29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn af egne aktier 7.5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5"

Transkript

1 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl IC Companys A/S Raffinaderivej København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli juni 2014 med revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse aff årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse eller om dækning af underskud i henholdd til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 5. Godkendelse af bestyrelsenss vederlag for indeværende regnskabsår 6. Valg af revisor 7. Forslag fra bestyrelsen: 7.1 Ændring af selskabets navn og optagelse af nyt binavn 7.2 Fornyelsee af bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af a aktiekapitalen 7.3 Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants dertil hørende kontante kapitalforhøjelser og til gennemførsel aff de Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier Godkendelse af revideret vederlagspolitik for selskabet 8. Eventuelt

2 Ad dagsordenens punkt 2: Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport godkendes. Ad dagsordenens punkt 3: Bestyrelsen foreslår, at overskuddet i henhold til den følgende måde: godkendtee årsrapportt disponeress på Foreslået udbytte (mio. DKK) Foreslås overført til næste år (mio. DKK) Årets resultat (mio. DKK) 49,3 94,2 143,5 Det foreslåede udbytte svarer til en udbyttebetaling på DKK 3,00 pr. udbytteberettiget aktie. Ad dagsordenens punkt 4: Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmb medlemmer: - Niels Martinsen; - Henrik Heideby; - Anders Colding Friis; - Ole Wengel; - Annette Brøndholt Sørensen. Per Bank genopstiller ikke, og bestyrelsen foreslår, at Michael Hauge Sørensen vælges som nyt generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem. En nærmere beskrivelse af kandidaterne er tilgængelig på IC Companys A/S hjemmeside, under Investorer/Generalforsamling/Generalforsamling Materiale. Ad dagsordenens punkt 5: Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for indeværendee regnskabsår udgør DKK , hvoraf DKK udgør særskilt vederlag til revisionsudvalget, DKK udgør særskilt vederlag til vederlagsudvalget og DKK til t operations udvalget (nyt udvalg). Ad dagsordenens punkt 6: Bestyrelsen foreslår genvalg partnerselskab. af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisions- Ad dagsordenens punkt 7.1: Bestyrelsen foreslår ændring af selskabets navn fra IC Companyss A/S til IC Group A/S, idet bestyrelsen samtidig foreslår at optage IC Companys A/ /S som nyt binavn. b Forslaget indebærer en ændring af 1 i selskabets vedtægter, der herefter vil have følgende ordlyd: Selskabets navnn er IC Group A/S. Selskabet driverr tillige virksomhed underr binavnene IC Companyss A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand Farm A/S.

3 I konsekvens af ændringen af selskabets navn foreslås det videre at a ændre ICC Companys til IC Group i samtlige bilag til selskabets vedtægter, det vil sige henholdsvis fire steder i bilag 1, to steder i bilag 2, fire steder i bilag 3 og to steder i bilag 4. Såfremt ændringen af selskabets navn vedtages, vil selskabet ændre hjemmeside fra til ogg i konsekvens heraf foreslås det i vedtægternes 7, 3. afsnit, 11, 2. afsnit og 11, 4. afsnit at indsætte ordene eller www. icgroup.net før Ad dagsordenens punkt 7.2: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelsee af aktiekapitalen i vedtægternes 5 A fornyes, således at bemyndigelsen løber indtil 23. september 2019 på tilsvarende vilkår som fastsat i den nuværende 5 A. Forslaget indebærer, at datoen 20. oktober 2014 udgår i vedtægternes 5 A, 2. afsnitt og erstattes af datoen 23. september Ad dagsordenens punkt 7.3: Det foreslås at bemyndige bestyrelsen til uden fortegningsret for selskabets aktionærerr - at udstede warrants, der giver ret til at tegne for indtil nomineltt DKK aktier i selskabet. Det foreslås endvidere at bemyndige bestyrelsen til at gennemføre de til de vedtagne warrants hørende kontante kapitalforhøjelser. Bemyndigelserne foreslås indsat i selskabetss vedtægter som nyt 5 G, der skal have følgende ordlyd: Bestyrelsen er bemyndiget til t ad én ellerr flere gange at udstede warrants, w der giver ret til at tegne for indtil nominelt DKKK aktier, dog kan reguleringg i henhold til almindelige, generelle reguleringsmekanismer fastsat t af bestyrelsen/direktionen medføre et større eller mindre nominelt beløb. Bemyndigelsen er gældende til og med den 23. september Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af warrants i henhold til t denne bemyndigelse, idet disse skal udstedes til fordel for visse ledende medarbejdere, herunder direktionen, efter bestyrelsens nærmere beslutning. Warrants skal give ret til at tegne t aktier til mindst markedskursenn på tildelingstidspunktet. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for warrants, der d udstedes i henhold til t bemyndigelsen. Vilkårene for de ledende medarbejderee og direktionen kan væree forskellige. Bestyrelsen kan efter de til enhver tidd gældende regler genanvende ellerr genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at a genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelsee forstås adgang for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om warrants. Ved V genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis allerede udstedte warrants err bortfaldet. Bestyrelsen er bemyndiget till i perioden til og med 23. september at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK aktier i selskabet. Kapitalforhøjelserne skal gennemføres ved kontant ndbetaling i forbindelse med udnyttelse af warrants. De ovenfor nævnte almindelige, generelle reguleringsmekanismer kan dog medføre et større nominelt beløb, hvilket er omfattet af denne bemyndigelse. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved v udnyttelse af udstedte warrants. Aktierne skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn.

4 Ad dagsordenens punkt 7.4: Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabett erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse påå op til 10%. Ad dagsordenens punkt 7.5: Bestyrelsen foreslår godkendelsee Vederlagspolitik, som er tilgængelig på IC Companys A/S hjemmeside, under Investorer/ /Generalforsamling/Generalforsamling Materiale. VEDTAGELSESKRAV Til vedtagelse af forslagene under punkt 7.1, 7.2 og 7.3 kræves tiltrædelsee af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskaps pitalen, som er repræsenteret. Dagsordenens øvrige forslag kan vedtages med almindeligt stemmeflertal. ADGANGSKORT OG FULDMAGT Aktionærer skal have et adgangskort for at kunne deltage på generalforsamlingen. Selskabet anbefaler, at adgangskort rekvireres online på under punktet Investorer. VP-kontonummer og internetkode til online bestilling fremgår af fremsendt indkaldelse. Alternativt kan VP-kontonummer og internetkode rekvireres hos Computershare A/S. Bestilling af adgangskort kan tillige ske hos Computershare A/S påå telefax eller ved returnering af tilmeldingsblanket, derr kan downloades på til Computershare A/S pr. post. Tilmelding skal være Computershare A/S A i hændee senest den 19. september Såfremt en aktionær er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan aktionæren give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til aktionærens aktier eller afgive stemmee via brev. Selskabets bestyrelse modtager gerne fuldmagter fra aktionærerne. I så fald anbefaler selskabet, at fuldmagt afgives elektronisk viaa under punktet Investorer. Fuldmagt kan også afgives ved anvendelse af fuldmagtsblanket, der kan downloades på VP-kontonummer ogg internetkode til online afgivelse af fuldmagt fremgår af den fremsendte indkaldelse eller kan rekvireress hos Computershare A/S. Fuldmagten skal afgives elektronisk eller være Computershare A/S i hænde senest 19. september Brevstemme kan afgives elektronisk via eller ved at udfylde og fremsende brevstemmeformular, der kan downloades på til Computershare A/S. Brevstemmen skal afgives elektronisk eller være v Computershare A/S i hænde senest 23. september 2014 kl AKTIEKAPITALENS STØRRELSE, STEMMERET T OG KONTOFØRENDE PENGEINSTIP ITUT Selskabets aktiekapital udgør DKK fordelt på aktier à DKK 10. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10 én stemme.

5 Vedtægternes 10 bestemmer,, at aktionærernes ret til at deltage i og afgive stemmee på generalforsamlingen fastsættess i forhold til de aktier, som aktionærerna e besidderr på registreringsdatoen. Registreringsdatoen err datoen én uge forudd for generalforsamlingens afholdelse. Besiddelsen af aktier opgøress på baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er noterett deri. Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut. AKTIONÆRERNES SPØRGERET Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål sendes s til selskabets adresse, Raffinaderivej 10, København S (mrk. Generalforsamling ). Aktionærerne kan endvideree mundtligt på generalforsamlingen stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold. INFORMATION PÅ SELSKABETS HJEMMESID E Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende dokumenter blive gjort tilgængeligee på selskabets hjemmeside (i) indkaldelsen, (ii) det d samledee antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, inklusive den reviderede årsrapport for 2013/ /14, (iv) dagsordenen og de fuldstændige forslag samt (v) formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemme. København, den 29. august 2014 Bestyrelsen IC Companys A/S CVR-nr Henvendelser vedrørende dennee meddelelsee bedes rettet til: Jens Bak-Holder IR Manager Telefon:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015 TORM A/S generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand,

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

FAN TRUST AARHUS Referat af Generalforsamling i Aarhus Elite A/S med Fan Trust Aarhus' kommentarer.

FAN TRUST AARHUS Referat af Generalforsamling i Aarhus Elite A/S med Fan Trust Aarhus' kommentarer. Referat af Generalforsamling i Aarhus Elite A/S med Fan Trust Aarhus' kommentarer. Fan Trust Aarhus deltog fredag den 24. oktober klokken 14.00 i Generalforsamling i selskabet Aarhus Elite A/S. Til stede

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Henrk Gürler, gav herefter ordet

Henrk Gürler, gav herefter ordet -l, rf, Henrk Gürler, gav herefter ordet stemmeise med pkt. 1 1.1 i Komerup, som bestyrelsen i overenshavde udpeget tildirigent. Dirigenten konstaterede med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere