Side 1 af 20. Projekttitel Ansøger Kommune/ø Indstilling Beskrivelse. Familie og Samfund Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 20. Projekttitel Ansøger Kommune/ø Indstilling Beskrivelse. Familie og Samfund Midtjylland"

Transkript

1 Projekttitel Ansøger Kommune/ø Indstilling Beskrivelse "Vi kan bruge hinanden" - generationsmøde i skolen Familie og Samfund Midtjylland Hedensted Projektets formål er at sætte fokus på lokalområdets muligheder for samarbejde mellem skolen og foreninger. I projektet inddrages frivillige ældre i skolens nuværende aktiviteter og som udviklere af nye tiltag med udgangspunkt i de ældres færdigheder. Målet er at opbygge relationer, styrke lokalsamfundet og bidrage til bedre relationer mellem generationerne. Projektets konkrete aktiviteter er: (a) afholdelse af indledende workshop, (b) aktiviteter på skolerne og (c) udarbejdelse af et idékatalog med en drejebog for lignende forløb. Landet og byen i huset Huset i Asnæs Odsherred Projektets formål er at give lokalområdets børn og unge en unik mulighed for at udforske kunstbegrebet og få en ny forståelse for kunstnerisk sanselighed og rumlige sammenhænge. I februar 2016 vil Huset i Asnæs danne ramme om en sanseudstilling med fokus på Land og By, der primært henvender sig til børn og unge. Derudover planlægges et workshopforløb for kommunens børn og unge. Udstillingen forventes desuden at kunne tiltrække turister til området. Nye multifunktionelle faciliteter for skoler, børnehaver og foreninger Fabjerg Spejderne Lemvig Formålet med projektet er at afdække mulighederne for, hvordan skoler, børnehaver og foreninger kan arbejde sammen om at etablere og drive fælles faciliteter i tyndt befolkede områder. Konkret ønsker man i området omkring Fabjerg at drive et nyt fælles "friluftsknudepunkt" med faciliteter som en række forskellige aktører kan anvende. I dette projekt skal det således afdækkes, hvilke faciliteter der er behov for, og hvordan de bedst indrettes. Videnindsamlingen skal munde ud i en konkret projektbeskrivelse. Side 1 af 20

2 Karriere på kanten - udfold dit talent i Thy og på Mors Thy Erhvervsforum Thisted og Morsø Thy Erhvervsforum har i samarbejde med Thisted og Morsø Kommune søsat projektet "Karriere på kanten", hvor målet er at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft i Thy og på Mors. De tre partnere har sammen finansieret en projektlederstilling. Projektet har tre indsatsområder: i)tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, ii)oprustning af virksomhederne og iii) fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft. Projektet involverer en række aktiviteter: a) Arrangement for beta-beboeres familier samt håndholdt rådgivning, b)lokale friluftsevents som løftestang for tiltrækning og fastholdelse, c) tilbageflyttere - en uudnyttet ressource, d) formidling af de gode historier. Bonderøv i Børnehøjde 4H Flere forskellige Formålet med projektet er at etablere lokalt forankrede "udeskoler", der skal bruge naturen og opnå læring gennem praktiske erfaringer. Lokale børn og unge inddrages i at tænke nyskabende fritidstilbud, der sikrer høj grad af brugerinddragelse og samtidig baner vejen for ny foreningsog organisationstænkning. Aktiviteterne vil hovedsageligt falde indenfor natur- og friluftsliv. Ud i det fri Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerland Projektets overordnede formål er at styrke brugen af Vesthimmerlands fantastiske natur- og kulturmiljøer som et potentiale for forskellige former for friluftsaktiviteter og dermed som en drivkraft for lokal bosætning og for en øget turisme samt for en stærkere erhvervsudvikling i landsdelen. I projektet skal produceres materiale (bog og DVD), der i billede og tekst synliggør, hvordan Vesthimmerland udgør et fantastisk rum for oplevelser og aktiviteter til lands, til vands og i luften. Projektets mål er: i) at gøre de mange golfturister opmærksomme på at Vesthimmerland indeholder andre oplevelser, ii) at gennemføre en kampagne i Norge og iii) at gøre arrangører af forenings- og turistrejser for grupper af personer i Danmark opmærksom på Vesthimmerland som turistmål. Side 2 af 20

3 Udvikling og formidling af pilgrimsvandring på Lolland- Falster Udvikling og bosætning i Sundby Mors på baggrund af søsports- og friluftsaktiviteter ved Vilsundbroen Den erhvervsdrivende fond Refugiet Lolland- Falster Sundby Mors Havn (i samarbejde med Sundby Mors Samvirke) Lolland og Guldborgsund Ansøgningen vedrører delprojekt 2 af det overordnede projekt om realisering af et pilgrimscenter og etablering af en klosterrute som en ny rekreativ og kontemplativ vandremulighed på Lolland-Falster. Projektet har fokus på udvikling og tilrettelæggelse af ruter og formidling og etablering af netværk mellem relevante aktører på Lolland- Falster. Projektet vil medvirke til at aktivere og koble en række mindre attraktioner, overnatningssteder, naturområder og andre aktører under et fælles tema. Det forventes, at den overordnede satsning med pilgrimscenter og pilgrimsrute vil kunne tiltrække turister og dermed skabe udvikling i dette erhverv i området med arbejdspladser til følge. Morsø og Thisted Projektet har to overordnede formål: i) at udarbejde en udviklingsstrategi og masterplan for udviklingen i Sundby Mors og ii) udvikle en strategi for udvikling af samarbejde mellem de to byer - Vest Vilsund og Sundby Mors. I udviklingsstrategierne skal der blandt andet i en analyse fokuseres på mulighederne for udvikling af søsports- og friluftsaktiviteter omkring Vilsundbroen. Projektets konkrete aktiviteter er: borgermøder, mobilisering af borgere i arbejdsgrupper, mobilisering af bestyrelserne i de to byers foreningsliv, samarbejde med proceskonsulent(er) og mobilisering af lokale ildsjæle som tovholdere. Side 3 af 20

4 Et grønt partnerskab om formidling, faciliteter og tilgængelighed på Tunø Gjern almennyttige udviklingsselskab - værktøj til landsbyudvikling Odder Kommune Odder Formålet med projektet er at øge antallet af besøgende på Tunø. Lokale foreninger på Tunø har taget initiativ til dannelsen af et lokalt grønt partnerskab, der har til formål at etablere nye friluftsfaciliteter og formidling. Projektet omfatter følgende tiltag: grillhytte med overnatnings- og undervisningsmuligheder (shelters) samt toilet, udsigtstårn, naturlegeplads, grejbank med udstyr til friluftsaktiviteter, etablering af 7 campinghytter, forbedring af faciliteter og arealer på havnen og afmærkning af stinet på øen. Desuden etableres en række formidlingsfaciliteter i form af tavler, kortborde mv. Gjern Lokalråd Silkeborg Projektets formål er at udvikle et lokalt baseret professionelt almennyttigt udviklingsselskab. Selskabet vi fungere som et økonomisk, juridisk og organisatorisk værktøj, der kan varetage borgernes ønsker til udvikling i byrummet, rekreative arealer, tomme bygninger, byfornyelse, sociale og kulturelle mødesteder mv., som kan få nye borgere til at bosætte sig i Gjern. Samtidig styrkes den organisatoriske sammenhængskraft i Gjern, så idéerne kan løftes til konkret handling i form af samarbejde mellem forskellige organisationer og foreninger. Projektets aktiviteter er: borgermøde, etablering og drift af netportal, etablering af Gjern almennyttige udviklingsselskabs repræsentantskab, gennemførelse af workshops, dannelse af forretningsudvalg, udarbejdelse af strategisk udviklingsplan, skitsering af projektudvikling for midtbyen og bynaturpark, fundraising, præsentation for Silkeborg Kommune samt udarbejdelse af nyhedsbreve. Side 4 af 20

5 Demokratisk Iværksætteri - Demokratisk handling, der giver forvandling i og uden for efterskolen Efterskoleforeningen Efterskoler i fire landdistriktsområder Forsøgsprojektet er et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og Landdistrikternes Fællesråd og har til formål at styrke demokratiundervisningen på efterskoler samt udvikle konkrete samarbejder mellem efterskolen og lokalsamfundet til gavn for begge parter. I projektet gennemføres demokratiske iværksætter-pilotprojekter mellem ca. 8 efterskoler og lokalsamfund i 4 landdistriktsområder. Derudover indeholder projektet følgende aktiviteter: Dokumentation af forløbene, kickoffmøde, afholdelse af demokratisk iværksættermesse og udarbejdelse af vejledningsmateriale for lignende samarbejder. Projektets målgruppe er elever og lærere på skolerne samt medlemmer af lokalforeninger og lokalråd. Gode naboskaber gennem lokal udvikling Lemvig Kommune Lemvig Med projektet ønsker Lemvig Kommune at udvikle de nødvendige redskaber, der sikrer, at boligmassen forbedres og bosætning øges, men samtidig at der lokalt udvikles strategier og planer, der imødekommer bysamfundets arvemasse af tæt naboskab, fælles interesser, møder i forsamlingshuset/idrætsforeningen og børns leg og samvær. Konkret vil der i projektet blive arbejdet med nytænkende borgerinddragelse og dialog med afsæt i de boligsociale udfordringer, der gør sig gældende i kommunen, og der vil blive udarbejdet lokale fritidsstrategier og handlingsplaner. Side 5 af 20

6 Sløjfen i Ejstrupholm Håndværker- og Borgerforeningen Ikast-Brande Formålet med projektet er at skabe bedre liv, sundhed, fællesskab, socialt samvær og øget bosætning. Produktet er et moderne lystanlæg for bevægelse. Projektet etablerer et funktionsåbent anlæg til forskellige aktiviteter og arbejder i den forbindelse på at binde eksisterende institutioner (skole, efterskole, foreninger og lokalsamfund) sammen i et fælles projekt. I fase 1 skabes "Det røde bånd", som er et område for leg og træning i ufremkommeligt terræn. I fase 2 skabes "Det blå bånd" med høj tilgængelighed og ligeledes plads til træning, leg og socialt samvær. Bag projektet står en bred kreds af aktører bestående af Ejstrupholm Lokalråd, Ejstrupholm Motion & Fitness, Ejstrupholm Skole og Midtjysk Efterskole. Landsbyen som fortælling, som sted og som udgangspunkt Aalborg Kommune Aalborg Formålet med projektet er at styrke landbyers identitet, skabe grundlag for nye aktiviteter, styrke oplevelsesøkonomien lokalt og styrke bosætningen. Udgangspunktet er, at landsbyerne har forskellige historier, som er identitetsskabende og omhandler egnens udvikling, men er i fare for at blive glemt. Projektet vil genoplive disse historier og traditioner som grundlag for nye oplevelses- og aktivitetsmuligheder. Produktet er en samlet formidling af kultur- og naturhistorie i Aalborg Fjordland med udgangspunkt i de 12 landsbyer. Aalborg Kommune ansøger i samarbejde med 12 landsbyer i Aalborg Fjordland, Nordjyllands Historiske Museum, Aalborg Stadsarkiv og Visit Aalborg. Historierne fra de 12 landsbyer bearbejdes og formidles via 12 tavler i landsbyerne, som giver indblik i lokalhistorien og beskriver, hvor historien kan opleves i landsbyen eller landskabet. Derudover indgår det som et led i projektet, at der skal etableres et rekreativt rutenet til at forbinde landsbyer og lokale seværdigheder samt støttepunkter (ly, toiletter, primitiv overnatning etc.). Denne del er dog ikke støttet af Landdistriktspuljen. Side 6 af 20

7 Lysegrøn Ø-festival Lolland-Falster - A great place to live and work Natur og Helse Ø Bornholm Det gode liv - på Lolland Falster! Bornholm Formålet med projektet er at skabe et supplement til Bornholms strategiske branding platform "Bright Green Island" med særligt fokus på at inddrage borgere. Projektets produkt er afholdelse af Den Lysegrønne Ø-festival, der skal afvikles for første gang i september 2015, og det er meningen at festivalen derefter skal afholdes årligt. Målene med festivalen er (a) at styrke det grønne netværk på Bornholm, (b) at synliggøre initiativer for en grøn omstilling og (c) skabe bevidsthed blandt borgere om bæredygtige potentialer. Det skal samlet styrke bæredygtig levevis og branding af Bornholm som Bright Green Island. Projektets konkrete aktiviteter er: En 2-dages festival, hvor dag 1 fokuserer på de tilmeldte ildsjæle, og hvor dag 2 vil fungere som en slags markedsplads, hvor der vil være åbent for alle borgere og interessenter. Fejø Projektets målgruppe er indvandrere, der flytter til Lolland- Falster (LF). Formålet med projektet er (a) At give indvandrerne en varm modtagelse og at skabe netværk for dem samt fastholde dem i området (b) At koordinere og understøtte de menneskelige ressourcer på LF, som vil byde nye borgere velkomne. (c) At synliggøre, at LF er et åbensindet område. Projektets produkt er et netværk af LFborgere, både etnisk danske og nydanskere, der tager imod og integrerer områdets nyeste tilflyttere med anden etnisk baggrund end dansk. Produktet inkluderer desuden en tydelig formidling af, hvor på LF man kan henvende sig som nytilflyttet nydansker for at blive introduceret til andre LFborgere, kultur- og fritidsaktiviteter, kunst, friluftsliv, lokale fødevarespecialiteter, seværdigheder og events. Der er samtidig fokus på at koble borgere og virksomheder. Projektets konkrete aktiviteter er: Indsamling af data, skabelse af kontakter, netværksaktiviteter, kommunikation og formidling. Side 7 af 20

8 Multihuset i Simmersted - Åbne døre med fællesskab og aktivitet 24-7 D.s.i. Multihus for Simmersted, Maugstrup og omegn Haderslev Kommune Projektet vil etablere et 24-7 tilbud til Multihuset i Simmersted, Maugstrup og omegn, så stedet foruden de eksisterende rammer tilbyder et værested med grobund for socialt samvær, inkluderer nye brugergrupper samt nye rammer, der er imødekommende over for uorganiseret samvær. Formålet er at sikre en fleksibel, funktionel og hyggelig indretning, der indbyder til at benytte faciliteterne til træning eller at komme forbi til en kop kaffe. Der er ligeledes behov at udvikle og revitalisere foreningen med bistand fra professionelle instruktører, så den fremstår moderne og med aktiviteter, der sikrer inddragelse af flere aldersgrupper end de nuværende. Der er særligt fokus på at etablere senioridræt, tværkulturelle aktiviteter samt initiativer, der tiltrækker de årige. Projektets aktiviteter er: 1) Konceptudvikling af et 24/7 tilbud 2) Igangsættelse af nye aktiviteter med professionel bistand samt oplæring af frivillige instruktører 3) Udvikling og afvikling af tværkulturelle arrangementer med fagligt såvel som socialt indhold (fællesspisning/foredrag/sprogcafe etc. ) 4) Etablering og indkøring af et elektronisk låsesystem. Karavanespor, norddjurs.dk Norddjurs Kommune Norddjurs Projektets produkter er (a) En 24-timers karavane i juni 2016, hvor idrætsforeninger, selvorganiserede grupper m.fl. hver især står for en lille etape med fx cykling, ridning, løb, gang, kajak, kørestolsrace mv. Hver etape rammer en landsby undervejs (der er lavet aftaler med 5 landsbyer indtil videre), som laver en fest ud af det. Hver etape rammer desuden et udvalgt naturspot, som indvies som en 'herlighedsplet'. (b) Etablering af blivende spor i form af småfaciliteter til idræt, herlighedspletter og sociale samlingssteder i landsbyerne. Projektets konkrete aktiviteter indebærer en startworkshop, etableringen af en webplatform til dialog og arbejdet med at fastlægge rute, udvælge herlighedspletter, markedsføring og formidling. Side 8 af 20

9 Bagenkop på forkant - naturog kystturisme er vejen frem DGI Faciliteter & Lokaludvikling og Ildsjælene i Bagenkop Langeland Projektet produkt er at udvikle "Ildsjælesporet" (et stisystem, der skal forbinde eksisterende og nye aktiviteter) og et mobilt website relateret til udemotion og friluftsliv for særligt turister i Bagenkop. I projektets første fase udføres en analyse af turismesegmentet i Bagenkop. I projektets anden fase udvikles ildsjælesporet og det mobile website med udgangspunkt i analysen. Projektet tager udgangspunkt i en udviklingsplan, som DGI har lavet for Bagenkop Bylaug og som gennem interviews med lokale borgere, har identificeret, hvilke udviklingsmuligheder, der er i Bagenkop, når det kommer til motion og bevægelse. Potentialet for grønne jobs og erhvervsturisme i landdistrikter Foreningen Act NOW Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Varde, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Lolland, Guldborgsund og Bornholm Projektet vil i første fase kortlægge, hvilke små og mellemstore virksomheder, der findes inden for grøn teknologi i 10 udvalgte yderområdekommuner. De relevante virksomheder identificeres med hjælp fra erhvervscentre og kommuner. I anden fase skal virksomhedernes matches med andre virksomheder- fra Danmark og udlandet - som kan være potentielle aftagere af deres produkter. Der afholdes netværksmøder og match making-konference, og ansøger vil derefter stå for at følge op på de nye partnerskaber og assistere med samarbejdsaftaler og lignende. Endelig skal projektet evalueres, og der udarbejdes en rapport med fokus på potentialer på området. Formålet er at skabe vækst i de deltagende små og mellemstore virksomheder, som der eksisterer mange af, men hvoraf få har de fornødne ressourcer til at udvikle sig og vokse. Det forventes at kunne generere nye jobs og at bidrage til erhvervsturismen i de udvalgte områder, idet mange af de store virksomheder findes i udlandet. Side 9 af 20

10 Geopark festival - mere kant end udkant august 2015 Udvikling af Ungdommens Højborg i Idestrup Ny tilbygning til Gundersted Købmandsgård Geopark festival - mere kant end udkant 2015 Idestrup og omegns lokalråd (IOLR) Gundersted Købmandsgård FMBA Odsherred Forsøgsprojektet vil udvikle og etablere et bæredygtigt fundament for en årligt tilbagevendende festivaltradition i Odsherred 'Geopark festival - mere kant end udkant' - en festival for landskab, råvarer, kunst og kulturhistorie. Formålet med projektet er at udvikle et økonomisk-, socialt-, kulturelt- og miljømæssigt bæredygtigt festivalkoncept. På baggrund af to succesfulde festivalafviklinger - 'Odsherred Kulturfestival 2014' og 'Geopark Festival 2014' fusionerer de to festivalorganisationer for at blive en årligt tilbagevendende begivenhed baseret på samarbejde mellem borgere, virksomheder, kunstnere, foreninger og kulturinstitutioner. Festivalen skal være nonprofit, tværæstetisk og har til formål at synliggøre, hvad Odsherred har at byde på inden for kunst, kultur, landskab, råvarer og oplevelser. Festivalen afvikles august Guldborgsund Projektets formål er at bevare et ungdomshus i landsbyen Idestrup. Det nuværende ungdomshus fungerer som et velanset samlingssted for områdets unge mennesker, men bygningen er nedslidt og trænger til renovering. Derfor vil projektet igangsætte følgende aktiviteter: forundersøgelser, skitseforslag til renovering samt udkast til fremtidig driftsplan for huset, der drives af Guldborgsund Ungdomsklubber. Midlerne til selve renoveringen vil senere blive skaffet fra andre kilder. Vesthimmerland Projektets produkt er en genopførsel af en udbygning til Gundersted Købmandsgård. Formålet er derigennem at opretholde et beskæftigelsesprojekt for 17 udviklingshæmmede, der opretholder en aktiv dagligvarehandel i lokalsamfundet. Den nye bygning skal kunne rumme tre funktioner: (a) beskæftigelsesprojekt, (b) iværksættelse af projekt "rugekasse for iværksættere" og (c) være samlingssted i forbindelse med sociale begivenheder. Side 10 af 20

11 Skoleskak i landdistrikter - SIL Foreningen Dansk Skoleskak Guldborgsund og Tønder Projektet vil efteruddanne min. 20 lærere og pædagoger fra landskoler i Guldborgsund og Tønder Kommune i at bruge skoleskak som et redskab i deres arbejde. Ansøger tilbyder et todages efteruddannelsestilbud, skoleskaklæreruddannelsen, men mange landskoler har ikke råd til at sende deres ansatte på kursus, hvilket projektet her vil finansiere. Projektet inkluderer desuden afholdelsen af en række kommunemesterskaber i skoleskak (2 per kommune), som kan bidrage til at brande skolerne og dermed tiltrække beboere til landområderne. Under og efter uddannelsesdagene vil der være fokus på netværksdannelse mellem de deltagende parter, og der iværksættes et rådgivningsforløb mellem Dansk Skoleskak og skolerne, som skal sikre en succesfuld implementering. Skak er koncentrationsfremmende og styrker læring og socialt sammenhold på tværs af klassetrin og sociale skel. Projektholder har tidligere primært arbejdet med skak i social- og integrationsprojekter i storbyerne. Men erfaringer fra udlandet viser, at skoleskak kan være særligt relevant for landskoler, da det er særligt godt at gøre på mindre skoler, og da det er en billig måde at tilføre skolen merværdi på. Side 11 af 20

12 Samarbejdsrelationer og kompetenceløft for Djurslands mindre erhvervsdrivende LAG Djursland Norddjurs og Syddjurs Projektet vil udarbejde et modelkatalog for nye samarbejdsrelationer fx på tværs af netværk og brancher, der skal ses som en fremadrettet værktøjskasse, som erhvervsdrivende i landdistrikter kan blive inspirerede af. Derudover vil der på baggrund af analyser og undersøgelser frembringes mindst tre anbefalinger til, hvordan vilkårene for mindre erhvervsdrivende lokalt og nationalt kan forbedres. Projektets formål er at skabe bedre vilkår for at bevare og skabe arbejdspladser på Djursland inden for brancher, hvor projektholder vurderer, at der er potentiale for synergieffekt ved nye kvalificerede samarbejder. Der tilbydes skræddersyede forløb til de deltagende virksomheder, hvor målet er at skabe formelle og uformelle samarbejdsrelationer og netværk. Projektets aktiviteter ligger ikke på forhånd fast. Projektleder tager kontakt til et antal relevante virksomheder og afdækker deres mål, behov, udfordringer kompetenceniveau og samarbejdsvillighed. Herefter vurderes det, hvilken indsats der passer bedst til den enkelte virksomhed fx mentorordning, samarbejde om konkrete opgaver etc. Alle deltagende virksomheder tilbydes at deltage på tre kompetenceudviklende workshops. Side 12 af 20

13 Luft under lokale vinger DGI Østjylland Syddjurs, Skanderborg, Odder og evt. Randers Projektets formål er at skabe nye outdoor- og fritidsaktiviteter i tre-fire østjyske kommuner (Syddjurs, Skanderborg, Odder og evt. Randers). Det skal ske ved at udpege minimum fire klynger af landsbyer fordelt på de deltagende kommuner. Inden for hver klynge identificerer en projektleder fra DGI områdets stedbunde potentialer i forhold til at skabe fritidsaktiviteter (fx en skov). Derefter afholdes der en række (minimum 12) lokale events, som skal bruges til at rekruttere ildsjæle. Disse organiseres derefter i min. 10 projektgrupper, som skal arbejde med at skabe og udvikle aktiviteter i lokalområdet. Projektet afsluttes i 2017, hvor målet er, (1) at projektet kulminerer i fire store events, (2) at der er skabt seks forankrede aktiviteter, som bliver ved at eksistere, (3) at der udvikles fire planer for nye eller forandring af gamle aktiviteter. Derudover skal der udarbejdes et metodekatalog og afholdes en workshop. DFUNK Ung-til-ung - også for unge flygtninge i landdistrikterne DFUNK - Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk Viborg, Jammerbugt, Næstved, Vordingborg, Sorø, Holstebro, Guldborgsund, Mariagerfjord, Svendborg og Sønderborg Projektet vil videreføre DFUNK's arbejde med ung-til-unggrupper i seks landkommuner, Viborg, Jammerbugt, Næstved, Vordingborg, Sorø og Holstebro. Desuden skal der oprettes grupper i seks nye kommuner, Guldborgsund, Mariagerfjord, Svendborg og Sønderborg samt to, der endnu ikke er udvalgt. DFUNK har ung-til-ung-grupper i i alt 18 kommuner. Det er et koncept, hvor unge frivillige mødes med unge flygtninge omkring en lang række forskellige aktiviteter - fx madlavning og friluftsaktiviteter - typisk et par gange om måneden. Projektet her har særligt fokus på unge flygtninge bosat i landdistrikterne. Formålet er dels at give de unge flygtninge en bedre start på deres liv i Danmark gennem sociale relationer, og dels at sikre, at de ressourcestærke flygtninge bliver boende i landdistrikterne i stedet for at flytte til de større byer. Ung-til-ung-grupperne er knyttet til andre af DFUNK's aktiviteter - en sommerlejr, en lederuddannelse og et rollemodelprojekt, som betyder, at flygtningene selv på sigt kan blive frivillige og hjælpe med integrationen af nye flygtninge. Projektets mål er at få 300 Side 13 af 20

14 unge flygtninge involveret i aktiviteterne og at etablere 12 velfungerende frivilliggrupper med i alt 180 frivillige. Visions- og handleplan for Jels Jels Lokalråd Vejen Projekter vil udarbejde en visions- og handleplan for Jels Lokalråd. Formålet er at få et visionsoplæg, der inddrager idéer, ønsker og forslag fra borgerne i Jels, med fokus på friluftsmuligheder og initiativer, der kan øge bosætningen i området. Visions- og handleplanen vil udgøre et væsentligt værktøj i lokalrådets arbejde. Visions- og handleplanen ønskes udarbejdet i 2015, således at den kan træde i kraft fra Den tidligere Strategi- og Visionsplan , har bl.a. betydet realiseringen af et søbad og et foreningshus i Jels, hvilket tillægges den ambitiøse handleplan. Projektets konkrete aktiviteter er: 1) Et indledende borgermøde, der skal lede til 2) workshops og arbejdsgruppemøder, som endeligt skal munde ud i 3) en samlet visions- og handleplan, der udarbejdes med konsulentbistand. Side 14 af 20

15 Danmarks foretrukne MTBdestination Jammerbugt Kommune Jammerbugt, Aalborg og Rebild Nordjylland har gode rammer for MTB-sporten. DGI har kåret sporene i Svinkløv klitplantage og Rold Skov som hhv. Danmarks bedste og næstbedste MTB-spor. Rebild, Aalborg og Jammerbugt Kommune har tidligere arbejdet med at udvikle MTB-sporten i området, men peger på, at der kan arbejdes meget mere med at få udnyttet det store forretningsmæssige potentiale. Projektet her er et samarbejde mellem de tre kommuner (samt bl.a. Aalborg Universitet, Visit Nordjylland, Visit Denmark, DCU, Powered by Cycling Panorama, som organiseres i en styregruppe), som vil afdække markedet og afprøve produkter. Konkret er projektets indhold: 1) En brugerundersøgelse, 2) Test af produktpakker, 3) Udarbejdelse af turkort og beskrivelser, 4) MTB-konference, 5) Netværksskabende aktiviteter, 6) Opsøgende indsats ift. potentielle kunder og samarbejdspartnere. I omklædningsrummet - idrætshallen i en ny rolle som dynamo og drivkraft for lokalsamfundsudvikling og bosætning LandLabDK Flere kommuner Projektets output er fem helhedsorienterede og konkrete udviklings- eller forretningsplaner for fem idrætshaller beliggende i landdistrikter. Udviklingen af hallerne skal fungere som dynamo og drivkraft for lokal bosætning i landdistrikterne. Derudover udarbejdes en generelt anvendelig værktøjskasse på baggrund af de fem forsøgsprojekter for udvikling af ældre idrætshaller. Projektet har til formål at undersøge mulighederne for en revitalisering af funktion og indhold i de danske idrætshaller, så hallerne også i fremtiden bevarer muligheden for at spille en rolle som centrum og lokalt samlingssted i de mindre lokalsamfund. Selve undersøgelsen er tænkt som et supplement til kommunernes økonomiske analyser, der har betydet mærkbare besparelser på tilskudsområdet, med en konkret og løsningsorienteret tilgang, der, i samarbejde med borgere og brugere, udvikler og inddrager nye aktivitetsmuligheder og partnerskaber. Projektets konkrete aktiviteter og forløb: I samarbejde med bestyrelse og lokale interesser arbejdes der med 1) fem konkrete udviklingsforløb omkring fem idrætshaller både for selvejende og kommunalt Side 15 af 20

16 drevne. Hvert udviklingsforløb tager udgangspunkt i de lokale stedbundne ressourcer, der skal være afsæt for 2) en lokal og specifik forretningsplan for den enkelte idrætshal. 3) udarbejdelse af en generel værktøjskasse. Mit hjem - Dit hjem Børnekulturcenter Trekanten Holstebro Visionen for projektet er at udvikle et kunst- og kulturprojekt, der på nytænkende og afgørende måder sikrer børn og unge en indgangsvinkel til, hvordan kulturen og kunsten muliggør nye perspektiver og fællesskaber. Man vil skabe udfordrende og lærerige kunst- og kulturaktiviteter, der giver børn og unge indsigt i deres kulturelle lokale identitet, såvel som en kreativ udvikling og interesse for de muligheder, kunst åbner op for. Dette skal ske med inddragelse af skole og lokalsamfund. De primære aktiviteter i projektet er: udvikling af en kunst- og kulturudstilling, udarbejdelse af undervisningsmateriale, fremstilling af produkt og formidling, udstilling og fernisering, markedsføring samt etablering af nye samarbejder. Side 16 af 20

17 Mobil grejbank og steder at mødes - Fællesskab og bevægelse til småbørn i Middelfart Kommunes landdistrikter Middelfart Kommune Middelfart Formålet med projektet: Med udgangspunkt i landdistrikternes udviklingsplaner og projekt 'Sundhedsmaskinen' søger projektet at finde nye måder at fremme sundhed, fællesskab og trivsel ved at etablere og afprøve rammer og faciliteter i landdistrikterne, som understøtter sundhed, leg og bevægelse samt lokale fællesskaber blandt børn og børnefamilier. Projektet har to delprodukter: 1. Det vil afprøve muligheder for at etablere børne- og familiemødesteder, som giver mulighed for bevægelse, leg, trivsel og fællesskab i landdistrikterne. Mødestederne kunne fx være aktivitets- eller legespots i naturen eller byrummet, eller indendørs faciliteter målrettet småbørn og deres familier, 2. Det vil desuden udvikle og indkøbe en mobil grejbank - fx en trailer med motorikudstyr - som kan løfte og forny koblingen mellem sundhed, trivsel, leg og bevægelse blandt 0-3-årige i Middelfart Kommunes landdistrikter. Projektet løber over en treårig periode. Samskabelse - vejen til en ny bosætningsindsats? Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Projektet vil styrke bosætningen i den østlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune og opnå erfaringer med en ny model for samarbejde og samskabelse mellem kommunen og de borgergrupper, som aktivt arbejder med bosætningen i deres lokalområde. Bosætningsindsatsen vil tage udgangspunkt i kommunens rekreative frilufts- og fritidsaktiviteter. Det vil konkret ske ved 1. At give borgergrupper et solidt vidensgrundlag for deres bosætningsindsats gennem en række analyser, 2. At gennemføre workshopforløb med borgergrupper og repræsentanter fra kommune, og sætte denne viden i spil i bosætningsplaner, samt påbegynde en borgerdrevet implementering og 3. At dokumentere projektets erfaringer i en håndbog til gavn for andre borgergrupper i og uden for Ringkøbing-Skjern Kommune. Side 17 af 20

18 Åbne Havne på Mors Morsø Kommune Morsø I projektet vil Morsø Kommune i samarbejde med Morsø Turistforening og fem lokale havne udvikle et oplevelsestilbud i form af en event for sejlere og autocamperturister kaldet 'Åbne Havne' med henblik på at udnytte havnenes potentiale og med det formål at generere en øget turisme på Mors. De lokale havne udvikler aktiviteter til programmet, der gennemføres en særskilt fælles aktivitet, en markedsføringsindsats samt en målgruppeanalyse og udviklingsplan for eventen. Eventen blev afholdt for første gang i 2014, og med eventen i 2015 ønskes deltagelse fra flere sejlende gæster. Økologiske Værdikæder på Djursland Kalø Økologiske Landbrugsskole Norddjurs og Syddjurs Projektet vil udarbejde en model, der nytænker den måde, hvorpå danske landbrugsprodukter afsættes, hvordan producenter og forbrugere kobles tættere sammen i processen, samt hvordan der skabes mere opmærksomhed i lokalsamfundet omkring de værdier, der ligger i at udnytte lokale råvarer. Turisterhvervet, herunder turismen på Djursland samt sommerhusgæster, indtænkes endvidere i denne model. På sigt er målet med projektet, at der skabes innovative arbejdspladser inden for nicheerhverv i landbrug og turisme, at der dannes nye netværk på tværs af hele værdikæden og at øge afsætningen af økologiske landbrugsprodukter. Projektets konkrete aktiviteter er: 1. En analyse af værdikæden for økologiske produkters vej fra jord til bord på baggrund af en bred interessentinddragelse, 2. Udarbejdelse af handlingsplan for etablering af lokale netværk samt afvikling af 8 tematiske workshops, 3. Model udarbejdes på baggrund af evaluering af workshops og med henblik på implementering på Kalø Økologiske Landbrugsskole. Side 18 af 20

19 Friluftsliv og motion for turister og beboere i landsbysamarbejdet Fjordklyngen Landsby App Skringstrup Kultur- og Forsamlingshus Lokalrådet i Lemvig Kommune Viborg I projektet udvikles et partnerskab mellem erhvervsvirksomheder, foreningsliv og de seks involverede landsbysamfund med henblik på at etablere en fjordpark, hvor lokale beboere samt turister får en forbedret adgang til frilufts- og udendørs fritidsaktiviteter. Konkret vil projektet 1) kortlægge nuværende og potentielle erhvervsaktiviteter inden for udbuddet af friluftsaktiviteter, ikkeerhvervsafhængige friluftsaktiviteter og offentligt tilgængelige sportsfaciliteter, 2) afholde to workshops for interessenter om udvikling af områdets friluftsliv, 3) udarbejde udviklingsplan for 'Aktivt friluftsliv i Fjordklyngen - et værktøj for landsbysamarbejdet i Fjordklyngen', 4) indlede forhandling med lodsejere mhp. realisering af udviklingsplan, 5) etablere forsøg med borgerdrevet udviklingsselskab omkring aktivt friluftsliv, 6) fundraise for udviklingsselskabet, 7) markedsføre projektet på sociale medier. Ansøger forventer at søge om LAG- og fondsmidler til realisering af de fysiske delelementer, som udviklingsplanen peger på. Lemvig Projektet færdigudvikler og implementerer en allerede udviklet prototype af en app, som skal give de 16 lokalområder, der er beliggende i Lemvig Kommune, forbedret adgang til koordinering af aktiviteter og markedsføring. App'en skal kunne benyttes af alle lokalområderne i kommunen med fokus på 1) Information og kommunikation 2) Social Care og 3) Turisme. App'en har til formål at lette den interne kommunikation i lokalområderne, at gøre områdernes mange tilbud overskuelige for turister og lokale borgere, at tænke nyt i forhold til basale servicefaciliteter, at styrke kulturaktiviteter og at fremme samarbejde og fællesskab. Side 19 af 20

20 Starthjælp til Naturfond Gl. Rye Naturfond Gl. Rye Skanderborg Projektet vil videreudvikle og opkvalificere Vision en helhedsplan for Gl. Rye, hvor nærhed til naturen og genopretning af udvalgte naturområder er defineret som kerneområder for den langsigtede byudvikling. Projektet vil hyre en landskabsarkitekt til at opkvalificere helhedsplanen mhp. at kunne søge den tilstrækkelige kapital til at kunne gennemføre projektet, der har et samlet budget på 4 mio. kr. Fonden vil med afsæt i helhedsplanen bl.a. søge at fremtidssikre området mht. naturpleje og offentlig adgang ved at erhverve ca. 17 hektar af Lyngbakkerne, der ligger tæt ved landsbyen Gl. Rye. Her vil fonden bl.a. etablere publikumsfaciliteter og formidling af områdets kulturhistorie. Det overordnede formål med projektet er at gøre Gl. Rye til et attraktivt område i yderkanten af Skanderborg Kommune for nuværende og kommende borgere. Side 20 af 20

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborg Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborgs temaer / indsatsområder Gode vilkår for det gode liv Erhverv og nye jobs Sundhed og oplevelser Natur,

Læs mere