Mediepolitisk aftale for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mediepolitisk aftale for 2015-2018"

Transkript

1 26. juni 2014 Mediepolitisk aftale for Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om følgende: Borgerne får en stor del af deres oplysninger og kulturelle samt kunstneriske oplevelser i dagligdagen gennem medierne. Det er også i medierne, at en væsentlig del af den demokratiske debat foregår, og dermed bidrager til den demokratiske dannelse. Det er derfor afgørende, at medierne har tilbud med betydning og værdi for befolkningen. Fragmenteringen, internationaliseringen og den hastige teknologiske udvikling betyder markante ændringer i medieverdenen i disse år. I det konvergerede medielandskab hvor medierne i stigende grad smelter sammen, og hvor udviklingen i forbrugeradfærden går på faldende læsning af trykte aviser mv., faldende sening af traditionelt broadcast-tv og et stigende on-demand forbrug på nettet har udenlandske internetaktører som YouTube, Facebook, Google, Netflix mv. i kombination med udbredelsen af smart-tv s, smartphones og tablets positioneret sig som store aftagere af medietid og danske annoncekroner. Udviklingen afføder et stigende fokus på, at danske medier kan levere et alsidigt dansk kvalitetsindhold, der tager udgangspunkt i danske forhold, og at danske medier i fremtiden indgår i befolkningens mediebrug. De teknologiske fremskridt og globaliseringen giver os ikke kun udfordringer men også en masse nye tilbud, som befolkningen skal have de bedste muligheder for at benytte sig af. Teknologien skal i videst muligt omfang udnyttes til at give plads til flere forskellige medietilbud, men også til at gøre det muligt at vælge til og fra, hvor dette ikke tidligere har kunnet lade sig gøre. Der skal derfor være fortsat fokus på at styrke valgmulighederne. Public service i fremtidens mediebillede De danske public service-medier har en helt særlig rolle i forhold til at bidrage til den demokratiske debat i det danske samfund samt give mulighed for fælles oplevelser med udgangspunkt i danske værdier, og de er i modsætning til andre medier underlagt lovkrav om bl.a. saglighed og upartiskhed. Dok. nr

2 Side 2 Der er behov for i den nye individualiserede og fragmenterede medievirkelighed hvor seningen og lytningen er spredt på flere kanaler og flere og flere on-demand-tjenester, hvor seerne og lytterne selv vælger, hvilken type programmer de vil se og høre at tage stilling til, hvorledes public service-medierne kan eller skal hjælpe til med at tilgængeliggøre og fremme seningen og lytningen af kvalitetsindhold på de medieplatforme, befolkningen gør brug af. Aftalepartierne er på den baggrund enige om at nedsætte et sagkyndigt udvalg, som skal udarbejde et grundlag for overvejelser om public servicemediernes rolle i samfundet og medieverdenen i de kommende år, jf. vedlagte kommissorium for udvalget (bilag 2 til medieaftalen). Udvalgets arbejde skal være afsluttet den 1. januar Udvalget skal afholde halvårlige temamøder med relevante interessenter, ordførere for partierne bag medieaftalen mv. med henblik på afrapportering og dialog indenfor de forskellige nærmere fastlagte emneområder. Ministeren udpeger medlemmerne af udvalget efter drøftelse med aftalepartierne. DR DR skal videreføres og udvikles som hele Danmarks førende udbyder af public service, der via tv, radio, internet og andre relevante platforme sikrer befolkningen et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, debat, undervisning i form af uddannelse og læring, kunst og underholdning. DR skal levere indhold af høj kvalitet og med fokus på dansk sprog. DR skal fortsat udgøre en stærk modvægt til udenlandske medieudbydere og kommercielle aktører. Men DR skal ikke konkurrere med private aktører, hvor det ikke tjener et public service-formål. Der er på den baggrund enighed mellem aftalepartierne om følgende, idet de nærmere vilkår herfor fastsættes i den kommende public servicekontrakt: DR skal fortsat udvikle relevant public service-indhold til børn, herunder i sin public service-virksomhed anvende digitale læringsspil rettet mod børn. DR skal understøtte og formidle forløbet omkring de danske skolevalg. DR skal fortsat tilbyde en række aktiviteter på musikområdet, der henvender sig særligt til børn og unge. Dette skal bl.a. ske gennem DR s medier og via DR Musikariet, som på tværs af genrer og musikpræferencer tilbyder børn og unge at møde musikken, lære om den og selv tage livtag med den. DR Musikariet, der er forankret i DR Koncerthuset, skal nå børn og unge i hele landet. DR skal styrke indsatsen overfor unge med innovativt indhold på internettet og tv inden for en bred genre af programmer mv., der appellerer til unge, herunder aktualitet og samfundsforhold, videnskab, satire og underholdning. Det skal ske ved, at der lægges særlig vægt på mere dansk produceret indhold, og ved at styrke indkøbsprofilen for udenlandsk indhold med programmer, der har høj professionel kvalitet

3 Side 3 og originalitet inden for sin genre. DR skal foretage forsøg med programmer til unge om dagsaktuelle historier. DR skal med henblik på drøftelse i aftalekredsen i foråret 2017 udarbejde en redegørelse om erfaringerne med DR3 og DR s tilbud til unge på internettet, herunder for i hvilket omfang DR3 og DR s tilbud på internettet når unge samt DR s vurdering af tv-kanalens og nettilbudenes relevans i målgruppen set i lyset af medieudviklingen og målgruppens mediebrug. Redegørelsen skal danne grundlag for stillingtagen til, om der på baggrund af erfaringerne er behov for at foretage ændringer i kontrakten vedrørende DR s forpligtelser om tilbud til unge, herunder i forhold til på hvilke platforme, DR bedst når unge. DR skal fortsat gøre DR s radio- og tv-programmer tilgængelige på internettet ved samtidig distribution (simulcast) og on demand. Indkøbte udenlandske bredt populære biograffilm må dog ikke stilles til rådighed on demand, og indkøbte europæiske film samt afsnit af udenlandske fiktionsserier, som ikke er DR-entrepriseproduktioner, må alene stilles til rådighed i en periode på 8 dage efter visningen. DR skal primo 2017 udarbejde en redegørelse om erfaringerne med DR s tilrådighedsstillelse af programmer on-demand med henblik på stillingtagen til, om der på baggrund af erfaringerne evt. er behov for at foretage ændringer i kontrakten vedr. DR s forpligtelser på området. DR skal have fokus på en mangfoldig musikprofil på tværs af alle radiokanaler og især fremme den danske musik. Aftalepartierne har noteret, at andelen af dansk musik på tværs af alle DR s musikbårne kanaler var 39 pct. i 2013, hvilket forventes fortsat i aftaleperioden. DR skal spille en særlig rolle for dansk musik ved at stimulere vækstlaget i Danmark. DR skal styrke dækningen af grønlandske og færøske forhold. DR skal styrke den regionale dækning, så den afspejler mangfoldigheden i de forskellige dele af landet, herunder på kulturområdet. DR skal styrke det igangværende arbejde med handicapbetjeningen, herunder i forhold til tekstning og tegnsprogstolkning samt oplæsning af undertekster ved fremmedsprogede programmer. Der skal bl.a. ske tegnsprogstolkning og tekstning ved alle valg. I forbindelse med fastsættelsen af de nærmere vilkår for DR s handicapbetjening i den kommende public service-kontrakt skal brugerrådet høres om prioritering af nye tiltag. Det præciseres, at DR skal medvirke til at fremme integration i det danske samfund. DR s forpligtelse til udover sit engagement i dansk film, jf. nedenfor om dansk film, - at udlægge produktion til uafhængige producenter forøges til 300 mio. kr. i gennemsnit pr. år over aftaleperioden på samme betingelser som i den gældende public service-kontrakt. Dog skal udlægningen fremover også omfatte digitale læringsspil rettet mod børn, jf. ovenfor, og udlicitering af rene produktionsfaciliteter mv. uden relation til programudlægning kan alene indgå i opfyldelsen af udlægningskravet med op til 60 mio. kr. af det årlige udlægningsbeløb.

4 Side 4 DR skal have et uafhængigt og alsidigt nyhedstilbud på nettet med fokus på egenproduktion. Aftalepartierne forventer, at DR og Danske Medier etablerer en dialogproces om samspillet mellem DR som public service-virksomhed og dagbladene mhp. at afsøge muligheder for samarbejdsmodeller såsom deling af DR-indhold, eksponering af dagbladene i en DR-kontekst mv. Parterne melder samlet tilbage til aftalepartierne. DR anmodes om at undersøge fordele og ulemper ved, at DR indhold distribueres via tredjemandsplatforme, herunder kommercielle streaming-tjenester, og inden udgangen af 3. kvartal 2014 nærmere redegøre herfor overfor medieaftalekredsen med henblik på stillingtagen hertil i forbindelse med den kommende public servicekontrakt. Aftalepartierne er enige om, at DR skal opretholde arkiv-tjenesten Bonanza indtil DR over for aftalekredsen kan præsentere en tilfredsstillende løsning om et søgbart programarkiv for befolkningen omfattende DR s digitaliserede programarkiver. Rammerne for DR s fremtidige tilgængeliggørelse af sine programarkiver vil blive fastlagt i public service-kontrakten. Med henblik på at mangfoldiggøre og formidle den danske digitale kulturarv skal DR s arkivmateriale være til rådighed for museer og andre kulturinstitutioner mv. samt uddannelsesinstitutioner på rimelige vilkår under hensyn til bl.a. de ophavsretlige og konkurrenceretlige regler. DR anmodes om inden udgangen af 2014 at forelægge medieaftalekredsen en analyse af rammerne for udlevering af arkivmateriale (herunder prisniveau- og strukturer) til museer og andre kulturinstitutioner, public service-institutioner og andre kulturformål mv. blandt andre europæiske public service-stationer med henblik på vurdering af muligheder for nedsættelse af DR s priser for udlevering af arkivmateriale til disse formål. Med henblik på at sikre løbende fornyelse af DR s bestyrelse ændres radio- og fjernsynslovgivningen, så der kun kan ske umiddelbar genudpegning én gang af medlemmer af DR s bestyrelse, herunder de medlemmer, der er udpeget af Folketinget og af medarbejderne i DR. Ændringen træder i kraft den 1. januar DR skal fortsat arbejde for en løbende effektivisering af virksomheden. Bl.a. i lyset af, at aftalepartierne ikke forventer fortsat forøgelse af antallet af udsendelsestimer, vil licenstilførslen til DR i 2015 blive nedsat med 74,9 mio.kr. (2015-niveau), svarende til et effektiviseringskrav på 2 pct. Da aftalepartierne ønsker en styrkelse af DR s regionale dækning, jf. ovenfor, forudsættes DR s regionale enheder friholdt ved udmøntningen af effektiviseringskravet. DR tilføres til medfinansiering af merudgifter ved styrkelser af programvirksomheden mv., jf. ovenfor, i alt 6,4 mio. kr. af licensprovenuet i aftaleperioden. Hertil kommer i alt 30,0 mio.kr. af overskydende licensmidler fra 2013 og 2014, jf, den som bilag vedlagte tillægsaftale nr. 3 til Medieaftale

5 Side 5 TV 2/DANMARK A/S TV 2 DANMARK A/S skal også fremover levere tv af høj kvalitet til befolkningen og skal fortsat have public service-forpligtelser i forhold til bl.a. programindholdet på hovedkanalen, TV 2. Aftalepartierne anerkender, at det er en præmis, at det offentlige ejerskab til TV 2 DANMARK A/S skal bevares. Ejerskabet varetages i form af statens direkte ejerskab til 100 pct. af aktierne i selskabet. Der er på den baggrund enighed mellem aftalepartierne om følgende: TV 2 DANMARK A/S public service-forpligtelser for 2015 til 2018 vil i første omgang blive fastsat i en ny 4-årig tilladelse, der som udgangspunkt viderefører bestemmelserne i den gældende tilladelse. TV 2 DANMARK skal styrke sin handicapbetjening på hovedkanalen TV 2, herunder i forhold til tekstning og ved brug af nye tilgængelighedstilbud såsom oplæsning af tekstede fremmedsprogede programmer. Der skal ske tekstning ved alle valg. De nærmere vilkår for TV 2 DANMARK s handicapbetjening fastsættes i public servicetilladelsen. TV 2 DANMARK A/S hovedsæde og centrale nyhedsredaktion skal fortsat være placeret i Odense, og der må ikke samlet set ske forskydning af koncernens aktiviteter fra Odense til København i forhold til 1. januar I løbet af aftaleperioden ændres instrumentet til regulering af selskabets public service-forpligtelser fra tilladelse til bekendtgørelse, idet der ikke herved er tiltænkt nogen ændring af indholdet af forpligtelserne. Dette vil i givet fald kræve en ændring af radio- og fjernsynsloven og Lov om TV 2/DANMARK A/S. Aftalepartierne noterer sig, at TV 2 DANMARK A/S for efter orientering af partierne bag Medieaftale har fastsat en pris for hovedkanalen TV 2 på henholdsvis 14,00 kr., 14,50 kr. og 15,00 kr. pr. måned i forhold til distributørerne. Aftalepartierne forventer, at TV 2 DANMARK A/S også fremovervil orientere aftalekredsen om ændringer i prisen, forinden selskabet træffer beslutning herom. Partierne forventer endvidere, at TV 2 DANMARK A/S som hidtil og som forudsat af EU-Kommissionen i forbindelse med godkendelsen i 2011 af TV 2-omstruktureringsplanen vil fastsætte en pris for TV 2, som er ens for alle distributører, og som er offentligt udmeldt. De regionale TV 2-virksomheder De regionale TV 2-virksomheder yder både i kraft af de regionale programmer på TV 2 og i kraft af de regionale tv-kanaler et væsentligt

6 Side 6 bidrag til, at befolkningen kan følge med i det politiske og kulturelle liv regionalt. Der er på den baggrund enighed mellem aftalepartierne om følgende, idet de nærmere vilkår herfor fastsættes i den kommende public servicekontrakt: De regionale TV 2-virksomheder skal styrke dækningen af kulturlivet i regionen. De regionale TV 2-virksomheder skal i de årlige public serviceredegørelser redegøre for, hvorledes de har levet op til forpligtelserne til at dække hele det regionale område De regionale TV 2-virksomheder skal prioritere kvalitet over kvantitet på den regionale tv-kanal. Aftalepartierne vil gerne fastslå, at der ikke foreligger noget politisk krav om at sende mange timer på kanalen, men at det er op til den enkelte regionale TV 2-virksomhed at beslutte, i hvilket omfang den tildelte sendetid skal udnyttes, herunder evt. kun at udnytte muligheden for at sende yderligere timer, når der er et særligt behov herfor, f.eks. transmission fra større begivenheder i regionen. De regionale TV 2-virksomheder skal fortsat arbejde for en løbende effektivisering af virksomheden, herunder som opfølgning på deres i 2012 gennemførte udredning om samarbejdsmuligheder løbende vurdere mulighederne for at samarbejde på konkrete områder og i givet fald arbejde aktivt herfor. Licenstilførslen til de regionale TV 2-virksomheder vil i 2015 blive nedsat med samlet 10,2 mio.kr. (2015-niveau), svarende til et effektiviseringskrav på 2 pct. De regionale TV 2-virksomheder tilføres til finansiering af merudgifter til distribution, jf. tidligere tildelte engangsmidler, samlet 12,8 mio. kr. årligt af licensprovenuet i aftaleperioden. Med henblik på at sikre løbende fornyelse af de regionale TV 2- virksomheders bestyrelser ændres radio- og fjernsynslovgivningen, så der kun kan ske umiddelbar genudpegning én gang af medlemmer af bestyrelserne. Der indføres samtidig et princip om forskudt udpegning, således at halvdelen af medlemmerne af bestyrelserne er på valg hvert andet år. Kulturministeren fastsætter efter drøftelse med aftalepartierne overgangsregler med henblik på gennemførelse af de ændrede regler Værditestordningen Siden 2011 har der på baggrund af EU s statsstøtteregler været fastsat regler om godkendelse af DR s og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester, hvorefter sådanne tjenesters public service-værdi afvejes i forhold til påvirkningen af markedet (værditestordningen). Der gennemføres snarest en evaluering af ordningen med henblik på at foretage nødvendige ændringer.

7 Side 7 Høring over public service-redegørelser Forud for Radio- og tv-nævnets udtalelser om DR s, TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders årlige public service-redegørelser, skal nævnet gennemføre en høringsproces over redegørelserne med henblik på, at relevante interessenter m.fl. kan fremsætte evt. bemærkninger til redegørelserne. Public Service-Puljen Public Service-Puljen bidrager positivt til, at befolkningen også på andet end licensfinansierede kanaler kan se dansk kvalitetspræget tv-drama og dokumentar samt børneprogrammer og høre danske kvalitetsprægede radioprogrammer. Der er på den baggrund enighed mellem aftalepartierne om følgende: Public Service-Puljen videreføres og tilføres 35 mio.kr. årligt. Hertil kommer i alt 30 mio.kr. af overskydende licensmidler for 2013 og 2014, jf. den som bilag vedlagte tillægsaftale til Medieaftale Retningslinjerne for Public service-puljen videreføres uændret, bortset fra de tre nedenfor nævnte punkter: 1. Adgangen til af puljen at yde støtte til radioprogrammer afskaffes 2. Kravet om, at minimum 25 pct. af de samlede midler til tvprogrammer i puljen skal anvendes til programmer for børn under 14 år ændres til programmer for børn og unge 3. Der åbnes op for, at der af puljen kan ydes tilskud til programmer på VOD-tjenester, målrettet et dansk publikum, under forudsætning af, at de pågældende tv-programmer efterfølgende udsendes på en flow-tv-kanal på samme vilkår, som i øvrigt gælder programmer, hvortil der kan ydes støtte fra puljen. Et beløb på 2,5 mio. kr. årligt af den ovennævnte beløbsramme øremærkes til tv-produktionsprojekter, der laves i samarbejde med tvforetagender, der kan ansøge om støtte fra puljen, og Den Vestdanske Filmpulje, FilmFyn samt Københavns Filmfond for så vidt angår produktioner uden for Storkøbenhavn, jf. i øvrigt beslutningen i tillægsaftale nr. 2 til medieaftalen for om at forhøje puljen med 17,0 mio.kr. af licensmerprovenuet for 2012 til det samme formål. Dansk film DR og TV 2 DANMARK A/S skal hver engagere sig i dansk film med gennemsnitligt 65 mio. kr. årligt (2015-niveau) i aftaleperioden, idet beløbet for det kommende år reguleres årligt i juni måned på baggrund af udviklingen i forbrugerprisindekset, jf. reguleringen af licensen. Der overføres 25,0 mio. kr. årligt af licensprovenuet i aftaleperioden til Det Danske Filminstitut til støtte af dansk filmproduktion. Hertil kommer i alt 30,4 mio.kr. af overskydende licensmidler fra 2013 og 2014, jf, den som bilag vedlagte tillægsaftale nr. 3 til Medieaftale Rammerne for

8 Side 8 den nærmere anvendelse af midlerne, herunder til regionale formål, fastsættes i forbindelse med indgåelsen af filmaftalen for Beskyttelse af børn ifm. med digitale medier Aftalepartierne har noteret sig, at Kulturministeriet for at sikre, at børn ikke udsættes for voldsomt eller skadeligt indhold i digitale medier i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge og Radio- og tv-nævnet samt i dialog med Børnerådet m.fl. og aftalepartierne vil foretage en udredning af lovgivningen med henblik på at vurdere, om de gældende regler om beskyttelse af børn ved tv-sening, herunder tv-sening i det offentlige rum, samt om mærkningsordninger for film og computerspil, er tidssvarende og hensigtsmæssige, bl.a. i lyset af udviklingen i forbruget af film og tv-serier på nettet. Aftalepartierne har desuden noteret sig, at udredningen skal ses i sammenhæng med Medierådet for Børn og Unges fokus på børns og unges mediekundskab. Børn og unges kendskab til medieproduktion Station Next tilføres årligt 6,7 mio.kr. (2015-niveau) af licensmidlerne til videreførelse af institutionens nuværende aktiviteter, herunder udarbejdelse af webbaseret læringsmateriale til skole- og fritidsbrug, samt til styrkelse af institutionens bistand til forskellige talentudviklingsprojekter i hele landet. Beløbet for det kommende år reguleres årligt i juni måned på baggrund af udviklingen i forbrugerprisindekset, jf. reguleringen af licensen. Aftalepartierne forventer, at DR, TV 2 DANMARK, de regionale TV 2- virksomheder, Station Next m.fl. vil samarbejde indbyrdes og med relevante uddannelsesinstitutioner og skoler om udvikling af tilbud til børn i skolealderen, der kan bidrage til børns kendskab til medieproduktion (virksomhedsbesøg mv.). Digital radio Der er, jf. Medieaftale , enighed mellem aftalepartierne om følgende: FM-båndet lukkes ved udgangen af 2019, såfremt det medio 2018 kan konstateres, at minimum 50 pct. af radiolytningen, herunder i biler, sker på digitale platforme. I perioden indtil da udbydes de ledige sendemuligheder i DAB blok 2 og DAB blok 3, ligesom der foretages det tidligere aftalte blok-bytte og den tidligere aftalte overgang til DAB+ mv. samt gennemføres en informationskampagne herom i overensstemmelse med den reviderede køreplan, som ordførerne for partierne bag medieaftalen for godkendte den 13. marts Køreplanen tages op til fornyet drøftelse i medieaftalekredsen i efteråret 2014.

9 Side 9 Lokalradio og -tv Der er, jf. Medieaftale , enighed mellem aftalepartierne om følgende: Tilladelserne til kommerciel lokalradio, som udløber med udgangen af 2015, forlænges indtil udgangen af Der gennemføres med virkning fra 1. januar 2016 en ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer efter samme principper om lokal tilknytning mv. som den nye lokal-tv-ordning, som trådte i kraft den 1. januar Med henblik på at understøtte udviklingen etableres der en forsøgsordning med produktion til og distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet. Forsøgsordningen, der blandt andet skal give mulighed for at afprøve nye programformater og -typer i forhold til traditionel radio og tv, og tilvejebringe viden om forbrugsmønstre hos seere og lyttere af lokalt indhold på nettet, administreres af Radio- og tv-nævnet. Der afsættes af licensmerprovenuet fra 2013 og 2014 i alt 2,0 mio.kr. til forsøgsordningen samt 0,2 mio.kr. til ekstern evaluering af ordningen og indsamling af data vedr. medieforbrug mv. De nærmere retningslinjer for forsøgsordningen fastsættes i bekendtgørelsesform efter drøftelse med aftalepartierne. På baggrund af bl.a. den ovennævnte evaluering drøfter aftalepartierne i 2018, om der skal træffes beslutning om overgang til internetbaseret distribution af de ikkekommercielle lokale medier og om tilskud til denne form for programvirksomhed. Den eksisterende støtteordning til uddannelsesaktiviteter for ikkekommercielle lokale radio og tv-stationer udvides til også at omfatte støtte til udvikling af kompetencer til internetbaseret produktion og distribution. SAML s forslag om at udvide den allerede eksisterende webportal for ikke-kommerciel lokalradio til også at omfatte lokal-tv imødekommes. Udbud af tv-sendemuligheder i VHF-båndet Der er enighed mellem partierne bag medieaftalen om at drøfte et udbud af tv-sendemulighederne i VHF-båndet (MUX 8) i efteråret 2014 sammen med drøftelsen af Erhvervsstyrelsens undersøgelse af frekvensbehovet til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter Frit valg Der er ved at blive gennemført en analyse af frit valg af tv-udbyder på boligområdet med henblik på stillingtagen til, om der er behov for via lovgivning at give øget mulighed individuelt valg af tv-distributør. Analysen forventes færdig efter sommerferien. Kulturministeren har oplyst, at hun vil drøfte opfølgningen på undersøgelsen med ministeren for

10 Side 10 by, bolig og landdistrikter og herefter indkalde partierne bag medieaftalen til et møde herom. Der er enighed om, at der skal være mulighed for at købe TV 2 s tv-kanaler enkeltvist. Licens Der er enighed mellem aftalepartierne om følgende: Den nuværende licensfinansiering af DR og de regionale TV 2- virksomheder mv. opretholdes. Medielicensen for husstande fastholdes realt på 2014-niveauet, idet satserne reguleres årligt på baggrund af udviklingen i forbrugerprisindekset. Medielicensen for 2015 fastsættes på den baggrund til 2.460,00 kr., inkl. moms (årlig licensbetaling). Det lægges til grund, at det som led i Vækstpakke 2014 besluttes at afskaffe medielicensen for erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger mv. fra 1. januar 2015, jf. forståelsen mellem regeringen og Venstre af 17. juni 2014 om Vækstplan Virksomheder, institutioner, foreninger mv. skal således ikke længere betale licens. Forhandlernes forpligtelse til at indberette salg og udleje af licenspligtige apparater mv. til DR afskaffes. Der sker ingen ændringer i de gældende regler for betaling af licens i øvrigt, idet der ikke har kunnet skabes enighed om det. Fordeling af forventet licensprovenu Der er enighed mellem aftalepartierne om, at det anslåede licensprovenu til fordeling i aftaleperioden fordeles som følger:

11 Side 11 Mio.kr., ekskl. moms 1) DR 2) 3.706, , , , ,7 heraf prisregulering 36,3 36,3 36,3 36,3 licenstilførsel i 2014-niveau 3.706, , , , ,4 De regionale TV 2-virksomheder 3) 504,5 512,2 512,2 512,2 512,2 heraf prisregulering 4,9 4,9 4,9 4,9 licenstilførsel i 2014-niveau 504,5 507,2 507,2 507,2 507,2 Lokalradio- og tv 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 Filmstøtteordninger 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Station Next 4) 5,6 6,7 6,7 6,7 6,7 Public Service-Pulje 25,0 35,0 35,0 35,0 35,0 Driftstilskud til FM 4 iht tilladelse 89,2 90,1 92,0 93,8 95,3 Markedstest af nye DR-initiativer 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Årlig rapportering om medieudviklingen, kulturstatistik mv. 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 Til disposition 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anslået licensprovenu i alt 4.436, , , , ,8 1) 2014 er medtaget som reference. Tal for 2014 i 2014-prisniveau. Øvrige tal i 2015-prisniveau 2) Indregnet effektivisering: 2 pct. i Indregnet opregning til nyt prisniveau: 36,3 mio.kr. fra 2014 til Der tilføres i alt 6,4 mio.kr. i aftaleperioden til medfinansiering af merudgifter ved styrkelser af programvirksomheden mv. Det forudsættes, at DR fortsætter arbejdet med større gennemsigtighed i forhold til DR s fordeling af ressourcer på forskellige formål, herunder de enkelte tv- og radiokanaler. 3) Indregnet effektivisering: 2 pct. i Indregnet opregning til nyt prisniveau: 4,9 mio.kr. fra 2014 til Den årlige licenstilførsel forhøjes med i alt 12,8 mio.kr. til dækning af meromkostninger til distribution, jf. tidligere tildelte engangsmidler. 4) Den årlige licenstilførsel øges med 0,8 mio.kr. årligt, jf. tidligere tildelte engangsmidler, samt med yderligere ca. 0,3 mio.kr. til udbygning af talentudviklingsinitiativer. 5) Der gennemføres i 2017 en evaluering af den årlige afrapportering om mediernes udvikling med henblik på stillingtagen til, om bevillingen hertil (2,0 mio.kr. årligt af de 8,7 mio.kr.) skal videreføres i en ny medieaftale. Et eventuelt merprovenu i forhold til det forventede licensprovenu vil blive fordelt af kulturministeren, jf. radio- og fjernsynslovens 69, stk. 1, efter drøftelse med aftaleparterne. Der er enighed om, at halvdelen som udgangspunkt tildeles DR, bl.a. for at sikre, at DR også har et økonomisk incitament til at sikre en effektiv licensopkrævning. Den anden halvdel fordeles til øvrige formål. Et eventuelt mindreprovenu vil indebære en reduktion af licenstilførslen til DR. Gennemførelse De nødvendige ændringer af radio- og fjernsynsloven gennemføres i Folketingssamlingen 2014/2015. Ændringerne vedrørende Public Service- Puljen skal notificeres for Kommissionen. Tilsvarende gælder DR s og TV 2 DANMARK s forpligtelser i forhold til dansk film, når disse er blevet nærmere fastlagt i en kommende filmaftale, jf. ovenfor.

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/Bornholms PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

Mediepolitisk aftale for 2007-2010

Mediepolitisk aftale for 2007-2010 1 6. JUNI 2006 Mediepolitisk aftale for 2007-2010 Der er enighed mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber og formidler af dansk

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet 1. Resume... 2 2. Baggrunden for rapporten... 4 2.1. Oversigt over rapportens indhold... 5 2.2. Begrebsafklaring... 5 3. Medielandskabet

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Plads til private medier. danske medier

Plads til private medier. danske medier Plads til private medier danske medier Frit valg af medier i fremtiden kræver indsats nu om tilførslen af midler til statens medier: om statens medieproduktion: Hvor skal den sætte ind? om statens medier:

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2013-2014 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 28. september 2005 TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 Radio- og tv-nævnet skal hermed, i forlængelse

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i virksomheder I det følgende værditestes tjenesten Skærme i virksomheder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede tjeneste samt

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1

DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 DR FOR DIG OG HELE DANMARK 1 DR FOR DIG OG HELE DANMARK ØNSKER OG LØFTER TIL MEDIEPOLITISK AFTALE 2007-2010 Udgivet af DR

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003.

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN 1 48 Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til efter ikrafttræden

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 7. maj 2015 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Ulf Lund Boxer TV

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG 2 Hovedemner: Velkommen til generalforsamlingen Ændring af regnskabsår i vedtægterne Resultat af bestyrelsens arbejde med den fremtidige forsyning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

PUBLIC SERVICE- UDVALGETS HØRING

PUBLIC SERVICE- UDVALGETS HØRING PUBLIC SERVICE- UDVALGETS HØRING Om forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet S I D E 2 A F 3 5 P U B L I C S E R V I C E - U D V A L G E T S H Ø R I N G O M F O R A N D

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

15 anbefalinger til regering og Folketing

15 anbefalinger til regering og Folketing 15 anbefalinger til regering og Folketing Musiklivets mediepolitiske oplæg 2009 Musikken spiller med er udarbejdet af: Dansk Artist Forbund - Dansk Musiker Forbund - Dansk Skuespillerforbund DJBFA (Danske

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER HER FÅR DU ET HURTIGT OVERBLIK TIL DIG, DER SER TV MED ANTENNE Vil du se TV 2 med antenne efter årsskiftet,

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

DANSK FILM Et Fælles Ansvar

DANSK FILM Et Fælles Ansvar Kunstnerisk Succes, Stort Billetsalg og Økonomisk Krise Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Joe Alblas The Salvation DANSK FILM Et Fælles Ansvar Dansk Film Et Fælles Ansvar er Producentforeningens oplæg til

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her

Velkommen til Stofa. og alle dine muligheder med Family Mix Plus. Vi er jo lige her Velkommen til Stofa og alle dine muligheder med Family Mix Plus Vi er jo lige her Du får det hele i ét stik Hos Stofa vil vi gerne have tilfredse kunder. Derfor gør vi os umage med alt, hvad vi laver.

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service. Alsidighed og mangfoldighed

Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service. Alsidighed og mangfoldighed Til: Public Service-Udvalget (medi@kulturstyrelsen.dk) Vedr.: Høring om rammevilkår for public service Alsidighed og mangfoldighed Producentforeningen takker for lejligheden til at bidrage til Public Service

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2013

Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2013 Til TV 2/Bornholm Brovangen 1 3720 Aakirkeby Att.: Direktør Jan Jørgensen Radio- og tv-nævnet 10. oktober 2014 Hasse Lundgaard Andersen Fuldmægtig han@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 36 J.nr.

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Diagrammer over styringsmodeller Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning

Diagrammer over styringsmodeller Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning Model 1 indebærer: at den praksis, som er udviklet omkring regulering af indre anliggender, bliver lovfæstet. Der fastsættes

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere