Indholdsplan Indholdsplan 41 uger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan 2014-15. Indholdsplan 41 uger"

Transkript

1 Indholdsplan 41 uger 1

2 Indhold Indhold... 2 August Formål... 4 Værdigrundlag... 4 Timer for den enkelte elev... 5 Fag... 7 Dansk... 7 Matematik... 8 Fysik - kemi... 9 Tysk... 9 Engelsk Historie Samfundsfag Biologi Geografi Kristendom Fællesidræt Faglinjer Friluftsliv Kunst og design Medielinje Håndværk Landbrug Musik/drama Valgfag Foto Motorlære(byg og ræs) Elektronik Musik (rytmisk sammenspil, kor, guitar, sangtime) Førstehjælp Træ og metal Ung leder Glas Badminton Fodbold

3 Kreative værksted Natur Psykologi Hjemkundskab Projekt værksted Udvidet værksted Ture og ekskursioner Natur Kultur Sydeuropa Teaterprojekt i marts Projektopgave, Obligatorisk Selvvalgt Opgave og Erhvervsvejledning Projektopgave for elever i 9. klasse Obligatorisk selvvalgt opgave i 10. klasse Skolevejledning Kostskolearbejde Fællesaftener Weekends Elevsamtaler Køkken - madlavning/bagning Praktisk arbejde - rengøring oprydning - havearbejde Boform Måltider Grundbog for vagtlærere

4 August 2014 Formål Kongeådalens Efterskoles formål er at drive efterskole ud fra et kristent livssyn og på folkekirkens grund(vedtægterne). Skolen lægger vægt på formuleringen fra FDF s formål: at møde børn og unge med evangeliet med om Jesus Kristus. At møde evangeliet - det gør livet større og rigere for os. Det gør, at livet bliver mere end det, der kan måles og vejes. - det giver den enkelte frihed og ansvar. Det fortæller, at der er noget, der er større end det enkelte menneske; men at vi alligevel har frihed og ansvar. - det giver håb om en bedre verden. At Jesus overvandt døden giver os håb om en ny og bedre verden. I ordene at møde ligger også den betydning, at der er tale om et møde med evangeliet i frihed og med et ligeværdigt forhold elever og lærere imellem. Værdigrundlag Kongeådalens Efterskole bygger på et kristent livssyn, der har baggrund i FDF og de Grundtvig/Koldske tanker. 1. Det kristne livs- og menneskesyn er bl. a. karakteriseret ved: - tilværelsen skyldes ikke os selv - mennesket er en guddommelig skabning - tilværelsen er større end os selv - mennesket er underlagt ligeværdighedens vilkår - mennesket er sat i sammenhæng med andre mennesker - mennesket er sat i frihed i verden 2. Skoleprofil Kongeådalens Efterskole er: - en bred skole med hensyn til elevtilgang, boglige fag(trininddeling), valgfag og faglinjer - en bred skole med en blanding af boglige fag, valgfag og praktisk arbejde - en skole med en bred vifte af oplevelser - en skole, hvor der er rum og tid til den enkelte 3. Værdier for den enkelte elev Kongeådalens Efterskole ønsker at fremme den enkeltes alsidige udvikling og dannelse ved at: 1) bibringe færdigheder - boglige, praktiske og sociale 2) udvikle selvstændighed og modenhed gennem medansvar og medindflydelse 3) udvikle udholdenhed og robusthed 4) skabe udvikling af identitet gennem fællesskab 5) give mod, håb og tro på livet og fremtiden 6) opdrage til demokrati, åndsfrihed og ansvarlighed 7) opdrage til at værne skaberværket 8) møde oplevelser og udfordringer som enkeltperson og i fællesskab med andre 9) møde evangeliet og det kristne livssyn 4

5 Særlige grundlæggende kendetegn ved Kongeådalens Efterskole. 1.Skolen vægter boglige, kreative og praktiske fag lige højt. Der lægges vægt på en vekselvirkning mellem teoretiske og praktiske fag. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne kan møde helheden i de forskellige fag og discipliner. Eleverne kan tage FSA og FS10 på skolen. 2. Skolen har som mål at være en skole med en stor bredde af forskellige valgmuligheder for eleverne - mange faglinjer og mange valgfag. Kongeådalens Efterskole skal ikke have en specialisering, så kun få interesser får plads på skolen. 3. Uden for fagene skal klares en del praktisk arbejde. Det drejer sig om køkkenarbejde, rengøring samt mindre reparationsarbejder og forbedringer. 4. De 41 skoleuger vil være præget af mange forskellige opgaver, udfordringer og oplevelser. Timer for den enkelte elev Obligatoriske fag Der er 25 skemauger på et skoleår. Der er et efterårsskema i perioden fra august til december og et forårsskema i perioden fra januar til maj. Herefter laves et særligt prøve-periode skema. 5

6 Timetal i skemalagte fag pr. skoleår Dansk 119 Timer Matematik 88 Timer Engelsk 61,25 Timer Tysk (tilbudsfag) 61,25 Timer Fysik-Kemi 59,5 Timer Kristendom 30 Timer Fællesidræt 34,75 Timer Sangtime 17,25 Timer Rengøring (Pædagogisk samvær) 70 Timer Kontaktgruppe 30 Timer Fredagsafslutning 10 Timer Faglinje 120 Timer Medborgerskab (9. klassetrin) 46,25 Timer Biologi/Geografi (9. klassetrin) 36,5 Timer Undervisningen i Fysik-Kemi vil være placeret som moduldage hen over efteråret samt i en sammenhængende periode i november samt en uge i januar. Fysik-Kemi afsluttes i januar

7 Fag Generelt for de boglige fag. Alle de boglige fag benytter de fælles mål, som er opstillet i de hæfter, som er udkommet i foråret Det betyder, at formålsbestemmelser fra tidligere publikationer justeres i tilknytning til "Fælles mål" og specielt trinmål for 9. klasse. Organisering Timerne i de boglige prøvefag organiseres i almindelige skema timer + særlige timeforløb før de forskellige prøver. Desuden er der særlig modulformiddag for de boglige fag. Undervisningen i Dansk, Matematik, Engelsk, Tysk og Fysik-Kemi sker på tre trin. Trin 1 For elever med faglige udfordringer FSA/FS10 prøve Trin 2 For almindelig 9. klasses elev FSA prøve Trin 3 For almindelig 10. klasses elev + 9. klasse særlige forudsætninger FS10 prøve (FSA) Inklusionsprogram Kongeådalens Efterskole har et særligt inklusionsforløb for elever med særlige behov for at følge den almindelige undervisning. Programmet tager udgangspunkt i den enkelte elev, som får opstillet særligt program. Inklusionen omfatter elever med faglige problemer og elever med problemfelter (evt. diagnoser), der kræver særlig indsats. Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Faglige aktiviteter Undervisningen omfatter - musisk og skabende arbejde med ord, sprog og tekster og eventuelt andre udtryksformer - udforskning af sprog og tekster gennem samtale, øvelser, lege og eksperimenter - samtale og drøftelse i klassen og i grupper - emne - og paneldiskussion - længere mundtlig fremstilling, fx fortælling, redegørelse, foredrag evt. med efterfølgende debat - elevernes og lærerens oplæsning og fremførelse - drama og teater - læsning, såvel fri selvstændig læsning som læsning med specifikke formål - individuel og fælles tekstproduktion, herunder håndskrivining og computerskrivning - oplevelse, iagttagelse og udarbejdelse af medieproduktioner - brug af biblioteker, samlinger og databaser - andre aktiviteter fx sang, illustrering, udstilling, trykning 7

8 Fagligt stof Undervisningen omfatter - egne og fælles oplevelser, tanker og følelser - elevernes egne og fælles fremstillinger, både skriftlige, mundtlige og andre udtryksformer, fx fiktive og ikke-fiktive handlingsforløb, genstands -, person- og procesbeskrivelse, sagsfremstilling, reportage, referat og resume, digte, rapporter essays, breve, læserbreve, anmeldelser, dagsordener - litteratur, ældre og nyere, fx romaner, noveller og digte, skuespil, værker, som har opnået klassikerstatus, ungdomskulturers tekster, sagn og myter, eventyr, sagaer, folkeviser, sange og salmer - anden fiktion, fx film, tegneserier, musikvideo, tv - og radiospil, computerspil - faktion, fx dokumentarisme, dramadokumentarisme, rekonstruktion - sagtekster : fagtekster, avistekster, leksika, ordbøger og andre håndbøger, reklamer, og fx erindringer, biografier, rejsebeskrivelse, dagbøger, breve, debatindlæg, brugsanvisninger, pjecer, love, kontrakter, forsikringspolicer og - betingelser - ugeblade og magasiner - skærmtekster, fx tekst-tv, databaser, elektronisk post - fakta programmer i elektroniske medier og film: nyhedsudsendelser fx reportage, radiomodtager, multimediepræsentationer, oplysende og debatterede udsendelser - billeder, fx fortællende og informative billeder, billedkunst, billedforløb, illustrationer - litteratur og sagtekster på norsk og svensk samt medieproduktioner eller andet stof med norsk og svensk tale. Matematik Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Centrale Kundskabs- og færdighedsområder - Arbejde med tal og algebra - Arbejde med geometri - Matematik i anvendelse - Kommunikation og problemløsning I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet både i faget matematik, og når matematik indgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførslen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan - Forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. - Udbygge deres matematiske viden med henblik på et videre uddannelsesforløb. - Forstå matematik som en del af vores kultur. Problemløsning og arbejdsmetoder Ud fra analyse af data og informationer skal eleverne kunne formulere og løse problemer ved brug af matematikken. De skal kunne benytte ræsonnementer og give faglige begrundelser for de fundne løsninger. På grundlag heraf skal de kunne vurdere og tage stilling til de betragtede problemer i den sammenhæng, hvori de indgår I elevernes selvstændige arbejde og gennem samtaler skal de kunne benytte sproglige beskrivelser, hvori indgår faglige udtryksformer med forskellig grad af præcision. 8

9 Fysik - kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Centrale kundskabs - og færdighedsområder - Stoffer og fænomer omkring os - Det naturvidenskabelige verdensbillede - Liv og miljø - Teknologi Arbejdsmetoder i forbindelse med fysik-kemi vil være : - at opnå færdighed i at indsamle og bearbejde forsøgsresultaterne - at vurdere konsekvenserne af deres resultater og sætte dem ind i større sammenhænge - at opnå færdighed i at formidle resultater og viden til andre - at opnå fortrolighed med laboratorie-udstyr Organisering Fysik-kemi-undervisningen er placeret i en række moduldage i efteråret samt to sammenhængende undervisningsperioder med hele dage i henholdsvis november og januar. Fysik-Kemi afsluttes i januar Tysk Formål: Der henvises til faghæftet for tysk 2009, Fælles mål samt formålet i Centrale kundskabs- og færdighedsområder + slutmål fra Fælles Mål. På trin 1 arbejdes overvejende med det mundtlige udtryk.- der sigtes på FSA med evt. skriftlig prøve. På trin 2 arbejdes med både mundtligt og skriftligt udtryk, jvf. vejledningen for 9. kl. FSA. På trin 3 arbejdes med både mundtligt og skriftligt udtryk, jvf. vejledningen for 10. kl. FS10. Tysk er tilbudsfag for eleverne. 9

10 Engelsk Formål: Centrale kundskabs- og færdighedsområder: Der henvises til faghæftet klare mål for engelsk Eleverne niveaudeles. På trin 1 arbejdes både med den mundtlige og den skriftlige udtryksform, jf. vejledningen for 9. Kl. FSA. På trin 2 arbejdes både med den mundtlige og den skriftlige udtryksform jvf. vejledningen for 9. kl. FSA. På trin 3 arbejdes ligeledes med både den mundtlige og skriftlige udtryksform jvf. vejledningen for 10. kl. FS10 Faget er tilbudsfag for elever i 10. klasse; men der skal være tale om en speciel situation for ikke at modtage engelskundervisning. Historie Fagene historie + samfundsfag har fællestimetal under titlen, medborgerskab. Undervisningen følger fælles mål for historie(der focuseres på kronologi og kildevurdering) + tager hensyn til kanon for historie. Undervisningen foregår dels som fortælletimer/oplæg og dels holdundervisning med bl.a. fordybning i kilder for de forskellige perioder. Samfundsfag Undervisningen følger Fælles mål for faget. Undervisningen organiseres dels som fortælletimer/foredrag/oplæg for hele elevgruppen og dels som holdarbejde med særlige emner og tekster. Biologi Kun elever fra 9. klasse har faget. Undervisningen følger "Fælles mål" for faget. Geografi. Kun elever fra 9. klasse har faget. Undervisningen følger "Fælles mål" for faget Kristendom Formål: Henvisning til undervisningsvejledning for Kristendom Undervisningen i kristendomskundskab tager udgangspunkt i "fælles mål". Alle elever har faget. Undervisningen organiseres med fælles oplæg til hele elevgruppen samt holdarbejde med fordybelse og forskellige projekter. Fællesidræt Alle skolens elever har fællesidræt samlet i 1 ½ time om ugen. Undervisningen tager udgangspunkt i de nye mål fra august

11 Faglinjer Kongeådalens Efterskole vil gerne udbyde et bredt felt af faglinjer. I øjeblikket drejer det sig om: Landbrug Håndværk Musik Drama Medie Kunst & Design Friluftsliv Faget har 3 ½ ugentlig times undervisning samt 4 projektdage a 10 Eleverne prøver i årets løb 1-2 forskellige faglinjer. Friluftsliv Formålet med friluftsliv er. * At eleverne får gode fællesoplevelser i og med naturen * At eleverne får erfaringer med og lyst til at være udendørs på alle årstider. * At eleverne lære at samarbejde om løsning af en række forskellige opgaver. Indholdet i undervisningen tilpasses det enkelte hold, alt efter baggrund. Eksempler på ting man kan tage op Primimad Rensning og tilberedning af fisk Helstegt pattegris. Jordsteg Mad på sten Røgning/bagning Tur med overnatning Cykeltur Kanotur Vandretur primitur Endagstur Mandø Ebbevej Randbøldal O-løb i statsskov Fisketur Pionering Sauna Tårn til overnatning Tømmerflåder Bro Legeplads 11

12 Naturkendskab Vandløbsundersøgelse Fuglemorgentur Naturens grønne køkken Svampetur Kunst og design Formålet med undervisningen på Kunst & Design linie er : - at eleverne ved at skabe og opleve billeder, tekstilarbejde og andre kreative udtryksmidler bliver i stand til at se og sanse på en rig og nuanceret måde - og at bruge og forstå billedsproget som et meddelelses- og udtryksmiddel, idet deres arbejde vil blive brugt funktionelt og/eller udstillet på skolen til gavn og glæde for alle. Undervisningens indhold vil blive bestemt i samarbejde mellem læreren/lærerne og det enkelte linjehold. IDEBANK Batik Papmache Papirfremstilling Ler-(drejning) Blomsterdekorationer Mobiler/uroer Riv-billeder Collager Gips Naturmaterialer Kurvefletning Akvarelmaling Silkemaling Blyantstegning Akrylmaling Farvelære Portrætter Læderarbejde Vævning Tekstiler til skolen- F.eks.: Kostumer - Gardiner- Dækkeservietter - Vægdekorationer m.m. Medielinje Formålet med undervisningen er, at eleverne gennem oplevelse, produktion og analyse skal udvikle deres færdigheder i at forstå og bruge medier. Gennem arbejdet med forskellige medier skal eleverne erhverve sig indsigt i formidling og få mulighed for at bruge medierne som personligt udtryksmiddel. Indhold 1. Tekstarbejde, redigering, lay-out, trykning af skoleblad/ foreningsblad m.v. 2. Pressemeddelelser 3. Elektronisk tekstbehandling 4. Lydoptagelser og redigering af radioudsendelser, som kan udsendes i lokalradio eller internt 5. Foto, optagelsesteknik, fremkaldelse, forstørrelsesteknik og billedbetragtning 6. Billedreportage 12

13 7. Lyd - diasshow 8. Videooptagelser og redigering af udsendelser til internt brug Der kan i undervisningen indgå ekskursioner til f.eks. udstillinger, radiostationer, lokalradioer, regionalradio og tv-stationer Håndværk Formålet i faget håndværkerlinje er, at eleverne erhverver sig viden om og erfaringer med praktiske arbejdsmetoder, materialer og værktøj, som anvendes inden for bygnings- og håndværksfagene, specielt murer-, tømrer-, snedker-, maler-, smede-, og mekanikerfaget. Samt udvikle elevernes sans for kvalitet og akkuratesse. Indhold Undervisningen er baseret på praktiske øvelser, hvor der lægges vægt på indøvelse af færdighed i brug af værktøj, materialer og arbejdsmetoder. I tilknytning til de indhøstede erfaringer behandles den nødvendige teori. Undervisningen i de praktiske øvelser kan omfatte: Opmåling og varebestilling. Tegningslæsning. Materialekendskab. Vedligeholdelse og anvendelse af forskellige værktøjer. Nybyggeri og vedligeholdelse af bygninger. Fremstilling og reparation af inventar. Traditionelle træ- og metalsløjd aktiviteter. Der kan i undervisningen indgå ekskursioner til messer, udstillinger og byggemarkeder, hvor anvendelse af og priser på nye materialer og værktøjer undersøges og vurderes. Arbejdsmiljø og sikkerhed Eleverne skal lære at håndtere materialer, værktøj og maskiner, således at man undgår de øjeblikkelige risici for legemsbeskadigelse. Det tilstræbes, at eleverne vænnes til en naturlig arbejdsgang i forbindelse med enhver opgaveløsning - herunder brug af værktøjer og tilladte maskiner samt gode arbejdsstillinger. Landbrug Formålet med undervisningen på grøn linie er, at eleverne får viden om og erfaring med arbejdet i have og mark, samt årets gang de samme steder. Gennem arbejde med dyr at opnå en fortrolighed med pasning af dyr. Eleverne erhverver viden og gør erfaringer med de dyrkede afgrøders anvendelse og opbevaring. Indhold Undervisningen kan bl.a. indeholde følgende: Jordens forarbejdning, såning/plantning, afgrødernes pasning under opvækst samt høst. Økologiske principper og drift i teori og praksis. Pasning/beskæring af buske og træer. Sikkerhed og vedligehold af have og landbrugsmaskiner. Husdyrets pasning og pleje. Forarbejdning af markens afgrøder, herunder konservering, opbevaring og anvendelse i den daglige 13

14 husholdning. På den grønne linie kan indgå ekskursioner til relevante udstillinger. Musik/drama Formålet med musik/drama er at udvikle elevernes evne til at opleve musik og drama som udtryksmiddel og kommunikationsform. Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik og drama skal undervisningen give mulighed for, at eleverne kan indleve sig i mennesker, situationer og miljøer, samt medvirke til elevernes følelsesmæssige og kreative udvikling. Organisationsform Undervisningen kan tilrettelægges så musik og drama kører enten hver for sig eller i et samspil - alt afhængig af situationen. I musik/drama indgår minimum et forløb, hvor man arbejder hen imod en opførelse for et publikum. Desuden tilstræbes det, at eleverne opnår indsigt i arbejdet med lys, lyd, koreografi, sminkning, sceneopbygning, kulisser, speciel effekts osv. Ideer: - teatersport, kropssprog, flerstemmig sang, rytmik, stunts, dans, situationsspil, musicals, kropsbevidsthed, sammenspil, gøgl, improvisation, sort teater, rollespil, skyggeteater, revy, cabaret, børneteater, dukketeater, parodier, cirkus... 14

15 Valgfag Der udbydes et meget bredt felt af valgfag, der har 1 ½ time som ugentlig ramme. Normalt har elever, der har fuldt bogligt program 3-4 valgfag; mens elever med et mindre bogligt program har flere valgfag. Foto Formålet med undervisningen i foto er, at eleverne i arbejdet med at se og vælge motiver skal udvikle deres færdigheder i at bruge og forstå fotografi som et personligt meddeleses- og udtryksmiddel Eleverne skal udvikle færdighed i at analysere, vurdere og præsentere egne og andres fotografiske udtryk Eleverne skal opnå kendskab til og mulighed for at arbejde med forskellige fotografiske teknikker og få forståelse af deres betydning. Indhold Der arbejdes med teknikkerne omkring sort/hvid fotografering * Brug af kamera og håndtering af film. * Fremkaldelse af film. * Forstørrelse * Vurdering/montering af billeder. (Der arbejdes både med digital foto og traditionel mørkekammerarbejde) Emner og aktiviteter Grafik Sønderskov Hovedgård Ribe Portrætfoto Manipulation med billeder Collage Skotøjsæske som kamera Toning af billeder Motorlære(byg og ræs) Fagmæssigt kører træ-metal og motorlære på samme tid, så eleven i værkstedet kan vælge ønsket del af fag i værkstedet. Formålet med undervisningen i motorlære er at give et indblik i forbrændingsmotorens opbygning og virkemåde. I det hovedsageligt praktiske forløb indgår der også noget om forbrændingsmotorens betydning i vort samfund og for forurening. Indhold Adskillelse og samling af små motorer. Justering af tænding og kaburator Brug af værktøj og måleudstyr Forurening og forbrug 15

16 Et projekt hvor motoren indgår som trækkraft. Undervisningen foregår normalt i hold på 10 elever. I skoleåret samarbejdes med FTZ omkring tilrettelæggelse af undervisningen, herunder ekskursioner til FTZ s værkstedsfaciliteter i Haderselv. Elektronik Formålet med undervisningen i elektronik er, at eleverne får viden om grundlæggende elektroniske kredsløb og deres funktioner samt et praktisk kendskab til fagets arbejdsmetoder. Det tilstræbes, at eleverne opnår nogen færdighed i at konstruere og opbygge simple enheder, således at de får grundlag for selvstændigt at løse elektroniske opgaver og problemer. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får forståelse for elektronikkens betydning og muligheder i hverdagen. Indhold Elektronik er et værkstedsfag, og undervisningen baseres på praktiske øvelser, hvor der lægges vægt på indøvelse af færdighed i brug af værktøj, måleinstrumenter, materialer og arbejdsmetoder. Kendskab til komponenters udformning, funktion og anvendelse i simple opstillinger. I tilknytning til de indhøstede praktiske erfaringer, behandles den nødvendige teori samt elektronikkens muligheder, anvendelse og betydning i hverdagen. Som basisstof kan der i denne del af undervisningen indgå emner som modstande, kondensatorer, transistorer, IC-kredse, dioder m.v. Hovedemner kan være forstærkning, kommunikation, måling, styring og regulering, databehandling m.v. Musik (rytmisk sammenspil, kor, guitar, sangtime) Formålet med musik er at udvikle elevens glæde ved at opleve og udtrykke.sig i musik - ikke at uddanne solister. Rytmisk sammenspil Valg af indhold foretages i samarbejde med eleverne og i relation til elevernes erfaringer og udvikling og på baggrund af deres forudsætninger for at kunne håndtere og udvikle færdigheder på forskellige instrumenter. Der kan på forskellige måder arbejdes med bevidstgørelse af puls -og taktfornemelse, som er en vigtig forudsætning for, at sammenspil lykkedes. I arrangementerne arbejdes der med forskellige kombinationer af rytmer og stemmer for sammen at finde frem til det, man synes lyder bedst, og som man er tilfreds med at spille. Kor Der arbejdes med en -og flerstemmig sang, dog med hovedvægten lagt på flerstemmig sang. Undervisningen kan omfatte udvikling af stemmesmidighed, tydelig artikulation, sangtræning m.m. Der arbejdes med at få nogle gode oplevelser gennem sangen og samværet med andre. Guitar -I valgfaget guitar, kan man lære at spille guitar lige fra bunden. Det tilstræbes, at eleverne hver især møder udfordringer og mærker fremskridt. Eleverne inddeles evt. efter niveau. 16

17 Sangtime I sangtimerne skal glæden ved at synge sammen være i centrum. Desuden ønsker vi, at eleverne udvider deres kendskab til den danske sangskat og de mest almindelige udenlandske sange. Førstehjælp Formålet med undervisningen i førstehjælp er at eleverne bliver i stand til at yde førstehjælp ved dagligdagens store og små uheld, samt holde den til skade kommende i live til mere kvalificeret hjælp når frem. Indhold Undervisningen omfatter den af førstehjælpskomiteen godkendte førstehjælp, herunder behandling af små og store skader. Der undervises i trinvis førstehjælp med hjertemassage. Undervisningen svarer til et 8 timers kursus i førstehjælp. Der udstedes godkendt bevis for gennemført undervisning. Træ og metal Formålet med undervisningen i træ og metal er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til skabende og håndværksmæssig fremstilling. De skal udvikle færdigheder i at formgive og fremstille ting, der har æstetisk og funktionel værdi samt blive i stand til at forstå samspillet i processen fra ide over planlægning til udførelse. Indhold Undervisningen kan omfatte arbejde i træ og metal samt andre relevante materialer. Arbejdet bygger på det tekniske og metodiske grundlag, som eleverne tidligere har lært i faget. De videregående arbejdsprocesser behandles efter behov. Elevernes kendskab til og anvendelse af teknikker udbygges efterhånden som behov herfor opstår. Der sigtes mod, at eleverne giver sig i kast med opgaver, der stiller større tekniske krav til dem, og som eleven selv vælger, planlægger og fremstiller med læreren som konsulent. Undervisningen kan omfatte Træarbejde: Savning, høvling og andre forarbejdningsteknikkerf.eks. drejning og grøn sløjd. Samlingsformer, afpudsning og overfladebehandling. Metalarbejde: Opmærkning, deling, gennembrydning, gevindskæring, samling (skrue, nitte, lodde, svejse), hårhedsændring, afpudsning, dekoration, overfladebehandling m.v. Smedning: formgivning, hærdnings- og anløbningsprocesser. Støbning: modeller, fremstilling af forme, støbning i tin, sølv m.v. Arbejdsmiljø og sikkerhed Det tilstræbes, at eleverne vænnes til en naturlig arbejdsgang i forbindelse med enhver form for opgaveløsning. Eleverne skal lære at håndtere materialer, værktøj og maskiner, således at man undgår de øjeblikkelige risici for legemsbeskadigelse. a. Planlægning, såvel teknisk som æstetisk. Herunder valg af materialer, værktøj, maskiner m.v. 17

18 b. Skitsering af emnet. c. Fremstillingsfasen, herunder brug af værktøjer og tilladte maskiner samt gode arbejdsstillinger. Ung leder Formål - at opleve glæden ved frivilligt arbejde i foreninger - at uddanne sig til at kunne klare et lederjob i en frivillig forening - at afprøve en række aktiviteter i foreninger og over for andre elever på skolen. Glas Badminton Fodbold Formålet med valgfag i fodbold er at eleverne får mulighed for kropsligudfoldelse i en kendt sports disciplin. Udgangspunktet for undervisningen i fodbold er elevernes glæde ved spillet og oplevelse af holdspillets kvaliteter. Undervisningen er praksisorienteret og tager udgangspunkt i enkelte øvelser og en masse spil på 2 mål herunder med individuel guidning og coaching af den enkelte spiller. Kreative værksted Natur Psykologi Hjemkundskab Projekt værksted Udvidet værksted 18

19 Ture og ekskursioner. Natur Forudsætninger Det er vigtigt at eleverne er blevet klædt godt på i forhold til, hvad det er for en tur, de skal på og hvad det er, vi vil med turen. Mål At elever og lærere oplever at være sammen udendørs over flere døgn At være på vandring!! Igennem skoleåret vil vi gerne at eleverne flytter sig på enhver måde. Her har vi fokus på at flytte sig fysisk og ved egen kraft. At opleve naturen forandre sig. (østholdet går fra morænelandskab til smeltevandsslette) Lære at orientere sig efter kort på turen Opleve metoden/aktiviteten vandretur: vandring - slå lejr - vandring Opleve at Danmark er fyldt med naturstier og billige lejrpladser At fremme fællesskabet på holdet At eleverne får en oplevelse af lejrliv og det fællesskab og ansvar, der følger med At eleverne i fællesskab får tilberedt mad over bål (morgenmad og aftensmad) At eleverne får oplevelsen af, at de alle bliver nødt til at hjælpe til for at kunne få mad lavet, etablereret lejrplads mm. At eleverne oplever fællesskab i de mindre grupper At de elever, der ikke har erfaring/færdigheder med friluftsliv, tilegner sig grundlæggende færdigheder og viden om det at bo i en lejr (tænde et bål, bygge et spisebord, rejse et telt, tilberede mad over bål) At de elever, der har erfaring med friluftsliv, får mulighed for at lære fra sig og videreformidle den viden og erfaring de har. At eleverne gennem dagsaktiviteterne bliver udfordret i og med naturen At de elever, der vælger vandretur, får mulighed for at udfordre sig selv, sætte sig et mål og gennemføre det. At eleverne, der vælger cykeltur, får mulighed for at udfordre sig selv, sætte sig et mål og gennemføre det. At de elever, der vælger trælklatring, bliver udfordret ved at få mulighed for at overskride egne grænser for højder og det at klatre. At de elever, der vælger Kreativ natur, bliver udfordret ved at skulle udfolde sig kreativt med og i naturen. At elever, der vælger Lejrmad til alle, bliver udfordret ved at udtænke noget mad som er lækkert tilbehør til aftensmad eller aftenkaffe Lærerprocesser I løbet af turen, vil lærerne løbende vejlede, vise og sammen med eleverne gennemføre de forskellige opgaver der skal løses undervejs. 19

20 Opgaver: Elev-program MBR Elevhold MBR Morgensang/aftensang FTH, EB Aktiviteter torsdag: Vandretur (MBR, HS), Cykeltur(EB;JBN), Træklatring(GL), Kreativ natur(lr), Lejrmad til alle (SV,FTH) Lejrbål onsdag (MBR) Aftenløb torsdag (LR,SV) Pakkeliste til gruppe (GL) Pakkeliste til elever (GL) Madplan + opskrifter (GL) Valg af aktiviteter (EB,MBR) Kultur Turen foregår i januar, hvor hele holdet samlet skal til Berlin. Formålet med turen er : - at give eleverne en særlig samfundsundervisning i en storby - at besøge en række "samfundsinstitutioner" i en storby - at opleve en række kulturtilbud - at opleve forskellen på storbyen og egen bopæl - at opleve tysk kultur og afprøve sproget i kulturen. Sydeuropa Turen foregår i april. Overnatning foregår i telt på campingplads. Formålet med turen er: - at opleve et fremmedartet land med helt anderledes kultur - at opleve et bjergområde - at kunne sætte sig i levevilkår i et fremmed land og herigennem også få større forståelse for opbygningen af det danske samfund - at få indblik i historiske perioder Teaterprojekt i marts I marts måned er der teaterprojekt for hele skolen. Sammenhængende periode med øvning, byggeri, syning, prøver, forevisninger og masser af gæster på skolen. Formålet med teater projektet: At opleve et forløb, hvor alle bidrager med deres talenter At opleve at et teaterstykke bliver sammensat af mange forskellige dele At opleve et fællesskab ved at skabe et stykke, hvor alle har bidraget. 20

21 Projektopgave, Obligatorisk Selvvalgt Opgave og Erhvervsvejledning Projektopgave for elever i 9. klasse Elevernes arbejde med projektopgaven, står mål med Bekendtgørelse om projektopgaven i 9. klasse. Det vil vi gerne opnå: At eleverne ud fra et overordnet emne, indkredser en problemstilling som de kan tænke sig at arbejde med og blive eksperter i. Indkredsningen fastholdes i en problemformulering At eleverne får mulighed for at arbejde i grupper på to til tre personer. Undtagelsesvis kan en elev få lov til at arbejde alene. At eleverne over en længere periode får mulighed for at fordybe sig i et emne. At eleverne prøver at tilrettelægge en arbejdsuge. At eleverne får mulighed for at fastholde deres viden i form af et produkt, samt mulighed for at formidle deres viden til de øvrige elever. Forløb Projektopgaven for elever i 9. klasse og selvvalgt opgave for elever i 10. klasse kører som parallelle forløb. A) Lærerne vælger efter længere tids overvejelser og debat et overordnet emne som er tilpas rummeligt. B) Eleverne sættes ind i det valgte emne. Deres opgave er nu, dels at finde frem til en problemstilling, der falder ind under det overordnede emne og dels at finde sammen med andre, som vil arbejde med samme problemstilling. Der går nu en periode med snak frem og tilbage, emner findes frem og luftes, tvivlsspørgsmål afklares. C) Her finder den endelige gruppedannelse sted, efter emnevalg. For at fastholde eleverne på deres emne skal de lave en problemformulering, som godkendes af vejlederen. D) Indsamling af materialer, biblioteksbesøg, søgning på internettet, aftaler om besøg ud af huset og læsning. E) Projektugen: I de fem dage eleverne har til at arbejde med deres projekt er det i høj grad dem selv der lægger kursen. Arbejdsmetoden kan have såvel praktisk som teoretisk karakter, alt efter emnevalg og produkt. Grupperne mødes mindst en gang om dagen med deres vejleder. Eleverne skal være i gang med arbejdet mellem kl og 15.00, herudover er der selvfølgelig mulighed for at arbejde videre til sengetid. Projektugen slutter med produktaflevering fredag over middag. F) I den efterfølgende uge finder fremlæggelserne sted.. Kun fantasien sætter grænser for fremlæggelsens form. Et hold på 3-4 grupper fremlægger for hinanden på skift. Obligatorisk selvvalgt opgave i 10. klasse Elevernes arbejde med selvvalgt opgave, står mål med Bekendtgørelse om den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse. Det vil vi gerne opnå: At eleverne, på baggrund af samtaler med kontaktlærer/skolevejleder og de ting, der er nedfældet i uddannelsesplanen, vælger et emne, der er aktuelt for den enkelte elevs uddannelses- og erhvervsvalg At eleverne får mulighed for at arbejde med et konkret erhverv (job) eller en konkret uddannelse 21

22 At elever, der er i tvivl om erhvervsvalg, kan opnå en større sikkerhed. At eleverne prøver at tilrettelægge og gennemføre en arbejdsuge At eleverne får mulighed for at fastholde deres viden i form af et produkt, samt mulighed for at formidle deres viden til de øvrige elever Forløb Obligatorisk selvvalgt opgave forløber parallelt med elevernes brobygning. Obligatorisk Selvvalgt Opgave for elever i 10. klasse. Arbejdet med Obligatorisk Selvvalgt Opgave tilrettelægges i et tæt samspil med elevens erhvervsvejleder samt i overensstemmelse med elevernes brobygnings ønsker. A) Kontaktlæreren læser elevens uddannelsesplan, for at se hvilke erhvervs- og uddannelsesønsker den enkelte elev har. B) Kontaktlæreren har den første samtale med eleven. Her er der mulighed for at snakke med eleven om muligheder i forbindelse med brobygningen sat forholdet til den Obligatoriske Selvvalgte Opgave. Herunder om der er ændringer i forhold til ønsker. C) Eleven vælger inden for hvilket erhverv/uddannelse hun vil lave sin opgave. For at fastholde eleven på hendes valg udarbejdes der en problemformulering. Hvis det er aktuelt i forhold til emnevalg, er der mulighed for at danne grupper. Der er også mulighed for at to elever har et samarbejde, uden de er i gruppe sammen. Et eksempel kunne være to elever, der arbejder med forskellige elementer inden for samme erhverv. D) I brobygningsugen indsamler eleven viden om sit uddannelsesønske samt laver relevant materiale om de boglige og faglige udfordringer eleven har mødt i løbet af ugen. E) Som afslutning på brobygningen færdiggøre elevernes deres indsamlede viden til en rapport eller et produkt, der formidler det udbytte de har haft af brobygnignsugen. 22

23 Skolevejledning Formålet med skolevejledningen på Kongeådalens Efterskole er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien i at gennemføre en ungdomsuddannelse. At eleven gennem personlig rådgivning og vejledning opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger og bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan. Vejledningens indhold 2 vejledningssamtaler med den enkelte elev ud fra elevens uddannelsesbog. Mulighed for frivillig erhvervspraktik i efterårsferie og vinterferie. 2 årlige forældrekonsultationer. Uddannelsesaften hvor tidligere elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse, besøger skolen og fortæller eleverne om deres uddannelse. Vejledningssamtaler. Elevens uddannelsesplan. Den samordnede tilmelding til ungdomsuddannelserne. Tilskynde eleverne til at deltage i informations- og åbent-hus arrangementer på uddannelsessteder. Særligt for 10. klasse. Brobygning i uge 46. I startugerne tjekkes valg til brobygning. 23

24 24

25 Kostskolearbejde Kostskolearbejdet på en efterskole foregår dels som en nødvendig baggrundsstøj og dels som en række planlagte forløb eller begivenheder der bidrager til elevernes almene dannelse og demokratiske forståelse. Fællesaftener Formålet med fællesaftnerne er at give eleverne en særlige oplevelse der rækker ud over elevernes hverdag på efterskolen. Formålet er dels en samfunds dannelse i form at udgik til verden og dels en elevdannelse til medansvar og forpligtigelser i de fællesskaber de indgår i. Samfundsdannelse - Foredrag med kræftens bekæmpelse, Slut sult Nu o.lign. - Politiske indslag Elevdannelse - Kontaktgruppe arrangementer - Fester og begivenheder f.eks. høstfest og fastelavnsfest. - Weekends Formål: - at eleverne oplever weekends, hvor fællesskabet opleves på tværs af de daglige inddelinger og strukturer - at eleverne oplever efterskoledage, som ikke er så fast skemalagte som hverdagen - at eleverne oplever weekends med særlige programmer Ideer Væbner-seniorvæbnerweekends, hvor eleverne er instruktører Kammerater på efterskole Søskende på efterskoler Udflugter Temaweekends Organisering I løbet af året er der skoleweekends, forlængede weekends og almindelige weekends. Weekenden er fra fredag kl søndag kl Elevsamtaler Det er vigtigt, at vi jævnligt fører samtaler med den enkelte elev om, hvordan det går både på det personlige plan og på det fælles plan på skolen. Vi kan gennem disse samtaler være med til at styrke, hvordan vi får det bedste ud af en elev, eller hvordan en elev får det bedste ud af skoleåret. Fra starten af skoleåret tales om forventninger til skolen og til sig selv. Forventninger kan sættes i relation til fag, fritidsaktiviteter, andre elever og lærere. 25

26 Samtalerne kan føres normalt med kontaktgruppelæreren. Karakterer kan medvirke i en fokusering på forøgelse af faglig viden. (Mange gange bliver vores samtaler "for lukkede", idet vi ofte først tager samtalerne, når der er problemer eller i forbindelse med konsultationer med forældrene) Køkken - madlavning/bagning Formålet med undervisningen i køkkenet er, at eleverne erhverver viden og gør erfaringer inden for områder, der kan være af betydning for dem som forbrugere og ved planlægning og varetagelse af arbejdet i køkkenet. Det skal tilstræbes, at eleverne opnår færdighed i teknikker og arbejdsprocesser, som rationaliserer arbejdet i køkkenet, og at de opnår færdighed i, både enkeltvis og sammen med andre, at tilrettelægge og udføre dette arbejde. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får forståelse for betydningen af rigtig kostsammensætning, og at de udvikler en æstetisk holdning til hygiejne Indhold: Undervisningen foregår i skolens køkken, hvor eleverne i samarbejde køkkenlederen forestår planlægning, indkøb, og tilberedning af den daglige madlavning. Der lægges især vægt på de praktiske metoder i forbindelse med faget, og det tilstræbes, at den teoretiske del knyttes til den praktiske. Undervisningen kan omfatte følgende: 1. Om at forenkle arbejdet: Øvelse i at planlægge praktisk arbejde og indkøb. Madlavning, oprydning og rengøring tilrettelægges ud fra enkle teknikker, metoder og principper. Kostplaner forenkles ved brug af kostmodel. Drøftelse af arbejdsfordeling og mulighed for lettel ser, som man kan købe sig til. 2. Om bevaring af materialer: Behandling af levnedsmidler, så næringsstofferne bevares. Hygiejne, så fordærvelse forhindres. Frysning af retter og bagværk. Rengøring og vedligeholdelse, så materialerne bevares. Rigtig brug og vedligeholdelse af teknisk udstyr 3. Om mad og ernæring: Vurdering af kosten ud fra anbefalede daglige tilførsler. Tilrettelæggelse af ernæringsrigtige kostplaner under hensyntagen til forskellige forhold. 4. Om mad til forskellige formål: Tilrettelæggelse af kostplaner til forskellige grupper og under forskellige forhold med efterfølgende drøftelse af egne og fremmede forslag. Følgende delemner kan eksempelvis indgå: Kolde måltider, mellemmåltider, mad i andre lande, lejr- og campingmad, fest- og gæstemad, utraditionelle traktementer, egnsretter m.v. 26

27 Praktisk arbejde - rengøring oprydning - havearbejde Formål - at lære at vedligeholde, reparere og rengøre ting, der svarer til tingene i et almindeligt hjem - at indgå i et fællesskab, hvor alle må tage ansvaret for, rengøring, vedligehold og reparation fungerer - at lære enkle teknikker inden for rengøring og småhåndværk Organisering Praktisk arbejde A) Enkelte hele dage, hvor større projekter kan nåes B) Enkelttimer, hvor mindre opgaver klares C) Flere gange om året gennemgås lejlighedens havebed/udendørsopgave Rengøring A) Enkelttimer, hvor fællesområder på skolen rengøres B) To gange om ugen rengøring i lejlighed og på værelse C) Èn eller to gange om året er der hovedrengøring Boform Eleverne bor i mindre lejligheder med værelser til normalt 2 personer. I lejligheden søges skabt et nært samarbejde, så eleverne kan opfatte lejligheden som "base" på skolen. Til lejlighederne er der tilknyttet kontaktgruppelærer, som er første kontaktperson for den enkelte elev. Specielt ved skolestart skal kontaktgruppelæreren bruge megen tid på at få den enkelte elev til at føle sig hjemme i både det nære(lejligheden) og det store fællesskab (hele skolen). Der er kontaktgruppemøde hver uge. Eleverne skifter lejlighed 1 gang i løbet af skoleåret slutningen af januar. Måltider De fleste måltider er fællesmåltider, hvor eleverne i særlige bordhold spiser sammen. Morgen og middag er det faste pladser; mens aftensmad er der frit valg ved bordene der sidder højst 6 bed bordene. Kun mellemmåltider er frivillige. 27

28 Grundbog for vagtlærere Morgentilsyn (M1 og M2) kl Lærer 1 (M1) møder ind Køkkenholdet sættes i gang Der låses op i hovedbygningen, forsamlingshus, værksted, idrætshal og cykelskure Evt. ændringer af vagter notes på tavlen Kl Køkkenleder overtager køkken og spisesal Kl Lærer 2 møder ind Morgentjek i lejligheder: Rede seng Fjerne affald Åbne vinduer Tage opvasken Fjerne tøj og ting fra gulvet Oprydning på borde og reoler Feje rengøre gulv Fra kl Morgenmad begynder de sidste lejligheder tjekkes. kl Sang og beskeder alle er i spisesalen. Efter beskeder rydder kontaktgrupperne deres borde og tørrer dem af. Lærer M1 er i spisesalen frem til kl lærer M2 går på lærerværelset og er ansvarlig for medicin og sygemeldinger. Kl afholdes morgensang med morgenvagterne husk sangskilt inden eleverne kommer. Herefter er der formiddagskaffe. Eleverne sidder i kontaktgrupper i forsamlingshuset samme pladser morgen og aften. (M1 og M2) Kl Middagsmad (M1) Ringe til mad (Eleverne vil som regel gerne) Køkkenlederen præsentere maden og der synges til bords. Der ringes 1 gang for afrydning og aftørring af borde. Herefter ringes 2 gang for beskeder. Vagtlærerne er ordstyrer for beskeder inden spisning skal man meddele vagtlæreren sin besked. Fortælle om særlige begivenheder. Aftentilsyn (A1 og A2) Aftentilsyn starter kl (A1) særlige dage normalt kl (A2) Hjælpe køkkenholdet i gang. Kl ringes til aftensmad Tjekke tag-selv-bord brød lagt i kurve, rækkefølge af pålæg, sild sammen med karrysalat etc. Styre tilstrømningen til tag-selv-bord Notere de enkelte elevers tilstedeværelse Kl Det er tidspunktet for beskeder om aftenens forløb - evt. genudsendelser fra middag Elever der gerne vil lave lektier sammen i uv-lokale melder sig. 28

29 Kl Skynde lidt på de sidste Herefter må køkkenholdet tage mad ud Lektietime - Aktivitetsvagt (AA) møder ind - sørg for/forsøg at komme hele vejen rundt i stilletimen. Det kan være en god ide, at gå lidt uregelmæssigt. Regler for lektietimen/stilletime Alle på eget værelse og ikke inde ved naboerne - der må kun spilles musik via høretelefoner. Badning er kun tilladt for elever fra køkkenholdet. Elever kan af vagtlæreren få lov at sidde i et klasseværelse og lave lektier. En af vagtlærerne tager sig af lektielæsere i klasseværelser/studiegang Elever i køkkenet må høre musik i lektietimen - rimeligt niveau. Kontrol af rengøring i køkkenet i stilletimen. Det er en god ide at vagtlæreren laver en aftale med køkkenholdet omkring opgaver og tidspunkter (det er en god ide at være på lærerværelset lige efter 19.30, da mange kommer for at spørge/låne...) - Husk til køkkentjek opvaskemaskine, håndvaske, riste i gulvet, at brødet er kommet i poser, alle flader, lås køleskabene ect. - hjælpe evt. lektiekunder, som man ikke kunne nå under stilletimen - tilbyde aktivitet/støtte elevinitiativ/hjælpe i værksted/snakke/hygge - øje for elev, der kan have det svært - (Det er ikke muligt at have fuldkommen kontrol; men der er næsten altid steder, der har godt af et besøg). - husk kig forbi de udsatte steder, det kan være værelser eller lejligheder eller f.eks. bag hallen, i granplantagen m.v. Kl Der serveres aftenskaffe i spisesalen ryddes aftenkaffen væk Kl Gå omkring værksted, krea og hal og mind om at det er tid at rydde op. Kl Aftensang husk sangskilt husk evt. køkkenhold og aftensoprydningshold. Efter aftensang er det direkte til lejlighederne. Kl være elev-driver se efter aftenoprydningsholdet (Der skal støvsuges i studiegangen.) låse og slukke overalt (Det kan være en idé, at gå en oprydnings og evt. låse runde umiddelbart inden aftensang) Kl Begynde godnat-runden (alle elever skal være i seng) Det er ikke almindeligt at kunne tage hjem før 23.30, og hvis du har mistanke til natterend, så tag en ekstra tur. Lyset(udendørs) kan styres på kontakten ved døren til BFA s kontor. Vagtlæreren skriver i dagbogen, hvordan dagen er forløbet. Undgå så vidt muligt hængepartier, der skal løses dagen efter. Aftenvagten slutter kl Særlige opgaver hver dag Tjek kludevaksere og oprydning i vaskehuset Oprydning på lærerværelse 29

30 Særlige dagsopgaver Mandag Sætte gang i ugens kludevaskere I forbindelse med aftensang minde ugens oprydder hold om opgaven, og i første periode aftale/instruere om opgaven evt. informationer om fællesaften Minde om weekendlisten Onsdag Minde om taxabilletter til middag Fredag Om eftermiddagen en påmindelse til kludevaskere Evt. særligt fredagsprogram hænges op Søndag - Afkrydsning af elever, så vi kan se, om alle er kommet - evt. problemer med taxaordning i forbindelse med forsinket tog. Muligheder: Iversen venter, Iversen kommer igen - vi kører selv (kontakt evt. TMK). Det er yderst sjældent problematisk. Vagter i forbindelse med weekend Fredag Fredagsvagten går fra fredag eftermiddag kl lørdag morgen kl (F) Normalt aftaler de byttende lærere tidspunkt. Det er også ofte muligt at aftale nattevagt med TMK for fredag nat. Lærerværelset, kopirum og toilet rengøres fredag aften. Oprydning, støv, spindelvæv, støvsugning og rengøring af toilet. Efter behov og hvis der er tid. Husk toilettet ved Staghøj. Aftensang normalt og sengetidspunkt Der er ingen stilletime fredag. Lørdag-søndag Almindeligvis er lørdag eller søndag sove-længe-dag. På sove-længe-dagen er der frivillig morgenmad 9.30 (her må gerne hygges med aviser og pcér i spisesalen) og spisning Den anden dag er der morgenmad Alle øvrige tider bestemmer vagtlæreren - der bør opsættes program for weekenden i god tid. Bortset fra sove-længe-formiddagen er der både morgensang og aftensang sker ikke altid i forsamlingshuset. Der skal være særlig grund til at ændre sengetidspunkt og de almindelige soveregler. I weekenderne er der mulighed for fælles sovning udendørs i shelter - bivuak eller lignende. Vagtlæreren iværksætter mindst 1 fællesaktivitet hver dag. Søndag(specielt) Kl oprydning - værelser/lejligheder + udvalgte fællesområder - der laves dej til boller inden aftensmaden. Kl på det tidspunkt kommer søndagsvagten og står for spisningen. Evt. hængepartier afklares. Der er lektietime søndag; men ikke fredag og lørdag. Søndag aften er der aftensang og kaffe

31 Der er reservenøgle i nøgleskabet til elever, der har glemt nøgle derhjemme - en lap med synderens navn hænges på nummeret i nøgleskabet. Elever kan aflevere nøgle på skolen, når de tager hjem på weekend. Aflevering fredag eftermiddag og udlevering søndag ved ankomst. Nøglerne opbevares i særlig kasse på Benediktes kontor. Hvis der skulle mangle elever søndag aften, så se først i dagbogen/sedler, weekendlisten, spørg TMK - og hvis ingen af delene giver svar, så kontakt hjemmet. Weekend programmet ophænges mandag morgen. Weekend programmet justeres og laves af weekendvagten ophænges senest fredag middag. Særlige ting Der laves aftaler vedr. fælles sovning med fredagslæreren. Under 12 pers. Pr. enhed. Man medbringer sin egen madras eller liggeunderlag. Madrasser kan hentes fredag aften - søndag eftermiddag skal de på plads. Køkkenholdet klarer normalt madlavningen; men det er ofte nødvendigt med hjælp ved de varme måltider og specielt først på året at være mere end hjælper. Aftal inden weekenden menuen med køkkenlederen. * Shelter - det er muligt at overnatte i shelter. Det samme kan gælde friluftselever i forbindelse med faglinje. Der skal altid være en aftale med vagtlæreren. Aftenoprydning Denne oprydning sker i kontaktgrupper i tidsrummet ca Oprydningen gælder i princippet alle lokaler, men nogle lokaler har måske ikke været i brug. Mandag er skiftedag for holdene. Faste steder: opholdsstue, studiegang, spisesal, forsamlingshuset og almindelige klasseværelser Computer Eleverne kan frit benytte computer, indtil Brud på regel: opbevaring efter aftale i - computerskab. Cykler Alle skal have køreklar cykel og en cykelhjelm Husk at låse/åbne cykelskure Dagbog Vagtlæreren skriver hver dag i dagbogen. Det kan være specielle ting med enkelte elever, ødelagte ting, særlige begivenheder eller overraskende ting. Desuden skrives salmer til morgen - og aftensang samt emnerne, der har været benyttet. Frihed for elever Vi forsøger at begrænse frihed for elever; men det er ikke altid så enkelt. Som lærer kan du give 1 dag - ved længere frihed er det forstanderen. Hvis du er i tvivl, så send videre til forstanderen. Frihed for lærere Almindeligvis spørger den enkelte fri ved forstanderen, herefter sørges for vikardækning på lærermødet. I forbindelse med sygdom ringes inden 7.30 til forstanderen ( ), som så forsøger at finde reserveløsning. Frihed notes i Viggo både i kalenderen og i regnearket under vikarskemaer. Knallert Evt. knallert placeres i skur under halvtaget ved værkstedet. Knallertejere laver særlig kontrakt med FTH. 31

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

Indholdsplan for Ryslinge Efterskole

Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1 Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet 3.1. Kontaktgrupper

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Antal timer: Nr: 144 Lærere: Alle weekendvagter

Antal timer: Nr: 144 Lærere: Alle weekendvagter Alle hold: Kostskoleaktiviteter Weekendaktiviteter inkl. Fællesmøde fredage Antal timer: Nr: 144 Lærere: Alle weekendvagter Formålet med undervisningen: At eleverne samles og får en god afslutning på ugen

Læs mere

IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD.

IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD. Indholdsplan Idrætsefterskolen Klintsøgaard 2014/15 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægter Side 3 2 Samværsregler Side 10 3 Obligatoriske fag: Side 13 Dansk Matematik Engelsk Gymnastik Samling Idrætsteori Lektielæsning

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan 2014 2015 UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Livsoplysning, folkelig

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender...

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... Indholdsplan 2011 / 2012 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2012/2013 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Indholdsplan 2012/13

Indholdsplan 2012/13 Indholdsplan 2012/13 1 Indhold 0.1. Overordnede forhold 03 1.1. Skolens formål 1.2. Værdigrundlag 1.3. Skolens elevgruppe 1.4. Skolens medarbejdergruppe 1.5. Lærerfordeling 0.2. Undervisningen 05 2.1.

Læs mere

Indholdsplan 2007 / 2008 1

Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indhold Historie:... 4 Skolens formål og værdigrundlag:... 5 Skolens elevgruppe... 6 Skolens fag:... 7 Obligatoriske fag... 9 Gymnastik... 9 Obligatorisk svømning... 10 Folkedans...

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015 INDHOLDSPLAN for skoleåret 2014/2015 Godkendt af Skovbo Efterskoles bestyrelse 12.6.2014 sfortegnelse 5 INDHOLDSPLAN OG DIVERSE SKEMAER 1 5.0 PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF INDHOLDSPLAN PÅ SKOVBO EFTERSKOLE

Læs mere

Indholdsplan 2014-2015

Indholdsplan 2014-2015 Indholdsplan 2014-2015 Forstander: Birgith Dahl Rasmussen [ 1 ] Indholdsfortegnelse Skema 2014-15... 3 Årsplan 2014-15... 3 Skolens formål, værdigrundlag og målsætning... 4 Uddybning af de enkelte punkter...

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Indholdsplan 2013 / 2014

Indholdsplan 2013 / 2014 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Formål: I henhold til skolens vedtægter er det BALLEs formål at drive skole indenfor gældende lovgivning. Værdigrundlag:

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014/15 01

INDHOLDSPLAN 2014/15 01 INDHOLDSPLAN 2014/15 01 Indhold Overordnede forhold 01 1.1. Skolens formål 01 1.2. Værdigrundlag 01 1.3. Skolens elevgruppe 02 1.4. Skolens medarbejdergruppe 02 1.5. Lærerfordeling 02 Undervisningen 03

Læs mere

ERIKSMINDE EFTERSKOLE

ERIKSMINDE EFTERSKOLE ERIKSMINDE EFTERSKOLE Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder. 2012/2013 Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder 1 af 25 INDHOLDSFORTEGNELSE: Skolens

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2013-2014

Indholdsplan for skoleåret 2013-2014 Indholdsplan for skoleåret 2013-2014 Indhold Vision:... 3 Værdigrundlag og formål:... 3 Formål:... 3 Fællesfag:... 3 Morgensamling:... 3 Kontaktgruppemøder:... 3 Motions og valgfag:... 4 Obligatoriske

Læs mere