Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011"

Transkript

1 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik. Rundspørgen blev gennemført som et led i en samlet indsats frem mod det kommende valg for at sætte fokus på udviklingspolitik. Spørgsmålene blev fremsendt til udviklingsordførerne for de partier, som er repræsenteret i Folketinget. Alle partier har fremsendt en besvarelse, undtagen Liberal Alliance der meddelte, at de som et meget lille parti ikke har mulighed for at gå ind på alle politikområder. Nedenfor findes partiernes besvarelser på de udviklingspolitiske spørgsmål som NGO FORUM stillede. Svarene er ikke efterredigerede det er de svar, som blev modtaget. 1) Niveau for udviklingsbistand Danmark er gået fra at yde ca. 1% af BNI i udviklingsbistand til i dag at yde ca. 0,8%. 1.a) Hvor stor en procentdel af BNI mener [partinavn] at udviklingsbistanden skal udgøre og hvornår skal dette opfyldes? Socialdemokraterne vil arbejde for, at udviklingsbistanden, over en årrække og i takt med at den økonomiske krise aftager, igen kommer op på ca. 1 % af BNI, som den var under SRregeringen før Desværre befinder Danmark, og mange andre lande, sig i en økonomisk krise, og det er derfor ikke muligt at angive et bestemt tidspunkt for hvornår det kan opfyldes. RV vil arbejde for at en kommende regering bringer bistandsprocenten tilbage på 1 % af BNI i løbet af sin første periode. Danmark skal være førende internationalt, når det gælder kvaliteten og omfanget af dansk udviklingsbistand. Danmark er fortsat ét blandt meget få lande i verden, der opfylder FN s målsætning om at yde minimum 0,7 pct. af BNI, men Konservative ser gerne, at dansk udviklingsbistand øges, når der er økonomisk råderum til det. SF mener, at udviklingsbistanden skal til stige til igen at være 1% af BNI. I første omgang vil SF annullere de nedskæringer, VKO har gennemført som led i den såkaldte Genopretningspakke 1 procent snarest - gradvist stigende på grund af den nuværende trængte økonomi. Dansk Folkeparti ønsker at udviklingsbistanden reduceres til 0,7 % af BNI. Det skal ske hurtigst muligt. Pengene er bedre brugt i Danmark. Regeringen vil som bidrag til at sikre den nødvendige konsolidering af de offentlige finanser i perioden fastholde ulandsbistanden nominelt på samme niveau som i 2010, idet det 1

2 sikres, at bistanden ikke falder til et niveau under 0,8 pct. af BNI. Danmarks udviklingsbistand skal hæves til minimum 1% af BNI her og nu, og på lidt længere sigt ønsker vi, at Danmarks udviklingsbistand stiger til 1,5% af BNI, og der herudover tilføres ekstra midler til klimabistand. 1.b) Hvad er vigtigst at give danskerne skattelettelser eller at øge udviklingsbistanden? Uddyb gerne svaret. Socialdemokraterne har ingen konkrete planer for gennemførelse af større skattelettelser i den nuværende økonomiske situation, som Danmark befinder sig i. RV prioriterer udviklingsbistanden frem for skattelettelser, men mener ikke at de to ting er afhængige af hinanden. Der er ikke tale om et enten eller. Når Konservative ønsker skattelettelser og et lavere skattetryk er det for at styrke dansk konkurrenceevne over for udlandet og give danskerne et styrket incitament til at arbejde og yde en ekstra indsats. Udviklingsbistand er en humanitær forpligtelse, hvor Danmark påtager sig sin del af ansvaret for at mindske fattigdom og skabe udvikling og vækst i tredjelande. Som udgangspunkt er skattelettelser en forudsætning for at uddele udviklingsbistand, da det er afgørende at sikre dansk vækst og dermed dansk velstand, for overhovedet at have midler at dele ud af. Vi ønsker både at sænke skatten og at styrke udviklingsbistanden, men i det omfang der er økonomisk råderum til det. Det er der ikke lige nu. (Vi er nødt til at have orden i eget hus, før vi kan øge den internationale bistand) For SF har udviklingsbistand høj prioritet, og vi har taget stærk afstand fra VKO's prioritering af skattelettelser for de mest velbjergede over udviklingsbistand Hjælpen til vores medmennesker i alvorligt forarmede udviklingslande er vigtigere end skattelettelser til mere rødvin og større biler. Skattelettelser gør os ikke lykkeligere og går ikke til de fattigste, som vi tværtimod giver mindre overførselsindkomster for at finansiere skattelettelserne. Ingen af delene er vigtigt. Vi ønsker, at de penge, der spares på udviklingsbistanden går til eksempelvis bedre ældrepleje. Venstre anerkender ikke denne modsætning mellem skattelettelser og udviklingsbistand. Skattelettelser er afgørende for at sikre dansk vækst og dermed dansk velstand, der er forudsætningen for overhovedet at kunne uddele en så generøs udviklingsbistand. Derfor har regeringen fuldt finansieret givet skattelettelser tre gange. Det er vigtigst at øge udviklingsbistanden - Men dette behøver ikke at koste almindelige skatteydere noget. Som Enhedslistens undersøgelser har påvist, er der fortsat multinationale selskaber, der ikke betaler skat. Vismændene peger på, at samfundet mister skatteindtægter på mellem 7 og 14 milliarder kr. om året. Enhedslisten mener, at det på kort sigt er muligt med bedre skattekontrol og skrappere lovgivning, at hente mindst 5 mia. kr. For dette beløb 2

3 hæves udviklingsbistanden, så den kommer over 1 % af BNI, og der gives yderligere en milliard i klimabistand 2) Støtte til civilsamfund Støtten til frihed, demokrati og menneskerettigheder er en prioritet i dansk udviklingsbistand, hvor støtte til civilsamfundet anses som en vigtig komponent. Hvordan prioriterer [partinavn] støtten til at udvikle civilsamfund i Syd, herunder støtten gennem danske NGO er? Socialdemokraterne mener, at demokrati, god regeringsførelse og et levende civilsamfund vigtigt, fordi det sætter udviklingslandene i stand til selv at administrer en større del af bistandsmidlerne. I det hele taget, er det svært at forestille sig efterlevelse af frihed, demokrati og menneskerettigheder uden et civilsamfund. Derfor ønsker vi at andelen af den bilaterale bistand, som går til danske NGO ers arbejde med at styrke civilsamfund, demokrati og menneskerettigheder i udviklingslandene skal øges. En mulighed er at øge den over 5 år, så den bringer den samlede andel af den bilaterale bistand, der udmøntes gennem NGO erne op på 20 pct. Desuden ønsker vi, at der oprettes en ny uafhængig demokratifond, der skal tildele midler til et bredt spekter af demokrati- og menneskerettighedsfremmende tiltag. RV prioriterer støtten gennem danske NGO er til at udvikle civilsamfund i Syd højt. Danske NGO er skal generelt have en styrket rolle i det udviklingspolitiske arbejde, da NGO er har en vigtig rolle i at fremme fx demokrati, kvinders rettigheder og muligheder, børns vilkår mv. Konservative mener, at det er vigtigt, at der er et formål med udviklingsbistanden, så den bruges fokuseret og intelligent. Det er vigtigt at prioritere både støtte til civilsamfundet og regeringer. Derfor ønsker Konservative, at andelen af dansk NGO-bistand øges, så andelen på sigt stiger i takt med, at den bilaterale bistand øges. SF har i mange år arbejdet for at opprioritere indsatsen for at udvikle civilsamfund i Syd. Det er et afgørende element i opbygningen af demokrati og lokalt medejerskab. En større del af bistanden skal kanaliseres gennem NGO verdenen. Et synspunkt vi også har arbejdet for i forbindelse med drøftelserne om regeringens nye udviklingsstrategi. Vi prioriterer civilsamfundene og NGO ernes indsats for dem særdeles højt, fordi det er de nære fællesskaber, som på sigt skal højnes til at underbygge en både lokal og national bæredygtig demokratisk udvikling i syd. Støtte til civilsamfundet er vigtigt for at generere mere demokratiske tilstande i ulandene og skal derfor prioriteres. Det er dog vigtigt for Dansk Folkeparti, at u-landsbistand gives til lande, der er på vej i den rigtige retning og som tilstræber overholdelsen af frihedsrettighederne. 3

4 Formålet er fortsat at bekæmpe fattigdom, og hovedparten af dansk bistand vil fortsat gå til Afrika. Men regeringen vil yde en mere fokuseret bistand end hidtil, så effekten bliver større. Der bliver således stillet skarpt på fem udvalgte politiske prioriteter: 1. Frihed, demokrati og menneskerettigheder 2. Vækst og beskæftigelse 3. Ligestilling 4. Stabilitet og skrøbelighed 5. Miljø og klima Vi vil samarbejde med NGO er, der arbejder for åbne samfund, demokrati og menneskerettigheder. Enhedslisten prioriterer støtte til civilsamfundsudvikling højt. Uden et stærk og mangfoldig civilsamfund og stærke organisationer i Syd vil andre udviklingstiltag som vækst og beskæftigelse ikke nå ud til dem som har mest behov, men vil blive opslugt af magteliterne både nationale og internationale. De danske NGOer spiller en vigtigt rolle i udmøntning af civilsamfundsstrategien ved at indgå længerevarende og tætte partnerskaber med civilsamfundsorganisationer i Syd og har en særlig tilført værdi i kraft af det åbne og demokratiske foreningsliv som har kendetegnet Danmark i 150 år. De danske NGOer spiller en vigtig rolle som fortalere og vagthund i Danmark, EU og på internationalt niveau i forhold til de tiltag som påvirker fattige mennesker i Syd. Danske NGO er og organisationer laver et stort og vigtigt arbejde for at oplyse den danske befolkning om udviklingsproblematikker og sammenhæng med vores egen dagligdag. Den rolle vil komme til at betyde mere i de kommende år når flere penge bliver kanaliseret direkte til organisationer i Syd. Danske NGOer har ofte andre kanaler og andre informationer at trække på end deres Syd-partnere, og kan derfor hjælpe dem med at få støtte. Det er vigtigt, at danske NGOer spiller en aktiv rolle i formuleringen af dansk bistandspolitik, at de forholder sig til det politiske indhold i dansk bistand ud over deres egne indsatsområder. I denne sammenhæng er det relevant at se kritisk på de politiske bindinger, som DANIDA har afkrævet af de danske NGOer, så som hvilke temaer, de kan beskæftige sig med. 3) Sikkerhedspolitiske interesser Det diskuteres, hvor stor en vægt danske sikkerhedsinteresser skal have i udviklingsbistanden. Hvad er vigtigst - at bruge udviklingsbistanden til at tjene danske sikkerhedsinteresser eller at bruge udviklingsbistanden til at afhjælpe fattigdom? Socialdemokraterne vil først og fremmest bruge midler til at afhjælpe fattigdom. I nogle tilfælde, eksempelvis Afghanistan eller Somalia, har Danmark dog også en stærk sikkerhedspolitisk interesse i fattigdomsbekæmpelse. Dette skal dog ikke diskvalificere hjælp til afghanere eller somaliere, der efter årtiers borgerkrig lever en udsat tilværelse i to af verdens mest krigsplagede samfund. RV betragter udviklingsbistanden som et middel til at afhjælpe fattigdommen i verden. Bistanden skal være politisk neutral og må som udgangspunkt ikke styres af 4

5 sikkerhedspolitiske interesser. Det primære formål med dansk udviklingsbistand er at afhjælpe fattigdom i tredjelande og hjælpe dem til at tage hånd om egen udvikling. Men samtidig bidrager udviklingsbistanden til at forebygge konflikter som følge af nød og fattigdom. Udviklingspolitikken skal derfor også ses som en integreret del af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. For SF er det fattigdomsbekæmpelsen der er bærende for bistandspolitikken. Vi anser nemlig fattigdom og manglende udvikling i dele af verden for den største langsigtede sikkerhedsrisiko ikke blot for os, men for hele verden. Udviklingsbistanden skal primært være en medmenneskelig indsats omkring fattigdom, uddannelse, sygdom og langsigtede lokale sikkerhedsinteresser. Begge dele er væsentlige parametre. Det er indlysende, at dansk udviklingsbistand skal tildeles lande, hvor vi har nogenlunde sikkerhed for, at pengene bliver brugt efter de anvisninger, der er givet. Hvis ulandsbistanden også i den forbindelse kan medvirke til at dansk sikkerhed forbedres så er det positivt. De ovenstående fem politiske prioriteter understøtter netop begge mål, via nr. 1, nr. 4 og nr. 2. Det er svært at afhjælpe fattigdom når der samtidig udspiller sig en væbnet konflikt. Samtidig er lande med væbnede konflikter såsom Afghanistan blandt verdens fattigste. Derfor understøtter målene smukt hinanden. At afhjælpe fattigdom. Sikkerhedspolitiske interesser burde ikke være på bekostning af den almindelige udviklingsbistand. Udviklingsbistanden skal ikke bruges til at forhindre indvandring til Europa. De sikkerhedspolitiske interesser skal ikke sammenblandes med den afhjælpning af fattigdom der bør være hovedfokus for udviklingsbistanden. Den nuværende regerings prioritering af sikkerhedspolitiske målsætninger som styrende for valg af partnerlande og anvendelsen af udviklingsbistanden til at fremme sikkerhedspolitiske mål skal revideres, så udviklingsbistanden anvendes til bekæmpelse af fattigdom og ikke indgår som et påklistret element i en sikkerhedspolitisk dagsorden. Fattigdom og krig er grundlaget for problemer som terrorisme, pirateri og store flygtningestrømme. Så en reel indsats mod fattigdom vil også bidrage til en mere sikkerhed. 4) Privatsektor drevet vækst Det diskuteres, hvor stor en vægt, privatsektor drevet vækst skal have i udviklingsbistanden. I hvilken grad ønsker [partinavn] at bruge udviklingsbistanden til at skabe vækst gennem den private sektor og/eller er det primære formål med dansk udviklingsbistand at afhjælpe fattigdom via støtte til sociale sektorer? 5

6 Socialdemokraterne ønsker at gøre op med den udpræget ideologiske tilgang, som udviklingsminister Søren Pind har slået til lyd for, i uddelingen af bistanden. Socialdemokraterne mener at fattigdomsbekæmpelse, bør være hovedformålet med Danmarks udviklingsbistand. Vi vil dog gerne støtte udvikling af et erhvervsliv og privat sektor initiativer (fx småbønder, microkreditter osv)., hvis væksten kommer de fattigste til gode. Det primære formål er at afhjælpe fattigdom. Det kan ske gennem støtte til den sociale sektor men også gennem støtte til at skabe vækst i f.eks. landbrug og andre erhverv. Større liberalisering og samhandel samt etablering af private virksomheder er uden tvivl det, der skaber størst økonomisk udvikling og vækst på lang sigt. Konservative er modstander af, at vi beskytter vores egne industrier og virksomheder gennem konkurrenceforvridende subsidier og toldbarrierer (eller andre former for protektionisme), der forhindrer u-landene i at afsætte deres produkter og dermed udvikle sig økonomisk. Derfor skal disse barrierer fjernes. Samtidig skal vi støtte etableringen af nye virksomheder i tredjelande ved at forbedre deres rammevilkår og gøre det lettere at starte ny virksomhed. Vi er store tilhængere af fx mikrokreditter, der har vist sig at skabe gode resultater for de allerfattigste, særligt kvinder. Men det ene udelukker ikke det andet, og støtte til den sociale sektor er klart også en mulighed. Vi (SF) prioriterer fattigdomsbekæmpelsen som afgørende for bistandspolitikken. Derfor har vi kritiseret regeringens nedprioritering af sundhed og uddannelse og vil opprioritere disse sektorer igen. Der er en tæt sammenhæng mellem udbygning af sociale sektorer og mulighederne for at skabe økonomisk udvikling. Den helt nødvendige udvikling af en privat sektor skal støttes "fra neden" - ofte med kvinder som initiativtagere. Derfor prioriterer vi udviklingen af landbrug, så fattige bønder kan vokse ud af subsistenslandbruget. U-landes private vækst skal frem for alt ikke saboteres ved handelsrestriktioner og eksportstøtte fra EU og andre rige lande. Dernæst kan samarbejdsprojekter, videnudveksling og miljøbistand styrke den private sektor. Den afgørende måde at skabe vækst i u-landene er via handel. Dermed kan udviklingsbistand rettet mod den private sektor også spille en stor rolle, idet det på sigt kan være en vækstgenerator i ulandene. Venstre vurderer at vækst gennem den private sektor langt overvejende er mest effektiv til at afhjælpe fattigdom i den tredje verden, i det bl.a. jobskabelsen her er størst. Det udelukker heldigvis ikke sociale initiativer. Enhedslisten mener formålet med dansk udviklingsbistand skal være at afhjælpe fattigdom. Det kan også ske gennem støtte til den private sektor, f.eks. støtte til faglig organisering og fremme af arbejdstagernes rettigheder, eller støtte til små og mellemstore producenter, f.eks økologisk og Fairtrade produktion, som sikrer små landbrug, fødevaresikkerhed og miljøvenlig produktion. Allerede i dag er der enkelte fornuftige udviklingsprogrammer med Danida støtte der kombinerer støtte til små producenter med fattigdomsbekæmpelse og miljøindsats som omdrejningspunkter, f.eks. PREMACA i Mellemamerika. Enhedslisten støtter derimod ikke den bevidstløse vækst teori, der ligger bag den nuværende 6

7 regerings støtte til den private sektor. Her er tale om en ideologisk drevet støtte til den private sektor som Enhedslisten ikke mener bidrager specielt til fattigdomsbekæmpelse. Uligheden i verden er vokset gennem de sidste ti-femten år, både under vækst perioder og kriseperioder. Der er behov for mere samlede udviklingspolitikker hvor både den offentlige sektor og den private sektor i udviklingslandene tager en indsats for fattigdomsbekæmpelse alvorligt. 5) Skat i ulandene Et øget skattegrundlag i udviklingslandene ses i stigende grad af mange som den bæredygtige måde at finansiere udvikling på. Ønsker [partinavn] at Danmark tager en ledende rolle i arbejdet for at få vedtaget internationale regler for beskatning af virksomheder der arbejder i ulandene og hvordan/hvorfor? Socialdemokraterne er dybt bekymrede overfor de multinationale firmaers skattespekulation, og ser gerne internationale regler der kan stoppe den praksis. Derfor ønsker vi at Danmark igennem sit medlemskab af EU arbejder for, at multinationale selskabers regnskaber fremover opgøres land-for-land. Disse land-for-land regnskaber vil skabe øget gennemsigtighed og vil afsløre eventuelle misforhold mellem overskud og skattebetaling. Samtidig bør donorlandene i højere grad tilbyde udviklingslandene faglig og økonomisk bistand for at forbedre deres skattelovgivning, skatteindkrævningssystemer og antikorruptionsarbejde RV ser gerne at Danmark gennem EU og internationale organer støtter ulandenes muligheder for at få en fair skatteindtægt fra de virksomheder der arbejder i landet. Danmark må gerne tage en ledende rolle men det er mere afgørende at der bliver taget fat på problemet end hvem der spiller hovedrollen. Det må være op til det enkelte land at sikre beskatning. Det er mange måder at gøre det på, og derfor mener Konservative ikke at internationale regler er vejen frem. Danmark bør derimod aktivt støtte ulande med erfaringer og gode råd om effektiv skatteopkrævning, hvis de ønsker det. Ja, det vil være en topprioritet for SF. Det kræver en ny offensiv samlet dansk strategi imod skattely og hjælp til at få opbygget effektive skattemyndigheder. Ofte vil det være det bedste vi kan hjælpe udviklingslandene med- også fordi det vil hjælpe dem i kampen mod korruption. Strategien skal også omfatte initiativer i FN sammenhæng og en kraftig indsats for at det bliver en prioritet for EU's politik i forhold til udviklingslandene. Ja. Fordi internationale virksomheder ligesom i Danmark vil søge at unddrage sig skattebetaling og omvendt søger væk fra u-lande med skattebetaling, hvis ikke der bliver mere ensartede regler globalt. Nej, det ønsker Dansk Folkeparti ikke. Beskatning bør være et anliggende for hvert enkelt 7

8 land. Nej, det er op til de enkelte lande at sikre beskatning, men Danmark kan engagere sig i at oplære partnerlande i effektiv skattelovgivning og opkrævning, hvor vi må erkende at have særlig ekspertise. Danmark bør tage en ledende rolle i at få vedtaget internationale regler for beskatning af virksomheder (multinationale) der arbejder globalt, herunder i ulandene. Hvis de multinationale tvinges til at betale den skat, de skal, vil udviklingslandene opnå mere end den samlede udviklingsbistand de modtager i dag. Et første skridt er at sikre en mere klar dansk politik på området, hvor der må fejes for egen dør, dvs. ses på den danske beskatningspraksis. Dernæst må der formuleres en egentlig samtænkning med den støtte Danmark allerede giver til den offentlige sektor og antikorruptionsindsatsen, således at støtten til den øgede beskatning også fører til flere midler til de sociale sektorer og de fattige i ulandene generelt. Enhedslisten foreslår at der globalt indføres nye initiativer for beskatning bl.a. land til land regnskaber, der vil gøre det sværere for store selskaber at unddrage sig beskatning. Enhedslisten har også rejst forslag om at Danmark skal tilslutte sig EITI- et globalt initiativ der skal skabe mere gennemsigtighed omkring råstofudvinding, og bl.a. sikre at lande der har råstoffer modtager en ordentlig beskatning i forbindelse med udvinding. 6) Skat på finansielle markeder Ligeledes diskuteres det at indføre en skat på de finansielle markeder, der bl.a. skal finansiere udvikling og klimaforandringer. Ønsker [partinavn] at der på europæisk eller globalt plan indføres en skat på de finansielle markeder og hvorfor/hvorfor ikke? Socialdemokraterne ser gerne, at der indføres en international skat på finansiel spekulation. Det var kombinationen af grådighed, casino-lignende spekulation i- og manglende regulering af finanssektoren, som førte verden ud i den nuværende økonomiske krise. Krisen har skabt økonomisk usikkerhed i Danmark og andre vestlige lande, men i mange udviklingslande har den forårsaget direkte sult og nød. RV er åben for at der på globalt plan indføres en skat på de finansielle markeder, men finder det formålsløs at Danmark går enegang. En Tobin-skat eller lignende er ikke en brugbare løsninger på ulandenes problemer. En sådan skat vil ramme alle transaktioner og skabe mindre likviditet og dermed dyrere lån for virksomheder og investeringer. Det vil ramme den økonomiske vækst globalt og i ulandene. Det er ufornuftigt. Det allervigtigste er at sikre frihandel for ulande, og netop derfor må man gøre op med protektionismen. Konservative mener at mere international handel, ikke mindre, er vejen frem. Ja. SF har i 15 år arbejdet for at få gennemført en "tobin skat". Det nye er at det nu 8

9 heldigvis diskuteres internationalt i både G 20 og EU. En sådan afgift kan blandt andet benyttes til overførsler til udviklingslandene, og der er ingen tvivl om at det bliver vigtigt at finde nye måder at skaffe de mange midler, der i de kommende år liver brug for som overførsler til klimaformål og øget udviklingsbistand. En Tobin-skat vil være fremragende, og vil kun forstyrre de globale spekulanter marginalt. Dansk Folkeparti ønsker ikke at beskatning bliver et anliggende for hverken EU eller andre internationale aktører. Beskatning er et nationalt anliggende. Det går Venstre imod, da vi har brug for mere international handel, ikke mindre. Venstre går ind for frihandel og er imod handelsrestriktioner så som en Tobin-skat. Ja Enhedslisten ønsker en international skat på finansielle transaktioner. Vi har stillet forslag i Folketinget om en skat på finansielle transaktioner, og fik opbakning fra resten af oppositionen. Det er en genial måde at få en varig finansieringskilde til klimaindsatsen, og indsats i udviklingslande. Skatten kan også lægge en dæmper på den mest ekstreme spekulation. Skatten vil i sagens natur primært blive betalt af de rige lande, tilmed på en måde, så det ikke er en belastning for skatteyderne. Dermed kan det internationale samfund finde en løsning på en af de største forhindringer for en effektiv indsats mod klimaproblemerne. 7) Klimafinansiering Som et led i de igangværende klimaforhandlinger har Danmark sammen med andre rige lande forpligtet sig til at afsætte nye og additionelle penge til ulandenes klimatilpasning og deres reduktion af udledningerne. Ønsker [partinavn] at disse penge afsættes som ekstra penge ud over ulandsbistanden eller skal de tages helt eller delvist af den nuværende bistandsramme? Hvis der skal være en separat klimapulje, hvor stor skal den være, og hvornår skal den være etableret? Socialdemokraterne mener, modsat regeringen, at Danmark skal leve op til løfterne indeholdt i COP-15 og give nye og additionelle midler til udviklingslandenes bestræbelser for at bekæmpe klimaforandringerne. Vi ønsker desuden, at Danmark skal oprette en fond til at fremme klimainvesteringer i udviklingslandene. Den danske stat skal indskyde mio. kr., der kan investeres i projekter som kan fremme brugen af klimarigtig teknologi i udviklingslandene. RV mener at støtten til klimatilpasning skal afsættes udenfor den nuværende bistandsramme og vi har foreslået at der afsættes ½ procent af BNI til blandt andet dette formål. Det er vigtigt at afsættes specifikke midler til klimabistand til udviklingslandene, da u-landene 9

10 er allermest sårbare over for klimaforandringer. Set i lyset af den økonomiske situation i Danmark og målet om at skabe økonomisk holdbarhed har regeringen derfor valgt at øremærke en del af ulandsbistanden til klimabistand. Det er vigtigt at huske på, at klimabistand er udviklingsbistand. Med et samlet dansk ulandsbistandsbidrag på 15,2 mia. kr. er prioriteringen af midler til en ny klimapulje, bestemt ikke noget at skamme sig over. Konservative arbejder for, at der på sigt skal blive mulighed for at øge den samlede bistandsramme, inkl. klimabistand. Klimabistanden skal være ud over udviklingsbistand - additionel som det hedder i vedtagelsen fra COP 15 i København. Det fremgår også af de fælles finanslovsforslag som S og SF har stillet i forbindelse med dette års finanslov., der som en start afsætter 200 mio. kr. til klimabistand. Det skal som lovet være nye og additionelle midler, ikke snyderi som at fodre hunden med dens egen hale. Dansk Folkepartis udgangspunkt er, at pengene skal tages inden for den nuværende bistandsramme. Det kan give god mening at investere i ulandenes nedbringelse af co2-udslip, idet der i mange af disse lande ikke er gjort meget for at reducere udslippet, hvorfor det vil være billigere initiativer, der skal til for at reducere udslippet end tilfældet er i lande, der allerede har gjort meget. Det er rigtigt, at med fastfrysningen af udviklingsbistanden i kroner og ører er klimafinansieringen ikke additionel. Danmark er ét af de meget få lande, der faktisk har en udviklingsbistand, der ligger over FN s målsætning på 0,7 pct. af BNI. Med et bidrag på 15,2 mia. kr. forventet 0,84 pct. af BNI i 2011 er der bestemt ikke noget at skamme sig over. Hertil kommer at man reelt ikke kan adskille finansiering til klimaformål og anden udviklingsbistand. Klimabistand er udviklingsbistand. De 1,2 mia. kr., som regeringen har udmeldt som bidrag til opstartsfinansiering under Københavnsaftalen, finansieres via Klimapuljen, som er på 300 mio. kr. i 2010, og stiger til 400 mio. kr. i 2011 og 500 mio. kr. i Altså en samlet stigning på 300 mio. kr. de næste to år. I de kommende to år vil regeringen omprioritere de 300 mio. kr., som Klimapuljen stiger med, fra anden udviklingsbistand til klimarelaterede projekter. Det er under 1 pct. Og det ændrer ikke på, at Danmark fortsat vil være blandt de største bidragydere i verden af udviklingsbistand (målt i forhold til BNI) Danmarks bidrag til klimafinansieringen kommer ikke til at reducere allerede afgivne tilsagn i udviklingsbistanden. Så man kan altså ikke sige, at der er nogen, som ikke får den hjælp, de var stillet i udsigt. Ekstra penge og ikke på bekostning af den almindelige udviklingsbistand Enhedslisten bakker op om det forslag fra internationale NGO kredse at de rige lande skal afsætte 110 mia. hvert år til en klimafond under FN. Fra denne fond skal de fattige lande kunne søge midler til vedvarende energi, bæredygtigt landbrug og til at stoppe skovrydningen. Derudover skal fonden give midler til klimatilpasningsprojekter. For Danmarks vedkommende er det ca. 6 mia. kroner årligt der skal i fonden. Enhedslisten har allerede fra 2010 afsat dette beløb på vores finanslov. Efter det kommende valg vil Enhedslisten arbejde for en ny Udviklingspolitik til erstatning for 10

11 VKO s. Ved at tage fat på både miljø, klima og udviklingsspørgsmål, vil Enhedslisten have gennemført en analyse og reel debat om hvordan Danmark bedst kan bidrage. Der er allerede i dag mange gode forslag fra NGO ere og erfaringer fra Danidas klimaindsats, som trænger til at blive samlet. Den fortsatte brug af en Klimapulje må vurderes ud fra denne erfaringsopsamling, og løsningsforslag på globalt plan, herunder mulige fremskridt under COP-17 i Sydafrika. Det er også vigtigt, at pengene bliver brugt i henhold til udviklingslandenes behov og ikke som fremstød for dansk industri. 8) Landbrug i ulandene I de seneste år er støtten til landbrug i ulandene faldet markant. Samtidig peger eksperter på, at landbruget i mange ulande kan være en helt central drivkraft til at skabe vækst og bekæmpe sult og fattigdom, især hvis det sikres, at støtten kommer de fattigste landbrugere til gode. Vil [partinavn] øge dansk støtte til landbrug i ulandene, og hvis ja, hvordan mener [partinavn] at denne støtte skal udformes? Socialdemokraterne ønsker øget fokus på landbrugssektoren, særligt med henblik på at modvirke klimaforandringernes konsekvenser og hjælp til selvhjælp for de allerfattigste mennesker på landet. Særligt bør der arbejdes på at begrænse skader fra tørke, oversvømmelser og andre ekstreme vejrfænomener. RV opfatter ulandenes landbrug som en central drivkraft til at skabe vækst og bekæmpe fattigdom og støtten skal tilrettelægges sådan at de fattigste landbrugere har højeste prioritet. Konservative går ind for en afskaffelse af landbrugsstøtten i EU for derved at fremme den fri konkurrence, herunder handlen med tredjelande. Vi ønsker altså at hjælpe landbruget i ulandene ved bl.a. at afskaffe EU s landbrugsstøtte. Derfor ønsker vi ikke med den anden hånd at opbygge nye støttesystemer for landbruget i ulandene, der på sigt kan være en barriere for fri handel. De danske bistandsmidler bør fordeles bl.a. med fokus på landbruget. Det er vigtigt, at landbrug, både små som store, kan nyde godt af den danske bistand det kan fx være støtte og rådgivning af teknisk karakter. Store dele af ulandenes befolkning er beskæftiget i landbruget, og der et stort vækst- og produktionspotentiale i landbrugssektoren, specielt i Afrika. Konservative ønsker at hjælpe landbruget i ulandene via fri adgang til verdensmarkedet, samt støtte til både den private sektor og teknologisk udvikling. Ja, landbrug skal opprioriteres. Det har været nedprioriteret i en række år fra dansk side og desværre også fra de fleste andre donorer. Verdensbanken har indset fejltagelsen og vi bør fra dansk side opprioritere landbrug. Dermed fremmer vi private virksomhed tæt knyttet til bedre uddannelse og med fokus på kvinder. Det handler om at give subsistenslandbrug mulighed for at udvikle sig til bæredygtige landbrug, der kan producere til salg. På den måde skabes en økonomisk udvikling fra neden. Der er mange elementer i en sådan politik bla. Jordreformer, konsulentbistand, forsikring mod tørke o.lign., finansiering af 11

12 gødning og såsæd. Støtten skal være, at u-landene kan producere og eksportere uden forvreden konkurrence fra statsstøttede landbrug i rige lande, uden skader på grund af klimaændring og desuden videnudveksling og samarbejdsprojekter med dem, som vi betaler. Nej, udgangspunktet bør være, at landbrugsstøtten skal afskaffes på globalt plan. Vi skal ikke til at lave nye støtteregler til ulandenes landbrug. Ulandene har andre forcer på det landbrugsmæssige område end i-landene. Disse forcer må ulandene benytte sig af. Analyser 1 viser, at afrikansk landbrug gennem en effektiv drift ville kunne bidrage med mellem 25 og 50 % af verdens samlede kornproduktion. Det svarer til 5-10 gange mere end Afrika i dag er i stand til. Beregningerne viser dermed, at Afrikas potentiale på et globalt fødevaremarked er enorme. Og derfor bør Danmark udover et større engagement i landbrugssektorerne ligeledes kæmpe for mere global frihandel, hvor særligt Afrika stille positivt hvad angår markedsadgang. Danmarks stigende engagement i landbrugssektorerne må bygge på såvel stærke privatsektor- og erhvervssektorprogrammer, som på teknologisk og biologisk udvikling af landbruget. Undersøgelser viser, at optimeret brug af (naturlig) gødning, gensplejsede (forædlede) planter og tilpas brug af pesticider mv. vil kunne sikre et bedre vækstfundament. I dag dyrkes landbrugsjorden mange steder på en så uhensigtsmæssig måde, at det efterlader dybe spor og skader i landskabet. Jorden udpines, udvaskes og erosion er efterfølgende med til at skabe golde områder. Programmerne bør bygge på såvel en udvikling af cash crops som interne fødevarer og ligeledes indbefatte en fødevarebaseret infrastruktur, som sikrer, at produkterne kan komme fra produktionsområderne og ind til byer, såvel som distribueres til fjerntliggende områder. Programmer bør desuden fokusere markant på den private ejendomsret og behovet for anerkendelse af denne, såfremt der skal sikres fremtidige investeringer og basis for langsigtet tænkning og prioriteringer. Danmarks engagement i landbrugssektorerne vil derfor på baggrund af dansk know how være med til at sikre en øget fødevareproduktion i landene og dermed et mere stabilt vækstgrundlag. Ja, Enhedslisten vil støtte at landbruget, og især smålandbrug, økologisk landbrug og Fairtrade produktion bliver højere prioriteret, og tænkt ind i en samlet indsats for fattigdomsbekæmpelse. Vi ønsker at støtte fattige landbrugere således at deres fødevaresikkerhed forbedredes, og de ikke blive afhængige af at importere afgrøder som de kunne dyrke selv. Vi er imod brugen af GMO og såkaldt monokultur landbrug. Der skal ændres på de toldbarrierer og støtteordninger i EU som hindrer at støtten til landbrug i u-landende har en positiv effekt for småproducenter. Også forbedringer af lokal infrastruktur, såsom biveje og styrkelse af kommuner i udviklingslande kan medvirke til at der sker mere lokalt forankret udvikling

13 9) Udviklingspolitiske prioriteter I bedes prioritere nedenstående målsætninger for udviklingspolitikken ved at give dem hvert et tal fra 1 til er højeste prioritet, 2 næsthøjeste osv. Der kan ikke gives samme prioritet/tal til flere målsætninger. Indsæt eventuelt andre målsætninger og giv dem en prioritet. A B C F I K O V Ø Målsætninger opsat af NGO FORUM Bekæmpelse af fattigdom At sikre at de fattigste får mad At sikre at de fattigste får uddannelse At sikre at de fattigste får sundhed Opbyggelse af demokrati Bekæmpelse af pirater og terrorister Etablering af velfungerende skattesystemer Støtte til små og store private virksomheder i ulandene Styrkelse af kvinders rettigheder Styrkelse af børn og unges rettigheder Ekstra målsætninger indsat af partierne i deres svar: Styrkelse af et frit og 3 uafhængigt civilsamfund og faglig organisering Mere Retfærdige 5 internationale handelsrelationer Stop for vestlig landbrugsstøtte der skader udviklingslande 6 Yderligere kommentarer til prioriterings opgaven : SF: For SF er der en tæt sammenhæng imellem de forskellige områder. Derfor er det ikke helt seriøst at lave en sådan prioriteringsliste. Med det forbehold har vi udfyldt listen. Enhedslisten: Det var meget svært at placere alle points. Meget er sidestillet, og noget er ting der kan understøtte hinanden, så det er blevet lidt tilfældigt. 13

Kampen mod den Globale Ulighed

Kampen mod den Globale Ulighed Kampen mod den Globale Ulighed I de seneste par år, er der kommet en stigende fokus på den galoperende ulighed, både i Danmark og i resten af verden. Det er særligt den franske økonom Thomas Piketty og

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Opfattelser af udviklingspolitik

Opfattelser af udviklingspolitik Opfattelser af udviklingspolitik Befolkningsundersøgelse februar 2011 1 Indhold 1. Udviklingsbistand og anvendelse 2. Klima, sikkerhed og demokrati 3. Firmaer og finansmarkeder 4. Partivalg og diskussioner

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5 Høringssvar fra NGO-forum til regeringens udkast til Danmarks ny udviklingsstrategi: Frihed fra fattigdom Frihed til forandring: Udvikling 2.0 13. april 2010 Generelle kommentarer Vi er den første generation,

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Konsekvenserne af den globale. Hvad er udfordringerne for dansk og. fødevarekrise! europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)?

Konsekvenserne af den globale. Hvad er udfordringerne for dansk og. fødevarekrise! europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)? Konsekvenserne af den globale fødevarekrise! Hvad er udfordringerne for dansk og europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)? Af Morten Emil Hansen, politisk rådgiver Folkekirkens Nødhjælp

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Høring om ny udviklingspolitik

Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsministeriet har den 19. marts sendt en ny strategi for dansk udviklingspolitik i høring. DI har følgende

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov

Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov www.folkebevaegelsen.dk Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov 19,4 milliarder ekstra på budgettet! 2007 Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov 19,4 milliarder ekstra på budgettet!

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

Globale offentlige goder

Globale offentlige goder Globale offentlige goder Ekskluderbar Ikke ekskluderbar Konkurrerende Private goder (huse, is) Fælles goder (floder, fisk) Ikke konkurrerende Klub goder (broer, motorveje) Rene offentlige goder (ren luft,

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 30.4.2010 PE441.160v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 (PE441.159v01-00) om EU s holdning i forbindelse med G20-topmødet i Toronto AM\814973.doc PE441.160v01-00

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Ole Stokholm Jepsen Seniorrådgiver NIRAS International Consulting 10. december 2008 Global Fødevarekrise National

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælp (FKN) takker for muligheden for at kommentere regeringens udkast til Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi,

Folkekirkens Nødhjælp (FKN) takker for muligheden for at kommentere regeringens udkast til Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi, København den 2. august 2016 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Sendt elektronisk til: udvikpolhoering@um.dk Vedr. høring over udkast til Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 COP 15 og reduktioner (eller mangel på samme) Copenhagen Accord: Vi bør samarbejde

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Uofficiel oversættelse af Copenhagen Accord Foreløbig uredigeret udgave Partskonferencen Beslutning -/CP.15 tager Københavnssaftalen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Frihed fra fattigdom - frihed til forandring Udvikling 2.0. strategi for dansk udviklingspolitik. udkast

Frihed fra fattigdom - frihed til forandring Udvikling 2.0. strategi for dansk udviklingspolitik. udkast Frihed fra fattigdom - frihed til forandring Udvikling 2.0 strategi for dansk udviklingspolitik udkast marts 2010 Marts 2010 Ny strategi for dansk udviklingspolitik Indhold Indledning. Dansk udviklingspolitik

Læs mere

Mellemfolkeligt Samvirke s høringssvar til ny dansk udviklingspolitik

Mellemfolkeligt Samvirke s høringssvar til ny dansk udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Mellemfolkeligt Samvirke s høringssvar til ny dansk udviklingspolitik Mellemfolkeligt Samvirke mener at der er mange fornuftige analyser og flotte

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 De danske boligejere betaler allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter. Derfor har man en bred politisk aftale om at fastfryse ejendomsværdiskatten. Det har

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012

Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012 Bilag B Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012 1 Introduktion Dette positionspapir beskriver NGO FORUMs medlemsorganisationers erfaringer og visioner for området Vækst og Beskæftigelse,

Læs mere

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Vi skal hjælpe folk til at modstå katastrofer og klimaforandringer Vi skal

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Det Radikale Venstres bemærkninger Til nr. 556 Ulandsbistanden forhøjes så Danmark gradvist når tilbage til at give 1 procent af bruttonationalindkomsten. Mindst

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget.

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Lige før sommerferien kunne vi læse, at det amerikanske Trendmagasin Monocle igen havde kåret København til verdens bedste. Intet år

Læs mere

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde Samfundsfag Energi & Miljø Enes Kücükavci Klasse 1.4 HTX Roskilde 22/11 2007 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse..2 Indledning.3 Opg1..3 Opg2..4 Opg3..4-5 Opg4..5-6 Konklusion 7 2 Indledning:

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

Ny strategi for dansk udviklingspolitik

Ny strategi for dansk udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Version 4. februar 2010 Ny strategi for dansk udviklingspolitik Indholdsfortegnelse Indledning. Dansk udviklingspolitik værdier og ansvarlighed...

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet

Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet En artikel fra KRITISK DEBAT Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet Skrevet af: Frank Aaen Offentliggjort: 01. november 2006 Kommunerne og velfærden har i flere år været presset af en stram økonomi.

Læs mere

Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis

Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis Udenrigsudvalget 2011-12 URU alm. del Bilag 105 Offentligt Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis Denne synopsis er et arbejdspapir, som skal tegne strukturen i den kommende strategi, pege

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 .. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2102(INI) 06.10.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Sirpa Pietikäinen (PE448.751v01-00) Skat og udvikling - samarbejde med udviklingslandene om god

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere