Virksomhedsplan for Gøngehesten for Præsentation af institutionen Fakta oplysninger... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3"

Transkript

1 Indhold Virksomhedsplan for Gøngehesten for Præsentation af institutionen... 2 Fakta oplysninger... 3 Principper fastlagt af bestyrelsen... 4 Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske aktiviteter... 4 Principper for anvendelsen af budgetrammen... 4 Principper for samarbejdet med andre institutioner, skoler mv Principper for personalets sammensætning... 6 Normer for indvendig vedligeholdelse... 6 Dialogen mellem forældrebestyrelsen og forældregruppen som helhed... 6 Principper for forældresamarbejde og for forældrenes deltagelse i dagligdagen... 8 MÅLSÆTNING FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE OG SAMVÆR I BØRNEHAVEN GØNGEHESTEN... 9 GENERELLE MÅL... 9 SÆRLIGE MÅL FOR DE FORSKELLIGE ALDERSGRUPPER DAGENS FORLØB UGENS FORLØB I løbet af en uge: ÅRETS FORLØB PÆDAGOGISKE PRINCIPPER Et inkluderende miljø og Børn med særlige behov Overgange FORÆLDRESAMARBEJDSFORMER Legepladspolitik Mad og måltidspolitikken Indsatsområder for Gøngehesten de kommende 2 år.: Økonomi Personaleomsætning Gøngehesten har en personale normering som er sammensat som følger: Sygefravær Belægning

2 Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015 Præsentation af institutionen Børnehaven Gøngehesten åbnede den 1. juni Børnehaven blev etableret på initiativ af en gruppe forældre ud fra et ønske om at skabe en lille lokal børnehave for børn i alderen 2 år og op til skolealderen. Børnehaven har plads til ca. 30 børn og har til huse i en villa beliggende i landlige omgivelser med mark og Rude skov på den anden side af vejen. Børnehaven har en dejlig stor have med gamle frugttræer, en stor bålplads, samt et udendørs værksted opvarmet med brændeovn. Børnehaven er kendetegnet ved at være indrettet hyggeligt og hjemligt, og ikke som en institution i traditionel forstand. Børnehaven blev etableret som en puljeordning, men fra 1. januar 2008 er børnehaven overgået til at være en privat institution. Børnehaven modtager et tilskud pr. barn fra barnets bopælskommune. Hertil kommer en forældrebetaling, som børnehaven opkræver forældrene direkte. På børnehavens hjemmeside kan man finde flere oplysninger. 2

3 Fakta oplysninger Da Gøngehesten er en privat børnehave, er bestyrelsen ansvarlig for den overordnede drift af børnehaven. Børnehaven er derfor afhængig af, at der til en hver tid sidder en bestyrelse i børnehaven, som er villig til at drive og tage ansvar for virksomheden Gøngehesten. Bestyrelsen har ansat en daglig leder, som under ansvar overfor bestyrelsen varetager den daglige ledelse med ansvar for det pædagogiske arbejde, samt den daglige drift. Børnehaven Gøngehesten Gøngehusvej Hørsholm Tlf Daglig leder Anne Gerdes Bestyrelsen: Formand Birgitte Christiansen, Næstformand Sofie Taudorf Lorensen Tina Prakash Jesper Skotte Formand støtteforening Kenneth Birkholm, Anne Birk Østerskov Tina Holten Olsen Hakan Huryasa Pr. 1. januar 2015 var der indskrevet 32 børn i Gøngehesten. Børnegruppen er inddelt i 4 fuglegrupper efter årgange. Der er pr. 1. januar 11 ugler 13 spætter ), 4 mejser og 3 spurve (årgang 2009). 3

4 Principper fastlagt af bestyrelsen Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske aktiviteter Børnehaven Gøngehesten blev etableret i 1999 af en forældregruppe med ønsket om at skabe en lille børnehave i lokalområdet. I samarbejde med en fantastisk personalegruppe har den forældrevalgte bestyrelse gennem årene fået skabt Verdens Bedste Børnehave. De grundlæggende principper bygger på: - At rammerne skal danne en hjemlig og hyggelig atmosfære - At inddrage skoven og haven, så natur og udeliv indgår som en vigtig del af de pædagogiske aktiviteter - At musik og rytmik skal indgå som en del af de pædagogiske aktiviteter - At hverdagen i børnehaven skal være en passende kombination af planlagte aktiviteter og fri leg - At de planlagte pædagogiske aktiviteter varierer mellem faste aktiviteter (så som daglig samling, ugentlig turdag), daglige aktiviteter af varierende type (alt efter lyst, idé, vejr eller andet) og længere varende projekter, hvor der arbejdes med et tema - At der skal være tid til spontane indfald, så planlægningen må ikke stå i vejen for gode idéer - At årets gang inddrager årstider og højtider, men at Gøngehesten også selv skaber egne traditioner - At der arbejdes målrettet for at skabe en god omgangsform både verbalt og socialt (* se nedenfor) - At de pædagogiske aktiviteter tilrettelægges, så de er alderssvarende, men at der også gives rammer for at børnegruppen kan lege eller have aktiviteter på tværs af alder. - Det er ikke bestyrelsens opfattelse, at personalet i børnehaven skal overtage ansvaret for børnenes opdragelse. Jf. ovenfor (*) så kan børnehaven gennem det pædagogiske arbejde medvirke til at børnene lærer god opførsel, her tænkes på at sige godmorgen og farvel, at tale pænt til hinanden og mellem børn og voksne, at tage hensyn til hinanden og hjælpe hinanden, at lære gode vaner omkring spisesituationen, at rydde op efter sig. Normer og rutiner for dette bør indarbejdes i det pædagogiske arbejde. Principper for anvendelsen af budgetrammen Børnehaven Gøngehesten er en privat institution. Bestyrelsen for børnehaven har det overordnede ansvar for driften af børnehaven, herunder at børnehaven drives økonomisk ansvarligt. Børnehavens daglige leder er under ansvar overfor bestyrelsen ansvarlig for den daglige økonomiske drift af børnehaven. Hovedprincippet er, at sikre ligevægt mellem udgifter og indtægter og dermed balance i budgettet. Det skal sikres, at der til enhver tid er de nødvendige hensættelser til udbetaling af feriepenge mm. Børnehaven har gennem de år den har eksisteret været drevet økonomisk forsvarligt, og bestyrelsen har kunnet sikre en fornuftig egenkapital. Denne egenkapital henstår til brug i tilfælde af uforudsete økonomiske udgifter, som vi ikke på anden vis kan finde dækning til. 4

5 Bestyrelsen forsøger med de midler, vi har til rådighed i budgettet, at prioritere så vi kan levere den bedste kvalitet for pengene. Børnehaven har 2 indtægtskilder; et kommunalt tilskud pr. indskrevet barn fra den kommune hvor barnet har bopælsadresse samt en forældrebetaling. Ultimo året oplyses taksterne for det kommunale tilskud for det efterfølgende år. Vi har ingen indflydelse på størrelsen af de kommunale takster. På basis af disse opstiller bestyrelsen et budget for det kommende år og beregner vores forældrebetalingstakst, således at vi sikrer de nødvendige indtægter for at opretholde det tilbud, vi ønsker at levere. På udgiftssiden er lønudgifterne den afgørende faktor. Dels udgør lønudgifterne over ¾ af vores samlede udgifter, og dels er det en faktor, som er svær at regulere på med kort varsel. Vi har tilsluttet os overenskomst for private institutioner, og lønudgifterne reguleres således i henhold til overenskomsten. Udgifter til regnskabsføring og revision udregnes ifølge vores aftale med Frie Børnehaver og Fritidshjem, som står for vores regnskabsføring, som en procentdel af den samlede lønsum. Af andre udgiftsposter kan nævnes udgifter til ejendommen herunder husleje samt vand og varme. I forbindelse med det daglige pædagogiske arbejde er der i lighed med andre institutioner hensat et rammebeløb til bl.a. fødevarer, inventar og beskæftigelsesmaterialer. Efter afsluttet regnskabsår beslutter bestyrelsen, hvad et evt. overskud skal anvendes til. Beslutningen træffes i samarbejde med den daglige ledelse ud fra hvilke behov og ønsker der måtte være omkring anskaffelser eller vedligeholdelsesarbejde. Alternativt at beløbet hensættes til opsparing til senere anskaffelser. Ved et evt. ophør af børnehaven, skal en evt. formue anvendes til, at der i første omgang bruges kr ,- til istandsættelse af ejendommen efter nærmere aftale med ejeren af ejendommen. Evt. yderligere formue skal anvendes til et formål, som besluttes af bestyrelsen. Principper for samarbejdet med andre institutioner, skoler mv. Bestyrelsens princip er, at der skal arbejdes målrettet og med konkrete tiltag for at sikre et godt samarbejde med andre institutioner, skoler mv. Ansvaret for at sikre det daglige samarbejde med relevante skoler og dagplejemødre er uddelegeret til børnehavens daglige leder. Børnehaven Gøngehesten optager børn fra 2 år. Børnehaven har et godt samarbejde med områdets private dagplejemødre. Børnehaven er med sin beliggenhed placeret i Høsterkøb Skoles skoledistrikt. Størstedelen af de børn, som går i Gøngehesten, starter på Høsterkøb Skole. Børnehaven har et tæt og godt samarbejde med Høsterkøb Skole for at være med til at give børnene en god overgang fra børnehave til skole. 5

6 Gøngehesten samarbejder naturligvis også med andre skoler, i det omfang vi har børn i Gøngehesten, som søger optagelse på disse. Da Gøngehesten er en privat institution, er vi ikke en del af det kommunale netværk. Den daglige ledelse deltager på møder og til arrangementer, når de bliver inviteret. Herudover deltager bestyrelsen og den daglige ledelse i det årlige dialog møde med kommunen, hvor de private institutioner inviteres til at få en orientering og en dialog med kommunen om aktuelle emner. Et tiltag som vi fra børnehavens side synes er yderst positivt. Principper for personalets sammensætning Bestyrelsens princip er, at vi med de midler vi har til rådighed, har en personalesammentætning som rummer både faglige og menneskelige kvaliteter. Bestyrelsen vægter personalets trivsel og et godt arbejdsmiljø. En personalegruppe, hvor der er plads til forskelligheder og hvor styrken er de enkelte medarbejders forskellige kompetencer. En personalegruppe som arbejder godt sammen, og hvor = 5. Hvis muligt ser bestyrelsen gerne, at vi har både kvindelige og mandlige medarbejdere. Den rette medarbejder i Gøngehesten, er den der er med til at bevare den helt særlige Gøngehest kultur. I Gøngehesten har vi pt. 101 ugentlige pædagog timer samt 108 medhjælpertimer (heraf har vi en medhjælper på deltid som er under uddannelse til pædagog) til 32 børn i alderen 2-6 år. Dette giver godt 6,5 timer pr. barn pr. uge heraf godt 3 pædagog timer pr. barn pr. uge. Bestyrelsens princip er, at vi ud fra de midler vi har til rådighed, sikrer, at vi prioriterer personalenormeringen meget højt, både hvad angår kvantitet og kvalitet. I Gøngehesten har vi pt. en rigtig god normering, hvilket er med til at give den nærhed og tryghed, som Gøngehesten er kendt for. Normer for indvendig vedligeholdelse Som det fremgår af bestyrelsesformandens årsberetning for 2011, fik vi i 2011 foretaget en række større vedligeholdelsesarbejder indendørs. Bestyrelsen vil i løbet af 2012 udarbejde en vedligeholdelsesplan for ejendommen. Dialogen mellem forældrebestyrelsen og forældregruppen som helhed Bestyrelsen arbejder for, at der er en god og åben dialog mellem forældrebestyrelsen og forældregruppen som helhed. De sidste 3 år har vi afholdt et informationsmøde for nye forældre, hvor personalet og bestyrelsen i samarbejde fortæller nye forældre om, hvad vi kan tilbyde samt hvilke forventninger vi har til det kommende samarbejde. Det har været en stor succes. 6

7 Da vi i Gøngehesten har en kultur, hvor der er en rar og åben dialog mellem alle både mellem forældre og personale, mellem forældre og bestyrelsen, og mellem forældrene indbyrdes, så sker det yderst sjældent, at et emne er havnet på bestyrelsens dagsorden. Når konflikter opstår, og når vi møder udfordringer, så løser vi dem med det samme. Når forældre har idéer og ønsker, så tager personalet det op med det samme, og giver forældrene en tilbagemelding. Forældre er altid velkomne til at blive om morgenen og få en kop te eller kaffe ligeledes når de henter om eftermiddagen. Det er med til at forældrene lærer hinanden at kende, og til at skabe en åben dialog mellem forældre og mellem forældre og personale. Bestyrelsen har som princip, at vi ikke vil have parkeringspladssladder! Og det tager vi alvorligt. Det er ikke Gøngehest ånd, og vi opfordrer altid til, at forældre snakker enten med personalet, hvis det drejer sig børnehavens hverdag, eller med bestyrelsen hvis det er et punkt, man ønsker drøftet af bestyrelsen. Bestyrelsen har som princip, at vi ikke kan behandle anonyme henvendelser. Det er ikke konstruktivt, hvis bestyrelsen på et bestyrelsesmøde skal snakke med den daglige ledelse og sige, at nogen snakker om, nogen føler eller lignende. Vi tager alle henvendelser seriøst og vil gerne hjælpe, men det kræver åben dialog med de involverede parter, og sager behandles fortroligt idet bestyrelsen har tavshedspligt. Efter hvert bestyrelsesmøde hænger der et referat af møde på tavlen i entreen, således at forældregruppen er orienteret om bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen indkalder til forældremøde 2 gange årligt, forår og efterår. Mødet om foråret er samtidig årlig generalforsamling med valg til bestyrelsen. Herudover skriver bestyrelsen nyhedsbreve efter behov, som regel i starten af det nye år og om sommeren. Bestyrelsen har vedtaget et princip om, at når bestyrelsen modtager en henvendelse fra forældre med et ønske om at et punkt tages op på først kommende bestyrelsesmøde, så skal de pågældende forældre levere en kort skriftlig beskrivelse af emnet, som ønskes taget op, med den begrundelse, at så kan der ikke rejses tvivl om, hvorvidt emnet er korrekt forelagt samtlige bestyrelsesmedlemmer. 7

8 Principper for forældresamarbejde og for forældrenes deltagelse i dagligdagen Bestyrelsens princip er, at der skal arbejdes konstruktivt og med konkrete tiltag for at sikre et godt og tæt forældresamarbejde. Da Gøngehesten er en privat børnehave, er der pr. definition en høj grad af forældreindflydelse. Dette gælder først og fremmest på bestyrelsesniveau, hvor Gøngehesten er afhængig af, at der til en hver tid sidder en bestyrelse i børnehaven, som er villig til at drive og tage ansvar for virksomheden Gøngehesten. Det er en vigtig faktor i Gøngehesten, at vi har engagerede forældre, som gerne deltager i vores arrangementer. Forældre er altid velkomne. Udover at deltage i de af børnehaven planlagte arrangementer, så har alle forældre i Gøngehesten et ansvar for at deltage i en række forældre opgaver. 2 gange om året bliver der gjort hovedrent i børnehaven af forældrene. Dette arrangement er uden børn, og der møder én forældre op pr. barn. Én fra bestyrelsen styrer rengøringsdagen, og vil sørge for at indkalde og planlægge. Er man forhindret i at deltage, så får man en tjans, som man udfører en anden dag. Alternativt kan man vælge at betale kr ,- til børnehavens støtteforening. 2 gange om året er der fælles havedag. Dette arrangement er med børn og er nogle rigtig hyggelige timer. Det kræves, at man deltager mindst én gang om året og meget gerne i begge. Jo flere der deltager, jo flere ting får vi ordnet til glæde for alle. Er man forhindret i at deltage, så kan man få en tjans, som man udfører en anden dag. Er man forhindret begge gange, så koster det kr ,- til børnehavens støtteforening. Hver weekend er der et forældrepar som har fejetjansen. Dette indebærer, at man kommer ca. 2 timer og enten fejer, river blade, skovler sne eller en anden opgave i haven, som man bliver bedt om. Én fra bestyrelsen sørger for, at der bliver lavet en liste over fejeweekenderne samt giver besked til de pågældende forældre, hvad der skal gøres. Da vi er ca. 30 børn i børnehaven og der er 52 weekender, så bliver det til 1-2 gange om året. Man er meget velkommen til at bytte indbyrdes, hvis man har fået en weekend, som passer dårligt. Men opgaven kan udføres fra torsdag til søndag, så det burde være muligt at passe det ind. Hvis man ikke kan bytte sin weekend, og ikke har mulighed for at komme, så må man vælge at betale kr. 500,- til børnehavens støtteforening. 8

9 MÅLSÆTNING FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE OG SAMVÆR I BØRNEHAVEN GØNGEHESTEN GENERELLE MÅL Kvaliteten i samværet mellem børn og voksne har høj prioritet i børnehaven. Dette betyder bl.a., at de ansatte har deres opmærksomhed rettet imod, hvordan børnene har det, og hvilke generelle og aktuelle behov de har. Det kan være hjælp til at finde nye kammerater, nye udfordringer eller brug for ro til fordybelse i lege. Alle børn har brug for tryghed, nærhed og opbakning fra de voksne. Disse behov danner baggrund for tilrettelæggelsen af dagligdagen. Gøngehesten er et udviklende og inspirerende sted, hvor børn, forældre og personale kan lide at være og, hvor børnene glæder sig til at komme. Gøngehesten danner ramme for læringsprocesser, hvis emnevalg og forløb udspringer af en dialog, et samspil mellem børn og voksne. Vi søger nye udfordringer, lærer af hinanden og tager udgangspunkt i børnenes interesser, ønsker og behov. Vi giver børnene nogle af de oplevelser og aktiviteter, som vi selv er gode til og glade for. Vi lader børnene være medbestemmende i udviklingen af forløbende. Legen er en af de mest udviklingsfremmende aktiviteter for børn i børnehavealderen og har derfor høj prioritet i børnehavens hverdag. Vores hus opfodrer til leg på tværs af grupperne og vores store have opfordrer både til vilde fælleslege men også til leg, hvor der er tid til ro og fordybelse. Forældre og personale er forbilleder og inspirationskilder for børnene, så hvis vi udstråler f.eks. glæde, harmoni og overblik, smitter det af på børnene. Ligeledes, hvis vi er stressede. Vores mål er at skabe balance i aktiviteterne og aktivitetsniveauet, så det er muligt at have tid til god kontakt og nærvær med de enkelte børn. Vi formidler traditioner for eksempel ved de årlige højtider og fester, som er en del af den danske kultur. Vi præsenterer børnene for kulturtilbud f. eks film, teater og udstillinger/museer, som er relevante for børnene på deres individuelle alderstrin. Vi arbejder med etik (normer og samværsformer) med udgangspunkt i at udvikle børnenes respekt for sig selv og andre. Det kan være, hvordan man taler til hinanden, eller hvordan man skal begå sig, når man kører i tog. Formålet er, at børnene udvikler situationsfornemmelse og kendskab til de normer, der gælder i samfundet i øvrigt. Det gør vi bl.a. via naturoplevelser, hvor børnene lærer at værne om og bruge naturen på en positiv måde. Vi arbejder med børnenes fantasi og kreativitet dels i det daglige samvær men også i mere konkrete aktiviteter som f. eks teater, og eventyrfortælling. Vi arbejder med at give børnene kropslige og sansemæssige aktiviteter, der bevidstgør og udvikler egen formåen. Endelig arbejder vi med musik, sang og fingersanglege for at styrke børnenes rytmesans, sangglæde og selvoplevelse og også bare for at have det sjovt sammen. 9

10 SÆRLIGE MÅL FOR DE FORSKELLIGE ALDERSGRUPPER Børnene i Gøngehesten er opdelt i 4 grupper: Spurve, Mejser, Spætter og Ugler. Børnehaven er ikke stue opdelt, dvs. at børnene bruger hele huset. Grupperne bliver brugt i frokost sammenhæng, til fødselsdage, musik, dialogisk læsning, bevægelse og på ture. Flytning fra gruppe til gruppe sker 1. maj. Vi oplever, at børnene har stor glæde af at kunne lege på tværs af gruppe og alder, og samtidig er det af stor værdi, at en gruppe, hvor børnene er alderssvarende, kan trække sig og lave en fælles aktivitet. De generelle mål er gældende for alle børn, således at børnene, igennem de år de går i børnehaven, møder tilbud ifølge målene. Vores grundlæggende mål er at tilrettelægge arbejdet, så det tager udgangspunkt i børnenes interesser og behov. Motivationen er afgørende for, om barnet får noget ud af at deltage, men i nogle tilfælde er det nødvendigt at bestemme for barnet af hensyn til dets udvikling. Personalets opgave er at se bagom barnets eventuelle afvisning og vurdere, hvad barnet har brug for. SPURVEGRUPPEN I forhold til de mindste børn vil vi tage udgangspunkt i følgende: Børnene har behov for omsorg, faste rytmer og gentagelser i dagligdagen. De har brug for overskuelige ture, kendskab til nærmiljø og tæt voksenkontakt. Selvom de mindste børn har behov for overskuelighed og genkendelighed, har de også brug for udfordringer og krav f. eks nye aktiviteter, behov for at blive selvhjulpne med tøj, deres mad, dække bord m.m. Børnene skal stimuleres til at kunne reagere på deres egne fundamentale behov f. eks det at være sulten, tørstig, eller at skulle på toilettet Majshøst med spurve gruppen 10

11 MEJSEGRUPPEN Denne gruppe har brug for tilbud om aktiviteter og lege, som har deres interesse. Der skal være tid til fysisk udfoldelse inde såvel som på legepladsen og på ture ud af huset. Der skal være mulighed for grov motorisk konstruktions leg og tilbud om kreative aktiviteter. SPÆTTEGRUPPEN Såvel som mejsegruppen har spættegruppen også brug for tilbud og aktiviteter, som har deres interesse. Der skal være plads til rolle-lege og tid til fordybelse. De skal tilbydes længerevarende projekter som f. eks teater. Der skal være tilbud om kreative aktiviteter som maling, ler, perler osv. Spættegruppen skal have mulighed for længerevarende ture ud af huset. UGLEGRUPPEN De store børn skal have udfordringer intellektuelt og motorisk. Dialogen har en stor betydning f. eks den daglige samtale. Børnene skal have ansvarsopgaver og møde respekt for selvstændighed, tilbud om og hjælp til at organisere regellege under vejledning fra voksne. Inspiration udefra og medbestemmelse af ture og aktiviteter. De skal have mulighed for at undersøge verden, lære nyt samt selvstændigt samvær med kammerater. De skal have tilbud, som styrker deres selvstændighed og dermed deres skoleparathed. Mejser på tømmerflåde. Spætte fødselsdag. Ugle fisketur 11

12 DAGENS FORLØB Dagen forløber i grundtræk på følgende måde i Gøngehesten: En medarbejder åbner børnehaven Nr. 2 medarbejder møder ind. Børnene bliver tilbudt knækbrød Det resterende personale møder ind. Børnene leger eller deltager i spontane eller planlagte aktiviteter. Der bages boller eller anden form for brød. De børn, der skal på tur, gør sig klar med pakket rygsæk og går Leg og aktiviteter. Der gøres klar til frokost Frokost De små puttes og de resterende børn hjælpes i tøjet og går ud. Der ryddes op og gøres klar til frugt. De små bliver taget op. Tur grupperne kommer hjem Frugtspisning Leg enten inde eller på legepladsen afhængig af vejret. Oprydning inde såvel som ude (16.00). Børnehaven lukker. Samling i haven 12

13 UGENS FORLØB I løbet af en uge: Er alle grupper på tur. Vi bruger primært Rude skov, men til tur hører også teater, museum og skole besøg. Har alle grupper musik, dialogisk læsning, og bevægelse. Har alle børn mulighed for at udfordre sig selv grov og fin motorisk. Har alle børn mulighed for at lege og danne relationer med andre børn samt de voksne. 13

14 ÅRETS FORLØB JANUAR I januar forbereder vi fastelavn.. FEBUAR I Februar fejrer vi fastelavn. Vi henter ris i skoven som børnene pynter med forskelligt pynt og slik. Der bliver indkøbt 3 tønder, som børnene selv maler og pynter. Fastelavnsdag møder børn og voksne udklædte i børnehaven, hvor vi slår katten af tønden. Til frugt er der bagt fastelavnsboller. MARTS I Marts klipper vi påske ting og maler æg. Vi holder påskefrokost. Vi øver teater (hvordan sneen fik sin farve) med Uglerne samt Spættepigerne. Stykket bliver opført slut april. APRIL I April holder vi vinter skovuge. Hele børnehaven rykker ud i skoven i en uge. Vi har på forhånd bestemt os for et skovuge tema, det kan være indianer eller trolde tema. Eller også har vi planlagt bestemte aktiviteter, som vi laver i skovugen. På skovugen er der også plads til helt almindelige skovaktiviteter så som at klatre, fiske, eller gå en tur og udforske området. I vinterskovugen flyver uglerne fra reden, så der er plads til nye ugler, spætter, mejser og spurve. I April holder vi en overnatning for alle kommende skolebørn. Der er planlagt forskellige aktiviteter og lege. Det er en rigtig hyggelig måde at tage afsked med de store børn på. MAJ I Maj tager vi imod nye børn som starter i Gøngehesten JUNI Indkøring af nye børn JULI Juli måned står i sommerferiens tegn. AUGUST Vi holder sommerskovuge. Vi forbereder os til høstfest i september. Vi samler bær og nødder og maler mel, så vi kan bage til festen. 14

15 SEPTEMBER I September holder vi høstfest/høstfrokost for børnene i børnehaven. Børnene medbringer frugt, grøntsager, rosiner, brød osv. til festen, som altid bliver afholdt en fredag. Vi pynter op med halm og ting fra naturen og spiser de medbragte ting til frokost. Vi afholder cykeluge for uglerne. OKTOBER I Oktober afholder vi efterårs skovuge. NOVEMBER I November holder vi lanternefest. Børnene medbringer et syltetøjsglas, som de maler. Dette bruges til lanternelygte. Børnene skal også medbringe et græskar, som de sammen med de voksne i børnehaven udhuler. Selve festen holdes i børnehaven. Forældre, børn og personale mødes kl Børnene placerer deres græskar rundt omkring i haven. Herefter får de udleveret deres lanterner, og vi går i skoven, hvor vi synger lanternesange og kalder på Morten lygtemand, som kommer med slik. Bagefter går vi tilbage i børnehaven, hvor der er tændt bål. Her kan man få varmt saft og muffins, som børnene har været med til at bage. I November starter vi på julegaver og julekalender. DECEMBER Hele December måned bliver der trukket honning hjerter til morgensamling, som børnene selv har bagt. Vi synger julesange og leger julelege. Vi holder julefrokost med børnene. Julemanden kommer på besøg i børnehaven. Vi tager til julegudstjeneste i Høsterkøb kirke, hvor vi pynter kirkens juletræ med pynt, børnene har lavet i børnehaven. Vi holder juleafslutning for børn og forældre med æbleskiver og gløgg. Uglerne går Lucia, og de andre grupper synger julesange. Lygte fest Høstfest 15

16 PÆDAGOGISKE PRINCIPPER MORGENER OG MODTAGELSE Det er vigtigt at starte dagen godt i børnehaven. Derfor gør vi meget ud af at modtage børnene på en rar og positiv måde. Børnene får tilbudt lidt at spise inden frokost. Der er altid frisk kaffe eller te til de forældre, som har tid og lyst til at blive. Det er vigtigt, at man som forældre får sagt ordentligt farvel til sit/sine børn. Nogle børn klare det fint selv, mens andre har brug for lidt hjælp til at sige farvel. TURE Skoven er det primære udflugtsmål i Gøngehesten. Planlagte og spontane ture foregår mellem og 14.00, hvor vi som regel tager af sted med 1 gruppe og 2 voksne. Tit aftales det med børnene, hvor i skoven vi skal gå hen. Vi bygger huler, klatre, fisker blandt mange andre ting, afhængig af hvor turen går hen. Dette er en god og naturlig mulighed for motorisk udvikling og kendskab til naturen. SAMLING Vi holder samling når vi vurdere det ikke bryder for meget ind i de aktiviteter der er i gang i huset den pågældende dag.. Vi synger, leger sanglege og taler om, hvad dag det er, og hvilken gruppe man går i. Dette er et forum for bevidstgørelse omkring børnegruppen, for formidling af fælles information og for dialog med børnegruppen. I samlingen bruges rim og remser og sanselige ord som ligger godt på tungen. Det skærper børnenes interesse for lydene og den æstetiske brug af sproget. Det kan være en hjælp for børnene, når de skal tilegne sig nye ord, og finde ud af hvordan de udtales. I samlingen øves børnene i viljestyret, fælles opmærksomhed. Dvs. at barnet hjælpes til at rette sin opmærksomhed mod det, der i den givne situation er mest relevant. De øver sig i at modtage en kollektiv besked, vente på tur og række hånden op. I samlingen har vi også små sanglege og bevægelses forløb, som er med til at give børnene en forståelse af sproget gennem kropslig handling, hvilket især har betydning for deres forståelse af udsagnsord (f.eks. hoppe, løbe, kravle mm.) og forholdsord (f.eks. op, ned, ved siden af, unde, over mm.) 16

17 FØDSELSDAGE I Gøngehesten vægter vi børnenes fødselsdage højt. Når man som barn har fødselsdag, bliver der holdt speciel morgen fødselsdagssamling. Der bliver flaget og hængt fødselsdags plakat op, så alle kan se, hvem der bliver fejret. Til samling er der tradition for, at fødselsdagsbarnet deler en lille ting ud.. Hvis ens barn gerne vil give en gave til fødselaren, bedes dette gøres uden for børnehave tid, så undgår vi at nogle børn får ekstra gaver, og andre ikke får. Børnefødselsdage med deltagelse af personalet kan enten fejres i børnehaven eller hjemme hos fødselsdagsbarnet. Såfremt forældrene ønsker at fejre fødselsdagen et andet sted, kan børnehaven ikke tilbyde at stille med personale og tage ansvar. Man er naturligvis altid velkommen til at invitere børnene i privat regi, det er bare uden for børnehavens ansvarsområde, og skal aftales direkte med forældrene. Børnene inviterer altid sin egen gruppe, men hvis barnet har gode kammerater i andre grupper kan man også invitere disse med, såfremt hele gruppen bliver inviteret. MÅLTIDER Vi lægger vægt på, at måltidet er en hyggelig samlingsstund. Hver gruppe spiser for sig selv, og om fredagen har vi maddag. Der sidder en voksen ved hvert bord. Her har børn og voksne muligheder for at tale sammen, og gode spisevaner indlæres f. eks at blive siddende på sin plads, hjælpe andre med at hælde mælk op m.m. Det er meget individuelt, hvor længe et barn er om at spise. Derfor får børnene lov at rejse sig, når næsten alle er færdige. De børn, som har behov for at sidde lidt længere med deres mad, samles hos en voksen og spiser stille og roligt færdigt. Vi læser en (alderssvarende for gruppen) bog til frokost. Det er børnenes ansvar at hjælpe til ved afrydning. Bliver et barn sultent i løbet af formiddagen, kan han eller hun få tilbudt noget at spise af børnehaven, som spises ved bordet i køkkenet. Vi har besluttet at børnene først må tage mad fra deres madpakker til frokost, da vi har oplevet børn, der når at få tømt deres madkasse inden frokost. Det er sundt at spise mellemmåltider, og det er vigtigt, at børnene lærer at lytte til deres krop og har kompetence til at reagere på kroppens signaler. Børnene kan hele dagen tage et glas på badeværelset og drikke noget vand. SOVETIME Børnene bliver puttet ved 12-tiden. En voksen går med ind og synger eller læser en historie. Den voksne bliver en halv time, og hvis der er et barn der ikke sover, bliver barnet taget op og med ud på legepladsen. 17

18 . EFTERMIDDAGE Efter frugt leger børnene inde eller ude. På denne tid bliver børnene hentet løbende, og personalet taler med forældrene om stort og småt. INDKØRING AF NYE BØRN At modtage nye børn og forældre er en vigtig proces, som kræver noget af alle parter. Det er vigtigt, at opstarten bliver god. Forældrene bør afsætte et par dage til indkøring, dvs. at de er her sammen med barnet, taler med medarbejderne og viser barnet, at Gøngehesten er et rart sted at være. Det er godt at give barnet nogle korte dage i starten, men børn er forskellige, og det er bedst i forløbet at lave individuelle aftaler med personalet om indkøring af barnet. Og husk at man som forældre kender sit eget barn bedst. De gamle børn og forældre indgår i processen med at modtage nye børn, idet de gamle børn er med til at vise nye børn, hvordan dagen forløber og være forbilleder for dem i den omgangsform, der er i børnehaven. De gamle forældre er vigtige for de nye som et slags socialt netværk. RENLIGHED Vi samarbejder med forældende om, hvornår tidspunktet er kommet for børnene til at holde op med at bruge ble, eller at bruge toilettet samtidig med at de bruger ble. Vi giver børnene en påmindelse om, at de skal gå på toilettet i begyndelsen ifølge med en voksen, som også hjælper til med tørring og håndvask. Renlighedsprocessen kan være langvarig og med uheld. Det er derfor nødvendigt med en masse skiftetøj i denne periode. MEDBESTEMMELSE I Gøngehesten lægger vi stor vægt på at tage børnene alvorligt, lytte til deres ønsker og hjælpe med at gennemføre dem. Rammerne i institutionen udvikles efterhånden, som vi ser hvilke behov, der er hos børn forældre og personale. Børnene har gode muligheder for at vælge selv, og der er en høj grad af frihed i forhold til deltagelse i aktiviteter, hvor de vil lege og med hvem. Vores holdning er, at lyst og motivation fremmer udvikling. Samtidig ønsker vi at lære børnene at holde fast i deres valg for at fremme ansvarligheden for fællesskabet, kammeraterne og gruppen. Børnene får også et nej ind i mellem.. Det krænker ikke børnenes generelle oplevelse af selvbestemmelse, men kan være en støtte til udvikling af situationsfornemmelse: Det som kunne lade sig gøre i går, kan ikke lade sig gøre i dag, fordi AKTIVITET Forældre ønsker sig ofte mange aktiviteter for deres børn, men hvad forstår forældre og personale egentlig hver især ved aktivitet? En aktivitet kan defineres ved en konkret målrettet handling, som forudsætter bevidst planlægning f.eks. en tur eller et kreativt forløb. En aktivitet kan også være spontan med hyggeligt samvær som formål: perler eller modellervoks, eller et langt projekt forløb. Personalet ser også det udviklende samspil mellem børn og voksne eller børn og børn som aktivitet. Denne form for aktivitet udgør den vigtigste del af det pædagogiske arbejde, en del som det umiddelbart er sværere at beskrive. 18

19 BØRNENES LEGE Legen er den aktivitet, som er mest udviklingsfremmende for børnene i børnehavealderen. I Gøngehesten ønsker vi at respektere børnenes lege ved at skabe gode rammer, dvs. at give tid plads og ro til legene og hjælpe børnene, når der opstår konflikter. Det 2-årige barn afprøver handlinger i legen og påbegynder et socialt samvær i "parelellegen", dvs. at børnene leger socialt ved siden af hinanden og efterligner hinanden. For børnehavebørn over 3 år er "rollelegen" den vigtigste form for leg. Heri afprøver børnene roller og kompetencer, de danner venskaber og sætter grænser i forhold til hinanden. KONFLIKTLØSNINGER I Gøngehesten arbejder vi med at styrke børnenes egen evne til at løse konflikter. Når den voksne går ind i en konflikt, prøver han eller hun at få børnene til at tale sammen i stedet for at fungere som dommer og give det ene eller det andet barn ret. Børnene har ofte brug for hjælp hertil, og den voksne kan f.eks. spørge barnet om, hvordan det oplever situationen og formidle denne oplevelse videre til det andet barn. På denne måde lærer børnene på længere sigt at forstå hinanden og tage hensyn. SELVHJULPENHED Vi arbejder på at gøre børnene selvhjulpne i situationer som på- og afklædning, f.eks. når vi skal på legepladsen, ved toiletbesøg personlig hygiejne og ved spisning. Det er en meget væsentlig, men tidskrævende proces især hos de mindste og i perioden, hvor vi får nye børn. På trods af dette er det noget, vi prioritere højt i hele barnets børnehave tid, således at børnene ved overgangen til skolen har udviklet alderssvarende færdigheder på disse områder. 19

20 Et inkluderende miljø og Børn med særlige behov Mange børn vil i løbet af 0 til 6års alderen, i en eller flere perioder, have behov for en særlig opmærksomhed, støtte, omsorg eller indsats fra det pædagogiske personales side. Disse børn er børn med særlige behov. Børn med særlige behov består af forskellige grupper af børn med forskellige særlige behov. Fx børn med motoriske, sproglige, sociale, opmærksomhedsmæssige behov og børn i sorg. Børnehavens personale har til opgave at skabe et inkluderende miljø hvor det gode barneliv kan leves og et læringsmiljø, hvor alle børn kan trives og udvikle sig, også de børn der permanent, periodisk eller akut har særlige behov. "Alle børn og unge har ret til at indgå i faglige og sociale fællesskaber, hvis det giver mening for det enkelte barn og fællesskabet som gruppe..[ ]...Det er en ret for alle børn at blive medregnet, at opleve samhørighed, at kunne bidrage til at og have udbytte af de fællesskaber de indgår i".3 Børn med særlige behov kan i perioder have et negativt selvbillede, og et selvværd der bærer præg af barnets vanskeligheder. Institutionens personale har til opgave at fremme barnets positive selvbillede gennem en anerkendende og en pædagogisk fokuseret kontakt. Institutionens børn tilbringer mange vågne timer sammen med det pædagogiske personale, hvilket bevirker, at personalet har et godt kendskab til og nærhed med barnet. Denne viden og relation skal personalet benytte til at identificere tidlige tegn på særlige behov hos barnet. Fx hvis barnet i en periode kommer i mange konflikter, ændrer grundstemning, eller hvis barnet har en regredierende adfærd Hurtig indsats, og nære relationer med de voksne, giver barnet det bedste grundlag for at overvinde vanskelighederne mens de er små og mindre udfordrende. Mål for inklusion og børn med særlige behov: Et inkluderende miljø Fællesskabet har en inkluderende væremåde Tidlig indsats (til personale, barn og børnegruppe) Nære relationer med personalet Nære relationer børn og børn imellem Pædagogisk sparring til personalet Fokus på barnets forcer frem for begrænsninger Aktiv pædagogik der giver barnet mulighed for at håndtere og i bedste fald overvinde barnets særlige behov 20

21 Overgange I Gøngehesten har vi et tæt samarbejde med de private dagplejere i området. De børn vi modtager fra dagplejen er altid på besøg i Gøngehesten med deres dagplejemor et par gange op til deres opstart i børnehaven. De børn vi sender videre i skole vil altid komme på besøg på deres skole samt SFO sammen med deres skolegruppe fra børnehaven og deres voksen. Der kommer en lærer fra Høsterkøb Skole og hilser på de børn der skal starte der. Hvis der er behov for et overleveringsmøde afholder vi det med børnehaveklasse lærerne. Vi begynder at forberede børnene på skolestart mere intensivt efter jul. Det foregår bl.a. ved at børnene får skrivedans, her lærer de at mestre bogstavernes former gennem leg og musik. Vores forventninger omkring børnenes selvhjulpenhed bliver intensiveret. 21

22 FORÆLDRESAMARBEJDSFORMER FORÆLDRESAMARBEJDE Samspillet mellem forældre og personalet har stor betydning for børnenes trivsel og hermed for, om det pædagogiske arbejde lykkes. Børn, forældre og personale er hver især faktorer i en udviklingsproces og påvirker hinanden gensidigt. INDKØRING Det første møde med Gøngehesten foregår oftest ved, at forældre og barn kommer ned og besøger børnehaven. Dette sker som regel inden, at barnet bliver skrevet op i børnehaven. Hvis ens barn får tilbudt plads, får man et postkort fra børnehaven med en lille hilsen. De mere formelle papirer tager bestyrelsen sig af. Ved den egentlige start i Gøngehesten er det vigtigt at afsætte et par dage til indkøring, dvs. at være i børnehaven sammen med barnet. Barnet vil blive tilknyttet en bestemt voksen i indkøringsperioden, som man som forældre kan henvende sig til og høre, hvordan dagen er gået. DET DAGLIGE SAMARBEJDE Vi lægger vægt på samtale med forældrene i det daglige for at fortælle små hyggelige historier fra dagen og videregive eller modtage vigtige informationer, når forældre henter eller afleverer børnene. Vi har entusiastiske og engagerede forældre 22

23 FORÆLDREKONSULTATIONER Når barnet har været i børnehaven i ca. 3 mdr., tilbyder vi en samtale om, hvordan det går. Cirka et år herefter vil vi tilbyde en samtale igen. Man vil få tilbudt samtaler løbende en gang om året, så længe ens barn går i Gøngehesten. Forældre er i øvrigt altid velkomne til at bede om en samtale, hvis de føler der er behov for det. Personalet kan også indkalde til samtale, hvis der er behov for det på andre tidspunkter. FORÆLDREMØDER Gøngehesten afholder årligt 2 forældremøder for alle forældre, ét i foråret og ét i efteråret. PERSONALETS FORVENTNINGER TIL SAMARBEJDET Personalet tilstræber et fordomsfrit, aktivt og engageret samarbejde, hvor det er centralt at børn, forældre og kolleger tager hinanden alvorligt. At tage hinanden alvorligt vil sige, at pædagogerne respekterer forældrenes livs/arbejdsvilkår, indsigt og ønsker i forhold til børnene. At forældrene til gengæld respekterer pædagogernes faglige viden og erfaringer og viser forståelse for, at opgaven består i at tilrettelægge arbejdet, så hele børnegruppen tilgodeses over tid med de ressourcer, der er til rådighed. Personalet forventer engagement, indlevelse og interesse i børnehavens arbejde og vilkår, og at forældrene vil indgå i en åben og direkte dialog. 23

24 Legepladspolitik Gøngehestens legeplads er en gammel have med frugttræer, bærbuske et højbed med krydderier og mange grønne buske, træer og blomster. Legepladsen er opdelt således at der er områder hvor der kan leges fordybende lege, skabelseslege og lege der kræver plads og rum. På legepladsen har vi et udeværksted som vi bruger til at snitte, hamre, save og male i. Endvidere bruger vi værkstedet i dårligt vejr til frugt. Vi har en bålplads hvor vi ofte har bål. Nogen gange bare fordi det er hyggeligt og afstressende at sidde ved bålet og kigge på flammerne og snitte i en pind, andre gange fordi vi laver suppe, popcorn eller varm kakao. På Gøngehestens legeplads får børnene mulighed for at stifte bekendtskab med sand, jord, sten, mudder, vand og ild. Vores legeredskaber består af gynger, rutsjebaner, en lille høj med indbygget sandkasse i 3 niveauer, klatrepæl, balancebom, samt 2 legehuse. Vi bruger vores legeplads dagligt i mange timer, og den fungerer som et ekstra pædagogisk rum. Legepladsen bliver gennemgået en gang om ugen hver fredag af personalet, hvert halve år af lederen samt en repræsentant fra bestyrelsen. En gang om året bliver der lavet en inspektion af legeredskaber af legepladsinspektør Gert Olsen. Mad og måltidspolitikken Gøngehesten har følgende tilbud, som er indregnet i den gældende takst for forældrebetaling: - Om formiddagen tilbydes børnene et stykke knækbrød med smør eller andet tilsvarende mellemmåltid. - Om eftermiddagen serveres der hjemmebagte boller og frisk økologisk frugt fra Årstiderne. - Lejlighedsvis arrangeres der fælles smør selv frokost eller laves fælles mad over bål. Ved disse lejligheder medbringer børnene ikke egen madpakke. Kost og ernæring indgår som et led i det pædagogiske arbejde bl.a. på følgende måder: - De børn, som har lyst, kan deltage i at bage boller - Ved fælles spisnings arrangementer kan de børn, som har lyst, deltage i madlavning, udskæring af frugt og grønt mm. - I forbindelse med den årlige høstfest og forberedelserne hertil. - I forbindelse med forskellige sundhedsuger. 24

25 Beskrivelse af frokostordning: - Bestyrelsen har overordnet besluttet, at en eventuel frokostordning valgt af ét eller flere forældrepar, skal være omkostningsneutral for børnehaven. Det vil sige, at beløbet som betales af forældrene for en evt. frokostordning skal inkludere udgifter til administration, forberedelse og servering af frokosten, samt inkludere udgifter til eventuelle køkkenforanstaltninger og til bortskaffelse af affald i relation til ordningen. Desuden skal en eventuel frokostordning være sådan indrettet, at den kan medtages på turdage mm. - Bestyrelsen er pålagt at indhente tilbud på en eventuel madordning. Dette tilbud er vedlagt som bilag. - Forældregruppen har på forældremødet i oktober 2011 ved håndsoprækning fravalgt en frokostordning. Generelle holdninger til kost - Børnehaven arbejder ud fra et princip om at fremme gode og sunde kostvaner hos børnene, både ved at give børnene et indblik i sund mad, og ved at vejlede og rådgive forældrene om madpakker. - Børnehaven arbejder ikke ud fra et fast regelsæt om madpakkens indhold. Vi antager at forældrene tager ansvar for deres eget barns sunde ernæring. Men vi rådgiver gerne og vægter at give feedback på madpakkens indhold. Det gør vi gennem at observere hvad barnet kan lide at spise, hvad de gerne vil prøve, hvor meget de spiser, og så giver vi en tilbagemelding til forældrene med gode råd. - Forældrene opfordres til ikke at give usunde ting med i madpakken, med mindre der er særlige grunde. Og forældrene opfordres til ikke at give saft med i drikkedunken andet end lejlighedsvis. - Den mad som tilbydes af børnehaven er i vid udstrækning økologisk. Fødselsdage - I forbindelse med fødselsdage, må fødselsdagsbarnet gerne dele ud efter eget valg til morgensamling. - Der må ikke deles usunde ting ud ved andre lejligheder end ved egen fødselsdag. - Hvis fødselsdagsbarnet inviterer sin gruppe hjem til fødselsdag, så tages der ikke slikposer med tilbage i institutionen. 25

26 Alkoholpolitik for Gøngehesten Lokal alkoholpolitik og handleplan for Gøngehesten I august 2012 vedtog Rudersdal Kommune en borgerrettet alkoholpolitik. Alkoholpolitikken skal udmøntes i alle kommunens institutioner gennem en lokal, nedskrevet alkoholpolitik og handleplan, der er i overensstemmelse med den overordnede alkoholpolitik. En borgerrettet alkoholpolitik i institutionerne er et led i kommunens bestræbelser på at skabe gode rammer for borgernes alkoholvaner. Institutionerne i kommunen skal være normsættende for en ansvarlig alkoholkultur. Der skal være særligt fokus på at udskyde unges alkoholdebut, nedsætte forbruget af alkohol samt beskytte børn og unge mod negative konsekvenser af voksnes alkoholforbrug. På grund af det særlige fokus på børn og unge, skal der i de lokale alkoholpolitikker og handleplaner være fokus på at undgå udskænkning og indtagelse af alkohol, når der er børn og unge under 16 år til stede. Der er ikke tale om et forbud, men om opmærksomhed på og stillingtagen til dette punkt. Mål for den lokale alkoholpolitik Gøngehestens alkoholpolitik skal medvirke til at: skabe en sund alkoholkultur fremme en holdningsændring til alkohol og øge opmærksomheden om alkohol som risikofaktor for sundhed og trivsel udsende klare signaler omkring ansvarlighed i forhold til brugen af alkohol med tydelig angivelse af, hvornår alkohol må/ikke må indtages Hvem er alkoholpolitikken gældende for? Alkoholpolitikken er gældende for personalet, forældre samt gæster til Gøngehesten. Generel holdning Bestyrelsen inkl. institutionsleder og medarbejderrepræsentant for Gøngehesten har behandlet Borgerrettet Alkoholpolitik fra Rudersdal Kommune på bestyrelsesmødet 24. april Den udmøntede politik afspejler en fælles holdning og er: at der ikke udskænkes alkohol til børn og unge under 16 år at der ikke nydes alkohol til arrangementer med forældre og/eller bedsteforældre og børn at der ikke, for hverken personale eller forældre, indtages alkohol i Gøngehestens 26

27 åbningstid. at personalet, hvis der er en formodning om et alkoholproblem i en familie følger de almindelige retningslinjer for handling, hvor der er mistanke om, at et barn ikke er i trivsel. Til arrangementer, hvor der er børn og unge under 16 år til stede, serveres der ikke alkohol, dog undtaget helt særlige lejligheder. Til forældrearrangementer, hvor der ikke er børn og unge under 16 år til stede, er det tilladt at servere alkohol. Det er et fælles ansvar for Gøngehestens personale og forældre, at alkoholpolitikken overholdes. Institutionsleder har ansvaret for at informere nye medarbejdere samt nye familier om den gældende alkoholpolitik. Ligeledes lægges politikken ud på institutionens hjemmeside Hvad gør vi, hvis alkoholpolitikken brydes? Hvis en forælder møder beruset op til et arrangement med børn meddeles forælderen, at det er imod børnehavens alkoholpolitik. Det vurderes i det enkelte tilfælde om de kan deltage i arrangementet. Hvis en ansat bryder alkoholpolitikken, orienteres lederen, som afgør konsekvenserne. Behandling (gratis anonym alkoholrådgivning) Rusmiddelrådgivningen i Rudersdal Kommune Bygstubben 15, 2950 Vedbæk Telefon: Ring for aftale mandag onsdag kl , torsdag kl , fredag kl

28 Indsatsområder for Gøngehesten de kommende 2 år.: Musik Skov og udeliv BMV Krop og bevægelse Inklusion Økonomi Personaleomsætning I år 2014 har personaleomsætningen været som følger i Gøngehesten: Vi har haft 2 langtidssyge meldinger. En pga. operation og en pga. personligt ikke arbejdsrelateret stres. Gøngehesten har en personale normering som er sammensat som følger: 3 pædagoger 4 medhjælpere 28

29 Sygefravær 2014 Måned Januar 3,25% Februar 3,25% Marts 1,34% April 2,27 % Maj 2,31 % Juni 1,49 % Juli 1,77 % August 6,56 % September 6,00% Oktober 12,0% November 12,0% December 12,0% Belægning 2014 Måned Januar 31 Februar 31 Marts 31 April 31 Maj 31 Juni 31 Juli 31 August 32 September 32 Oktober 32 November 31 December 32 29

30 Årsberetning 2014 Året i børnehaven I juni 2014 kunne Gøngehesten fejre 15 års fødselsdag. Vi kan nu med rette sige at vi gennem årene har skabt mange gode faste traditioner, som vi værner om, og som vi bygger årets gang i børnehaven op omkring. Og samtidig er vi en børnehave med fokus på pædagogisk udvikling. I 2014 har den daglige ledelse, i samarbejde med hele personalegruppen, arbejdet med udvikling af den pædagogiske læreplan og vores virksomhedsplan. Vi har valgt at adskille den pædagogiske læreplan fra virksomhedsplanen. Målet med den pædagogiske læreplan har været at få skabt et godt og brugbart redskab, som hele personalegruppen føler et tilhørsforhold til. At vi har en fantastisk personalegruppe med dygtige og engagerede medarbejdere, som er med til at give børn og forældre en uforglemmelig børnehavetid det ved de, som har gået i Gøngehesten. I november 2014 udførte Rudersdal kommune lovpligtigt pædagogisk tilsyn. Tilbagemeldingen fra den pædagogiske konsulent har været overvældende positiv, og vi både personalet og bestyrelsen er naturligvis glade og stolte over den annerkendelse og ros, som børnehaven har fået. Konklusionen i rapporten må offentliggøres, og vil være at finde på børnehavens hjemmeside. Forældrearrangementer I Gøngehesten er der tradition for stor forældreopbakning og forældre deltagelse var ingen undtagelse. Vi afholdt 2 effektive havedage forår og efterår. Herudover har forældrene på tur varetaget weekend tjansen med at feje og rive blade. Og 2 gange har vi gjort hovedrent, hvert forældrepar én gang om året. I januar måned holdt vi Julefrokosten med deltagelse af forældre og personale. Bestyrelsen har besluttet, at vi fra 2015 vil forsøge med én årlig havedag, som ligger i slutningen af april måned. Afslutning på havedagen vil samtidig være ugle-afslutning inden skolestart. 30

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- og kostpolitik for Herslev Flexinstitution I Børnehuset har vi valgt at sætte fokus på børnehavens kost- og trivselspolitik. Dette

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave Frølundvej 49 7400 Herning Gårdens Børnehave: Børnehaven er normeret til 35 børn i alderen 2,9 år - 6 år, Åbningstider: Mandag torsdag: 6.30 16.45 Fredag:

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE.

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. Vi er en institution, som startede d. 24 april 1972, med plads til 75-80-85 heldagsbørn, 5 deltidsbørn og 10 busbørn i alderen 3-6 år. Pædagogiske mål og principper.

Læs mere

KOSTPOLITIK I UGLEBO.

KOSTPOLITIK I UGLEBO. KOSTPOLITIK I UGLEBO. Baggrund for udarbejdelse af kostpolitik Det har længe været et fælles ønske fra bestyrelsen og personalegruppen at få revideret kostpolitikken. Derfor arrangerede vi(forældrebestyrelsen)

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven Gammelgården

Velkommen til. Børnehaven Gammelgården Velkommen til Børnehaven Gammelgården Velkommen til Børnehaven Gammelgården Dit barn har fået tilbudt en plads hos os i Børnehaven Gammelgården. Vi vil med denne pjece fortælle lidt om os, om huset og

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Indledning. Vi vægter at Dueslaget er et rart, sjovt og trygt sted at være. Vi ønsker at skabe et sted, hvor børnene kan udfolde sig, prøve kræfter og få nye

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus

Velkommen i Hesselager Børnehus Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Den første tid i Børnehuset. Vi vil fra personalets side gøre vores til, at børn og forældre får en god start i Børnehuset.

Den første tid i Børnehuset. Vi vil fra personalets side gøre vores til, at børn og forældre får en god start i Børnehuset. Om Børnehuset Søndergården. Børnehuset Søndergården ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser. Området er tæt beliggende ved Måløv station og ved flotte grønne områder.

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014

Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014 Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014 I Planeten er det vigtigt, at børnene oplever det at spise som noget rart og trygt således at børnene får lyst til at deltage i måltidet. Det betyder at

Læs mere

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne Velkommen i Labyrinten Børn og voksne Velkommen i Labyrinten! Adresse: Tlf.nr.: Hjemmeside: e-mail: Børnenormering: Børnehaven Labyrinten Langgade 80 7321 Gadbjerg 76 81 88 50 (kontor) 76 81 88 52 (køkken)

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børnehaveafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den pædagogiske

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Privat institution. Profil

Privat institution. Profil Mariehønen 0 Privat institution Profil MARIEHØNEN HVAD ER VIGTIGT FOR OS? Det følgende beskriver nogle af de centrale værdier, som er omdrejningspunktet for hverdagen for børn, familier og personale i

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Hvad er Læring? I Trekløveret forstår vi begrebet læring som en udviklingsproces, der foregår i alle livets sammenhænge. Læring er tilegnelse

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise s dagpleje Elises dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise Brøgger Petersen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Vuggestuen og børnehaven Nøkkerosen. Politik for sund kost, bevægelse og udelæring. Kostpolitik:

Vuggestuen og børnehaven Nøkkerosen. Politik for sund kost, bevægelse og udelæring. Kostpolitik: Vuggestuen og børnehaven Nøkkerosen. Politik for sund kost, bevægelse og udelæring Regions kommunens formål med politikken for sund kost, bevægelse og udelæring er at fremme børn og unges trivsel, forebygge

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Vi vil arbejde med forskellige temaer og pædagogiske læreplaner henover året. Temaet er Hvem er jeg hvad kan jeg? og Kom og leg med

Læs mere

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med.

Nr. Søby Børnehave. Værdi: venskaber. Værdi: Selvværd. Vi vil gerne at: Alle børn har nogen at lege med. Nr. Søby Børnehave Børnehavens værdier Vi har et fælles værdigrundlag i Nr. Søby Børnehave som danner udgangspunkt for hverdagen. I det følgende afsnit er disse værdier nærmere beskrevet. Værdi: venskaber.

Læs mere

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper Mariehønsene & Bamserne Fleksafdelingen består af 2 grupper: Mariehønsene og Bamserne. Begge grupper er normeret til max. 20 børn mellem 2 og 5 år. Der er to pædagoger

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.:

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: Anette s dagpleje Anettes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: 6127780 Anette Igidie Fuglsang Lindgren Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Jeg

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet Børnehaven Søndermosen Læreplan for Børnehaven Skovbrynet Udarbejdet november 2007. Børnehaven Søndermosen Nygade 50 Telefon 73 67 89 29 6330 Padborg e-mail: ia@aabenraa.dk Side 2 Indledning: I løbet af

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

SFO/Tidlig SFO. Valhalla

SFO/Tidlig SFO. Valhalla SFO/Tidlig SFO Valhalla Revideret november 2014 Valhalla er: Et sted, hvor børnene har aktiv indflydelse på dagens indhold. Et sted, hvor børnene kan være aktive i leg, kan eksperimentere, slappe af, kede

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon Velkommen til Børnehaven i D.I.I. Byleddet Byleddet 22a, 8220 Brabrand Telefon 87 13 83 28 Velkommen til børnehaven i Byleddet Med denne lille pjece vil vi gerne byde jeres barn og jer forældre velkommen

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus VELKOMMEN TIL Gelsted Børnehus Gelsted Børnehus Koldinghave 3 5591 Gelsted Telefon 8888 5456 Gelsted Børnehus er bygget i 2013. Vi bor på en stor grund i tæt forbindelse med skole, SFO og hal. Energien

Læs mere

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Maren Mus Maren mus. Mere alderssvarende tiltag for de yngste børn. En målrettet pædagogisk indretning af Maren mus. Barnets alsidige personlige udvikling,

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET MARIEHØNEN 2012 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i alderen 0-2 år og børn i aldersgruppen 3 år til barnets skolestart.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Virksomhedsplan for:

Virksomhedsplan for: Virksomhedsplan for: Indhold Tilhørsforhold, telefonnumre og personale side 3 Målsætning, værdier og øvrige mål side 4 Dagsplan side 5 Kost side 6 Personalesamarbejde og de voksnes roller side 7 Forældresamarbejde

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Sprog. Kreativitet. Tryllefløjten Årshjul. 1.oktober 2013 til 30. september 2014

Sprog. Kreativitet. Tryllefløjten Årshjul. 1.oktober 2013 til 30. september 2014 Natur Krop Kreativitet Sprog Tryllefløjten Årshjul 1.oktober 2013 til 30. september 2014 Vi har som udgangspunkt for det pædagogiske arbejde fokus på fire temaer i ovennævnte periode. Temaer der er en

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 LÆRING I 2004 blev loven om pædagogiske læreplaner indført. Loven skal sikre og inspirere til at dagplejen skaber rummelige læringsmiljøer med lydhørhed overfor

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Børnehusene Team Høngs. kost- og bevægelsespolitik. Sunde børn er glade børn

Børnehusene Team Høngs. kost- og bevægelsespolitik. Sunde børn er glade børn Børnehusene Team Høngs kost- og bevægelsespolitik For vuggestuer - dagplejere og børnehaver Sunde børn er glade børn Børn, der oplever glæden ved at spise sund mad og bevæge sig, trives og udvikler sunde

Læs mere