SIDE 1 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ÅRSBERETNING 2016 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIDE 1 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ÅRSBERETNING 2016 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER"

Transkript

1 SIDE 1 ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER Årsberetning 2016

2 SIDE 2 Indhold Formandens forord 3 Ankenævnets medlemmer og sekretariat 4 Ankenævnets virksomhed 6 Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber 7 Anvendelsesområde 7

3 SIDE 3 Formandens forord Efter vedtægtens 12, stk. 3, skal Ankenævnet for Finansieringsselskaber udarbejde en årsberetning, der skal sendes til Finanstilsynet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Tilsvarende er det i 37 i bekendtgørelse nr af 30. september 2015 om godkendelse af private tvistløsningsorganer foreskrevet, at et privat tvistløsningsorgan skal udarbejde en årsrapport om aktiviteterne i det forløbne år og administrationen i øvrigt. Tvistløsningsorganer skal årligt afrapportere til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Efter at ressortområdet med tilsyn med de private tvistløsningsorganer pr. 1. januar 2017 er overgået til Erhvervsministeriets nye styrelse»nævnenes Hus«i Viborg, sker afrapporteringen nu til denne styrelse. Dette er årsberetningen for Ankenævnet har siden sin oprettelse pr. 1. januar 2015 givet forbrugerne mulighed for at klage over danske finansieringsselskabers fritstående lån og kreditter. København den 10. marts 2017 Dommer Poul Gorm Nielsen, Formand for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Ankenævnet er således et nævn, der samler op på forbrugerområder vedrørende lån, der ikke er dækket af Forbrugerklagenævnet og Pengeinstitutankenævnet. Som forventet bød 2016 i lighed med første driftsår på et begrænset antal sager. 4 sager blev oprettet og behandlet. Sagerne omhandlede høje renter, udbetaling af lån til en forkert konto samt øvrige lånevilkår. To sager var ikke omfattet af nævnets kompetence, og en sag blev tilbagekaldt af forbrugeren efter at være gået i dialog med finansieringsselskabet. Endelig blev én sag forelagt nævnet. Herefter er der to sager, der fortsat er under behandling ved årets udgang. Det første nævnsmøde blev afholdt i maj måned, hvor den første sag blev afgjort af nævnet. Forbrugeren fik ikke medhold i sagen, som drejede sig om udbetaling af et lån til en forkert konto, idet nævnet ikke fandt, at det kunne bebrejdes finansieringsselskabet. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2016 har været 71 dage regnet fra det tidspunkt sekretariatet modtog klagen til sagen var endeligt afsluttet. Den egentlige behandlingstid i sekretariatet, dvs. fra klagebetingelserne er opfyldt til sagen er klar til afgørelse er i gennemsnit 26 dage. Sekretariatet har modtaget og besvaret 18 hotlineopkald. Ved ankenævnets etablering skønnede branchen, at der ville indkomme et beskedent antal klager om året. Dette skøn har altså holdt stik i de første driftsår. Der er ikke i sagerne eller i forbindelse med Hotline-henvendelserne konstateret systematiske eller væsentlige problemer, der forekommer hyppigt og fører til tvister mellem forbrugere og finansieringsselskaberne. Ligeledes foreligger der heller ikke nogen sager, hvor finansieringsselskabet har afgivet erklæring efter vedtægtens 11, stk. 2, om, at finansieringsselskabet ikke vil efterleve nævnets afgørelse.

4 SIDE 4 Ankenævnets medlemmer og sekretariat Ankenævnet for Finansieringsselskaber blev stiftet i 2015 af Finans og Leasing, Dansk Kredit Råd og Forbrugerrådet Tænk. Ankenævnet er godkendt af erhvervs- og vækstministeren i medfør af 6 i lov om alternativ tvistløsning (forbrugerklageloven). De gældende vedtægter er godkendt den 28. januar 2016 med virkning fra 1. februar Ankenævnets formand blev udpeget for en 3-årig periode i februar 2015, og det blev dommer Poul Gorm Nielsen. Han er udpeget af Præsidenten for Københavns Byret efter indstilling fra Dommerforeningen. Derudover har nævnets medlemmer i 2016 været følgende: ERHVERVSREPRÆSENTANTER: Indstillet af Finans og Leasing Nikoline Erika Hyldahl, Chief of Group legal, L easy Henrik Balslev, Legal counsel, SEB Kort Bank Danmark, filial af SEB Kort Bank AB Janne Rützou, Advokat, Ikano Bank Indstillet af Dansk Kreditråd Mikkel Winston, Direktør, country manager, Ferratum Denmark ApS Jan Rasmussen, Managing Director, CreditOptimizing ApS Stefan Schwærter, Advokat, ASK Advokater ApS FORBRUGERREPRÆSENTANTER: Indstillet af Forbrugerrådet Tænk Morten Bruun Pedersen, Seniorøkonom, Forbrugerrådet Tænk Niels Chr. Andersen, formand, Dansk Aktionærforening Troels Hauer Holmberg, Seniorøkonom, Forbrugerrådet Tænk Klaus Meier Olsen, Projektleder, Danske Studerendes Fællesråd, udtrådt pr. 11. juli Birte Leo-Hansen, Rådsmedlem, Forbrugerrådet Tænk, indtrådt pr 11. juli SEKRETARIAT I forbindelse med oprettelsen af Ankenævnet for Finansieringsselskaber blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og erhvervsorganisationerne om, at styrelsen skal sekretariatsbetjene ankenævnet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har således siden oprettelsen af nævnet fungeret som nævnets sekretariat, og sekretariatsbetjeningen udføres som indtægtsdækket virksomhed. Sekretariatsbetjeningen varetages i styrelsen af Sekretariatet for Stormrådet og de private ankenævn. Sekretariatsbetjeningen består overvejende i at besvare skriftlige og telefoniske henvendelser til ankenævnet og oplyse og forberede sagerne til nævnsbehandling.

5 SIDE 5 MEDARBEJDERE FRA SEKRETARIATET FOR STORMRÅDET OG DE PRIVATE ANKENÆVN Mogens Hansen, Afdelingschef Georg Ferdinandsen, Specialkonsulent Jannik Hermansen, Fuldmægtig Susanne Sjøgren, Fuldmægtig Qudsia Haider, Kontorfuldmægtig

6 SIDE 6 Ankenævnets virksomhed Ankenævnet for Finansieringsselskaber behandler klager over danske finansieringsselskabers fritstående lån og kreditter. Ankenævnets kompetence er fastsat i nævnets vedtægter ( 2-7), hvoraf det bl.a. fremgår, at ankenævnet behandler klager over finansieringsselskaber, hvis hovedaktivitet er udlånsvirksomhed, herunder bl.a. forbrugerkreditter. Ankenævnet behandler endvidere klager over danske filialer af udenlandske finansieringsselskaber. En sag kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne. I praksis betyder det, at nævnet reelt tager stilling til konkrete, økonomiske tvister. For at ankenævnet skal kunne behandle en sag, skal forbrugeren forgæves have rettet henvendelse til finansieringsselskabet med henblik på at søge en tilfredsstillende ordning med selskabet. Ankenævnet kan ikke behandle sager, der er afgjort ved endelig dom eller retsforlig. Sekretariatet påser, at forbrugeren opfylder betingelserne for behandling i ankenævnet, herunder at klagegebyret er indbetalt. Sekretariatet fremskaffer relevante oplysninger fra parterne til brug for sagens oplysning og udarbejder en sagsfremstilling med gengivelse af sagens faktiske forhold. Hvis forbrugeren frafalder sin klage, eller finansieringsselskabet efterlever forbrugerens krav under sagens behandling, kan sekretariatet afslutte sagen. Finansieringsselskabet betaler et beløb til dækning af sagsomkostninger ved forlig under sekretariatsbehandlingen. Sagsomkostninger ved forlig inden nævnsbehandlingen udgør kr. ex moms for finansieringsselskaber, der ikke løbende bidrager til nævnets drift. Sager, der ikke bliver afsluttet under den forberedende sekretariatsbehandling, skal behandles i ankenævnet. Nævnet bliver indkaldt til et møde for at gennemgå sagernes oplysninger og træffe afgørelse baseret på gældende retsregler på området. I mødet deltager formanden og 4 nævnsmedlemmer, således at 2 medlemmer repræsenter finansieringsbranchen og 2 medlemmer repræsenterer forbrugerinteresser. Nævnet træffer afgørelse på det af sekretariatet tilvejebragte grundlag. Ankenævnets afgørelser er skriftlige og ledsaget af en begrundelse. Hvis forbrugeren får helt eller delvist medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret. Finansieringsselskabet pålægges at betale sagsomkostninger, hvis forbrugeren får medhold i sin klage. Såfremt det er tilfældet, skal det fremgå af afgørelsen. Hvis sagen forliges under nævnsbehandlingen kan finansieringsselskabets pålægges at betale reducerede omkostninger jf. ovenfor. Klagegebyret udgør i 2015 et beløb på 200 kr., der tilbagebetales, hvis forbrugeren får medhold. Sagsomkostninger udgør for finansieringsselskaber, der ikke løbende bidrager til nævnets drift, et beløb på kr. ex. moms, der skal betales, hvis forbrugeren får helt eller delvist medhold.

7 SIDE 7 Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Ankenævnet for Finansieringsselskaber er oprettet af Finans og Leasing, Dansk Kredit Råd og Forbrugerrådet Tænk, herefter kaldet de stiftende organisationer. 2 Ankenævnet behandler klager fra forbrugere over fritstående lån og kreditter, der er ydet af finansieringsselskaber, der er etableret i Danmark. En klage mod et finansieringsselskab, der er etableret i udlandet, kan dog behandles, hvis sagen har en større tilknytning til Danmark end til etableringslandet, eller hvis parterne er enige herom. Stk. 2. Finansieringsselskaber er virksomheder, hvis hovedaktivitet er udlånsvirksomhed, herunder bl.a. forbrugerkreditter. Ankenævnet behandler endvidere klager over danske filialer af udenlandske finansieringsselskaber. Långiver skal udøve reel udlånsvirksomhed, for at ankenævnet kan behandle klagen. Ankenævnet behandler ikke klager over virksomheder, som alene formidler lån. Stk. 3. Ankenævnet behandler udelukkende klager vedrørende private kundeforhold. Stk. 4. Sagsbehandling foregår på dansk. 3 En klage kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem finansieringsselskabet og forbrugeren. Stk. 2. Det er en betingelse for behandling af en klage, at forbrugeren forgæves ved henvendelse har søgt at opnå en tilfredsstillende ordning med finansieringsselskabet. Ankenævnet kan indlede behandling af en klagesag, såfremt finansieringsselskabet har afvist klagen, eller der ikke forinden 5 uger fra modtagelsen af en klage er opnået forlig med forbrugeren. 4 Uden for Ankenævnets kompetence falder sager, hvor klagen hører under, er under behandling, eller har været behandlet af et andet privat tvistløsningsorgan, et lovbestemt alternativt tvistløsningsorgan, som er anmeldt til EU-Kommissionen, et udenlandsk tvistløsningsorgan anmeldt til EU-Kommissionen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller af en domstol. Klager over finansieringsselskaber, der er omfattet af Pengeinstitutankenævnets eller andre private eller offentlige klagenævn, behandles således ikke. Klager over betalingskortudstedere behandles ikke. Stk. 2. Ankenævnet kan endvidere afvise at behandle en klage over en erhvervsdrivende, der er etableret i såvel Danmark som i et eller flere andre lande, hvis sagen har en større tilknytning til det andet land. Stk. 3. Ankenævnet kan endvidere afvise at behandle en klage, hvis 1) forbrugeren ikke forudgående har reklameret over for den erhvervsdrivende, 2) klagen er useriøs eller unødig, 3) klagen ikke skønnes egnet til behandling ved tvistløsningsorganet eller 4) behandlingen af klagen i alvorlig grad vil hindre tvistløsningsorganet i at fungere effektivt.

8 SIDE 8 Stk. 4. Er det åbenbart, at klagen ikke kan behandles af Ankenævnet, skal Ankenævnet afvise klagen senest 3 uger efter modtagelsen. I andre tilfælde skal nævnet afvise sagen hurtigst muligt. Stk. 5. En afvisning skal begrundes og forbrugeren oplyses om muligheden for at indbringe sagen for domstolene og for at få retshjælp og for at søge fri proces. Forbrugeren skal derudover, når det er relevant, oplyses om, at der kan ske forældelse af kravet. Stk. 6. Afviser Ankenævnet i medfør af stk. 1 at behandle en klage, skal det oplyse forbrugeren om den relevante myndighed eller det relevante anke- eller klagenævn. 5 Ankenævnet kan ikke behandle sager, som er afgjort ved endelig dom, gyldig bindende voldgift eller retsforlig eller sager, der kan forventes afgjort i forbindelse med en straffesag. En voldgiftskendelse er kun bindende, såfremt forbrugeren forinden voldgiftssagen er blevet orienteret om muligheden for ankenævnsbehandling. Stk. 2. Så længe en sag verserer for Ankenævnet, kan klagesagens parter ikke anlægge sag ved domstolene eller voldgiftsret om de af klagen omfattede spørgsmål. 6 Er det åbenbart, at sagen ikke kan behandles af ankenævnet kan sekretariatet afvise sagen. En sådan afgørelse skal kunne indbringes for ankenævnet, hvilket sker ved sekretariatets foranstaltning, såfremt forbrugeren fremsætter ønske herom. Nævnets formand kan på nævnets vegne afgøre en sådan anmodning fra forbrugeren. 7 Ankenævnet kan afvise sager, som på grund af deres principielle juridiske karakter, usikkerheden om bedømmelsen af de fremkomne faktiske oplysninger eller af andre særlige grunde findes uegnede til behandling i ankenævnet. Stk. 2. De stiftende organisationer kan bemyndige nævnets formand til på nævnets vegne at afvise sager, som ikke skønnes egnede til behandling ved tvistløsningsorganet i jf. vedtægternes 4 samt forbrugerklagelovens 16. Stk. 3. En afvisning i henhold til stk. 1 skal begrundes og ledsages af oplysning om muligheden for at indbringe sagen for domstolene, om retshjælp, fri proces eller dækning af sagsomkostninger gennem eventuel retshjælpsforsikring. Det gælder dog ikke, hvis afvisningen sker af de grunde, der er nævnt i 5, stk. 1. Forbrugeren skal derudover, når det er relevant, gøres opmærksom på, at der kan ske forældelse af kravet, hvis sagen ikke indbringes for domstolene senest et år efter tvistløsningsorganets afgørelse. Sekretariatets opgaver 8 Til Ankenævnet er knyttet et sekretariat, der i sin funktion er uafhængigt af de stiftende organisationer. Klager indgives skriftligt til ankenævnets sekretariat. En klage kan indgives elektronisk og, hvis elektronisk klageindsendelse ikke er mulig eller rimelig, pr. post. Ankenævnet kan foreskrive, at der benyttes en særlig blanket. Sekretariatet har i øvrigt til opgave at besvare skriftlige, telefoniske eller personlige henvendelser til ankenævnet samt at forberede klagesagerne til ankenævnet. Sekretariatet drager omsorg for sagens oplysning. Forbrugeren skal i forbindelse med klagens indgivelse til ankenævnet give samtykke til, at finansieringsselskabet uanset tavshedspligt kan afgive oplysninger til ankenævnet til brug for sagens behandling. Endvidere skal forbrugeren give samtykke til, at der kan indhentes oplysninger fra offentlige registre, herunder f.eks. Andels-, Bil- og Person- og Tingbogen. Stk. 2. Efter modtagelsen af klagen sender sekretariatet kopi af denne til finansieringsselskabets forretningsadresse (evt. att. direktion) med anmodning om en udtalelse. Når sekretariatet har modtaget svar fra den erhvervsdrivende, forelægges dette for forbrugeren til udtalelse. Fristen regnes fra datoen for sekretariatets fremsendelse af anmodning til parterne om en udtalelse.

9 SIDE 9 Sekretariatet drager i øvrigt omsorg for, at hver af parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, som må anses at have betydning for sagens afgørelse, og til sagkyndige erklæringer eller udtalelser indhentet til brug for ankenævnsbehandlingen. Sekretariatet fremskaffer desuden af egen drift det fornødne retlige og faktiske grundlag for afgørelsen, ligesom sekretariatet i fornødent omfang vejleder parterne om deres retsstilling. Stk. 3. Hvis finansieringsselskabet eller forbrugeren ikke inden fristens udløb har fremsendt en udtalelse til ankenævnet, kan sekretariatet afgive sagen til behandling i nævnet, der kan beslutte at træffe afgørelse på det foreliggende grundlag. Stk. 4. Forbrugeren kan til enhver tid tilbagekalde sin klage. Inden sagsbehandlingen påbegyndes skal forbrugeren oplyses om, at klagen til enhver tid kan tilbagekaldes, hvorefter sagen afsluttes. Tilbagekalder forbrugeren klagen efter, at sagen er oversendt fra sekretariatet til Ankenævnet med henblik på at træffe afgørelse, tilbagebetales klagegebyret ikke. Sekretariatet afslutter sagen, hvis forbrugeren frafalder sin klage. Ankenævnsbehandlingen bortfalder ligeledes, hvis finansieringsselskabet under sagens behandling eller forberedelse opfylder forbrugerens krav, eller der indgås forlig mellem parterne. Stk. 5. Klager, der indsendes til Ankenævnet, men som henhører under et andet godkendt privat tvistløsningsorgan, under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller et lovbestemt tvistløsningsorgan omfattet af loven, videresendes af sekretariatet hertil. Henhører klagen ikke under et tvistløsningsorgan som anført i 1. pkt., kan forbrugeren henvises til at anlægge sag ved de almindelige domstole. Forbrugeren oplyses i så fald om muligheder for retshjælp og fri proces. Stk. 6. Parterne skal snarest oplyses skriftligt om, at de ikke er forpligtet til at benytte en advokat eller en juridisk rådgiver, men at de kan søge uafhængig rådgivning eller lade sig repræsentere eller bistå af tredjemand i alle faser af proceduren. Parterne skal derudover vejledes om, at deltagelse i nævnsbehandlingen ikke udelukker muligheden for domstolsprøvelse. Stk. 7. Når alle dokumenter med de relevante oplysninger er modtaget, herunder eventuelle sagkyndige erklæringer, meddeles parterne straks herom. Fristen efter forbrugerklagelovens 18, stk. 2 (90 dage), løber fra meddelelse er givet. Stk. 8. Sekretariatet kan søge sagen forligt mellem parterne. Ved fremsættelse af forligsforslag skal det fremgå, at sagen er behandlet af sekretariatet, og at den kan kræves forelagt Ankenævnet. Stk. 9. Sekretariatet skal til hvert møde, som Ankenævnet afholder, fremlægge en oversigt over de sager, hvor der siden sidst afholdte møde er indgået forlig med sekretariatets med-virken samt en kort angivelse af forligets indhold. Stk. 10. Sekretariatet forelægger sager, der ikke er blevet afsluttet under den forberedende sekretariatsbehandling, for Ankenævnet. Stk. 11. Der udarbejdes referat af Ankenævnets møder. Stk. 12. En repræsentant for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har til enhver tid uden stemmeret adgang til at deltage i Ankenævnets møder. Stk. 13. Ankenævnet holder møder et passende antal gange om året, så fristerne efter forbrugerklageloven kan overholdes. Ankenævnets afgørelser 9 Ankenævnet træffer afgørelse på det af sekretariatet tilvejebragte grundlag, herunder spørgsmål om betaling af gebyrer og omkostninger. Ankenævnet kan beslutte at udsætte sagens behandling med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger.

10 SIDE 10 Stk. 2. Ankenævnet kan i særlige tilfælde på begæring af en part eller af egen drift indhente sagkyndige erklæringer eller udtalelser. Endvidere kan parter tilkaldes til nævnsmødet, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Parter kan tilkaldeles til selve mødet og ikke i den indledende behandling. Stk. 3. Afgørelsen træffes efter en juridisk bedømmelse af sagens omstændigheder. Anke-nævnet skal afgøre en klage inden 90 dage fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst. Stk. 4. I særlige tilfælde kan Ankenævnet forlænge tidsfristerne efter stk. 3. Ankenævnet skal i disse tilfælde informere parterne om, at tidsfristen forlænges, og samtidig oplyse, hvornår sagen kan forventes henholdsvis afgjort eller afsluttet. Stk. 5. Ankenævnet kan i særlige tilfælde udsætte behandlingen af en sag. Ankenævnet skal i disse tilfælde informere parterne om, på hvilken baggrund sagen udsættes, og, om muligt, hvornår en fortsættelse af sagens behandling kan forventes. Stk. 6. Afgørelser i Ankenævnet træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ankenævnet er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst to medlemmer, der repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser er til stede. Hvis et ankenævnsmedlem, der repræsenterer erhvervs- eller forbrugerinteresser, er forhindret i at deltage i et møde, tilfalder dette medlems stemme det tilstedeværende ankenævnsmedlem, der repræsenterer samme interesser. Stk. 7. Afgørelser skal være begrundede og skal udstedes skriftligt på et varigt medie. Det skal fremgå, hvilken formand, der har medvirket til afgørelsen. Afgørelser skal underskrives af ankenævnets formand eller den, han bemyndiger hertil. Der fastsættes en frist på 30 dage til opfyldelse af afgørelsen. Stk. 8. Hvis en afgørelse beror på en flertalsbeslutning, skal mindretallet i afgørelsen begrunde sin stilling. Stk. 9. Hvis klagegebyret skal tilbagebetales, jf. 18, skal dette fremgå af afgørelsen. Stk. 10. Såfremt den erhvervsdrivende skal betale et beløb for sagens behandling, jf. 18, skal dette fremgå af afgørelsen. Stk. 11. Hvis forbrugeren har fået helt eller delvis medhold, skal afgørelsen forkyndes for den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende skal i forbindelse med forkyndelsen have oplysning om, at hvis den erhvervsdrivende ikke ønsker at være bundet af afgørelsen, skal dette skriftligt meddeles Ankenævnet inden 30 dage fra forkyndelsen af afgørelsen. Den erhvervsdrivende skal endvidere have oplyst, at en anmodning om genoptagelse har opsættende virkning, samt at en afgørelse kan tvangsfuldbyrdes, hvis den erhvervsdrivend ikke inden for 30 dage fra forkyndelsen har meddelt, at den erhvervsdrivende ikke ønsker at være bundet af afgørelsen, eller har søgt sagen genoptaget Stk. 12. Er sagen indbragt for Ankenævnet ved rettens eller en voldgiftrets oversendelse, skal tvistløsningsorganet sende en kopi af afgørelsen til retten. Stk. 13. Begge parter skal underrettes om muligheden for at indbringe sagen for domstolene, om retshjælp eller dækning af sagsomkostninger gennem eventuel retshjælpsforsikring, samt, hvor det er relevant, vejledes om muligheden for tvangsfuldbyrdelse, for muligheden for genoptagelse og adgangen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at udtage stævning på forbrugerens vegne samt dække visse omkostninger til en retssag. Forbrugeren skal derudover, når det er relevant, gøres opmærksom på, at der kan ske forældelse af kravet, hvis sagen ikke indbringes for domstolene senest et år efter ankenævnets afgørelse. Stk. 14. De stiftende organisationer kan bemyndige formanden til på Ankenævnets vegne at træffe afgørelser i visse klagesager, hvor der foreligger en fast praksis. Ankenævnets medlemmer orienteres om de sager, hvori formanden har truffet afgørelse på ankenævnets vegne.

11 SIDE 11 Stk. 15. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan til enhver tid anmode om at få tilsendt kopi af Ankenævnets afgørelser, herunder dets afvisninger. 10 Ankenævnets afgørelse skal sendes til sagens parter inden 3 uger efter, at afgørelsen er truffet. Der gives normalt en frist på 30 dage til opfyldelse af afgørelsen. Stk. 2. Har forbrugeren fået helt eller delvis medhold, skal afgørelsen forkyndes for finansieringsselskabet i overensstemmelse med forkyndelsesreglerne for private godkendte ankenævn i retsplejeloven og regler udstedt med hjemmel heri, medmindre finansieringsselskabet i den enkelte sag har frafaldet kald og varsel, jf. retsplejelovens 160. Stk. 3. Finansieringsselskabet skal i forbindelse med forkyndelsen have oplysning om indholdet af 11, stk. 2 samt 16, stk Når Ankenævnet har truffet afgørelse i en klagesag, kan sagen af enhver af parterne - af finansieringsselskabet dog med den i stk. 2 angivne begrænsning - indbringes for domstolene. Begge parter skal underrettes om muligheden for at indbringe sagen for domstolene samt, hvor det er relevant, vejledes om muligheden for tvangsfuldbyrdelse og om muligheden for genoptagelse. Forbrugeren skal derudover, når det er relevant, oplyses om 1) adgangen til at få Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at udtage stævning på forbrugerens vegne samt dække visse omkostninger til en retssag, 2) mulighederne for retshjælp eller dækning af sagsomkostninger gennem eventuel retshjælpsforsikring, og 3) at der kan ske forældelse af kravet, hvis sagen ikke indbringes for domstolene senest et år efter tvistløsningsorganets afgørelse. Stk. 2. Ønsker finansieringsselskabet ikke at være bundet af ankenævnets afgørelse, skal den skriftligt meddele dette til ankenævnet inden 30 dage fra forkyndelsen af afgørelsen. Stk. 3. Hvis afgørelser eller forlig indgået i forbindelse med klagebehandlingen ikke efterleves, kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indbringe sagen for domstolene på forbrugerens vegne, jf. dog 17. Information/offentliggørelse 12 Ankenævnet skal oprette og ajourføre en hjemmeside. Hjemmesiden skal på en klar og lettilgængelig måde indeholde følgende oplysninger, der tillige skal gives på varigt medie på forespørgsel, om 1) proceduren for tvistløsningen, 2) navn på tvistløsningsorganet, postadresse og -adresse, 3) at tvistløsningsorganet er opført på en liste i overensstemmelse med lovens 4, stk. 3, og artikel 20 i ATB-direktivet, 4) de fysiske personer, der er ansvarlige for tvistløsningen, hvordan de er udpeget og for hvor lang tid, 5) eventuelt medlemskab af ATB-instanser, der letter grænseoverskridende tvistbilæggelse, 6) de former for tvister, som tvistløsningsorganet kan behandle herunder eventuelle værdigrænser, 7) de procedureregler, der gælder for bilæggelse af en tvist, og de kriterier, på grundlag af hvilke tvistløsningsorganet kan afvise at behandle en klage, 8) de sprog, på hvilke en klage kan indgives, og hvorpå behandlingen foregår, 9) eventuelle omkostninger til betaling af sagens behandling, som parterne skal dække, 10) tvistløsningens gennemsnitlige varighed, 11) retsvirkningen af tvistløsningens resultat, herunder i hvilket omfang, det kan tvangsfuldbyrdes, 12) årsrapporter om tvistløsningsorganets virksomhed, og 13) udvalgte afgørelser. Klagers navn skal anonymiseres ved offentliggørelsen. Offentliggørelse skal ske i overensstemmelse med persondatalovens regler.

12 SIDE 12 Stk. 2. Ankenævnets afgørelser offentliggøres på Ankenævnets hjemmeside og sendes endvidere til Finanstilsynet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, i alle tilfælde uden angivelse af forbrugers og eventuelle tredjemænds identitet. Ankenævnet kan i forbindelse med en sags afgørelse bestemme, at også finansieringsselskabets identitet skal tilbageholdes, såfremt særlige forhold taler herfor, og der er enighed i nævnet herom. Ved offentliggørelsen angives det, såfremt selskabet har afgivet meddelelse efter 11, stk. 2. På ankenævnets hjemmeside kan ses en liste med navne på selskaber, der har afgivet meddelelse efter 11, stk. 2. Såfremt en afgørelse er indbragt for retten, kan offentliggørelse efter 3. pkt. eller 4. pkt. ikke ske, før endelig afgørelse fra retten foreligger. Såfremt der er sket offentliggørelse af navnet på en erhvervsdrivende efter 3. pkt. eller 4. pkt., og afgørelsen efterfølgende efterleves, skal oplysningerne om den erhvervsdrivende slettes fra hjemmesiden. Oplysninger om en sag kan ikke fremgå af hjemmesiden i mere end et år. Ankenævnet kan i øvrigt fastsætte nærmere regler for offentliggørelsen i forretningsordenen. Stk. 3. Ankenævnet udarbejder en årsrapport, der tilsendes Finanstilsynet og Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen. Oplysning om antallet af afgørelser, hvor finansieringsselskabet har afgivet erklæring efter 11, stk. 2, skal fremgå. Ankenævnets offentliggørelse af afgørelser sker uden angivelse af forbrugers identitet. Såfremt finansieringsselskabet har afgivet meddelelse efter 11, stk. 2, angives dette tillige med finansieringsselskabets navn. Ankenævnet kan i øvrigt fastsætte nærmere regler for offentliggørelsen i forretningsordenen. Stk. 4. Ankenævnets medlemmer, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og sekretariatets medarbejdere har med undtagelse af oplysninger, der er offentligt tilgængelige, tavshedspligt om, hvad der fremkommer under ankenævnsbehandlingen. Stk. 5. Enhver kan ved henvendelse til Ankenævnets sekretariat forlange at blive gjort be-kendt med ankenævnets afgørelser, hvis disse kan identificeres. Navne på forbrugerne skal anonymiseres.sekretariatet kan enten ved fotokopi eller elektronisk fremsende kopi af afgørelser. Sekretariatet kan til dækning af omkostningerne fastsætte et gebyr for udlevering af fotokopier. Stk. 6. Ankenævnet linker på sin hjemmeside til Europa-Kommissionens liste over ATB-instanser, jf. artikel 20, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet, og skal, når det er relevant, offentliggøre listen på et varigt medie i tvistløsningsorganets lokaler. Ankenævnets sammensætning 13 Finans- og Leasing, Dansk Kredit Råd og Forbrugerrådet Tænk udpeger et af organisationerne nærmere fastsat antal ankenævnsmedlemmer. Finans og Leasing og Dansk Kredit Råd udpeger hver deres repræsentant(er) for branchen. Organisationerne udpeger herudover en formand, som skal være dommer. De bag ankenævnet stående organisationer kan pege på en eller flere næstformænd for ankenævnet med samme kvalifikationer som formanden. Det er Domstolsstyrelsen, der efter høring af Dommerforeningen, indstiller og udnævner en dommer. Organisationerne kan indgå aftale med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fungere som sekretariat for ankenævnet. Stk. 2. Ankenævnets medlemmer udpeges for en 3-årig periode og kan genudpeges. Stk. 3. De stiftende organisationer udpeger hver én repræsentant til et forretningsudvalg og forretningsudvalget fastsætter ankenævnets forretningsorden. 14 Ved Ankenævnets behandling af den enkelte klagesag deltager formanden eller en næstformand og et antal af de i 12, stk. 1, nævnte medlemmer, således at forbrugerinteresser og finansieringsselskabsinteresser er ligeligt repræsenteret. Ankenævnet er beslutningsdygtigt, når der er mødt mindst én forbrugerrepræsentant og mindst én repræsentant for finansieringsselskaberne, uden at der herved ændres på antallet og fordelingen af stemmer. Regler om suppleanter mv. fastsættes i forretningsordenen.

13 SIDE 13 Stk. 2. Ankenævnet holder møde efter behov. Habilitet 15 For Ankenævnets medlemmer, sekretariat og eventuelle sagkyndige gælder, at 1) der må ikke modtages instrukser fra parterne eller disses repræsentanter, og 2) aflønningen skal ske på en måde der ikke er knyttet til resultatet af proceduren. Stk. 2. For sekretariatet gælder derudover, at udnævnelsen skal være til et mandat af en varighed, som er tilstrækkelig til at sikre, at sekretariatet handler uafhængigt, og ikke er i fare for at blive afsat uden gyldig grund. Stk. 3. Ingen må deltage i behandlingen af en sag, når; 1) den pågældende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) den pågældendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller sidelinje så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, eller 3) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om den pågældendes fuldstændige upartiskhed. Stk. 2. Den, for hvis vedkommende noget af de i stk. 1 nævnte forhold foreligger, skal omgående underrette Ankenævnets formand og evt. en næstformand herom. Stk. 3. Ankenævnets formand træffer beslutning om, hvorvidt en person som følge af bestemmelsen i stk. 1 ikke kan deltage i behandlingen af en sag. Hvis ankenævnets formand er inhabil træffer næsteformanden beslutning. Genoptagelse 16 Formanden for Ankenævnet kan beslutte, at en sag, hvori ankenævnet har truffet afgørelse, skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig i tilfælde af; 1) lovligt forfald hos en part, som ikke har ytret sig i sagen, eller 2) at ville have medført et andet udfald af sagen. Stk. 2. En anmodning fra finansieringsselskabet om genoptagelse indgivet skriftligt til ankenævnet inden 30 dage fra forkyndelsen af afgørelsen eller fra afgørelsens datering, hvis finansieringsselskabet har frafaldet kald og varsel, jf. 10, stk. 2, har opsættende virkning. Fristen på 30 dage regnes herefter fra det tidspunkt, hvor anmodningen om genoptagelse er blevet afvist, eller hvor ankenævnet har truffet afgørelse i genoptagelsessagen. Stk. 3. Anmodning om genoptagelse indgivet af finansieringsselskabet senere end fristen i stk. 2, afvises. Tvangsfuldbyrdelse 17 Ankenævnets afgørelse kan tvangsfuldbyrdes over for finansieringsselskabet efter udløbet af fristerne i 10, medmindre finansieringsselskabet forinden har givet meddelelse efter 11, stk. 2. Stk. 2. En anmodning til fogedretten om tvangsfuldbyrdelse skal være bilagt den nævnsafgørelse, der danner grundlag for anmodningen om tvangsfuldbyrdelse, og en erklæring fra nævnet om, at finansieringsselskabet ikke inden for fristerne i 11, stk. 2, har meddelt, at finansieringsselskabet ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.

14 SIDE 14 Gebyrer 18 Ingen af parterne betaler omkostninger i forbindelse med klagesagens behandling til den anden part. Samtlige omkostninger ved ankenævnsbehandlingen, herunder udgifter til de af ankenævnet i medfør af 9, stk. 2, indhentede erklæringer eller udtalelser, afholdes af Finans og Leasing og Dansk Kredit Råd. Forbrugeren skal dog altid betale et gebyr på 200 kr., som tilbagebetales, hvis klagen afvises af Ankenævnet, tilbagekaldes eller bortfalder, jf. 8, stk. 4, eller hvis forbrugeren får medhold eller hvis sagen i det væsentligste forliges til forbrugerens fordel. Stk. 2. En erhvervsdrivende skal betale et beløb for behandling af sagen, hvis forbrugeren helt eller delvist får medhold i sin klage, eller sagen forliges inden den behandles i nævnet. Stk. 3. For erhvervsdrivende, der ikke løbende bidrager til nævnets drift, udgør det i stk. 2, nr. 1 nævnte beløb kr. ekskl. moms, og det i stk. 2, nr. 2 nævnte beløb kr. ekskl. moms. Stk. 4. De i stk. 3 nævnte beløb fastsættes som et standardbeløb, som meddeles den er-hvervsdrivende allerede ved sagens begyndelse. Beløb fastsat i medfør af stk. 2-3, der ikke betales af den erhvervsdrivende, kan inddrives efter inddrivelseslovens 10 og 11, jf. nr. 30 i lovens bilag 1. Informationskrav i forbindelse med klager indgivet via OTB-platformen, jf. forordning nr. 524/2013 af 21. maj Såfremt Ankenævnet modtager en klage via OTB-platformen, underrettes parterne og OTB- platformen snarest om, hvorvidt klagen optages til behandling eller afvises i medfør af forbrugerklagelovens 14, 15 eller 16. Stk. 2. Såfremt klagen optages til behandling, jf. stk. 1, underrettes parterne samtidig om ankenævnets procedureregler og om eventuelle omkostninger, der kan pålægges i medfør af 18. Stk. 3. Såfremt ankenævnet accepterer at behandle en klage modtaget via OTB-platformen, skal ankenævnet straks, når sagen er fuldt oplyst, jf. herved forbrugerklagelovens 18, stk. 2, underrette parterne og OTB-platformen herom. Stk. 4. Såfremt Ankenævnet har modtaget en klage via OTB-platformen, skal Ankenævnet straks efter at sagen er afsluttet, meddele OTB-platformen om datoen for henholdsvis modtagelsen og afslutningen af klagen såvel som resultatet af behandlingen. Stk. 5. Ankenævnet skal på dets hjemmeside (finansanke.dk) linke til Europa-Kommissionens liste over ATB-instanser, jf. artikel 20, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet, og skal, når det er muligt, offentliggøre listen på et varigt medie i tvistløsningsorganets lokaler Regnskab og drift 20 Finans og Leasing og Dansk Kredit Råd afholder udgifterne for nævnets drift. Stk. 2. Ankenævnet udarbejder en årsrapport om aktiviteterne i det forløbne år og administrationen i øvrigt. Årsrapporten skal indeholde oplysninger om 1) antallet af modtagne klager og typen af tvister klagerne har vedrørt, 2) den procentvise andel af sager, der er indstillet, inden der er nået et resultat, 3) den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, 4) systematiske eller væsentlige problemer, der forekommer hyppigt og fører til tvister mellem forbrugere og erhvervsdrivende. Sådanne oplysninger kan være ledsaget af anbefalinger til, hvordan sådanne problemer kan undgås eller løses,

15 SIDE 15 5) antal afviste klager, herunder den procentvise andel af afviste klager i forhold til hver af de afvisningsmuligheder, som tvistløsningsorganet har fået godkendt. 6) andelen af sager, hvor forbrugeren har fået medhold, 7) i hvilket omfang afgørelser efterleves, hvis dette vides, og 8) oplysning om eventuel deltagelse i netværk, som samarbejder om grænseoverskridende tvister, og en vurdering af effektiviteten af dette. Stk. 2. Tvistløsningsorganet afrapporterer årligt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret. Vedtægtsændringer 21 Ændring af vedtægterne sker ved aftale mellem Finans og Leasing, Dansk Kredit Råd og Forbrugerrådet Tænk og skal godkendes af erhvervs- og vækstministeren. Opløsning af Ankenævnet 22 Enhver af de bag ankenævnet stående stiftende organisationer kan med et halvt års varsel udtræde, hvorved ankenævnet opløses. Der skal fastsættes betryggende vilkår for afvikling af verserende sager m.v. Ikrafttrædelse 23 Disse vedtægter, der er godkendt af Erhvervs- og vækstministeren, træder i kraft den 1. februar Stk. 2. For sager, der er indbragt inden 1. februar 2016, finder de tidligere regler anvendelse. Stk. 3. Nævnet kan behandle tvister vedr. aftaler mellem en forbruger og en erhvervsdrivende hvis aftalen er indgået efter 1. juli 2014 (dvs. 6 mdr. før Ankenævnet første ikrafttræden).

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

1. Nævnet er oprettet af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet.

1. Nævnet er oprettet af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet. Vedtægter for Ankenævnet for Feriehusudlejning 1. Nævnet er oprettet af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet. Nævnets kompetence 2. Ankenævnet behandler klager fra lejere over udlejningsbureauer,

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er et privat tvistløsningsorgan oprettet af forbrugerorganisationen Forenede Danske Motorejere (FDM) samt af brancheorganisationerne Bilbranchen, Dansk

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro herefter benævnt ankenævnet

Vedtægter for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro herefter benævnt ankenævnet Vedtægter for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro herefter benævnt ankenævnet 1. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet Tænk og trafikudbyderne, der repræsenterer den kollektive trafik, DSB, Arriva Tog, Nordjylland

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

Kapitel 1. Generelle vilkår for godkendelse

Kapitel 1. Generelle vilkår for godkendelse 1 Bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer I medfør af 6 i lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) fastsættes:

Læs mere

Ankenævnet er oprettet af Rejsearrangører i Danmark, Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet, herefter benævnt de stiftende organisationer.

Ankenævnet er oprettet af Rejsearrangører i Danmark, Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet, herefter benævnt de stiftende organisationer. VEDTÆGTER FOR PAKKEREJSE-ANKENÆVNET (udarbejdet af Danmarks Rejsebureau Forening, Rejsearrangører i Danmark og Forbrugerrådet) gældende for perioden 1. april 2010 til 31. december 2012 Ankenævnet er oprettet

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer

Bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer BEK nr 1151 af 30/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 15/03835

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO.

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. 1. Nævnet er oprettet af Forbrugerrådet og virksomhederne der repræsenterer den kollektive trafik, DSB, DSB S-tog A/S, Arriva Tog, Nordjylland Trafikselskab,

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104. ÅRSBERETNING for 2013

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104. ÅRSBERETNING for 2013 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 ÅRSBERETNING for 2013 København Marts 2014 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnet er oprettet af energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og DFF [nu DF]) og Forbrugerrådet. Kompetence 1. Ankenævnet

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2012

ÅRSBERETNING for 2012 ÅRSBERETNING for 2012 København Marts 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 1 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 2 3. Ankenævnets kompetence... 4 4. Statistik...

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet

Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet BEK nr 1152 af 30/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 15/03835

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1)

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1) LOV nr 524 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/11801 Senere

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings-

Læs mere

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende maler-, murer-, tømrer-,

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2010 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2010 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 5 Statistiske oplysninger 2010... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien.

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien. I ønsket om at medvirke til et tillidsfuldt forhold mellem håndværksfagenes udøvere og forbrugere har Dansk Byggeri, Forbrugerrådet Tænk og Parcelhusejernes Landsforening oprettet Byggeriets Ankenævn.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerklager

Bekendtgørelse om forbrugerklager BEK nr 460 af 29/04/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 10/01762 Senere ændringer

Læs mere

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe.

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe. Vedtægter for garantiordning 1 Glarmesterlaugets Garantiordning (GG) har til formål at fremme håndværksmæssig korrekt udførelse af glarmesterarbejde og sikre laugsmedlemmers kunder at: a) en afgørelse

Læs mere

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for 6.000 virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien.

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for 6.000 virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien. I ønsket om at medvirke til et tillidsfuldt forhold mellem håndværksfagenes udøvere og forbrugere har Dansk Byggeri, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening oprettet Byggeriets Ankenævn. Dansk

Læs mere

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende FORRETNINGSORDEN: Nævnets sammensætning og kompetence 1. Klagenævnet består

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Ankenævnet for Investeringsforeninger Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 Vedtægter for Ankenævnet for investeringsforeninger 1 Ankenævnet for investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1 Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1 Kapitel 1 Lovens formål, anvendelsesområde og definitioner 1. Formålet med loven er at fastlægge rammerne

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Ankenævnet for Finansieringsselskaber Januar 2016

Ankenævnet for Finansieringsselskaber Januar 2016 Ankenævnet for Finansieringsselskaber Januar 2016 Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Ankenævnet for Finansieringsselskaber er oprettet af Finans og Leasing, Dansk Kredit

Læs mere

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift Stiftskontorchef Bodil Abildgaard og Specialkonsulent Dorthe Pinnerup Viborg Stift 32. Når menighedsrådets næstformand fungerer i formandens forfald, overtager den pågældende samtlige opgaver, der er pålagt

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

Responsumudvalg. 01 Formål

Responsumudvalg. 01 Formål 01 Formål 1.1 et afgiver på foreningens vegne responsa i sager vedrørende godkendte revisorer med beskikkelse og godkendte revisionsvirksom-heder angående god revisorskik, herunder god revisionsskik, god

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Stående udvalg Valg af formand 1. Udvalget vælger selv sin formand, udvalget kan vælge

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12

Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12 Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12 1 Stk. 1 Det Indsamlingsetiske Nævn, herefter Nævnet, har til opgave at behandle klager af principiel karakter over, at medlemmer

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Forslag. Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1)

Forslag. Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1) 2014/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/11801 Fremsat den 28.

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER Årsberetning 2015 SIDE 2 Indhold Formandens forord.... 3 Ankenævnets medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 6 Vedtægter for ankenævnet for finansieringsselskaber...

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Forretningsordenen er et supplement til Ankenævnets vedtægter, hvor ansvarsområder og processer for sagsbehandlingen er beskrevet.

Forretningsordenen er et supplement til Ankenævnets vedtægter, hvor ansvarsområder og processer for sagsbehandlingen er beskrevet. Forretningsorden for Forretningsudvalget samt for Ankenævn for Bus, Tog og Metro Og dette ankenævns Sekretariat 1 Indledning Ankenævn for Bus, Tog og Metro er et privat ankenævn godkendt pr. 1. februar

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Klageren ønsker prisen beregnet efter rejseafstand i luftlinje.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Klageren ønsker prisen beregnet efter rejseafstand i luftlinje. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0070 Klageren: Indklagede: XX 6760 Ribe Rejsekort Kundecenter v/dsb Klagen vedrører: Parternes krav: Beregningen af prisen på klagerens

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager 1. Forslagenes indhold EU- Kommissionen fremsatte den 1. december 2011 to forslag, der skal gøre det lettere for forbrugerne i EU at få løst deres

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Forretningsorden for Planklagenævnet

Forretningsorden for Planklagenævnet Forretningsorden for Planklagenævnet Anvendelsesområde 1.1 Dette er en intern forretningsorden, der gælder for Planklagenævnets behandling af sager efter de love, hvorefter Planklagenævnet er myndighed.

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Ankenævnet for Tekniske Installationer og ELFO og Dansk VVS Garantiordninger

Ankenævnet for Tekniske Installationer og ELFO og Dansk VVS Garantiordninger og ELFO og Dansk VVS Garantiordninger Ankenævnet for Tekniske installationer er stiftet af TEKNIQ, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening. TEKNIQ`s medlemmer er forpligtede til at respektere

Læs mere

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292]

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] KAP17-LBKG 2010-08-11 nr 961 Almenlejeloven Page 1 of 12 KAP17 Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] 96 293) I kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn til afgørelse af

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. november 2012 Forretningsorden Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 1. Institutionens formål... 1 2. Grundlaget for institutionens virke og sagsbehandling... 1 3. Afholdelse

Læs mere

1 Indledning Ankenævn for Bus, Tog og Metro er et privat ankenævn godkendt pr. 1. februar 2009.

1 Indledning Ankenævn for Bus, Tog og Metro er et privat ankenævn godkendt pr. 1. februar 2009. Forretningsorden for Ankenævn for Bus, Tog og Metro samt for dette ankenævns Forretningsudvalg og Sekretariat 1 Indledning Ankenævn for Bus, Tog og Metro er et privat ankenævn godkendt pr. 1. februar 2009.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere