Virksomhedsplan for Gøngehesten for Præsentation af institutionen Fakta oplysninger... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3"

Transkript

1 Indhold Virksomhedsplan for Gøngehesten for Præsentation af institutionen... 2 Fakta oplysninger... 3 Principper fastlagt af bestyrelsen... 4 Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske aktiviteter... 4 Principper for anvendelsen af budgetrammen... 4 Principper for samarbejdet med andre institutioner, skoler mv Principper for personalets sammensætning... 6 Normer for indvendig vedligeholdelse... 6 Dialogen mellem forældrebestyrelsen og forældregruppen som helhed... 6 Principper for forældresamarbejde og for forældrenes deltagelse i dagligdagen... 8 MÅLSÆTNING FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE OG SAMVÆR I BØRNEHAVEN GØNGEHESTEN... 9 GENERELLE MÅL... 9 SÆRLIGE MÅL FOR DE FORSKELLIGE ALDERSGRUPPER DAGENS FORLØB UGENS FORLØB I løbet af en uge: ÅRETS FORLØB PÆDAGOGISKE PRINCIPPER Et inkluderende miljø og Børn med særlige behov Overgange FORÆLDRESAMARBEJDSFORMER Legepladspolitik Mad og måltidspolitikken Indsatsområder for Gøngehesten de kommende 2 år.: Økonomi Personaleomsætning Gøngehesten har en personale normering som er sammensat som følger: Sygefravær Belægning

2 Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015 Præsentation af institutionen Børnehaven Gøngehesten åbnede den 1. juni Børnehaven blev etableret på initiativ af en gruppe forældre ud fra et ønske om at skabe en lille lokal børnehave for børn i alderen 2 år og op til skolealderen. Børnehaven har plads til ca. 30 børn og har til huse i en villa beliggende i landlige omgivelser med mark og Rude skov på den anden side af vejen. Børnehaven har en dejlig stor have med gamle frugttræer, en stor bålplads, samt et udendørs værksted opvarmet med brændeovn. Børnehaven er kendetegnet ved at være indrettet hyggeligt og hjemligt, og ikke som en institution i traditionel forstand. Børnehaven blev etableret som en puljeordning, men fra 1. januar 2008 er børnehaven overgået til at være en privat institution. Børnehaven modtager et tilskud pr. barn fra barnets bopælskommune. Hertil kommer en forældrebetaling, som børnehaven opkræver forældrene direkte. På børnehavens hjemmeside kan man finde flere oplysninger. 2

3 Fakta oplysninger Da Gøngehesten er en privat børnehave, er bestyrelsen ansvarlig for den overordnede drift af børnehaven. Børnehaven er derfor afhængig af, at der til en hver tid sidder en bestyrelse i børnehaven, som er villig til at drive og tage ansvar for virksomheden Gøngehesten. Bestyrelsen har ansat en daglig leder, som under ansvar overfor bestyrelsen varetager den daglige ledelse med ansvar for det pædagogiske arbejde, samt den daglige drift. Børnehaven Gøngehesten Gøngehusvej Hørsholm Tlf Daglig leder Anne Gerdes Bestyrelsen: Formand Birgitte Christiansen, Næstformand Sofie Taudorf Lorensen Tina Prakash Jesper Skotte Formand støtteforening Kenneth Birkholm, Anne Birk Østerskov Tina Holten Olsen Hakan Huryasa Pr. 1. januar 2015 var der indskrevet 32 børn i Gøngehesten. Børnegruppen er inddelt i 4 fuglegrupper efter årgange. Der er pr. 1. januar 11 ugler 13 spætter ), 4 mejser og 3 spurve (årgang 2009). 3

4 Principper fastlagt af bestyrelsen Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske aktiviteter Børnehaven Gøngehesten blev etableret i 1999 af en forældregruppe med ønsket om at skabe en lille børnehave i lokalområdet. I samarbejde med en fantastisk personalegruppe har den forældrevalgte bestyrelse gennem årene fået skabt Verdens Bedste Børnehave. De grundlæggende principper bygger på: - At rammerne skal danne en hjemlig og hyggelig atmosfære - At inddrage skoven og haven, så natur og udeliv indgår som en vigtig del af de pædagogiske aktiviteter - At musik og rytmik skal indgå som en del af de pædagogiske aktiviteter - At hverdagen i børnehaven skal være en passende kombination af planlagte aktiviteter og fri leg - At de planlagte pædagogiske aktiviteter varierer mellem faste aktiviteter (så som daglig samling, ugentlig turdag), daglige aktiviteter af varierende type (alt efter lyst, idé, vejr eller andet) og længere varende projekter, hvor der arbejdes med et tema - At der skal være tid til spontane indfald, så planlægningen må ikke stå i vejen for gode idéer - At årets gang inddrager årstider og højtider, men at Gøngehesten også selv skaber egne traditioner - At der arbejdes målrettet for at skabe en god omgangsform både verbalt og socialt (* se nedenfor) - At de pædagogiske aktiviteter tilrettelægges, så de er alderssvarende, men at der også gives rammer for at børnegruppen kan lege eller have aktiviteter på tværs af alder. - Det er ikke bestyrelsens opfattelse, at personalet i børnehaven skal overtage ansvaret for børnenes opdragelse. Jf. ovenfor (*) så kan børnehaven gennem det pædagogiske arbejde medvirke til at børnene lærer god opførsel, her tænkes på at sige godmorgen og farvel, at tale pænt til hinanden og mellem børn og voksne, at tage hensyn til hinanden og hjælpe hinanden, at lære gode vaner omkring spisesituationen, at rydde op efter sig. Normer og rutiner for dette bør indarbejdes i det pædagogiske arbejde. Principper for anvendelsen af budgetrammen Børnehaven Gøngehesten er en privat institution. Bestyrelsen for børnehaven har det overordnede ansvar for driften af børnehaven, herunder at børnehaven drives økonomisk ansvarligt. Børnehavens daglige leder er under ansvar overfor bestyrelsen ansvarlig for den daglige økonomiske drift af børnehaven. Hovedprincippet er, at sikre ligevægt mellem udgifter og indtægter og dermed balance i budgettet. Det skal sikres, at der til enhver tid er de nødvendige hensættelser til udbetaling af feriepenge mm. Børnehaven har gennem de år den har eksisteret været drevet økonomisk forsvarligt, og bestyrelsen har kunnet sikre en fornuftig egenkapital. Denne egenkapital henstår til brug i tilfælde af uforudsete økonomiske udgifter, som vi ikke på anden vis kan finde dækning til. 4

5 Bestyrelsen forsøger med de midler, vi har til rådighed i budgettet, at prioritere så vi kan levere den bedste kvalitet for pengene. Børnehaven har 2 indtægtskilder; et kommunalt tilskud pr. indskrevet barn fra den kommune hvor barnet har bopælsadresse samt en forældrebetaling. Ultimo året oplyses taksterne for det kommunale tilskud for det efterfølgende år. Vi har ingen indflydelse på størrelsen af de kommunale takster. På basis af disse opstiller bestyrelsen et budget for det kommende år og beregner vores forældrebetalingstakst, således at vi sikrer de nødvendige indtægter for at opretholde det tilbud, vi ønsker at levere. På udgiftssiden er lønudgifterne den afgørende faktor. Dels udgør lønudgifterne over ¾ af vores samlede udgifter, og dels er det en faktor, som er svær at regulere på med kort varsel. Vi har tilsluttet os overenskomst for private institutioner, og lønudgifterne reguleres således i henhold til overenskomsten. Udgifter til regnskabsføring og revision udregnes ifølge vores aftale med Frie Børnehaver og Fritidshjem, som står for vores regnskabsføring, som en procentdel af den samlede lønsum. Af andre udgiftsposter kan nævnes udgifter til ejendommen herunder husleje samt vand og varme. I forbindelse med det daglige pædagogiske arbejde er der i lighed med andre institutioner hensat et rammebeløb til bl.a. fødevarer, inventar og beskæftigelsesmaterialer. Efter afsluttet regnskabsår beslutter bestyrelsen, hvad et evt. overskud skal anvendes til. Beslutningen træffes i samarbejde med den daglige ledelse ud fra hvilke behov og ønsker der måtte være omkring anskaffelser eller vedligeholdelsesarbejde. Alternativt at beløbet hensættes til opsparing til senere anskaffelser. Ved et evt. ophør af børnehaven, skal en evt. formue anvendes til, at der i første omgang bruges kr ,- til istandsættelse af ejendommen efter nærmere aftale med ejeren af ejendommen. Evt. yderligere formue skal anvendes til et formål, som besluttes af bestyrelsen. Principper for samarbejdet med andre institutioner, skoler mv. Bestyrelsens princip er, at der skal arbejdes målrettet og med konkrete tiltag for at sikre et godt samarbejde med andre institutioner, skoler mv. Ansvaret for at sikre det daglige samarbejde med relevante skoler og dagplejemødre er uddelegeret til børnehavens daglige leder. Børnehaven Gøngehesten optager børn fra 2 år. Børnehaven har et godt samarbejde med områdets private dagplejemødre. Børnehaven er med sin beliggenhed placeret i Høsterkøb Skoles skoledistrikt. Størstedelen af de børn, som går i Gøngehesten, starter på Høsterkøb Skole. Børnehaven har et tæt og godt samarbejde med Høsterkøb Skole for at være med til at give børnene en god overgang fra børnehave til skole. 5

6 Gøngehesten samarbejder naturligvis også med andre skoler, i det omfang vi har børn i Gøngehesten, som søger optagelse på disse. Da Gøngehesten er en privat institution, er vi ikke en del af det kommunale netværk. Den daglige ledelse deltager på møder og til arrangementer, når de bliver inviteret. Herudover deltager bestyrelsen og den daglige ledelse i det årlige dialog møde med kommunen, hvor de private institutioner inviteres til at få en orientering og en dialog med kommunen om aktuelle emner. Et tiltag som vi fra børnehavens side synes er yderst positivt. Principper for personalets sammensætning Bestyrelsens princip er, at vi med de midler vi har til rådighed, har en personalesammentætning som rummer både faglige og menneskelige kvaliteter. Bestyrelsen vægter personalets trivsel og et godt arbejdsmiljø. En personalegruppe, hvor der er plads til forskelligheder og hvor styrken er de enkelte medarbejders forskellige kompetencer. En personalegruppe som arbejder godt sammen, og hvor = 5. Hvis muligt ser bestyrelsen gerne, at vi har både kvindelige og mandlige medarbejdere. Den rette medarbejder i Gøngehesten, er den der er med til at bevare den helt særlige Gøngehest kultur. I Gøngehesten har vi pt. 101 ugentlige pædagog timer samt 108 medhjælpertimer (heraf har vi en medhjælper på deltid som er under uddannelse til pædagog) til 32 børn i alderen 2-6 år. Dette giver godt 6,5 timer pr. barn pr. uge heraf godt 3 pædagog timer pr. barn pr. uge. Bestyrelsens princip er, at vi ud fra de midler vi har til rådighed, sikrer, at vi prioriterer personalenormeringen meget højt, både hvad angår kvantitet og kvalitet. I Gøngehesten har vi pt. en rigtig god normering, hvilket er med til at give den nærhed og tryghed, som Gøngehesten er kendt for. Normer for indvendig vedligeholdelse Som det fremgår af bestyrelsesformandens årsberetning for 2011, fik vi i 2011 foretaget en række større vedligeholdelsesarbejder indendørs. Bestyrelsen vil i løbet af 2012 udarbejde en vedligeholdelsesplan for ejendommen. Dialogen mellem forældrebestyrelsen og forældregruppen som helhed Bestyrelsen arbejder for, at der er en god og åben dialog mellem forældrebestyrelsen og forældregruppen som helhed. De sidste 3 år har vi afholdt et informationsmøde for nye forældre, hvor personalet og bestyrelsen i samarbejde fortæller nye forældre om, hvad vi kan tilbyde samt hvilke forventninger vi har til det kommende samarbejde. Det har været en stor succes. 6

7 Da vi i Gøngehesten har en kultur, hvor der er en rar og åben dialog mellem alle både mellem forældre og personale, mellem forældre og bestyrelsen, og mellem forældrene indbyrdes, så sker det yderst sjældent, at et emne er havnet på bestyrelsens dagsorden. Når konflikter opstår, og når vi møder udfordringer, så løser vi dem med det samme. Når forældre har idéer og ønsker, så tager personalet det op med det samme, og giver forældrene en tilbagemelding. Forældre er altid velkomne til at blive om morgenen og få en kop te eller kaffe ligeledes når de henter om eftermiddagen. Det er med til at forældrene lærer hinanden at kende, og til at skabe en åben dialog mellem forældre og mellem forældre og personale. Bestyrelsen har som princip, at vi ikke vil have parkeringspladssladder! Og det tager vi alvorligt. Det er ikke Gøngehest ånd, og vi opfordrer altid til, at forældre snakker enten med personalet, hvis det drejer sig børnehavens hverdag, eller med bestyrelsen hvis det er et punkt, man ønsker drøftet af bestyrelsen. Bestyrelsen har som princip, at vi ikke kan behandle anonyme henvendelser. Det er ikke konstruktivt, hvis bestyrelsen på et bestyrelsesmøde skal snakke med den daglige ledelse og sige, at nogen snakker om, nogen føler eller lignende. Vi tager alle henvendelser seriøst og vil gerne hjælpe, men det kræver åben dialog med de involverede parter, og sager behandles fortroligt idet bestyrelsen har tavshedspligt. Efter hvert bestyrelsesmøde hænger der et referat af møde på tavlen i entreen, således at forældregruppen er orienteret om bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen indkalder til forældremøde 2 gange årligt, forår og efterår. Mødet om foråret er samtidig årlig generalforsamling med valg til bestyrelsen. Herudover skriver bestyrelsen nyhedsbreve efter behov, som regel i starten af det nye år og om sommeren. Bestyrelsen har vedtaget et princip om, at når bestyrelsen modtager en henvendelse fra forældre med et ønske om at et punkt tages op på først kommende bestyrelsesmøde, så skal de pågældende forældre levere en kort skriftlig beskrivelse af emnet, som ønskes taget op, med den begrundelse, at så kan der ikke rejses tvivl om, hvorvidt emnet er korrekt forelagt samtlige bestyrelsesmedlemmer. 7

8 Principper for forældresamarbejde og for forældrenes deltagelse i dagligdagen Bestyrelsens princip er, at der skal arbejdes konstruktivt og med konkrete tiltag for at sikre et godt og tæt forældresamarbejde. Da Gøngehesten er en privat børnehave, er der pr. definition en høj grad af forældreindflydelse. Dette gælder først og fremmest på bestyrelsesniveau, hvor Gøngehesten er afhængig af, at der til en hver tid sidder en bestyrelse i børnehaven, som er villig til at drive og tage ansvar for virksomheden Gøngehesten. Det er en vigtig faktor i Gøngehesten, at vi har engagerede forældre, som gerne deltager i vores arrangementer. Forældre er altid velkomne. Udover at deltage i de af børnehaven planlagte arrangementer, så har alle forældre i Gøngehesten et ansvar for at deltage i en række forældre opgaver. 2 gange om året bliver der gjort hovedrent i børnehaven af forældrene. Dette arrangement er uden børn, og der møder én forældre op pr. barn. Én fra bestyrelsen styrer rengøringsdagen, og vil sørge for at indkalde og planlægge. Er man forhindret i at deltage, så får man en tjans, som man udfører en anden dag. Alternativt kan man vælge at betale kr ,- til børnehavens støtteforening. 2 gange om året er der fælles havedag. Dette arrangement er med børn og er nogle rigtig hyggelige timer. Det kræves, at man deltager mindst én gang om året og meget gerne i begge. Jo flere der deltager, jo flere ting får vi ordnet til glæde for alle. Er man forhindret i at deltage, så kan man få en tjans, som man udfører en anden dag. Er man forhindret begge gange, så koster det kr ,- til børnehavens støtteforening. Hver weekend er der et forældrepar som har fejetjansen. Dette indebærer, at man kommer ca. 2 timer og enten fejer, river blade, skovler sne eller en anden opgave i haven, som man bliver bedt om. Én fra bestyrelsen sørger for, at der bliver lavet en liste over fejeweekenderne samt giver besked til de pågældende forældre, hvad der skal gøres. Da vi er ca. 30 børn i børnehaven og der er 52 weekender, så bliver det til 1-2 gange om året. Man er meget velkommen til at bytte indbyrdes, hvis man har fået en weekend, som passer dårligt. Men opgaven kan udføres fra torsdag til søndag, så det burde være muligt at passe det ind. Hvis man ikke kan bytte sin weekend, og ikke har mulighed for at komme, så må man vælge at betale kr. 500,- til børnehavens støtteforening. 8

9 MÅLSÆTNING FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE OG SAMVÆR I BØRNEHAVEN GØNGEHESTEN GENERELLE MÅL Kvaliteten i samværet mellem børn og voksne har høj prioritet i børnehaven. Dette betyder bl.a., at de ansatte har deres opmærksomhed rettet imod, hvordan børnene har det, og hvilke generelle og aktuelle behov de har. Det kan være hjælp til at finde nye kammerater, nye udfordringer eller brug for ro til fordybelse i lege. Alle børn har brug for tryghed, nærhed og opbakning fra de voksne. Disse behov danner baggrund for tilrettelæggelsen af dagligdagen. Gøngehesten er et udviklende og inspirerende sted, hvor børn, forældre og personale kan lide at være og, hvor børnene glæder sig til at komme. Gøngehesten danner ramme for læringsprocesser, hvis emnevalg og forløb udspringer af en dialog, et samspil mellem børn og voksne. Vi søger nye udfordringer, lærer af hinanden og tager udgangspunkt i børnenes interesser, ønsker og behov. Vi giver børnene nogle af de oplevelser og aktiviteter, som vi selv er gode til og glade for. Vi lader børnene være medbestemmende i udviklingen af forløbende. Legen er en af de mest udviklingsfremmende aktiviteter for børn i børnehavealderen og har derfor høj prioritet i børnehavens hverdag. Vores hus opfodrer til leg på tværs af grupperne og vores store have opfordrer både til vilde fælleslege men også til leg, hvor der er tid til ro og fordybelse. Forældre og personale er forbilleder og inspirationskilder for børnene, så hvis vi udstråler f.eks. glæde, harmoni og overblik, smitter det af på børnene. Ligeledes, hvis vi er stressede. Vores mål er at skabe balance i aktiviteterne og aktivitetsniveauet, så det er muligt at have tid til god kontakt og nærvær med de enkelte børn. Vi formidler traditioner for eksempel ved de årlige højtider og fester, som er en del af den danske kultur. Vi præsenterer børnene for kulturtilbud f. eks film, teater og udstillinger/museer, som er relevante for børnene på deres individuelle alderstrin. Vi arbejder med etik (normer og samværsformer) med udgangspunkt i at udvikle børnenes respekt for sig selv og andre. Det kan være, hvordan man taler til hinanden, eller hvordan man skal begå sig, når man kører i tog. Formålet er, at børnene udvikler situationsfornemmelse og kendskab til de normer, der gælder i samfundet i øvrigt. Det gør vi bl.a. via naturoplevelser, hvor børnene lærer at værne om og bruge naturen på en positiv måde. Vi arbejder med børnenes fantasi og kreativitet dels i det daglige samvær men også i mere konkrete aktiviteter som f. eks teater, og eventyrfortælling. Vi arbejder med at give børnene kropslige og sansemæssige aktiviteter, der bevidstgør og udvikler egen formåen. Endelig arbejder vi med musik, sang og fingersanglege for at styrke børnenes rytmesans, sangglæde og selvoplevelse og også bare for at have det sjovt sammen. 9

10 SÆRLIGE MÅL FOR DE FORSKELLIGE ALDERSGRUPPER Børnene i Gøngehesten er opdelt i 4 grupper: Spurve, Mejser, Spætter og Ugler. Børnehaven er ikke stue opdelt, dvs. at børnene bruger hele huset. Grupperne bliver brugt i frokost sammenhæng, til fødselsdage, musik, dialogisk læsning, bevægelse og på ture. Flytning fra gruppe til gruppe sker 1. maj. Vi oplever, at børnene har stor glæde af at kunne lege på tværs af gruppe og alder, og samtidig er det af stor værdi, at en gruppe, hvor børnene er alderssvarende, kan trække sig og lave en fælles aktivitet. De generelle mål er gældende for alle børn, således at børnene, igennem de år de går i børnehaven, møder tilbud ifølge målene. Vores grundlæggende mål er at tilrettelægge arbejdet, så det tager udgangspunkt i børnenes interesser og behov. Motivationen er afgørende for, om barnet får noget ud af at deltage, men i nogle tilfælde er det nødvendigt at bestemme for barnet af hensyn til dets udvikling. Personalets opgave er at se bagom barnets eventuelle afvisning og vurdere, hvad barnet har brug for. SPURVEGRUPPEN I forhold til de mindste børn vil vi tage udgangspunkt i følgende: Børnene har behov for omsorg, faste rytmer og gentagelser i dagligdagen. De har brug for overskuelige ture, kendskab til nærmiljø og tæt voksenkontakt. Selvom de mindste børn har behov for overskuelighed og genkendelighed, har de også brug for udfordringer og krav f. eks nye aktiviteter, behov for at blive selvhjulpne med tøj, deres mad, dække bord m.m. Børnene skal stimuleres til at kunne reagere på deres egne fundamentale behov f. eks det at være sulten, tørstig, eller at skulle på toilettet Majshøst med spurve gruppen 10

11 MEJSEGRUPPEN Denne gruppe har brug for tilbud om aktiviteter og lege, som har deres interesse. Der skal være tid til fysisk udfoldelse inde såvel som på legepladsen og på ture ud af huset. Der skal være mulighed for grov motorisk konstruktions leg og tilbud om kreative aktiviteter. SPÆTTEGRUPPEN Såvel som mejsegruppen har spættegruppen også brug for tilbud og aktiviteter, som har deres interesse. Der skal være plads til rolle-lege og tid til fordybelse. De skal tilbydes længerevarende projekter som f. eks teater. Der skal være tilbud om kreative aktiviteter som maling, ler, perler osv. Spættegruppen skal have mulighed for længerevarende ture ud af huset. UGLEGRUPPEN De store børn skal have udfordringer intellektuelt og motorisk. Dialogen har en stor betydning f. eks den daglige samtale. Børnene skal have ansvarsopgaver og møde respekt for selvstændighed, tilbud om og hjælp til at organisere regellege under vejledning fra voksne. Inspiration udefra og medbestemmelse af ture og aktiviteter. De skal have mulighed for at undersøge verden, lære nyt samt selvstændigt samvær med kammerater. De skal have tilbud, som styrker deres selvstændighed og dermed deres skoleparathed. Mejser på tømmerflåde. Spætte fødselsdag. Ugle fisketur 11

12 DAGENS FORLØB Dagen forløber i grundtræk på følgende måde i Gøngehesten: En medarbejder åbner børnehaven Nr. 2 medarbejder møder ind. Børnene bliver tilbudt knækbrød Det resterende personale møder ind. Børnene leger eller deltager i spontane eller planlagte aktiviteter. Der bages boller eller anden form for brød. De børn, der skal på tur, gør sig klar med pakket rygsæk og går Leg og aktiviteter. Der gøres klar til frokost Frokost De små puttes og de resterende børn hjælpes i tøjet og går ud. Der ryddes op og gøres klar til frugt. De små bliver taget op. Tur grupperne kommer hjem Frugtspisning Leg enten inde eller på legepladsen afhængig af vejret. Oprydning inde såvel som ude (16.00). Børnehaven lukker. Samling i haven 12

13 UGENS FORLØB I løbet af en uge: Er alle grupper på tur. Vi bruger primært Rude skov, men til tur hører også teater, museum og skole besøg. Har alle grupper musik, dialogisk læsning, og bevægelse. Har alle børn mulighed for at udfordre sig selv grov og fin motorisk. Har alle børn mulighed for at lege og danne relationer med andre børn samt de voksne. 13

14 ÅRETS FORLØB JANUAR I januar forbereder vi fastelavn.. FEBUAR I Februar fejrer vi fastelavn. Vi henter ris i skoven som børnene pynter med forskelligt pynt og slik. Der bliver indkøbt 3 tønder, som børnene selv maler og pynter. Fastelavnsdag møder børn og voksne udklædte i børnehaven, hvor vi slår katten af tønden. Til frugt er der bagt fastelavnsboller. MARTS I Marts klipper vi påske ting og maler æg. Vi holder påskefrokost. Vi øver teater (hvordan sneen fik sin farve) med Uglerne samt Spættepigerne. Stykket bliver opført slut april. APRIL I April holder vi vinter skovuge. Hele børnehaven rykker ud i skoven i en uge. Vi har på forhånd bestemt os for et skovuge tema, det kan være indianer eller trolde tema. Eller også har vi planlagt bestemte aktiviteter, som vi laver i skovugen. På skovugen er der også plads til helt almindelige skovaktiviteter så som at klatre, fiske, eller gå en tur og udforske området. I vinterskovugen flyver uglerne fra reden, så der er plads til nye ugler, spætter, mejser og spurve. I April holder vi en overnatning for alle kommende skolebørn. Der er planlagt forskellige aktiviteter og lege. Det er en rigtig hyggelig måde at tage afsked med de store børn på. MAJ I Maj tager vi imod nye børn som starter i Gøngehesten JUNI Indkøring af nye børn JULI Juli måned står i sommerferiens tegn. AUGUST Vi holder sommerskovuge. Vi forbereder os til høstfest i september. Vi samler bær og nødder og maler mel, så vi kan bage til festen. 14

15 SEPTEMBER I September holder vi høstfest/høstfrokost for børnene i børnehaven. Børnene medbringer frugt, grøntsager, rosiner, brød osv. til festen, som altid bliver afholdt en fredag. Vi pynter op med halm og ting fra naturen og spiser de medbragte ting til frokost. Vi afholder cykeluge for uglerne. OKTOBER I Oktober afholder vi efterårs skovuge. NOVEMBER I November holder vi lanternefest. Børnene medbringer et syltetøjsglas, som de maler. Dette bruges til lanternelygte. Børnene skal også medbringe et græskar, som de sammen med de voksne i børnehaven udhuler. Selve festen holdes i børnehaven. Forældre, børn og personale mødes kl Børnene placerer deres græskar rundt omkring i haven. Herefter får de udleveret deres lanterner, og vi går i skoven, hvor vi synger lanternesange og kalder på Morten lygtemand, som kommer med slik. Bagefter går vi tilbage i børnehaven, hvor der er tændt bål. Her kan man få varmt saft og muffins, som børnene har været med til at bage. I November starter vi på julegaver og julekalender. DECEMBER Hele December måned bliver der trukket honning hjerter til morgensamling, som børnene selv har bagt. Vi synger julesange og leger julelege. Vi holder julefrokost med børnene. Julemanden kommer på besøg i børnehaven. Vi tager til julegudstjeneste i Høsterkøb kirke, hvor vi pynter kirkens juletræ med pynt, børnene har lavet i børnehaven. Vi holder juleafslutning for børn og forældre med æbleskiver og gløgg. Uglerne går Lucia, og de andre grupper synger julesange. Lygte fest Høstfest 15

16 PÆDAGOGISKE PRINCIPPER MORGENER OG MODTAGELSE Det er vigtigt at starte dagen godt i børnehaven. Derfor gør vi meget ud af at modtage børnene på en rar og positiv måde. Børnene får tilbudt lidt at spise inden frokost. Der er altid frisk kaffe eller te til de forældre, som har tid og lyst til at blive. Det er vigtigt, at man som forældre får sagt ordentligt farvel til sit/sine børn. Nogle børn klare det fint selv, mens andre har brug for lidt hjælp til at sige farvel. TURE Skoven er det primære udflugtsmål i Gøngehesten. Planlagte og spontane ture foregår mellem og 14.00, hvor vi som regel tager af sted med 1 gruppe og 2 voksne. Tit aftales det med børnene, hvor i skoven vi skal gå hen. Vi bygger huler, klatre, fisker blandt mange andre ting, afhængig af hvor turen går hen. Dette er en god og naturlig mulighed for motorisk udvikling og kendskab til naturen. SAMLING Vi holder samling når vi vurdere det ikke bryder for meget ind i de aktiviteter der er i gang i huset den pågældende dag.. Vi synger, leger sanglege og taler om, hvad dag det er, og hvilken gruppe man går i. Dette er et forum for bevidstgørelse omkring børnegruppen, for formidling af fælles information og for dialog med børnegruppen. I samlingen bruges rim og remser og sanselige ord som ligger godt på tungen. Det skærper børnenes interesse for lydene og den æstetiske brug af sproget. Det kan være en hjælp for børnene, når de skal tilegne sig nye ord, og finde ud af hvordan de udtales. I samlingen øves børnene i viljestyret, fælles opmærksomhed. Dvs. at barnet hjælpes til at rette sin opmærksomhed mod det, der i den givne situation er mest relevant. De øver sig i at modtage en kollektiv besked, vente på tur og række hånden op. I samlingen har vi også små sanglege og bevægelses forløb, som er med til at give børnene en forståelse af sproget gennem kropslig handling, hvilket især har betydning for deres forståelse af udsagnsord (f.eks. hoppe, løbe, kravle mm.) og forholdsord (f.eks. op, ned, ved siden af, unde, over mm.) 16

17 FØDSELSDAGE I Gøngehesten vægter vi børnenes fødselsdage højt. Når man som barn har fødselsdag, bliver der holdt speciel morgen fødselsdagssamling. Der bliver flaget og hængt fødselsdags plakat op, så alle kan se, hvem der bliver fejret. Til samling er der tradition for, at fødselsdagsbarnet deler en lille ting ud.. Hvis ens barn gerne vil give en gave til fødselaren, bedes dette gøres uden for børnehave tid, så undgår vi at nogle børn får ekstra gaver, og andre ikke får. Børnefødselsdage med deltagelse af personalet kan enten fejres i børnehaven eller hjemme hos fødselsdagsbarnet. Såfremt forældrene ønsker at fejre fødselsdagen et andet sted, kan børnehaven ikke tilbyde at stille med personale og tage ansvar. Man er naturligvis altid velkommen til at invitere børnene i privat regi, det er bare uden for børnehavens ansvarsområde, og skal aftales direkte med forældrene. Børnene inviterer altid sin egen gruppe, men hvis barnet har gode kammerater i andre grupper kan man også invitere disse med, såfremt hele gruppen bliver inviteret. MÅLTIDER Vi lægger vægt på, at måltidet er en hyggelig samlingsstund. Hver gruppe spiser for sig selv, og om fredagen har vi maddag. Der sidder en voksen ved hvert bord. Her har børn og voksne muligheder for at tale sammen, og gode spisevaner indlæres f. eks at blive siddende på sin plads, hjælpe andre med at hælde mælk op m.m. Det er meget individuelt, hvor længe et barn er om at spise. Derfor får børnene lov at rejse sig, når næsten alle er færdige. De børn, som har behov for at sidde lidt længere med deres mad, samles hos en voksen og spiser stille og roligt færdigt. Vi læser en (alderssvarende for gruppen) bog til frokost. Det er børnenes ansvar at hjælpe til ved afrydning. Bliver et barn sultent i løbet af formiddagen, kan han eller hun få tilbudt noget at spise af børnehaven, som spises ved bordet i køkkenet. Vi har besluttet at børnene først må tage mad fra deres madpakker til frokost, da vi har oplevet børn, der når at få tømt deres madkasse inden frokost. Det er sundt at spise mellemmåltider, og det er vigtigt, at børnene lærer at lytte til deres krop og har kompetence til at reagere på kroppens signaler. Børnene kan hele dagen tage et glas på badeværelset og drikke noget vand. SOVETIME Børnene bliver puttet ved 12-tiden. En voksen går med ind og synger eller læser en historie. Den voksne bliver en halv time, og hvis der er et barn der ikke sover, bliver barnet taget op og med ud på legepladsen. 17

18 . EFTERMIDDAGE Efter frugt leger børnene inde eller ude. På denne tid bliver børnene hentet løbende, og personalet taler med forældrene om stort og småt. INDKØRING AF NYE BØRN At modtage nye børn og forældre er en vigtig proces, som kræver noget af alle parter. Det er vigtigt, at opstarten bliver god. Forældrene bør afsætte et par dage til indkøring, dvs. at de er her sammen med barnet, taler med medarbejderne og viser barnet, at Gøngehesten er et rart sted at være. Det er godt at give barnet nogle korte dage i starten, men børn er forskellige, og det er bedst i forløbet at lave individuelle aftaler med personalet om indkøring af barnet. Og husk at man som forældre kender sit eget barn bedst. De gamle børn og forældre indgår i processen med at modtage nye børn, idet de gamle børn er med til at vise nye børn, hvordan dagen forløber og være forbilleder for dem i den omgangsform, der er i børnehaven. De gamle forældre er vigtige for de nye som et slags socialt netværk. RENLIGHED Vi samarbejder med forældende om, hvornår tidspunktet er kommet for børnene til at holde op med at bruge ble, eller at bruge toilettet samtidig med at de bruger ble. Vi giver børnene en påmindelse om, at de skal gå på toilettet i begyndelsen ifølge med en voksen, som også hjælper til med tørring og håndvask. Renlighedsprocessen kan være langvarig og med uheld. Det er derfor nødvendigt med en masse skiftetøj i denne periode. MEDBESTEMMELSE I Gøngehesten lægger vi stor vægt på at tage børnene alvorligt, lytte til deres ønsker og hjælpe med at gennemføre dem. Rammerne i institutionen udvikles efterhånden, som vi ser hvilke behov, der er hos børn forældre og personale. Børnene har gode muligheder for at vælge selv, og der er en høj grad af frihed i forhold til deltagelse i aktiviteter, hvor de vil lege og med hvem. Vores holdning er, at lyst og motivation fremmer udvikling. Samtidig ønsker vi at lære børnene at holde fast i deres valg for at fremme ansvarligheden for fællesskabet, kammeraterne og gruppen. Børnene får også et nej ind i mellem.. Det krænker ikke børnenes generelle oplevelse af selvbestemmelse, men kan være en støtte til udvikling af situationsfornemmelse: Det som kunne lade sig gøre i går, kan ikke lade sig gøre i dag, fordi AKTIVITET Forældre ønsker sig ofte mange aktiviteter for deres børn, men hvad forstår forældre og personale egentlig hver især ved aktivitet? En aktivitet kan defineres ved en konkret målrettet handling, som forudsætter bevidst planlægning f.eks. en tur eller et kreativt forløb. En aktivitet kan også være spontan med hyggeligt samvær som formål: perler eller modellervoks, eller et langt projekt forløb. Personalet ser også det udviklende samspil mellem børn og voksne eller børn og børn som aktivitet. Denne form for aktivitet udgør den vigtigste del af det pædagogiske arbejde, en del som det umiddelbart er sværere at beskrive. 18

19 BØRNENES LEGE Legen er den aktivitet, som er mest udviklingsfremmende for børnene i børnehavealderen. I Gøngehesten ønsker vi at respektere børnenes lege ved at skabe gode rammer, dvs. at give tid plads og ro til legene og hjælpe børnene, når der opstår konflikter. Det 2-årige barn afprøver handlinger i legen og påbegynder et socialt samvær i "parelellegen", dvs. at børnene leger socialt ved siden af hinanden og efterligner hinanden. For børnehavebørn over 3 år er "rollelegen" den vigtigste form for leg. Heri afprøver børnene roller og kompetencer, de danner venskaber og sætter grænser i forhold til hinanden. KONFLIKTLØSNINGER I Gøngehesten arbejder vi med at styrke børnenes egen evne til at løse konflikter. Når den voksne går ind i en konflikt, prøver han eller hun at få børnene til at tale sammen i stedet for at fungere som dommer og give det ene eller det andet barn ret. Børnene har ofte brug for hjælp hertil, og den voksne kan f.eks. spørge barnet om, hvordan det oplever situationen og formidle denne oplevelse videre til det andet barn. På denne måde lærer børnene på længere sigt at forstå hinanden og tage hensyn. SELVHJULPENHED Vi arbejder på at gøre børnene selvhjulpne i situationer som på- og afklædning, f.eks. når vi skal på legepladsen, ved toiletbesøg personlig hygiejne og ved spisning. Det er en meget væsentlig, men tidskrævende proces især hos de mindste og i perioden, hvor vi får nye børn. På trods af dette er det noget, vi prioritere højt i hele barnets børnehave tid, således at børnene ved overgangen til skolen har udviklet alderssvarende færdigheder på disse områder. 19

20 Et inkluderende miljø og Børn med særlige behov Mange børn vil i løbet af 0 til 6års alderen, i en eller flere perioder, have behov for en særlig opmærksomhed, støtte, omsorg eller indsats fra det pædagogiske personales side. Disse børn er børn med særlige behov. Børn med særlige behov består af forskellige grupper af børn med forskellige særlige behov. Fx børn med motoriske, sproglige, sociale, opmærksomhedsmæssige behov og børn i sorg. Børnehavens personale har til opgave at skabe et inkluderende miljø hvor det gode barneliv kan leves og et læringsmiljø, hvor alle børn kan trives og udvikle sig, også de børn der permanent, periodisk eller akut har særlige behov. "Alle børn og unge har ret til at indgå i faglige og sociale fællesskaber, hvis det giver mening for det enkelte barn og fællesskabet som gruppe..[ ]...Det er en ret for alle børn at blive medregnet, at opleve samhørighed, at kunne bidrage til at og have udbytte af de fællesskaber de indgår i".3 Børn med særlige behov kan i perioder have et negativt selvbillede, og et selvværd der bærer præg af barnets vanskeligheder. Institutionens personale har til opgave at fremme barnets positive selvbillede gennem en anerkendende og en pædagogisk fokuseret kontakt. Institutionens børn tilbringer mange vågne timer sammen med det pædagogiske personale, hvilket bevirker, at personalet har et godt kendskab til og nærhed med barnet. Denne viden og relation skal personalet benytte til at identificere tidlige tegn på særlige behov hos barnet. Fx hvis barnet i en periode kommer i mange konflikter, ændrer grundstemning, eller hvis barnet har en regredierende adfærd Hurtig indsats, og nære relationer med de voksne, giver barnet det bedste grundlag for at overvinde vanskelighederne mens de er små og mindre udfordrende. Mål for inklusion og børn med særlige behov: Et inkluderende miljø Fællesskabet har en inkluderende væremåde Tidlig indsats (til personale, barn og børnegruppe) Nære relationer med personalet Nære relationer børn og børn imellem Pædagogisk sparring til personalet Fokus på barnets forcer frem for begrænsninger Aktiv pædagogik der giver barnet mulighed for at håndtere og i bedste fald overvinde barnets særlige behov 20

21 Overgange I Gøngehesten har vi et tæt samarbejde med de private dagplejere i området. De børn vi modtager fra dagplejen er altid på besøg i Gøngehesten med deres dagplejemor et par gange op til deres opstart i børnehaven. De børn vi sender videre i skole vil altid komme på besøg på deres skole samt SFO sammen med deres skolegruppe fra børnehaven og deres voksen. Der kommer en lærer fra Høsterkøb Skole og hilser på de børn der skal starte der. Hvis der er behov for et overleveringsmøde afholder vi det med børnehaveklasse lærerne. Vi begynder at forberede børnene på skolestart mere intensivt efter jul. Det foregår bl.a. ved at børnene får skrivedans, her lærer de at mestre bogstavernes former gennem leg og musik. Vores forventninger omkring børnenes selvhjulpenhed bliver intensiveret. 21

22 FORÆLDRESAMARBEJDSFORMER FORÆLDRESAMARBEJDE Samspillet mellem forældre og personalet har stor betydning for børnenes trivsel og hermed for, om det pædagogiske arbejde lykkes. Børn, forældre og personale er hver især faktorer i en udviklingsproces og påvirker hinanden gensidigt. INDKØRING Det første møde med Gøngehesten foregår oftest ved, at forældre og barn kommer ned og besøger børnehaven. Dette sker som regel inden, at barnet bliver skrevet op i børnehaven. Hvis ens barn får tilbudt plads, får man et postkort fra børnehaven med en lille hilsen. De mere formelle papirer tager bestyrelsen sig af. Ved den egentlige start i Gøngehesten er det vigtigt at afsætte et par dage til indkøring, dvs. at være i børnehaven sammen med barnet. Barnet vil blive tilknyttet en bestemt voksen i indkøringsperioden, som man som forældre kan henvende sig til og høre, hvordan dagen er gået. DET DAGLIGE SAMARBEJDE Vi lægger vægt på samtale med forældrene i det daglige for at fortælle små hyggelige historier fra dagen og videregive eller modtage vigtige informationer, når forældre henter eller afleverer børnene. Vi har entusiastiske og engagerede forældre 22

23 FORÆLDREKONSULTATIONER Når barnet har været i børnehaven i ca. 3 mdr., tilbyder vi en samtale om, hvordan det går. Cirka et år herefter vil vi tilbyde en samtale igen. Man vil få tilbudt samtaler løbende en gang om året, så længe ens barn går i Gøngehesten. Forældre er i øvrigt altid velkomne til at bede om en samtale, hvis de føler der er behov for det. Personalet kan også indkalde til samtale, hvis der er behov for det på andre tidspunkter. FORÆLDREMØDER Gøngehesten afholder årligt 2 forældremøder for alle forældre, ét i foråret og ét i efteråret. PERSONALETS FORVENTNINGER TIL SAMARBEJDET Personalet tilstræber et fordomsfrit, aktivt og engageret samarbejde, hvor det er centralt at børn, forældre og kolleger tager hinanden alvorligt. At tage hinanden alvorligt vil sige, at pædagogerne respekterer forældrenes livs/arbejdsvilkår, indsigt og ønsker i forhold til børnene. At forældrene til gengæld respekterer pædagogernes faglige viden og erfaringer og viser forståelse for, at opgaven består i at tilrettelægge arbejdet, så hele børnegruppen tilgodeses over tid med de ressourcer, der er til rådighed. Personalet forventer engagement, indlevelse og interesse i børnehavens arbejde og vilkår, og at forældrene vil indgå i en åben og direkte dialog. 23

24 Legepladspolitik Gøngehestens legeplads er en gammel have med frugttræer, bærbuske et højbed med krydderier og mange grønne buske, træer og blomster. Legepladsen er opdelt således at der er områder hvor der kan leges fordybende lege, skabelseslege og lege der kræver plads og rum. På legepladsen har vi et udeværksted som vi bruger til at snitte, hamre, save og male i. Endvidere bruger vi værkstedet i dårligt vejr til frugt. Vi har en bålplads hvor vi ofte har bål. Nogen gange bare fordi det er hyggeligt og afstressende at sidde ved bålet og kigge på flammerne og snitte i en pind, andre gange fordi vi laver suppe, popcorn eller varm kakao. På Gøngehestens legeplads får børnene mulighed for at stifte bekendtskab med sand, jord, sten, mudder, vand og ild. Vores legeredskaber består af gynger, rutsjebaner, en lille høj med indbygget sandkasse i 3 niveauer, klatrepæl, balancebom, samt 2 legehuse. Vi bruger vores legeplads dagligt i mange timer, og den fungerer som et ekstra pædagogisk rum. Legepladsen bliver gennemgået en gang om ugen hver fredag af personalet, hvert halve år af lederen samt en repræsentant fra bestyrelsen. En gang om året bliver der lavet en inspektion af legeredskaber af legepladsinspektør Gert Olsen. Mad og måltidspolitikken Gøngehesten har følgende tilbud, som er indregnet i den gældende takst for forældrebetaling: - Om formiddagen tilbydes børnene et stykke knækbrød med smør eller andet tilsvarende mellemmåltid. - Om eftermiddagen serveres der hjemmebagte boller og frisk økologisk frugt fra Årstiderne. - Lejlighedsvis arrangeres der fælles smør selv frokost eller laves fælles mad over bål. Ved disse lejligheder medbringer børnene ikke egen madpakke. Kost og ernæring indgår som et led i det pædagogiske arbejde bl.a. på følgende måder: - De børn, som har lyst, kan deltage i at bage boller - Ved fælles spisnings arrangementer kan de børn, som har lyst, deltage i madlavning, udskæring af frugt og grønt mm. - I forbindelse med den årlige høstfest og forberedelserne hertil. - I forbindelse med forskellige sundhedsuger. 24

25 Beskrivelse af frokostordning: - Bestyrelsen har overordnet besluttet, at en eventuel frokostordning valgt af ét eller flere forældrepar, skal være omkostningsneutral for børnehaven. Det vil sige, at beløbet som betales af forældrene for en evt. frokostordning skal inkludere udgifter til administration, forberedelse og servering af frokosten, samt inkludere udgifter til eventuelle køkkenforanstaltninger og til bortskaffelse af affald i relation til ordningen. Desuden skal en eventuel frokostordning være sådan indrettet, at den kan medtages på turdage mm. - Bestyrelsen er pålagt at indhente tilbud på en eventuel madordning. Dette tilbud er vedlagt som bilag. - Forældregruppen har på forældremødet i oktober 2011 ved håndsoprækning fravalgt en frokostordning. Generelle holdninger til kost - Børnehaven arbejder ud fra et princip om at fremme gode og sunde kostvaner hos børnene, både ved at give børnene et indblik i sund mad, og ved at vejlede og rådgive forældrene om madpakker. - Børnehaven arbejder ikke ud fra et fast regelsæt om madpakkens indhold. Vi antager at forældrene tager ansvar for deres eget barns sunde ernæring. Men vi rådgiver gerne og vægter at give feedback på madpakkens indhold. Det gør vi gennem at observere hvad barnet kan lide at spise, hvad de gerne vil prøve, hvor meget de spiser, og så giver vi en tilbagemelding til forældrene med gode råd. - Forældrene opfordres til ikke at give usunde ting med i madpakken, med mindre der er særlige grunde. Og forældrene opfordres til ikke at give saft med i drikkedunken andet end lejlighedsvis. - Den mad som tilbydes af børnehaven er i vid udstrækning økologisk. Fødselsdage - I forbindelse med fødselsdage, må fødselsdagsbarnet gerne dele ud efter eget valg til morgensamling. - Der må ikke deles usunde ting ud ved andre lejligheder end ved egen fødselsdag. - Hvis fødselsdagsbarnet inviterer sin gruppe hjem til fødselsdag, så tages der ikke slikposer med tilbage i institutionen. 25

26 Alkoholpolitik for Gøngehesten Lokal alkoholpolitik og handleplan for Gøngehesten I august 2012 vedtog Rudersdal Kommune en borgerrettet alkoholpolitik. Alkoholpolitikken skal udmøntes i alle kommunens institutioner gennem en lokal, nedskrevet alkoholpolitik og handleplan, der er i overensstemmelse med den overordnede alkoholpolitik. En borgerrettet alkoholpolitik i institutionerne er et led i kommunens bestræbelser på at skabe gode rammer for borgernes alkoholvaner. Institutionerne i kommunen skal være normsættende for en ansvarlig alkoholkultur. Der skal være særligt fokus på at udskyde unges alkoholdebut, nedsætte forbruget af alkohol samt beskytte børn og unge mod negative konsekvenser af voksnes alkoholforbrug. På grund af det særlige fokus på børn og unge, skal der i de lokale alkoholpolitikker og handleplaner være fokus på at undgå udskænkning og indtagelse af alkohol, når der er børn og unge under 16 år til stede. Der er ikke tale om et forbud, men om opmærksomhed på og stillingtagen til dette punkt. Mål for den lokale alkoholpolitik Gøngehestens alkoholpolitik skal medvirke til at: skabe en sund alkoholkultur fremme en holdningsændring til alkohol og øge opmærksomheden om alkohol som risikofaktor for sundhed og trivsel udsende klare signaler omkring ansvarlighed i forhold til brugen af alkohol med tydelig angivelse af, hvornår alkohol må/ikke må indtages Hvem er alkoholpolitikken gældende for? Alkoholpolitikken er gældende for personalet, forældre samt gæster til Gøngehesten. Generel holdning Bestyrelsen inkl. institutionsleder og medarbejderrepræsentant for Gøngehesten har behandlet Borgerrettet Alkoholpolitik fra Rudersdal Kommune på bestyrelsesmødet 24. april Den udmøntede politik afspejler en fælles holdning og er: at der ikke udskænkes alkohol til børn og unge under 16 år at der ikke nydes alkohol til arrangementer med forældre og/eller bedsteforældre og børn at der ikke, for hverken personale eller forældre, indtages alkohol i Gøngehestens 26

27 åbningstid. at personalet, hvis der er en formodning om et alkoholproblem i en familie følger de almindelige retningslinjer for handling, hvor der er mistanke om, at et barn ikke er i trivsel. Til arrangementer, hvor der er børn og unge under 16 år til stede, serveres der ikke alkohol, dog undtaget helt særlige lejligheder. Til forældrearrangementer, hvor der ikke er børn og unge under 16 år til stede, er det tilladt at servere alkohol. Det er et fælles ansvar for Gøngehestens personale og forældre, at alkoholpolitikken overholdes. Institutionsleder har ansvaret for at informere nye medarbejdere samt nye familier om den gældende alkoholpolitik. Ligeledes lægges politikken ud på institutionens hjemmeside Hvad gør vi, hvis alkoholpolitikken brydes? Hvis en forælder møder beruset op til et arrangement med børn meddeles forælderen, at det er imod børnehavens alkoholpolitik. Det vurderes i det enkelte tilfælde om de kan deltage i arrangementet. Hvis en ansat bryder alkoholpolitikken, orienteres lederen, som afgør konsekvenserne. Behandling (gratis anonym alkoholrådgivning) Rusmiddelrådgivningen i Rudersdal Kommune Bygstubben 15, 2950 Vedbæk Telefon: Ring for aftale mandag onsdag kl , torsdag kl , fredag kl

28 Indsatsområder for Gøngehesten de kommende 2 år.: Musik Skov og udeliv BMV Krop og bevægelse Inklusion Økonomi Personaleomsætning I år 2014 har personaleomsætningen været som følger i Gøngehesten: Vi har haft 2 langtidssyge meldinger. En pga. operation og en pga. personligt ikke arbejdsrelateret stres. Gøngehesten har en personale normering som er sammensat som følger: 3 pædagoger 4 medhjælpere 28

29 Sygefravær 2014 Måned Januar 3,25% Februar 3,25% Marts 1,34% April 2,27 % Maj 2,31 % Juni 1,49 % Juli 1,77 % August 6,56 % September 6,00% Oktober 12,0% November 12,0% December 12,0% Belægning 2014 Måned Januar 31 Februar 31 Marts 31 April 31 Maj 31 Juni 31 Juli 31 August 32 September 32 Oktober 32 November 31 December 32 29

30 Årsberetning 2014 Året i børnehaven I juni 2014 kunne Gøngehesten fejre 15 års fødselsdag. Vi kan nu med rette sige at vi gennem årene har skabt mange gode faste traditioner, som vi værner om, og som vi bygger årets gang i børnehaven op omkring. Og samtidig er vi en børnehave med fokus på pædagogisk udvikling. I 2014 har den daglige ledelse, i samarbejde med hele personalegruppen, arbejdet med udvikling af den pædagogiske læreplan og vores virksomhedsplan. Vi har valgt at adskille den pædagogiske læreplan fra virksomhedsplanen. Målet med den pædagogiske læreplan har været at få skabt et godt og brugbart redskab, som hele personalegruppen føler et tilhørsforhold til. At vi har en fantastisk personalegruppe med dygtige og engagerede medarbejdere, som er med til at give børn og forældre en uforglemmelig børnehavetid det ved de, som har gået i Gøngehesten. I november 2014 udførte Rudersdal kommune lovpligtigt pædagogisk tilsyn. Tilbagemeldingen fra den pædagogiske konsulent har været overvældende positiv, og vi både personalet og bestyrelsen er naturligvis glade og stolte over den annerkendelse og ros, som børnehaven har fået. Konklusionen i rapporten må offentliggøres, og vil være at finde på børnehavens hjemmeside. Forældrearrangementer I Gøngehesten er der tradition for stor forældreopbakning og forældre deltagelse var ingen undtagelse. Vi afholdt 2 effektive havedage forår og efterår. Herudover har forældrene på tur varetaget weekend tjansen med at feje og rive blade. Og 2 gange har vi gjort hovedrent, hvert forældrepar én gang om året. I januar måned holdt vi Julefrokosten med deltagelse af forældre og personale. Bestyrelsen har besluttet, at vi fra 2015 vil forsøge med én årlig havedag, som ligger i slutningen af april måned. Afslutning på havedagen vil samtidig være ugle-afslutning inden skolestart. 30

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Stjær-Storring Børnehus - Østerbro

Stjær-Storring Børnehus - Østerbro I juni 1977 åbnede Stjær Børnehave i et dejligt landsbymiljø tæt på skov, marker og vandløb. I børnehavens nærmiljø findes desuden skole, bibliotek og hal. Alt sammen faciliteter som giver os mulighed

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Aldersopdeling. For at opnå størst mulig sammenhæng og tryghed for børnene, vil det være de samme voksne der følger gruppen fra mini til maxi.

Aldersopdeling. For at opnå størst mulig sammenhæng og tryghed for børnene, vil det være de samme voksne der følger gruppen fra mini til maxi. Aldersopdeling. Vi har valgt at dele børnene op i aldersgrupper i en del af børnehaveåret, som et alternativ til stuearbejdet. Ved at variere imellem de to inddelinger, mener vi, at vi opnår de bedste

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere

Årsplan for Egernstuen 2012-13:

Årsplan for Egernstuen 2012-13: Årsplan for Egernstuen 2012-13: Årsplanen indeholder de emner, som vi på stuen har valgt at skulle arbejde med ud fra de 6 læreplanstemaer. I årsplanen findes der praktiske informationer om hvordan hverdagen

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen - Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011 Vuggestuen Indledning Denne pjece er en informationsfolder til dig som forældre. Den fortæller om målene for mad og måltider i

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD BØRNEHUSET Solstrålen Jægervangen 39 / Tjørnestien 7. Telefon 3965 6058/ 3965 3723 Fax 3965 6098 E-mail solstraalen@gentofte.dk 11 Side 2 A-B-C

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS Forældreundersøgelse Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2 ApS Indhold Forord...3 Læsevejledning til grafik og tabeller...4 Overordnet tilfredshed...5

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

Værdigrundlag og læreplan

Værdigrundlag og læreplan Værdigrundlag og læreplan Fuglereden er en integreret institution, hvor vuggestuen og børnehaven blev sammenlagt i august 2010. At slå to institutioner, to personalegrupper, to kulturer og to faglige kontekster

Læs mere

Skovbørnehaven Søborgen. Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv?

Skovbørnehaven Søborgen. Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv? Skovbørnehaven Søborgen Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv? Velkommen til Skovbørnehaven Søborgen! Skovbørnehaven er en udflytterbørnehave. Der køres hver dag med egen bus mellem opsamlingsstedet

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere