Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse. af slagtesvineproduktionen. Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktionen på Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup Nedermøllen Balling A/S v/gert Vestergaard Buksager 1 Balling 7860 Spøttrup 1

2 Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001). Ansøger: Navn: Adresse: Gert Vestergaard Nittrupvej 2, Balling, 7860 Spøttrup. Telefon: Fax.: Ingen Ingen Virksomhed: Navn: Adresse: Matr. nr.: Nedermøllen Balling A/S Buksager 1, Balling, 7860 Spøttrup. 14 A Gust By, Balling P-nr.: CVR-nummer: Listebetegnelse: I 101. Husdyrproduktion Ejer ejendom: Navn: Adresse: Nedermøllen Balling A/S Buksager 1, Balling, 7860 Spøttrup. Ejer husdyrproduktion: Navn: Nedermøllen Balling A/S Kontaktperson: Navn: Adresse: Gert Vestergaard Telefon: Nittrupvej 1, Balling, 7860 Spøttrup. Vigtige datoer: Ansøgningen annonceret den (i-mærkning) Godkendelsen annonceres den Offentliggørelsen udløber den Klagefristen udløber den

3 Kort beskrivelse af det ansøgte projekt: Der er tale om en ansøgning om en delvis sammenlægning af to eksisterende landbrug. Landbrugene er Buksager 1, 7860 Spøttrup med tilladelse til 208,6 DE og Nittrupvej 2, 7860 Spøttrup med tilladelse til 54,4 DE. I fremtiden vil der være 250,0 DE på Buksager 1, mens resten - 14,0 DE forbliver på Nittrupvej 2. På Buksager 1 produceres årligt ca stk. slagtesvin fra kg. Der ønskes fremover en produktion på stk. slagtesvin fra 30 til 105 kg på stipladser. En udvidelse fra 208,6 DE til 250,0 DE. Der vil ikke blive opført nye tilbygninger, da udvidelsen kan fortages i eksisterende staldanlæg. Ejendommen er placeret i god afstand fra naboer, fælles vandindvindingsanlæg, enkelt vandindvindingsanlæg, vandløb, offentlig vej og naboskel. Afstanden til disse kan ses i bilag 1a og 1b. Godkendelsen er udarbejdet af: Tilsynsmyndighed: Spøttrup Kommune Spøttrup Kommune Teknisk Forvaltning Teknisk Forvaltning Kirke Allé 1 Kirke Allé Spøttrup 7860 Spøttrup Sagsbehandler: Brian Mogensen Kvalitetskontrol: Erik Kolding Sagsnummer:781-I101D-5 3

4 Indholdsfortegnelse 1. ANSØGNING OG GODKENDELSE Ansøgning Godkendelse VILKÅR OG VURDERINGER FOR GODKENDELSEN Generelle vilkår Animalsk produktion Støj og vibrationer Luft/lugt Affald/Råvarer Jord og grundvand Næringsstoffer/tab af næringsstoffer Driftskontrol Renere teknologi Konklusion Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underret Godkendelsens gyldighed Klagevejledning og søgsmål Underretning om godkendelsen Miljøteknisk beskrivelse Bilag 1a. Kort over ejendommen, med afstand til naboer Bilag 1b. Kort over ejendommen, med afstand til vandløb, byzone og vandboringer Bilag 2. Driftsbygninger og ventilation Bilag 3a. Spildevandsafløb Bilag 3b. Spildevandsafløb til regnvandsbassin Bilag 4. Kontrol af støjgrænser Bilag 5. Grundlag for vilkår og lovgivning Bilag 6. Handlingsplan i tilfælde af gylleudslip

5 1. ANSØGNING OG GODKENDELSE 1.1 Ansøgning Gårdejer Gert Vestergaard har ansøgt om miljøgodkendelse ved udvidelsen af slagtesvineproduktionen på Buksager 1, 7860 Spøttrup. Ansøgningen er modtaget pr. brev af Spøttrup Kommune den 20. december 2005, og er indgivet på baggrund af, at Gert Vestergaard ønsker en sammenlægning af ejendommene Nittrupvej 1 og Buksager 1. Ansøgningen bygger på oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug jævnfør bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 943 af 16. september Godkendelse Baseret på de givne oplysninger i ansøgningen og suppleret med Kommunens vilkår og vurderinger meddeles Nedermøllen A/S, v/gert Vestergaard, godkendelse af den ansøgte husdyrproduktion på matr. nr. 14 A, Gust By, Balling. Landbrugsejendommen er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 943 af 16. september 2004, punkt I101, der vedrører anlæg til landbrugsproduktion for mere end 210 dyreenheder (slagtesvin over 30 kg) eller 2000 stipladser. Punktet er i -mærket ( IPPC-virksomhed ). Godkendelsen meddeles i medfør af kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed. De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er sikring af omgivelserne mod luftforurening samt støj- og lugtgener, sikring af korrekt affaldshåndtering, beskyttelse af jord og grundvand, recipienter, spildevandsafledning samt sikre, at arbejdsprocesserne sker ved anvendelse af den renest mulige teknologi. Endvidere er godkendelsen behandlet i henhold til de retningslinier, der i dag er til rådighed for vurdering af Natura 2000 områder. Der er ikke med denne godkendelse taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven m.v. 5

6 2. VILKÅR OG VURDERINGER FOR GODKENDELSEN 2.1 Generelle vilkår Vilkår 1. Bedriften skal inden etablering af de nye stalde fremvise en redegørelse, der viser, at stalden er indrettet efter principperne om renere teknologi og BAT. Redegørelsen skal godkendes af tilsynsmyndigheden, inden opstart. 2. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Eventuelt driftspersonale skal være orienteret om godkendelsens indhold. 3. På ejendommen skal der altid forefindes en detaljeret indsatsplan, der beskriver hvorledes omfanget af et eventuelt gylleudslip på Buksager 1 kan begrænses. Indsatsplanen skal placeres således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Se bilag Virksomheden skal indrettes og drives så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld 5. Uheld, herunder svigt af de forureningsbegrænsende foranstaltninger, der medfører forurening af omgivelserne, skal straks udbedres og anmeldes til tilsynsmyndigheden/-beredskabet. 6. Virksomheden må ikke foretage ændringer, hverken bygnings- eller driftsmæssigt, før ændringen er godkendt af Spøttrup Kommune. 7. Ved virksomhedens overdragelse eller ved ophør af virksomhedens aktiviteter skal tilsynsmyndigheden straks orienteres. 8. Ved virksomhedens ophør, skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger: Gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. skal tømmes og rengøres. Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning. Alle olietanke skal tømmes. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til Spøttrup Kommunes affaldsregulativer. Vurdering Det årlige energi- og vandforbrug, efter udvidelsen, ligger på liter dieselolie/fyringsolie, m 3 vand og et elforbrug på kwh. Ejer er opmærksom på, at bedriftens energikrævende installationer og materiel holdes opdateret ved jævnlig opmærksomhed og relevante eftersyn, så der er fokus på forbruget. I forbindelse med fremtidige projekteringer af stalde skal Spøttrup Kommune godkende staldanlæggets udformning med hensyn til renere teknologi, inden byggeriet i gang sættes. 6

7 2.2 Animalsk produktion Vilkår 9. Husdyrproduktionen pr. år må på intet tidspunkt overskride: Slagtesvin: stk. i vægtintervallet fra 30 kg 105 kg. Stipladser: stk. 10. Ovenstående dyrehold svarer totalt set til 250,0 DE, beregnet iht. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. (Bek. nr. 813 af 13/08/2006). Gennemsnittet må over en 3 årig periode ikke overstige 250,0 DE/år. 11. Almindelige sæsonudsving samt tilpasninger pga. sanering og lignende accepteres, det samme gør dyreholdets størrelse som følge af tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller. 12. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal afregning fra slagteriet for hele den animalske produktion, dækkende de sidste 3 års produktion, ligge til rådighed for tilsynsmyndigheden. Afregningen skal kunne dokumentere antallet af slagtede svin det pågældende år. Derudover skal slagtesvinenes gennemsnitsvægt fremgå af afregningen. 13. I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal der ligge dokumentation for antallet af indsatte grise for de 3 foregående år med angivelse af gennemsnitsvægt. 14. Enhver ændring af dyreholdet der medfører forøget forurening, skal anmeldes til Spøttrup Kommune. Vurdering Det vurderes, at der med rimelighed kan reguleres i antal producerede slagtesvin, dog forudsat, at det samlede antal DE ikke overskrides, idet en normal slagtesvineproduktion kræver en vis fleksibilitet med hensyn til slagtevægt. Reguleringen er mulig at styre, idet slagtevægt fremgår af slagteriafregninger eller planårsopgørelser fra slagteri. 7

8 2.3 Støj og vibrationer Vilkår 15. Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i db(a), må i intet punkt ved de nærmest liggende enkeltboliger overskride følgende værdier: Tabel 1. Områdetype Dagperiode Aftenperiode Natperiode Mandag-fredag kl Mandag-fredag kl Alle dage kl Lørdag kl Lørdag kl Søn- & helligdage kl Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden. De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således: For dagperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 8 timer. For aftenperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 1 time. For dagperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på ½ time. Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 db(a). 16. Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. 17. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 db(a) i høstperioden, dog i højst 6 uger. 18. Kontrol af støjgrænser, se bilag 4. Vurdering Der er ikke foretaget støjmåling på ejendommen. Fra traditionelle landbrug er det især transport, pumper, ventilation og foderfremstilling, der kan give anledning til støjgener. Fra foder vil støj være begrænset, idet der kun benyttes færdigblandet foder. 8

9 Den væsentligste støjgene vil formentlig være kørsel med lastbiler og traktorer til og fra ejendommen og støj fra landbrugsmaskiner i forbindelse med produktion og markarbejde. Derudover vil ventilationsanlægget bidrage til støj fra ejendommen. I forhold til naboer stilles Miljøstyrelsens vejledende støjkrav. Der vurderes ikke problemer med at overholde disse. Vilkår 18 giver mulighed for at kræve en støjmåling, hvis det vurderes at være nødvendigt På grund af forholdsvis stor afstand til naboer forventes driften af ejendommen ikke at give anledning til støjgener for naboer. Der forventes ingen væsentlige vibrationsgener, idet der ikke er mange vibrationskilder på et landbrug. Det væsentligste er transporter, men det er ikke mere, end der normalt kan forventes fra et landbrug. Tabel 2. Væsentlige transporter til og fra Buksager 1 pr. år Kørselsart Antal transporter pr. år Levering smågrise 26 Slagtedyr/salg af levende dyr 52 Foder (fra foderstof) 52 Døde dyr 26 Fyringsolie/Dieselolie 4 Gyllekørsel 160 Handelsgødning 4 9

10 2.4 Luft/lugt Vilkår 19. Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til lugt- og støvgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige. 20. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden foretager undersøgelser af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra virksomheden er velbegrundede. Hvis der fortsat er væsentlige gener kan tilsynsmyndigheden kræve, at der udtages en måling af lugt. Målingerne udføres efter gældende retningslinier. Udgifter i forbindelse med undersøgelse, måling og afhjælpning afholdes af virksomheden. 21. Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støv- og lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører gener for omgivelserne. 22. Udendørs arealer skal renholdes for at forhindre støvflugt og begrænse lugtgener. Rengøringen skal udføres på sådan en måde, at den ikke giver anledning til støvgener i omgivelserne eller til forurening af afløb o.lign. 23. Udbringning af husdyrgødning må ikke ske nærmere end 200 meter fra byzone og samlet bebyggelse på lør-, søn- og helligdage af hensyn til de omkringboende. 24. Ventilationsanlægget 1 må ikke medføre, at der opstår væsentlige lugt-, støv- eller støjgener for omkringboende. 25. Ventilationsanlæggene skal jævnligt efterses og rengøres. 26. Lugtbidraget fra staldene skal sikres begrænset ved en god og hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldafsnit for foderog gødningsrester. 27. Transport til og fra ejendommen Buksager 1 skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Vurdering Hvis der opstår problemer med lugt fra ejendommen, har Spøttrup Kommune i vilkår 20 mulighed for at stille krav om, at afkastluften fra staldene skal behandles. Med hensyn til støvgener fra gården forventes det ikke at give væsentlige problemer, da der ikke er boliger i umiddelbar nærhed. Støv fra foder forventes at være uvæsentligt. Støvgener fra færdsel på grus- og markveje skal minimeres ved hensynsfuld kørsel. På grund af bedriftens afstand til nærmeste nabo, vurderes det, at der ikke er nogen risiko for nabogener som følge af ventilationsafkastet, så der stilles ikke særlige krav til afkasthastigheden. En teoretisk lugtberegning (se tabel 3) viser, 1 Beskrivelse af ventilationsanlægget se bilag 2. 10

11 at genegrænsen på 10 LE/m³ (vejledende genegrænse for enkelthuse i landzone), beregnet med den dyrefordeling, der findes på Buksager 1, ligger ved 150 meter beregnet ved maksimal påvirkning og en udendørstemperatur på 20º C. Tilsvarende genegrænse til samlet bebyggelse i landzone, vejledende 3 LE/m³, er 266 meter. Nærmeste samlede bebyggelse ligger i en afstand på af over 1 km fra Buksager 1. Beregningen er meget teoretisk, og der kan forekomme faktorer, der kan påvirke genegrænserne i begge retninger. Tabel 3. Teoretisk lugtberegning Buksager 1: Produktion Dyr Vægt- Gns. Vægt i alt LE/1000 kg LE/1000 kg LE i alt LE i alt i stald interval pr. dyr ved 20 C ved 8 C 20 C 8 C Slagtesvin , Kildestyrke Maks. 10 LE/m 3 *) 150 m *) 122 m Maks. 3 LE/m³ **) 266 m **) 217 m *) Boliger beliggende i landzone udenfor samlet bebyggelse. **) Byzone område i øvrigt samt landsby eller landzoneområde med samlet bebyggelse LE, står for lugtenheder I perioder med udbringning af gylle vil der være lugtgener. Udbringning af gylle sker ved nedfældning. Hvis udbringning tilrettelægges, så det i bolignære områder sker under hensyntagen til naboer, vurderes udbringningen ikke at give problemer med lugtgener. Staldsystemet er opbygget med stipladser med fuldspalte, 510 stipladser med 60 % spaltegulv og 40 % dybstrøelse og 500 stipladser med 40 % spaltegulv og 60 % dybstrøelse. Da der ikke er nogle naboer i umiddelbar nærhed vurderes det ikke at giver lugtgener ved naboer. 11

12 2.5 Affald/Råvarer Vilkår 28. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v. 29. Døde dyr skal straks fjernes fra besætningen og bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt. I tidsrummet indtil afhentning skal døde dyr opbevares i lukkede containere eller være overdækket på befæstet areal. Hvis de døde dyr ikke er afhentet inden 3 dage skal de opbevares afkølet. 30. Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab, således det er utilgængeligt for dyr og børn. 31. Sprøjtemidler skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. 32. Farligt affald (råvare-, olie- og kemikalieaffald) skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg uanset mængde. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn eller sne. Beholderne skal være beregnet til formålet og være tydelig mærket med angivelse af indhold. 33. En container, der opfylder ovennævnte krav, kan ligeledes anvendes. Anden opbevaring, der som udgangspunkt opfylder ovennævnte krav, kan anvendes ved forudgående godkendelse af tilsynsmyndigheden. 34. Klinisk affald opsamles og opbevares i specialbeholder. 35. Tomme kemikaliedunke rengøres og opbevares i kemikalierum. 36. Enhver bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid gældende affaldsregulativer udarbejdet af Spøttrup Kommune. 37. Der må ikke foretages afbrænding af affalds- eller spildprodukter på virksomheden. 38. Der skal udarbejdes stamkort over affaldsmængderne, herunder hvor store mængderne er, hvor affaldet afleveres og hvem distributøren er. 39. På ejendommen skal der foretages en effektiv bekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod skadedyrsangreb. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium. 40. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). 41. Bekæmpelsen af skadedyr skal foretages på tilsynsmyndighedens forlangende. 12

13 Vurdering Fluebekæmpelse foregår med rovfluer. DLG benyttes til rottebekæmpelse på ejendommen, så der er i dag fokus på bekæmpelse af skadedyr. Der opbevares ingen spildolie, oliefiltre, akkumulatorer og kemikalier på Buksager 1, da markdriften varetages af Nittrupvej 2. Medicin opbevares i aflåst køleskab i stalden. Medicinrester afleveres på Kåstrup genbrugsplads. Øvrigt brændbart affald afleveres på Kåstrup genbrugsplads. Ejendommen er tilmeldt kommunens renovationsordning. Derudover samles mindre mængder ren jernskrot. Håndteringen af affald vurderes at være forsvarlig. Døde dyr opbevares under kadaverkap, hvilket betragtes som den rigtige løsning under hensyn til de nuværende muligheder. Da produktionen af affald er forholdsvis lille, samt at affaldet opsamles forsvarligt og bortskaffes til godkendte modtageanlæg, samt at ejendommen til hver en tid skal overholde Spøttrup Kommunes regulativ for erhvervsaffald, vurderes det at der ikke er problemer med overholdelsen af vilkårene vedrørende affaldshåndtering. 13

14 2.6 Jord og grundvand Vilkår 42. Kemikalier skal opbevares som under vilkår Rengøring af marksprøjter og vask af maskiner og lastbiler skal foregå på befæstet plads med afløb til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder. Spildevandet skal spredes på mark. Vaskepladser skal etableres i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for Udenoms faciliteter. Ramper, pladser og veje, nr , revideret Såfremt der etableres sandfang og olieudskiller ved vaskepladsen, så skal disse tømmes i overensstemmelse med Spøttrup Kommunes anvisninger. 44. Ved påfyldning af vand på sprøjte skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb til vandforsyningsanlæg. Der skal minimum være 20 cm luft mellem vandtilløb og sprøjtebeholderen. Påfyldning af sprøjte skal foregå på befæstet plads med mulighed for opsamling af eventuelt spild og skal ske under konstant overvågning. 45. Det skal sikres, at der ved utilsigtet start af pumper ved gylletank ikke pumpes gylle udenfor tanken. 46. Pumpningen af gylle skal ske ved konstant overvågning. 47. Ved hver gylletank, hvor der forekommer påfyldning af gyllevogn, skal der være anlagt en tankplads, således at spild kan opsamles. Pladsen skal mindst have en tæthed og faldforhold svarende til kravene til møddingspladser i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for møddingsplads, nr eller nr Afløbet skal dimensioneres således, at også et større spild kan opsamles. Dette er dog ikke nødvendigt, hvis gyllen suges direkte til gyllevognen 48. Sanitært spildevand fra beboelser og evt. mandskabsrum skal ledes til særskilt spildevandsanlæg. Spildevandsanlægget skal være godkendt af Spøttrup Kommune. 49. Vand fra vask af stalde betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes gyllebeholder. 50. Alt overfladevand fra befæstede arealer skal nedsives på ejendommen. Nedsivning af overfladevand, skal være godkendt af Spøttrup Kommune. 51. Ved påfyldning af dieselolie skal dette foregå, så spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. Påfyldning af dieselolie skal ske under konstant overvågning. 52. Etablering eller ændring af olietanke og tilhørende rørforbindelser skal anmeldes med en beskrivelse af anlægget og placering på ejendommen til Spøttrup Kommune mindst 14 dage før etablering. Spøttrup Kommune kan kræve, at anlægget tæthedsprøves for virksomhedens regning. Der skal indsendes kopi af tankattesten senest 7 dage efter etableringen. 53. Alle olietanke og olierørforbindelser skal være typegodkendte. 14

15 54. Følgende tanke må ikke anvendes til opbevaring af olie: a) Tanke, der har været anvendt til opbevaring eller opsamling af andet end olieprodukter. b) Tanke der har været anvendt til opbevaring af olieprodukter, som kræver opvarmning for at kunne transporteres, og som skal anvendes til lettere olieprodukter. c) Tanke, der er sløjfet. 55. Olietank tilsluttet et oliefyr skal have installeret overfyldsalarm, og der skal være enstrenget rørsystem. 56. Virksomheden skal straks kontakte Spøttrup Kommune, hvis det bliver konstateret, eller der opstår mistanke om, at en olietank er utæt. 57. Der må ikke være væsentlige synlige tæringer af olietank, rørsystem eller understøtningen af tanken. Der må ikke være en åbenbar risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand. 58. Reparation af tank skal udføres af en sagkyndig. Der skal udleveres dokumentation for det udførte arbejde. 59. Der skal opbevares et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift og dokumentation for reparationer og ændringer. 60. Ved sløjfning af et anlæg skal eventuelt restindhold fjernes. Anlægget skal fjernes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken skal afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Vurdering Ejer har erhvervet relevant sprøjteuddannelse. Der opbevares ingen sprøjtemidler på Buksager 1, da markdriften varetages af Nittrupvej 2. Der vurderes ikke at være noget problem vedrørende spild ved påfyldning af gyllevogne da gyllen suges direkte til gyllevognen. Det vurderes ikke at den ene olietank på ejendommen giver anledning til miljømæssige problemer, da der tages højde for dette i vilkår se tabel 4. Overfladevand fra alle ejendommens bygninger og de befæstede arealer der ikke ledes til gyllebeholder nedsives ca. 200 m nord for ejendommen. Der afledes ikke noget overfladevand til vandløb, herunder markdræn. (Se bilag 3a og 3b). Da alt overfladevand enten opsamles i gylletanke eller nedsives 200 m nord for ejendommen vurderes dette som den mest miljørigtige løsning. Tabel 4. Opbevaringsanlæg Type Udendørs tank til fyringsolie fra Tanken står på gårdpladsen. Volumen L 15

16 2.7 Næringsstoffer/tab af næringsstoffer Vilkår 61. Opbevaring og håndtering af gylle på ejendommen skal ske på en sikker måde og uden risiko for jordforurening. Efter husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bek. Nr. 814 af 13. juli 2006) skal beholdere til flydende husdyrgødning være forsynet med fast overdækning. Alternativ kan flydelag anvendes mod, at flydelaget holdes tæt og løbende journaliseres jf. pkt. 68 driftskontrol. 62. Der skal altid sikres, at der er opbevaringskapacitet til husdyrgødning på minimum 9 måneder. 63. Der skal anvendes enzymet fytase i besætningen i den udtrækning det er økonomisk- og miljømæssigt forsvarligt, samt doseres efter dyrenes/afgrødenes fosfor-behov. 64. Fosforoverskuddet på landbrugets samlede udbringningsarealer må maximalt være på 1,0 kg/p pr. Ha, svarende til 179,3 kg P. 65. Bedriften skal inden etablering fremvise en redegørelse, der viser, at fosforoverskuddet nedbringes til maksimalt 1,0 kg/p pr. Ha., ved hjælp af principperne om renere teknologi og BAT. Redegørelsen skal godkendes af tilsynsmyndigheden, inden opstart. Fosforoverskuddet glæder det samlede overskud i animalsk- og mineralsk gødning. 66. Fosforoverskuddet skal nedbringes med 0,2 kg/p pr. Ha hvert år indtil gødningsregnskabsåret , hvor landbruget skal kunne fremvise en redegørelse for at der ikke længere er et fosforoverskud på dets udbrinningsarealer. (se tabel 5) 67. Hvert år senest 1. september skal bedriften indsende dokumentation til Spøttrup Kommune at de overholder vilkårene vedrørende fosforoverskud. Vurdering Der produceres årligt m 3 gylle inkl. drikkevandsspild og vaskevand fra staldene, der ledes til gyllebeholder. Der opbevares eller anvendes ikke gylle fra andre ejendomme. Der tilføres 92 m 3 gylle fra den del af gylletanken der ikke kan tømmes, samt 246 m 3 regnvand fra selve gylletanken. I alt til opbevaring m 3 gylle, vaskevand og regnvand. Bedriftens opbevaringskapacitet til staldgødning er ifølge beregninger på 10,4 måneder. Lovkravet er 9 måneder ved godkendelsestidspunktet og kravet er dermed overholdt. Se tabel 6. Der køres gylle ud i februar og marts. Gyllen køres ud ved nedfældning. Ejer laver mark- og gødningsplaner som krævet af Plantedirektoratet. De tilførte kvælstofmængder er afpasset efter de aktuelle afgrøders beregnede behov, det samme gælder for fosfor. Foderet tilsættes enzymet fytase for at nedsætte fosforoverskuddet, dermed er der en mindre fosformængde, end normtallene viser i gødningsplanen fra Bedriftsløsningen. En gennemgang af udbringningsarealerne viser, at ingen af arealerne er karakteriseret som særlige beskyttelsesområder for drikkevand eller områder med drikkevandsinteresser. 16

17 Efter udvidelsen vil arealkravet være på 77,14 ha jf. tabel 7. Ejendommens arealkrav er reduceret til 52 ha pga. tinglyste forpagtningsaftaler og husdyrgødningsaftaler. Det vurderes derfor at ejendommen overholder ejerkrav og harmonikrav ifølge landbrugsloven og husdyrgødningsbekendtgørelsen. Kvælstoftabet ligger på kg (15 kg/ha). Det vurderes at kvælstoftilførslen, p.t. ikke giver grundlag for indførelse af skærpede vilkår, da der ikke ligger nogle vandværker/vandboringer i nærheden af ejendommens udbringningsarealer. Fosfortabet ligger på kg på ejendommens samlede arealer i oplandet til Mollerup Sø. Mollerup Sø opfylder ikke sin basis-målsætning (B), der betyder, at søen skal have et alsidigt dyre- og planteliv, der kun tillades svagt påvirket af menneskelige aktiviteter, vurderes det at den ikke kan klare en belastning på kg fosfor, der er derfor stillet krav om at ejendommen skal fremkomme med en plan for hvordan fosforoverskuddet kan nedbringes ved hjælp af BAT (Bedst tilgængelige teknik). Bedriften skal i denne forbindelse fremkomme med en redegørelse for hvordan ejendommen kan nedbringe fosforoverskuddet til maksimalt 1,0 kg P/ha ved hjælp af principperne om renere teknologi og BAT. Redegørelsen skal godkendes af tilsynsmyndigheden, inden opstart. Det er op til bedriften selv at bestemme, hvordan dette overholdes udfra BAT, som f.eks. tilsætning af fytase, afgrødevalg, større udspredningsareal mm. Mollerup Sø er undersøgt af Viborg Amt, ved dette tilsyn opfyldte søen ikke sin målsætningen. Tabel 5. Maksimalt fosforoverskud Gødningsregnskabsår Kg/P pr. Ha Kg fosfor ialt ,0 179, ,8 143, ,6 107, ,4 71, ,2 35, ,0 0 Tabel 6. Opbevaringsanlæg Type Volumen Gyllebeholder m³ Gyllekanaler 980 m³ Tabel 7. Harmonikrav Ejerkrav 25 % af harmoniarealet DE 21,43 ha 60 % af harmoniarealet DE 55,71 ha 100 % af harmoniarealet DE 0,00 ha Arealkrav 77,14 ha 17

18 2.8 Driftskontrol 68. Virksomheden skal løbende registrere følgende: Opgørelse én gang årligt pr. 1. januar eller planåret over husdyrproduktionen og opbevaringskapaciteten for husdyrgødning. Opgørelsen skal være den pågældende del af gødningsregnskabet/effektivitetskontrol samt slagteriafregninger. Senest 2 år efter denne godkendelse er givet skal bedriften fremsende en redegørelse for anvendelse af enzymet fytase, ved hjælp af principperne om renere teknologi og BAT. Bortskaffelse af affald og farligt affald. Der noteres typer, mængder, transportørfirma og modtagefirma. Afhentning af døde dyr til destruktionsanstalt. Uheld, der medfører forurening af jord eller vandløb. Logbog til egenkontrol af flydelag, udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen. Grønt regnskab kan indgå som driftskontrol. Ved indførelse grønt regnskab kan der reguleres i ovenstående vilkår 69. Registreringerne skal opbevares på virksomheden i minimum fem år og skal fremvises til tilsynsmyndigheden, såfremt der anmodes herom. 2.9 Renere teknologi 70. Landbruget skal under tilsynet redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen. Følgende områder skal indgå i redegørelsen: Metoder til at mindske fordampningen af kvælstof fra stalde og opbevaringsanlæg, samt i forbindelse med udbringning. Reducering af kvælstofudledning og fosforoverskud. Nedsættelse/reduktion af lugtbidraget fra de aktiviteter, der stammer fra svineproduktionen. 18

19 3. Konklusion Bygningernes placering ligger udenfor de områder, der har særlig interesse, hvad naturbeskyttelse angår. Til Buksager 1 hører 53 ha. Der drives et samlet areal på 179,3 ha. Der er indgået aftaler om overførsel af husdyrgødning på 109,7 ha og der er forpagtet 22,5 ha. Ejerkravet er 77,14 ha. Med henvisning til gældende regler betragtes arealkravet for Buksager 1 som opfyldt, idet 67% kan være fra egne ejede arealer. Arealerne fremgår af bedriftens markplan. Bedriftens harmoniarealer opfylder ligeledes gældende regler. Produktionen vurderes samlet set på Buksager 1 ikke at give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for lokale naturområder og omkringboende, hvis vilkårene i denne godkendelse efterkommes. Udkast til miljøgodkendelsen er den 29. september 2006 gennemgået af Gert Vestergaard, og evt. bemærkninger er afklaret og godkendelsen tilpasset iht. aftale. 19

20 4. Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning 4.1 Godkendelsens gyldighed Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Spøttrup Kommune. Hvis virksomheden ønskes ændret eller udvidet, skal Spøttrup Kommune i henhold til lovens 33, stk. 1 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages. Med hensyn til retsbeskyttelse af godkendelsen henvises til Miljøbeskyttelseslovens 41 a. Tilsynsmyndigheden skal tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter 41 a, stk. 2, hvis: - der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, - forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, - forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, - væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden, - det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, - der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af 7 om risikobetonede processer m.v. Den første regelmæssige revurdering af godkendelsen til (i)-mærkede virksomheder skal foretages, når der er forløbet 8 år, efter at virksomheden er godkendt første gang. Tilsynsmyndigheden skal herefter tage godkendelsen op til revurdering mindst hver 10. år og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41. I tilfælde af at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt. Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens 72, stk. 3 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning. Spøttrup Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til 87 i miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Spøttrup Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn. 20

21 4.2 Klagevejledning og søgsmål Godkendelsen kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens En eventuel klage skal indgives skriftligt og stiles til Skov- og Naturstyrelsen, men sendes til Spøttrup Kommune, som umiddelbart efter klagefristens udløb sender klagen videre til Skov- og Naturstyrelsen ledsaget af denne afgørelse og det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Spøttrup Kommune i hænde senest på den på side 2 anførte dato. Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til 101 i miljøbeskyttelsesloven. Fristen er seks måneder fra godkendelsen er meddelt, hvilket betyder, at et eventuelt søgsmål skal være anlagt senest på den på side 2 anførte dato. En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Skov- og Naturstyrelsen bestemmer andet, jf. 96 i miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse. 4.3 Underretning om godkendelsen Kopi af godkendelsen er sendt til: Embedslægerne i Viborg Amt, Ll. Sct. Mikkelsgade 4 1., 8800 Viborg Viborg Amt, Teknik- og Miljøforvaltningen, Skottenborg 26, 8800 Viborg Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Lokalafd. Danmarks Naturfredningsforening, Jan Opstrup, Huginsvej 40, 7800 Skive Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle Greenpeace, Bredgade 20 Baghuset 4, 1260 København Friluftsrådet i Viborg Amt, Ove Jensen, Hundborgvej 22A, 7700 Thisted Arbejdstilsynet, Viborg, Postboks 1228, 0900 København C 21

22 Oplysning om at godkendelsen er givet, sendes til: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, København V Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K Godkendelsen er udarbejdet af : Spøttrup Kommune Med venlig hilsen Vagn Lykke Kommuneingeniør Brian Mogensen Miljøtekniker 22

23 Miljøteknisk beskrivelse Oplysninger om ansøger og ejerforhold Ejer, ansøger og kontaktperson er: Nedermøllen Balling A/S v/gert Vestergaard Nittrupvej Spøttrup Tlf P-nr CVR-nr Ejendoms nr Oplysninger om ejendommens placering Zonestatus Regionplan Staldanlæg og gyllebeholdere er placeret i landzone. Ejendommens staldanlæg og gyllebeholdere er placeret i primær jordbrugsområde. Afstandsforhold fra staldbygning/gyllebeholder til: Fælles vandindvindingsanlæg <2000 m Enkelt vandindvindingsanlæg 671 m Vandløb 290 m Offentlig vej 1 m Se bilag 1a Afstandsforhold fra ejendommen til nærmeste naboer: Nedermøllen m Nedermøllen m Næsbækvej m Byzone 1055 m Samlet bebyggelse i landzone <2000 m Se bilag 1b Husdyrgødning Årlig produktion af husdyrgødning til gyllebeholder efter udvidelsen: Der produceres årligt m 3 gylle inkl. drikkevandsspild og vaskevand, der ledes til gyllebeholder. Der opbevares eller anvendes ikke gylle fra andre ejendomme. Derudover tilføres der ca. 338 m³ fra regnvand i gylletanken, samt 92 m 3 gylle fra den del af gylletanken der ikke kan tømmes. Der køres gylle ud i februar og marts. Gyllen køres ud med nedfælder. 23

24 Opbevaringskapacitet for gylle Beholder Opført Sidst kontrolleret Størrelse Kanaler i stalde 980 m³ Gylletank m³ I alt m³ Gyllebeholderne har dykket indløb. Der føres logbog over flyderlaget. Foder Der benyttes kun færdigfoder, fra foderstoffirma. Der benyttes enzymet fytase fra BASF i foderblandingerne med 1000 g pr. ton, svarende til 100 % fytasetilsætning, udfra dansk landbrugsrådgivnings vejledning. Harmoniregler Landbrugsjord til rådighed Ejendommens samlede udspredningsareal er oplyst til 53 ha. Derudover er der indgået aftaler om overførsel af husdyrgødning for 109,7 ha. Der er forpagtet 22,5 ha Til udspredning i alt: 179,3 ha. Barklagt i alt: 5,9 ha. Harmoniarealet Med en belastning på 1,4 DE pr. ha og en besætning på 250,0 DE er harmoniarealet beregnet til 178,6 ha. Der modtages ikke husdyrgødning fra andre ejendomme, slam eller andet affald til udspredning på udspredningsarealet. Naturområder Recipientoplande (Oplande til søer- og vandløb). 179,3 ha af udspredningsarealet ligger i oplandet til Mollerup Sø. Arealkrav Ejerkrav ihht. bkg. om husdyrhold og arealkrav 25 % af harmoniarealet DE 21,43 ha 60 % af harmoniarealet DE 55,71 ha 100 % af harmoniarealet DE 0,00 ha Arealkrav 77,14 ha Efter sammenlægningen vil arealkravet være på 77,14 ha. Arealkravet er reduceret til 52 ha p.g.a. tinglyste forpagtningsaftaler og husdyrgødningsaftaler. 24

25 Virksomhedens indretning Se bilag 2. Ressourceforbrug Årligt forbrug Før Efter Drikkevand og vaskevand, drift m³ m³ Vand til markvanding 0 m³ 0 m³ Fyringsolie/Dieselolie l l. El kw kw Opgørelse over transporter i forbindelse med driften Antal transporter Tidspunkt Tilkørsel af smågrise hver 14. dag 8-16 Slagtegrise ugentlig 5-11 Døde dyr hver 14. dag 7-19 Foderstoffer 1 gang ugentlig 7 16 Fyringsolie/Diesel 4 gange årligt 7 16 Der er ingen gylletransporter over 10 km. Skadedyr Der anvendes rovfluer til bekæmpelse af fluer. DLG benyttes til rottebekæmpelse på ejendommen. Affald Der er ikke affaldscontainer til blandet brændbart erhvervsaffald. Ejendommen er tilmeldt kommunens renovationsordning. Derudover samles mindre mængder skrot. Farligt affald Der opbevares ikke spildolie, oliefiltre, akkumulatorer eller andre kemikalier på Buksager 1. Medicinrester afleveres på Kåstrup genbrugsplads. Døde dyr Døde dyr opbevares indtil afhentning under kadaveroverdækning. Dyrene afhentes af DAKA. Sprøjtemidler Der opbevares ingen sprøjtemidler på ejendommen. Der foretages ingen sprøjtning fra ejendommen Buksager 1. Medicin Medicin opbevares i aflåst køleskab i stalden. 25

26 Kunstgødning Kunstgødning indkøbes efter behov og oplagres ikke. Olie og kemikalier Udendørs olietank til fyringsolie fra Tanken står på gårdpladsen. Den er på 1200 l. Spildevand Spildevand fra husholdningen ledes via trixtank til nedsivning, sammen med toilet i staldbygningen. Overfladevand fra alle bygninger og befæstede arealer der ikke ledes til gylletank nedsives 200 m nord for ejendommen. Der afledes ikke noget overfladevand til vandløb, herunder markdræn. 26

27 Bilag 1a. Kort over ejendommen, med afstand til naboer. 27

28 Bilag 1b. Kort over ejendommen, med afstand til vandløb, byzone og vandboringer. 28

29 Bilag 2. Driftsbygninger og ventilation Ventilationsanlæg I bygning 3 og 5 er der undertryksanlæg. I bygning 6 og 7 er der diffus undertryksanlæg. Virksomhedens indretning Bygninger og anlæg på ejendommen Buksager 1. (nr. henviser til plantegning på næste side) 1. Stuehus 358 m 2 2. Skur 87 m 2 3. Slagtesvinestald med 510 stipladser 546 m 2 4. Halmlade 800 m 2 5. Slagtesvinestald med 500 stipladser 740 m 2 6. Slagtesvinestald med 600 stipladser 540 m 2 7 Slagtesvinestald med 600 stipladser 540 m 2 8 Maskinhus 285 m 2 9 Kornlade 512 m 2 10 Gyllebeholder m³ 29

30 Beliggenhedsplan for ejendommen Buksager 1 30

31 Bilag 3a. Spildevandsafløb. 31

32 Bilag 3b. Spildevandsafløb til regnvandsbassin. 32

33 Bilag 4. Kontrol af støjgrænser Tilsynsmyndigheden kan stille krav om, at virksomheden for egen regning dokumenterer, at de stillede støjkrav er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at dette er nødvendigt. Dette kan dog maksimalt kræves én gang årligt, med mindre der er tale om en overskridelse af støjgrænserne. Målingerne/beregningerne skal foretages, når virksomhedens støjemission er maksimal under normale driftsforhold og foretages i overensstemmelse med de retningslinier, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder og i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1993 om beregning af støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK, SWEDAC eller andre akkrediterede organer godkendt af EAL (European Cooperation for Accrediation of Laboratories) til at udføre Miljømåling ekstern støj eller laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af DELTA til at udføre disse målinger. Resultaterne skal straks efter modtagelsen fremsendes til tilsynsmyndigheden og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder/forudsætninger, hvorunder de er fremkommet. Målepunkterne/beregningspunkterne skal forinden målingernes/beregningernes gennemførelse godkendes af tilsynsmyndigheden. Såfremt målingerne/beregningerne viser, at grænseværdierne overskrides, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger og ved fornyet målinger/beregninger dokumentere, at grænseværdierne overholdes. 33

34 Bilag 5. Grundlag for vilkår og lovgivning Vilkår Godkendelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer: Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder Vejledning nr. 4/1997 om miljøgodkendelse af husdyrbrug Vejledning nr. 6/1997 om kontrol af gyllebeholdere Vejledning om logbog for beholdere med flydende husdyrgødning Vejledning nr. 7/1993 om Erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.m. Vejledning nr. 3/1994 om tilsyn med landbrug Vejledning nr. 12/1992 Om Håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven samt Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK Lovgivning Udover vilkårene i nærværende miljøgodkendelse er virksomheden underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser. Udover Lov om miljøbeskyttelse, jf. Bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer, kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for virksomheden: Bek. nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed Bek. nr. 619 af 27. juni 2000 om affald Bek. nr. 814 af 13. juli 2006 om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. med senere ændringer Bek. nr. 824 af 2. oktober 2002 om husdyrhold og arealkrav Bek. nr. 723 af 12. december 1997 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand. Bek. nr. 360 af 24. maj 1993 om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler samt ændringer heraf Bek. nr. 241 af 27. april 1998 om bekæmpelsesmidler samt ændringer heraf. Bek. nr. 633 af 27. juni 2005 Olietankbekendtgørelsen Spøttrup Kommunes regulativ for erhvervsaffald Det skal understreges, at reglerne kun er gældende, så længe de tilgrundliggende bestemmelser gælder. Der kan tilsvarende i fremtiden vedtages nye bestemmelser som vil kunne medføre andre regler for virksomhedens aktiviteter. 34

35 Bilag 6. Handlingsplan i tilfælde af gylleudslip. 35

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum v/frank Jessen, Sejstrupvej 13, 7840 Ørum, efter 12, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009. Meddelt d. 9. september 2013 Tillæg til godkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af svineproduktionen Hougaard Svineproduktion a/s på Brøndum Kirkevej 22a Brøndum 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse af svineproduktionen Hougaard Svineproduktion a/s på Brøndum Kirkevej 22a Brøndum 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af svineproduktionen Hougaard Svineproduktion a/s på Brøndum Kirkevej 22a Brøndum 7860 Spøttrup Brøndum Kirkevej Hemvej v/goul a/s Dalgårdsvej 11 Brøndum 7860 Spøttrup Godkendelse af virksomhed

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Miljøgodkendelse af svineproduktionen. Aakjærsvej 34 Breum 7870 Roslev. v/gdr. Johan Kjær Aakjærsvej 34 Breum 7870 Roslev

Miljøgodkendelse af svineproduktionen. Aakjærsvej 34 Breum 7870 Roslev. v/gdr. Johan Kjær Aakjærsvej 34 Breum 7870 Roslev Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Aakjærsvej 34 Breum 7870 Roslev v/gdr. Johan Kjær Aakjærsvej 34 Breum 7870 Roslev Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven (lov

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune. Jan og Johanne Jacobsen Overgårdsvej 2 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 10-07-2015 / 09.17.60-K08-23-15

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup STENLILLE KOMMUNE Hovedgaden 60, 4295 Stenlille, tlf. 57 89 42 00, fax 57 89 42 69, gironr. 505 98 87, CVR-nr. 70261413 E-mail:post@stenlille.dk, Internet hjemmeside: www.stenlille.dk Udvalget for Teknik

Læs mere

Miljøgodkendelse af svineproduktionen på. Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev. v/michael Mulvad Madsen Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev

Miljøgodkendelse af svineproduktionen på. Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev. v/michael Mulvad Madsen Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev v/michael Mulvad Madsen Vihøjvej 2 Grinderslev 7870 Roslev Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse. af svineproduktionen. Ginnerupvej 19 Krejbjerg 7860 Spøttrup. v/bjarne Krogh Sørensen Ginnerupvej 19 Krejbjerg 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse. af svineproduktionen. Ginnerupvej 19 Krejbjerg 7860 Spøttrup. v/bjarne Krogh Sørensen Ginnerupvej 19 Krejbjerg 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Ginnerupvej 19 Krejbjerg 7860 Spøttrup v/bjarne Krogh Sørensen Ginnerupvej 19 Krejbjerg 7860 Spøttrup Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015.

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den udført miljøtilsyn på Hedebyvej Kibæk.

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den udført miljøtilsyn på Hedebyvej Kibæk. TEKNIK OG MILJØ Flemming Vile Jensen Hedebyvej 4 6933 Kibæk CVR-nr.: 26189020 P-nr.: 1003908792 CHR-nr.: 96831 Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser Miljøgodkendelse fra 2007 Tillæg 1 fra

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Maria og Jens Lie jenslie@live.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 15. september 2015 Center for

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Preben Dahl Jørgensen Koltvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Rettrup Kærvej 21 7800 Skive v/jan Henrik Have Næsbækvej 4 7860 Spøttrup Dokid.: 968119 Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 1. Ejendommen Navn: Landbrug Plus APS. Kontaktperson:

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: St. Vognsbæk Vognsbækvej 42 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Slustrupvej

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer 1 - - følgebrev til miljøtilsyn 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CLAUS NØRGAARD LINDE Miljøtilsyn på, Kommune har d. 16. december

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Kim Langgaard Jensen Hindselsvej Thyholm. Miljøtilsyn på Hindselsvej 6, 7790 Thyholm

Kim Langgaard Jensen Hindselsvej Thyholm. Miljøtilsyn på Hindselsvej 6, 7790 Thyholm 1 - - følgebrev miljøtilsyn 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Jensen Miljøtilsyn på, Struer Kommune har d. 18. december 2015 gennemført

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense Ny silo Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense 13. marts 2014 Afgørelse vedr. opførelse kornsilo på ejendommen beliggende Bladstrupvej 94, 5400 Bogense. Nordfyns Kommune har

Læs mere

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Bilag Miljøstyrelsens vejledende vilkår for overjordiske olietanke under 200.000 l på erhvervsvirksomheder. 16. december 2008 Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Som det fremgår af 3, stk.

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Egebjerg Kommune Svendborgvej Vester Skerninge

Egebjerg Kommune Svendborgvej Vester Skerninge Egebjerg Kommune Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Teknik- og Miljøafdeling Torben Styrbæk-Larsen Fruens Have 15 5762 Vester Skerninge Dato: Sagsbehandler Journalnr.: 19. juli 2005 rev. 27.7.2005

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse, Tranemarken 3, 7860 Spøttrup,

Tillæg til miljøgodkendelse, Tranemarken 3, 7860 Spøttrup, Tillæg til miljøgodkendelse, Tranemarken 3, 7860 Spøttrup, Tillæg til godkendelse meddelt den 29. juli 2009 Tillægget er meddelt den 28. november 2013 i Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse omfatter

Læs mere

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes.

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Næstildvej 8 Næstild 7860 Spøttrup

Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Næstildvej 8 Næstild 7860 Spøttrup Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Næstildvej 8 Næstild 7860 Spøttrup Næstildvej v/poul Goul Jensen Næstildvej 8 Næstild 7860 Spøttrup Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Lars Ypkendanz Østkystvejen 416 9340 Aså Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Østkystvejen

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK BJARNE JENSEN Miljøtilsyn på, Kommune har d. 14. juli 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den Bjarne Andersen, Overbæksvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den Bjarne Andersen, Overbæksvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for svinebruget Spøttrup Østergaard Grundvadvej 21, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelsen for svinebruget Spøttrup Østergaard Grundvadvej 21, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelsen for svinebruget Spøttrup Østergaard Grundvadvej 21, 7860 Spøttrup efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SuperBrugsen SuperBrugsen CVR nr.: 18623978 Skovvej 3, 4622 Havdrup P nr.: 1003245455 Tilladelsesdato:

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 19-08-2015 - Anders Nielsen, Gelsåvej 9, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 19-08-2015 - Anders Nielsen, Gelsåvej 9, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jørgen Birkbak birkbak@besked.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 16. oktober 2015 Center for

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Baggrund Randers Kommune har den 24. september 2015 udført miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Stadionvej 15, Knejsted.

Baggrund Randers Kommune har den 24. september 2015 udført miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Stadionvej 15, Knejsted. GÅRDEJER LENE BORG NIELSEN Stadionvej 15 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 07-10-2015 / 09.17.60-K08-34-15

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker Arla Foods amba Holstebro mejeri Hjermvej 24-28 7500 Holstebro Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00213 Ref. amklo Den 3. november 2008 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjermvej

Læs mere

att. Martin Agerskov MARSLUND A/S Langergårdvej Struer Basistilsyn på Hjermvej 90, 7560 Hjerm

att. Martin Agerskov MARSLUND A/S Langergårdvej Struer Basistilsyn på Hjermvej 90, 7560 Hjerm 1 - vej 90 - følgebrev miljøtilsyn 2016 Hører til journalnummer: 09.17.60-K08-29-16 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Udskrevet den

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Krathusevej 1 A, 6330 Padborg

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Krathusevej 1 A, 6330 Padborg Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-02-2016 Sagsnr.: 15/36118 Dok.løbenr.: 42110/16 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: John Sortkær Jsortkaer@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Tuenvej 265 i henhold

Læs mere

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den 11-09-2014 udført miljøtilsyn på Resenborgvej 5 7400 Herning.

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den 11-09-2014 udført miljøtilsyn på Resenborgvej 5 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Per Rosenlund Resenborgvej 5 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8032 miksm@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 15.00.00-P19-29-04 Kontaktperson:

Læs mere

Preben S. Boisen Slustrupvej Frederikskhavn. Miljøtilsyn med Gravensmindevej 20, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Preben S. Boisen Slustrupvej Frederikskhavn. Miljøtilsyn med Gravensmindevej 20, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikskhavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014 Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com Den 3. februar 2014 Vinkelvej 37, 7840 Højslev - Anmeldeordning - 30 - Etablering af betonplads til 5 kalvehytter - Uden nabohøring Skive Kommune

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE.

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE. DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 10 Udvidelse af svineproduktion ved Vipperød Holbæk Kommune Oktober 2006 Ejendommen set fra luften. Dette debatoplæg er Vestsjællands Amts oplæg til en offentlig

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad. Miljøtilsyn med Skævevej 56, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad. Miljøtilsyn med Skævevej 56, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Skævevej

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Henrik Juul Nielsen Hybholtvej 16 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørtoftvej

Læs mere

Finn Nielsen Karupvej Sæby. Miljøtilsyn med Ørhedevej 16, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Finn Nielsen Karupvej Sæby. Miljøtilsyn med Ørhedevej 16, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Finn Nielsen Karupvej 89 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørhedevej 16,

Læs mere

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Finn Rasmussen Kobberholmvej 16 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med minkfarm,

Læs mere

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013.

Lovgrundlag Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Nr. 497 af 15. maj 2013. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Bilag 1 Parter der er hørt i forbindelse med godkendelsen

Bilag 1 Parter der er hørt i forbindelse med godkendelsen BILAG Bilag 1 Parter der er hørt i forbindelse med godkendelsen Fornavn Efternavn Adresse postnummer By ejer Flemming Clausen Grønmark 1 6470 Sydals ejer nr. 1-3 Per Chresten Schmidt Grønmark 2 6470 Sydals

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget. Sivestedodde 6 8560 Kolind

Miljøgodkendelse af svinebruget. Sivestedodde 6 8560 Kolind Miljøgodkendelse af svinebruget Sivestedodde 6 8560 Kolind Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Sivestedodde 6 8560 Kolind Matrikel nr. Cvr. nr. P-nr. Ejer af ejendommen Driftsansvarlig 1

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

SAGSANSVARLIG Lars Markussen / CHSO

SAGSANSVARLIG Lars Markussen / CHSO Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Søren Holm Lerchenfeldvej 102 4400 Kalundborg DATO 4. december 2008 SAGSNR. 326-2007-33941 SAGSANSVARLIG Lars Markussen / CHSO Plan, byg og miljø Påbud af vilkårsændringer

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Birgit Skovsgaard Burskov1@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 7. september 2015 Center

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke TEKNIK & MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Uno-X Energi Kraftvej 1 3700 Rønne 13. september 2013 Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke 1. Indledning 1.1 Baggrund

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10.

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10. TEKNIK OG MILJØ Miljøservice AS Skjernvej 151 7280 Sønder-Felding Att: [thorkild@miljoeservice.dk] CVR-nr.: 13683891 P-nr.: 1000606116 Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk

Læs mere

Tillæg til arealgodkendelse

Tillæg til arealgodkendelse Teknik og MIljø 15. oktober 2013 Tillæg til arealgodkendelse Udbringningsarealer på Bøstrupvej 32, 4270 Høng Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 11197299 v. Roland Pedersen Bøstrupvej 32 4270 Høng

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere