Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro"

Transkript

1 Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION

2 Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 2013 Danmarks Akkrediteringsinstitution Citat med kildeangivelse er tilladt Rapporten er tilgængelig i elektronisk form via

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Vurdering af de enkelte kriterier 8

4 1 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania med udbud i Hobro. Undervisningen vil finde sted på Kirketoften 7 i Hobro. AI indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering AIs indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om udbuddet opfylder alle de kriterier, der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet opfylder kriterierne om: Efterspørgsel og aftagerkontakt (kriterium 1) Praktikpladser (kriterium 2) Tilrettelæggelse (kriterium 3) Videngrundlag (kriterium 4) Fagligt miljø (kriterium 5) Faciliteter og ressourcer (kriterium 6) Kvalitetssikring (kriterium 7). Mere information I rapportens kapitel 3 findes ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 4

5 2 Indledning Denne rapport indeholder AIs akkrediteringsvurdering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro. Der er tale om en allerede godkendt uddannelse, jf. bekendtgørelse nr. 699 om erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) af Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsesudbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og Uddannelsesministeriet. Uddannelsesministeriet beslutter på den baggrund, om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog, at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for udbuddets relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 2 til bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv., nr. 684 af Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af en ansøgning med tilhørende bilag fra Erhvervsakademi Dania. I ansøgningen har uddannelsesinstitutionen skullet redegøre for og dokumentere, hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Organisering AI har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Steen Michael Hejndorf, cand.oecon., cand.scient.pol. Lektor på logistikøkonomuddannelsen og professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle. Har bl.a. undervist i logistikfag, systemudvikling, organisation, global økonomi og HR. Ekstern lektor og underviser på masteruddannelsen i corporate communication ved Aarhus Universitet. Censor på finansøkonomuddannelsen og markedsføringsøkonomuddannelsen. Gitte Top Jensen, cand.jur., diplomuddannelse i financing of entrepreneurs. Uddannelseskoordinator på professionsbacheloruddannelsen i finans ved Cphbusiness. Har været med Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 5

6 til at udvikle logistikøkonomuddannelsen i Danmark og er i dag censor på samme uddannelse. Har undervisningserfaring inden for bl.a. erhvervsjura, finansjura, finansielle forretninger, rådgivning og etik. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Akkrediteringskonsulent Karabi Bergmann og projektmedarbejder Simon Haugaard Corydon fra AI har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport, som ekspertpanelet derefter har godkendt. Projektleder Kirstine Westh Larsen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til AIs øvrige akkrediteringsvurderinger af nye uddannelser og udbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelsesudbud. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Ansøgning og bilag Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Offentliggørelse af en rapport. AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (ansøgning og bilag) på grundlag af en skriftlig vejledning, som er tilgængelig på Ekspertpanelet og AI har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. nr. 684 af , og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurdering. Rapporten er efterfølgende blevet godkendt af ekspertpanelet. Rapporten har været sendt i høring på uddannelsesinstitutionen. Ansøgeren har indsendt et høringssvar. Høringssvaret er indgået i det samlede vurderingsgrundlag. AI har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Ændringer på baggrund af høringen Institutionens høringssvar har medført formuleringsmæssige ændringer i rapporten uden betydning for vurdering af nogen kriterier. I høringsversionen af rapporten stod der, at det var en mindre svaghed ved ansøgningen, at behovsanalysen havde en stor vægt på transportområdet, men knap så meget vægt på import/eksport og logistik. På baggrund af høringssvaret er denne sætning blevet fjernet. Lovgrundlag Pr. 1. juli 2013 har Danmarks Akkrediteringsinstitution overtaget opgaven med at akkreditere videregående uddannelser fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) som følge af lov akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner nr. 601 af 12/ Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 6

7 Akkrediteringsansøgninger, som er indsendt til EVA til ansøgningsfristen i juni 2013 behandles på baggrund af bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. nr. 684 af Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 7

8 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for, at det geografiske dækningsområde udgøres af kommunerne Skive, Viborg, Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Skanderborg, Odder, Hedensted, Horsens og Silkeborg. Udbuddet henvender sig til virksomheder, der arbejder med transport, logistik, import og eksport, fx inden for transportbranchen og i andre virksomheder, som har brug for effektiv styring af varestrømme, dels internt i forbindelse med produktionsplanlægning, dels eksternt i forhold til internationale samarbejdspartnere. En logistikøkonom kan selvstændigt varetage arbejdet med at planlægge, organisere, realisere og styre komplekse logistik- og transportløsninger nationalt og internationalt. Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren har foretaget en tilstrækkelig behovsanalyse. Behovsanalysen består af tre elementer, hvoraf det ene er, at ansøgeren har opgjort antallet af virksomheder inden for transportbranchen i dækningsområdet, herunder har ansøgeren identificeret de tre største virksomheder, der har over ansatte. Det andet element i analysen er, at ansøgeren har været i dialog med en række aftagervirksomheder, bl.a. Wrist Ship Supply og Nordenta A/S i dækningsområdet, som ekspertpanelet finder relevante. Aftagervirksomhederne har bekræftet, at logistikøkonomer vil dække et kompetencebehov inden for området. Det tredje element i analysen er, at ansøgeren har gennemført en aftagerundersøgelse blandt udvalgte virksomheder i dækningsområdet, bl.a. TULIP FOOD COMPANY, Danske Fragtmænd og Randers Stevedore, for at få afdækket virksomhedernes behov for logistikøkonomer yderligere. Ekspertpanelet vurderer samlet set, at ansøgeren har foretaget en tilstrækkelig Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 8

9 afdækning af behovet for udbuddet. Ekspertpanelet vurderer, at planen for inddragelse af aftagere i udviklingen af udbuddet er fyldestgørende. Aftagerinddragelsen består af to fremadrettede elementer, der skal supplere hinanden. Det ene element er, at udbudsstedet vil nedsætte et uddannelsesudvalg målrettet logistikøkonomuddannelsen. Udvalget vil bestå af repræsentanter fra fx HK Handel og DI Transport. Det er planlagt, at udvalget skal mødes to gange årligt. Ansøgeren har redegjort for, at udvalget bl.a. skal fungere som tænketank for den videre udvikling af uddannelsen og evt. kommentere ny teknologi og nye udviklinger i branchen. Det andet element i aftagerinddragelsen er, at ansøgeren vil nedsætte et advisory board for selve uddannelsesafdelingen på udbudsstedet. Ansøgeren har redegjort for, at advisoryboardet skal fungere som et rådgivende organ, bl.a. med henblik på at sikre udbuddets relevans. Ansøgeren tilsigter et overlap mellem repræsentanter i uddannelsesudvalget og advisoryboardet. Ansøgeren beskriver, at advisoryboardets medlemmer repræsenterer aftagervirksomheder, dimittender, uddannelsesledere samt lokalområdets forsknings- og uddannelsesmiljø. Der er desuden planer om, at advisoryboardets medlemmer skal tilføre et internationalt perspektiv. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 1: Bilag 2a: Bilag 2b: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10a: Bilag 10b: Bilag 11: Bilag 12: Bilag 13: Bilag 14: Bilag 20: Støttetilkendegivelse fra borgmester Hans Christian Maarup, Mariagerfjord Kommune Støttetilkendegivelse fra Erhvervsdirektør Torben Ladefoged, Mariagerfjord Kommune Støttetilkendegivelse fra Direktør Uffe Færch, Randers Erhvervs- og udviklingsråd Eksempler på logistikstillingsopslag fra potentielle aftagervirksomheder Introduktion og spørgeramme til interview af udvalgte aftagervirksomheder med af dækning af deres kompetencebehov og interesse for logistikøkonom Oversigt over nuværende virksomhedssamarbejdspartnere HØK. Indkøb og SCM Positive tilkendegivelser fra relevante aftagervirksomheder praktikpladser Oversigt over nuværende og potentielle samarbejdspartnere i forhold til brancheorganisationer, lokale netværk og uddannelsesinstitutioner Plan for udvælgelse af medlemmer til uddannelsesudvalg Oversigt over praktikvirksomheder Handelsøkonom Internationalt Indkøb Oversigt over valgte brancher til nøgletalstabeller C1 og C2 nøgletal til brug ved akkreditering af nye udbud af eksisterende uddannelser Udtræk fra Databanken brugt i nøgletalstabel C1 Udtræk fra Databanken brugt i nøgletalstabel C2 Koncept for systematisk inddragelse af aftagervirksomheder EA Dania kvalitetspolitik og strategi Konceptet for Videnscenter DATE. Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 9

10 Kriterium 2. Praktikpladser Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har angivet, at der vil være behov for 18 praktikpladser i 2016, 20 i 2017 og 23 i 2018, idet praktikken er placeret på uddannelsens 4. semester. Ansøgeren har redegjort for sine erfaringer med at skaffe praktikpladser på andre erhvervsakademiuddannelser, fx på finansøkonomuddannelsen, der også omfatter tre måneders praktik med SU. Ansøgeren har ud fra erfaringerne fra udbuddet af finansøkonomuddannelsen nævnt de aktivieter, som institutionen planlægger at igangsætte for udbuddet af logistikøkonomuddannelsen. Det drejer sig om brug af eksterne undervisere eller oplægsholdere fra potentielle praktikvirksomheder, virksomhedsbesøg, tilknytning af potentielle praktikvirksomheder til projektarbejde på studiet, tilbud om, at potentielle praktikvirksomheder kan opslå ledige praktikpladser på intranettet og på ansøgerens såkaldte jobvæg, undervisning i praktikpladssøgning og vejledning af de studerende samt gennemførelse af såkaldt praktik- og jobdating ca. et halvt år før praktikstart. Ansøgeren har derudover redegjort for, hvilke særlige tiltag det kræver at skaffe praktikpladser til studerende på logistikøkonomuddannelsen sammenlignet med de beslægtede uddannelser på udbudsstedet. Bl.a. beskriver ansøgeren, at udbudsstedet vil sørge for, at potentielle aftagervirksomheder i dækningsområdet får kendskab til mulighederne for og fordelene ved at få en logistikøkonomstuderende i praktik, ligesom udbudsstedet vil afholde faglige seminarer om logistik- og transportemner for studerende og potentielle praktikvirksomheder. Ansøgeren har også redegjort for, at man vil gøre brug af sit etablerede netværk for at øge kendskabet, fx via direct mail-kampagner og pressedækning i relevante erhvervsmedier. Ansøgeren har identificeret en række praktikvirksomheder i dækningsområdet, fx Knauf, DECO GROUP og Holmris, som ekspertpanelet finder relevante for udbuddet, fordi de repræsenterer hele rækken af aktiviteter i værdikæden både indkøb, produktion, lagerstyring og transport. Ansøgeren har beskrevet, hvilke aktiviteter man vil iværksætte for at skaffe praktikpladser. Ekspertpanelet vurderer, at det er positivt, at ansøgeren har redegjort for, hvilke særlige tiltag det kræver at skaffe praktikpladser til de studerende på logistikøkonomuddannelsen, og vurderer, at ansøgeren har sandsynliggjort, at udbudsstedet kan skaffe de nødvendige praktikpladser. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 2 samt supplerende dokumentation og følgende bi- Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 10

11 lag: Bilag 5: Bilag 9: Bilag 14: Oversigt over nuværende virksomhedssamarbejdspartnere HØK. Indkøb og SCM Oversigt over praktikvirksomheder Handelsøkonom Internationalt Indkøb EA Danias kvalitetspolitik og strategi. Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 11

12 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at udbuddets tilrettelæggelse fører til, at de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Uddannelsen består af kerneområderne: virksomhedens interne processer og mål (15 ECTSpoint), markedet og dets indvirkning på virksomheden (15 ECTS-point), indkøbets forskellige processer (15 ECTS-point), produktionens forskellige processer (15 ECTS-point), distribution (13 ECTS-point), informationsstyring (12 ECTS-point) samt praktik (15 ECTS-point), valgfag (10 ECTS-point) og afsluttende eksamensprojekt (10 ECTS-point). Ansøgeren har redegjort for, at ansøgeren planlægger at benytte forskellige undervisnings- og arbejdsformer for at nå uddannelsens mål for læringsudbytte, eksempelvis vil centrale undervisnings- og arbejdsformer være projektarbejde, vejledning, workshops og field work. Derudover har ansøgeren redegjort for, at udbudsstedet arbejder med et gruppe- og værdibaseret læringsmiljø, der bl.a. har fokus på erhvervsorientering. Ansøgeren har beskrevet, at erhvervsorienteringen bl.a. kommer til udtryk ved, at man inddrager eksterne foredragsholdere og arrangerer virksomhedsbesøg og studieture. Desuden beskriver ansøgeren, hvordan der arbejdes både enkeltfagligt og tværfagligt i undervisningen. Tværfagligheden inddrages især i projektperioder og i forbindelse med institutionens årlige innovationsuge, hvor der vil blive arbejdet med kreative teknikker og problemløsning for lokale virksomheder. Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren har fremlagt relevante refleksioner over og planer for tilrettelæggelsen af uddannelsen. Med hensyn til kriteriets del om internationalisering har ansøgeren redegjort for, at det er muligt at tage en del af uddannelsen i udlandet. Ansøgeren beskriver, at det især er oplagt at tage praktikdelen på 4. semester i udlandet. Ansøgeren kommer med en række eksempler på, hvilke potentielle internationale praktikvirksomheder som kan være relevante at sende de studerende i praktik i. Ansøgeren beskriver, at mulighederne for internationalisering varierer afhængigt af virksomhed og branche, og at det giver mange mulige praktikdestinationer. Som forslag til destinationer og virksomheder nævner ansøgeren fx Vink Plast (Kina), GPV Electronics (Norge og Thailand), Time Export (Europa og USA) og Mekoprint (Polen, Tjekkiet og Kina). Ekspertpanelet vurderer, at de nævnte virksomheder kan være relevante praktiksteder. Ansøgeren har desuden redegjort for, at de studerende kan søge om tilladelse og støtte til at gennemføre enkelte uddannelseselementer i udlandet, hvis udbudsstedet vurderer, at forløbet vil være hensigtsmæssigt i forhold til det samlede uddannelsesforløb. Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 12

13 I redegørelsen beskriver ansøgeren, at udbudsstedet allerede samarbejder med en række udenlandske uddannelsesinstitutioner, og at ansøgeren planlægger at indgå nye samarbejdsaftaler, som er målrettet logistikøkonomuddannelsen. Dette vil ske gennem den internationale koordinator, som har ansvar for at støtte studerende, som kunne tænke sig at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet. Ekspertpanelet vurderer, at det er en mindre svaghed ved ansøgningen, at ansøgeren ikke har beskrevet, hvilke dele af uddannelsen ud over praktikken som de studerende har mulighed for at gennemføre i udlandet, eller beskrevet, på hvilke udenlandske uddannelsesinstitutioner det vil være muligt at gennemføre dele af uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer dog, at kriteriet samlet set er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 3 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 14: Bilag 17: Bilag 19: EA Dania Kvalitetspolitik og strategi Oversigt samarbejdspartnere udenlandske institutioner Studieordning LØK 2012 med udkast til institutionsspecifik del. Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 13

14 Kriterium 4. Videngrundlag Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervs- eller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet i tilstrækkelig grad vil være baseret på ny viden om erhvervs- og professionsbasering samt udviklingsbasering, Ansøgeren har redegjort for en række aktiviteter, der skal sikre erhvervs- og professionsbaseringen på udbuddet, herunder planer om virksomhedsbesøg, studieture og gæsteforelæsere. Ansøgeren har redegjort for planer om at gennemføre minimum ét virksomhedsbesøg pr. semester, ligesom studieture til udlandet vil blive arrangeret i samarbejde med de studerende, relevante aftagervirksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner i udlandet. Ansøgeren har også beskrevet, at man planlægger at benytte to gæsteforelæsere pr. semester, og har givet eksempler på eksterne specialister, som ekspertpanelet vurderer er relevante, fx Lars Bo Jensen fra Danfoss og Maria Bæk Jørgensen fra JKE Design. Derudover beskriver ansøgeren, at studerende og undervisere vil besøge hi-messen 2013 (hi-messen 2015 osv.), som bliver afholdt i Herning hvert andet år, ligesom repræsentanter for udbudsstedet vil deltage i konferencer, der afholdes af brancheforeningen Dansk Indkøbs- og Logistik Forum (dilf). Med hensyn til kriteriets del om udviklingsbasering vurderer ekspertpanelet, at udbuddet i tilstrækkelig grad vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Ekspertpanelet baserer primært vurderingen på ansøgerens planer for indgåelse af partnerskaber med kommuner og videnscentre og planer for afholdelse af aktiviteter. Det er således en mindre svaghed ved ansøgningen, at ansøgeren ikke på ansøgningstidspunktet har konkretiseret planerne for samarbejdet yderligere eller har indgået aftaler med henblik på, at der tilgår udbudsstedet viden om udviklingsbasering inden for uddannelsens fagområder. Ekspertpanelet finder dog, at de planlagte samarbejder vil sikre et videngrundlag for så vidt angår udviklingsbasering. Ansøgeren har beskrevet, at planerne for indgåelse af partnerskaber drejer sig om etablering af et samarbejde med Aarhus Universitet, som udbyder kandidatuddannelsen Logistics and Supply Chain Management, med henblik på at inddrage viden fra forskningsprojekter gennem ph.d.- og kandidatstuderendes undervisning på uddannelsen. For det andet planlægger ansøgeren at etablere et samarbejde med Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Erhvervsråd om mulige projektemner af relevans for de lokale transport- og logistikvirksomheder med det formål, at studerende og undervisere vil kunne anvende ny viden i samarbejde med virksomhederne for at forbedre nuværende processer og arbejdsgange. Endelig har ansøgeren redegjort for planer om at søge om at indgå i relevante videncentre som fx it-forum Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 14

15 og Center for Logistik ved Aalborg Universitet. Ekspertpanelet vurderer samlet set, at udbudsstedet p.t. har en række fagligt relevante aktiviteter, særligt hvad angår erhvervs- og professionsbasering, og at nogle af disse også har potentiale til at give viden om udviklingsbasering, fx deltagelse i konferencer i regi af dilf. Hertil skal lægges, at ansøgeren har redegjort for, at uddannelsesudvalg og advisory board, som er beskrevet under rapportens kriterium 1, også har til formål at sikre tilførsel af viden fra erhverv og profession. Selvom videngrundlaget for udviklingsbaseringsdelen alene baseres på planer, som ikke er særligt konkretiserede, og selvom samarbejderne endnu ikke er indgået, vurderer ekspertpanelet, at planerne er fagligt relevante, og at der samlet set vil blive tilvejebragt et tilstrækkeligt videngrundlag for en erhvervsakademiuddannelse. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1, 2 og 4 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 5: Oversigt over nuværende virksomhedssamarbejdspartnere HØK. Indkøb og SCM. Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 15

16 Kriterium 5. Fagligt miljø Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at uddannelsen vil blive understøttet af et tilfredsstillende fagligt miljø på udbudsstedet. Ansøgeren har redegjort for, at institutionen udbyder to uddannelser, som er fagligt beslægtede med logistikøkonomuddannelsen. Det drejer sig om erhvervsakademiuddannelsen til finansøkonom (85 STÅ) og erhvervsakademiuddannelsen til handelsøkonom (18 STÅ). Ekspertpanelet vurderer, at undervisningen vil blive gennemført af undervisere, som i kombination med de eksisterende udbud af beslægtede uddannelser vil udgøre et stærkt fagligt miljø, om end der vil være behov for at supplere dette for så vidt angår logistikområdet. Ekspertpanelet baserer vurderingen på, at ansøgeren har undervisere på både handelsøkonomog finansøkonomuddannelsen, der har kompetencer til at undervise på logistikøkonomuddannelsen. Ni ud af 11 undervisere har en kandidatuddannelse, fx som cand.merc., cand.merc.jur. og cand.mag. Undervisernes erhvervserfaring strækker sig fra at undervise på Indkøbs- og Importskolen til at arbejde som revisor og undervise i fag som erhvervsøkonomi, statistik og global økonomi på finansøkonomuddannelsen. Ekspertpanelet vurderer på denne baggrund, at underviserne vil kunne dække kernefagområder som indkøb, transportjura, erhvervsøkonomi, virksomhedsøkonomi, international økonomi, statistik, organisation og engelsk. Ansøgeren har redegjort for, at de kompetencer, der vil skulle tilføres underviserteamet, vil være erfaring fra logistik- og transportbranchen og kompetencer med hensyn til alternative ERP-systemer, som aftagervirksomhederne efterspørger. Ansøgeren har redegjort for, at man forventer at ansætte en underviser med erfaring fra logistik- og transportbranchen og med kompetencer med hensyn til alternative ERP-systemer. Ansøgeren forventer det første år at ansætte undervisere svarende til to-tre årsværk og vil derudover supplere med eksterne undervisere for nogle af de branchespecifikke uddannelseselementer. Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren med disse planer vil kunne tilvejebringe et tilstrækkeligt relevant fagligt miljø for udbuddet. Ansøgeren har redegjort for udbudsstedets strategi for efter- og videreuddannelse af underviserne, hvor man planlægger kompetenceudvikling inden for HD enkeltfag, HD eller cand.merc. i relation til logistik og SCM, dilf s kurser, fx i Excel, design af logistikprocesser eller logistikanalyse. Ekspertpanelet vurderer, at det er positivt, at institutionen har en strategi for relevant efter- og videreuddannelse af underviserne. Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 16

17 Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 5 og følgende bilag: Bilag 18: Oversigt over undervisernes kompetencer CV. Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 17

18 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer på baggrund af ansøgerens redegørelse, at en række faciliteter og ressourcer er nødvendige for, at de studerende kan realisere uddannelsens mål for læringsudbytte. Ekspertpanelet vurderer desuden, at det med de fremlagte planer om tilkøb og nyanskaffelser er sandsynliggjort, at de nødvendige faciliteter og ressourcer vil være til stede ved udbuddets planlagte start. Ansøgeren har redegjort for, at følgende særlige faciliteter og ressourcer er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbytte: planlægnings- og økonomistyringsprogrammet SAP og statistikprogrammer som SPSS og HypoStat. Ekspertpanelet vurderer det positivt, at ansøgeren har taget højde for, at SAP kan blive nødvendigt at anskaffe, da det bruges af flere virksomheder i logistikbranchen. Ansøgeren har desuden redegjort for, at en række almene faciliteter og ressourcer er nødvendige for, at de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte: klasselokaler med itadgang og lyskanon, lokaler til gruppearbejde og lektiecafé, it-lokaler med netadgang, pc er, printere, kopimaskiner og scanner. Med hensyn til software har de studerende adgang til den store Office-pakke og online-ordbøger, og i institutionens bibliotek har de studerende adgang til databaser, ligesom institutionen har LMS-systemet Fronter med intranet m.m., hvor undervisningsmaterialer bliver gjort tilgængelige for de studerende. Derudover stiller institutionen gratis trådløst netværk til rådighed for de studerende, der har egne bærbare pc er. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 6. Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 18

19 Kriterium 7. Kvalitetssikring Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren har sandsynliggjort, at der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af, at ansøgeren har redegjort tilfredsstillende for institutionens kvalitetspolitik og -strategi, som omfatter institutionens inddragelse af aftagere i kvalitetsudviklingen, opfølgning på dimittendernes beskæftigelsessituation samt evaluering af undervisningen, undervisningsmiljøet og praktikken. Ansøgeren har redegjort for, at ledelsen på Erhvervsakademi Dania har det overordnede ansvar for opfølgningen på de undersøgelser, der bliver foretaget på tværs af uddannelserne. På det enkelte udbud er det uddannelseslederen, der har ansvaret for opfølgningen. Ansøgeren har beskrevet, at der er dialog om resultaterne af de overordnede evalueringer på ledelsesmøder og uddannelsesmøder. I samme fora vil planer for opfølgning blive fastlagt, og opfølgningen vil herefter inddrage de forskellige uddannelsesledere. Evalueringerne vil blive behandlet på møder med undervisere og evt. studerende, hvor det er relevant at inddrage dem. Opfølgning vil ligeledes ske på afdelingsmøder med underviserne eller på klassemøder med de studerende, alt efter hvilken evaluering der er tale om. Ansøgeren har desuden redegjort for, at udbudsstedet har udviklet et koncept for systematisk aftagerkontakt, så viden fra aftagerne tilgår organisationen. De emner, der tages op med aftagerne, er aftagernes behov, beskæftigelse, praktikpladser, læringsudbytte, nye tendenser i samfundet, udviklingsbehov og nye uddannelser. Evalueringsformerne er møder og dialog i aftagernetværk. Opfølgningen sker gennem udarbejdelse af en handlingsplan for udvikling af uddannelsens kvalitet. Med hensyn til inddragelse af dimittender har ansøgeren beskrevet, at der i dimittendundersøgelser bliver målt på, hvor mange færdiguddannede der er i beskæftigelse, videreuddannelse mv. et halvt år og/eller et år efter endt studie. Resultaterne bliver taget op i relevante fora med henblik på udvikling og kvalitetssikring af uddannelsesprofilen. Desuden vil udbudsstedet mere uformelt inddrage dimittenderne gennem erfaringsformidling, informationsudveksling, kurser m.v. via et elektronisk netværk. Med hensyn til de studerendes inddragelse i kvalitetssikringen har ansøgeren redegjort for, at det vil ske gennem repræsentation i bestyrelse, uddannelsesudvalg, studieråd og lign. De studerende vil blive inddraget i udvikling af udbuddet gennem løbende fagevalueringer, til- Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 19

20 fredshedsmålinger og holdevalueringer. Dette vil ifølge ansøgeren ske gennem interviews og dialogmøder i klassen. Ansøgeren har beskrevet, at evaluering af undervisningen vil foregå ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser med efterfølgende dialog med de studerende, og at evalueringen indgår i grundlaget for underviserens MUS-samtale og kompetenceudvikling og underviserens egen udvikling af undervisningen. Ansøgeren har yderligere redegjort for, at praktikken vil blive evalueret, ved at den studerende under opholdet har kontakt med sin vejleder på udbudsstedet, som også har mulighed for at besøge virksomheden. Kvaliteten i praktikken vil hovedsageligt blive vurderet ud fra den opgavebeskrivelse, der indgår i den studerendes kontrakt med virksomheden. Under praktikken er den studerende tilknyttet en mentor i virksomheden samt en praktikvejleder på udbudsstedet, som den studerende kan henvende sig til. Midt i praktikforløbet vil praktikvejlederen kontakte mentoren og den studerende med henblik på en midtvejsevaluering. Efter opholdet vil praktikken blive evalueret skriftligt, både af virksomheden og af den studerende, ved hjælp af bl.a. spørgeskemaer. Ansøgeren beskriver, at læringsudbytte, organisering og relevans vil blive vurderet. Ansøgeren har redegjort for proceduren i de tilfælde, hvor der opstår problemer under praktikken, fx hvis den studerende ikke lever op til praktikvirksomhedens forventninger, hvis praktikvirksomheden ikke lever op til den studerendes forventninger, eller hvis det bliver nødvendigt at afbryde praktikken. Ekspertpanelet vurderer, at procedurerne er hensigtsmæssige. Ansøgeren beskriver, at studerende, der ønsker at gennemføre praktik i udlandet, skal indgå en praktikaftale med praktikvirksomheden, som opfylder de samme kvalitetskrav, som stilles ved praktik i en dansk virksomhed. Generelt kvalitetssikres ophold i udlandet på samme måde som danske ophold. Hvis opholdet finder sted i regi af Erasmus-programmet, følges der derudover nogle procedurer for kvalitetssikring af opholdet. Bl.a. skal den studerende skrive en praktikrapport, udfylde et evalueringsskema og gennemføre en evalueringssamtale med praktikvejlederen og/eller Erasmus-koordinatoren. I forbindelse med Erasmus-studieophold og oversøiske ophold vil en learning agreement blive anvendt til at dokumentere studieindholdet forud for opholdet, og en transcript of records vil blive anvendt ved tildeling af merit. Den uddannelsesansvarlige vil gennemgå det faglige indhold og niveau i de fag, den studerende ønsker at følge under sit studieophold. I forbindelse med Erasmus-ophold anvendes et evalueringsskema, som den studerende udfylder forud for en samtale med Erasmus-koordinatoren. Derudover vil Erasmus-koordinatorerne evaluere opholdet med den modtagende institution, telefonisk eller pr. mail. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 7 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 13: Koncept for systematisk inddragelse af aftagervirksomheder Bilag 14: EA Dania kvalitetspolitik og -strategi Bilag 15: Lokalt kvalitetshjul - eksempel aktivitetsplan FIØK Bilag 16: Tilfredshedsundersøgelse ENNOVA Erhvervsakademiuddannelse i logistik og transport (logistikøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Hobro 20

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport ved Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport ved Erhvervsakademi Sjælland Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport ved Erhvervsakademi Sjælland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0230/IMB DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse(

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Slagelse) Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0228/KZP DANMARKS

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-535/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0229/KZP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-524/SHC DANMARKS Evalueringsinstitut Udbud

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i systemadministration ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-477/ KST DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Århus Att.: Bitten Kristiansen. Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh.

Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Århus Att.: Bitten Kristiansen. Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Att.: Bitten Kristiansen Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh.dk Akkreditering af nyt udbud

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse i webudvikling

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-474/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Læs mere

Profilforløb i beskæftigelse ved Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg

Profilforløb i beskæftigelse ved Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg Profilforløb i beskæftigelse ved Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0249 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet

Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0224/CFP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-586/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelsen i vurdering ved Erhvervsakademi Sjælland

Diplomuddannelsen i vurdering ved Erhvervsakademi Sjælland Diplomuddannelsen i vurdering ved Erhvervsakademi Sjælland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0331 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Diplomuddannelse i e-konceptudvikling ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i e-konceptudvikling ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i e-konceptudvikling ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-649

Læs mere

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen Sendt pr. e-mail: tic@adm.aau.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi (eksisterende uddannelse)

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi (eksisterende uddannelse) ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Mercantec Att.: Direktør Kirsten Holmgaard Sendt pr. e-mail: khol@eucmidt.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi

Læs mere

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede.

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk Akkreditering af nyt udbud af nyt profilforløb i human resources

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse

Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring. Sendt pr.

Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Afdelingsforstander Ove Møhring Sendt pr. e-mail: ovmo@tietgen.dk ts@tiegen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Køge)

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Køge) Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Køge) Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0227/KZP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akademiuddannelse i skatter og afgifter Erhvervsakademi MidtVest i Herning

Akademiuddannelse i skatter og afgifter Erhvervsakademi MidtVest i Herning Akademiuddannelse i skatter og afgifter Erhvervsakademi MidtVest i Herning Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-646 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager. Sendt pr.

Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager. Sendt pr. ACE Denmark Erhvervsakademi Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@ceuherning.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse til professionsbachelor i international handel

Læs mere

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr.

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge Sendt pr. e-mail: jbag@hssyd.dk hssyd@hssyd.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark Erhvervsakademi Århus Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@akademiaarhus.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Udviklingschef Pernille Berg Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk pbe@brock.dk kontakt@cphbusiness.dk Afslag på akreditering af nyt

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen University College Syd Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer:

Læs mere