Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan"

Transkript

1 Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets rolle på dagsordenen. Vi opfordrer kraftigt den danske regering til at fortsætte dette spor. Det indebærer, at Danmark i den fælles europæiske koordinering og i diskussionen om Busan Outcome Document arbejder aktivt for følgende målsætninger: 1. Demokratisk ejerskab er fundamentet for, at bistand kan bidrage effektivt til udvikling og bekæmpelse af fattigdom: Danmark skal i Busan processen bygge videre på Paris og Accra deklarationerne ved at fastholde og understrege demokratisk ejerskab som grundpillen i effektiv bistand. Demokratisk ejerskab kræver, at befolkningen herunder særligt de fattige og marginaliserede har en stemme i landenes udviklingspolitik. I Accra blev civilsamfundet anerkendt som en vigtig aktør i udviklingspolitikken. Denne rolle skal fastholdes og udvides i og efter Busan. Samtidig må Danmark skubbe på donorsamfundet for en implementering af løfterne fra Paris og Accra, da det er en forudsætning for, at partnerlandene får det nødvendige demokratiske råderum. 2. Forbedrede rammebetingelser for civilsamfundet: I mange lande er der et stigende pres på civilsamfundet. Nogle regeringer opfatter ejerskab som deres ret til at indsnævre rummet for civilsamfundet. Danmark skal i Busan og den efterfølgende implementering arbejde for et udvidet råderum for civilsamfundet. Dette skal ske internationalt gennem respekt for civile og politiske rettigheder og monitorering af råderummet, nationalt gennem pres på regeringer for at sikre gode rammebetingelser, og gennem langsigtet forudsigelig finansiering til civilsamfundsorganisationer. 3. Fastholde fokus på bekæmpelse af fattigdom som udgangspunktet for bistand: I Busan er der mange temaer på dagsordnen, der kan fjerne fokus fra det egentlige formål med udviklingsbistand fattigdomsbekæmpelse baseret på behov. Disse temaer er udtryk for øget instrumentalisering af udviklingsbistanden, udenrigs- og sikkerhedspolitiske hensyn. Danmark skal arbejde for, at fattigdomsbekæmpelse står i centrum. Dette dokument er de danske NGOers fælles position frem mod det 4. højniveaumøde (HLF4) om effektiv bistand i Busan i november-december Positionen er udtryk for de områder, vi som danske udviklingsorganisationer lægger særligt vægt på, og bygger videre på det globale civilsamfunds budskaber og forslag udtrykt i Better Aid positioner og på principperne for civilsamfundets udviklings-effektivitet udtrykt i Istanbul-principperne, der er blevet til gennem Open Forum processen. Side 1 af 6

2 Hvad forventer vi bliver resultatet fra Busan? De danske NGOer ønsker, at man i Busan når frem til enighed om en ny og bindende aftale, der bygger videre på og styrker Paris Deklarationen og Accra Agenda for Action. En sådan aftale skal gælde alle donorer, også de nye. Særligt finder vi det vigtigt at styrke det demokratiske ejerskab til udvikling både i Nord og Syd gennem bedre rammebetingelser for civilsamfundets deltagelse i og bidrag til udvikling, gennem åbne og demokratiske processer i udviklingslandene og gennem at donorerne giver bistand på en gennemsigtig, ansvarlig og forudsigelig måde, der styrker det demokratiske ejerskab. Evaluering og monitorering af Paris og Accra viser, at der fortsat mangler meget i at gennemføre aftalerne. Derfor skal Danmark arbejde for at Busan-aftalen indeholder specifikke, målbare og tidsbundne aftaler, der fortsat bliver monitoreret internationalt. Det er nødvendigt for at opretholde et pres på alle parter Efter Busan tyder alt på, at fokus vil blive på implementering af erklæringerne på det nationale niveau gennem nationale aftaler om bistand (national aid compact), hvor principperne for effektiv bistand vil indgå. Vi hilser denne udvikling velkommen. Det er i det enkelte land, at bistand skal gives og de demokratiske processer udvikles. Det er dog helt nødvendigt, at det ikke betyder, at donorer og udviklingslande løber fra tidligere aftaler. Det må ikke blive en udvanding af de globale principper, herunder enigheden om, at inddrage civilsamfundet lokalt, nationalt og internationalt. Danmark skal arbejde for, at nationale bistandsaftaler om bistand skal bygge på og videreføre Paris og Accra principperne, inklusiv en aktiv inddragelse af civilsamfundet Den skandinaviske model og den danske civilsamfundsstrategi Den skandinaviske model med et aktivt samspil mellem stat, marked, arbejdsmarkedsparter og civilsamfund er en god model for en demokratisk og deltagerorienteret samfundsmodel. I denne sammenhæng er det unikke den rolle, som civilsamfund kan spille i at holde staten og markedet ansvarlige og i samarbejde med stat og marked skubbe på for sociale forandringer, retfærdig fordelingspolitik og demokrati. Danidas Civilsamfundsstrategi fanger den skandinaviske model og -tilgang til civilsamfundet godt. Derfor har Danmark også en tradition for og særlig forpligtelse til i de internationale fora at fremme og styrke civilsamfundets rolle. Den danske regering bør med udgangspunkt i Civilsamfundsstrategien bruge Busanprocessen til at styrke civilsamfundets rolle i udviklingsprocesserne, herunder særligt bidrage til at skabe gode rammebetingelser for civilsamfundet, den nødvendige finansiering og en åben dialog med civilsamfundet på alle niveauer Danmark må på ambassadeniveau følge løfterne fra Accra om inddragelse af civilsamfundet, herunder udviklingen af et befordrende miljø for civilsamfundet og langsigtet effektiv finansiering Demokratisk ejerskab Demokratisk ejerskab er det grundlæggende princip for at sikre udvikling og effektivitet i bistand. Mange års erfaring har vist, at nationalt ejerskab er grundlaget for udvikling. Hvis udviklingsbistand Side 2 af 6

3 skal være effektiv og komme de fattigste til gode skal den være baseret på demokratisk ejerskab, hvor de fattige har en stemme og indflydelse. I Paris og Accra er det fastlagt, at donorerne skal fremme demokratisk ejerskab gennem først og fremmest at bruge landenes egne systemer, herunder bruge budget- og programstøtte. Det er også fastlagt, at udviklingsaftaler skal forhandles åbent, med klare mekanismer mod korruption og uden politiske betingelser med krav om særlige økonomiske politikker, der underminerer demokratiet i modtagerlandene. Det er legitimt at stille krav inden for FNs konventioners rammer og krav mod svindel og korruption, mens der skal være rum til innovative og nationalt tilpassede politikker i det enkelte land. Bistand skal være forudsigelig 3-5 år frem så der er rum for national og demokratisk planlægning. På disse områder har donorerne fortsat en lang vej at gå, som illustreret i den internationale evaluering af Paris Deklarationen. Danmark skal forsat presse på for at donorerne implementerer løfterne fra Paris og Accra om forudsigelig, flerårig bistand, som giver nationalt rum for demokratisk ejerskab til udvikling I effektivitetsbestræbelserne skal Danmark tage erfaringerne fra den humanitære reform i betragtning, herunder et utilsigtet ekstra administrations led mellem primær donor og modtagere i form af administration af pooled funds mv. Civilsamfundets og parlamenternes ringe kapacitet til at indgå i en kvalificeret dialog med regering og donorer om udviklingspolitik på nationalt niveau eller i fx uddannelses- eller sundhedssektoren er ofte en væsentlig barriere for at styrke det demokratiske ejerskab. For at fremme demokratisk ejerskab skal Danmark og danske organisationer målrettet arbejde for at styrke denne kapacitet, ikke bare for nationalt baserede fortaler-organisationer, men også for, at de væsentlige erfaringer og holdninger, der er repræsenteret hos mere lokale og specialiserede organisationer kommer til udtryk i udviklingspolitikken. Det kræver gode demokratiske rammebetingelser, kapacitetsopbygning og økonomisk støtte. Støtte til civilsamfundets kapacitet kan ofte med fordel gives via partnerskaber mellem nationale og internationale NGOer. Danmark og donorerne skal stille de nødvendige finansielle rammer til rådighed for at styrke kapaciteten i civilsamfundet, herunder støtte til partnerskaber mellem Syd og danske NGOer Gode rammebetingelser for civilsamfundet Accra Agenda for action anerkender civilsamfundet som en selvstændig og vigtig udviklingsaktør. Grundlaget for demokratisk ejerskab til udvikling er et politisk handlingsrum i landene hvor grundlæggende rettigheder om organisationsfrihed, ytringsfrihed og adgang til information er respekteret. Udviklingssamarbejdet skal støtte og respektere lokale og nationale indsatser og kapacitet til at bidrage til udvikling. Nationale udviklingsplaner og indsatser i de enkelte sektorer skal inddrage civilsamfundet, herunder særligt lokale grupper, fattige, personer med handicap, marginaliserede folk og kvinder. Deres stemmer skal fremmes, lyttes til og inddrages. I mange lande har regeriner sat det demokratiske rum for civilsamfundet under pres. Regeringer har i flere tilfælde benyttet Paris- og Accra principperne til at understrege det nationale ejerskab, forstået som regeringens ret til at uimodsagt at bestemme i sit land. Det er i mange tilfælde sket på bekostning af parlamenters og civilsamfunds rolle og indflydelse og har ledt til udemokratiske reformer. Accra principperne anerkender civilsamfundsaktørerne som udviklingsaktører i deres egen ret og kontrolforanstaltninger. De lande som har underskrevet Accra Agenda for Action har forpligtiget sig til at bidrage til at sikre et råderum for civilsamfundet (enabling environment), således at civilsamfundet kan bidrage aktivt til udvikling. Til trods for de forpligtelser som blev Side 3 af 6

4 givet i Accra i 2008, viser flere rapporter (bl.a. fra CIVICUS og ACT-alliancen) at i stadig flere lande bliver civilsamfundet obstrueret og undertrykt i sit arbejde. Rammebetingelserne for civilsamfundet er under pres fra stigmatisering og kriminalisering og direkte anslag mod enkeltpersoner med trusler og fysisk vold. Flere lande ser juridiske og administrative reformer og lovgivning, der vanskeliggør arbejdet for frie og uafhængige organisationer. Alle typer organisationer rammes, men særligt organisationer, der arbejder for øget åbenhed, demokrati og ansvarlighed og som søger indflydelse på de politiske processer bliver hårdt ramt, ikke mindst når de kræver respekt for menneskerettigheder til de mest marginaliserede grupper i samfundet. Danmark bør arbejde aktivt for at respekt for og efterlevelse af menneskerettighedsstandarder ligger til grund for sluterklæringen og teksten fra HLF4 i Busan og en aktiv international monitorering af råderummet for civilsamfundet Danmark må bidrage til at lægge pres på partnerlande for at respektere og udvide civilsamfundets råderum igennem lovgivning og respekt for de grundliggende rettigheder som de har forpligtet sig til igennem internationale konventioner om politiske og civile rettigheder Danmark må bidrage til en langsigtet finansiering af civilsamfundet i syd for at sikre deres langsigtede politike arbejde Civilsamfundets egen ansvarlighed Samtidig med at civilsamfundet i Accra blev anerkendt som en selvstændig og vigtig udviklingsaktør er vi som NGOer også blevet udfordret på vores egen praksis. Efterfølgende har det internationale civilsamfund udviklet Istanbul-principperne. Det er et godt overordnet grundlag for at holde civilsamfundsorganisationer på alle niveauer ansvarlige for nogle overordnede principper om ansvarlighed og fastslår civilsamfundets centrale rolle i demokratiske processer, som talerør for fattige mennesker og forsvar for menneskerettighederne. For danske udviklingsorganisationer er det vigtigt at konkretisere Istanbul-principperne og implementere dem gennem at sikre ansvarlighed og effektivitet i vores egen praksis. Mange danske organisationer er i gang med at gennemføre tiltag for at effektivisere deres bistand. Som noget unikt skal danske NGOer, der får Danida-midler, rapporterer på en del af principperne i forbindelse med rapportering på den danske civilsamfundsstrategi. Danske NGOer vil udvikle og implementere klare og monitorerbare principper for, hvordan vi står til ansvar over for målgruppen og effektivt fremmer udvikling Konkret på landeniveau vil vi koordinere mellem danske organisationer, når det er relevant I lande med danske ambassader opfordrer vi til fælles koordination for at fremme mere effektiv bistand til civilsamfundet Gensidig ansvarlighed og gennemsigtighed Ved at underskrive Accra Agenda for Action har udviklingsaktørerne forpligtiget sig til større åbenhed og ansvarlighed. Både nationale myndigheder og givere har forpligtiget sig til at dele relevant information, både med hinanden og med borgerne. Det er et grundlæggende problem at bistand er blevet givet på en måde, som har bidraget til at myndigheder i udviklingslande primært holdes ansvarlige over for donorer og kun i meget begrænset omfang overfor landets egne borgere. Bistand skal gives på en måde, som både styrker nationale styringssystemer og kapacitet til at levere ydelser til sine egne borgere, og som sikrer at befolkningen kan stille myndighederne til ansvar. Side 4 af 6

5 Budgetstøtte er et godt virkemiddel til at styrke opbygningen af nationalstatens opgaver, men det skal være muligt for borgerne og civilsamfundet at få information om brugen af både disse midler og landets øvrige indtægter. Danmark skal arbejde for øget gennemsigtighed i udviklingsarbejdet på alle planer, herunder demokratisk og parlamentarisk behandling af både bistandsmidler og øvrige nationale og lokale offentlige budgetter. For at sikre demokratisk kontrol og debat bør en andel af program- og budgetstøtte sættes af til at finansiere uafhængige civilsamfundsaktører og medier i deres arbejde med budgetovervågning og politisk fortalerarbejde det skal Danmark arbejde for. For at adressere problemet med øget ulighed bør Danmark fremme forslag om at modtagerlande skal rapportere på fremskridt i ligestilling (i forhold til køn, etnicitet, mm.) og mere ligelig fordeling af goder. Den private sektor og udvikling for bekæmpelse af fattigdom I Busan bliver et vigtigt tema den private sektors rolle i udvikling. Den private sektor spiller en central rolle i udvikling gennem at skabe vækst og arbejdspladser, der er grundlaget for, at udviklingslande på lang sigt kan klare sig selv. På den anden side er der ofte problemer forbundet med den private sektor i form af sociale og miljømæssige problemer og økonomisk udnyttelse af mennesker og ressourcer. Det er særligt tilfældet for udvindingen af olie og mineraler, som står for en meget stor del af den private sektor i Afrika, men også i andre udviklingslande. I en udviklingssammenhæng og når der bruges udviklingsmidler til at fremme den private sektor er det vigtigt at analysere udviklingseffekter forstået som fattigdomsreduktion. Indledningsvist er det internationalt centralt at blive enige om at definere hvilke rammer, den private sektor udviklingsmæssigt arbejder indenfor. ILO og OECD har udarbejdet instrumenter og guidelines, som Danmark skal tage som udgangspunkt. Den privatsektor drevne vækst må ikke blive job-løs, men bør medføre skabelsen af anstændige- og fattigdomsorienterende jobs. Her er ILOs Decent Work dagsorden, som en del af MDG målene, helt central. Begrebet omfatter anerkendelse af arbejdstagerrettigheder; beskæftigelse og indkomstmuligheder; social beskyttelse og social sikring; og social dialog og trepartsmodellen. Kriterierne for at indgå udviklings kontrakter med den private sektor bør indeholde en screening af om de overholder Decent Work dagsordenen, om de respekterer de fundamentale ILO konventioner og om de samtidig tager hensyn til miljømæssig bæredygtighed og køns-balancen. Ligeledes skal det sikres at projekterne bidrager til fattigdomsreducerende udvikling. Danmark bør arbejde for at: Opstille fælles rammer og opsætte klare og målbare kriterier for, hvordan den private sektor bidrager til udvikling, ikke mindst i form af arbejdspladser, efterspørgsel og en fair skattebetaling i udviklingslandene. Støtte etablering af screening mekanismer for indgåelse af kontrakter hvor fagforeninger og andre demokratisk funderede aktører sikrer at de indgåede kontrakter opfylder de opstillede udviklings- og miljøkrav. Involveringen af den private sektor i udvikling ikke medfører, at statens rolle i skabelsen af public goods og services bliver væsentligt forringet. Side 5 af 6

6 Sammenhæng mellem udvikling og andre politikområder Udviklingsbistand er kun en marginal del af ressource-flowet mellem Nord og Syd. Derfor er det afgørende for at sikre en effektiv udviklingsbistand, at andre politikområder spiller med i stedet for imod. Der kan mobiliseres betydelige midler til udvikling fra andre politikområder. Det gælder i særskilt grad handel, hvor handelspolitikken skal tilgodese de fattig landes interesser, men i høj grad også politik rettet mod at stoppe kapitalflugt fra udviklingslandene, både fra korrupte individer i ulandene, men også gennem multinationale selskabers skatteunddragelse. Ligeledes er bekæmpelse af klimaforandringerne centralt for at bibeholde grundlaget udvikling. Danmark må arbejde for retfærdige handelsaftaler, klimaaftaler og større gennemsigtighed i multinationale selskabers regnskaber og skattely. Danmark må etablere mekanismer, hvor der automatisk screenes for, hvordan politikker påvirker udviklingsmålsætningerne og arbejde for sådanne mekanismer i international bistand. Side 6 af 6

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Vi styrker danske folkelige organisationers samarbejde om global bæredygtig udvikling gennem koordinering, vidensdeling og vidensopbygning, fælles udmeldinger, repræsentation

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING

RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING RETTEN TIL KUNST OG KULTUR STRATEGISK RAMME FOR KULTUR OG UDVIKLING Juni 2013 INDHOLD FORORD 3 1. REALISERING AF MENNESKERETTIGHEDER GENNEM KULTUR OG UDVIKLING 4 2. FORSTÆRKE MENNESKERS HANDLEKRAFT GENNEM

Læs mere

DANMARKS UDVIKLINGSBISTAND TIL TANZANIA 2007-2011 DANSK BISTAND INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDESTRATEGI I TANZANIA

DANMARKS UDVIKLINGSBISTAND TIL TANZANIA 2007-2011 DANSK BISTAND INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDESTRATEGI I TANZANIA DANMARKS UDVIKLINGSBISTAND TIL TANZANIA 2007-2011 DANSK BISTAND INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDESTRATEGI I TANZANIA INDHOLD Oversigt 2 Landeprogrammet 2 Fattigdomsstrategi budgetstøtte 4 Erhvervssektorprogram

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN. 40,0 mio. kr. 2012-2014 (24 måneder)

Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN. 40,0 mio. kr. 2012-2014 (24 måneder) GRV 46.C.1-11. Anbefalet til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Programstøtte til den Internationale Naturbevaringssammenslutning IUCN International Union for the Conservation of Nature

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede United Nations, New York, 1994 Socialministeriet, København,

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI Invitation til det fælles demokratiske medborgerskab I Danmark

Læs mere

Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati. Mere handel. Nye job.

Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati. Mere handel. Nye job. Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati Mere handel. Nye job. Maj 2014 Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati Mere handel. Nye job. Maj 2014 Regeringens strategi

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere