Bekendtgørelse om forbrugerklager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om forbrugerklager"

Transkript

1 BEK nr 460 af 29/04/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 10/01762 Senere ændringer til forskriften LOV nr 524 af 29/04/2015 Bekendtgørelse om forbrugerklager I medfør af 4 h, stk. 1, 5, stk. 4, 6, stk. 2, 10, stk. 1-4, 15, 16, stk. 2 og 3, og 17, stk. 3 og 4 i lov nr. 456 af 10. juni 2003 om forbrugerklager, som ændret ved lov nr af 19. december 2008 og lov nr. 73 af 26. januar 2010, fastsættes: Kapitel 1 Godkendelse af private klage- eller ankenævn 1. Økonomi- og erhvervsministeren godkender oprettelsen af og vedtægterne for private klage- eller ankenævn, omfattende bestemte brancher eller andre afgrænsede områder, som behandler klager vedrørende varer eller arbejds- og tjenesteydelser, der hidrører fra privat erhvervsvirksomhed. Stk. 2. Det er en forudsætning for godkendelse, at nævnets vedtægter indeholder bestemmelser om nævnets kompetence, sammensætning, habilitet, sagsbehandling og opløsning, der er betryggende for parterne. Vedtægterne skal bl.a. indeholde bestemmelser, der sikrer, at nævnets sekretariat drager omsorg for sagens oplysning og af egen drift fremskaffer det fornødne retlige og faktiske grundlag for afgørelsen, samt i fornødent omfang vejleder parterne om deres retsstilling. I tilfælde af, at en afgørelse ikke efterleves af den erhvervsdrivende, skal sekretariatet vejlede forbrugeren om mulighederne for at få gennemført kravet ved tvangsfuldbyrdelse eller ved at indbringe sagen for domstolene - samt om mulighederne for at få dækket omkostningerne ved en retssag helt eller delvis. Vedtægterne skal endvidere indeholde bestemmelser om gebyrer samt eventuelle omkostninger, regnskab, og information om nævnets arbejde, herunder offentliggørelse af afgørelser. Stk. 3. Vedtægterne kan indeholde bestemmelser om, at offentliggørelse af nævnets afgørelser sker elektronisk med angivelse af de erhvervsdrivendes navne, forretningssted, mv. Vedtægterne skal endvidere indeholde bestemmelser om elektronisk offentliggørelse af navne på de erhvervsdrivende, der ikke efterlever nævnets afgørelser. Stk. 4. En godkendelse, jf. stk. 1, kan tidsbegrænses og kan tilbagekaldes, hvis forudsætningerne for godkendelse ikke længere skønnes at være til stede. Kapitel 2 Forbrugerstyrelsen som sekretariat for godkendte, private klage- eller ankenævn 2. Forbrugerstyrelsen kan fungere som sekretariat for godkendte, private klage- eller ankenævn og oppebære indtægter herved i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer om indtægtsdækket virksomhed. Kapitel 3 Forbrugerklagenævnet 3. Klager fra forbrugere vedrørende varer eller arbejds- og tjenesteydelser, som hidrører fra privat erhvervsvirksomhed, kan indbringes for Forbrugerklagenævnet, såfremt vederlaget udgør mindst 800 kr. og 1

2 højst kr. For klager over sko og beklædningsgenstande skal vederlaget dog udgøre mindst 500 kr., og for klager over motorkøretøjer mindst kr. Stk. 2. Nævnets formand kan i særlige tilfælde se bort fra de i stk. 1 nævnte undergrænser. Stk. 3. Følgende klager vedrørende varer eller arbejds- og tjenesteydelser kan ikke indbringes for Forbrugerklagenævnet: 1) Bygningsmaterialer, og nybygnings-, ombygnings-, vedligeholdelses-, moderniserings-, reparationsog rengøringsarbejde vedrørende fast ejendom. 2) Bestanddele, tilbehør og vedligeholdelsesprodukter mv. til fast ejendom, samt arbejds- og tjenesteydelser vedrørende det nævnte, dog bortset fra paraboler, husholdningstekniske hjælpemidler, tæpper, persienner og lignende. 3) Leje af fast ejendom eller dele heraf. 4) Motorkøretøjer med en egenvægt på 2000 kg og derover, bestanddele til motorkøretøjer samt arbejds- og tjenesteydelser vedrørende motorkøretøjer og bestanddele hertil. 5) Traktorer, jordbrugsredskaber, campingvogne, påhængsvogne og lignende, bestanddele og tilbehør hertil, samt arbejds- og tjenesteydelser, herunder leje, vedrørende nævnte varer. 6) Både, bestanddele og tilbehør hertil, dog bortset fra redningskranse, samt arbejds- og tjenesteydelser, herunder leje, vedrørende nævnte varer. 7) Nærings- og nydelsesmidler. 8) Lægemidler mv. 9) Håndknyttede tæpper, antikviteter, kunstgenstande og andre samlerobjekter samt arbejds- og tjenesteydelser vedrørende disse. 10) Arbejds- og tjenesteydelser, der hidrører fra liberale erhverv under forudsætning af, at virksomheden udøves i medfør af en videregående, offentlig anerkendt uddannelse eller en offentlig autorisation eller beskikkelse, herunder ydelser fra læger, tandlæger, dyrlæger, arkitekter, rådgivende ingeniører, ejendomsmæglere, dispachører, skibs- og varemæglere, revisorer, translatører og tolke. 11) Tandteknikervirksomhed, terapeutvirksomhed og lignende personbehandlingsvirksomhed, der udøves i henhold til en offentlig autorisation eller på grundlag af en videregående offentlig anerkendt uddannelse, dog bortset fra optikervirksomhed. 12) Ydelser vedrørende pengevæsen og forsikring. 13) Arbejds- og tjenesteydelser inden for det sociale område og undervisningsområdet, dog bortset fra fjernundervisning. 14) Større husdyr såsom heste, kvæg, svin og får, udstyr til de nævnte husdyr samt arbejds- og tjenesteydelser vedrørende nævnte. Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 3, kan klager over følgende tjenesteydelser indbringes for Forbrugerklagenævnet, såfremt vederlaget udgør mindst 800 kr. og højst kr.: 1) Juridisk rådgivning, som er omfattet af lov nr. 419 af 9. maj 2006 om juridisk rådgivning, 2) Leje eller leasing af biler med en egenvægt på under 2000 kg. Stk. 5. Medmindre særlige forhold gør sig gældende, fastsættes vederlaget i forhold til leasing af biler som den aftalte førstegangsydelse sammenlagt med den årlige ydelse. Stk. 6. Nævnets formand kan også i de i stk. 4 nævnte sager i særlige tilfælde se bort fra undergrænsen. 4. Klager fra forbrugere vedrørende tjenesteydelser, der hidrører fra offentlig virksomhed, kan indbringes for Forbrugerklagenævnet, såfremt de vedrører: 1) Levering af vand. 2) Godstransport. Stk. 2. Udtrykket erhvervsdrivende i denne bekendtgørelses kapitel 3 omfatter også udøvelse af offentlig virksomhed efter stk Som forbruger anses en person, der hovedsageligt handler uden for sit erhverv. 2

3 6. Klager kan indgives mod den, der efter retsplejelovens regler kan sagsøges ved dansk domstol om de af klagen omfattede spørgsmål. 7. Klager vedrørende varer eller arbejds- og tjenesteydelser på områder, for hvilke der findes godkendte, private klage- eller ankenævn, jf. lov om forbrugerklager 5, eller på områder, på hvilke der i lovgivningen er foreskrevet en særlig klageadgang, jf. lov om forbrugerklager 8, kan ikke indbringes for Forbrugerklagenævnet. Stk. 2. Forbrugerklagenævnet offentliggør en gang årligt en oversigt over de i medfør af lov om forbrugerklager 5 godkendte, private klage- eller ankenævn. 8. Forbrugerklagenævnet består af en formand, en næstformand samt evt. yderligere næstformænd og repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Stk. 2. Nævnets medlemmer udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren for 4 år ad gangen med mulighed for genudnævnelse. Udnævnelse af yderligere næstformænd kan ske for en kortere periode end 4 år. Formanden og næstformændene skal være dommere og kan være dommere fra de overordnede retter. Repræsentanterne for forbruger- og erhvervsinteresser udnævnes efter indstilling fra forbrugernes og erhvervslivets organisationer. Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren nedsætter et forretningsudvalg for nævnet bestående af nævnets formand og 4 repræsentanter for nævnets medlemmer, således at forbruger- og erhvervsrepræsentanter er ligeligt fordelt. Forretningsudvalgets medlemmer udnævnes for 4 år ad gangen med mulighed for genudnævnelse. 9. Forbrugerstyrelsen varetager Forbrugerklagenævnets sekretariatsopgaver. Forbrugerstyrelsen udarbejder ved finansårets udløb en årsberetning til økonomi- og erhvervsministeren om aktiviteterne i det forløbne år og administrationen i øvrigt. Stk. 2. Sekretariatet bistår formandskabet og forretningsudvalget og har i øvrigt til opgave at besvare skriftlige, telefoniske eller personlige henvendelser til Forbrugerklagenævnet, at forberede klagesagerne for nævnet, samt at træffe afgørelse i visse sager. 10. Ingen må deltage i behandlingen af en sag, når 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægtefælle eller samlever, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, eller 3) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes fuldstændige upartiskhed. Stk. 2. Den, for hvis vedkommende nogen af de i stk. 1 nævnte forhold foreligger, skal omgående underrette nævnets formand, som træffer beslutning om, hvorvidt den pågældende kan deltage i behandlingen af sagen. 11. Sekretariatet påser, at der i forbindelse med klagens indbringelse betales et gebyr, og at forbrugeren forgæves har rettet henvendelse til den erhvervsdrivende. Stk. 2. Sekretariatet kan bestemme, at klagen skal indbringes på en af nævnet udfærdiget klageformular. Stk. 3. Oversendes en ved retten eller en voldgiftsret anlagt sag til Forbrugerklagenævnet efter anmodning fra en forbruger, anses forbrugeren hermed for at have indbragt sagen for nævnet. 12. Sagsbehandlingen foregår på skriftligt grundlag. Sekretariatet videresender forbrugerens klage til den erhvervsdrivende til udtalelse. Når sekretariatet har modtaget svar fra den erhvervsdrivende, forelægges dette for klageren til udtalelse. Sekretariatet drager i øvrigt omsorg for sagens oplysning og fremskaffer af egen drift det fornødne retlige og faktiske grundlag for afgørelsen. Sekretariatet sikrer, at hver af parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, som må anses af betydning for sagens afgørelse, og 3

4 til sagkyndige erklæringer indhentet til brug for nævnsbehandlingen. Sekretariatet vejleder i fornødent omfang parterne om deres retsstilling. Stk. 2. Sekretariatet fastsætter en frist på normalt 14 dage for parterne til at afgive de under stk. 1 nævnte udtalelser og eventuelt andre udtalelser, som sekretariatet finder påkrævede. Fristen regnes fra datoen for sekretariatets anmodning til parterne om en udtalelse. Hvis Forbrugerklagenævnet ikke har modtaget en udtalelse fra den erhvervsdrivende inden fristens udløb, kan det besluttes, at der kan træffes afgørelse i sagen på det i øvrigt foreliggende grundlag. Hvis Forbrugerklagenævnet ikke har modtaget en udtalelse fra forbrugeren inden fristens udløb, kan sekretariatet anse klagen for bortfaldet. Stk. 3. Sekretariatet afslutter sagen, hvis den erhvervsdrivende under sagens forberedelse opfylder forbrugerens krav. Det samme gælder, hvis forbrugeren frafalder sin klage. Stk. 4. Sagen kan søges forligt mellem parterne af sekretariatet. Stk. 5. Sekretariatet kan afvise sagen, jf. lov om forbrugerklager 14, stk. 4, jf. stk. 2 og 3. Stk. 6. Sager, der ikke er blevet afsluttet i medfør af stk. 3 eller 5, eller forlig, der ikke er blevet opfyldt, og som ikke opfylder betingelserne for tvangsfuldbyrdelse eller for at kunne indbringes for domstolene, afgives af sekretariatet til behandling i nævnet. Nævnets formand kan bestemme, at den sagsbehandler, der har forberedt sagen i sekretariatet, skal forelægge sagen ved behandlingen i nævnet. 13. Forbrugerklagenævnets afgørelse af de enkelte sager træffes i et møde ved almindelig stemmeflerhed. Nævnet består af et medlem af formandskabet og 4 medlemmer, jf. dog 18, stk. 2, nr. 2, der repræsenterer forbruger- og erhvervsinteresser. Nævnet er beslutningsdygtig, når et medlem af formandskabet og mindst to medlemmer repræsenterende såvel forbruger- som erhvervsinteresser er til stede. Er et nævnsmedlem, der repræsenterer erhvervs- eller forbrugerinteresser, forhindret i at deltage i et møde, tilfalder dette medlems stemme det tilstedeværende nævnsmedlem, der repræsenterer henholdsvis erhvervseller forbrugerinteresser. Der føres protokol over nævnets møder. Stk. 2. Nævnet kan beslutte at udsætte sagens behandling på indhentelse af yderligere oplysninger. Sagkyndige kan tilkaldes til nævnsbehandlingen, ligesom parter kan tilkaldes, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Nævnet kan mægle forlig i sagen. Stk. 3. De tilstedeværende medlemmer af nævnet skal deltage i afgørelsen. Stk. 4. Sekretariatets medarbejdere har adgang til uden stemmeret at deltage i sagens drøftelse. 14. Afgørelser træffes på det af sekretariatet tilvejebragte grundlag, herunder spørgsmål om betaling af gebyrer og omkostninger. Stk. 2. Afgørelser træffes efter en juridisk bedømmelse af sagens omstændigheder. Stk. 3. Afgørelser og forlig skal være skriftlige. Afgørelserne skal være ledsaget af en begrundelse. Stk. 4. Nævnsafgørelser underskrives af nævnets formand. Hvis en nævnsafgørelse beror på en flertalsbeslutning, skal mindretallets stilling begrundes i afgørelsen. Stk. 5. Såfremt klagegebyret skal tilbagebetales, jf. lov om forbrugerklager 16, stk. 1, skal dette fremgå af afgørelsen. Stk. 6. Såfremt den erhvervsdrivende skal betale et beløb for sagens behandling, jf. lov om forbrugerklager 17, stk. 1, skal dette fremgå af afgørelsen. Stk. 7. Der fastsættes en frist på 30 dage til opfyldelse af afgørelsen eller et forlig indgået for nævnet. Stk. 8. Parterne modtager en kopi af afgørelsen eller forliget indgået for nævnet, ligesom de underrettes om reglerne for indbringelse af sagen for domstolene. Stk. 9. Hvis forbrugeren har fået helt eller delvis medhold, sørger sekretariatet for, at afgørelsen bliver forkyndt for den erhvervsdrivende, jf. 4 i lov om forbrugerklager. Stk. 10. Sekretariatet vejleder forbrugeren om mulighederne for at få gennemført kravet ved fogedretten eller ved et sagsanlæg, samt om mulighederne for at få dækket omkostningerne ved et sagsanlæg gennem en eventuel retshjælpsforsikring eller efter 4 e 4 g i lov om forbrugerklager, jf. kapitel 4. Stk. 11. Sekretariatet drager omsorg for opkrævning af de i stk. 6, nævnte beløb. 4

5 15. Nævnets formand kan beslutte, at en sag, hvori nævnet har truffet afgørelse, eller forlig er indgået for nævnet, skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig i tilfælde af 1) lovligt forfald hos en part, som ikke har ytret sig i sagen, eller 2) nye oplysninger, som - hvis de havde foreligget under behandlingen - må antages at ville have medført et andet udfald af sagen. Stk. 2. En erhvervsdrivende, der ønsker at få genoptaget en klagesag, hvor forbrugeren har fået helt eller delvis medhold, skal indgive skriftlig anmodning herom inden 30 dage fra forkyndelsen af afgørelsen, jf. 4 b i lov om forbrugerklager. En anmodning indgivet inden denne frist har opsættende virkning. Efter udløbet af denne frist kan sagen ikke genoptages. 16. Sekretariatet kan beslutte, at en sag, hvori sekretariatet har truffet afgørelse, eller forlig er indgået, skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig i tilfælde af 1) lovligt forfald hos en part, som ikke har ytret sig i sagen, eller 2) nye oplysninger, som - hvis de havde foreligget under behandlingen - må antages at ville have medført et andet udfald af sagen. Stk. 2. Afviser sekretariatet at genoptage sagen, forelægges spørgsmålet på forbrugerens eller den erhvervsdrivendes anmodning nævnets formand til afgørelse. Stk. 3. Træffes der beslutning om at genoptage sagen, skal sagen forelægges nævnet. 17. Forbrugerstyrelsen kan på forbrugerens anmodning indbringe sagen for domstolene på forbrugerens vegne, hvis afgørelser eller forlig ikke efterleves. 18. Forretningsudvalget fastlægger retningslinjerne for sekretariatets kompetence til at træffe afgørelser efter lov om forbrugerklager 14, stk. 4. Stk. 2. Forretningsudvalget udtaler sig om generelle spørgsmål vedrørende klagesagers behandling i Forbrugerklagenævnet, herunder 1) retningslinjer for udvælgelse af nævnsmedlemmer og for deres deltagelse i behandlingen af de enkelte sagskategorier, 2) spørgsmål om henlæggelse af behandlingen af visse klager til nævnet, hvor der alene deltager et medlem af formandskabet og 2 nævnsmedlemmer, der repræsenterer forbruger- og erhvervsinteresser, således at disse er ligeligt fordelt, og 3) godkendelse af nye, private klage- eller ankenævn. Stk. 3. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når nævnets formand og mindst 2 medlemmer repræsenterende såvel forbruger- som erhvervsinteresser er til stede. Er et forretningsudvalgsmedlem, der repræsenterer erhvervs- eller forbrugerinteresser, forhindret i at deltage i et møde, tilfalder dette medlems stemme det tilstedeværende forretningsudvalgsmedlem, der repræsenterer henholdsvis erhvervs- eller forbrugerinteresser. Beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed. Stk. 4. Forretningsudvalget indkaldes af sekretariatet efter aftale med formanden efter behov. Et medlem, der repræsenterer forbruger- eller erhvervsinteresser, har mulighed for at anmode om, at Forretningsudvalget indkaldes. 19. Nævnets formand kan bemyndige en næstformand eller Forbrugerstyrelsen til at handle på sine vegne. Information og offentliggørelse 20. Forbrugerstyrelsen kan offentliggøre information og statistik om forskellige forhold inden for forbrugerklageområdet, herunder nævnets afgørelser. Offentliggørelsen kan ske elektronisk med angivelse af de erhvervsdrivendes navne, forretningssted mv. 21. Forbrugerstyrelsen offentliggør elektronisk en liste over erhvervsdrivende, der ikke efterlever Forbrugerklagenævnets afgørelser. 5

6 Stk. 2. Offentliggørelse efter stk. 1 kan ske, når 1) afgørelsen ikke er efterlevet inden for den i 14, stk. 7, fastsatte frist på 30 dage, og 2) sekretariatet skriftligt efter udløbet af fristen i nr. 1 udtrykkeligt har informeret den erhvervsdrivende om, at hvis afgørelsen ikke bliver efterlevet inden for en frist på 14 dage fra afgivelse af informationen, vil den manglende efterlevelse medføre offentliggørelse efter stk. 1. Stk. 3. Såfremt en afgørelse er indbragt for retten, kan offentliggørelse efter stk. 1 ikke ske, før endelig afgørelse fra retten foreligger. Stk. 4. Offentliggørelse af den erhvervsdrivendes navn kan på den erhvervsdrivendes anmodning udsættes, hvis afgørelsens efterlevelse afventer rettens afgørelse af en tilsvarende problemstilling, der kan få betydning for den omhandlede afgørelse. I så fald kan offentliggørelse først ske 30 dage efter rettens afgørelse. Stk. 5. Såfremt der er sket offentliggørelse af navnet på en erhvervsdrivende, og afgørelsen efterfølgende efterleves, skal oplysningerne om den erhvervsdrivende slettes fra listen. Stk. 6. Oplysninger om en sag kan ikke fremgå af listen i mere end 1 år. Gebyrer og omkostninger 22. Ingen af parterne betaler omkostninger ved nævnsbehandlingen til den anden part. 23. For behandling af en klage skal forbrugeren betale et gebyr. Stk. 2. Gebyret tilbagebetales, såfremt forbrugeren får medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til behandling. Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte gebyr fastsættes i særskilt bekendtgørelse. 24. En erhvervsdrivende skal betale et beløb til Forbrugerstyrelsen for styrelsens udgifter til en sags behandling ved Forbrugerklagenævnet, hvis forbrugeren får medhold i sin klage, eller hvis sagen forliges. Stk. 2. Forbrugerstyrelsen opkræver et gebyr på højst 100 kr. for særlige ekspeditioner ved for sen betaling af det i stk. 1 nævnte beløb. Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte beløb fastsættes i særskilt bekendtgørelse. Kapitel 4 Omkostningsdækning i forbindelse med forbrugersager ved domstolene 25. Forbrugerstyrelsen kan på baggrund af en ansøgning meddele en forbruger, der har fået helt eller delvis medhold i Forbrugerklagenævnet eller et godkendt, privat klage- eller ankenævn, og som ikke har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostningerne ved retssagen, omkostningsdækning efter reglerne i 4 e i lov om forbrugerklager. Stk. 2. Er der kun opnået delvis medhold i sagen, og ønsker forbrugeren at anlægge en sag, der ligger udover det, der er fastsat i nævnets afgørelse eller forliget, kan der kun opnås omkostningsdækning til den del af kravet, som svarer til nævnets afgørelse eller forliget. Stk. 3. Vedrører ansøgningen en afgørelse fra eller et forlig indgået for et godkendt, privat klage- eller ankenævn, skal afgørelsen eller forliget vedlægges ansøgningen. Ansøgningen skal tillige indeholde oplysning om, at den erhvervsdrivende skriftligt har meddelt nævnet, at denne ikke ønsker at være bundet af afgørelsen, jf. 4 a i lov om forbrugerklager. Stk. 4. En ansøgning om omkostningsdækning skal indgives forud for, at sagen indbringes for domstolene. 1 pkt. finder ikke anvendelse, hvis sagen indbringes af den erhvervsdrivende. Stk. 5. Er sagen anlagt af den erhvervsdrivende, og er der allerede udvekslet stævning, svarskrift og eventuelt andre processkrifter i sagen, skal disse vedlægges ansøgningen. Ansøgningen skal indgives inden retssagen afsluttes ved retten i form af, at sagen hovedforhandles eller forliges. 6

7 Stk. 6. Ansøgeren skal oplyse, om der er en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostningerne ved sagen. Hvis forsikringsselskabet har givet afslag på retshjælpsdækning, skal der vedlægges kopi af afslaget. Stk. 7. Hvis betingelserne for omkostningsdækning er opfyldt, sender Forbrugerstyrelsen tilsagnet til den ret, der behandler eller skal behandle sagen og orienterer ansøgeren herom. 26. Forbrugerstyrelsen kan på baggrund af en ansøgning yde en forbruger, som har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostninger ved retssagen, godtgørelse af den del af omkostningerne, der overstiger forsikringens maksimum, efter reglerne i 4 f i lov om forbrugerklager. Stk , stk. 2 og 25, stk. 3, 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse. Er der udvekslet stævning, svarskrift eller andre processkrifter i sagen, skal disse vedlægges ansøgningen. Stk. 3. En ansøgning kan indsendes, når det viser sig, at omkostningerne ikke vil kunne holdes inden for forsikringens maksimum. Ansøgning kan indsendes, mens retssagen verserer eller efter at retssagen er afsluttet. Er retssagen afsluttet, skal ansøgningen indgives snarest herefter. Stk. 4. Ansøgningen skal til brug for rettens vurdering af sagen vedlægges en opgørelse over sagens udgifter samt en begrundelse for, at omkostningerne ikke har kunnet holdes inden for maksimum. Stk. 5. Hvis betingelserne for godtgørelse er opfyldt, sender Forbrugerstyrelsen snarest sagen til den ret, der har behandlet eller behandler sagen. 27. Forbrugerstyrelsen kan på baggrund af en ansøgning yde en forbruger godtgørelse af en eventuel selvrisiko i henhold til en retshjælpsforsikring, der dækker omkostninger ved en retssag, jf. 4 f, stk. 4 i lov om forbrugerklager. Stk. 2. Godtgørelse ydes mod fremsendelse af dokumentation for de afholdte udgifter. Stk. 3. Forbrugerstyrelsen kan forlods afholde en forbrugers udgift til en retsafgift, der som følge af en selvrisiko ikke er dækket af en retshjælpsforsikring. Stk. 4. En advokat, der har påtaget sig at føre en retssag for en forbruger, jf. stk. 1, kan for så vidt angår selvrisikoen få dækket dette beløb hos Forbrugerstyrelsen i stedet for hos forbrugeren. Stk. 5. Pålægges modparten at betale sagsomkostninger, og får forbrugeren derved dækket udgiften til en selvrisiko, som Forbrugerstyrelsen forud for sagens afslutning har godtgjort forbrugeren, tilfalder dette beløb Forbrugerstyrelsen. Dette gælder tilsvarende en eventuel retsafgift, jf. stk. 3. Forbrugeren har pligt til at meddele til Forbrugerstyrelsen, såfremt sådanne forhold foreligger. 28. Forbrugerstyrelsen kan på baggrund af en ansøgning godtgøre en forbruger udgifter, som med føje er afholdt i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse truffet af eller et forlig indgået for Forbrugerklagenævnet eller et godkendt, privat klage- eller ankenævn, jf. 4 g i lov om forbrugerklager. Stk. 2. Godtgørelse kan ske mod fremsendelse af dokumentation for, at udgifterne er afholdt og ikke har kunnet inddrives hos den erhvervsdrivende. Dokumentation vil kunne bestå i udskrift fra fogedretten. 29. Forbrugerstyrelsen kan bestemme, at en ansøgning, der indgives i medfør af 25, 26, 27 eller 28, skal indgives på en særlig formular. Ikrafttrædelse 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj Stk , stk. 5, 14, stk. 9-10, 15, stk. 2, og finder dog anvendelse på sager, hvor klagen til Forbrugerklagenævnet eller et godkendt, privat klage- eller ankenævn er indgivet den 1. januar 2010 eller senere. 7

8 Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 598 af 14. juni 2006 om forbrugerklager ophæves. Bekendtgørelsen finder dog anvendelse på sager, hvor klagen er indgivet til Forbrugerklagenævnet eller et godkendt, privat klageeller ankenævn før den 1. maj 2010, jf. dog stk. 2. Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 29. april 2010 BRIAN MIKKELSEN / Tanja Franck 8

Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet

Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet BEK nr 1152 af 30/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 15/03835

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

Ankenævnet er oprettet af Rejsearrangører i Danmark, Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet, herefter benævnt de stiftende organisationer.

Ankenævnet er oprettet af Rejsearrangører i Danmark, Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet, herefter benævnt de stiftende organisationer. VEDTÆGTER FOR PAKKEREJSE-ANKENÆVNET (udarbejdet af Danmarks Rejsebureau Forening, Rejsearrangører i Danmark og Forbrugerrådet) gældende for perioden 1. april 2010 til 31. december 2012 Ankenævnet er oprettet

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnet er oprettet af energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og DFF [nu DF]) og Forbrugerrådet. Kompetence 1. Ankenævnet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO.

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. 1. Nævnet er oprettet af Forbrugerrådet og virksomhederne der repræsenterer den kollektive trafik, DSB, DSB S-tog A/S, Arriva Tog, Nordjylland Trafikselskab,

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1)

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1) LOV nr 524 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/11801 Senere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

1. Nævnet er oprettet af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet.

1. Nævnet er oprettet af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet. Vedtægter for Ankenævnet for Feriehusudlejning 1. Nævnet er oprettet af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet. Nævnets kompetence 2. Ankenævnet behandler klager fra lejere over udlejningsbureauer,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer

Bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer BEK nr 1151 af 30/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 15/03835

Læs mere

Kapitel 1. Generelle vilkår for godkendelse

Kapitel 1. Generelle vilkår for godkendelse 1 Bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer I medfør af 6 i lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) fastsættes:

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er et privat tvistløsningsorgan oprettet af forbrugerorganisationen Forenede Danske Motorejere (FDM) samt af brancheorganisationerne Bilbranchen, Dansk

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104. ÅRSBERETNING for 2013

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104. ÅRSBERETNING for 2013 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 ÅRSBERETNING for 2013 København Marts 2014 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro herefter benævnt ankenævnet

Vedtægter for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro herefter benævnt ankenævnet Vedtægter for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro herefter benævnt ankenævnet 1. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet Tænk og trafikudbyderne, der repræsenterer den kollektive trafik, DSB, Arriva Tog, Nordjylland

Læs mere

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings-

Læs mere

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende maler-, murer-, tømrer-,

Læs mere

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe.

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe. Vedtægter for garantiordning 1 Glarmesterlaugets Garantiordning (GG) har til formål at fremme håndværksmæssig korrekt udførelse af glarmesterarbejde og sikre laugsmedlemmers kunder at: a) en afgørelse

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende FORRETNINGSORDEN: Nævnets sammensætning og kompetence 1. Klagenævnet består

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2012

ÅRSBERETNING for 2012 ÅRSBERETNING for 2012 København Marts 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 1 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 2 3. Ankenævnets kompetence... 4 4. Statistik...

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for 6.000 virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien.

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for 6.000 virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien. I ønsket om at medvirke til et tillidsfuldt forhold mellem håndværksfagenes udøvere og forbrugere har Dansk Byggeri, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening oprettet Byggeriets Ankenævn. Dansk

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Udlændingenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Udlændingenævnet BEK nr 123 af 12/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 16-851-00004

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn

Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn BEK nr 1515 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin. j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på over 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om du

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn Sådan går du til domstolene Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn SIDE 2 SÅDAN GÅR DU TIL DOMSTOLENE - KRAV PÅ OVER 50.000 KR. Du kan gå til

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SIDE 1 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ÅRSBERETNING 2016 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER

SIDE 1 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ÅRSBERETNING 2016 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER SIDE 1 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER Årsberetning 2016 SIDE 2 Indhold Formandens forord 3 Ankenævnets medlemmer og sekretariat 4 Ankenævnets virksomhed 6 Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2010 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 5 Statistiske oplysninger 2010... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292]

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] KAP17-LBKG 2010-08-11 nr 961 Almenlejeloven Page 1 of 12 KAP17 Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] 96 293) I kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn til afgørelse af

Læs mere

Lov om Planklagenævnet

Lov om Planklagenævnet LOV nr 1658 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9975 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1 Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1 Kapitel 1 Lovens formål, anvendelsesområde og definitioner 1. Formålet med loven er at fastlægge rammerne

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien.

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien. I ønsket om at medvirke til et tillidsfuldt forhold mellem håndværksfagenes udøvere og forbrugere har Dansk Byggeri, Forbrugerrådet Tænk og Parcelhusejernes Landsforening oprettet Byggeriets Ankenævn.

Læs mere

Responsumudvalg. 01 Formål

Responsumudvalg. 01 Formål 01 Formål 1.1 et afgiver på foreningens vegne responsa i sager vedrørende godkendte revisorer med beskikkelse og godkendte revisionsvirksom-heder angående god revisorskik, herunder god revisionsskik, god

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på under 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud I medfør af 6, stk. 1, nr. 3, og 11, stk. 3, i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og 10, stk. 2, i lov nr. 484 af 17. juni

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Ankenævnet for Investeringsforeninger Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 Vedtægter for Ankenævnet for investeringsforeninger 1 Ankenævnet for investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1)

Forslag. Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1) 2014/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/11801 Fremsat den 28.

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud BEK nr 887 af 11/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0004

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1802 af 22/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-808 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet BEK nr 1726 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1764 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-14179 Senere ændringer

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

Sådan går du til domstolene. Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn

Sådan går du til domstolene. Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn Sådan går du til domstolene Krav på under 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn SIDE 2 SÅDAN GÅR DU TIL DOMSTOLENE - KRAV PÅ UNDER 50.000 KR. Du kan gå

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Civilafdelingen Dato: 04. februar 2015 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2011-745-0002 Dok.: 1483544 U D K A S T III Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift I

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere