhv. baggrundsviden og forventede effekter Indsatsområde Aldring & demens Baggrundsviden Demens er en stor udfordring for det danske sundhedsvæsen. Der er store

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Ældre og handicappede: Specialistydelser til senhjerneskadede SSU : Anbefales til prioritering.

Ældre og handicappede: Specialistydelser til senhjerneskadede SSU : Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 B15 Ændr. ud over vedtaget serviceniveau Ældre

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016.

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2016 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. EKSISTERENDE VISION, VÆRDIER, MÅL OG RESULTATFORVENTNINGER Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune

Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune for Skive Kommune 2016-2018 Skive Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik. Godkendt af Byrådet den 28. juni 2016 [03] Alder er som at bestige et bjerg. Man bliver nok lidt forpustet, men får en langt bedre

Læs mere

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune 2016-2018 Skive Kommunes Ældre- og værdighedspolitik. Godkendt af Byrådet den XX.XX 2016 Ældre- og værdighedspolitik [03] Alder er som at bestige

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

Opfølgning tur til Nederlandene.

Opfølgning tur til Nederlandene. Opfølgning tur til Nederlandene. På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets studiebesøg i Nederlandene den 3. 6. November 2015, blev der igangsat et omfattende arbejde i forhold til tilgang og opgavevaretagelse

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Jens Egsgaard, sundhedschef Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Agenda > Udfordringer for læger og plejehjem > Ønsker til samarbejdet >

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune Formål Formålet med at etablere specialiserede aflastningspladser er At forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser At sikre, at der stilles en aflastningsplads til

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

HØRINGSOPLÆG. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

HØRINGSOPLÆG. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar HØRINGSOPLÆG Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Handleplan for ældre 2011-2015 Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2014 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg Kommune ved

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere