Mediepolitisk aftale for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mediepolitisk aftale for 2015-2018"

Transkript

1 26. juni 2014 Mediepolitisk aftale for Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om følgende: Borgerne får en stor del af deres oplysninger og kulturelle samt kunstneriske oplevelser i dagligdagen gennem medierne. Det er også i medierne, at en væsentlig del af den demokratiske debat foregår, og dermed bidrager til den demokratiske dannelse. Det er derfor afgørende, at medierne har tilbud med betydning og værdi for befolkningen. Fragmenteringen, internationaliseringen og den hastige teknologiske udvikling betyder markante ændringer i medieverdenen i disse år. I det konvergerede medielandskab hvor medierne i stigende grad smelter sammen, og hvor udviklingen i forbrugeradfærden går på faldende læsning af trykte aviser mv., faldende sening af traditionelt broadcast-tv og et stigende on-demand forbrug på nettet har udenlandske internetaktører som YouTube, Facebook, Google, Netflix mv. i kombination med udbredelsen af smart-tv s, smartphones og tablets positioneret sig som store aftagere af medietid og danske annoncekroner. Udviklingen afføder et stigende fokus på, at danske medier kan levere et alsidigt dansk kvalitetsindhold, der tager udgangspunkt i danske forhold, og at danske medier i fremtiden indgår i befolkningens mediebrug. De teknologiske fremskridt og globaliseringen giver os ikke kun udfordringer men også en masse nye tilbud, som befolkningen skal have de bedste muligheder for at benytte sig af. Teknologien skal i videst muligt omfang udnyttes til at give plads til flere forskellige medietilbud, men også til at gøre det muligt at vælge til og fra, hvor dette ikke tidligere har kunnet lade sig gøre. Der skal derfor være fortsat fokus på at styrke valgmulighederne. Public service i fremtidens mediebillede De danske public service-medier har en helt særlig rolle i forhold til at bidrage til den demokratiske debat i det danske samfund samt give mulighed for fælles oplevelser med udgangspunkt i danske værdier, og de er i modsætning til andre medier underlagt lovkrav om bl.a. saglighed og upartiskhed. Dok. nr

2 Side 2 Der er behov for i den nye individualiserede og fragmenterede medievirkelighed hvor seningen og lytningen er spredt på flere kanaler og flere og flere on-demand-tjenester, hvor seerne og lytterne selv vælger, hvilken type programmer de vil se og høre at tage stilling til, hvorledes public service-medierne kan eller skal hjælpe til med at tilgængeliggøre og fremme seningen og lytningen af kvalitetsindhold på de medieplatforme, befolkningen gør brug af. Aftalepartierne er på den baggrund enige om at nedsætte et sagkyndigt udvalg, som skal udarbejde et grundlag for overvejelser om public servicemediernes rolle i samfundet og medieverdenen i de kommende år, jf. vedlagte kommissorium for udvalget (bilag 2 til medieaftalen). Udvalgets arbejde skal være afsluttet den 1. januar Udvalget skal afholde halvårlige temamøder med relevante interessenter, ordførere for partierne bag medieaftalen mv. med henblik på afrapportering og dialog indenfor de forskellige nærmere fastlagte emneområder. Ministeren udpeger medlemmerne af udvalget efter drøftelse med aftalepartierne. DR DR skal videreføres og udvikles som hele Danmarks førende udbyder af public service, der via tv, radio, internet og andre relevante platforme sikrer befolkningen et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, debat, undervisning i form af uddannelse og læring, kunst og underholdning. DR skal levere indhold af høj kvalitet og med fokus på dansk sprog. DR skal fortsat udgøre en stærk modvægt til udenlandske medieudbydere og kommercielle aktører. Men DR skal ikke konkurrere med private aktører, hvor det ikke tjener et public service-formål. Der er på den baggrund enighed mellem aftalepartierne om følgende, idet de nærmere vilkår herfor fastsættes i den kommende public servicekontrakt: DR skal fortsat udvikle relevant public service-indhold til børn, herunder i sin public service-virksomhed anvende digitale læringsspil rettet mod børn. DR skal understøtte og formidle forløbet omkring de danske skolevalg. DR skal fortsat tilbyde en række aktiviteter på musikområdet, der henvender sig særligt til børn og unge. Dette skal bl.a. ske gennem DR s medier og via DR Musikariet, som på tværs af genrer og musikpræferencer tilbyder børn og unge at møde musikken, lære om den og selv tage livtag med den. DR Musikariet, der er forankret i DR Koncerthuset, skal nå børn og unge i hele landet. DR skal styrke indsatsen overfor unge med innovativt indhold på internettet og tv inden for en bred genre af programmer mv., der appellerer til unge, herunder aktualitet og samfundsforhold, videnskab, satire og underholdning. Det skal ske ved, at der lægges særlig vægt på mere dansk produceret indhold, og ved at styrke indkøbsprofilen for udenlandsk indhold med programmer, der har høj professionel kvalitet

3 Side 3 og originalitet inden for sin genre. DR skal foretage forsøg med programmer til unge om dagsaktuelle historier. DR skal med henblik på drøftelse i aftalekredsen i foråret 2017 udarbejde en redegørelse om erfaringerne med DR3 og DR s tilbud til unge på internettet, herunder for i hvilket omfang DR3 og DR s tilbud på internettet når unge samt DR s vurdering af tv-kanalens og nettilbudenes relevans i målgruppen set i lyset af medieudviklingen og målgruppens mediebrug. Redegørelsen skal danne grundlag for stillingtagen til, om der på baggrund af erfaringerne er behov for at foretage ændringer i kontrakten vedrørende DR s forpligtelser om tilbud til unge, herunder i forhold til på hvilke platforme, DR bedst når unge. DR skal fortsat gøre DR s radio- og tv-programmer tilgængelige på internettet ved samtidig distribution (simulcast) og on demand. Indkøbte udenlandske bredt populære biograffilm må dog ikke stilles til rådighed on demand, og indkøbte europæiske film samt afsnit af udenlandske fiktionsserier, som ikke er DR-entrepriseproduktioner, må alene stilles til rådighed i en periode på 8 dage efter visningen. DR skal primo 2017 udarbejde en redegørelse om erfaringerne med DR s tilrådighedsstillelse af programmer on-demand med henblik på stillingtagen til, om der på baggrund af erfaringerne evt. er behov for at foretage ændringer i kontrakten vedr. DR s forpligtelser på området. DR skal have fokus på en mangfoldig musikprofil på tværs af alle radiokanaler og især fremme den danske musik. Aftalepartierne har noteret, at andelen af dansk musik på tværs af alle DR s musikbårne kanaler var 39 pct. i 2013, hvilket forventes fortsat i aftaleperioden. DR skal spille en særlig rolle for dansk musik ved at stimulere vækstlaget i Danmark. DR skal styrke dækningen af grønlandske og færøske forhold. DR skal styrke den regionale dækning, så den afspejler mangfoldigheden i de forskellige dele af landet, herunder på kulturområdet. DR skal styrke det igangværende arbejde med handicapbetjeningen, herunder i forhold til tekstning og tegnsprogstolkning samt oplæsning af undertekster ved fremmedsprogede programmer. Der skal bl.a. ske tegnsprogstolkning og tekstning ved alle valg. I forbindelse med fastsættelsen af de nærmere vilkår for DR s handicapbetjening i den kommende public service-kontrakt skal brugerrådet høres om prioritering af nye tiltag. Det præciseres, at DR skal medvirke til at fremme integration i det danske samfund. DR s forpligtelse til udover sit engagement i dansk film, jf. nedenfor om dansk film, - at udlægge produktion til uafhængige producenter forøges til 300 mio. kr. i gennemsnit pr. år over aftaleperioden på samme betingelser som i den gældende public service-kontrakt. Dog skal udlægningen fremover også omfatte digitale læringsspil rettet mod børn, jf. ovenfor, og udlicitering af rene produktionsfaciliteter mv. uden relation til programudlægning kan alene indgå i opfyldelsen af udlægningskravet med op til 60 mio. kr. af det årlige udlægningsbeløb.

4 Side 4 DR skal have et uafhængigt og alsidigt nyhedstilbud på nettet med fokus på egenproduktion. Aftalepartierne forventer, at DR og Danske Medier etablerer en dialogproces om samspillet mellem DR som public service-virksomhed og dagbladene mhp. at afsøge muligheder for samarbejdsmodeller såsom deling af DR-indhold, eksponering af dagbladene i en DR-kontekst mv. Parterne melder samlet tilbage til aftalepartierne. DR anmodes om at undersøge fordele og ulemper ved, at DR indhold distribueres via tredjemandsplatforme, herunder kommercielle streaming-tjenester, og inden udgangen af 3. kvartal 2014 nærmere redegøre herfor overfor medieaftalekredsen med henblik på stillingtagen hertil i forbindelse med den kommende public servicekontrakt. Aftalepartierne er enige om, at DR skal opretholde arkiv-tjenesten Bonanza indtil DR over for aftalekredsen kan præsentere en tilfredsstillende løsning om et søgbart programarkiv for befolkningen omfattende DR s digitaliserede programarkiver. Rammerne for DR s fremtidige tilgængeliggørelse af sine programarkiver vil blive fastlagt i public service-kontrakten. Med henblik på at mangfoldiggøre og formidle den danske digitale kulturarv skal DR s arkivmateriale være til rådighed for museer og andre kulturinstitutioner mv. samt uddannelsesinstitutioner på rimelige vilkår under hensyn til bl.a. de ophavsretlige og konkurrenceretlige regler. DR anmodes om inden udgangen af 2014 at forelægge medieaftalekredsen en analyse af rammerne for udlevering af arkivmateriale (herunder prisniveau- og strukturer) til museer og andre kulturinstitutioner, public service-institutioner og andre kulturformål mv. blandt andre europæiske public service-stationer med henblik på vurdering af muligheder for nedsættelse af DR s priser for udlevering af arkivmateriale til disse formål. Med henblik på at sikre løbende fornyelse af DR s bestyrelse ændres radio- og fjernsynslovgivningen, så der kun kan ske umiddelbar genudpegning én gang af medlemmer af DR s bestyrelse, herunder de medlemmer, der er udpeget af Folketinget og af medarbejderne i DR. Ændringen træder i kraft den 1. januar DR skal fortsat arbejde for en løbende effektivisering af virksomheden. Bl.a. i lyset af, at aftalepartierne ikke forventer fortsat forøgelse af antallet af udsendelsestimer, vil licenstilførslen til DR i 2015 blive nedsat med 74,9 mio.kr. (2015-niveau), svarende til et effektiviseringskrav på 2 pct. Da aftalepartierne ønsker en styrkelse af DR s regionale dækning, jf. ovenfor, forudsættes DR s regionale enheder friholdt ved udmøntningen af effektiviseringskravet. DR tilføres til medfinansiering af merudgifter ved styrkelser af programvirksomheden mv., jf. ovenfor, i alt 6,4 mio. kr. af licensprovenuet i aftaleperioden. Hertil kommer i alt 30,0 mio.kr. af overskydende licensmidler fra 2013 og 2014, jf, den som bilag vedlagte tillægsaftale nr. 3 til Medieaftale

5 Side 5 TV 2/DANMARK A/S TV 2 DANMARK A/S skal også fremover levere tv af høj kvalitet til befolkningen og skal fortsat have public service-forpligtelser i forhold til bl.a. programindholdet på hovedkanalen, TV 2. Aftalepartierne anerkender, at det er en præmis, at det offentlige ejerskab til TV 2 DANMARK A/S skal bevares. Ejerskabet varetages i form af statens direkte ejerskab til 100 pct. af aktierne i selskabet. Der er på den baggrund enighed mellem aftalepartierne om følgende: TV 2 DANMARK A/S public service-forpligtelser for 2015 til 2018 vil i første omgang blive fastsat i en ny 4-årig tilladelse, der som udgangspunkt viderefører bestemmelserne i den gældende tilladelse. TV 2 DANMARK skal styrke sin handicapbetjening på hovedkanalen TV 2, herunder i forhold til tekstning og ved brug af nye tilgængelighedstilbud såsom oplæsning af tekstede fremmedsprogede programmer. Der skal ske tekstning ved alle valg. De nærmere vilkår for TV 2 DANMARK s handicapbetjening fastsættes i public servicetilladelsen. TV 2 DANMARK A/S hovedsæde og centrale nyhedsredaktion skal fortsat være placeret i Odense, og der må ikke samlet set ske forskydning af koncernens aktiviteter fra Odense til København i forhold til 1. januar I løbet af aftaleperioden ændres instrumentet til regulering af selskabets public service-forpligtelser fra tilladelse til bekendtgørelse, idet der ikke herved er tiltænkt nogen ændring af indholdet af forpligtelserne. Dette vil i givet fald kræve en ændring af radio- og fjernsynsloven og Lov om TV 2/DANMARK A/S. Aftalepartierne noterer sig, at TV 2 DANMARK A/S for efter orientering af partierne bag Medieaftale har fastsat en pris for hovedkanalen TV 2 på henholdsvis 14,00 kr., 14,50 kr. og 15,00 kr. pr. måned i forhold til distributørerne. Aftalepartierne forventer, at TV 2 DANMARK A/S også fremovervil orientere aftalekredsen om ændringer i prisen, forinden selskabet træffer beslutning herom. Partierne forventer endvidere, at TV 2 DANMARK A/S som hidtil og som forudsat af EU-Kommissionen i forbindelse med godkendelsen i 2011 af TV 2-omstruktureringsplanen vil fastsætte en pris for TV 2, som er ens for alle distributører, og som er offentligt udmeldt. De regionale TV 2-virksomheder De regionale TV 2-virksomheder yder både i kraft af de regionale programmer på TV 2 og i kraft af de regionale tv-kanaler et væsentligt

6 Side 6 bidrag til, at befolkningen kan følge med i det politiske og kulturelle liv regionalt. Der er på den baggrund enighed mellem aftalepartierne om følgende, idet de nærmere vilkår herfor fastsættes i den kommende public servicekontrakt: De regionale TV 2-virksomheder skal styrke dækningen af kulturlivet i regionen. De regionale TV 2-virksomheder skal i de årlige public serviceredegørelser redegøre for, hvorledes de har levet op til forpligtelserne til at dække hele det regionale område De regionale TV 2-virksomheder skal prioritere kvalitet over kvantitet på den regionale tv-kanal. Aftalepartierne vil gerne fastslå, at der ikke foreligger noget politisk krav om at sende mange timer på kanalen, men at det er op til den enkelte regionale TV 2-virksomhed at beslutte, i hvilket omfang den tildelte sendetid skal udnyttes, herunder evt. kun at udnytte muligheden for at sende yderligere timer, når der er et særligt behov herfor, f.eks. transmission fra større begivenheder i regionen. De regionale TV 2-virksomheder skal fortsat arbejde for en løbende effektivisering af virksomheden, herunder som opfølgning på deres i 2012 gennemførte udredning om samarbejdsmuligheder løbende vurdere mulighederne for at samarbejde på konkrete områder og i givet fald arbejde aktivt herfor. Licenstilførslen til de regionale TV 2-virksomheder vil i 2015 blive nedsat med samlet 10,2 mio.kr. (2015-niveau), svarende til et effektiviseringskrav på 2 pct. De regionale TV 2-virksomheder tilføres til finansiering af merudgifter til distribution, jf. tidligere tildelte engangsmidler, samlet 12,8 mio. kr. årligt af licensprovenuet i aftaleperioden. Med henblik på at sikre løbende fornyelse af de regionale TV 2- virksomheders bestyrelser ændres radio- og fjernsynslovgivningen, så der kun kan ske umiddelbar genudpegning én gang af medlemmer af bestyrelserne. Der indføres samtidig et princip om forskudt udpegning, således at halvdelen af medlemmerne af bestyrelserne er på valg hvert andet år. Kulturministeren fastsætter efter drøftelse med aftalepartierne overgangsregler med henblik på gennemførelse af de ændrede regler Værditestordningen Siden 2011 har der på baggrund af EU s statsstøtteregler været fastsat regler om godkendelse af DR s og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester, hvorefter sådanne tjenesters public service-værdi afvejes i forhold til påvirkningen af markedet (værditestordningen). Der gennemføres snarest en evaluering af ordningen med henblik på at foretage nødvendige ændringer.

7 Side 7 Høring over public service-redegørelser Forud for Radio- og tv-nævnets udtalelser om DR s, TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders årlige public service-redegørelser, skal nævnet gennemføre en høringsproces over redegørelserne med henblik på, at relevante interessenter m.fl. kan fremsætte evt. bemærkninger til redegørelserne. Public Service-Puljen Public Service-Puljen bidrager positivt til, at befolkningen også på andet end licensfinansierede kanaler kan se dansk kvalitetspræget tv-drama og dokumentar samt børneprogrammer og høre danske kvalitetsprægede radioprogrammer. Der er på den baggrund enighed mellem aftalepartierne om følgende: Public Service-Puljen videreføres og tilføres 35 mio.kr. årligt. Hertil kommer i alt 30 mio.kr. af overskydende licensmidler for 2013 og 2014, jf. den som bilag vedlagte tillægsaftale til Medieaftale Retningslinjerne for Public service-puljen videreføres uændret, bortset fra de tre nedenfor nævnte punkter: 1. Adgangen til af puljen at yde støtte til radioprogrammer afskaffes 2. Kravet om, at minimum 25 pct. af de samlede midler til tvprogrammer i puljen skal anvendes til programmer for børn under 14 år ændres til programmer for børn og unge 3. Der åbnes op for, at der af puljen kan ydes tilskud til programmer på VOD-tjenester, målrettet et dansk publikum, under forudsætning af, at de pågældende tv-programmer efterfølgende udsendes på en flow-tv-kanal på samme vilkår, som i øvrigt gælder programmer, hvortil der kan ydes støtte fra puljen. Et beløb på 2,5 mio. kr. årligt af den ovennævnte beløbsramme øremærkes til tv-produktionsprojekter, der laves i samarbejde med tvforetagender, der kan ansøge om støtte fra puljen, og Den Vestdanske Filmpulje, FilmFyn samt Københavns Filmfond for så vidt angår produktioner uden for Storkøbenhavn, jf. i øvrigt beslutningen i tillægsaftale nr. 2 til medieaftalen for om at forhøje puljen med 17,0 mio.kr. af licensmerprovenuet for 2012 til det samme formål. Dansk film DR og TV 2 DANMARK A/S skal hver engagere sig i dansk film med gennemsnitligt 65 mio. kr. årligt (2015-niveau) i aftaleperioden, idet beløbet for det kommende år reguleres årligt i juni måned på baggrund af udviklingen i forbrugerprisindekset, jf. reguleringen af licensen. Der overføres 25,0 mio. kr. årligt af licensprovenuet i aftaleperioden til Det Danske Filminstitut til støtte af dansk filmproduktion. Hertil kommer i alt 30,4 mio.kr. af overskydende licensmidler fra 2013 og 2014, jf, den som bilag vedlagte tillægsaftale nr. 3 til Medieaftale Rammerne for

8 Side 8 den nærmere anvendelse af midlerne, herunder til regionale formål, fastsættes i forbindelse med indgåelsen af filmaftalen for Beskyttelse af børn ifm. med digitale medier Aftalepartierne har noteret sig, at Kulturministeriet for at sikre, at børn ikke udsættes for voldsomt eller skadeligt indhold i digitale medier i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge og Radio- og tv-nævnet samt i dialog med Børnerådet m.fl. og aftalepartierne vil foretage en udredning af lovgivningen med henblik på at vurdere, om de gældende regler om beskyttelse af børn ved tv-sening, herunder tv-sening i det offentlige rum, samt om mærkningsordninger for film og computerspil, er tidssvarende og hensigtsmæssige, bl.a. i lyset af udviklingen i forbruget af film og tv-serier på nettet. Aftalepartierne har desuden noteret sig, at udredningen skal ses i sammenhæng med Medierådet for Børn og Unges fokus på børns og unges mediekundskab. Børn og unges kendskab til medieproduktion Station Next tilføres årligt 6,7 mio.kr. (2015-niveau) af licensmidlerne til videreførelse af institutionens nuværende aktiviteter, herunder udarbejdelse af webbaseret læringsmateriale til skole- og fritidsbrug, samt til styrkelse af institutionens bistand til forskellige talentudviklingsprojekter i hele landet. Beløbet for det kommende år reguleres årligt i juni måned på baggrund af udviklingen i forbrugerprisindekset, jf. reguleringen af licensen. Aftalepartierne forventer, at DR, TV 2 DANMARK, de regionale TV 2- virksomheder, Station Next m.fl. vil samarbejde indbyrdes og med relevante uddannelsesinstitutioner og skoler om udvikling af tilbud til børn i skolealderen, der kan bidrage til børns kendskab til medieproduktion (virksomhedsbesøg mv.). Digital radio Der er, jf. Medieaftale , enighed mellem aftalepartierne om følgende: FM-båndet lukkes ved udgangen af 2019, såfremt det medio 2018 kan konstateres, at minimum 50 pct. af radiolytningen, herunder i biler, sker på digitale platforme. I perioden indtil da udbydes de ledige sendemuligheder i DAB blok 2 og DAB blok 3, ligesom der foretages det tidligere aftalte blok-bytte og den tidligere aftalte overgang til DAB+ mv. samt gennemføres en informationskampagne herom i overensstemmelse med den reviderede køreplan, som ordførerne for partierne bag medieaftalen for godkendte den 13. marts Køreplanen tages op til fornyet drøftelse i medieaftalekredsen i efteråret 2014.

9 Side 9 Lokalradio og -tv Der er, jf. Medieaftale , enighed mellem aftalepartierne om følgende: Tilladelserne til kommerciel lokalradio, som udløber med udgangen af 2015, forlænges indtil udgangen af Der gennemføres med virkning fra 1. januar 2016 en ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer efter samme principper om lokal tilknytning mv. som den nye lokal-tv-ordning, som trådte i kraft den 1. januar Med henblik på at understøtte udviklingen etableres der en forsøgsordning med produktion til og distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet. Forsøgsordningen, der blandt andet skal give mulighed for at afprøve nye programformater og -typer i forhold til traditionel radio og tv, og tilvejebringe viden om forbrugsmønstre hos seere og lyttere af lokalt indhold på nettet, administreres af Radio- og tv-nævnet. Der afsættes af licensmerprovenuet fra 2013 og 2014 i alt 2,0 mio.kr. til forsøgsordningen samt 0,2 mio.kr. til ekstern evaluering af ordningen og indsamling af data vedr. medieforbrug mv. De nærmere retningslinjer for forsøgsordningen fastsættes i bekendtgørelsesform efter drøftelse med aftalepartierne. På baggrund af bl.a. den ovennævnte evaluering drøfter aftalepartierne i 2018, om der skal træffes beslutning om overgang til internetbaseret distribution af de ikkekommercielle lokale medier og om tilskud til denne form for programvirksomhed. Den eksisterende støtteordning til uddannelsesaktiviteter for ikkekommercielle lokale radio og tv-stationer udvides til også at omfatte støtte til udvikling af kompetencer til internetbaseret produktion og distribution. SAML s forslag om at udvide den allerede eksisterende webportal for ikke-kommerciel lokalradio til også at omfatte lokal-tv imødekommes. Udbud af tv-sendemuligheder i VHF-båndet Der er enighed mellem partierne bag medieaftalen om at drøfte et udbud af tv-sendemulighederne i VHF-båndet (MUX 8) i efteråret 2014 sammen med drøftelsen af Erhvervsstyrelsens undersøgelse af frekvensbehovet til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter Frit valg Der er ved at blive gennemført en analyse af frit valg af tv-udbyder på boligområdet med henblik på stillingtagen til, om der er behov for via lovgivning at give øget mulighed individuelt valg af tv-distributør. Analysen forventes færdig efter sommerferien. Kulturministeren har oplyst, at hun vil drøfte opfølgningen på undersøgelsen med ministeren for

10 Side 10 by, bolig og landdistrikter og herefter indkalde partierne bag medieaftalen til et møde herom. Der er enighed om, at der skal være mulighed for at købe TV 2 s tv-kanaler enkeltvist. Licens Der er enighed mellem aftalepartierne om følgende: Den nuværende licensfinansiering af DR og de regionale TV 2- virksomheder mv. opretholdes. Medielicensen for husstande fastholdes realt på 2014-niveauet, idet satserne reguleres årligt på baggrund af udviklingen i forbrugerprisindekset. Medielicensen for 2015 fastsættes på den baggrund til 2.460,00 kr., inkl. moms (årlig licensbetaling). Det lægges til grund, at det som led i Vækstpakke 2014 besluttes at afskaffe medielicensen for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. fra 1. januar 2015, jf. forståelsen mellem regeringen og Venstre af 17. juni 2014 om Vækstplan Virksomheder, institutioner, foreninger mv. skal således ikke længere betale licens. Forhandlernes forpligtelse til at indberette salg og udleje af licenspligtige apparater mv. til DR afskaffes. Der sker ingen ændringer i de gældende regler for betaling af licens i øvrigt, idet der ikke har kunnet skabes enighed om det. Fordeling af forventet licensprovenu Der er enighed mellem aftalepartierne om, at det anslåede licensprovenu til fordeling i aftaleperioden fordeles som følger:

11 Side 11 Mio.kr., ekskl. moms 1) DR 2) 3.706, , , , ,7 heraf prisregulering 36,3 36,3 36,3 36,3 licenstilførsel i 2014-niveau 3.706, , , , ,4 De regionale TV 2-virksomheder 3) 504,5 512,2 512,2 512,2 512,2 heraf prisregulering 4,9 4,9 4,9 4,9 licenstilførsel i 2014-niveau 504,5 507,2 507,2 507,2 507,2 Lokalradio- og tv 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 Filmstøtteordninger 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Station Next 4) 5,6 6,7 6,7 6,7 6,7 Public Service-Pulje 25,0 35,0 35,0 35,0 35,0 Driftstilskud til FM 4 iht tilladelse 89,2 90,1 92,0 93,8 95,3 Markedstest af nye DR-initiativer 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Årlig rapportering om medieudviklingen, kulturstatistik mv. 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 Til disposition 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anslået licensprovenu i alt 4.436, , , , ,8 1) 2014 er medtaget som reference. Tal for 2014 i 2014-prisniveau. Øvrige tal i 2015-prisniveau 2) Indregnet effektivisering: 2 pct. i Indregnet opregning til nyt prisniveau: 36,3 mio.kr. fra 2014 til Der tilføres i alt 6,4 mio.kr. i aftaleperioden til medfinansiering af merudgifter ved styrkelser af programvirksomheden mv. Det forudsættes, at DR fortsætter arbejdet med større gennemsigtighed i forhold til DR s fordeling af ressourcer på forskellige formål, herunder de enkelte tv- og radiokanaler. 3) Indregnet effektivisering: 2 pct. i Indregnet opregning til nyt prisniveau: 4,9 mio.kr. fra 2014 til Den årlige licenstilførsel forhøjes med i alt 12,8 mio.kr. til dækning af meromkostninger til distribution, jf. tidligere tildelte engangsmidler. 4) Den årlige licenstilførsel øges med 0,8 mio.kr. årligt, jf. tidligere tildelte engangsmidler, samt med yderligere ca. 0,3 mio.kr. til udbygning af talentudviklingsinitiativer. 5) Der gennemføres i 2017 en evaluering af den årlige afrapportering om mediernes udvikling med henblik på stillingtagen til, om bevillingen hertil (2,0 mio.kr. årligt af de 8,7 mio.kr.) skal videreføres i en ny medieaftale. Et eventuelt merprovenu i forhold til det forventede licensprovenu vil blive fordelt af kulturministeren, jf. radio- og fjernsynslovens 69, stk. 1, efter drøftelse med aftaleparterne. Der er enighed om, at halvdelen som udgangspunkt tildeles DR, bl.a. for at sikre, at DR også har et økonomisk incitament til at sikre en effektiv licensopkrævning. Den anden halvdel fordeles til øvrige formål. Et eventuelt mindreprovenu vil indebære en reduktion af licenstilførslen til DR. Gennemførelse De nødvendige ændringer af radio- og fjernsynsloven gennemføres i Folketingssamlingen 2014/2015. Ændringerne vedrørende Public Service- Puljen skal notificeres for Kommissionen. Tilsvarende gælder DR s og TV 2 DANMARK s forpligtelser i forhold til dansk film, når disse er blevet nærmere fastlagt i en kommende filmaftale, jf. ovenfor.

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

NOTAT. Medieaftale for 2012-2014

NOTAT. Medieaftale for 2012-2014 NOTAT 9. oktober 2012 Medieaftale for 2012-2014 Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) og Venstre, Danske Folkeparti, Enhedslisten og Det

Læs mere

Året der kommer. Medieområdet

Året der kommer. Medieområdet Året der kommer Medieområdet Foreningen for Entertainment- og Medierets seminar den 17. januar 2013 Lars M. Banke, Kulturministeriet Disposition 1. Medieaftalen - medieaftale-instrumentet - forberedelsen

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar.

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar. Notat 24. november 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv og bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

NYE MEDIER NYE VANER NYE TIDER

NYE MEDIER NYE VANER NYE TIDER 3 NYE MEDIER NYE VANER NYE TIDER Fire balancer Med sit udspil til en ny medieaftale ønsker regeringen at sikre fire vigtige balancer. Medierne påvirker borgerne og borgerne påvirker medieudviklingen Frie

Læs mere

Fokus på kvalitet og mangfoldighed

Fokus på kvalitet og mangfoldighed 26. maj 2010 Fokus på kvalitet og mangfoldighed Mediepolitisk aftale for 2011-2014 1. FOKUS PÅ DR S OG DE REGIONALE TV2-VIRKSOMHEDERS PUBLIC SERVICE-OPGAVER 1.1 DR DR skal videreføres og udvikles som hele

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

Mediepolitisk aftale for 2007-2010

Mediepolitisk aftale for 2007-2010 1 6. JUNI 2006 Mediepolitisk aftale for 2007-2010 Der er enighed mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/Bornholms PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 15. december 2014 Tilladelse til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Forslag. til. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, foretages følgende ændringer: 3. juli 2014 Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Genbeskikkelse af DR s bestyrelse og genvalg af de regionale TV 2- virksomheders bestyrelser, adgang til støtte fra Public

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) 2010/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 680065 Fremsat den 6. oktober 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller) Forslag til

Læs mere

Fremtidens public service

Fremtidens public service Fremtidens public service 10 DI-anbefalinger AUGUST 2017 Fremtidens Public Service 1 Fremtidens public service Det nuværende medieforlig udløber i 2018, og forberedelserne til et nyt medieforlig er i fuld

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 2. maj 2013 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV MIDTVESTs PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public service-kontrakten

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2014/1 LSF 22 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2305243 Fremsat den 8. oktober 2014 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag

Læs mere

KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 2140 1015 KBH. K WWW.KUM.DK. Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 157 Offentligt

KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 2140 1015 KBH. K WWW.KUM.DK. Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 157 Offentligt KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 24 5 KBH. K WWW.KUM.DK Medieudspil_omslag3.indd Medieudspil_omslag3.indd Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 57 Offentligt MEDIER TIL TIDEN FLERE MULIGHEDER, MERE

Læs mere

Udvalget skal bl.a. som led i sit arbejde: Overveje hvilke muligheder, der er for at indrette public serviceformidlingen

Udvalget skal bl.a. som led i sit arbejde: Overveje hvilke muligheder, der er for at indrette public serviceformidlingen Høring om forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet. Public service-udvalget har i medfør af sit kommissorium en række konkrete opgaver. Udvalget ønsker i den sammenhæng

Læs mere

Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte

Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte Høring om den fremtidige offentlige mediestøtte 16. maj 2011 Henning Dyremose Formand for Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte Program for høringen Kl. 10.00-10.20 Velkomst Kl. 10.20-11.30

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov a, stk. 2, ophæves. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, foretages følgende ændringer: 11 a.

Læs mere

Frihed, fællesskab og kvalitet. Medieudspil fra Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre

Frihed, fællesskab og kvalitet. Medieudspil fra Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Frihed, fællesskab og kvalitet Medieudspil fra Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Frihed, fællesskab og kvalitet - Medieudspil for elektroniske medier

Læs mere

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR 1 TYDELIG OG DIGITAL 2 TYDELIGERE PUBLIC SERVICE- PROFIL Styrkede positioner i forhold til børn og unge, kultur samt nyheder

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 114 Offentligt TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Sted: Taletid: Forv. antal deltagere: Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2010/1 BTL 19 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Genbeskikkelse af DR s bestyrelse

Læs mere

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet København den 1. november 2005 Opslag om 50 % finansiering af to phd.-stipendier af forskningspuljen om public service-medier Regeringen

Læs mere

Høring om den fremtidige mediestøtte

Høring om den fremtidige mediestøtte Institution Gade By Att. Navn 9. marts 2011 Høring om den fremtidige mediestøtte Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte er for øjeblikket i gang med at udarbejdet et grundlag for regeringens

Læs mere

Nærværende redegørelse blev tiltrådt af DRs bestyrelse på møde den 13. marts 2007.

Nærværende redegørelse blev tiltrådt af DRs bestyrelse på møde den 13. marts 2007. Kulturministeriet 13. marts 2007 Overholdelse af public service-kontrakten samt mulige konsekvenser af DR Byen for programvirksomheden DR oplyste den 7. februar 2007, at DR nu måtte konstatere, at det

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2011-2014

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2011-2014 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2011-2014 Forord af kulturminister Per Stig Møller: HVORFOR PUBLIC SERVICE? I en tid, hvor vi oversvømmes af tv-kanaler og internettilbud er det naturligvis et spørgsmål,

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser,

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser, Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd vedr. privatisering af TV 2 (Samrådsspørgsmål J) Åbent eller lukket: Åbent 11. januar 2017 Dato

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2 ØSTJYLLANDs PUBLIC SERVICE-VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber og formidler af dansk

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Alternativ B: Public Service

Alternativ B: Public Service Alternativ B: Public Service Public service er til tider et uklart fænomen. På trods af enigheden om public service-mediernes betydning, er der til tider uenighed om den præcise definition af begrebet.

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

2012/1 BTL 136 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 8. maj 2013. Betænkning. over

2012/1 BTL 136 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 8. maj 2013. Betænkning. over 2012/1 BTL 136 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 8. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film Forslag til Lov om ændring af lov om film (Kommunalt tilskud til biografvirksomhed) 1 I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997, 4 i lov nr. 1156

Læs mere

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co.

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. DR 5. januar 2018 Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. Indledning Konsulentvirksomhederne KPMG og Struensee & Co. har udarbejdet Analyse vedr. DRs økonomi på opdrag af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) (Gennemførelse af medieaftale

Læs mere

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister.

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister. Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 21. oktober 2011 Kære Uffe Elbæk Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed.

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2 s public service redegørelse for 2003 TV 2/DANMARK A/S har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public

Læs mere

Danske medier under pres

Danske medier under pres Danske medier under pres Danske medier under pres: Tre vidnesbyrd DR TV og TV2 taber share De største aktører på nettet er multinationale Dagbladene mister læsere og annonceindtægter Tre megatendenser

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

Medieudviklingen 2014

Medieudviklingen 2014 Medieudviklingen 2014 Danskernes brug af de elektroniske medier HVEM ER EN UAFHÆNGIG AFDELING Generaldirektøren DR RSK DR Medieforskning DR Medier DR Kultur DR Nyheder DR Danmark indsamler, frembringer

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 62 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/01062 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om den

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

Baggrunden for scenariet er debatten blandt SLRTVs medlemmer om, hvilke roller de lokale medier skal spille i samfundet.

Baggrunden for scenariet er debatten blandt SLRTVs medlemmer om, hvilke roller de lokale medier skal spille i samfundet. ET SCENARIO FRA SLRTV SLRTVs holdning til et scenario for hvordan en fremtidig lokalradio- og tv-ordning bedst sikrer både kommercielle lokale radio- og tv-stationer og ikke-kommercielle græsrodsstationer

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen 29. august 2014 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K Radio- og tv-nævnet Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Att: adm. Direktør

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt.

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd i Folketingets Kulturudvalg den 1. december 2016 om den afsluttende sætning i rulleteksterne til

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

strategiske mål

strategiske mål strategiske mål 2007-2010 INDLEDNING 1925 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Vi befinder os i en tid, hvor udviklingen går stærkt, og konkurrencen om danskernes medie- og kultur-forbrug bliver

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm.

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. 2010 Formateret Aftale mellem DR og Foreningen Radiokassen om Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. Præambel Denne aftale er indgået efter, at parterne har været uden

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere