Side 1 af 20. Projekttitel Ansøger Kommune/ø Indstilling Beskrivelse. Familie og Samfund Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 20. Projekttitel Ansøger Kommune/ø Indstilling Beskrivelse. Familie og Samfund Midtjylland"

Transkript

1 Projekttitel Ansøger Kommune/ø Indstilling Beskrivelse "Vi kan bruge hinanden" - generationsmøde i skolen Familie og Samfund Midtjylland Hedensted Projektets formål er at sætte fokus på lokalområdets muligheder for samarbejde mellem skolen og foreninger. I projektet inddrages frivillige ældre i skolens nuværende aktiviteter og som udviklere af nye tiltag med udgangspunkt i de ældres færdigheder. Målet er at opbygge relationer, styrke lokalsamfundet og bidrage til bedre relationer mellem generationerne. Projektets konkrete aktiviteter er: (a) afholdelse af indledende workshop, (b) aktiviteter på skolerne og (c) udarbejdelse af et idékatalog med en drejebog for lignende forløb. Landet og byen i huset Huset i Asnæs Odsherred Projektets formål er at give lokalområdets børn og unge en unik mulighed for at udforske kunstbegrebet og få en ny forståelse for kunstnerisk sanselighed og rumlige sammenhænge. I februar 2016 vil Huset i Asnæs danne ramme om en sanseudstilling med fokus på Land og By, der primært henvender sig til børn og unge. Derudover planlægges et workshopforløb for kommunens børn og unge. Udstillingen forventes desuden at kunne tiltrække turister til området. Nye multifunktionelle faciliteter for skoler, børnehaver og foreninger Fabjerg Spejderne Lemvig Formålet med projektet er at afdække mulighederne for, hvordan skoler, børnehaver og foreninger kan arbejde sammen om at etablere og drive fælles faciliteter i tyndt befolkede områder. Konkret ønsker man i området omkring Fabjerg at drive et nyt fælles "friluftsknudepunkt" med faciliteter som en række forskellige aktører kan anvende. I dette projekt skal det således afdækkes, hvilke faciliteter der er behov for, og hvordan de bedst indrettes. Videnindsamlingen skal munde ud i en konkret projektbeskrivelse. Side 1 af 20

2 Karriere på kanten - udfold dit talent i Thy og på Mors Thy Erhvervsforum Thisted og Morsø Thy Erhvervsforum har i samarbejde med Thisted og Morsø Kommune søsat projektet "Karriere på kanten", hvor målet er at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft i Thy og på Mors. De tre partnere har sammen finansieret en projektlederstilling. Projektet har tre indsatsområder: i)tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, ii)oprustning af virksomhederne og iii) fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft. Projektet involverer en række aktiviteter: a) Arrangement for beta-beboeres familier samt håndholdt rådgivning, b)lokale friluftsevents som løftestang for tiltrækning og fastholdelse, c) tilbageflyttere - en uudnyttet ressource, d) formidling af de gode historier. Bonderøv i Børnehøjde 4H Flere forskellige Formålet med projektet er at etablere lokalt forankrede "udeskoler", der skal bruge naturen og opnå læring gennem praktiske erfaringer. Lokale børn og unge inddrages i at tænke nyskabende fritidstilbud, der sikrer høj grad af brugerinddragelse og samtidig baner vejen for ny foreningsog organisationstænkning. Aktiviteterne vil hovedsageligt falde indenfor natur- og friluftsliv. Ud i det fri Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerland Projektets overordnede formål er at styrke brugen af Vesthimmerlands fantastiske natur- og kulturmiljøer som et potentiale for forskellige former for friluftsaktiviteter og dermed som en drivkraft for lokal bosætning og for en øget turisme samt for en stærkere erhvervsudvikling i landsdelen. I projektet skal produceres materiale (bog og DVD), der i billede og tekst synliggør, hvordan Vesthimmerland udgør et fantastisk rum for oplevelser og aktiviteter til lands, til vands og i luften. Projektets mål er: i) at gøre de mange golfturister opmærksomme på at Vesthimmerland indeholder andre oplevelser, ii) at gennemføre en kampagne i Norge og iii) at gøre arrangører af forenings- og turistrejser for grupper af personer i Danmark opmærksom på Vesthimmerland som turistmål. Side 2 af 20

3 Udvikling og formidling af pilgrimsvandring på Lolland- Falster Udvikling og bosætning i Sundby Mors på baggrund af søsports- og friluftsaktiviteter ved Vilsundbroen Den erhvervsdrivende fond Refugiet Lolland- Falster Sundby Mors Havn (i samarbejde med Sundby Mors Samvirke) Lolland og Guldborgsund Ansøgningen vedrører delprojekt 2 af det overordnede projekt om realisering af et pilgrimscenter og etablering af en klosterrute som en ny rekreativ og kontemplativ vandremulighed på Lolland-Falster. Projektet har fokus på udvikling og tilrettelæggelse af ruter og formidling og etablering af netværk mellem relevante aktører på Lolland- Falster. Projektet vil medvirke til at aktivere og koble en række mindre attraktioner, overnatningssteder, naturområder og andre aktører under et fælles tema. Det forventes, at den overordnede satsning med pilgrimscenter og pilgrimsrute vil kunne tiltrække turister og dermed skabe udvikling i dette erhverv i området med arbejdspladser til følge. Morsø og Thisted Projektet har to overordnede formål: i) at udarbejde en udviklingsstrategi og masterplan for udviklingen i Sundby Mors og ii) udvikle en strategi for udvikling af samarbejde mellem de to byer - Vest Vilsund og Sundby Mors. I udviklingsstrategierne skal der blandt andet i en analyse fokuseres på mulighederne for udvikling af søsports- og friluftsaktiviteter omkring Vilsundbroen. Projektets konkrete aktiviteter er: borgermøder, mobilisering af borgere i arbejdsgrupper, mobilisering af bestyrelserne i de to byers foreningsliv, samarbejde med proceskonsulent(er) og mobilisering af lokale ildsjæle som tovholdere. Side 3 af 20

4 Et grønt partnerskab om formidling, faciliteter og tilgængelighed på Tunø Gjern almennyttige udviklingsselskab - værktøj til landsbyudvikling Odder Kommune Odder Formålet med projektet er at øge antallet af besøgende på Tunø. Lokale foreninger på Tunø har taget initiativ til dannelsen af et lokalt grønt partnerskab, der har til formål at etablere nye friluftsfaciliteter og formidling. Projektet omfatter følgende tiltag: grillhytte med overnatnings- og undervisningsmuligheder (shelters) samt toilet, udsigtstårn, naturlegeplads, grejbank med udstyr til friluftsaktiviteter, etablering af 7 campinghytter, forbedring af faciliteter og arealer på havnen og afmærkning af stinet på øen. Desuden etableres en række formidlingsfaciliteter i form af tavler, kortborde mv. Gjern Lokalråd Silkeborg Projektets formål er at udvikle et lokalt baseret professionelt almennyttigt udviklingsselskab. Selskabet vi fungere som et økonomisk, juridisk og organisatorisk værktøj, der kan varetage borgernes ønsker til udvikling i byrummet, rekreative arealer, tomme bygninger, byfornyelse, sociale og kulturelle mødesteder mv., som kan få nye borgere til at bosætte sig i Gjern. Samtidig styrkes den organisatoriske sammenhængskraft i Gjern, så idéerne kan løftes til konkret handling i form af samarbejde mellem forskellige organisationer og foreninger. Projektets aktiviteter er: borgermøde, etablering og drift af netportal, etablering af Gjern almennyttige udviklingsselskabs repræsentantskab, gennemførelse af workshops, dannelse af forretningsudvalg, udarbejdelse af strategisk udviklingsplan, skitsering af projektudvikling for midtbyen og bynaturpark, fundraising, præsentation for Silkeborg Kommune samt udarbejdelse af nyhedsbreve. Side 4 af 20

5 Demokratisk Iværksætteri - Demokratisk handling, der giver forvandling i og uden for efterskolen Efterskoleforeningen Efterskoler i fire landdistriktsområder Forsøgsprojektet er et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og Landdistrikternes Fællesråd og har til formål at styrke demokratiundervisningen på efterskoler samt udvikle konkrete samarbejder mellem efterskolen og lokalsamfundet til gavn for begge parter. I projektet gennemføres demokratiske iværksætter-pilotprojekter mellem ca. 8 efterskoler og lokalsamfund i 4 landdistriktsområder. Derudover indeholder projektet følgende aktiviteter: Dokumentation af forløbene, kickoffmøde, afholdelse af demokratisk iværksættermesse og udarbejdelse af vejledningsmateriale for lignende samarbejder. Projektets målgruppe er elever og lærere på skolerne samt medlemmer af lokalforeninger og lokalråd. Gode naboskaber gennem lokal udvikling Lemvig Kommune Lemvig Med projektet ønsker Lemvig Kommune at udvikle de nødvendige redskaber, der sikrer, at boligmassen forbedres og bosætning øges, men samtidig at der lokalt udvikles strategier og planer, der imødekommer bysamfundets arvemasse af tæt naboskab, fælles interesser, møder i forsamlingshuset/idrætsforeningen og børns leg og samvær. Konkret vil der i projektet blive arbejdet med nytænkende borgerinddragelse og dialog med afsæt i de boligsociale udfordringer, der gør sig gældende i kommunen, og der vil blive udarbejdet lokale fritidsstrategier og handlingsplaner. Side 5 af 20

6 Sløjfen i Ejstrupholm Håndværker- og Borgerforeningen Ikast-Brande Formålet med projektet er at skabe bedre liv, sundhed, fællesskab, socialt samvær og øget bosætning. Produktet er et moderne lystanlæg for bevægelse. Projektet etablerer et funktionsåbent anlæg til forskellige aktiviteter og arbejder i den forbindelse på at binde eksisterende institutioner (skole, efterskole, foreninger og lokalsamfund) sammen i et fælles projekt. I fase 1 skabes "Det røde bånd", som er et område for leg og træning i ufremkommeligt terræn. I fase 2 skabes "Det blå bånd" med høj tilgængelighed og ligeledes plads til træning, leg og socialt samvær. Bag projektet står en bred kreds af aktører bestående af Ejstrupholm Lokalråd, Ejstrupholm Motion & Fitness, Ejstrupholm Skole og Midtjysk Efterskole. Landsbyen som fortælling, som sted og som udgangspunkt Aalborg Kommune Aalborg Formålet med projektet er at styrke landbyers identitet, skabe grundlag for nye aktiviteter, styrke oplevelsesøkonomien lokalt og styrke bosætningen. Udgangspunktet er, at landsbyerne har forskellige historier, som er identitetsskabende og omhandler egnens udvikling, men er i fare for at blive glemt. Projektet vil genoplive disse historier og traditioner som grundlag for nye oplevelses- og aktivitetsmuligheder. Produktet er en samlet formidling af kultur- og naturhistorie i Aalborg Fjordland med udgangspunkt i de 12 landsbyer. Aalborg Kommune ansøger i samarbejde med 12 landsbyer i Aalborg Fjordland, Nordjyllands Historiske Museum, Aalborg Stadsarkiv og Visit Aalborg. Historierne fra de 12 landsbyer bearbejdes og formidles via 12 tavler i landsbyerne, som giver indblik i lokalhistorien og beskriver, hvor historien kan opleves i landsbyen eller landskabet. Derudover indgår det som et led i projektet, at der skal etableres et rekreativt rutenet til at forbinde landsbyer og lokale seværdigheder samt støttepunkter (ly, toiletter, primitiv overnatning etc.). Denne del er dog ikke støttet af Landdistriktspuljen. Side 6 af 20

7 Lysegrøn Ø-festival Lolland-Falster - A great place to live and work Natur og Helse Ø Bornholm Det gode liv - på Lolland Falster! Bornholm Formålet med projektet er at skabe et supplement til Bornholms strategiske branding platform "Bright Green Island" med særligt fokus på at inddrage borgere. Projektets produkt er afholdelse af Den Lysegrønne Ø-festival, der skal afvikles for første gang i september 2015, og det er meningen at festivalen derefter skal afholdes årligt. Målene med festivalen er (a) at styrke det grønne netværk på Bornholm, (b) at synliggøre initiativer for en grøn omstilling og (c) skabe bevidsthed blandt borgere om bæredygtige potentialer. Det skal samlet styrke bæredygtig levevis og branding af Bornholm som Bright Green Island. Projektets konkrete aktiviteter er: En 2-dages festival, hvor dag 1 fokuserer på de tilmeldte ildsjæle, og hvor dag 2 vil fungere som en slags markedsplads, hvor der vil være åbent for alle borgere og interessenter. Fejø Projektets målgruppe er indvandrere, der flytter til Lolland- Falster (LF). Formålet med projektet er (a) At give indvandrerne en varm modtagelse og at skabe netværk for dem samt fastholde dem i området (b) At koordinere og understøtte de menneskelige ressourcer på LF, som vil byde nye borgere velkomne. (c) At synliggøre, at LF er et åbensindet område. Projektets produkt er et netværk af LFborgere, både etnisk danske og nydanskere, der tager imod og integrerer områdets nyeste tilflyttere med anden etnisk baggrund end dansk. Produktet inkluderer desuden en tydelig formidling af, hvor på LF man kan henvende sig som nytilflyttet nydansker for at blive introduceret til andre LFborgere, kultur- og fritidsaktiviteter, kunst, friluftsliv, lokale fødevarespecialiteter, seværdigheder og events. Der er samtidig fokus på at koble borgere og virksomheder. Projektets konkrete aktiviteter er: Indsamling af data, skabelse af kontakter, netværksaktiviteter, kommunikation og formidling. Side 7 af 20

8 Multihuset i Simmersted - Åbne døre med fællesskab og aktivitet 24-7 D.s.i. Multihus for Simmersted, Maugstrup og omegn Haderslev Kommune Projektet vil etablere et 24-7 tilbud til Multihuset i Simmersted, Maugstrup og omegn, så stedet foruden de eksisterende rammer tilbyder et værested med grobund for socialt samvær, inkluderer nye brugergrupper samt nye rammer, der er imødekommende over for uorganiseret samvær. Formålet er at sikre en fleksibel, funktionel og hyggelig indretning, der indbyder til at benytte faciliteterne til træning eller at komme forbi til en kop kaffe. Der er ligeledes behov at udvikle og revitalisere foreningen med bistand fra professionelle instruktører, så den fremstår moderne og med aktiviteter, der sikrer inddragelse af flere aldersgrupper end de nuværende. Der er særligt fokus på at etablere senioridræt, tværkulturelle aktiviteter samt initiativer, der tiltrækker de årige. Projektets aktiviteter er: 1) Konceptudvikling af et 24/7 tilbud 2) Igangsættelse af nye aktiviteter med professionel bistand samt oplæring af frivillige instruktører 3) Udvikling og afvikling af tværkulturelle arrangementer med fagligt såvel som socialt indhold (fællesspisning/foredrag/sprogcafe etc. ) 4) Etablering og indkøring af et elektronisk låsesystem. Karavanespor, norddjurs.dk Norddjurs Kommune Norddjurs Projektets produkter er (a) En 24-timers karavane i juni 2016, hvor idrætsforeninger, selvorganiserede grupper m.fl. hver især står for en lille etape med fx cykling, ridning, løb, gang, kajak, kørestolsrace mv. Hver etape rammer en landsby undervejs (der er lavet aftaler med 5 landsbyer indtil videre), som laver en fest ud af det. Hver etape rammer desuden et udvalgt naturspot, som indvies som en 'herlighedsplet'. (b) Etablering af blivende spor i form af småfaciliteter til idræt, herlighedspletter og sociale samlingssteder i landsbyerne. Projektets konkrete aktiviteter indebærer en startworkshop, etableringen af en webplatform til dialog og arbejdet med at fastlægge rute, udvælge herlighedspletter, markedsføring og formidling. Side 8 af 20

9 Bagenkop på forkant - naturog kystturisme er vejen frem DGI Faciliteter & Lokaludvikling og Ildsjælene i Bagenkop Langeland Projektet produkt er at udvikle "Ildsjælesporet" (et stisystem, der skal forbinde eksisterende og nye aktiviteter) og et mobilt website relateret til udemotion og friluftsliv for særligt turister i Bagenkop. I projektets første fase udføres en analyse af turismesegmentet i Bagenkop. I projektets anden fase udvikles ildsjælesporet og det mobile website med udgangspunkt i analysen. Projektet tager udgangspunkt i en udviklingsplan, som DGI har lavet for Bagenkop Bylaug og som gennem interviews med lokale borgere, har identificeret, hvilke udviklingsmuligheder, der er i Bagenkop, når det kommer til motion og bevægelse. Potentialet for grønne jobs og erhvervsturisme i landdistrikter Foreningen Act NOW Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Varde, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Lolland, Guldborgsund og Bornholm Projektet vil i første fase kortlægge, hvilke små og mellemstore virksomheder, der findes inden for grøn teknologi i 10 udvalgte yderområdekommuner. De relevante virksomheder identificeres med hjælp fra erhvervscentre og kommuner. I anden fase skal virksomhedernes matches med andre virksomheder- fra Danmark og udlandet - som kan være potentielle aftagere af deres produkter. Der afholdes netværksmøder og match making-konference, og ansøger vil derefter stå for at følge op på de nye partnerskaber og assistere med samarbejdsaftaler og lignende. Endelig skal projektet evalueres, og der udarbejdes en rapport med fokus på potentialer på området. Formålet er at skabe vækst i de deltagende små og mellemstore virksomheder, som der eksisterer mange af, men hvoraf få har de fornødne ressourcer til at udvikle sig og vokse. Det forventes at kunne generere nye jobs og at bidrage til erhvervsturismen i de udvalgte områder, idet mange af de store virksomheder findes i udlandet. Side 9 af 20

10 Geopark festival - mere kant end udkant august 2015 Udvikling af Ungdommens Højborg i Idestrup Ny tilbygning til Gundersted Købmandsgård Geopark festival - mere kant end udkant 2015 Idestrup og omegns lokalråd (IOLR) Gundersted Købmandsgård FMBA Odsherred Forsøgsprojektet vil udvikle og etablere et bæredygtigt fundament for en årligt tilbagevendende festivaltradition i Odsherred 'Geopark festival - mere kant end udkant' - en festival for landskab, råvarer, kunst og kulturhistorie. Formålet med projektet er at udvikle et økonomisk-, socialt-, kulturelt- og miljømæssigt bæredygtigt festivalkoncept. På baggrund af to succesfulde festivalafviklinger - 'Odsherred Kulturfestival 2014' og 'Geopark Festival 2014' fusionerer de to festivalorganisationer for at blive en årligt tilbagevendende begivenhed baseret på samarbejde mellem borgere, virksomheder, kunstnere, foreninger og kulturinstitutioner. Festivalen skal være nonprofit, tværæstetisk og har til formål at synliggøre, hvad Odsherred har at byde på inden for kunst, kultur, landskab, råvarer og oplevelser. Festivalen afvikles august Guldborgsund Projektets formål er at bevare et ungdomshus i landsbyen Idestrup. Det nuværende ungdomshus fungerer som et velanset samlingssted for områdets unge mennesker, men bygningen er nedslidt og trænger til renovering. Derfor vil projektet igangsætte følgende aktiviteter: forundersøgelser, skitseforslag til renovering samt udkast til fremtidig driftsplan for huset, der drives af Guldborgsund Ungdomsklubber. Midlerne til selve renoveringen vil senere blive skaffet fra andre kilder. Vesthimmerland Projektets produkt er en genopførsel af en udbygning til Gundersted Købmandsgård. Formålet er derigennem at opretholde et beskæftigelsesprojekt for 17 udviklingshæmmede, der opretholder en aktiv dagligvarehandel i lokalsamfundet. Den nye bygning skal kunne rumme tre funktioner: (a) beskæftigelsesprojekt, (b) iværksættelse af projekt "rugekasse for iværksættere" og (c) være samlingssted i forbindelse med sociale begivenheder. Side 10 af 20

11 Skoleskak i landdistrikter - SIL Foreningen Dansk Skoleskak Guldborgsund og Tønder Projektet vil efteruddanne min. 20 lærere og pædagoger fra landskoler i Guldborgsund og Tønder Kommune i at bruge skoleskak som et redskab i deres arbejde. Ansøger tilbyder et todages efteruddannelsestilbud, skoleskaklæreruddannelsen, men mange landskoler har ikke råd til at sende deres ansatte på kursus, hvilket projektet her vil finansiere. Projektet inkluderer desuden afholdelsen af en række kommunemesterskaber i skoleskak (2 per kommune), som kan bidrage til at brande skolerne og dermed tiltrække beboere til landområderne. Under og efter uddannelsesdagene vil der være fokus på netværksdannelse mellem de deltagende parter, og der iværksættes et rådgivningsforløb mellem Dansk Skoleskak og skolerne, som skal sikre en succesfuld implementering. Skak er koncentrationsfremmende og styrker læring og socialt sammenhold på tværs af klassetrin og sociale skel. Projektholder har tidligere primært arbejdet med skak i social- og integrationsprojekter i storbyerne. Men erfaringer fra udlandet viser, at skoleskak kan være særligt relevant for landskoler, da det er særligt godt at gøre på mindre skoler, og da det er en billig måde at tilføre skolen merværdi på. Side 11 af 20

12 Samarbejdsrelationer og kompetenceløft for Djurslands mindre erhvervsdrivende LAG Djursland Norddjurs og Syddjurs Projektet vil udarbejde et modelkatalog for nye samarbejdsrelationer fx på tværs af netværk og brancher, der skal ses som en fremadrettet værktøjskasse, som erhvervsdrivende i landdistrikter kan blive inspirerede af. Derudover vil der på baggrund af analyser og undersøgelser frembringes mindst tre anbefalinger til, hvordan vilkårene for mindre erhvervsdrivende lokalt og nationalt kan forbedres. Projektets formål er at skabe bedre vilkår for at bevare og skabe arbejdspladser på Djursland inden for brancher, hvor projektholder vurderer, at der er potentiale for synergieffekt ved nye kvalificerede samarbejder. Der tilbydes skræddersyede forløb til de deltagende virksomheder, hvor målet er at skabe formelle og uformelle samarbejdsrelationer og netværk. Projektets aktiviteter ligger ikke på forhånd fast. Projektleder tager kontakt til et antal relevante virksomheder og afdækker deres mål, behov, udfordringer kompetenceniveau og samarbejdsvillighed. Herefter vurderes det, hvilken indsats der passer bedst til den enkelte virksomhed fx mentorordning, samarbejde om konkrete opgaver etc. Alle deltagende virksomheder tilbydes at deltage på tre kompetenceudviklende workshops. Side 12 af 20

13 Luft under lokale vinger DGI Østjylland Syddjurs, Skanderborg, Odder og evt. Randers Projektets formål er at skabe nye outdoor- og fritidsaktiviteter i tre-fire østjyske kommuner (Syddjurs, Skanderborg, Odder og evt. Randers). Det skal ske ved at udpege minimum fire klynger af landsbyer fordelt på de deltagende kommuner. Inden for hver klynge identificerer en projektleder fra DGI områdets stedbunde potentialer i forhold til at skabe fritidsaktiviteter (fx en skov). Derefter afholdes der en række (minimum 12) lokale events, som skal bruges til at rekruttere ildsjæle. Disse organiseres derefter i min. 10 projektgrupper, som skal arbejde med at skabe og udvikle aktiviteter i lokalområdet. Projektet afsluttes i 2017, hvor målet er, (1) at projektet kulminerer i fire store events, (2) at der er skabt seks forankrede aktiviteter, som bliver ved at eksistere, (3) at der udvikles fire planer for nye eller forandring af gamle aktiviteter. Derudover skal der udarbejdes et metodekatalog og afholdes en workshop. DFUNK Ung-til-ung - også for unge flygtninge i landdistrikterne DFUNK - Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk Viborg, Jammerbugt, Næstved, Vordingborg, Sorø, Holstebro, Guldborgsund, Mariagerfjord, Svendborg og Sønderborg Projektet vil videreføre DFUNK's arbejde med ung-til-unggrupper i seks landkommuner, Viborg, Jammerbugt, Næstved, Vordingborg, Sorø og Holstebro. Desuden skal der oprettes grupper i seks nye kommuner, Guldborgsund, Mariagerfjord, Svendborg og Sønderborg samt to, der endnu ikke er udvalgt. DFUNK har ung-til-ung-grupper i i alt 18 kommuner. Det er et koncept, hvor unge frivillige mødes med unge flygtninge omkring en lang række forskellige aktiviteter - fx madlavning og friluftsaktiviteter - typisk et par gange om måneden. Projektet her har særligt fokus på unge flygtninge bosat i landdistrikterne. Formålet er dels at give de unge flygtninge en bedre start på deres liv i Danmark gennem sociale relationer, og dels at sikre, at de ressourcestærke flygtninge bliver boende i landdistrikterne i stedet for at flytte til de større byer. Ung-til-ung-grupperne er knyttet til andre af DFUNK's aktiviteter - en sommerlejr, en lederuddannelse og et rollemodelprojekt, som betyder, at flygtningene selv på sigt kan blive frivillige og hjælpe med integrationen af nye flygtninge. Projektets mål er at få 300 Side 13 af 20

14 unge flygtninge involveret i aktiviteterne og at etablere 12 velfungerende frivilliggrupper med i alt 180 frivillige. Visions- og handleplan for Jels Jels Lokalråd Vejen Projekter vil udarbejde en visions- og handleplan for Jels Lokalråd. Formålet er at få et visionsoplæg, der inddrager idéer, ønsker og forslag fra borgerne i Jels, med fokus på friluftsmuligheder og initiativer, der kan øge bosætningen i området. Visions- og handleplanen vil udgøre et væsentligt værktøj i lokalrådets arbejde. Visions- og handleplanen ønskes udarbejdet i 2015, således at den kan træde i kraft fra Den tidligere Strategi- og Visionsplan , har bl.a. betydet realiseringen af et søbad og et foreningshus i Jels, hvilket tillægges den ambitiøse handleplan. Projektets konkrete aktiviteter er: 1) Et indledende borgermøde, der skal lede til 2) workshops og arbejdsgruppemøder, som endeligt skal munde ud i 3) en samlet visions- og handleplan, der udarbejdes med konsulentbistand. Side 14 af 20

15 Danmarks foretrukne MTBdestination Jammerbugt Kommune Jammerbugt, Aalborg og Rebild Nordjylland har gode rammer for MTB-sporten. DGI har kåret sporene i Svinkløv klitplantage og Rold Skov som hhv. Danmarks bedste og næstbedste MTB-spor. Rebild, Aalborg og Jammerbugt Kommune har tidligere arbejdet med at udvikle MTB-sporten i området, men peger på, at der kan arbejdes meget mere med at få udnyttet det store forretningsmæssige potentiale. Projektet her er et samarbejde mellem de tre kommuner (samt bl.a. Aalborg Universitet, Visit Nordjylland, Visit Denmark, DCU, Powered by Cycling Panorama, som organiseres i en styregruppe), som vil afdække markedet og afprøve produkter. Konkret er projektets indhold: 1) En brugerundersøgelse, 2) Test af produktpakker, 3) Udarbejdelse af turkort og beskrivelser, 4) MTB-konference, 5) Netværksskabende aktiviteter, 6) Opsøgende indsats ift. potentielle kunder og samarbejdspartnere. I omklædningsrummet - idrætshallen i en ny rolle som dynamo og drivkraft for lokalsamfundsudvikling og bosætning LandLabDK Flere kommuner Projektets output er fem helhedsorienterede og konkrete udviklings- eller forretningsplaner for fem idrætshaller beliggende i landdistrikter. Udviklingen af hallerne skal fungere som dynamo og drivkraft for lokal bosætning i landdistrikterne. Derudover udarbejdes en generelt anvendelig værktøjskasse på baggrund af de fem forsøgsprojekter for udvikling af ældre idrætshaller. Projektet har til formål at undersøge mulighederne for en revitalisering af funktion og indhold i de danske idrætshaller, så hallerne også i fremtiden bevarer muligheden for at spille en rolle som centrum og lokalt samlingssted i de mindre lokalsamfund. Selve undersøgelsen er tænkt som et supplement til kommunernes økonomiske analyser, der har betydet mærkbare besparelser på tilskudsområdet, med en konkret og løsningsorienteret tilgang, der, i samarbejde med borgere og brugere, udvikler og inddrager nye aktivitetsmuligheder og partnerskaber. Projektets konkrete aktiviteter og forløb: I samarbejde med bestyrelse og lokale interesser arbejdes der med 1) fem konkrete udviklingsforløb omkring fem idrætshaller både for selvejende og kommunalt Side 15 af 20

16 drevne. Hvert udviklingsforløb tager udgangspunkt i de lokale stedbundne ressourcer, der skal være afsæt for 2) en lokal og specifik forretningsplan for den enkelte idrætshal. 3) udarbejdelse af en generel værktøjskasse. Mit hjem - Dit hjem Børnekulturcenter Trekanten Holstebro Visionen for projektet er at udvikle et kunst- og kulturprojekt, der på nytænkende og afgørende måder sikrer børn og unge en indgangsvinkel til, hvordan kulturen og kunsten muliggør nye perspektiver og fællesskaber. Man vil skabe udfordrende og lærerige kunst- og kulturaktiviteter, der giver børn og unge indsigt i deres kulturelle lokale identitet, såvel som en kreativ udvikling og interesse for de muligheder, kunst åbner op for. Dette skal ske med inddragelse af skole og lokalsamfund. De primære aktiviteter i projektet er: udvikling af en kunst- og kulturudstilling, udarbejdelse af undervisningsmateriale, fremstilling af produkt og formidling, udstilling og fernisering, markedsføring samt etablering af nye samarbejder. Side 16 af 20

17 Mobil grejbank og steder at mødes - Fællesskab og bevægelse til småbørn i Middelfart Kommunes landdistrikter Middelfart Kommune Middelfart Formålet med projektet: Med udgangspunkt i landdistrikternes udviklingsplaner og projekt 'Sundhedsmaskinen' søger projektet at finde nye måder at fremme sundhed, fællesskab og trivsel ved at etablere og afprøve rammer og faciliteter i landdistrikterne, som understøtter sundhed, leg og bevægelse samt lokale fællesskaber blandt børn og børnefamilier. Projektet har to delprodukter: 1. Det vil afprøve muligheder for at etablere børne- og familiemødesteder, som giver mulighed for bevægelse, leg, trivsel og fællesskab i landdistrikterne. Mødestederne kunne fx være aktivitets- eller legespots i naturen eller byrummet, eller indendørs faciliteter målrettet småbørn og deres familier, 2. Det vil desuden udvikle og indkøbe en mobil grejbank - fx en trailer med motorikudstyr - som kan løfte og forny koblingen mellem sundhed, trivsel, leg og bevægelse blandt 0-3-årige i Middelfart Kommunes landdistrikter. Projektet løber over en treårig periode. Samskabelse - vejen til en ny bosætningsindsats? Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Projektet vil styrke bosætningen i den østlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune og opnå erfaringer med en ny model for samarbejde og samskabelse mellem kommunen og de borgergrupper, som aktivt arbejder med bosætningen i deres lokalområde. Bosætningsindsatsen vil tage udgangspunkt i kommunens rekreative frilufts- og fritidsaktiviteter. Det vil konkret ske ved 1. At give borgergrupper et solidt vidensgrundlag for deres bosætningsindsats gennem en række analyser, 2. At gennemføre workshopforløb med borgergrupper og repræsentanter fra kommune, og sætte denne viden i spil i bosætningsplaner, samt påbegynde en borgerdrevet implementering og 3. At dokumentere projektets erfaringer i en håndbog til gavn for andre borgergrupper i og uden for Ringkøbing-Skjern Kommune. Side 17 af 20

18 Åbne Havne på Mors Morsø Kommune Morsø I projektet vil Morsø Kommune i samarbejde med Morsø Turistforening og fem lokale havne udvikle et oplevelsestilbud i form af en event for sejlere og autocamperturister kaldet 'Åbne Havne' med henblik på at udnytte havnenes potentiale og med det formål at generere en øget turisme på Mors. De lokale havne udvikler aktiviteter til programmet, der gennemføres en særskilt fælles aktivitet, en markedsføringsindsats samt en målgruppeanalyse og udviklingsplan for eventen. Eventen blev afholdt for første gang i 2014, og med eventen i 2015 ønskes deltagelse fra flere sejlende gæster. Økologiske Værdikæder på Djursland Kalø Økologiske Landbrugsskole Norddjurs og Syddjurs Projektet vil udarbejde en model, der nytænker den måde, hvorpå danske landbrugsprodukter afsættes, hvordan producenter og forbrugere kobles tættere sammen i processen, samt hvordan der skabes mere opmærksomhed i lokalsamfundet omkring de værdier, der ligger i at udnytte lokale råvarer. Turisterhvervet, herunder turismen på Djursland samt sommerhusgæster, indtænkes endvidere i denne model. På sigt er målet med projektet, at der skabes innovative arbejdspladser inden for nicheerhverv i landbrug og turisme, at der dannes nye netværk på tværs af hele værdikæden og at øge afsætningen af økologiske landbrugsprodukter. Projektets konkrete aktiviteter er: 1. En analyse af værdikæden for økologiske produkters vej fra jord til bord på baggrund af en bred interessentinddragelse, 2. Udarbejdelse af handlingsplan for etablering af lokale netværk samt afvikling af 8 tematiske workshops, 3. Model udarbejdes på baggrund af evaluering af workshops og med henblik på implementering på Kalø Økologiske Landbrugsskole. Side 18 af 20

19 Friluftsliv og motion for turister og beboere i landsbysamarbejdet Fjordklyngen Landsby App Skringstrup Kultur- og Forsamlingshus Lokalrådet i Lemvig Kommune Viborg I projektet udvikles et partnerskab mellem erhvervsvirksomheder, foreningsliv og de seks involverede landsbysamfund med henblik på at etablere en fjordpark, hvor lokale beboere samt turister får en forbedret adgang til frilufts- og udendørs fritidsaktiviteter. Konkret vil projektet 1) kortlægge nuværende og potentielle erhvervsaktiviteter inden for udbuddet af friluftsaktiviteter, ikkeerhvervsafhængige friluftsaktiviteter og offentligt tilgængelige sportsfaciliteter, 2) afholde to workshops for interessenter om udvikling af områdets friluftsliv, 3) udarbejde udviklingsplan for 'Aktivt friluftsliv i Fjordklyngen - et værktøj for landsbysamarbejdet i Fjordklyngen', 4) indlede forhandling med lodsejere mhp. realisering af udviklingsplan, 5) etablere forsøg med borgerdrevet udviklingsselskab omkring aktivt friluftsliv, 6) fundraise for udviklingsselskabet, 7) markedsføre projektet på sociale medier. Ansøger forventer at søge om LAG- og fondsmidler til realisering af de fysiske delelementer, som udviklingsplanen peger på. Lemvig Projektet færdigudvikler og implementerer en allerede udviklet prototype af en app, som skal give de 16 lokalområder, der er beliggende i Lemvig Kommune, forbedret adgang til koordinering af aktiviteter og markedsføring. App'en skal kunne benyttes af alle lokalområderne i kommunen med fokus på 1) Information og kommunikation 2) Social Care og 3) Turisme. App'en har til formål at lette den interne kommunikation i lokalområderne, at gøre områdernes mange tilbud overskuelige for turister og lokale borgere, at tænke nyt i forhold til basale servicefaciliteter, at styrke kulturaktiviteter og at fremme samarbejde og fællesskab. Side 19 af 20

20 Starthjælp til Naturfond Gl. Rye Naturfond Gl. Rye Skanderborg Projektet vil videreudvikle og opkvalificere Vision en helhedsplan for Gl. Rye, hvor nærhed til naturen og genopretning af udvalgte naturområder er defineret som kerneområder for den langsigtede byudvikling. Projektet vil hyre en landskabsarkitekt til at opkvalificere helhedsplanen mhp. at kunne søge den tilstrækkelige kapital til at kunne gennemføre projektet, der har et samlet budget på 4 mio. kr. Fonden vil med afsæt i helhedsplanen bl.a. søge at fremtidssikre området mht. naturpleje og offentlig adgang ved at erhverve ca. 17 hektar af Lyngbakkerne, der ligger tæt ved landsbyen Gl. Rye. Her vil fonden bl.a. etablere publikumsfaciliteter og formidling af områdets kulturhistorie. Det overordnede formål med projektet er at gøre Gl. Rye til et attraktivt område i yderkanten af Skanderborg Kommune for nuværende og kommende borgere. Side 20 af 20

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

side 1 Ansøgningsvejledning 28. oktober 2014 Yderområder på forkant

side 1 Ansøgningsvejledning 28. oktober 2014 Yderområder på forkant side 1 Ansøgningsvejledning Danmark står midt i den største omstilling i nyere tid. Mens Danmarks befolkning som helhed og specielt i de større byer vokser, oplever mange yderområdekommuner faldende befolkningstal,

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse 1. Projektets mål 2. Projektets delmålsætninger 3. Målgruppen 4. Projektets langsigtede mål 5. Geografiske fokusområder 6. Aktiviteter 7. Organisering

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata Hovedbyer på forkant Baggrundsdata Introduktion Dette notat samler en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer på forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra

Læs mere

Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune

Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune 1 of 12 Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune Version 1 - marts 2016 Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune 2016. 2 of 12 INDHOLD Forord... 3 Fritid- og friluftliv

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til oktober 2016 VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til juli 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Liste over forsøgsprojekter, der har modtaget tilskud fra Landdistriktspuljens forsøgsmidler i 2012

Liste over forsøgsprojekter, der har modtaget tilskud fra Landdistriktspuljens forsøgsmidler i 2012 Liste over forsøgsprojekter, der har modtaget tilskud fra Landdistriktspuljens forsøgsmidler i 2012 Modtager Projekttitel Tilsagnets beløb Udviklingsrådet for Erhverv & Turisme (UdviklingVejen) NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt LAG Odder-Hedensted Søg støtte til dine projekter vedrørende jobog vækstskabende erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne hos LAG Odder-Hedensted! LAG Odder-Hedensted er

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Kommunernes udgifter til idræt

Kommunernes udgifter til idræt Kommunernes udgifter til idræt Februar 2013 Introduktion Det lokale foreningsliv udgør livsnerven i dansk idræt, og foreningerne er helt afhængige af kommunernes velvilje til at støtte foreningerne økonomisk

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER OPLÆG PÅ LANDDISTRIKTSRÅDET ÅRSMØDE, MARIAGERFJORD KOMMUNE D. 27.JANUAR 2015 JESPER OLE JENSEN, SBI /AAU-KBH Mange årsager til udfordringer i landdistrikter Baggrund

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august 2012. Politikken skal revideres i 2016,

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere