ÅRSBERETNING FOR BLÆREKRÆFTFORENINGEN APRIL 2014 APRIL 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING FOR BLÆREKRÆFTFORENINGEN APRIL 2014 APRIL 2015"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR BLÆREKRÆFTFORENINGEN APRIL 2014 APRIL 2015 skal hermed i forbindelse med foreningens 7. generalforsamling aflægge årsberetning for perioden april 2014 april Som det fremgår af brevhovedet har foreningen i det forgangne år taget navneforandring til blærekræftforeningen, et navn som bestyrelsen har fundet mere retvisende omend ordet kræft jo stadig for mange mennesker virker provokerende og følelsesladet. Som I tidligere er orienteret om mistede foreningen et aktivt medlem af bestyrelse Elsebet Fristed, som d. 04. december måtte opgive kampen mod kræften. Foreningen var repræsenteret ved bisættelsen og har siden modtaget et takkekort fra Elsebet`s døtre som fremhævede den glæde og støtte deres mor havde fået igennem arbejdet med bestyrelse og forening. Ud over Elsebet, har bestyrelsen i det forgangne foreningsår bestået af næstformand Birthe Møller Nielsen, Birgit Søndergaard, Hanne Paarup, Carina Nors Jensen, Frank Reinholdt, kasserer Jan Holm samt formand. Bitt Roig som blev valgt til bestyrelsen april 2014 og var med i den første periode men valgte af personlige grunde at trække sig og blev erstattet af Frank Reinholdt. Foreningens revisorer har i perioden været: Jane Kristiansen og Carsten Elgstrøm. En stor tak til bestyrelsesmedlemmer og revisorer for den indsats de har ydet for foreningen. Foreningen har 130 medlemmer fordelt med 59 vest for Storebælt og 71 øst for Storebælt. Der er en jævn tilgang af medlemmer men også en afgang af medlemmer som efter nogle år ikke føler, at de har mulighed for at følge foreningens arrangementer, som hovedsagelig er placeret i forbindelse med de større sygehuse. Aktiviteter: Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder heraf et af møderne i Odense, hvor Hans Strunge var mødetilrettelægger. Lokalforeningen Jylland har afholdt 5 bestyrelsesmøder. 11.juni 14. juni: Deltagelse i Folkemødet på Bornholm sep. Seminar i Middelfart. 12. nov. Infomøde i København med overlægerne Lisbeth Salling og Peter Thind samt sygeplejerskerne Susann Hansen og Katrine Christensen. 12. februar: Erfamøde i København

2 BLÆREKRÆFTFORENINGEN 26. februar: Møde i Ålborg med overlæge Knud Fabrin med emnet: Rejsningsproblemer efter blærekræftoperation. Arrangeret af lokalforeningen Jylland Bestyrelsen har primært arbejdet med foreningens overordnede opgaver såsom blærekræftforeningens synlighed, relationerne til Kræftens Bekæmpelse herunder varetagelse af patientforeningsmøder, henvendelser til myndigheder og hospitaler/sygehuse, tilrettelæggelse af foreningens arrangementer primært seminar og deltagelse i folkemøde, udsendelse af foreningens brochure som flittigt anvendes af de fleste hospitaler men nu også af de sundhedscentre som skyder op rundt om i landet. Hertil kommer et af de væsentligste områder nemlig patientvejledningen, som i det sidste år har taget et væsentligt omfang. Flere hospitaler og især Rigshospitalet har henvist patienter, som står over for at skulle have fjernet deres blære, til foreningen med henblik på, at de kan få en samtale med en person som allerede har gennemgået operationen. Da foreningen blev startet ultimo 2006, var et af foreningens formål at få oprettet lokalafdelinger rundt omkring i landet. Dette er, ved hjælp af ihærdige lokale kræfter lykkedes med stor succes i Jylland. Desværre er det ikke lykkedes at komme videre. På Fyn har der været tiltag men ikke personer nok til af oprette en egentlig bestyrelse, hvorfor man har valgt en form for associering med bestyrelsen, hvor Frank Reinholdt jo er et aktivt medlem og repræsenterer Fyn. Hvad angår sjælland og hovedstaden varetages opgaverne med at arrangere Info/erfamøder og andre arrangementer af bestyrelsen for blærekræftforeningen, hvilket giver en lidt uheldig sammenblanding af arbejdsfordelingen mellem det landspolitiske og de mere lokale arrangementer for medlemmerne. Der er i bestyrelsen enighed om, at etablere en lokalafdeling øst for Storebælt, men bestyrelsen har foreløbig valgt at vente på det udvalgsarbejde der er lagt op til med indsendelse af forslag til nedsættelse af udvalg som skal revidere vedtægterne med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med foreningens fremadrettede organisation. Seminar. Foreningens seminar som for anden gang fandt sted på Park Hotel i Middelfart i dagene sep. må betegnes som vellykket omend søndagens kulturindslag, besøg på Keramikmuseum, igen måtte aflyses grundet forsinkelse med renoveringen. Besøget blev erstattet med et besøg på byens lokalhistoriske museum. Lørdag formiddag var afsat til at man i mindre grupper kunne udveksle erfaringer og give oplæg til en påtænkt folder fra blærekræftforeningen vedr. blærepapillomer/polypper og de tre forskellige urinvejsafledninger, som anvendes i forbindelse med cystektomi (fjernelse af blæren). Se afsnit om folder senere i beretningen. Vores gæster fra Skejby stomisygeplejerske Berit Kiesbye og overlæge Kasper Olsen gav os en spændende eftermiddag med god plads til spørgsmål og dialog.

3 Det sociale samvær under seminaret er dog nok det som for mange tæller mest, Seminaret havde 40 deltagere og kostede foreningen ca. kr , penge vi som bestyrelsen mener, er givet godt ud i og med, at det er foreningens medlemmer som profiterer af udgiften. Evalueringsskemaerne giver dog også et næsten entydigt billede af, at der er stor tilfredshed med seminaret. I skrivende stund er det af bestyrelsen vedtaget at gentage seminaret i Denne gang finder det sted i Kolding i dagene 26. og 27. sep. på First Hotel Kolding. Program med tilmelding vil blive udsendt sidst i maj/først i juni. Tilmeldingsgebyret for medlemmer fastholdes til kr Folder om papillomer/polypper og urinvejsafledninger: På seminaret blev der udarbejdet oplæg til en folder baseret på medlemmernes individuelle erfaringer. Et udvalg bestående af Jan Holm, Frank Reinholdt og skulle bearbejde materialet. Dette har desværre vist sig at tage længere tid end først antaget. Materialet om Indiana pounch var bortkommet og skulle således rekonstrueres. Tak til Bitt Roig som har været os behjælpelig hermed. Det af bestyrelsen godkendte oplæg ligger nu klar og der har været afholdt møde med et firma til layout/tryk Molecule Consultancy, et firma som anvendes af andre patientforeninger til lignende formål. Firmaet ville dog anbefale, at vi først fik materialet gennemlæst og godkendt af en lægefaglig ekspert. Materialet er derfor sendt til overlæge Gregers Herman, Frederiksberg Hospital hvorfra vi afventer svar, et svar som uheldigvis lader vente på sig. Pris for udarbejdelse af et professionelt udseende hæfte er sat til kr ex. moms. Vi forventer dog at kunne hente hovedparten af beløbet i sponsorstøtte. Folkemøde: Foreningens deltagelse i Folkemødet 2014 blev af alle deltagerne betegnet som en stor succes. Foreningen deltog i alle relevante events og med de gule trøjer var synligheden stor og det var en gruppe, som der blev lagt mærke til. På bestyrelsesmødet i Odense var der debat om, hvorvidt udgiften stod i rimeligt forhold med formålet: At synliggøre foreningen. Blandt de som deltog i folkemødet var der dog ingen tvivl om, at pengene var givet godt ud og at både politikere og andre interesseorganisationer havde fået øje for Blæreforeningen. (Se holdet på foreningens hjemmeside.) Det blev således enstemmigt vedtaget, at foreningen også skulle deltage i Foreningen har i år tilmeldt sig et Natur-og sundhedspolitisk morgenløb arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening og Kræftens Bekæmpelse. Her vil vi komme til at løbe bl.a. sammen med en række kendte politikere og organisationer.

4 Hjemmeside: BLÆREKRÆFTFORENINGEN John Redlef har været foreningens kontaktperson til hjemmesiden, som forvaltes af Marianne Glynstrup og Anders Duedal under Kræftens Bekæmpelse. I årets løb er siden lagt på en anden platform, som har voldt en del vankeligheder. Det er mit indtryk at hjemmesiden er kendt af de patienter og pårørende, som kommer i kontakt med blærekræft. En stor tak til John, Marianne og Anders for det arbejde de ligger i at holde siden a jour.. Facebook: Med oprettelse af Blærekræft Danmark på Facebook har foreningen fået en ny vigtig platform for udveksling af erfaringer og kommunikation medlemmerne imellem. Siden får næsten daglig nye medlemmer og er nu oppe på 35. En stor tak til Lene Hansen, Søren Grosen og John Redlef for arbejdet med oprettelsen og den daglige administration. Forskning i Blærekræft: Foreningen har længe presset på i Kræftens Bekæmpelse for at gøre opmærksom på manglende forskning i Blærekræft. Inden for det sidste år har vi haft den glæde, at vi har fået kendskab til flere forskningsforsøg vedr. blærekræft. D. 02. oktober deltog jeg i et møde mellem patientforeninger og forskere og her havde jeg den fornøjelse at stifte bekendtskab med Per Guldberg, forskningsprofessor i Cancergenetisk laboratorium i Kræftens Bekæmpelse. Per arbejder sammen med overlæge Kenneth Steven fra Herlev Hospital og arbejdet går ud på 1.: At sikre en tidlig diagnostik, at sygdommen opdages på et tidligt stadie, så mulighederne for en effektiv behandling øges. 2. At opspore blærekræft ikke invasivt, hvilket vil medføre en begrænsning af anvendelse af cystoskopi som jo normalt foretages under fuld bedøvelse. Patienten eller lægen kan ved filtrering af urin opfange kræftcellerne og sende dem til et laboratorium for nærmere undersøgelse. I øjeblikket køres forsøget med filtrering parallelt med kikkertundersøgelser. Også engelske forskere har fundet markører i urinen, som kan fastslå om en patient har en aggressiv eller mere fredelig form for kræft. Et andet interessant tiltag er postdoc. Ninna Roswall undersøgelser vedr. Blærekræft og kroppens fysiske sammensætning som bl.a. arbejder med teorien om at kroppens fedtsammensætning kan være afgørende for udvikling af bl. a. blærekræft. Hele Ninna Roswall s foredrag kan høres og ses på cancervideo.dk., hvor også mange andre for kræftramte relevante videoer kan gennemses.

5 Bekymrende kræfttal: I tredje kvartal blev der offentliggjort tal for, hvordan det er gået med at få kræftpatienter i behandling inden for de tidsfrister som lægerne har angivet. Her viste det sig,at især for patienter med urinvejssygdomme er det stort set ikke lykkedes at forbedre forholdene inden for de sidste 2 år. For blærekræft var målopfyldelsen således helt nede på 34 pct., hvilket må siges at være katastrofalt for blærekræftpatienter, hvor netop det at komme hurtigt i behandling er afgørende for et godt resultat. Blæreforeningen afsendte umiddelbart efter offentliggørelsen af tallene et brev til regionsformand Bent Hansen med en opfordring til at kræftplanerne blev overholdt. I Bent Hansens svar giver han os ret i, at det slet ikke er godt nok, at kun ca. hver fjerde patient kommer i behandling inden for den afsatte tidsramme. Han vil som mål sætte at 90 pct. af patienterne i løbet af 2015 kommer i behandling inden for den lægefaglige fastsatte tid. Vi vil naturligvis følge hans målsætning til dørs. Læs hele foreningens brev og Bent Hansens svar på vores hjemmeside. Opfølgningsprogram for Urinblærekræft. I februar 2015 udgav Sundhedsstyrelsen ovenstående rapport som er et digert værk på 26. sider. Hele rapporten kan hentes fra el. læses på foreningens hjemmeside. Formålet med rapporten er helt klart at retfærdiggøre, at der skæres drastisk i de mere rutinemæssige kontrolforløb efter endt kræftbehandling og at flytte ressourcerne over på den mere vidensbaseret behandling. For mange af vore medlemmer har denne omrokering af ressourcer vakt bekymring og en stor usikkerhed. Efter initiativ fra lokalforening Jylland rettes der henvendelse til hospitalerne/sygehusene Skejby, Odense og Ålborg samt Rigshospitalet og Herlev med en enslydende tekst hvor der bl.a. forespørges om der foreligger en handlingsplan/generelle regler for kontroller efter blærekræftbehandling. Foreningen vil selvfølgelig afveje hospitalernes svar og om nødvendig reagere. Abena A/S: har indvilliget i at indgå et samarbejde med Abena A/S som skal munde ud i at Abenas udviklingsprogram skal bygges på erfaringsmæssige input fra brugerne. I skrivende stund er der 6 medlemmer, som har udvist interesse for at deltage. Abena vil gerne i kontakt med flere og især fra hovedstadsområdet. Har du lyst til at deltage så meld dig på :

6 Sexologisk rådgivning til kvinder efter operation for blærekræft: Birthe Møller Nielsen har været til møde på Skejby med sygeplejerske Anne Dorthe Sejer Hansen, som er nyuddannet klinisk sexolog. Formålet er at oprette en konsultation, hvor kvinder kan få hjælp med de problemer, som kan opstå efter en operation og hermed øge kvindernes livskvalitet. Patientpanel på Skejby: Birthe Møller Nielsen har deltaget i panel sammen med læge- og sygeplejefagligt personale. Formålet var at spørge patienten om, hvordan vi når målet for det videre arbejde med patientinvolvering. Det vil vi arbejde for: Foreningen håber fremadrettet at kunne påvirke bevilgende myndigheder gennem partiernes sundheds ordførere så der opnås en optimal behandling af blærekræftpatienter. At støtte medlemmer og deres familie så disse får en optimal livskvalitet. At arbejde for at kræftpakkerne overholdes. At afmystificere og udbrede den almene viden om papillomer/polypper og blærekræft samt udbrede viden om behandlingsmuligheder. At sørge for, at den 5. mest udbredte kræftform kommer op i lyset og bliver sat på dagsordenen og herigennem opnår en bred anerkendelse og forståelse. April p.b.v

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen September 2013, nr. 3 udgivet af Prostatakræftforeningen Folkemødet på Bornholm ALECSAT til supplerende behandling af kræftpatienter Medicinsk kastration kan føre til blodpropper Nr. 3, september 2013

Læs mere

1 FEBRUAR 2014. Landsmøde. Knæk Cancer kampagnen. Tænk godt

1 FEBRUAR 2014. Landsmøde. Knæk Cancer kampagnen. Tænk godt PROPANYT NR. 1 FEBRUAR 2014 Landsmøde Knæk Cancer kampagnen Tænk godt Nr. 1 februar 2014 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel udmeldelse eller afmelding af PROPA NYT

Læs mere

1 februar 2015. Landsmøde. Operativ behandling af prostatakræft. Kræftrehabilitering

1 februar 2015. Landsmøde. Operativ behandling af prostatakræft. Kræftrehabilitering PROPANYT NR. 1 februar 2015 Landsmøde Operativ behandling af prostatakræft Kræftrehabilitering Nr. 1 februar 2015 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel udmeldelse eller

Læs mere

NR. 2 juni 2014. Landsmøde med vigtig debat. Der sker meget i 2014. Den usynlige ægtefælle

NR. 2 juni 2014. Landsmøde med vigtig debat. Der sker meget i 2014. Den usynlige ægtefælle PROPANYT NR. 2 juni 2014 Landsmøde med vigtig debat Der sker meget i 2014 Den usynlige ægtefælle Nr. 2 juni 2014 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel udmeldelse eller

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

Organisatorisk beretning 2011-2012

Organisatorisk beretning 2011-2012 Organisatorisk beretning 2011-2012 Landsledelsens organisatoriske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012 40 året for Folkebevægelsens stiftelse fejres med

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Efter endnu er fantastisk sommer vender vi tilbage med lidt nyheder

Efter endnu er fantastisk sommer vender vi tilbage med lidt nyheder August 2014 Kære medlemmer Efter endnu er fantastisk sommer vender vi tilbage med lidt nyheder Nyheder i aviser og TV har handlet om hvor svært det er at være pårørende til en alvorligt syg kræftpatient

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne Tema: Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne I denne udgave af Lungenyt sætter vi fokus på, hvorfor lungesygdomme ikke er med på forsikringsselskabernes lister over kritiske sygdomme. nr. 4 september

Læs mere

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad

Juni 2014, nr. 102. ICD-klubbens blad Rytmeboxen Juni 2014, nr. 102 ICD-klubbens blad Læs blandt andet om: Formanden har ordet side 2 Fra læser til læser side 5 Seminar 2014 side 6 Livsstilscentret Brædstrup side 12 Aktivitetskalender side

Læs mere

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Behov for en Kræftplan IV? 10 år med Second opinion. Ildsjælsportræt: Alice Skjold Braae - Patientforeningen Lungekræft

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Behov for en Kræftplan IV? 10 år med Second opinion. Ildsjælsportræt: Alice Skjold Braae - Patientforeningen Lungekræft N Y E V E J E I K R Æ F T B E H A N D L I N G E N PERSPEKTIV Nr. 17 DECEMBER 13 & debat TEMA: Behov for en Kræftplan IV? 1 år med Second opinion Ildsjælsportræt: Alice Skjold Braae - Patientforeningen

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 36. Årgang. Nr. 4 November 2011 ISSN 0907-7421 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Frederik II i Slagelse 19. marts 2013 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

KIU-BLADET NUMMER 1 2014 ÅRGANG 17

KIU-BLADET NUMMER 1 2014 ÅRGANG 17 KIU-BLADET NUMMER 1 2014 ÅRGANG 17 LANDSMØDE 2014 PROFESSOR ANDREAS DU BOIS OM KIRURGI KOMPLEMENTÆR ALTERNATIV BEHANDLING KLINISKE FORSØG PÅ DANSKE OG UDENLANDSKE HOSPITALER GLOBEATHON DEN 14. SEPT. WORLD

Læs mere

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

FAMILIEGRUPPER I AALBORG side 8-9

FAMILIEGRUPPER I AALBORG side 8-9 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I December 2014 SLØJFEN FAMILIEGRUPPER I AALBORG side 8-9 LÆRING OG SPARRING PÅ DET NYE FORMANDSKURSUS side 6-7 PÅ BANEN FOR BRYSTERNE side 12-13 2 LEDER Vi vil

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere