Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro"

Transkript

1 Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION

2 Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 2013 Danmarks Akkrediteringsinstitution Citat med kildeangivelse er tilladt Rapporten er tilgængelig i elektronisk form via

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Vurdering af de enkelte kriterier 8

4 1 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania med udbud i Hobro. Undervisningen vil finde sted på Kirketoften 7 i Hobro. AI indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering AIs indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om udbuddet opfylder alle de kriterier, der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet opfylder kriterierne om: Efterspørgsel og aftagerkontakt (kriterium 1) Praktikpladser (kriterium 2) Tilrettelæggelse (kriterium 3) Videngrundlag (kriterium 4) Fagligt miljø (kriterium 5) Faciliteter og ressourcer (kriterium 6) Kvalitetssikring (kriterium 7). Mere information I rapportens kapitel 3 findes ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 4

5 2 Indledning Denne rapport indeholder AIs akkrediteringsvurdering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro. Der er tale om en allerede godkendt uddannelse, jf. bekendtgørelse nr. 699 om erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) af Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsesudbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og Uddannelsesministeriet. Uddannelsesministeriet beslutter på den baggrund, om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog, at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for udbuddets relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 2 til bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv., nr. 684 af Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af en ansøgning med tilhørende bilag fra Erhvervsakademi Dania. I ansøgningen har uddannelsesinstitutionen skullet redegøre for og dokumentere, hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Organisering AI har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Steen Michael Hejndorf, cand.oecon., cand.scient.pol. Lektor på logistikøkonomuddannelsen og professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle. Har bl.a. undervist i logistikfag, systemudvikling, organisation, global økonomi og HR. Ekstern lektor og underviser på masteruddannelsen i corporate communication ved Aarhus Universitet. Censor på finansøkonomuddannelsen og markedsføringsøkonomuddannelsen. Gitte Top Jensen, cand.jur., diplomuddannelse i financing of entrepreneurs. Uddannelseskoordinator på professionsbacheloruddannelsen i finans ved Cphbusiness. Har været med Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 5

6 til at udvikle logistikøkonomuddannelsen i Danmark og er i dag censor på samme uddannelse. Har undervisningserfaring inden for bl.a. erhvervsjura, finansjura, finansielle forretninger, rådgivning og etik. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Akkrediteringskonsulent Karabi Bergmann og projektmedarbejder Simon Haugaard Corydon fra AI har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport, som ekspertpanelet derefter har godkendt. Projektleder Kirstine Westh Larsen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til AIs øvrige akkrediteringsvurderinger af nye uddannelser og udbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelsesudbud. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Ansøgning og bilag Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Offentliggørelse af en rapport. AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (ansøgning og bilag) på grundlag af en skriftlig vejledning, som er tilgængelig på Ekspertpanelet og AI har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. nr. 684 af , og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurdering. Rapporten er efterfølgende blevet godkendt af ekspertpanelet. Rapporten har været sendt i høring på uddannelsesinstitutionen. Ansøgeren har indsendt et høringssvar. Høringssvaret er indgået i det samlede vurderingsgrundlag. AI har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Ændringer på baggrund af høringen Institutionens høringssvar har medført formuleringsmæssige ændringer i rapporten uden betydning for vurdering af nogen kriterier. I høringsversionen af rapporten stod der, at det var en mindre svaghed ved ansøgningen, at behovsanalysen havde en stor vægt på transportområdet, men knap så meget vægt på import/eksport og logistik. På baggrund af høringssvaret er denne sætning blevet fjernet. Lovgrundlag Pr. 1. juli 2013 har Danmarks Akkrediteringsinstitution overtaget opgaven med at akkreditere videregående uddannelser fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) som følge af lov akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner nr. 601 af 12/ Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 6

7 Akkrediteringsansøgninger, som er indsendt til EVA til ansøgningsfristen i juni 2013 behandles på baggrund af bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. nr. 684 af Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 7

8 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for, at det geografiske dækningsområde udgøres af kommunerne Skive, Viborg, Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Skanderborg, Odder, Hedensted, Horsens og Silkeborg. Udbuddet henvender sig til virksomheder, der arbejder med transport, logistik, import og eksport, fx inden for transportbranchen og i andre virksomheder, som har brug for effektiv styring af varestrømme, dels internt i forbindelse med produktionsplanlægning, dels eksternt i forhold til internationale samarbejdspartnere. En logistikøkonom kan selvstændigt varetage arbejdet med at planlægge, organisere, realisere og styre komplekse logistik- og transportløsninger nationalt og internationalt. Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren har foretaget en tilstrækkelig behovsanalyse. Behovsanalysen består af tre elementer, hvoraf det ene er, at ansøgeren har opgjort antallet af virksomheder inden for transportbranchen i dækningsområdet, herunder har ansøgeren identificeret de tre største virksomheder, der har over ansatte. Det andet element i analysen er, at ansøgeren har været i dialog med en række aftagervirksomheder, bl.a. Wrist Ship Supply og Nordenta A/S i dækningsområdet, som ekspertpanelet finder relevante. Aftagervirksomhederne har bekræftet, at logistikøkonomer vil dække et kompetencebehov inden for området. Det tredje element i analysen er, at ansøgeren har gennemført en aftagerundersøgelse blandt udvalgte virksomheder i dækningsområdet, bl.a. TULIP FOOD COMPANY, Danske Fragtmænd og Randers Stevedore, for at få afdækket virksomhedernes behov for logistikøkonomer yderligere. Ekspertpanelet vurderer samlet set, at ansøgeren har foretaget en tilstrækkelig Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 8

9 afdækning af behovet for udbuddet. Ekspertpanelet vurderer, at planen for inddragelse af aftagere i udviklingen af udbuddet er fyldestgørende. Aftagerinddragelsen består af to fremadrettede elementer, der skal supplere hinanden. Det ene element er, at udbudsstedet vil nedsætte et uddannelsesudvalg målrettet logistikøkonomuddannelsen. Udvalget vil bestå af repræsentanter fra fx HK Handel og DI Transport. Det er planlagt, at udvalget skal mødes to gange årligt. Ansøgeren har redegjort for, at udvalget bl.a. skal fungere som tænketank for den videre udvikling af uddannelsen og evt. kommentere ny teknologi og nye udviklinger i branchen. Det andet element i aftagerinddragelsen er, at ansøgeren vil nedsætte et advisory board for selve uddannelsesafdelingen på udbudsstedet. Ansøgeren har redegjort for, at advisoryboardet skal fungere som et rådgivende organ, bl.a. med henblik på at sikre udbuddets relevans. Ansøgeren tilsigter et overlap mellem repræsentanter i uddannelsesudvalget og advisoryboardet. Ansøgeren beskriver, at advisoryboardets medlemmer repræsenterer aftagervirksomheder, dimittender, uddannelsesledere samt lokalområdets forsknings- og uddannelsesmiljø. Der er desuden planer om, at advisoryboardets medlemmer skal tilføre et internationalt perspektiv. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 1: Bilag 2a: Bilag 2b: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10a: Bilag 10b: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Bilag 14: Bilag 20: Støttetilkendegivelse fra borgmester Hans Christian Maarup, Mariagerfjord Kommune Støttetilkendegivelse fra Erhvervsdirektør Torben Ladefoged, Mariagerfjord Kommune Støttetilkendegivelse fra Direktør Uffe Færch, Randers Erhvervs- og udviklingsråd Eksempler på logistikstillingsopslag fra potentielle aftagervirksomheder Introduktion og spørgeramme til interview af udvalgte aftagervirksomheder med af dækning af deres kompetencebehov og interesse for logistikøkonom Oversigt over nuværende virksomhedssamarbejdspartnere HØK. Indkøb og SCM Positive tilkendegivelser fra relevante aftagervirksomheder praktikpladser Oversigt over nuværende og potentielle samarbejdspartnere i forhold til brancheorganisationer, lokale netværk og uddannelsesinstitutioner Plan for udvælgelse af medlemmer til uddannelsesudvalg Oversigt over praktikvirksomheder Handelsøkonom Internationalt Indkøb Oversigt over valgte brancher til nøgletalstabeller C1 og C2 nøgletal til brug ved akkreditering af nye udbud af eksisterende uddannelser Udtræk fra Databanken brugt i nøgletalstabel C1 Udtræk fra Databanken brugt i nøgletalstabel C2 Koncept for systematisk inddragelse af aftagervirksomheder EA Dania kvalitetspolitik og strategi Konceptet for Videnscenter DATE. Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 9

10 Kriterium 2. Praktikpladser Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har angivet, at der vil være behov for 18 praktikpladser i 2016, 20 i 2017 og 23 i 2018, idet praktikken er placeret på uddannelsens 4. semester. Ansøgeren har redegjort for sine erfaringer med at skaffe praktikpladser på andre erhvervsakademiuddannelser, fx på finansøkonomuddannelsen, der også omfatter tre måneders praktik med SU. Ansøgeren har ud fra erfaringerne fra udbuddet af finansøkonomuddannelsen nævnt de aktivieter, som institutionen planlægger at igangsætte for udbuddet af logistikøkonomuddannelsen. Det drejer sig om brug af eksterne undervisere eller oplægsholdere fra potentielle praktikvirksomheder, virksomhedsbesøg, tilknytning af potentielle praktikvirksomheder til projektarbejde på studiet, tilbud om, at potentielle praktikvirksomheder kan opslå ledige praktikpladser på intranettet og på ansøgerens såkaldte jobvæg, undervisning i praktikpladssøgning og vejledning af de studerende samt gennemførelse af såkaldt praktik- og jobdating ca. et halvt år før praktikstart. Ansøgeren har derudover redegjort for, hvilke særlige tiltag det kræver at skaffe praktikpladser til studerende på logistikøkonomuddannelsen sammenlignet med de beslægtede uddannelser på udbudsstedet. Bl.a. beskriver ansøgeren, at udbudsstedet vil sørge for, at potentielle aftagervirksomheder i dækningsområdet får kendskab til mulighederne for og fordelene ved at få en logistikøkonomstuderende i praktik, ligesom udbudsstedet vil afholde faglige seminarer om logistik- og transportemner for studerende og potentielle praktikvirksomheder. Ansøgeren har også redegjort for, at man vil gøre brug af sit etablerede netværk for at øge kendskabet, fx via direct mail-kampagner og pressedækning i relevante erhvervsmedier. Ansøgeren har identificeret en række praktikvirksomheder i dækningsområdet, fx Knauf, DECO GROUP og Holmris, som ekspertpanelet finder relevante for udbuddet, fordi de repræsenterer hele rækken af aktiviteter i værdikæden både indkøb, produktion, lagerstyring og transport. Ansøgeren har beskrevet, hvilke aktiviteter man vil iværksætte for at skaffe praktikpladser. Ekspertpanelet vurderer, at det er positivt, at ansøgeren har redegjort for, hvilke særlige tiltag det kræver at skaffe praktikpladser til de studerende på logistikøkonomuddannelsen, og vurderer, at ansøgeren har sandsynliggjort, at udbudsstedet kan skaffe de nødvendige praktikpladser. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 2 samt supplerende dokumentation og følgende bi- Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 10

11 lag: Bilag 5: Bilag 9: Bilag 14: Oversigt over nuværende virksomhedssamarbejdspartnere HØK. Indkøb og SCM Oversigt over praktikvirksomheder Handelsøkonom Internationalt Indkøb EA Danias kvalitetspolitik og strategi. Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 11

12 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at udbuddets tilrettelæggelse fører til, at de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Uddannelsen består af kerneområderne: virksomhedens interne processer og mål (15 ECTSpoint), markedet og dets indvirkning på virksomheden (15 ECTS-point), indkøbets forskellige processer (15 ECTS-point), produktionens forskellige processer (15 ECTS-point), distribution (13 ECTS-point), informationsstyring (12 ECTS-point) samt praktik (15 ECTS-point), valgfag (10 ECTS-point) og afsluttende eksamensprojekt (10 ECTS-point). Ansøgeren har redegjort for, at ansøgeren planlægger at benytte forskellige undervisnings- og arbejdsformer for at nå uddannelsens mål for læringsudbytte, eksempelvis vil centrale undervisnings- og arbejdsformer være projektarbejde, vejledning, workshops og field work. Derudover har ansøgeren redegjort for, at udbudsstedet arbejder med et gruppe- og værdibaseret læringsmiljø, der bl.a. har fokus på erhvervsorientering. Ansøgeren har beskrevet, at erhvervsorienteringen bl.a. kommer til udtryk ved, at man inddrager eksterne foredragsholdere og arrangerer virksomhedsbesøg og studieture. Desuden beskriver ansøgeren, hvordan der arbejdes både enkeltfagligt og tværfagligt i undervisningen. Tværfagligheden inddrages især i projektperioder og i forbindelse med institutionens årlige innovationsuge, hvor der vil blive arbejdet med kreative teknikker og problemløsning for lokale virksomheder. Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren har fremlagt relevante refleksioner over og planer for tilrettelæggelsen af uddannelsen. Med hensyn til kriteriets del om internationalisering har ansøgeren redegjort for, at det er muligt at tage en del af uddannelsen i udlandet. Ansøgeren beskriver, at det især er oplagt at tage praktikdelen på 4. semester i udlandet. Ansøgeren kommer med en række eksempler på, hvilke potentielle internationale praktikvirksomheder som kan være relevante at sende de studerende i praktik i. Ansøgeren beskriver, at mulighederne for internationalisering varierer afhængigt af virksomhed og branche, og at det giver mange mulige praktikdestinationer. Som forslag til destinationer og virksomheder nævner ansøgeren fx Vink Plast (Kina), GPV Electronics (Norge og Thailand), Time Export (Europa og USA) og Mekoprint (Polen, Tjekkiet og Kina). Ekspertpanelet vurderer, at de nævnte virksomheder kan være relevante praktiksteder. Ansøgeren har desuden redegjort for, at de studerende kan søge om tilladelse og støtte til at gennemføre enkelte uddannelseselementer i udlandet, hvis udbudsstedet vurderer, at forløbet vil være hensigtsmæssigt i forhold til det samlede uddannelsesforløb. Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 12

13 I redegørelsen beskriver ansøgeren, at udbudsstedet allerede samarbejder med en række udenlandske uddannelsesinstitutioner, og at ansøgeren planlægger at indgå nye samarbejdsaftaler, som er målrettet logistikøkonomuddannelsen. Dette vil ske gennem den internationale koordinator, som har ansvar for at støtte studerende, som kunne tænke sig at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet. Ekspertpanelet vurderer, at det er en mindre svaghed ved ansøgningen, at ansøgeren ikke har beskrevet, hvilke dele af uddannelsen ud over praktikken som de studerende har mulighed for at gennemføre i udlandet, eller beskrevet, på hvilke udenlandske uddannelsesinstitutioner det vil være muligt at gennemføre dele af uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer dog, at kriteriet samlet set er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 3 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 14: Bilag 17: Bilag 19: EA Dania Kvalitetspolitik og strategi Oversigt samarbejdspartnere udenlandske institutioner Studieordning LØK 2012 med udkast til institutionsspecifik del. Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 13

14 Kriterium 4. Videngrundlag Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervs- eller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet i tilstrækkelig grad vil være baseret på ny viden om erhvervs- og professionsbasering samt udviklingsbasering, Ansøgeren har redegjort for en række aktiviteter, der skal sikre erhvervs- og professionsbaseringen på udbuddet, herunder planer om virksomhedsbesøg, studieture og gæsteforelæsere. Ansøgeren har redegjort for planer om at gennemføre minimum ét virksomhedsbesøg pr. semester, ligesom studieture til udlandet vil blive arrangeret i samarbejde med de studerende, relevante aftagervirksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner i udlandet. Ansøgeren har også beskrevet, at man planlægger at benytte to gæsteforelæsere pr. semester, og har givet eksempler på eksterne specialister, som ekspertpanelet vurderer er relevante, fx Lars Bo Jensen fra Danfoss og Maria Bæk Jørgensen fra JKE Design. Derudover beskriver ansøgeren, at studerende og undervisere vil besøge hi-messen 2013 (hi-messen 2015 osv.), som bliver afholdt i Herning hvert andet år, ligesom repræsentanter for udbudsstedet vil deltage i konferencer, der afholdes af brancheforeningen Dansk Indkøbs- og Logistik Forum (dilf). Med hensyn til kriteriets del om udviklingsbasering vurderer ekspertpanelet, at udbuddet i tilstrækkelig grad vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Ekspertpanelet baserer primært vurderingen på ansøgerens planer for indgåelse af partnerskaber med kommuner og videnscentre og planer for afholdelse af aktiviteter. Det er således en mindre svaghed ved ansøgningen, at ansøgeren ikke på ansøgningstidspunktet har konkretiseret planerne for samarbejdet yderligere eller har indgået aftaler med henblik på, at der tilgår udbudsstedet viden om udviklingsbasering inden for uddannelsens fagområder. Ekspertpanelet finder dog, at de planlagte samarbejder vil sikre et videngrundlag for så vidt angår udviklingsbasering. Ansøgeren har beskrevet, at planerne for indgåelse af partnerskaber drejer sig om etablering af et samarbejde med Aarhus Universitet, som udbyder kandidatuddannelsen Logistics and Supply Chain Management, med henblik på at inddrage viden fra forskningsprojekter gennem ph.d.- og kandidatstuderendes undervisning på uddannelsen. For det andet planlægger ansøgeren at etablere et samarbejde med Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Erhvervsråd om mulige projektemner af relevans for de lokale transport- og logistikvirksomheder med det formål, at studerende og undervisere vil kunne anvende ny viden i samarbejde med virksomhederne for at forbedre nuværende processer og arbejdsgange. Endelig har ansøgeren redegjort for planer om at søge om at indgå i relevante videncentre som fx it-forum Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 14

15 og Center for Logistik ved Aalborg Universitet. Ekspertpanelet vurderer samlet set, at udbudsstedet p.t. har en række fagligt relevante aktiviteter, særligt hvad angår erhvervs- og professionsbasering, og at nogle af disse også har potentiale til at give viden om udviklingsbasering, fx deltagelse i konferencer i regi af dilf. Hertil skal lægges, at ansøgeren har redegjort for, at uddannelsesudvalg og advisory board, som er beskrevet under rapportens kriterium 1, også har til formål at sikre tilførsel af viden fra erhverv og profession. Selvom videngrundlaget for udviklingsbaseringsdelen alene baseres på planer, som ikke er særligt konkretiserede, og selvom samarbejderne endnu ikke er indgået, vurderer ekspertpanelet, at planerne er fagligt relevante, og at der samlet set vil blive tilvejebragt et tilstrækkeligt videngrundlag for en erhvervsakademiuddannelse. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1, 2 og 4 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 5: Oversigt over nuværende virksomhedssamarbejdspartnere HØK. Indkøb og SCM. Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 15

16 Kriterium 5. Fagligt miljø Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at uddannelsen vil blive understøttet af et tilfredsstillende fagligt miljø på udbudsstedet. Ansøgeren har redegjort for, at institutionen udbyder to uddannelser, som er fagligt beslægtede med logistikøkonomuddannelsen. Det drejer sig om erhvervsakademiuddannelsen til finansøkonom (85 STÅ) og erhvervsakademiuddannelsen til handelsøkonom (18 STÅ). Ekspertpanelet vurderer, at undervisningen vil blive gennemført af undervisere, som i kombination med de eksisterende udbud af beslægtede uddannelser vil udgøre et stærkt fagligt miljø, om end der vil være behov for at supplere dette for så vidt angår logistikområdet. Ekspertpanelet baserer vurderingen på, at ansøgeren har undervisere på både handelsøkonomog finansøkonomuddannelsen, der har kompetencer til at undervise på logistikøkonomuddannelsen. Ni ud af 11 undervisere har en kandidatuddannelse, fx som cand.merc., cand.merc.jur. og cand.mag. Undervisernes erhvervserfaring strækker sig fra at undervise på Indkøbs- og Importskolen til at arbejde som revisor og undervise i fag som erhvervsøkonomi, statistik og global økonomi på finansøkonomuddannelsen. Ekspertpanelet vurderer på denne baggrund, at underviserne vil kunne dække kernefagområder som indkøb, transportjura, erhvervsøkonomi, virksomhedsøkonomi, international økonomi, statistik, organisation og engelsk. Ansøgeren har redegjort for, at de kompetencer, der vil skulle tilføres underviserteamet, vil være erfaring fra logistik- og transportbranchen og kompetencer med hensyn til alternative ERP-systemer, som aftagervirksomhederne efterspørger. Ansøgeren har redegjort for, at man forventer at ansætte en underviser med erfaring fra logistik- og transportbranchen og med kompetencer med hensyn til alternative ERP-systemer. Ansøgeren forventer det første år at ansætte undervisere svarende til to-tre årsværk og vil derudover supplere med eksterne undervisere for nogle af de branchespecifikke uddannelseselementer. Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren med disse planer vil kunne tilvejebringe et tilstrækkeligt relevant fagligt miljø for udbuddet. Ansøgeren har redegjort for udbudsstedets strategi for efter- og videreuddannelse af underviserne, hvor man planlægger kompetenceudvikling inden for HD enkeltfag, HD eller cand.merc. i relation til logistik og SCM, dilf s kurser, fx i Excel, design af logistikprocesser eller logistikanalyse. Ekspertpanelet vurderer, at det er positivt, at institutionen har en strategi for relevant efter- og videreuddannelse af underviserne. Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 16

17 Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 5 og følgende bilag: Bilag 18: Oversigt over undervisernes kompetencer CV. Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 17

18 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer på baggrund af ansøgerens redegørelse, at en række faciliteter og ressourcer er nødvendige for, at de studerende kan realisere uddannelsens mål for læringsudbytte. Ekspertpanelet vurderer desuden, at det med de fremlagte planer om tilkøb og nyanskaffelser er sandsynliggjort, at de nødvendige faciliteter og ressourcer vil være til stede ved udbuddets planlagte start. Ansøgeren har redegjort for, at følgende særlige faciliteter og ressourcer er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbytte: planlægnings- og økonomistyringsprogrammet SAP og statistikprogrammer som SPSS og HypoStat. Ekspertpanelet vurderer det positivt, at ansøgeren har taget højde for, at SAP kan blive nødvendigt at anskaffe, da det bruges af flere virksomheder i logistikbranchen. Ansøgeren har desuden redegjort for, at en række almene faciliteter og ressourcer er nødvendige for, at de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte: klasselokaler med itadgang og lyskanon, lokaler til gruppearbejde og lektiecafé, it-lokaler med netadgang, pc er, printere, kopimaskiner og scanner. Med hensyn til software har de studerende adgang til den store Office-pakke og online-ordbøger, og i institutionens bibliotek har de studerende adgang til databaser, ligesom institutionen har LMS-systemet Fronter med intranet m.m., hvor undervisningsmaterialer bliver gjort tilgængelige for de studerende. Derudover stiller institutionen gratis trådløst netværk til rådighed for de studerende, der har egne bærbare pc er. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 6. Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 18

19 Kriterium 7. Kvalitetssikring Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren har sandsynliggjort, at der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af, at ansøgeren har redegjort tilfredsstillende for institutionens kvalitetspolitik og -strategi, som omfatter institutionens inddragelse af aftagere i kvalitetsudviklingen, opfølgning på dimittendernes beskæftigelsessituation samt evaluering af undervisningen, undervisningsmiljøet og praktikken. Ansøgeren har redegjort for, at ledelsen på Erhvervsakademi Dania har det overordnede ansvar for opfølgningen på de undersøgelser, der bliver foretaget på tværs af uddannelserne. På det enkelte udbud er det uddannelseslederen, der har ansvaret for opfølgningen. Ansøgeren har beskrevet, at der er dialog om resultaterne af de overordnede evalueringer på ledelsesmøder og uddannelsesmøder. I samme fora vil planer for opfølgning blive fastlagt, og opfølgningen vil herefter inddrage de forskellige uddannelsesledere. Evalueringerne vil blive behandlet på møder med undervisere og evt. studerende, hvor det er relevant at inddrage dem. Opfølgning vil ligeledes ske på afdelingsmøder med underviserne eller på klassemøder med de studerende, alt efter hvilken evaluering der er tale om. Ansøgeren har desuden redegjort for, at udbudsstedet har udviklet et koncept for systematisk aftagerkontakt, så viden fra aftagerne tilgår organisationen. De emner, der tages op med aftagerne, er aftagernes behov, beskæftigelse, praktikpladser, læringsudbytte, nye tendenser i samfundet, udviklingsbehov og nye uddannelser. Evalueringsformerne er møder og dialog i aftagernetværk. Opfølgningen sker gennem udarbejdelse af en handlingsplan for udvikling af uddannelsens kvalitet. Med hensyn til inddragelse af dimittender har ansøgeren beskrevet, at der i dimittendundersøgelser bliver målt på, hvor mange færdiguddannede der er i beskæftigelse, videreuddannelse mv. et halvt år og/eller et år efter endt studie. Resultaterne bliver taget op i relevante fora med henblik på udvikling og kvalitetssikring af uddannelsesprofilen. Desuden vil udbudsstedet mere uformelt inddrage dimittenderne gennem erfaringsformidling, informationsudveksling, kurser m.v. via et elektronisk netværk. Med hensyn til de studerendes inddragelse i kvalitetssikringen har ansøgeren redegjort for, at det vil ske gennem repræsentation i bestyrelse, uddannelsesudvalg, studieråd og lign. De studerende vil blive inddraget i udvikling af udbuddet gennem løbende fagevalueringer, til- Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 19

20 fredshedsmålinger og holdevalueringer. Dette vil ifølge ansøgeren ske gennem interviews og dialogmøder i klassen. Ansøgeren har beskrevet, at evaluering af undervisningen vil foregå ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser med efterfølgende dialog med de studerende, og at evalueringen indgår i grundlaget for underviserens MUS-samtale og kompetenceudvikling og underviserens egen udvikling af undervisningen. Ansøgeren har yderligere redegjort for, at praktikken vil blive evalueret, ved at den studerende under opholdet har kontakt med sin vejleder på udbudsstedet, som også har mulighed for at besøge virksomheden. Kvaliteten i praktikken vil hovedsageligt blive vurderet ud fra den opgavebeskrivelse, der indgår i den studerendes kontrakt med virksomheden. Under praktikken er den studerende tilknyttet en mentor i virksomheden samt en praktikvejleder på udbudsstedet, som den studerende kan henvende sig til. Midt i praktikforløbet vil praktikvejlederen kontakte mentoren og den studerende med henblik på en midtvejsevaluering. Efter opholdet vil praktikken blive evalueret skriftligt, både af virksomheden og af den studerende, ved hjælp af bl.a. spørgeskemaer. Ansøgeren beskriver, at læringsudbytte, organisering og relevans vil blive vurderet. Ansøgeren har redegjort for proceduren i de tilfælde, hvor der opstår problemer under praktikken, fx hvis den studerende ikke lever op til praktikvirksomhedens forventninger, hvis praktikvirksomheden ikke lever op til den studerendes forventninger, eller hvis det bliver nødvendigt at afbryde praktikken. Ekspertpanelet vurderer, at procedurerne er hensigtsmæssige. Ansøgeren beskriver, at studerende, der ønsker at gennemføre praktik i udlandet, skal indgå en praktikaftale med praktikvirksomheden, som opfylder de samme kvalitetskrav, som stilles ved praktik i en dansk virksomhed. Generelt kvalitetssikres ophold i udlandet på samme måde som danske ophold. Hvis opholdet finder sted i regi af Erasmus-programmet, følges der derudover nogle procedurer for kvalitetssikring af opholdet. Bl.a. skal den studerende skrive en praktikrapport, udfylde et evalueringsskema og gennemføre en evalueringssamtale med praktikvejlederen og/eller Erasmus-koordinatoren. I forbindelse med Erasmus-studieophold og oversøiske ophold vil en learning agreement blive anvendt til at dokumentere studieindholdet forud for opholdet, og en transcript of records vil blive anvendt ved tildeling af merit. Den uddannelsesansvarlige vil gennemgå det faglige indhold og niveau i de fag, den studerende ønsker at følge under sit studieophold. I forbindelse med Erasmus-ophold anvendes et evalueringsskema, som den studerende udfylder forud for en samtale med Erasmus-koordinatoren. Derudover vil Erasmus-koordinatorerne evaluere opholdet med den modtagende institution, telefonisk eller pr. mail. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 7 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 13: Koncept for systematisk inddragelse af aftagervirksomheder Bilag 14: EA Dania kvalitetspolitik og -strategi Bilag 15: Lokalt kvalitetshjul - eksempel aktivitetsplan FIØK Bilag 16: Tilfredshedsundersøgelse ENNOVA Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 20

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68 Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akademiuddannelse i ernæring ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro

Akademiuddannelse i ernæring ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro Akademiuddannelse i ernæring ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer: 2013-63 DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-643

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Københavns Erhvervsakademi i København

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Københavns Erhvervsakademi i København Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved s Erhvervsakademi i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer: 2013-50

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen TEC Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Per Buron Sendt pr. e.mail: pb@tec.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Læs mere

Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest

Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0322 DANMARKS

Læs mere

Erhvervsakademi Kolding. Att: Uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen

Erhvervsakademi Kolding. Att: Uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen Erhvervsakademi Kolding Att: Uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen Sendt pr. e-mail: jmg@eakolding.dk ohp@eakolding.dk info@eakolding.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) i december 2012 Indstilling til

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Professionshøjskolen University College Nordjylland Studieleder Charlotte Koldsø Sendt pr. e-mail: cko@ucn.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0113

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/BJH og 2009-63/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Erhvervsakademiet Lillebælt Uddannelseschef Kim Hass Rubin Sendt pr. e-mail: kiru@eal.dk eal@eal.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab,

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Erhvervsakademi Midtvest Att: uddannelseschef Margrethe Børsting Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af akademiuddannelse i skatter og afgifter Akkrediteringsrådet

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Erhvervsakademi Dania Lise Mejlhede Kjeldberg Sendt pr. e-mail: lmkj@mercantec.dk mercantec@mercantec.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel

Læs mere

Akademiuddannelse i energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi (KEA) i København

Akademiuddannelse i energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi (KEA) i København Akademiuddannelse i energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi (KEA) i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: 2013-60 DANMARKS

Læs mere

Akademiuddannelse i sundhedspraksis ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Akademiuddannelse i sundhedspraksis ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Akademiuddannelse i sundhedspraksis ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) december 2012 Indstilling

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen Lillebælt University College Att.: områdeleder Kirsten Hillman Sendt pr. e-mail: kihi@ucl.dk ucl@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i erhvervspædagogik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (miljøteknolog AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Hillerød

Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (miljøteknolog AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Hillerød Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (miljøteknolog AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Hillerød Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-645

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen Metropol Att.: Stine Vinten-Johansen Sendt pr. e-mail: stvi@dsh-k.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Akademiuddannelse i energiteknologi ved Erhvervsakademi MidtVest i Herning

Akademiuddannelse i energiteknologi ved Erhvervsakademi MidtVest i Herning Akademiuddannelse i energiteknologi ved Erhvervsakademi MidtVest i Herning Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: 2013-59 DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION

Læs mere

Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen

Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen Sendt på e-mail: me@ats.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen Lillebælt University College Att: områdeleder Kirsten Hilman Sendt pr e-mail: ucl@ucl.dk kihi@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdomspædagogik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Professionshøjskolen University College Lillebælt. Att.: Chef for videreuddannelse og praksisudvikling Jørgen Hansen

Professionshøjskolen University College Lillebælt. Att.: Chef for videreuddannelse og praksisudvikling Jørgen Hansen Professionshøjskolen University College Lillebælt Att.: Chef for videreuddannelse og praksisudvikling Jørgen Hansen Sendt pr. e-mail: ucl@ucl.dk joha2@ucl.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Kolding Att.: Uddannelseschef Kirsten Jensen Sendt pr. e-mail: kij@ibc.dk info@eakolding.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i webudvikling Akkrediteringsrådet har på rådsmøde

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i international hospitality management ved Erhvervsakademi Dania i Randers SØ

Uddannelse til professionsbachelor i international hospitality management ved Erhvervsakademi Dania i Randers SØ Uddannelse til professionsbachelor i international hospitality management ved Erhvervsakademi Dania i Randers SØ Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik ACE Denmark Erhvervsakademi Kolding Att.: Niels Egelund Sendt pr. e-mail: neg@iba.dk iba@iba.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik ved Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik ved Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik ved Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: 2013-66

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att.: Rektor Anne-Marie Dohm Sendt pr. e-mail: amd@journalisthojskolen.dk info@dmjx.dk Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i kommunikation Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. ACE Denmark Professionshøjskolen VIA Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation

Læs mere

Akademiuddannelse i socialpædagogik ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense

Akademiuddannelse i socialpædagogik ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akademiuddannelse i socialpædagogik ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Erhvervsakademi Aarhus. Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: info@eaaa.dk chma@eaaa.dk

Erhvervsakademi Aarhus. Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: info@eaaa.dk chma@eaaa.dk Erhvervsakademi Aarhus Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: info@eaaa.dk chma@eaaa.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for service, turisme og hotel

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud

Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud For erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser Ansøgningsskema

Læs mere

Erhvervsakademi Kolding. Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen

Erhvervsakademi Kolding. Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen Erhvervsakademi Kolding Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen Sendt pr. e-mail: ohp@eakolding.dk jmg@eakolding.dk nfo@eakolding.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i velfærdsteknologi i praksis

Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i velfærdsteknologi i praksis Erhvervsakademi Kolding Att: Afdelingschef Jørgen Dam Sendt pr. e-mail: njd@sosufh.dk iba@iba.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i velfærdsteknologi i praksis Akkrediteringsrådet har på rådsmøde

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0130 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0122 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS

ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKISTERENDE UDDANELSE ERHVERVSAKADEMI- UDDANNELSE I ADMINISTRATION (ADMINISTRATIONSØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI DANIA, HORSENS Erhvervsakademiuddannelse i administration

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Profilforløb i oplevelsesøkonomi

Profilforløb i oplevelsesøkonomi Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-579/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademi Sydvest Att.: Henrik Larsen Sendt pr. e-mail: hl@easv.dk vest@easv.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

University College Capital Att: Karin Kunzendorf. Sendt pr. mail: kk@ucc.dk laererbornholm@ucc.dk

University College Capital Att: Karin Kunzendorf. Sendt pr. mail: kk@ucc.dk laererbornholm@ucc.dk University College Capital Att: Karin Kunzendorf Sendt pr. mail: kk@ucc.dk laererbornholm@ucc.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Att.: Kvalitetskonsulent Dea Sommer. Sendt pr. e-mail: easj@easj.dk dea@easj.dk

Erhvervsakademi Sjælland. Att.: Kvalitetskonsulent Dea Sommer. Sendt pr. e-mail: easj@easj.dk dea@easj.dk Erhvervsakademi Sjælland Att.: Kvalitetskonsulent Dea Sommer Sendt pr. e-mail: easj@easj.dk dea@easj.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden Erhvervsakademi Kolding Att.: Niels Egelund Sendt pr. e-mail: neg@iba.dk info@eakolding.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering 1. juli 2013 Side 1/31 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?... 3 2. Om denne vejledning... 4 DEL 2. SELVEVALUERINGSRAPPORT 3. Selvevalueringsrapporten...

Læs mere