Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)"

Transkript

1 Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer, Jeg skriver til Jer på vegne af miljø- og ulandsorganisationerne i 92-gruppen. Vi er glade for, at Folketinget allerede på nuværende tidspunkt engagerer sig i forberedelsen af Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling i Johannesburg, Sydafrika. Mødet holdes d september 2002, dvs. under det danske EU-formandsskab. Det gør det for os at se vigtigt, at Danmark vier forberedelsen ekstra opmærksomhed, og at der i Folketinget opnås bred enighed om, hvad Danmark vil gøre i forbindelse med topmødet. Jeg skal på den baggrund foreslå, at der tages nedenstående initiativer. 1. Danmark bør arbejde for, at topmødet resulterer i et globalt kompromis. Allerede på FN-konferencen om miljø og udvikling i 1992 i Rio arbejdede den daværende danske regering for et globalt kompromis. Det var således en dansk mærkesag, at de rige lande skulle skabe bæredygtig udvikling og samtidig bidrage med additionel ulandsbistand til gengæld for, at de fattige lande forpligtede sig til også at skabe bæredygtig udvikling. De danske synspunkter blev afspejlet i Agenda 21, men desværre holdt kompromisset ikke i virkelighedens verden. I den forbindelse springer det i øjnene, at de rige lande - i stedet for at øge ulandsbistanden - har reduceret den med mere end en fjerdedel siden Der er stadig behov for et globalt kompromis, hvilket blandt andre Svend Auken har argumenteret for i en række sammenhænge, senest på OECD-ministerrådsmødet i sidste uge. Men set med nutidens øjne, bør et globalt kompromis omfatte en lidt anden kreds af problemstillinger, end i Rio. De rige landes forpligtelser bør ikke alene bestå i forøgelse af ulandsbistanden, men også i at sikre de fattige lande bedre handelsvilkår og flere investeringer. De fattige landes forpligtelser bør omvendt bestå i forpligtelser i forhold til såvel miljøbeskyttelse som fattigdomsbekæmpelse (herunder gennemførelse af beslutningerne fra Det sociale Topmøde i København, 1995) samt god regeringsførelse. I vedlagte bilag er skitseret nogle af de elementer, som kunne indgå i et globalt kompromis. 2. Danmark bør arbejde for, at topmødet resulterer i konkrete resultater, selv om konsensus muligvis ikke opnås.

2 I den nuværende situation er det svært at forudse, om nogle af de toneangivende lande i Nord og i Syd vil være indstillede på at indgå en aftale om et globalt kompromis på topmødet i Sydafrika. Der er ingen tvivl om, at der bør gøres forsøg på at opnå en sådan aftale, men Danmark og EU bør ikke satse alle kræfter på dette. Danmark og EU bør således have en plan for, hvordan der kan komme konkrete resultater ud af topmødet, selv om et fælles topmødedokument måtte blive meget svagt. Det bør i den forbindelse overvejes, om EU kan benytte topmødet til at indgå et sæt af aftaler med en bred kreds af u-lande om eksempelvis: - realisering af de rige landes forpligtelser fra Agenda 21 til at overføre teknologi til u- landene på favorable vilkår. Der kan eventuelt satses på aftaler vedrørende overførsel af teknologi ift. vedvarende energi, energibesparelser, udfasning af tungmealler, herunder bly i benzin mv. - indførelse af fælles afgifter på fly- og skibsbrændstof, samt aftale om anvendelsen af provenuet heraf. - offentlighedens adgang til miljøoplysninger og befolkningens, herunder kvinders, deltagelse i beslutninger vedrørende miljøbeskyttelse. - igangsætning af en proces, der kan lede til indgåelsen af en international konvention om udfasning af anvendelsen af farlige tungmetaller. 3. Danmark bør snarest komme med konkrete udspil på centrale områder. Den internationale debat om topmødet bærer præg af mange pæne ord om, hvilke problemer topmødet kan medvirke til at løse. Men der er en markant mangel på konkrete forslag til, hvad topmødet kan ende med at beslutte. Banen er med andre ord åben for lande, der gerne vil præge debatterne op til topmødet. Danmark bør udnytte denne mulighed til at fremsætte et mindre antal konkrete forslag. Sådanne forslag kan dels vedrøre det globale kompromis som helhed og dels nogle af de ovenfor under pkt. 2 nævnte emner. Det er også vigtigt, at Danmark kommer med egne udspil på nuværende tidspunkt, eftersom Danmark på topmødet - og formentlig også i et vist omfang i den sidste del af den internationale forberedelsesproces - vil komme til primært at markere EU-synspunkter. Iøvrigt vil Danmarks formandsskab for EU under topmødet være en meget stor arbejdsopgave, hvorfor der snarest bør afsættes de fornødne ekstra ressoucer i administrationerne til at sikre en substantiel dansk forberedelse af topmødet.

3 4. Danmark og EU bør ratificere internationale miljøkonventioner forud for topmødet, ligesom Danmark og EU bør gøre deres til, at de rige lande lever op til deres forpligtelser til at yde bistand til implementering af de internationale miljøkonventioner. Danmark og EU har i de sidste par år peget på, at topmødet bør være anledningen til at ratifikationen af centrale internationale miljøkonventioner kommer på plads. I den nuværende internationale situation er det af meget stor betydning, at såvel Danmark som EU evner at ratificere Kyotoprotokollen inden topmødet. Danmark bør endvidere igangsætte arbejdet med ratfikationen af POP- og PICkonventionerne samt Biosafetyprotokollen. I en EU-sammenhæng er det også relevant at presse på for ratifikation af Århus-, POP- og PIC-konventionerne, Biosafetyprotokollerne samt FN-aftalen om fælles og stærkt vandrende fiskebestande. Et typisk træk ved de internationale miljøkonventioner og -protokoller er, at de indeholder bestemmelser om, at de rigere lande skal yde bistand til ulandenes og østlandenes indfrielse af deres forpligtelser. Et næsten ligeså typisk træk ved konventionerne er, at der er alvorlige problemer med at leve op til denne forpligtelse. Disse problemer vil givetvis - og med rette - blive påpeget før og under topmødet i Johannesburg. Derfor bør EU-landene frem til topmødet gøre sig særlige anstrengelser for at skabe langsigtede løsninger på finansieringsspørgsmålene, herunder såvel finansieringens niveau som de organisatoriske mekanismer for formidlingen af bistanden. I de senere år har Danmark intensiveret indsatsen for at bistå lande i Øst og Syd med at leve op til deres forpligtelser, men ikke mindst i forhold til Ørkenspredningskonventionen er der behov for en større indsats. En stor del af Danidas program-samarbejdslande og de ulande, der modtager miljøbistand, har problemer med ørkenspredning, hvorfor der er grundlag for en mere systematisk indsats i forhold til implementeringen af denne konvention. 5. Danmark bør udarbejde en national strategi for bæredygtig udvikling, der kan virke som inspirator for andre lande. EU s strategi bør tilsvarende præges af unionens ønske om at kunne udvise globalt lederskab. Udkastet til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling har ikke et indhold, der kan siges at leve op til den selv-proklamerede ambition om at være foregangsland. Udkastet mangler at have som overordnet målsætning, at miljøbelastningen nedbringes til et niveau, som giver fremtidige generationer samme muligheder for at få opfyldt deres behov som de nuværende. Udkastet til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling er endvidere karakteriseret ved at mangle klare delmål med tidsfrister, ligesom der ikke er gjort nogen særlig indsats for at tage højde for de konsekvenser, Danmarks produktion og forbrug har for andre landes muligheder for at opnå bæredygtig udvikling.

4 Kommissionens forslag til en EU-strategi fokuserer snævert på Europa. Strategien bør som minimum garantere, at alle EU-politikker også vil blive vurderet for konsekvenserne uden for Europa, og den bør i højere grad understrege fællesskabets ønske om at udvise globalt lederskab. Herunder bør strategiens overordnede vision for et bæredygtigt EU inddrage det globale miljøs bæreevne, vigtigheden af at fremme bæredygtig produktionsog forbrugsmønstre samt vigtigheden af fattigdomsbekæmpelse i udviklingslandene. 6. Det officielle Danmark bør gøre en indsats for at engagere befolkningen og erhvervslivet i diskussioner om bæredygtig udvikling. Topmødet i Johannesburg er en god lejlighed til at få folk til at forholde sig til de globale miljø- og udviklingsproblemer. Den lejlighed vil de danske miljø- og ulandsorganisationer naturligvis søge at udnytte, men også det officielle Danmark bør gøre en indsats. - Ligesom tilfældet var forud for Rio-konferencen i 1992, hvor regeringen tog initiativ til "Vor Fælles Fremtid"-kampagnen. FN har taget initiativ til nogle få aktiviteter, som søges gennemført på globalt plan for at engagere befolkningen forud for topmødet. Disse og andre initiativer med samme formål bør gennemføres i Danmark. Der bør også fra officielt hold tages initiativ til at engagere erhvervslivet i topmødet og forberedelsesprocessen. Idet vi håber, at I må få en god og konstruktiv debat. Med venlig hilsen John Nordbo Koordinator for 92-gruppen Bilag: Skitse over muligt indhold i et globalt kompromis Nedenstående liste er ikke fuldstændig men viser nogle af de grundlæggende faktorer i et globale kompromis. Alle lande forpligter sig til: At gennemføre reelle miljøforbedringer igennem implementeringen af en national strategi for bæredygtig udvikling. At sikre, at en kommende vækst bliver bæredygtig og lever op til de internationale miljøkonventioner.

5 At overholde FN s charter om menneskerettigheder, herunder kvinders rettigheder, og ILO s grundlæggende arbejdstagerrettigheder. At udjævne ekstreme sociale og miljømæssige uligheder, så arbejdet for bæredygtig udvikling på internationalt plan også støttes på nationalt og regionalt plan. At samarbejde om at opnå fælles fremskridt ved international forhandling, og derved bl.a. sikre et globalt system til overvågning af overholdelsen af indgåede aftaler og sanktionsmuligheder. At inddrage hele deres respektive befolkning, kvinder såvel som mænd, i planlægning og gennemførelse af samfundsudviklingen. At arbejde på at opbygge en effektiv statsforvaltning. At bekæmpe korruption. Den rige del af verden forpligter sig til: At støtte bekæmpelsen af fattigdom gennem mere og bedre bistand til de fattigste lande både bilateralt og gennem multilaterale organisationer; massiv teknologioverførsel; gældslettelse og gunstige handelsaftaler - både bilaterale, regionale og gennem WTO. At støtte opbyggelsen af et bedre miljø og en bæredygtig udvikling i udviklingslandene. Dette indebærer støtte til både institutionel, organisatorisk og teknologisk kapacitetsopbygning. Denne støtte skal også fokusere på de sociale faktorer, der er grundlæggende for individers og nationers mulighed for at vælge en bæredygtig udvikling. At arbejde for at ændre egne forbrugsmønstre, dels gennem effektivisering og dels gennem fastsættelse af lofter for ressourceforbrug, baseret på økologiske hensyn, social retfærdighed og rimelighed. Den fattige del af verden forpligter sig til: At prioritere grundstene i en bæredygtig udvikling - miljø, uddannelse, sundhed, fattigdomsbekæmpelse, social lighed og kvinders ligestilling. At sikre sammenhæng mellem national politik og internationale konventioner og aftaler. At sikre lokalt ejerskab og civilsamfundsdeltagelse bl.a. ved at promovere pluralistiske og decentraliserede politiske systemer, gennem bedre vilkår for folkelig deltagelse - både kvinders og mænds - og evt. nødvendige institutionelle reformer.

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling 92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Hermed fremsendes 92-gruppens kommentarer til regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling "Udvikling med omtanke

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Debatoplæg om regeringens prioriteter for samarbejdet med Afrika i perioden 2007 til 2011 1. Nye udfordringer, nye svar Mange afrikanske

Læs mere

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere

Verden i morgen - skabes i dag

Verden i morgen - skabes i dag Verden i morgen - skabes i dag Det Økologiske Råds forslag til: En langsigtet dansk strategi for bæredygtig udvikling med globale hensyn 1 Verden i morgen skabes i dag Forfatter: Civilingeniør Søren Dyck-Madsen

Læs mere

HANDEL VÆKST OG UDVIKLING

HANDEL VÆKST OG UDVIKLING HANDEL VÆKST OG UDVIKLING STRATEGI STRATEGI FOR DANSK STØTTE TIL FREMME AF HANDEL, VÆKST OG UDVIKLING I VERDENS FATTIGSTE LANDE HANDEL, VÆKST OG UDVIKLING STRATEGI FOR DANSK STØTTE TIL FREMME AF HANDEL,

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996

Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Miljø- og Energiministeriet 1996 Titel Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Forside Klaus Holsting Illustrationer Af fotograf Klaus Holsting over

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 DEN NY VERDEN 2005:1 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Jannik Boesen, Stig Jensen og Henrik Nielsen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout:

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

DEN NY VERDEN 2007:3 We ll always have Paris

DEN NY VERDEN 2007:3 We ll always have Paris DEN NY VERDEN 2007:3 We ll always have Paris 1 Lars Engberg-Pedersen Dansk indenrigspolitik, Paris-erklæringen og udvikling en harmonisk relation? Solen var ved at gå ned over Nigerflodens vestlige bred.

Læs mere

Bruxelles, den 30. oktober 2009 (OR. en) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO 15265/09 CO CL 3

Bruxelles, den 30. oktober 2009 (OR. en) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO 15265/09 CO CL 3 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 30. oktober 2009 (OR. en) 15265/09 CO CL 3 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD I BRUXELLES DE 29.-30. OKTOBER 2009

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 Jannik Boesen, Stig Jensen og Henrik Nielsen Mens vi venter på miraklet Udviklingsmålene mod 2015 De otte 2015-mål 1. Bekæmpe fattigdom og sult 2. Sikre

Læs mere

Klima Hvad skal der til?

Klima Hvad skal der til? Klima Hvad skal der til? - Synspunkter og forslag fra 92-gruppen i forbindelse med klimakonventionsmødet på Bali, december 2007 Verden står overfor en global klimakrise. De seneste rapporter fra FN s klimapanel

Læs mere

FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig

FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig Forord...3 1. FN -- En bedre verden er mulig...4 2. Styrkelse af FN's Generalforsamling...5 Baggrund...5 3. En stærkere rolle til FN's økonomiske

Læs mere

92 gruppens nyhedsbrev nr. 6

92 gruppens nyhedsbrev nr. 6 nr. 6 Nyt om miljø & udvikling 92-gruppen er et samarbejde mellem 19 danske miljø- og udviklingsorganisationer. 92-gruppens organisationer arbejder aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig

Læs mere

Kapitel 7. Konklusion

Kapitel 7. Konklusion Kapitel 7. Konklusion 7.1 Indledning Siden 1993 har Danmark haft en særstilling i forhold til samarbejdet i den Europæiske Union. Selvom Danmark er fuldgyldigt medlem af EU, har Danmark en række undtagelser,

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE

STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL KOMMUNIKATIONSUDFORDRINGEN I DANMARK MÅL FOR KOMMUNIKATIONEN MÅLGRUPPER OG SEGMENTER GRUNDFORTÆLLING OG BUDSKABER

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 1 DEN NY VERDEN 2008:3 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Lars Engberg-Pedersen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout: Allan Lind Jørgensen

Læs mere

Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2. Klima: Verden må videre uden USA... 3. Kom nu EU grib Kyoto-chancen...

Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2. Klima: Verden må videre uden USA... 3. Kom nu EU grib Kyoto-chancen... Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2 Klima: Verden må videre uden USA... 3 Kom nu EU grib Kyoto-chancen... 4 Hvor er pengene til klima?... 4 Biobrændstof: Mens vi venter på EU Kommissionen...

Læs mere

FN-forbundets holdninger og anbefalinger til udvikling, administration og brug af den globale informations- og kommunikationsteknologi, ikt

FN-forbundets holdninger og anbefalinger til udvikling, administration og brug af den globale informations- og kommunikationsteknologi, ikt FN-forbundets holdninger og anbefalinger til udvikling, administration og brug af den globale informations- og kommunikationsteknologi, ikt Åben og bred adgang til informations- og kommunikationsteknologien

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere