Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktionen på Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Nedermøllen Balling A/S v/gert Vestergaard Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup 1

2 Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001). Ansøger: Navn: Adresse: Gert Vestergaard Nittrupvej 2, Balling, 7860 Spøttrup. Telefon: Fax.: Ingen Ingen Virksomhed: Navn: Adresse: Matr. nr.: Nedermøllen Balling A/S Buksager 1, Balling, 7860 Spøttrup. 14 A Gust By, Balling P-nr.: CVR-nummer: Listebetegnelse: I 101. Husdyrproduktion Ejer ejendom: Navn: Adresse: Nedermøllen Balling A/S Buksager 1, Balling, 7860 Spøttrup. Ejer husdyrproduktion: Navn: Nedermøllen Balling A/S Kontaktperson: Navn: Adresse: Gert Vestergaard Telefon: Nittrupvej 1, Balling, 7860 Spøttrup. Vigtige datoer: Ansøgningen annonceret den (i-mærkning) Godkendelsen annonceres den Offentliggørelsen udløber den Klagefristen udløber den

3 Kort beskrivelse af det ansøgte projekt: Der er tale om en ansøgning om en delvis sammenlægning af to eksisterende landbrug. Landbrugene er Buksager 1, 7860 Spøttrup med tilladelse til 208,6 DE og Nittrupvej 2, 7860 Spøttrup med tilladelse til 54,4 DE. I fremtiden vil der være 250,0 DE på Buksager 1, mens resten - 14,0 DE forbliver på Nittrupvej 2. På Buksager 1 produceres årligt ca stk. slagtesvin fra kg. Der ønskes fremover en produktion på stk. slagtesvin fra 30 til 105 kg på stipladser. En udvidelse fra 208,6 DE til 250,0 DE. Der vil ikke blive opført nye tilbygninger, da udvidelsen kan fortages i eksisterende staldanlæg. Ejendommen er placeret i god afstand fra naboer, fælles vandindvindingsanlæg, enkelt vandindvindingsanlæg, vandløb, offentlig vej og naboskel. Afstanden til disse kan ses i bilag 1a og 1b. Godkendelsen er udarbejdet af: Tilsynsmyndighed: Spøttrup Kommune Spøttrup Kommune Teknisk Forvaltning Teknisk Forvaltning Kirke Allé 1 Kirke Allé Spøttrup 7860 Spøttrup Sagsbehandler: Brian Mogensen Kvalitetskontrol: Erik Kolding Sagsnummer:781-I101D-5 3

4 Indholdsfortegnelse 1. ANSØGNING OG GODKENDELSE Ansøgning Godkendelse VILKÅR OG VURDERINGER FOR GODKENDELSEN Generelle vilkår Animalsk produktion Støj og vibrationer Luft/lugt Affald/Råvarer Jord og grundvand Næringsstoffer/tab af næringsstoffer Driftskontrol Renere teknologi Konklusion Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underret Godkendelsens gyldighed Klagevejledning og søgsmål Underretning om godkendelsen Miljøteknisk beskrivelse Bilag 1a. Kort over ejendommen, med afstand til naboer Bilag 1b. Kort over ejendommen, med afstand til vandløb, byzone og vandboringer Bilag 2. Driftsbygninger og ventilation Bilag 3a. Spildevandsafløb Bilag 3b. Spildevandsafløb til regnvandsbassin Bilag 4. Kontrol af støjgrænser Bilag 5. Grundlag for vilkår og lovgivning Bilag 6. Handlingsplan i tilfælde af gylleudslip

5 1. ANSØGNING OG GODKENDELSE 1.1 Ansøgning Gårdejer Gert Vestergaard har ansøgt om miljøgodkendelse ved udvidelsen af slagtesvineproduktionen på Buksager 1, 7860 Spøttrup. Ansøgningen er modtaget pr. brev af Spøttrup Kommune den 20. december 2005, og er indgivet på baggrund af, at Gert Vestergaard ønsker en sammenlægning af ejendommene Nittrupvej 1 og Buksager 1. Ansøgningen bygger på oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug jævnfør bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 943 af 16. september Godkendelse Baseret på de givne oplysninger i ansøgningen og suppleret med Kommunens vilkår og vurderinger meddeles Nedermøllen A/S, v/gert Vestergaard, godkendelse af den ansøgte husdyrproduktion på matr. nr. 14 A, Gust By, Balling. Landbrugsejendommen er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 943 af 16. september 2004, punkt I101, der vedrører anlæg til landbrugsproduktion for mere end 210 dyreenheder (slagtesvin over 30 kg) eller 2000 stipladser. Punktet er i -mærket ( IPPC-virksomhed ). Godkendelsen meddeles i medfør af kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed. De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er sikring af omgivelserne mod luftforurening samt støj- og lugtgener, sikring af korrekt affaldshåndtering, beskyttelse af jord og grundvand, recipienter, spildevandsafledning samt sikre, at arbejdsprocesserne sker ved anvendelse af den renest mulige teknologi. Endvidere er godkendelsen behandlet i henhold til de retningslinier, der i dag er til rådighed for vurdering af Natura 2000 områder. Der er ikke med denne godkendelse taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven m.v. 5

6 2. VILKÅR OG VURDERINGER FOR GODKENDELSEN 2.1 Generelle vilkår Vilkår 1. Bedriften skal inden etablering af de nye stalde fremvise en redegørelse, der viser, at stalden er indrettet efter principperne om renere teknologi og BAT. Redegørelsen skal godkendes af tilsynsmyndigheden, inden opstart. 2. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Eventuelt driftspersonale skal være orienteret om godkendelsens indhold. 3. På ejendommen skal der altid forefindes en detaljeret indsatsplan, der beskriver hvorledes omfanget af et eventuelt gylleudslip på Buksager 1 kan begrænses. Indsatsplanen skal placeres således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Se bilag Virksomheden skal indrettes og drives så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld 5. Uheld, herunder svigt af de forureningsbegrænsende foranstaltninger, der medfører forurening af omgivelserne, skal straks udbedres og anmeldes til tilsynsmyndigheden/-beredskabet. 6. Virksomheden må ikke foretage ændringer, hverken bygnings- eller driftsmæssigt, før ændringen er godkendt af Spøttrup Kommune. 7. Ved virksomhedens overdragelse eller ved ophør af virksomhedens aktiviteter skal tilsynsmyndigheden straks orienteres. 8. Ved virksomhedens ophør, skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger: Gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. skal tømmes og rengøres. Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning. Alle olietanke skal tømmes. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til Spøttrup Kommunes affaldsregulativer. Vurdering Det årlige energi- og vandforbrug, efter udvidelsen, ligger på liter dieselolie/fyringsolie, m 3 vand og et elforbrug på kwh. Ejer er opmærksom på, at bedriftens energikrævende installationer og materiel holdes opdateret ved jævnlig opmærksomhed og relevante eftersyn, så der er fokus på forbruget. I forbindelse med fremtidige projekteringer af stalde skal Spøttrup Kommune godkende staldanlæggets udformning med hensyn til renere teknologi, inden byggeriet i gang sættes. 6

7 2.2 Animalsk produktion Vilkår 9. Husdyrproduktionen pr. år må på intet tidspunkt overskride: Slagtesvin: stk. i vægtintervallet fra 30 kg 105 kg. Stipladser: stk. 10. Ovenstående dyrehold svarer totalt set til 250,0 DE, beregnet iht. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. (Bek. nr. 813 af 13/08/2006). Gennemsnittet må over en 3 årig periode ikke overstige 250,0 DE/år. 11. Almindelige sæsonudsving samt tilpasninger pga. sanering og lignende accepteres, det samme gør dyreholdets størrelse som følge af tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller. 12. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal afregning fra slagteriet for hele den animalske produktion, dækkende de sidste 3 års produktion, ligge til rådighed for tilsynsmyndigheden. Afregningen skal kunne dokumentere antallet af slagtede svin det pågældende år. Derudover skal slagtesvinenes gennemsnitsvægt fremgå af afregningen. 13. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal der ligge dokumentation for antallet af indsatte grise for de 3 foregående år med angivelse af gennemsnitsvægt. 14. Enhver ændring af dyreholdet der medfører forøget forurening, skal anmeldes til Spøttrup Kommune. Vurdering Det vurderes, at der med rimelighed kan reguleres i antal producerede slagtesvin, dog forudsat, at det samlede antal DE ikke overskrides, idet en normal slagtesvineproduktion kræver en vis fleksibilitet med hensyn til slagtevægt. Reguleringen er mulig at styre, idet slagtevægt fremgår af slagteriafregninger eller planårsopgørelser fra slagteri. 7

8 2.3 Støj og vibrationer Vilkår 15. Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i db(a), må i intet punkt ved de nærmest liggende enkeltboliger overskride følgende værdier: Tabel 1. Områdetype Dagperiode Aftenperiode Natperiode Mandag-fredag kl Mandag-fredag kl Alle dage kl Lørdag kl Lørdag kl Søn- & helligdage kl Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden. De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således: For dagperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 8 timer. For aftenperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 1 time. For dagperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på ½ time. Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 db(a). 16. Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. 17. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 db(a) i høstperioden, dog i højst 6 uger. 18. Kontrol af støjgrænser, se bilag 4. Vurdering Der er ikke foretaget støjmåling på ejendommen. Fra traditionelle landbrug er det især transport, pumper, ventilation og foderfremstilling, der kan give anledning til støjgener. Fra foder vil støj være begrænset, idet der kun benyttes færdigblandet foder. 8

9 Den væsentligste støjgene vil formentlig være kørsel med lastbiler og traktorer til og fra ejendommen og støj fra landbrugsmaskiner i forbindelse med produktion og markarbejde. Derudover vil ventilationsanlægget bidrage til støj fra ejendommen. I forhold til naboer stilles Miljøstyrelsens vejledende støjkrav. Der vurderes ikke problemer med at overholde disse. Vilkår 18 giver mulighed for at kræve en støjmåling, hvis det vurderes at være nødvendigt På grund af forholdsvis stor afstand til naboer forventes driften af ejendommen ikke at give anledning til støjgener for naboer. Der forventes ingen væsentlige vibrationsgener, idet der ikke er mange vibrationskilder på et landbrug. Det væsentligste er transporter, men det er ikke mere, end der normalt kan forventes fra et landbrug. Tabel 2. Væsentlige transporter til og fra Buksager 1 pr. år Kørselsart Antal transporter pr. år Levering smågrise 26 Slagtedyr/salg af levende dyr 52 Foder (fra foderstof) 52 Døde dyr 26 Fyringsolie/Dieselolie 4 Gyllekørsel 160 Handelsgødning 4 9

10 2.4 Luft/lugt Vilkår 19. Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til lugt- og støvgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige. 20. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden foretager undersøgelser af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra virksomheden er velbegrundede. Hvis der fortsat er væsentlige gener kan tilsynsmyndigheden kræve, at der udtages en måling af lugt. Målingerne udføres efter gældende retningslinier. Udgifter i forbindelse med undersøgelse, måling og afhjælpning afholdes af virksomheden. 21. Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støv- og lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører gener for omgivelserne. 22. Udendørs arealer skal renholdes for at forhindre støvflugt og begrænse lugtgener. Rengøringen skal udføres på sådan en måde, at den ikke giver anledning til støvgener i omgivelserne eller til forurening af afløb o.lign. 23. Udbringning af husdyrgødning må ikke ske nærmere end 200 meter fra byzone og samlet bebyggelse på lør-, søn- og helligdage af hensyn til de omkringboende. 24. Ventilationsanlægget 1 må ikke medføre, at der opstår væsentlige lugt-, støv- eller støjgener for omkringboende. 25. Ventilationsanlæggene skal jævnligt efterses og rengøres. 26. Lugtbidraget fra staldene skal sikres begrænset ved en god og hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldafsnit for foderog gødningsrester. 27. Transport til og fra ejendommen Buksager 1 skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Vurdering Hvis der opstår problemer med lugt fra ejendommen, har Spøttrup Kommune i vilkår 20 mulighed for at stille krav om, at afkastluften fra staldene skal behandles. Med hensyn til støvgener fra gården forventes det ikke at give væsentlige problemer, da der ikke er boliger i umiddelbar nærhed. Støv fra foder forventes at være uvæsentligt. Støvgener fra færdsel på grus- og markveje skal minimeres ved hensynsfuld kørsel. På grund af bedriftens afstand til nærmeste nabo, vurderes det, at der ikke er nogen risiko for nabogener som følge af ventilationsafkastet, så der stilles ikke særlige krav til afkasthastigheden. En teoretisk lugtberegning (se tabel 3) viser, 1 Beskrivelse af ventilationsanlægget se bilag 2. 10

11 at genegrænsen på 10 LE/m³ (vejledende genegrænse for enkelthuse i landzone), beregnet med den dyrefordeling, der findes på Buksager 1, ligger ved 150 meter beregnet ved maksimal påvirkning og en udendørstemperatur på 20º C. Tilsvarende genegrænse til samlet bebyggelse i landzone, vejledende 3 LE/m³, er 266 meter. Nærmeste samlede bebyggelse ligger i en afstand på af over 1 km fra Buksager 1. Beregningen er meget teoretisk, og der kan forekomme faktorer, der kan påvirke genegrænserne i begge retninger. Tabel 3. Teoretisk lugtberegning Buksager 1: Produktion Dyr Vægt- Gns. Vægt i alt LE/1000 kg LE/1000 kg LE i alt LE i alt i stald interval pr. dyr ved 20 C ved 8 C 20 C 8 C Slagtesvin , Kildestyrke Maks. 10 LE/m 3 *) 150 m *) 122 m Maks. 3 LE/m³ **) 266 m **) 217 m *) Boliger beliggende i landzone udenfor samlet bebyggelse. **) Byzone område i øvrigt samt landsby eller landzoneområde med samlet bebyggelse LE, står for lugtenheder I perioder med udbringning af gylle vil der være lugtgener. Udbringning af gylle sker ved nedfældning. Hvis udbringning tilrettelægges, så det i bolignære områder sker under hensyntagen til naboer, vurderes udbringningen ikke at give problemer med lugtgener. Staldsystemet er opbygget med stipladser med fuldspalte, 510 stipladser med 60 % spaltegulv og 40 % dybstrøelse og 500 stipladser med 40 % spaltegulv og 60 % dybstrøelse. Da der ikke er nogle naboer i umiddelbar nærhed vurderes det ikke at giver lugtgener ved naboer. 11

12 2.5 Affald/Råvarer Vilkår 28. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v. 29. Døde dyr skal straks fjernes fra besætningen og bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt. I tidsrummet indtil afhentning skal døde dyr opbevares i lukkede containere eller være overdækket på befæstet areal. Hvis de døde dyr ikke er afhentet inden 3 dage skal de opbevares afkølet. 30. Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab, således det er utilgængeligt for dyr og børn. 31. Sprøjtemidler skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. 32. Farligt affald (råvare-, olie- og kemikalieaffald) skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg uanset mængde. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn eller sne. Beholderne skal være beregnet til formålet og være tydelig mærket med angivelse af indhold. 33. En container, der opfylder ovennævnte krav, kan ligeledes anvendes. Anden opbevaring, der som udgangspunkt opfylder ovennævnte krav, kan anvendes ved forudgående godkendelse af tilsynsmyndigheden. 34. Klinisk affald opsamles og opbevares i specialbeholder. 35. Tomme kemikaliedunke rengøres og opbevares i kemikalierum. 36. Enhver bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid gældende affaldsregulativer udarbejdet af Spøttrup Kommune. 37. Der må ikke foretages afbrænding af affalds- eller spildprodukter på virksomheden. 38. Der skal udarbejdes stamkort over affaldsmængderne, herunder hvor store mængderne er, hvor affaldet afleveres og hvem distributøren er. 39. På ejendommen skal der foretages en effektiv bekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod skadedyrsangreb. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium. 40. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). 41. Bekæmpelsen af skadedyr skal foretages på tilsynsmyndighedens forlangende. 12

13 Vurdering Fluebekæmpelse foregår med rovfluer. DLG benyttes til rottebekæmpelse på ejendommen, så der er i dag fokus på bekæmpelse af skadedyr. Der opbevares ingen spildolie, oliefiltre, akkumulatorer og kemikalier på Buksager 1, da markdriften varetages af Nittrupvej 2. Medicin opbevares i aflåst køleskab i stalden. Medicinrester afleveres på Kåstrup genbrugsplads. Øvrigt brændbart affald afleveres på Kåstrup genbrugsplads. Ejendommen er tilmeldt kommunens renovationsordning. Derudover samles mindre mængder ren jernskrot. Håndteringen af affald vurderes at være forsvarlig. Døde dyr opbevares under kadaverkap, hvilket betragtes som den rigtige løsning under hensyn til de nuværende muligheder. Da produktionen af affald er forholdsvis lille, samt at affaldet opsamles forsvarligt og bortskaffes til godkendte modtageanlæg, samt at ejendommen til hver en tid skal overholde Spøttrup Kommunes regulativ for erhvervsaffald, vurderes det at der ikke er problemer med overholdelsen af vilkårene vedrørende affaldshåndtering. 13

14 2.6 Jord og grundvand Vilkår 42. Kemikalier skal opbevares som under vilkår Rengøring af marksprøjter og vask af maskiner og lastbiler skal foregå på befæstet plads med afløb til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder. Spildevandet skal spredes på mark. Vaskepladser skal etableres i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for Udenoms faciliteter. Ramper, pladser og veje, nr , revideret Såfremt der etableres sandfang og olieudskiller ved vaskepladsen, så skal disse tømmes i overensstemmelse med Spøttrup Kommunes anvisninger. 44. Ved påfyldning af vand på sprøjte skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb til vandforsyningsanlæg. Der skal minimum være 20 cm luft mellem vandtilløb og sprøjtebeholderen. Påfyldning af sprøjte skal foregå på befæstet plads med mulighed for opsamling af eventuelt spild og skal ske under konstant overvågning. 45. Det skal sikres, at der ved utilsigtet start af pumper ved gylletank ikke pumpes gylle udenfor tanken. 46. Pumpningen af gylle skal ske ved konstant overvågning. 47. Ved hver gylletank, hvor der forekommer påfyldning af gyllevogn, skal der være anlagt en tankplads, således at spild kan opsamles. Pladsen skal mindst have en tæthed og faldforhold svarende til kravene til møddingspladser i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for møddingsplads, nr eller nr Afløbet skal dimensioneres således, at også et større spild kan opsamles. Dette er dog ikke nødvendigt, hvis gyllen suges direkte til gyllevognen 48. Sanitært spildevand fra beboelser og evt. mandskabsrum skal ledes til særskilt spildevandsanlæg. Spildevandsanlægget skal være godkendt af Spøttrup Kommune. 49. Vand fra vask af stalde betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes gyllebeholder. 50. Alt overfladevand fra befæstede arealer skal nedsives på ejendommen. Nedsivning af overfladevand, skal være godkendt af Spøttrup Kommune. 51. Ved påfyldning af dieselolie skal dette foregå, så spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. Påfyldning af dieselolie skal ske under konstant overvågning. 52. Etablering eller ændring af olietanke og tilhørende rørforbindelser skal anmeldes med en beskrivelse af anlægget og placering på ejendommen til Spøttrup Kommune mindst 14 dage før etablering. Spøttrup Kommune kan kræve, at anlægget tæthedsprøves for virksomhedens regning. Der skal indsendes kopi af tankattesten senest 7 dage efter etableringen. 53. Alle olietanke og olierørforbindelser skal være typegodkendte. 14

15 54. Følgende tanke må ikke anvendes til opbevaring af olie: a) Tanke, der har været anvendt til opbevaring eller opsamling af andet end olieprodukter. b) Tanke der har været anvendt til opbevaring af olieprodukter, som kræver opvarmning for at kunne transporteres, og som skal anvendes til lettere olieprodukter. c) Tanke, der er sløjfet. 55. Olietank tilsluttet et oliefyr skal have installeret overfyldsalarm, og der skal være enstrenget rørsystem. 56. Virksomheden skal straks kontakte Spøttrup Kommune, hvis det bliver konstateret, eller der opstår mistanke om, at en olietank er utæt. 57. Der må ikke være væsentlige synlige tæringer af olietank, rørsystem eller understøtningen af tanken. Der må ikke være en åbenbar risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand. 58. Reparation af tank skal udføres af en sagkyndig. Der skal udleveres dokumentation for det udførte arbejde. 59. Der skal opbevares et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift og dokumentation for reparationer og ændringer. 60. Ved sløjfning af et anlæg skal eventuelt restindhold fjernes. Anlægget skal fjernes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken skal afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Vurdering Ejer har erhvervet relevant sprøjteuddannelse. Der opbevares ingen sprøjtemidler på Buksager 1, da markdriften varetages af Nittrupvej 2. Der vurderes ikke at være noget problem vedrørende spild ved påfyldning af gyllevogne da gyllen suges direkte til gyllevognen. Det vurderes ikke at den ene olietank på ejendommen giver anledning til miljømæssige problemer, da der tages højde for dette i vilkår se tabel 4. Overfladevand fra alle ejendommens bygninger og de befæstede arealer der ikke ledes til gyllebeholder nedsives ca. 200 m nord for ejendommen. Der afledes ikke noget overfladevand til vandløb, herunder markdræn. (Se bilag 3a og 3b). Da alt overfladevand enten opsamles i gylletanke eller nedsives 200 m nord for ejendommen vurderes dette som den mest miljørigtige løsning. Tabel 4. Opbevaringsanlæg Type Udendørs tank til fyringsolie fra Tanken står på gårdpladsen. Volumen L 15

16 2.7 Næringsstoffer/tab af næringsstoffer Vilkår 61. Opbevaring og håndtering af gylle på ejendommen skal ske på en sikker måde og uden risiko for jordforurening. Efter husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bek. Nr. 814 af 13. juli 2006) skal beholdere til flydende husdyrgødning være forsynet med fast overdækning. Alternativ kan flydelag anvendes mod, at flydelaget holdes tæt og løbende journaliseres jf. pkt. 68 driftskontrol. 62. Der skal altid sikres, at der er opbevaringskapacitet til husdyrgødning på minimum 9 måneder. 63. Der skal anvendes enzymet fytase i besætningen i den udtrækning det er økonomisk- og miljømæssigt forsvarligt, samt doseres efter dyrenes/afgrødenes fosfor-behov. 64. Fosforoverskuddet på landbrugets samlede udbringningsarealer må maximalt være på 1,0 kg/p pr. Ha, svarende til 179,3 kg P. 65. Bedriften skal inden etablering fremvise en redegørelse, der viser, at fosforoverskuddet nedbringes til maksimalt 1,0 kg/p pr. Ha., ved hjælp af principperne om renere teknologi og BAT. Redegørelsen skal godkendes af tilsynsmyndigheden, inden opstart. Fosforoverskuddet glæder det samlede overskud i animalsk- og mineralsk gødning. 66. Fosforoverskuddet skal nedbringes med 0,2 kg/p pr. Ha hvert år indtil gødningsregnskabsåret , hvor landbruget skal kunne fremvise en redegørelse for at der ikke længere er et fosforoverskud på dets udbrinningsarealer. (se tabel 5) 67. Hvert år senest 1. september skal bedriften indsende dokumentation til Spøttrup Kommune at de overholder vilkårene vedrørende fosforoverskud. Vurdering Der produceres årligt m 3 gylle inkl. drikkevandsspild og vaskevand fra staldene, der ledes til gyllebeholder. Der opbevares eller anvendes ikke gylle fra andre ejendomme. Der tilføres 92 m 3 gylle fra den del af gylletanken der ikke kan tømmes, samt 246 m 3 regnvand fra selve gylletanken. I alt til opbevaring m 3 gylle, vaskevand og regnvand. Bedriftens opbevaringskapacitet til staldgødning er ifølge beregninger på 10,4 måneder. Lovkravet er 9 måneder ved godkendelsestidspunktet og kravet er dermed overholdt. Se tabel 6. Der køres gylle ud i februar og marts. Gyllen køres ud ved nedfældning. Ejer laver mark- og gødningsplaner som krævet af Plantedirektoratet. De tilførte kvælstofmængder er afpasset efter de aktuelle afgrøders beregnede behov, det samme gælder for fosfor. Foderet tilsættes enzymet fytase for at nedsætte fosforoverskuddet, dermed er der en mindre fosformængde, end normtallene viser i gødningsplanen fra Bedriftsløsningen. En gennemgang af udbringningsarealerne viser, at ingen af arealerne er karakteriseret som særlige beskyttelsesområder for drikkevand eller områder med drikkevandsinteresser. 16

17 Efter udvidelsen vil arealkravet være på 77,14 ha jf. tabel 7. Ejendommens arealkrav er reduceret til 52 ha pga. tinglyste forpagtningsaftaler og husdyrgødningsaftaler. Det vurderes derfor at ejendommen overholder ejerkrav og harmonikrav ifølge landbrugsloven og husdyrgødningsbekendtgørelsen. Kvælstoftabet ligger på kg (15 kg/ha). Det vurderes at kvælstoftilførslen, p.t. ikke giver grundlag for indførelse af skærpede vilkår, da der ikke ligger nogle vandværker/vandboringer i nærheden af ejendommens udbringningsarealer. Fosfortabet ligger på kg på ejendommens samlede arealer i oplandet til Mollerup Sø. Mollerup Sø opfylder ikke sin basis-målsætning (B), der betyder, at søen skal have et alsidigt dyre- og planteliv, der kun tillades svagt påvirket af menneskelige aktiviteter, vurderes det at den ikke kan klare en belastning på kg fosfor, der er derfor stillet krav om at ejendommen skal fremkomme med en plan for hvordan fosforoverskuddet kan nedbringes ved hjælp af BAT (Bedst tilgængelige teknik). Bedriften skal i denne forbindelse fremkomme med en redegørelse for hvordan ejendommen kan nedbringe fosforoverskuddet til maksimalt 1,0 kg P/ha ved hjælp af principperne om renere teknologi og BAT. Redegørelsen skal godkendes af tilsynsmyndigheden, inden opstart. Det er op til bedriften selv at bestemme, hvordan dette overholdes udfra BAT, som f.eks. tilsætning af fytase, afgrødevalg, større udspredningsareal mm. Mollerup Sø er undersøgt af Viborg Amt, ved dette tilsyn opfyldte søen ikke sin målsætningen. Tabel 5. Maksimalt fosforoverskud Gødningsregnskabsår Kg/P pr. Ha Kg fosfor ialt ,0 179, ,8 143, ,6 107, ,4 71, ,2 35, ,0 0 Tabel 6. Opbevaringsanlæg Type Volumen Gyllebeholder m³ Gyllekanaler 980 m³ Tabel 7. Harmonikrav Ejerkrav 25 % af harmoniarealet DE 21,43 ha 60 % af harmoniarealet DE 55,71 ha 100 % af harmoniarealet DE 0,00 ha Arealkrav 77,14 ha 17

18 2.8 Driftskontrol 68. Virksomheden skal løbende registrere følgende: Opgørelse én gang årligt pr. 1. januar eller planåret over husdyrproduktionen og opbevaringskapaciteten for husdyrgødning. Opgørelsen skal være den pågældende del af gødningsregnskabet/effektivitetskontrol samt slagteriafregninger. Senest 2 år efter denne godkendelse er givet skal bedriften fremsende en redegørelse for anvendelse af enzymet fytase, ved hjælp af principperne om renere teknologi og BAT. Bortskaffelse af affald og farligt affald. Der noteres typer, mængder, transportørfirma og modtagefirma. Afhentning af døde dyr til destruktionsanstalt. Uheld, der medfører forurening af jord eller vandløb. Logbog til egenkontrol af flydelag, udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen. Grønt regnskab kan indgå som driftskontrol. Ved indførelse grønt regnskab kan der reguleres i ovenstående vilkår 69. Registreringerne skal opbevares på virksomheden i minimum fem år og skal fremvises til tilsynsmyndigheden, såfremt der anmodes herom. 2.9 Renere teknologi 70. Landbruget skal under tilsynet redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen. Følgende områder skal indgå i redegørelsen: Metoder til at mindske fordampningen af kvælstof fra stalde og opbevaringsanlæg, samt i forbindelse med udbringning. Reducering af kvælstofudledning og fosforoverskud. Nedsættelse/reduktion af lugtbidraget fra de aktiviteter, der stammer fra svineproduktionen. 18

19 3. Konklusion Bygningernes placering ligger udenfor de områder, der har særlig interesse, hvad naturbeskyttelse angår. Til Buksager 1 hører 53 ha. Der drives et samlet areal på 179,3 ha. Der er indgået aftaler om overførsel af husdyrgødning på 109,7 ha og der er forpagtet 22,5 ha. Ejerkravet er 77,14 ha. Med henvisning til gældende regler betragtes arealkravet for Buksager 1 som opfyldt, idet 67% kan være fra egne ejede arealer. Arealerne fremgår af bedriftens markplan. Bedriftens harmoniarealer opfylder ligeledes gældende regler. Produktionen vurderes samlet set på Buksager 1 ikke at give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for lokale naturområder og omkringboende, hvis vilkårene i denne godkendelse efterkommes. Udkast til miljøgodkendelsen er den 29. september 2006 gennemgået af Gert Vestergaard, og evt. bemærkninger er afklaret og godkendelsen tilpasset iht. aftale. 19

20 4. Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning 4.1 Godkendelsens gyldighed Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Spøttrup Kommune. Hvis virksomheden ønskes ændret eller udvidet, skal Spøttrup Kommune i henhold til lovens 33, stk. 1 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages. Med hensyn til retsbeskyttelse af godkendelsen henvises til Miljøbeskyttelseslovens 41 a. Tilsynsmyndigheden skal tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter 41 a, stk. 2, hvis: - der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, - forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, - forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, - væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden, - det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, - der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af 7 om risikobetonede processer m.v. Den første regelmæssige revurdering af godkendelsen til (i)-mærkede virksomheder skal foretages, når der er forløbet 8 år, efter at virksomheden er godkendt første gang. Tilsynsmyndigheden skal herefter tage godkendelsen op til revurdering mindst hver 10. år og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41. I tilfælde af at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt. Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens 72, stk. 3 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning. Spøttrup Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til 87 i miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Spøttrup Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn. 20

21 4.2 Klagevejledning og søgsmål Godkendelsen kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens En eventuel klage skal indgives skriftligt og stiles til Skov- og Naturstyrelsen, men sendes til Spøttrup Kommune, som umiddelbart efter klagefristens udløb sender klagen videre til Skov- og Naturstyrelsen ledsaget af denne afgørelse og det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Spøttrup Kommune i hænde senest på den på side 2 anførte dato. Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til 101 i miljøbeskyttelsesloven. Fristen er seks måneder fra godkendelsen er meddelt, hvilket betyder, at et eventuelt søgsmål skal være anlagt senest på den på side 2 anførte dato. En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Skov- og Naturstyrelsen bestemmer andet, jf. 96 i miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse. 4.3 Underretning om godkendelsen Kopi af godkendelsen er sendt til: Embedslægerne i Viborg Amt, Ll. Sct. Mikkelsgade 4 1., 8800 Viborg Viborg Amt, Teknik- og Miljøforvaltningen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Lokalafd. Danmarks Naturfredningsforening, Jan Opstrup, Huginsvej 40, 7800 Skive Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle Greenpeace, Bredgade 20 Baghuset 4, 1260 København Friluftsrådet i Viborg Amt, Ove Jensen, Hundborgvej 22A, 7700 Thisted Arbejdstilsynet, Viborg, Postboks 1228, 0900 København C 21

22 Oplysning om at godkendelsen er givet, sendes til: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, København V Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K Godkendelsen er udarbejdet af : Spøttrup Kommune Med venlig hilsen Vagn Lykke Kommuneingeniør Brian Mogensen Miljøtekniker 22

23 Miljøteknisk beskrivelse Oplysninger om ansøger og ejerforhold Ejer, ansøger og kontaktperson er: Nedermøllen Balling A/S v/gert Vestergaard Nittrupvej Spøttrup Tlf P-nr CVR-nr Ejendoms nr Oplysninger om ejendommens placering Zonestatus Regionplan Staldanlæg og gyllebeholdere er placeret i landzone. Ejendommens staldanlæg og gyllebeholdere er placeret i primær jordbrugsområde. Afstandsforhold fra staldbygning/gyllebeholder til: Fælles vandindvindingsanlæg <2000 m Enkelt vandindvindingsanlæg 671 m Vandløb 290 m Offentlig vej 1 m Se bilag 1a Afstandsforhold fra ejendommen til nærmeste naboer: Nedermøllen m Nedermøllen m Næsbækvej m Byzone 1055 m Samlet bebyggelse i landzone <2000 m Se bilag 1b Husdyrgødning Årlig produktion af husdyrgødning til gyllebeholder efter udvidelsen: Der produceres årligt m 3 gylle inkl. drikkevandsspild og vaskevand, der ledes til gyllebeholder. Der opbevares eller anvendes ikke gylle fra andre ejendomme. Derudover tilføres der ca. 338 m³ fra regnvand i gylletanken, samt 92 m 3 gylle fra den del af gylletanken der ikke kan tømmes. Der køres gylle ud i februar og marts. Gyllen køres ud med nedfælder. 23

24 Opbevaringskapacitet for gylle Beholder Opført Sidst kontrolleret Størrelse Kanaler i stalde 980 m³ Gylletank m³ I alt m³ Gyllebeholderne har dykket indløb. Der føres logbog over flyderlaget. Foder Der benyttes kun færdigfoder, fra foderstoffirma. Der benyttes enzymet fytase fra BASF i foderblandingerne med 1000 g pr. ton, svarende til 100 % fytasetilsætning, udfra dansk landbrugsrådgivnings vejledning. Harmoniregler Landbrugsjord til rådighed Ejendommens samlede udspredningsareal er oplyst til 53 ha. Derudover er der indgået aftaler om overførsel af husdyrgødning for 109,7 ha. Der er forpagtet 22,5 ha Til udspredning i alt: 179,3 ha. Barklagt i alt: 5,9 ha. Harmoniarealet Med en belastning på 1,4 DE pr. ha og en besætning på 250,0 DE er harmoniarealet beregnet til 178,6 ha. Der modtages ikke husdyrgødning fra andre ejendomme, slam eller andet affald til udspredning på udspredningsarealet. Naturområder Recipientoplande (Oplande til søer- og vandløb). 179,3 ha af udspredningsarealet ligger i oplandet til Mollerup Sø. Arealkrav Ejerkrav ihht. bkg. om husdyrhold og arealkrav 25 % af harmoniarealet DE 21,43 ha 60 % af harmoniarealet DE 55,71 ha 100 % af harmoniarealet DE 0,00 ha Arealkrav 77,14 ha Efter sammenlægningen vil arealkravet være på 77,14 ha. Arealkravet er reduceret til 52 ha p.g.a. tinglyste forpagtningsaftaler og husdyrgødningsaftaler. 24

25 Virksomhedens indretning Se bilag 2. Ressourceforbrug Årligt forbrug Før Efter Drikkevand og vaskevand, drift m³ m³ Vand til markvanding 0 m³ 0 m³ Fyringsolie/Dieselolie l l. El kw kw Opgørelse over transporter i forbindelse med driften Antal transporter Tidspunkt Tilkørsel af smågrise hver 14. dag 8-16 Slagtegrise ugentlig 5-11 Døde dyr hver 14. dag 7-19 Foderstoffer 1 gang ugentlig 7 16 Fyringsolie/Diesel 4 gange årligt 7 16 Der er ingen gylletransporter over 10 km. Skadedyr Der anvendes rovfluer til bekæmpelse af fluer. DLG benyttes til rottebekæmpelse på ejendommen. Affald Der er ikke affaldscontainer til blandet brændbart erhvervsaffald. Ejendommen er tilmeldt kommunens renovationsordning. Derudover samles mindre mængder skrot. Farligt affald Der opbevares ikke spildolie, oliefiltre, akkumulatorer eller andre kemikalier på Buksager 1. Medicinrester afleveres på Kåstrup genbrugsplads. Døde dyr Døde dyr opbevares indtil afhentning under kadaveroverdækning. Dyrene afhentes af DAKA. Sprøjtemidler Der opbevares ingen sprøjtemidler på ejendommen. Der foretages ingen sprøjtning fra ejendommen Buksager 1. Medicin Medicin opbevares i aflåst køleskab i stalden. 25

26 Kunstgødning Kunstgødning indkøbes efter behov og oplagres ikke. Olie og kemikalier Udendørs olietank til fyringsolie fra Tanken står på gårdpladsen. Den er på 1200 l. Spildevand Spildevand fra husholdningen ledes via trixtank til nedsivning, sammen med toilet i staldbygningen. Overfladevand fra alle bygninger og befæstede arealer der ikke ledes til gylletank nedsives 200 m nord for ejendommen. Der afledes ikke noget overfladevand til vandløb, herunder markdræn. 26

27 Bilag 1a. Kort over ejendommen, med afstand til naboer. 27

28 Bilag 1b. Kort over ejendommen, med afstand til vandløb, byzone og vandboringer. 28

29 Bilag 2. Driftsbygninger og ventilation Ventilationsanlæg I bygning 3 og 5 er der undertryksanlæg. I bygning 6 og 7 er der diffus undertryksanlæg. Virksomhedens indretning Bygninger og anlæg på ejendommen Buksager 1. (nr. henviser til plantegning på næste side) 1. Stuehus 358 m 2 2. Skur 87 m 2 3. Slagtesvinestald med 510 stipladser 546 m 2 4. Halmlade 800 m 2 5. Slagtesvinestald med 500 stipladser 740 m 2 6. Slagtesvinestald med 600 stipladser 540 m 2 7 Slagtesvinestald med 600 stipladser 540 m 2 8 Maskinhus 285 m 2 9 Kornlade 512 m 2 10 Gyllebeholder m³ 29

30 Beliggenhedsplan for ejendommen Buksager 1 30

31 Bilag 3a. Spildevandsafløb. 31

32 Bilag 3b. Spildevandsafløb til regnvandsbassin. 32

33 Bilag 4. Kontrol af støjgrænser Tilsynsmyndigheden kan stille krav om, at virksomheden for egen regning dokumenterer, at de stillede støjkrav er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at dette er nødvendigt. Dette kan dog maksimalt kræves én gang årligt, med mindre der er tale om en overskridelse af støjgrænserne. Målingerne/beregningerne skal foretages, når virksomhedens støjemission er maksimal under normale driftsforhold og foretages i overensstemmelse med de retningslinier, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder og i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1993 om beregning af støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK, SWEDAC eller andre akkrediterede organer godkendt af EAL (European Cooperation for Accrediation of Laboratories) til at udføre Miljømåling ekstern støj eller laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af DELTA til at udføre disse målinger. Resultaterne skal straks efter modtagelsen fremsendes til tilsynsmyndigheden og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder/forudsætninger, hvorunder de er fremkommet. Målepunkterne/beregningspunkterne skal forinden målingernes/beregningernes gennemførelse godkendes af tilsynsmyndigheden. Såfremt målingerne/beregningerne viser, at grænseværdierne overskrides, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger og ved fornyet målinger/beregninger dokumentere, at grænseværdierne overholdes. 33

34 Bilag 5. Grundlag for vilkår og lovgivning Vilkår Godkendelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer: Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder Vejledning nr. 4/1997 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Vejledning nr. 6/1997 om kontrol af gyllebeholdere Vejledning om logbog for beholdere med flydende husdyrgødning Vejledning nr. 7/1993 om Erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.m. Vejledning nr. 3/1994 om tilsyn med landbrug Vejledning nr. 12/1992 Om Håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven samt Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK Lovgivning Udover vilkårene i nærværende miljøgodkendelse er virksomheden underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser. Udover Lov om miljøbeskyttelse, jf. Bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer, kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for virksomheden: Bek. nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed Bek. nr. 619 af 27. juni 2000 om affald Bek. nr. 814 af 13. juli 2006 om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. med senere ændringer Bek. nr. 824 af 2. oktober 2002 om husdyrhold og arealkrav Bek. nr. 723 af 12. december 1997 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand. Bek. nr. 360 af 24. maj 1993 om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler samt ændringer heraf Bek. nr. 241 af 27. april 1998 om bekæmpelsesmidler samt ændringer heraf. Bek. nr. 633 af 27. juni 2005 Olietankbekendtgørelsen Spøttrup Kommunes regulativ for erhvervsaffald Det skal understreges, at reglerne kun er gældende, så længe de tilgrundliggende bestemmelser gælder. Der kan tilsvarende i fremtiden vedtages nye bestemmelser som vil kunne medføre andre regler for virksomhedens aktiviteter. 34

35 Bilag 6. Handlingsplan i tilfælde af gylleudslip. 35

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Miljøgodkendelse af svineproduktionen på. Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev. v/michael Mulvad Madsen Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev

Miljøgodkendelse af svineproduktionen på. Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev. v/michael Mulvad Madsen Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev v/michael Mulvad Madsen Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Dokid.: 968119 Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-115-13

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 11-05-2015 - Mads Skau, Skovgårdvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktion. Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre

Udkast til miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktion. Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre Udkast til miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Østergårdsvej 4 Åsted 7830 Sundsøre v. Tommy R. Hensberg Blidstrupvej 3, Blidstrup 7990 Øster Assels - 1 - Godkendelse af virksomhed i henhold til

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Rustedmøllevej 1, 7870 Roslev

Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Rustedmøllevej 1, 7870 Roslev Miljøgodkendelse 12 af slagtesvineproduktionen På Godkendelsen er meddelt den 26. juni 2012 v/jens Henry Christensen Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Skovvej 2 8832 skals efter 39 og 41 i Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev

Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev Miljøgodkendelse af sohold med produktion af 7 kg smågrise på Rybjergvej 55 7870 Roslev v/kresten Christensen Rybjergvej 55 7870 Roslev Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia 10. august 2015 Sags id.: 15/7256 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia Fredericia Kommune giver herved tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Forslag til miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 244, 9362 Gandrup

Forslag til miljøgodkendelse. Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen. Houvej 244, 9362 Gandrup Forslag til miljøgodkendelse Af anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder, på ejendommen "Poulstrup", matr.nr. 4 a, Øster Hassing Houvej 244, 9362 Gandrup --------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 7-8-2015 Steen Tøtterup Mogensen Bakkedalvej 10 Borregård 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-2-15

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Tillægget er meddelt den 21. november 2013

Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg til miljøgodkendelse, Spøttrup Mark 2, v/ Spøttrup Svineproduktion ApS, Spøttrup Mark 7,, Tillæg til godkendelse meddelt den 14. september 2010 Tillægget er meddelt den 21. november 2013 Tillæg

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens

Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens Revurdering af miljøgodkendelse Ribevej 84, 6500 Vojens Jf. 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 27. april 2015 Haderslev Kommune Datablad Revurdering

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 9-3-2015 Jacob Nexgaard Andersen & Marie Østergaard Kristensen Agergårdvej 1, Vejrum 7600 Struer

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens Kristian Dam Karl Schrøders Vej 3 6500 Vojens. Dato: 18. januar 2013 Sagsident: 08/44897 Sagsbehandler: bimy Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til etablering af industrielt

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere