Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ordinær generalforsamling"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse /16 Allerød den 28. maj 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 24. juni 2015 kl i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V. Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest fredag den 19. juni 2015 via aktionærportalen på investor.matas.dk eller ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk og bliver ikke webcastet. Der vil blive serveret kaffe og kage fra kl til Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2014/15 med revisionspåtegning. 3. Forslag om fordeling af årets overskud i henhold til det godkendte regnskab, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse. 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen. 5. Godkendelse af vederlagsniveau til bestyrelsen for regnskabsåret 2015/ Behandling af forslag fremsat af aktionærerne og/eller bestyrelsen. Forslag fra bestyrelsen: 6.a. 6.b. Nedsættelse af selskabets aktiekapital. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. ****** Matas A/S Rørmosevej 1 Postboks Allerød Tlf.: Fax: CVR-nr af 7

2 De fuldstændige forslag Ad dagsordenens punkt 1 Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning tages til efterretning af generalforsamlingen. Ad dagsordenens punkt 2 Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2014/15 godkendes af generalforsamlingen. Ad dagsordenens punkt 3 Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2014/15 på DKK 5,80 pr. aktie á nominelt DKK 2,50. Udbyttet udbetales mandag den 29. juni 2015 efter generalforsamlingens godkendelse. Ad dagsordenens punkt 4 Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til bestyrelsen og direktionen. Ad dagsordenens punkt 5 Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender uændrede honorarer til bestyrelsens medlemmer for 2015/16 svarende til et grundhonorar på kr., mens formanden modtager 2,5 gange grundhonorar og næstformanden modtager 1,5 gange grundhonorar. Formanden for revisionskomitéen modtager 1,25 gange grundhonorar. Ad dagsordenens punkt 6.a Som oplyst i selskabsmeddelelse /15 har bestyrelsen besluttet at udnytte bemyndigelsen til køb af egne aktier givet på generalforsamlingen den 30. juni 2014 samt at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram med et maksimalt vederlag på DKK 100 mio. i perioden fra og med 18. november 2014 til senest 27. maj Aktietilbagekøbsprogrammet blev gennemført i perioden fra 18. november 2014 til 20. maj Der henvises til selskabsmeddelelserne herom offentliggjort på selskabets hjemmeside: investor.matas.dk. Bestyrelsen foreslår på den baggrund, at selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK fra nominelt DKK til nominelt DKK ved annullering af en del af selskabets beholdning af egne aktier, i alt egne aktier á DKK 2,50, svarende til 1,20 % af selskabet samlede aktiekapital. Formålet med nedsættelsen af selskabets aktiekapital er udbetaling til aktionærerne ved, at selskabet tilbagekøber egne aktier i overensstemmelse med tidligere generalforsamlingsbemyndigelser til bestyrelsen. Bestyrelsen oplyser i den forbindelse, at de egne aktier er erhvervet for i alt DKK , således at der ud over det nominelle nedsættelsesbeløb på DKK er blevet udbetalt DKK til aktionærerne. Efter kapitalnedsættelsen vil selskabets aktiekapital udgøre nominelt DKK Vedtagelse af forslaget om kapitalnedsættelse medfører følgende ændring til vedtægternes punkt 2.1, som vil have virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse: Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr , fordelt i aktier á nominelt kr. 2,50 eller multipla heraf. Ad dagsordenens punkt 6.b Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier for op til 10% af aktiekapitalen, idet selskabets besiddelse af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10% af aktiekapitalen. Købsprisen må ikke afvige mere end 10% fra børskursen på Nasdaq Copenhagen på købstidspunktet. 2 af 7

3 Ad dagsordenens punkt 7 Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår genvalg af alle medlemmer af bestyrelsen: - Lars Vinge Frederiksen - Lars Frederiksen - Ingrid Jonasson Blank - Christian Mariager - Birgitte Nielsen En beskrivelse af de af bestyrelsen foreslåede kandidater til bestyrelsen fremgår af bilag 1. Ad dagsordenens punkt 8 Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr , som revisor. Vedtagelseskrav, aktiekapital, registreringsdato, deltagelse og stemmeret Bestyrelsens forslag fremsat under dagsordenens punkt 6.a skal for at kunne vedtages tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. vedtægternes 7.2. Vedtagelse af alle øvrige fremsatte forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed i medfør af vedtægternes 7.1. Selskabets samlede nominelle aktiekapital udgør DKK fordelt på aktier á DKK 2,50, svarende til i alt stk. aktier. Hvert aktiebeløb på DKK 2,50 giver én stemme. En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er onsdag den 17. juni De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse forudsætter, at der er indløst adgangskort. Rekvirering af adgangskort kan ske senest fredag den 19. juni 2015 på en af følgende måder: - Ved elektronisk tilmelding gennem selskabets aktionærportal på investor.matas.dk, eller - ved indsendelse af tilmeldingsblanket i udfyldt, dateret og underskrevet stand pr. brev til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, pr. telefax til eller indscannet pr. e- mail til Tilmeldingsblanketten kan hentes fra selskabets hjemmeside investor.matas.dk. 3 af 7

4 Fuldmagt Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, har mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller en anden navngiven tredjemand. Fuldmagt kan afgives senest fredag den 19. juni 2015 på en af følgende måder: - Elektronisk gennem selskabets aktionærportal på investor.matas.dk, eller - Ved indsendelse af fuldmagtsblanket, der kan hentes på selskabets hjemmeside, investor.matas.dk. Den udfyldte, daterede og underskrevne fuldmagtsblanket sendes til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, pr. telefax til eller indscannet pr. til så den er Computershare A/S i hænde inden fristens udløb. Brevstemme Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, har endvidere mulighed for at brevstemme. Brevstemme kan afgives senest tirsdag den 23. juni 2015 på en af følgende måder: - Elektronisk gennem selskabets aktionærportal på investor.matas.dk, eller - Ved indsendelse af brevstemmeblanket, der kan hentes på selskabets hjemmeside, investor.matas.dk. Den udfyldte, daterede og underskrevne brevstemmeblanket sendes til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, pr. telefax til eller indscannet pr. e- mail til så den er Computershare A/S i hænde inden fristens udløb. Spørgsmål fra aktionærerne Aktionærer kan stille spørgsmål til ledelsen på generalforsamlingen. Spørgsmål til dagsorden og øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen m.v. kan ligeledes stilles skriftligt og skal være selskabet i hænde en uge før generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til eller pr. post til selskabets adresse, Matas A/S, Rørmosevej 1, 3450 Allerød, mærket Investor Relations. Øvrige oplysninger I en periode på tre uger før generalforsamlingen, inklusiv datoen for generalforsamlingens afholdelse, gøres følgende oplysninger tilgængelige på selskabets hjemmeside, investor.matas.dk: - Indkaldelsen - Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen - De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen - Dagsordenen og de fuldstændige forslag - Revideret årsrapport 2014/15 - De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller ved brevstemme Allerød den 28. maj 2015 På vegne af bestyrelsen for Matas A/S 4 af 7

5 Lars Vinge Frederiksen Bestyrelsesformand For yderligere information Aktionærer: Presse og medier: Jesper Breitenstein Henrik Engberg Johannsen Head of Investor Relations Informations- og miljøchef Tlf Tlf af 7

6 Bilag 1 Beskrivelse af de af bestyrelsen foreslåede kandidater til bestyrelsen Lars Vinge Frederiksen Født 1958, dansk statsborger og professionelt bestyrelsesmedlem siden Har været formand siden 2013, hvor han indtrådte i bestyrelsen. Er endvidere også formand for vederlags- og nomineringskomitéen samt medlem af revisionskomitéen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Vinge Frederiksen på grund af hans særlige kompetencer inden for ledelse og strategiudvikling. Lars Vinge Frederiksen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt i Komitéen for god Lars Vinge Frederiksen er medlem af bestyrelsen i Falck A/S, Rockwool A/S, Widex A/S, Augustinus Industri A/S, Hedorf Holding A/S. Endvidere næstformand for Komitéen for god Selskabsledelse og medlem af Supervisory Board i PAI Partners SA, Frankrig. Lars Frederiksen Født 1969, dansk statsborger og professionelt bestyrelsesmedlem siden Har været medlem af bestyrelsen siden 2007 og er medlem af vederlags- og nomineringskomitéen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Frederiksen på grund af hans generelle ledelseserfaring og detailhandelsekspertise. Lars Frederiksen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt i Komitéen for god Lars Frederiksen er bestyrelsesformand i Clea Capital Ltd., Burner International A/S og Jægersborg Ejendomme A/S. Ingrid Jonasson Blank Født 1962, svensk statsborger og professionelt bestyrelsesmedlem siden Har været medlem af bestyrelsen siden Bestyrelsen foreslår genvalg af Ingrid Jonasson Blank på grund af hendes generelle ledelseserfaring inden for detailvirksomhed og bestyrelseserfaring fra børsnoterede virksomheder. Ingrid Jonasson Blank indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt i Komitéen for god Ingrid Jonasson Blank er medlem af bestyrelsen i Ambea Vård & Omsorg AB, Musti ja Mirri Grp Oy, Fiskars Oyj, Orkla ASA, Bilia AB, Royal Unibrew A/S, ZetaDisplay AB, Travel Support & Services AB og Norm Research & Consulting AB. Christian Mariager Født 1961, dansk statsborger og professionelt bestyrelsesmedlem siden Bestyrelsen foreslår genvalg af Christian Mariager på grund af hans generelle strategi- og ledelseserfaring inden for konsumentvarer og detailhandel. Christian Mariager indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt i Komitéen for god Christian Mariager er bestyrelsesmedlem i Ferrara Inc., USA. 6 af 7

7 Birgitte Nielsen Født 1963, dansk statsborger og professionelt bestyrelsesmedlem siden Har været medlem af bestyrelsen siden 2013 og er formand for revisionskomitéen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Birgitte Nielsen på grund af hendes generelle ledelses- og bestyrelseserfaring og omfattende finansielle- og regnskabsmæssig forståelse. Birgitte Nielsen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem ifølge punkt i Komitéen for god Birgitte Nielsen er medlem af bestyrelsen i Topdanmark A/S, Kirk Kapital A/S, Arkil Holding A/S, Gigtforeningen og De Forenede Ejendomsselskaber A/S. Endvidere Formand for revisionsudvalget i Arkil Holding A/S og medlem af revisionsudvalget i Topdanmark A/S. 7 af 7

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 221 SELSKABSMEDDELELSE 23. februar 2015 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling GN Store Nord A/S Ordinær generalforsamling Fredag den 21. marts 2014, kl. 10.00 CVR-nr. 24257843 2 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 70 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen af at indkalde til den ordinære generalforsamling i ISS A/S, CVR nr. 28 50 47 99, ( Selskabet ), der afholdes

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen af at indkalde til den ordinære generalforsamling i ISS A/S, CVR nr. 28 50 47 99, ( Selskabet ), der afholdes Til aktionærerne i ISS A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISS A/S Bestyrelsen har hermed fornøjelsen af at indkalde til den ordinære generalforsamling i ISS A/S, CVR nr. 28 50 47 99, ( Selskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 02 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 02 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 02 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVR-nr.: 54879415 Side 1/3 13.

Læs mere

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVRnr.: 54879415 Side 1/3 19. marts 2015 INDKALDELSE

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for, CVR-nr. 26 52 77 67 ("Selskabet"), indkalder hermed til Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S 1 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CVR-nr.: 14 70 72 04) Til aktionærerne i Københavns Lufthavne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere