Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien."

Transkript

1 I ønsket om at medvirke til et tillidsfuldt forhold mellem håndværksfagenes udøvere og forbrugere har Dansk Byggeri, Forbrugerrådet Tænk og Parcelhusejernes Landsforening oprettet Byggeriets Ankenævn. Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien. Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig forbrugerorganisation, der varetager alle forbrugeres interesser overfor erhvervsliv og myndigheder. Forbrugerrådet Tænk er en paraplyorganisation, som består af 30 medlemsorganisationer. Parcelhusejernes Landsforening er en uafhængig medlemsforening, der varetager boligejeres generelle private og fælles interesser, der knytter sig til ejerforholdet. Medlemskabet kan udøves direkte eller via grundejerforeninger m.v. Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager fra forbrugere mod erhvervsdrivende, som er etableret i Danmark. En klage mod en erhvervsdrivende, der er etableret i udlandet, kan dog behandles af ankenævnet, hvis sagen har en større tilknytning til Danmark end til etableringslandet, eller hvis parterne er enige herom. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende maler-, murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, gulv- 1, anlægsgartner- og jordarbejde (dog ikke klager vedrørende forurenet jord) samt klager over leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer 2. Stk. 2. Ankenævnet behandler ikke klager over byggerier af nye huse vedrørende det i stk. 1, nævnte arbejde, hvis den samlede entreprisesum for hele byggeriet overstiger kr ,- inkl. moms 3. 1 Ved gulvarbejder forstås lægning af tæpper, linoleum, vinyl (også vinylarbejder i vådrum), kork, gummi, trægulve og laminatgulve. Gulvarbejder omfatter også industrigulve af epoxy, acryl eller polyuretan samt gulve af cement- eller asfaltbaserede materialer. Gulvarbejder omfatter desuden afslibning af trægulve, som normalt afsluttes med en overfladebehandling, som kan være en lud-/sæbebehandling, oliebehandling, voksbehandling eller lakering. 2 Klager over leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer falder som udgangspunkt uden for Ankenævnets kompetence. Behandling af klager over leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer mod virksomheder, der ikke er medlem af Dansk Byggeri eller på anden vis er tilsluttet nævnet, forudsætter, at der er indgået aftale herom mellem Dansk Byggeri og henholdsvis Vinduesindustrien og Køkken Anke Foreningen. Klager over sådanne virksomheder behandles derfor kun i det omfang VinduesIndustrien og/eller Køkken Anke Foreningen gennem sådan gyldig aftale fortsat er tilknyttet nævnet. 3 Ved et byggeri af nyt hus forstås, at byggeriet opføres på en hidtil ubebygget grund, eller efter at en eksisterende bygning er nedrevet til grunden. Ved entreprisesummen må som udgangspunkt forstås den samlede aftalte entreprisesum, men hvis klageren dokumenterer, at det fakturerede og betalte beløb trods en entreprisesum på over kr. 1. mio. er under kr. 1 mio., er det det betalte beløb, der er afgørende. Arbejder, der aftales i særskilt entreprise, og som ikke er en del af boligens bygningskrop og som ikke har umiddelbar forbindelse med boligens anvendelse fx anlæg af have eller indkørsel, bygning af carport etc. og som udføres i forlængelse af afleveringen af boligen, skal ikke anses som værende en del af nybyggeriet. Bestemmelsen finder anvendelse på alle arbejder, uanset om disse er aftalt før eller efter bestemmelsens ikrafttræden. Side 1 af 13

2 Stk. 3. Indgår der i en hoved- eller totalentreprise omfattet af stk. 1 tillige arbejder af en anden karakter end de i stk. 1 nævnte, skal også klager over denne del af entreprisen behandles af ankenævnet, såfremt forbrugerens aftalepart er medlem af Dansk Byggeri eller på anden vis tilsluttet ankenævnet. Stk. 4. En klage kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne. Stk. 5. Aftaler om, at tvister skal behandles ved voldgift eller andet særligt forum, udelukker ikke, at klagen kan indgives til ankenævnet. 2. Ankenævnet kan ikke behandle sager, der er afgjort ved endelig dom, gyldig bindende voldgift eller retsforlig. En voldgiftskendelse er kun gyldig, hvis forbrugeren forinden voldgiftssagen er blevet orienteret om muligheden for ankenævnsbehandling. Stk. 2. Så længe en klagesag verserer for ankenævnet, kan sagens parter ikke anlægge sag ved domstolene om de spørgsmål, som klagen omfatter. Afvisning og henvisning 3. Ankenævnet afviser klager, der efter bestemmelserne i forbrugerklageloven skal afvises (p.t. forbrugerklagelovens 16, stk. 1). Stk. 2. Ankenævnet kan afvise at behandle en klage, hvis 1) forbrugeren ikke forudgående har reklameret over for den indklagede virksomhed, 2) klagen er useriøs eller unødig, herunder hvis det må anses for åbenbart, at der ikke kan gives medhold i klagen, 3) klagen på grund af dens vanskelige eller principielle juridiske karakter eller på grund af usikkerheden om bedømmelsen af de fremkomne oplysninger eller af andre særlige grunde skønnes uegnet til behandling i ankenævnet, 4) behandlingen af klagen i alvorlig grad vil hindre ankenævnet i at fungere effektivt, eller 5) forbrugeren eller forbrugeren og den indklagede virksomhed i fællesskab mener, at der er tale om sort arbejde, eller at det i øvrigt er let påviseligt, at der er tale om sort arbejde. Det sorte arbejde skal vedrøre det, der klages over, og ikke andre forhold, som ikke er omfattet af klagen Stk. 3. Ankenævnet kan udover de i stk. 2, nr. 3, nævnte klager afvise en klage som uegnet til behandling under forudsætning af, at: 1) den indklagede virksomhed ikke er tilsluttet nævnet og ikke skriftligt har accepteret sagens behandling, herunder at ville efterleve nævnets omkostningsafgørelse, jf. 18, stk. 3 og 5, og 2) forbrugeren i særskilt erklæring har angivet at være indforstået med, at sagen afvises, såfremt forudsætningerne i nr. 1 er til stede. 4 Stk. 4. Ankenævnet kan afvise at behandle en klage over en virksomhed, der er etableret i såvel Danmark som i et eller flere andre lande, hvis sagen har en større tilknytning til et andet land. Stk. 5. I det omfang, der eksisterer flere godkendte, private ankenævn med det samme eller delvist det samme kompetenceområde, kan en klage vedrørende samme forhold kun behandles af ét af nævnene. Klagen behandles af det nævn, hvor virksomheden har et organisatorisk 4 Det forudsættes, at forbrugeren har en retshjælpsforsikring. Side 2 af 13

3 tilknytningsforhold eller på anden vis er tilsluttet nævnet. Såfremt en klage indgives til nævnet, og nævnet som følge af ovenstående ikke er kompetent til at behandle klagen, henvises sagen til det respektive nævn. Foreligger der ikke et organisatorisk tilhørsforhold for virksomheden til noget af nævnene, behandles klagen ved det nævn, hvor den er indkommet. En klage, som indgives til ankenævnet, og som samtidig behandles eller er behandlet ved et andet godkendt, privat ankenævn vedrørende samme forhold, afvises fra behandling i ankenævnet. 4. Er det åbenbart, at klagen ikke kan behandles i Byggeriets Ankenævn, skal klagen afvises senest 3 uger efter modtagelsen. I andre tilfælde skal ankenævnet afvise sagen hurtigst muligt. En afvisning skal begrundes, og forbrugeren skal oplyses om muligheden for at indbringe sagen for domstolene og for at få retshjælp og for at søge fri proces. Forbrugeren skal derudover, når det er relevant, oplyses om, at der kan ske forældelse af kravet. 5. Er det åbenbart, at sagen falder uden for ankenævnets kompetence, kan sekretariatet afvise klagen. En sådan afgørelse kan indbringes for ankenævnet på forbrugerens anmodning. Stk. 2. De stiftende organisationer kan bemyndige ankenævnets formand til på ankenævnets vegne at afvise sager, som ikke skønnes egnede til behandling ved ankenævnet. Indgivelse af klage 6. Sag rejses ved indgivelse af klage til ankenævnets sekretariat. En klage indgives på en formular udfærdiget af sekretariatet. Klagen indgives elektronisk eller pr. post. Klagen kan indgives af den forbruger, der har ladet et nybygnings-, ombygnings- eller reparationsarbejde udføre på sin bolig, sommerhus eller lignende, jf. nedenfor, eller som i øvrigt hæfter for arbejdets betaling. Stk. 2. Klager eller enkelte klagepunkter, der indsendes til ankenævnet, men som henhører under et andet godkendt privat klage- eller ankenævn, under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller et lovbestemt tvistløsningsorgan omfattet af forbrugerklageloven, videresendes af sekretariatet hertil. Henhører klagen ikke under et tvistløsningsorgan som anført i 1. pkt., kan forbrugeren henvises til at anlægge sag ved de almindelige domstole, i hvilken forbindelse sekretariatet oplyser forbrugeren om muligheder for retshjælp og fri proces samt dækning af sagsomkostninger gennem eventuel retshjælpsforsikring. Oversendes en ved retten eller voldgiftsret anlagt sag til ankenævnet efter en forbrugers anmodning, skal forbrugeren hermed anses for at have indbragt sagen for nævnet. Stk. 3. Som forbruger betragtes: Ejere af en- og tofamilieboliger, sommerhuse og lignende. Ejere af den private bolig i blandede bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug. Lejere af boliger og sommerhuse i det omfang arbejdet udføres på lejerens initiativ og for lejerens regning. Indehavere af andels- og ejerlejligheder i det omfang arbejdet udføres på den enkelte beboers initiativ og for den enkelte beboers regning. Arbejdet skal være bestilt til ikke - erhvervsmæssig udnyttelse. Stk. 4. Arbejde på udlejnings-, andels-, og ejerlejlighedskomplekser, som iværksættes af ejendommens administration eller bestyrelse, og hvortil udgifter påhviler ejer eller henhører under ejer- eller andelsforeningens fællesudgifter, betragtes som hovedregel ikke som arbejde udført for en forbruger. Ankenævnet kan dispensere fra ovenstående regel, hvis særlige forhold foreligger. Side 3 af 13

4 Ankenævnets medlemmer 7. Ankenævnet består af en formand samt en eller flere næstformænd, som er eller tidligere har fungeret som dommere, og et lige antal medlemmer udpeget af Dansk Byggeri og et lige antal medlemmer udpeget af Forbrugerrådet Tænk og Parcelhusejernes Landsforening. En næstformand har samme beføjelser som formanden med hensyn til afgørelse af sager. For hvert af medlemmerne udpeges en suppleant. Formand, næstformænd, medlemmer og suppleanter udnævnes for tre år ad gangen med mulighed for genudnævnelse. Stk. 2. Til Ankenævnet knyttes et sekretariat, der fungerer uafhængigt af de stiftende organisationer. Sekretariatet har til opgave at besvare skriftlige, telefoniske eller personlige henvendelser til ankenævnet og forberede klagesagerne til behandling i ankenævnet. Stk. 3. De stiftende organisationer nedsætter et forretningsudvalg, der består af nævnets formand, to repræsentanter for Dansk Byggeri og to repræsentanter for Forbrugerrådet Tænk og Parcelhusejernes Landsforening. Sekretariatschefen deltager uden stemmeret i forretningsudvalgets møder. En repræsentant fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan til hver en tid deltage uden stemmeret. Forretningsudvalget udarbejder nævnets forretningsorden. Afgørelser i forretningsudvalget træffes efter stemmeflertal. Skønsmænd 8. Til bistand ved klagebehandlingen udpeger Ankenævnet efter indstilling fra Dansk Byggeri en eller flere skønsmænd fra hvert fagområde. Habilitet 9. Ingen må deltage i behandlingen af en sag, når 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, eller 3) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Stk. 2. Foreligger et af de i stk. 1 nævnte forhold, skal formanden omgående underrettes herom og herefter træffe beslutning om, hvorvidt den pågældende kan deltage i behandlingen af sagen. 10. For ankenævnets medlemmer, sekretariat og sagkyndige gælder, at 1) der må ikke modtages instrukser fra nogen af parterne eller disses repræsentanter, og 2) aflønningen skal ske på en måde, der ikke er knyttet til resultatet af proceduren. Stk. 2. For sekretariatet gælder derudover, at udnævnelsen skal være til et mandat af en varighed, som er tilstrækkelig til at sikre, at sekretariatet handler uafhængigt og ikke er i fare for at blive afsat uden gyldig grund. Side 4 af 13

5 Sagsbehandlingen 11. Sekretariatet har til opgave at besvare skriftlige og telefoniske henvendelser til ankenævnet og forberede klagesagerne til nævnsbehandling. Sekretariatet påser, at følgende betingelser for behandling i ankenævnet er opfyldt: 1) at forbrugeren forgæves har rettet henvendelse til den erhvervsdrivende, 2) at klagegebyret er betalt. 12. Inden sagsbehandlingen påbegyndes, oplyses forbrugeren om, at klagen til enhver tid kan tilbagekaldes. Ankenævnet er ikke forpligtet til at tilbagebetale klagegebyret, såfremt forbrugeren tilbagekalder klagen. Har der været afholdt syn og skøn inden forbrugerens tilbagekaldelse af klagen, forelægges sagen for ankenævnet med henblik på, at nævnet træffer afgørelse om sagens omkostninger. 13. Parterne skal snarest oplyses skriftligt om, at de ikke er forpligtet til at benytte advokat eller juridisk rådgiver. Parterne skal endvidere oplyses om, at behandlingen ved nævnet ikke udelukker muligheden for domstolsprøvelse. 14. Sekretariatet videresender forbrugerens klage til den indklagede virksomhed til udtalelse, der opfordres til at fremkomme med sit svar inden en af sekretariatet fastsat frist. Såfremt der er tale om en indklaget virksomhed, der ikke er tilsluttet nævnet, anmoder sekretariatet samtidig virksomheden om skriftligt at tilkendegive, om virksomheden vil acceptere sagens behandling, herunder at ville efterleve nævnets omkostningsafgørelse, jf. 18, stk. 3 og 5. Når sekretariatet har modtaget svar fra den indklagede virksomhed, forelægges dette for forbrugeren til udtalelse. Sekretariatet sørger for sagens oplysning og fremskaffer af egen drift det fornødne retlige og faktiske grundlag for afgørelsen. Sekretariatet sikrer, at hver af parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, som er af betydning for sagens afgørelse, og til eventuelle skriftlige sagkyndige erklæringer indhentet af sekretariatet. Sekretariatet vejleder i fornødent omfang parterne om deres retsstilling. Stk. 2. Sekretariatet skal fastsætte en rimelig frist for parterne til at afgive de i stk. 1 nævnte udtalelser. En frist skal som minimum være 14 kalenderdage. Fristen regnes fra datoen for sekretariatets fremsendelse af anmodning til parterne om en udtalelse. Hvis den indklagede virksomhed eller forbrugeren ikke er fremkommet med en udtalelse inden fristens udløb, kan sekretariatet afgive sagen til behandling i ankenævnet, der kan beslutte at træffe afgørelse på det foreliggende grundlag. Stk. 3. Når alle dokumenter med de relevante oplysninger er modtaget, herunder eventuelle sagkyndige erklæringer, meddeles parterne straks herom. Stk. 4. Sekretariatet afslutter sagen, hvis den erhvervsdrivende under sagens forberedelse opfylder forbrugerens krav. Det samme gælder, hvis forbrugeren frafalder sin klage. Stk. 5. Sekretariatet forelægger sager, der ikke er blevet afsluttet under den forberedende sekretariatsbehandling, for ankenævnet. 15. Sekretariatet drager omsorg for sagens oplysning og fremskaffer af egen drift det fornødne retlige og faktiske grundlag for afgørelsen, og henviser herunder snarest efter modtagelsen af parternes indlæg eller efter udløbet af den i 14 omhandlede frist om nødvendigt sagen til en af ankenævnet udpeget skønsmand, der efter besigtigelse af det pågældende arbejde afgiver Side 5 af 13

6 erklæring om klagepunkterne. Såvel skønsmanden som sekretariatet kan afkræve parterne sådanne oplysninger, som måtte anses for nødvendige for sagens forsvarlige behandling. Stk. 2. Inden afsendelse af en sag til en syn- og skønsmand underretter sekretariatet forbrugeren om de i 18 nævnte omkostninger og regler. Herefter afgiver forbrugeren skriftlig erklæring om, hvorvidt sagen ønskes fortsat. 16. Skønsmanden meddeler tidspunktet og indkalder parterne i god tid inden skønsmandens besigtigelse. Sekretariatet og skønsmændene kan mægle forlig mellem parterne. 17. Parterne skal have lejlighed til at udtale sig om skønsmandens erklæring og eventuelle andre oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Eventuelle kommentarer til skønserklæringen skal normalt være sekretariatet i hænde senest 14 dage efter udsendelse af skønserklæringen. Hvis særlige forhold foreligger, kan sekretariatet forlænge fristen. Omkostninger ved sagsbehandlingen 18. Samtidig med klagens indbringelse indbetales et klagegebyr på kr. 300,00, der tilbagebetales, hvis klagen afvises som uegnet til behandling, eller hvis forbrugeren ikke pålægges sagsomkostninger. Stk. 2. Ingen af parterne betaler omkostninger ved nævnsbehandlingen til den anden part. Stk. 3. Har det for klagens afgørelse i nævnet været nødvendigt at udpege en skønsmand til besigtigelse af arbejdet og til afgivelse af en sagkyndig erklæring, hvilket forinden udpegning forelægges forbrugeren, jf. 15, stk. 2, træffer nævnet i afgørelsen beslutning om fordeling af omkostningerne hertil mellem parterne. De omkostninger, som nævnet pålægger forbrugeren, må ikke overstige kr ,00. inkl. moms. 5 5 Der er i vedtægternes 18, stk. 3 og 5, givet nævnet hjemmel til at beslutte, at de indklagede virksomheder skal betale omkostninger, som er forbundet med behandlingen af den konkrete sag, herunder for udgifter til syn og skøn. Ved nærværende retningslinjer redegøres for Ankenævnets fordeling af omkostningerne til syn og skøn. Indledningsvis bemærkes at de gennemsnitlige omkostninger til syn og skøn ved Ankenævnet p.t. er ca kr. Ankenævnet træffer i forbindelse med bedømmelsen af sagen beslutning om fordeling af omkostningerne til syn og skøn mellem parterne. Ankenævnet kan jf. vedtægternes 18, stk. 3, beslutte, at forbrugeren skal betale omkostninger for Ankenævnets udgifter til syn og skøn. Omkostningerne kan ikke overstige kr. inkl. moms. Beslutningen om eventuelt at pålægge forbrugeren omkostninger er nøje forbundet med en konkret vurdering af, i hvilket omfang forbrugeren kan anses for at have fået medhold. Det beror på en konkret vurdering af klagepunkterne i sagen sammenholdt med sagens udfald. Udgangspunktet er, at den indklagede virksomhed pålægges alle udgifter til syn og skøn, såfremt forbrugeren får medhold i klagen. Ankenævnet vurderer i forbindelse med sagens behandling på nævnsmødet, om der er tale om en sag, hvor forbrugeren kan siges i det væsentlige at have fået medhold. Under henvisning til konkrete omstændigheder, f.eks. når ingen af parterne kan siges i det væsentlige at have fået medhold i sagen, kan ankenævnet vælge at dele syns- og skønsomkostningerne mellem parterne, dog således, at forbrugeren aldrig betaler mere end kr. jf. ovenfor. Side 6 af 13

7 Stk. 4. Erkendt skyldige og forfaldne beløb skal være betalt, forinden klagen kan fordres afgjort af nævnet. På begæring fra den erhvervsdrivende kan nævnet i særlige tilfælde bestemme, at der skal stilles sikkerhed for omtvistede beløb, som ellers var forfaldne til betaling, i bank, sparekasse eller som forsikringsgaranti, forinden en sag kan fordres afgjort ved nævnet. Sikkerheden skal stilles på det vilkår, at der sker udbetaling til den indklagede virksomhed senest 30 kalenderdage fra datoen fra ankenævnets afgørelse, såfremt forbrugeren ikke får medhold i sin klage. Stk. 5. Udover de i stk. 3 nævnte omkostninger, kan nævnet i den konkrete sag af den indklagede virksomhed opkræve et sagsbehandlingsgebyr for omkostninger forbundet med Ovenstående retningslinjer afskærer ikke ankenævnet fra i andre konkret begrundede tilfælde at foretage en anden fordeling. Begrundelsen skal dog tydeligt fremgå af afgørelsen. Forliges sagen med sekretariatets og/eller skønsmandens mellemkomst, vil nævnet i forbindelse med, at forliget bliver forelagt nævnet, tage stilling til fordeling af skønsomkostningerne. Udgangspunktet er ligesom ovenfor, at den indklagede virksomhed pålægges alle omkostningerne, hvis forbrugeren med forliget kan siges i det væsentlige at have fået medhold i sin klage. Ved fordeling af omkostninger ved forlig kan der lægges vægt på, om forliget har samme indhold som et eventuelt tidligere forligstilbud fra den indklagede virksomhed fremsat inden indbringelsen af klagen/afholdelse af syn og skøn. Da en sag kan forliges på et grundlag, hvorpå der ikke kan træffes afgørelse, kan omkostningerne dog fordeles anderledes efter en konkret vurdering. I sjældnere tilfælde kan ankenævnet efter sagens behandling på nævnsmøde foreslå en forligsmæssig løsning af sagen. Samtidig vil nævnet med udgangspunkt i forslaget tage stilling til fordelingen af omkostningerne til syn og skøn. Udgangspunktet herfor vil være ovenstående principper samt en konkret vurdering af sagen. I enkelte sager kan nævnet, uanset at sagen afvises, beslutte at pålægge en af parterne omkostningerne til syn og skøn. I disse sager vil omkostningerne blive fastsat efter en helt konkret vurdering, idet der kan lægges vægt på, at den ene af sagens parter med sine (evt. urigtige/fortiede) oplysninger inden syn og skøn har givet anledning til, at der afholdes syn og skøn forgæves. Nævnet kan, udover omkostninger til syn- og skøn, pålægge indklagede virksomhed et sagsbehandlingsgebyr jf. 18, stk. 5. Beløbet må ikke overstige kr Retningslinjerne for pålæggelse af gebyret fastsættes i nævnets Forretningsorden og udgangspunktet er følgende fordelingsnøgle: Virksomhed/afgørelse Virksomhed, tilsluttet nævnet Virksomhed, der ikke er tilsluttet nævnet Forbruger medhold Forbruger delvist medhold forlig Nævnet har mulighed for at fravige ovenstående udgangspunkt ud fra en konkret vurdering af sagen. Således vil den indklagede virksomhed, uanset organisationstilhørsforhold, kunne pålægges kr i sagsbehandlingsgebyr, såfremt sagen har været særligt tidskrævende, eks. hvis der er tale om en kompliceret sag, udbedring er forsøgt men mislykket etc. Ligeledes vil nævnet kunne reducere gebyret i sager, hvor omstændighederne taler for det. Side 7 af 13

8 sagen. Beløbet kan maksimalt udgøre kr Retningslinjerne for pålæggelse af sagsbehandlingsgebyr fremgår af nævnets forretningsorden. Stk. 6. Har en indklaget virksomhed betalt omkostninger, jf. stk. 3 og 5, tilbagebetales beløbet af nævnet, hvis nævnets kendelse efterfølgende ændres af domstolene, således at forbrugeren ved dommen ikke kan anses for at have fået medhold. Nævnsmøder 19. Ankenævnet afholder normalt møde en gang om måneden, hvori deltager formanden og fire eller i særlige tilfælde seks medlemmer eller disses suppleanter, der ligeligt repræsenterer forbruger- og erhvervsinteresser. Ankenævnet er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst to medlemmer repræsenterende såvel forbruger- som erhvervsinteresser er til stede. Afgørelsen i nævnet træffes ved almindelig stemmeflerhed efter en juridisk og fagmæssig bedømmelse af sagens omstændigheder. Såfremt et nævnsmedlem eller dettes suppleant ikke deltager i mødet, tillægger formanden den pågældende stemme til den anden repræsentant for henholdsvis forbruger- og branchesiden. Dette skal ske inden mødets begyndelse. En repræsentant for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal til enhver tid uden stemmeret have adgang til at deltage i Ankenævnets møder. Stk. 2. Ankenævnet træffer afgørelse på det af sekretariatet tilvejebragte grundlag, herunder spørgsmål om betaling af gebyrer og omkostninger, jf. 18, stk. 3 og 5. Stk. 3. Sagkyndige kan tilkaldes til nævnsbehandlingen, ligesom parter kan tilkaldes, hvis særlige omstændigheder taler herfor. 20. Ankenævnet skal afgøre en klage inden 90 dage fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst. Stk. 2. I særlige tilfælde kan ankenævnet forlænge tidsfristerne efter stk. 1. Ankenævnet skal i disse tilfælde informere parterne om, at tidsfristen forlænges, og samtidig oplyse, hvornår sagen kan forventes henholdsvis afgjort eller afsluttet. Stk. 3. Ankenævnet kan i særlige tilfælde udsætte behandlingen af en sag. Ankenævnet skal i disse tilfælde informere parterne om, på hvilken baggrund sagen udsættes, og, om muligt, hvornår en fortsættelse af sagens behandling kan forventes. 21. Ankenævnets enkelte medlemmer skal have adgang til samtlige oplysninger i de enkelte sager. 22. Sekretariatet skal til hvert nævnsmøde fremlægge en oversigt over de forlig, der siden seneste møde i ankenævnet er indgået ved sekretariatets og skønsmændenes medvirken samt en kort angivelse af forligets indhold. Ankenævnets afgørelser 23. Ankenævnets afgørelser skal være begrundede og skal udstedes skriftligt på et varigt medie. Det skal fremgå, hvilken formand der har medvirket ved afgørelsen. Afgørelser skal underskrives af ankenævnets formand eller den, han bemyndiger hertil. Side 8 af 13

9 Stk. 2. Hvis en afgørelse beror på en flertalsbeslutning, skal mindretallet i afgørelsen begrunde sin beslutning. Stk. 3. Hvis klagegebyret skal tilbagebetales, jf. 18, stk. 1, skal dette fremgå af afgørelsen. Stk. 4. Såfremt den indklagede virksomhed eller forbrugeren skal betale et beløb for sagens behandling, jf. 18, stk. 3, eller stk. 5, skal dette fremgå af afgørelsen. Stk. 5. Ankenævnet fastsætter normalt en frist på 30 dage til opfyldelse af afgørelsen eller forliget. Der kan i overensstemmelse med almindelig entrepriseret fastsættes længere frister under hensyn til vejrlig og arbejdets omfang og art. Stk. 6. Hvis forbrugeren har fået helt eller delvist medhold, skal afgørelsen forkyndes for den indklagede virksomhed. Forkyndelse sker i henhold til retsplejelovens regler. Stk. 7. Den indklagede virksomhed skal i forbindelse med forkyndelsen have oplysning om, at hvis den indklagede virksomhed ikke ønsker at være bundet af afgørelsen, skal dette skriftligt meddeles nævnet inden 30 dage fra forkyndelsen af afgørelsen. Den indklagede virksomhed skal endvidere have oplyst, at en anmodning om genoptagelse fremsat inden for 30 dage fra forkyndelsen har opsættende virkning, samt at en afgørelse kan tvangsfuldbyrdes i overensstemmelse med dens indhold, hvis den indklagede virksomhed ikke inden for 30 dage fra forkyndelsen har meddelt, at den ikke ønsker at være bundet, eller har søgt sagen genoptaget. Forbrugeren skal have en kopi af afgørelsen. Stk. 8. Hvis den indklagede virksomhed ikke ønsker at være bundet af den afgørelse, nævnet har truffet, skal den indklagede virksomhed skriftligt meddele dette til nævnet inden 30 dage fra forkyndelsen af afgørelsen. 24. Når der er truffet afgørelse i en klagesag, kan hver af parterne indbringe sagen for domstolene. Stk. 2. Hvis afgørelser eller forlig indgået i forbindelse med klagebehandlingen ikke efterleves, kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på forbrugerens anmodning indbringe sagen for domstolene på forbrugerens vegne, jf. dog 29 (genoptagelse). 25. Begge parter skal underrettes om muligheden for at indbringe sagen for domstolene samt, hvor det er relevant, vejledes om muligheden for tvangsfuldbyrdelse og om muligheden for genoptagelse. Forbrugeren skal derudover, når det er relevant, oplyses om 1) adgangen til at få Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at udtage stævning på forbrugerens vegne samt dække visse omkostninger til en retssag, 2) mulighederne for retshjælp eller dækning af sagsomkostninger gennem eventuel retshjælpsforsikring, og 3) at der kan ske forældelse af kravet, hvis sagen ikke indbringes for domstolene senest et år efter ankenævnets afgørelse. 26. De stiftende organisationer kan bemyndige formanden til på ankenævnets vegne at træffe afgørelser i visse klagesager, hvor der foreligger en fast praksis. 27. De stiftende organisationer kan bemyndige formanden til at træffe afgørelse om omkostningernes fordeling, når parterne har indgået forlig. Side 9 af 13

10 28. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan til enhver tid anmode om at få tilsendt kopi af ankenævnets afgørelser, herunder dets afvisninger. Genoptagelse 29. Formanden kan beslutte at en sag, hvori ankenævnet har truffet en afgørelse, skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig i tilfælde af: 1) lovligt forfald hos en part som ikke har ytret sig i sagen, 2) nye oplysninger, som - hvis de havde foreligget under nævnsbehandlingen - må antages at ville have medført et andet udfald af sagen. Stk. 2. En anmodning fra den indklagede virksomhed om genoptagelse af klagesagen, der er indgivet skriftligt til nævnet inden 30 dage fra forkyndelsen af afgørelsen, har opsættende virkning. Fristen fastsat i medfør af 23, stk. 5, for opfyldelse af afgørelsen og fristen i medfør af 23, stk. 7, for virksomhedens meddelelse om ikke at ville være bundet af afgørelsen regnes herefter fra det tidspunkt, hvor anmodningen om genoptagelse er blevet afvist, eller hvor nævnet har truffet afgørelse i genoptagelsessagen. Stk. 3. Anmodninger om genoptagelse, der indgives af den indklagede virksomhed senere end 30 dage efter forkyndelsen, afvises. Tvangsfuldbyrdelse 30. Nævnets afgørelse i klagesagen kan tvangsfuldbyrdes i overensstemmelse med sit indhold i forhold til den indklagede virksomhed efter udløbet af fristen fastsat i medfør af 23, stk. 5, medmindre den indklagede virksomhed inden 30 dage efter forkyndelsen eller afvisningen af genoptagelse eller nævnets afgørelse i genoptagelsessagen har givet skriftlig meddelelse til nævnet om, at den pågældende ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. Stk. 2. En anmodning til fogedretten om tvangsfuldbyrdelse skal være bilagt den nævnsafgørelse, der danner grundlag for anmodningen om tvangsfuldbyrdelse, og en erklæring fra nævnet om, at den indklagede virksomhed ikke inden for 30 dage efter forkyndelsen eller afvisningen af genoptagelsen eller nævnets afgørelse i genoptagelsessagen har meddelt, at den pågældende ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. Offentliggørelse af afgørelser 31. Ankenævnet har oprettet og ajourfører en hjemmeside Hjemmesiden indeholder på en klar og lettilgængelig måde følgende oplysninger, der tillige skal gives på varigt medie på forespørgsel, om 1) proceduren for tvistløsningen, 2) ankenævnets navn, postadresse og -adresse, 3) at ankenævnet er opført på en liste i overensstemmelse med forbrugerklagelovens 4, stk. 3, og artikel 20 i ATB-direktivet 4) de fysiske personer, der er ansvarlige for tvistløsningen, hvordan de er udpeget og for hvor lang tid, 5) eventuelt medlemskab af ATB-instanser, der letter grænseoverskridende tvistbilæggelse, 6) de former for tvister, som ankenævnet kan behandle herunder eventuelle værdigrænser, Side 10 af 13

11 7) de procedureregler, der gælder for bilæggelse af en tvist, og de kriterier, på grundlag af hvilke tvistløsningsorganet kan afvise at behandle en klage, 8) de sprog, på hvilke en klage kan indgives, og hvorpå behandlingen foregår, 9) eventuelle omkostninger til betaling af sagens behandling, som parterne skal dække, 10) tvistløsningens gennemsnitlige varighed, 11) retsvirkningen af tvistløsningens resultat, herunder i hvilket omfang, det kan tvangsfuldbyrdes, 12) årsrapporter om ankenævnets virksomhed, og 13) udvalgte afgørelser. Forbrugerens navn skal anonymiseres ved offentliggørelsen. Offentliggørelse skal ske i overensstemmelse med persondatalovens regler Ankenævnet offentliggør på hjemmesiden navne på de virksomheder, som ikke efterlever nævnets afgørelser. Stk. 2. Såfremt en afgørelse er indbragt for retten, kan offentliggørelse efter stk. 1 ikke ske, før endelig afgørelse fra retten foreligger. Stk. 3. Såfremt der er sket offentliggørelse af navnet på en erhvervsdrivende, og afgørelsen efterfølgende efterleves, skal oplysningerne om den erhvervsdrivende slettes fra hjemmesiden. Stk. 4. Oplysninger om en sag kan ikke fremgå af hjemmesiden i mere end et år. 33. Enhver kan ved henvendelse til ankenævnets sekretariat forlange at blive gjort bekendt med ankenævnets afgørelser, hvis disse kan identificeres. Navne på forbrugerne skal anonymiseres. Sekretariatet kan enten ved fotokopi eller elektronisk fremsende kopi af afgørelser. Sekretariatet kan til dækning af omkostningerne fastsætte et gebyr for udlevering af fotokopier. Informationskrav i forbindelse med klager indgivet via OTB-platformen, jf. forordning nr. 524/2013 af 21. maj Modtager ankenævnet en klage via OTB-platformen, skal nævnet snarest underrette parterne og OTB-platformen om, hvorvidt klagen optages til behandling eller afvises i medfør af forbrugerklagelovens 14, 15 eller 16. Stk. 2. Såfremt klagen optages til behandling, jf. stk. 1, underrettes parterne samtidig om ankenævnets procedureregler og om eventuelle omkostninger, der kan pålægges i medfør af 18, stk. 3 og 5. Stk. 3. Når sagen er fuldt oplyst, underrettes parterne og OTB-platformen straks herom, jf. forbrugerklagelovens 18, stk. 2. Stk. 4. Når sagen er afsluttet, underretter ankenævnet straks OTB-platformen om datoen for henholdsvis modtagelsen og afslutningen af klagen såvel som resultatet af behandlingen. 35. Ankenævnet skal på dets hjemmeside linke til Europa-Kommissionens liste over ATBinstanser, jf. artikel 20, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet. Side 11 af 13

12 Oplysninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 36. Ankenævnet tilsender efter hvert kvartal Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kopier af de ved nævnet indgåede forlig og de af ankenævnet trufne afgørelser, herunder afvisninger. Årsrapport 37. Ankenævnet udarbejder årligt en årsrapport om aktiviteterne i det forløbne år og administrationen i øvrigt. Årsrapporten indeholder oplysninger om 1) antallet af modtagne klager og typen af tvister, klagerne har vedrørt, 2) den procentvise andel af sager, der er indstillet, inden der er nået et resultat, 3) den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, 4) systematiske eller væsentlige problemer, der forekommer hyppigt og fører til tvister mellem forbrugere og virksomheder. Sådanne oplysninger kan være ledsaget af anbefalinger til, hvordan sådanne problemer kan undgås eller løses, 5) antal afviste klager, herunder den procentvise andel af afviste klager i forhold til hver af de afvisningsmuligheder, som ankenævnet har. 6) andelen af sager, hvor forbrugeren har fået medhold, 7) i hvilket omfang afgørelser efterleves, hvis dette vides, og 8) oplysning om eventuel deltagelse i netværk, som samarbejder om grænseoverskridende tvister, og en vurdering af effektiviteten af dette. Stk. 2. Ankenævnet afrapporterer årligt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vedtægtsændringer 38. Til vedtagelse af ændringer af nærværende vedtægter kræves enighed mellem de stiftende organisationer. Vedtægtsændringerne skal godkendes af erhvervs- og vækstministeren. Stk. 2. I godkendelsesperioden kan alene 1, stk. 1, udvides med nye områder og sagsomkostningsbeløbet, der kan pålægges den erhvervsdrivende jf. 18, stk. 3 og 5, kan reguleres én gang årligt. Øvrige ændringer kan først ske med virkning fra en ny godkendelsesperiodes ikrafttræden. Stk. 3. Stk. 2. kan fraviges såfremt ny lovgivning eller lignende får væsentlig indflydelse på ankenævnets virke. Ophør 39. De bag klagenævnet stående organisationer kan med 1 års varsel til en 1. januar opsige aftalen, hvorved ankenævnet opløses. Der fastsættes betryggende vilkår for afvikling af verserende sager. Stk. 2. Vedtægterne er dog bindende for Dansk Byggeris medlemmer, for så vidt angår aftaler indgået i medlemsperioden. Side 12 af 13

13 Ikrafttrædelse 40. Vedtægterne træder i kraft den 1. februar Stk. 2. For klager, der er indgivet inden den 1. februar 2016, gælder de tidligere vedtægter. København, 1. februar 2016 Side 13 af 13

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende maler-, murer-, tømrer-,

Læs mere

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings-

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for 6.000 virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien.

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for 6.000 virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien. I ønsket om at medvirke til et tillidsfuldt forhold mellem håndværksfagenes udøvere og forbrugere har Dansk Byggeri, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening oprettet Byggeriets Ankenævn. Dansk

Læs mere

1. Nævnet er oprettet af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet.

1. Nævnet er oprettet af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet. Vedtægter for Ankenævnet for Feriehusudlejning 1. Nævnet er oprettet af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet. Nævnets kompetence 2. Ankenævnet behandler klager fra lejere over udlejningsbureauer,

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er et privat tvistløsningsorgan oprettet af forbrugerorganisationen Forenede Danske Motorejere (FDM) samt af brancheorganisationerne Bilbranchen, Dansk

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro herefter benævnt ankenævnet

Vedtægter for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro herefter benævnt ankenævnet Vedtægter for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro herefter benævnt ankenævnet 1. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet Tænk og trafikudbyderne, der repræsenterer den kollektive trafik, DSB, Arriva Tog, Nordjylland

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Kapitel 1. Generelle vilkår for godkendelse

Kapitel 1. Generelle vilkår for godkendelse 1 Bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer I medfør af 6 i lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer

Bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer BEK nr 1151 af 30/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 15/03835

Læs mere

Ankenævnet er oprettet af Rejsearrangører i Danmark, Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet, herefter benævnt de stiftende organisationer.

Ankenævnet er oprettet af Rejsearrangører i Danmark, Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet, herefter benævnt de stiftende organisationer. VEDTÆGTER FOR PAKKEREJSE-ANKENÆVNET (udarbejdet af Danmarks Rejsebureau Forening, Rejsearrangører i Danmark og Forbrugerrådet) gældende for perioden 1. april 2010 til 31. december 2012 Ankenævnet er oprettet

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO.

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. 1. Nævnet er oprettet af Forbrugerrådet og virksomhederne der repræsenterer den kollektive trafik, DSB, DSB S-tog A/S, Arriva Tog, Nordjylland Trafikselskab,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnet er oprettet af energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og DFF [nu DF]) og Forbrugerrådet. Kompetence 1. Ankenævnet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet

Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet BEK nr 1152 af 30/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 15/03835

Læs mere

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1)

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1) LOV nr 524 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/11801 Senere

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104. ÅRSBERETNING for 2013

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104. ÅRSBERETNING for 2013 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 ÅRSBERETNING for 2013 København Marts 2014 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe.

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe. Vedtægter for garantiordning 1 Glarmesterlaugets Garantiordning (GG) har til formål at fremme håndværksmæssig korrekt udførelse af glarmesterarbejde og sikre laugsmedlemmers kunder at: a) en afgørelse

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2012

ÅRSBERETNING for 2012 ÅRSBERETNING for 2012 København Marts 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 1 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 2 3. Ankenævnets kompetence... 4 4. Statistik...

Læs mere

SIDE 1 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ÅRSBERETNING 2016 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER

SIDE 1 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ÅRSBERETNING 2016 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER SIDE 1 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER Årsberetning 2016 SIDE 2 Indhold Formandens forord 3 Ankenævnets medlemmer og sekretariat 4 Ankenævnets virksomhed 6 Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber

Læs mere

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2009 for Byggeriets Ankenævn 1 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står

Læs mere

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende FORRETNINGSORDEN: Nævnets sammensætning og kompetence 1. Klagenævnet består

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerklager

Bekendtgørelse om forbrugerklager BEK nr 460 af 29/04/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 10/01762 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2010 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 5 Statistiske oplysninger 2010... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

Ankenævnet for Tekniske Installationer og ELFO og Dansk VVS Garantiordninger

Ankenævnet for Tekniske Installationer og ELFO og Dansk VVS Garantiordninger og ELFO og Dansk VVS Garantiordninger Ankenævnet for Tekniske installationer er stiftet af TEKNIQ, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening. TEKNIQ`s medlemmer er forpligtede til at respektere

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for det i henhold til 4, stk. 3 i Hovedaftalen af 1974 med senere ændringer nedsatte permanente nævn Afskedigelsesnævnet for Landbrugsområdet August 2006 Pkt. 1 Afskedigelsesnævnet

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Responsumudvalg. 01 Formål

Responsumudvalg. 01 Formål 01 Formål 1.1 et afgiver på foreningens vegne responsa i sager vedrørende godkendte revisorer med beskikkelse og godkendte revisionsvirksom-heder angående god revisorskik, herunder god revisionsskik, god

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Stående udvalg Valg af formand 1. Udvalget vælger selv sin formand, udvalget kan vælge

Læs mere

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Hjemmel og ændring af

Læs mere

Vedtægter for KA Håndværkergaranti

Vedtægter for KA Håndværkergaranti 1 Formål Stk. 1 Garantiordningens formål er: A. At sikre et trygt og tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og KAs medlemmer, der udfører håndværksmæssigt arbejde inden for murer-, tømrer-, snedker-, tække-,

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12

Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12 Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12 1 Stk. 1 Det Indsamlingsetiske Nævn, herefter Nævnet, har til opgave at behandle klager af principiel karakter over, at medlemmer

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Ankenævnet for Investeringsforeninger Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 Vedtægter for Ankenævnet for investeringsforeninger 1 Ankenævnet for investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Vedtægter for Håndværkets Garantiordning

Vedtægter for Håndværkets Garantiordning Vedtægter for Håndværkets Garantiordning 1 Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder, der er medlem af Danske

Læs mere

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1 Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1 Kapitel 1 Lovens formål, anvendelsesområde og definitioner 1. Formålet med loven er at fastlægge rammerne

Læs mere

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse Sag: I-261 Dato: 21. december 2016 Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse 1. Indledning Voldgiftsnævnet har gennem de seneste år gennemført en række tiltag for at sikre

Læs mere

Vedtægter for KA Byggegaranti

Vedtægter for KA Byggegaranti V E D T Æ G T E R F O R K A B Y G G E G A R A N T I 1 Vedtægter for KA Byggegaranti KAPITEL 1 - MEDLEMSKAB 1 - Formål Stk. 1 For medlemmer af KA Byggegaranti gælder at: A. entreprenører skal levere veludført,

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292]

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] KAP17-LBKG 2010-08-11 nr 961 Almenlejeloven Page 1 of 12 KAP17 Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] 96 293) I kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn til afgørelse af

Læs mere

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift 32. Når menighedsrådets næstformand fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Vedtægter for BYG GARANTIORDNING gældende fra 1. juli 2005

Vedtægter for BYG GARANTIORDNING gældende fra 1. juli 2005 Vedtægter for BYG GARANTIORDNING gældende fra 1. juli 2005 Vedtægter for BYG GARANTIORDNING gældende fra 1. juli 2005 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af Dansk Byggeri

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

1 Indledning Ankenævn for Bus, Tog og Metro er et privat ankenævn godkendt pr. 1. februar 2009.

1 Indledning Ankenævn for Bus, Tog og Metro er et privat ankenævn godkendt pr. 1. februar 2009. Forretningsorden for Ankenævn for Bus, Tog og Metro samt for dette ankenævns Forretningsudvalg og Sekretariat 1 Indledning Ankenævn for Bus, Tog og Metro er et privat ankenævn godkendt pr. 1. februar 2009.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Civilafdelingen Dato: 04. februar 2015 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2011-745-0002 Dok.: 1483544 U D K A S T III Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift I

Læs mere

Forretningsordenen er et supplement til Ankenævnets vedtægter, hvor ansvarsområder og processer for sagsbehandlingen er beskrevet.

Forretningsordenen er et supplement til Ankenævnets vedtægter, hvor ansvarsområder og processer for sagsbehandlingen er beskrevet. Forretningsorden for Forretningsudvalget samt for Ankenævn for Bus, Tog og Metro Og dette ankenævns Sekretariat 1 Indledning Ankenævn for Bus, Tog og Metro er et privat ankenævn godkendt pr. 1. februar

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Sagsbehandlingsregler for ENLI

Sagsbehandlingsregler for ENLI Sagsbehandlingsregler for ENLI Generelle regler 1 Habilitet Forvaltningslovens regler om habilitet finder anvendelse i sager, der behandles i såvel Granskningsmandspanelet som i Ankenævnet. 2 Definition

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Årsberetning 2008 2011. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2011. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2011 for Byggeriets Ankenævn Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

Lov om Planklagenævnet

Lov om Planklagenævnet LOV nr 1658 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9975 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forretningsorden for Planklagenævnet

Forretningsorden for Planklagenævnet Forretningsorden for Planklagenævnet Anvendelsesområde 1.1 Dette er en intern forretningsorden, der gælder for Planklagenævnets behandling af sager efter de love, hvorefter Planklagenævnet er myndighed.

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere