Glad Nyt 19. udgave, marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glad Nyt 19. udgave, marts 2015"

Transkript

1 Glad Nyt 19. udgave, marts 2015

2 Kære læser, Foråret springer ud og det gør L.C Glad også med produktnyheder som ny doseringspumpe, ny serie for kølekompressorolier etc. Endvidere er der sat fokus på optimering af køleanlæg og de meget store unødvendige driftsomkostninger, der opstår i forbindelse med biofilm. Ønsker du at få emnerne yderligere belyst, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi håber, I vil finde dette forårsnummer af Glad Nyt interessant. Thomas Glad Indholdsfortegnelse Redaktør: Adm. Dir. Thomas Glad Artikelredaktør: Kristian Olesen Forsidebillede: zannaland Odense Zoo og Den Blå Planet bruger kølervæske for at nedkøle bl.a. pingvin bassiner. 3 Nyheder 4 Hvem kontrollerer kølevæsken? 5 Sådan tager du en prøve fra en sekundær køle-/varmekreds 6 Optimal Køling 8 Vidste du at 2

3 Nyheder Doseringspumpe inkl. tilbehørskit På mange opfordringer har vi har introduceret en ny og unik doseringspumpe der er anvendelig til alle dine doseringsopgaver. Pumpen har en kapacitet på 7,8 ltr./ time ved 7 bar. Pumpen er bl. a. anvendelig til: Justering af glykol-procenten/frostsikringen. Tilsætning af inhibitorer. Tilsætning af biocider f.eks. Biosperse 250. Smøremidler til kølekompressorer Vort smøreolieprogram er blevet udvidet med en serie kølekompressorolier, så vi nu er i stand til at levere smøreolier til kølekompressorer til aircondition- og industrikøling. Pumpen er let og lydsvag og forsynet med udluftningsventil, der sikrer at der ikke tilføres ilt til systemet. Den er simpel at tilslutte og igangsætte og anvendelig til alle væsker med ph-værdimellem 7,5 9,0. Solest 31H og Solest 68 Er syntetiske ISO VG 32 og ISO VG 68 godkendte polyolester (POE), og er beregnet til standardpåfyldning og OEM efterfyldninger af kommercielle og industrielle køle og airconditionkompressorer. Produkterne har i alle henseender forbedrede egenskaber i forhold til konventionelle mineralolier. Det medfølgende tilbehørs kit består af følgende: 10 mtr. PE slange, 1 stk. modtryksventil og 1 stk. bundventil. For yderligere oplysninger og specifikationer kontakt os på tlf Produkterne kan bruges til HFC-, HCFC- og HFO kølemedier i stempel-, skrue- og centrifugalkompressorer. FridgeWay 68 Mineraloliebaseret kølekompressorolie i høj kvalitet. Anbefales til smøring af kølekompressorer og kompressorer til airconditionsystemer. Produktet fungerer særdeles godt i systemer, der bruger CFC er, ammoniak, HCFC er, kuldioxid, ethylenchlorid eller svovldioxid som kølemedie. Bemærk, at dette produkt ikke må bruges, hvor R134A bruges som kølemedie. Ring eller mail for rekvirering af detaljeret produktinformation. Lagervarer på Vallensbækvej. 3

4 Hvem kontrollerer kølevæsken? Vi har ofte her i Glad Nyt påpeget vigtigheden af, at der på sekundære kølekredse bliver udført årlige kontrolanalyser af anlægsvæskerne, hvad enten det drejer sig om glykolvand eller andre kølemedier. En undersøgelse har vist, at mange ejere af køleanlæg tror, at dét kølefirma, der udfører den lovpligtige service på selve kølemaskinen, også udfører kontrol af væsken i den sekundære kølekreds. Det gør de ikke. Som oftest er det nemlig ikke en del af servicekontrakten. Kun i mindre end 10 % af de indgåede aftaler, er det en del af kontrakten. Derfor bliver de sekundære kølekredse ofte oversete, eller glemt, skønt der er gode grunde til at kontrollere væskerne. Glad`s tilstandskontrol for kølervæske indeholder de nødvendige analysedata for en årlig kontrol. Ønsker du at kontroller dit anlæg, så rekvirer gratis prøveflaske ved at kontakte os. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Prøvenummer: Vallensbæk, den ADVARSEL Resultaterne og bemærkninger til denne analyse er kun vejledende. Analyseresultaterne kan være misvisende på grund af prøven ikke er repræsentativ eller ukorrekte data. L.C. Glad & Co. A/S Vallensbækvej 65 Postboks 150 DK-2625 Vallensbæk Telefon CVR.nr Telefax Web ALARM ADVARSEL NORMAL Prøven er i dårlig stand Prøven er i mindre god stand Prøven er i god stand tlf.: t 3 t 4 t 1 Pumpe Varmeveksler t 2 Pumpe Sekundært system med kølervæske Kølemaskine 4

5 Sådan tager du en prøve fra en sekundær køle-/varmekreds Desværre modtager vi af og til prøver til analysering, som ikke er korrekt udtaget. Det bevirker at analyseresultaterne bliver misvisende og ubrugelige og er dermed spild af både tid og penge. Korrekt og præcis prøvetagning er derfor det første kritiske skridt for en vellykket analyse. Når der udtages en prøve til analyse fra en sekundær køle-/varmekreds, er det meget vigtigt, at prøven er repræsentativ for den pågældende væske. Du kan bede os om at udtage prøverne, og da det er erfarne teknikere der udfører opgaven, giver det dig sikkerhed for, at prøverne er repræsentative, og at de er taget under de rigtige forhold. Hvis du imidlertid vælger selv at udtage prøver, har du her nogle generelle retningslinjer for en vellykket prøvetagning. Rekvirer gratis prøveflasker fra L.C. Glad, så er du sikker på rene og godkendte flasker. Udtag kun prøve fra et anlæg i drift, og på et sted i anlægget hvor der er så meget flow som muligt f. eks tæt på pumpen. Rengør aftapningsstudsen omhyggelig, både ud- og indvendig før prøvetagningen, så der ikke kommer uvedkommende snavs med i prøven. Tap minimum ½ liter væske med fuld flow af anlægget før den endelige prøve tages. Straks efter prøvetagning skrues hætten fast, og der udfyldes prøveflaskelabel med de nødvendige data, der påsættes prøveflasken. Udfyld analyserekvisitionen tilsvarende. OBS: Vigtigt at man ikke rører ved hættens inderside samt toppen af flasken, da dette kan give anledning til overførte bakterier fra fingre eller lign. Indsend prøven/prøverne sammen med analyserekvisition i den medfølgende portofri prøvekuvert (kun én prøve pr. kuvert) til L.C. Glad, straks efter prøven er taget. 5

6 Optimal Køling Kontrol med bakterievækst og korrosion i kølesystemer giver øget driftsikkerhed og mindre energiforbrug En stor del af de analyser vore kunder får foretaget på kølevand, viser i mange anlæg, at især biofilm og korrosion er et stort problem og dermed en medvirkende årsag til store omkostninger i form af bl. a. nedsat effekt og forøget energiforbrug. I industrielle kølevandsanlæg er den kemiske og mikrobiologiske vandkvalitet af afgørende betydning for driftsikkerheden, energiforbruget og anlæggets levetid generelt. Kontrol med vandkvaliteten og de effekter vandet har på de indre overflader i form af belægninger og korrosion, kan forbedre driftsikkerheden væsentligt og reducere driftsudgifterne. Belægningerne vil forringe varmeoverførslen, mindske virkningsgraden, øge energiforbruget, give højere CO2-udledning samt give grobund for mikrobielt influeret korrosion. Økonomiske konsekvenser: Biofilm kan koste mange hundredetusinder kroner. Har du råd til det? De økonomiske konsekvenser af et dårligt fungerende køleanlæg afhænger naturligvis af, hvor vigtig køling er for produktionsapparatet og kølebehovet. I mange processer er køling imidlertid af stor betydning for produktudbyttet. Derfor er et stabilt og effektivt køleanlæg her af afgørende betydning for virksomheden. Kontrol med bakterievækst, korrosion og belægningsdannelse er af vital betydning for driftsikkerheden i et økonomisk velfungerende anlæg. I lukkede recirkulerende køleanlæg vil bakterievækst nedsætte ydelsen i form af øget energiforbrug, lavere køleeffektivitet, tilstopning o. l. Eksempel: Et køleanlæg har en virkningsgrad (COP) på 3*. Det årlige el. forbrug er kwh hvorved der produceres kwh kulde. Hvis el-prisen sættes til 1,50 kr./kwh, vil de årlige omkostninger til el være kr. Hvis der er en gennemsnitlig belægning af biofilm på 30 µm på de indvendige overflader, vil det reducere varmeoverførelsen med ca. 30%. Det betyder, at ud af den producerede kulde på kwh, overføres der kun ca kwh, altså et årligt tab på ca kwh. Ved en el pris på 1,50 kr./kwh betyder det en årlig omkostningsforøgelse, alene på grund af biofilmen, på ca kr./år, hvilket svarer til næsten 1/3 af de totale omkostninger til el. Ved en biofilmtykkelse på blot 8 µm reduceres den overførte effekt med ca.10%. Det betyder i vort eksempel et årligt tab på ca kwh kulde eller kr. Som det fremgår af eksemplerne, skal der altså kun en relativ tynd biofilm til, før det går voldsomt ud over varmeoverførelsen og dermed omkostningerne til el. Konklusion: Et køleanlæg med biofilm som i vores eksempel, vil fungere dårligt, og de årlige meromkostninger til el, afhængig af biofilmens tykkelse, vil andrage i størrelsesordenen kr. Ud over merforbruget til el. p.g.a. den dårligere varmeoverførsel, kommer forøget el forbrug til pumper, idet de skal køre i længere tid på grund af den dårligere varmeoverførsel. De årlige meromkostninger hertil anslås til > kr. ** * Et køleanlægs virkningsgrad benævnes COP (Coefficient of Performance). COP beskriver forholdet mellem den mængde kulde, der skabes i fordamperen, og den mængde elektricitet, kompressoren optager. For et typisk køleanlæg til f.eks. kølemøbler er COP=3,0. Det vil sige, at køleanlægget leverer 3,0 kwh kulde for hver kwh elektricitet, anlægget optager. ** Kilde: Optimal og sikker køling Kemi og vandteknik, Teknologisk Institut. 6

7 Korrosion Næsten alle metaller vil korrodere i en eller anden grad. Omfanget afhænger af sammensætningen af metaller, kølemediets fysiske og kemiske karakteristika og det omgivende miljø. I forbindelse med korrossion frigives en masse små partikler. Når disse partikler cirkulerer i anlægget, har de en selvforstærkende virkning på korrosionsprocessen og forårsager løbende slibeskader på pumpepakninger, ventiler og i rørinstallationer hvor der er turbulent strømning. De væsentligste faktorer der medvirker til at korrosion sker hurtigere er Høj vandtemperatur Ilt og opløst CO 2 Tilstedeværelse af uopløste partikler f.eks. sand, sediment og rust Høj flowhastighed Lav ph værdi (surt vand) Bakterier Sidstnævnte faktor er årsag til det fænomen, der opstår når det biologiske miljø påvirker et materiales opførsel, og fører til en forøget nedbrydning. Man kalder det bakteriologisk korrosion eller mikrobielt influeret korrosion, som kan forekomme lokalt på bl.a. stål, rustfrit stål og kobber. De årlige meromkostninger på grund af mikrobielt influeret korrosion i et køleanlæg, har Teknologisk Institut i et anlæg på størrelse som vores eksempel anslået til > kr.** Ud over de her nævnte omkostninger på grund af biofilm, kommer omkostninger til vandbehandling, utilstrækkelig filtrering samt ikke mindst produktionstab. Alt i alt omkostninger i størrelsesordenen kr.** Bekæmpelse af biofilm En effektiv bekæmpelse af biofilm, er tilsætning af et tilstrækkeligt og effektivt biocid, der kan opretholde en fornuftig kvalitet. Med henblik på at opretholde en stabil køleforsyning, er det vigtigt at kende til væksttilstanden i kølesystemet. Dette kan opnås ved, at der jævnligt tages prøve af væsken og måler dens kimtal, hvis størrelse er udtryk for, om den bakterielle vækst er et problem. Måling af kimtallet er en delanalyse af L.C. Glad s standard analyse for kølevand. 7

8 Vidste du at Ud af det samlede elforbrug i Danmark anvendes ca. 13 % til køling. Størst anvendelse af køling finder sted inden for handel, hvor køling tegner sig for 33 % af det samlede elforbrug, men også i industrien, servicesektoren og inden for boliger er andelen stor. Man kan hurtigt og effektivt selv kontrollere om der er bakterier i sit kølevandsanlæg ved at benytte såkaldte Dip Slides, test-stave, som man neddypper i sin prøve. På hver side er der en dyrkningsplade, som muliggør bestemmelse af det total bakterieindhold, samt gær- og skimmelsvampe. Man kan hurtigt og effektivt selv konstatere om der forekommer en større koncentration af hanevand (hårdheden) i kølevæsken. Der anvendes strips der blot dyppes i prøven og efter 1 min. kan hårdheden aflæses. Problemerne ved brug af hanevand i køleanlæg viser sig ofte som kalkbelægninger, snavs samt uønsket bakterie vækst. Calcium hårdheden (º dh) er en delanalyse af Glad`s tilstandsrapport for kølevand. Hårdhedsstrips kan leveres af Glad i pakninger à 100 stk. Bakterieindholdet er en delanalyse af Glad`s tilstandsrapport for kølevand og glykolvand. Dip Slides kan leveres af Glad i pakker á 10 stk. Åbningstider: Kontor Mandag torsdag 08:00 16:00 Fredag 08:00 15:30 Afhentning på fabrikken Mandag torsdag 07:00 15:00 Fredag 07:00 14:30 L.C. Glad & Co A/S Vallensbækvej 65, DK-2625 Vallensbæk Tel: Fax: En del af Glad Koncernen 8

Glad Nyt. 13. udgave. Januar 2012

Glad Nyt. 13. udgave. Januar 2012 Glad Nyt 13. udgave Januar 2012 Indholdsfortegnelse Vidste du det? 2 Propylenglykol nedbrydes af sol og luft 3 Vigtigheden af at få lavet analyser af glykolanlæg 4 Glykol i ventilationsanlæg 5 Velkommen

Læs mere

Et ældre, men velholdt køleanlæg. Indsugning til både kondensator og motor er holdt fri for snavs mv.

Et ældre, men velholdt køleanlæg. Indsugning til både kondensator og motor er holdt fri for snavs mv. 5. Hvordan har jeres køleanlæg det? Langt den største miljøbelastning og den væsentligste omkostning for et køleanlæg stammer fra el-forbruget. I det følgende beskrives, hvordan elforbruget kan reduceres

Læs mere

Fiskeindustriens køleanlæg

Fiskeindustriens køleanlæg Fiskeindustriens køleanlæg Reglerne for kunstige kølemidler er ændret. Den 1. januar 2007 kan være sidste frist for at tage et køleanlæg i brug uanset om det er nyt, ombygget eller udvidet. Det afhænger

Læs mere

Gode råd om elbesparelser i serverrum

Gode råd om elbesparelser i serverrum Gode råd om elbesparelser i serverrum Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk Institut Claus Schøn Poulsen

Læs mere

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere

Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg Hovedrapport

Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg Hovedrapport Udskiftning af fiskeindustriens køleanlæg Hovedrapport Udarbejdet af Alcedo Rådgivere i fiskeindustri på vegne af Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening Kolofon Opgavestiller: Danmarks Fiskeindustri-

Læs mere

CatoCool. Vandbehandling til kølesystemer

CatoCool. Vandbehandling til kølesystemer CatoCool Vandbehandling til kølesystemer Kølevand Fordele og udfordringer Udover at være en let tilgængelig råvare har vand også den egenskab at være et meget effektivt medie til varmeoverførsel. Det gør

Læs mere

DESIK SlutRapportering - Energirigtig design og regulering af sekundærsiden på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler -

DESIK SlutRapportering - Energirigtig design og regulering af sekundærsiden på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler - DESIK SlutRapport Februar 26 DESIK SlutRapportering - Energirigtig design og regulering af sekundærsiden på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler - Hovedforfatter : Arne Jakobsen Datering: Februar

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer

Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Vejledning om metalliske materialer til vandinstallationer Frank Fortenay, Asbjørn Andersen og Kate Nielsen Force Technology Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 12 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ Den luft der forlader kompressoren er varm, uren, fugtig og sædvanligvis

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Udskiftning af køletårn og anvendelse af overskudvarme

Udskiftning af køletårn og anvendelse af overskudvarme Udskiftning af køletårn og anvendelse af overskudvarme Daniel Lessmann Titelblad Titel: Analyse af kølesystem Er der driftsbesparelser ved at udskifte eksisterende køletårn med andet kølesystem og anvende

Læs mere

Insatech A/S Algade 133 4760 Vordingborg Tlf. +45 5537 2095 Fax. +45 5537 7018 www.insatech.com

Insatech A/S Algade 133 4760 Vordingborg Tlf. +45 5537 2095 Fax. +45 5537 7018 www.insatech.com Mennesker - Ideer - Løsninger INSTRUMENTERINGS- & AUTOMATIONSTIDSSKRIFT 08/2009 63 Procesoptimering - en vej ud af krisen? Side 3 Optimering af separationsprocesser Side 4-5 Sikre din kedel mod forurening

Læs mere

Den lille blå om Systemoptimering

Den lille blå om Systemoptimering Bedre energiudnyttelse et fælles ansvar Af koncernchef Jørgen M. Clausen, Danfoss A/S Øverst på den globale dagsorden står klimaændringerne. Risikoen for at forrykke vores klodes balance i en uheldig retning

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Køling. mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen. Hvad betyder den danske kølelovgivning. Usikkerhed om køling

Køling. mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen. Hvad betyder den danske kølelovgivning. Usikkerhed om køling Tema: Lovgivning og standardisering Køling mange køleanlæg overholder ikke lovgivningen Publ. 9.20, juli 2012 Usikkerhed om køling Baggrunden for denne artikel er den usikkerhed, som har præget ventilationsbranchen

Læs mere

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand

SUNDT VAND. Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Legionellaforebyggelse i anlæg for varmt brugsvand SUNDT VAND Denne håndbog beskriver i alfabetisk orden de emner, som har betydning for en fornuftig og holdbar legionellaforebyggelse i større

Læs mere

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven?

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? 8 Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? Lad os måle koncentration og ændringer i din proces. Hvordan måles koncentrationen Lyd bevæger sig med forskellig hastighed gennem luft,

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

viegajournal Marathon og markedsføring 1/09 Sanpress: En unik systemverden fra Viega V-profil: Originale Viega fittings eller kopier?

viegajournal Marathon og markedsføring 1/09 Sanpress: En unik systemverden fra Viega V-profil: Originale Viega fittings eller kopier? Marathon og markedsføring viegajournal 1/09 Når et Excel-ark fyldt med handlingsplaner bliver til konkrete projekter så er Susanne glad. Hun er spændt på at sætte de næste PR- og markedsføringsaktiviteter

Læs mere

Information om biodiesel til busvognmænd

Information om biodiesel til busvognmænd Information om biodiesel til busvognmænd 2 3 Kolofon Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse - udgivet i samarbejde med Midttrafik og Region Midtjylland. Agro Business Park Niels Pedersens

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution

Gas på Tværs. Skån miljøet med en ny gaskedel. Naturgas Fyn Distribution Gas på Tværs # 1 F e b r u a r 2 0 0 8 Naturgas Fyn Skån miljøet med en ny gaskedel s i d e # 8 Nyt kundeblad og selskab # 2-3 Hvad laver NGF # 4-5 Spar på energien # 6 Målerbog på nettet # 7 Velkommen

Læs mere