P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0"

Transkript

1 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub i egu (erhvervsgrunduddannelsen). En ansøgning kommer i betragtning, hvis den indeholder kommunal medfinansiering, et forpligtende samarbejde med lokale aktører, en opstilling af mål for egu-aktiviteten og politisk godkendelse i kommunen. Sæt skub i egu 2.0 er iværksat af Undervisningsministeriet og KL i fællesskab og har som overordnet formål at øge kvaliteten og udbredelsen af egu. Projektet afvikles på baggrund af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Projektet forløber fra 2010 til udgangen af 2012 og er en opfølgning på og fortsættelse af Sæt skub i egu!, der løb over perioden Ref. JSP Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax Side 1/9 Husk ved ansøgning Der er en række betingelser, en ansøgning skal opfylde for at blive godkendt. Politisk godkendelse En ansøgning skal godkendes politisk i kommunen. Politisk godkendelse betyder i den forbindelse en underskrift fra den ansvarlige udvalgsformand, rådmand, borgmester eller lignende. Flere kommuner kan godt ansøge sammen. I givet fald skal projektledelsen være entydigt placeret i én af ansøgerkommunerne. Medfinansiering Sæt skub i egu 2.0 støtter i alt 20 projekter i puljer af kr. pr. projekt. Der ansøges om beløb på kr. pr. ansøgning. Kommunerne skal

2 endvidere selv stille med en medfinansiering på min. 20 procent af projektbudgettet. Det vil sige, at kommunerne kan få bevilling til dækning af op til 80 procent af projektets samlede budget. Eksempel 1: Projektets samlede budget fastsættes til kr. Heraf udgøres kr. (80 procent) af projektmidlerne fra Sæt skub i egu 2.0 og kr. (20 procent) af kommunens egenfinansiering. Eksempel 2: Projektets samlede budget fastlægges til kr. Heraf udgøres kr. (60 procent) af projektmidlerne fra Sæt skub i egu 2.0 og kr. (40 procent) af kommunens egenfinansiering. Samarbejde med andre aktører, parter etc. I praksis involverer egu typisk mange aktører. Rundt om de unge står en kreds af aktører, eksempelvis vejledere, UU-centre, praktiksteder, produktionsskoler, uddannelsesinstitutioner m.fl. Projekterne skal derfor indtænke etablering af samarbejder med en eller flere lokale aktører omkring projekterne. Det kan fx være produktionsskoler, erhvervsskoler, højskoler eller praktikvirksomheder, såvel offentlige som private. Det bør endvidere tilstræbes lokalt, at arbejdsmarkedets parter inddrages omkring projektet. Samarbejdet med lokalt forankrede aktører og parter kan eksempelvis bero på faste møder og evt. skriftlige aftaler omkring det konkrete samarbejde. Afklaring af egu-målgruppen Det er en betingelse, at kommunen i forbindelse med projektansøgningen påbegynder en afklaring af, hvor mange unge kommunen har i egumålgruppen, samt hvilke særlige problemstillinger, der knytter sig til dem. Målgruppeafklaringen skal danne grundlag for en mere strategisk tilgang til anvendelse af egu i kommunen på længere sigt. Desuden skal den indgå i projektets succeskriterier (se mere herom nedenfor under beskrivelsen af formkrav). Netværksaktiviteter og formidlingsindsats De kommuner, der modtager en projektbevilling, forpligter sig samtidig til at deltage i og bidrage til en række netværksaktiviteter. Blandt disse aktiviteter er fire netværksmøder med personkredsen bag de andre projekter. Netværksaktiviteterne har samlet set til formål at skabe en konstruktiv dialog og erfaringsudveksling på tværs af projekterne i forskellige dele af landet.

3 Det er desuden formålet, at disse aktiviteter skal give Undervisningsministeriet og KL et overblik over projekternes resultater. KL planlægger og indkalder som sekretariat til netværksaktiviteterne. Et projekt forpligter sig også til at bidrage til formidling af sine resultater i forhold til presse, faglige fora m.v., samt at bidrage aktivt til erfaringsudvekslingen på den internetportal, der etableres i forbindelse med Sæt skub i egu 2.0 (information herom findes på Tematisk ramme Der lægges vægt på, at projekterne har et lokalt perspektiv, dvs. at de er baserede på lokalt formulerede projektbeskrivelser. Tematisk skal projekterne relatere sig til indholdet i ungepakke I og II og praktikpladsaftalen. Et eller flere af følgende temaer skal således indgå: Egu-praktikpladser, private og offentlige Egu i lyset af mulighederne i ungepakke I og II Egu i den kommunale social- og beskæftigelsespolitik Egu-modeller i samarbejde med større virksomhedskæder Samarbejde ml. UU, produktionsskole m.fl. om produktionsskoleforløb for unge, som skønnes at have egu som udslusningsmål. Resultatbaseret styring Projekterne under Sæt skub i egu 2.0 skal føre til konkrete, målbare resultater. Derfor lægges der vægt på, at projektansøgningerne indtænker resultatbaseret styring i deres design og praktiske udførelse. Formålet er at styrke projekternes fokus på at opnå konkrete resultater. Både i forhold til at nå deres erklærede målsætninger og i forhold til at skabe nogle synlige resultater, der kan formidles videre til andre kommuner. Evaluering, status m.v. Projekternes status og fremdrift evalueres to gange i løbet af projektperi o- den i to statusevalueringer. Desuden afsluttes projektet med en afsluttende, samlet evaluering. Bevillingsmodtagerne forpligter sig til at bidrage til både statusevalueringerne og den afsluttende evaluering ved at afgive status på projekterne set i forhold til målene i projekternes beskrivelser samt give input til den afsluttende evaluering. Denne status vil omfatte både en kvalitativ og kvantitativ del.

4 Informationskampagne Som en del af Sæt skub i egu 2.0 iværksætter sekretariatet en informationskampagne, der rettes mod offentlige og private praktikvirksomheder, kommunalpolitikere, uddannelsesinstitutioner m.v. Kampagnen har til formål at øge opmærksomheden på egu, videreudvikle det tilgængelige egu-materialet, herunder uddannelsesplanerne, hjemmesiden egu.dk, virksomhedslogo, aftalekontrakter etc. Projekterne forventes at bidrage til informationskampagnen eksempelvis ved formidling af den gode egu-historie m.m. Ansøgningsfrist m.v. Ansøgningerne skal i øvrigt udformes inden for de rammer, som følger nedenfor. Derfor er det en god idé at læse materialet grundigt igennem, før ansøgningen skrives og indsendes. Ansøgningen skal være sekretariatet i KL i hænde senest fredag d. 10. september 2010 kl og skal sendes elektronisk til sekretariatet i KL: Att. Jakob Sloth Petersen Bevillinger og afslag til projektstøtte fra programmet forventes udsendt primo oktober Projektledelsen og sekretariatsfunktionen i KL varetages af: Konsulent Niels Bjerrum, telefon: , Konsulent Jakob Sloth Petersen, telefon: ,

5 Formkrav til en ansøgning En ansøgning om midler fra Sæt skub i egu 2.0 skal overholde nogle formkrav. Formkravene følger herunder som en disposition i kort form. De vigtigste punkter uddybes efterfølgende. Derfor er det en god idé at læse hele materialet igennem, før ansøgningen skrives. Den færdige ansøgning eksklusiv budget bør ikke fylde mere, end fire A4-sider. DISPOSITION FOR ANSØGNING: 1. Projektets titel En kort, klar titel, som illustrerer projektets idé. 2. Kommunens navn, adresse, tlf.nr., , www og samarbejdspartnere Herunder angives også, hvilke partnere kommunen indgår et forpligtende samarbejde med, eksempelvis produktionsskoler og erhvervsskoler, eller andre kommuner. 3. Informationer om projektlederen Navn, titel, tlf.nr. og -adresse. 4. Baggrund Herunder fx: Lokal begrundelse for projektet, evt. særlige, lokale problemstillinger, muligheder, kommunens erfaringer med egu m.v. 5. Målgruppeafklaring Målgruppen for projektet blandt de unge. Hvem og hvor mange? 6. Formål Beskrivelse af projektets formål, evt. kortsigtet og langsigtet. 7. Aktiviteter og organisering Hvad skal der ske i projektet? Hvem gør hvad og i hvilken rækkefølge? Hvilken rolle spiller samarbejdspartnerne, og hvordan er projektet organiseret? 8. Succeskriterier På baggrund af afklaring af kommunens egu-målgruppe opstiller projektansøger et lokalt måltal for antallet af unge, der går i gang med en egu som en konsekvens af projektet. Øvrige succeskriterier kan godt være kvalitative, men det skal overvejes, hvordan de evalueres ved projektafslutningen (de skal være målbare). 5

6 9. Formidling, evaluering og forankring Ansøgningen skal formulere en formidlingsstrategi, hvori netbaserede produkter indgår som en obligatorisk del. Der skal ydermere foreligge overvejelser omkring, hvordan projektet forankres fremadrettet efter projektperiodens udløb. 10. Økonomi og tidsplan Herunder: Budget og milepæle for projektets aktiviteter. Punkterne 7, 8, 9 og 10 beskrives mere uddybende i det følgende 6

7 Ad. Punkt 7: Aktiviteter og organisering Beskrivelsen og organiseringen af aktiviteterne bør udgøre et centralt element i ansøgningerne. Følgende aktivitetsovervejelser bør indgå: Hvad er formålet og indholdet i netop jeres Sæt skub i egu 2.0- projekt? Hvilke initiativer sættes i værk? Hvordan tilrettelægges arbejdsdelingen mellem kommunen og lokale aktører? Hvem gør hvad - hvornår? Hvordan bringer projektet pædagogiske, økonomiske og organisatoriske redskaber i spil? Til inspiration kan et eller flere af de følgende aktivitetsforslag inddrages i projektansøgningen: Oprettelse af egu-praktikpladser i lyset af praktikpladsaftalen projekter, der sigter mod at oprette nye praktikpladser i egu-regi i lyset af praktikpladsaftalen og de seneste regler for præmie og bonus osv. Egu-initiativer i lyset af ungepakkerne projekter, der fokuserer på etablering af samarbejdsrelationer samt koordinering af ungevejledningen, jobcenterets indsatser og uddannelsesinstitutionernes egu-rettede aktiviteter. Eller projekter, der på anden vis tematisk knytter an til elementer i ungepakkerne. Samarbejde med uddannelsessteder Samarbejde omkring tilrettelæggelse af egu med lokale uddannelsessteder (herunder produktions-, erhvervs-, ungdoms- og højskoler samt andre uddannelsesinstitutioner). Netværk og metodisk platform Fokus på, hvordan eksisterende samarbejdspartnere via deres netværk kan give adgang til fremtidige praktiksteder samt fokus på, hvordan der kan udvikles metoder og procedurer, der sikrer en fortsat relation til disse virksomheder blandt andet gennem opdatering af netværksforbindelser. Systematisk udslusning Systematisk arbejde med at udsluse egu-elever til videre uddannelse. Social og pædagogisk støtte Egu-initiativer for unge, der befinder sig i gråzonen mellem ungdomsuddannelserne og behovet for en særlig indsats. Herunder fx udviklingsarbejde om pædagogisk og social støtte på uddannelsesinstitutioner. Samarbejde med praktiksteder Projekter, der sigter mod at sikre et tilstrækkeligt antal praktikpladser via opdyrkelse og vedligeholdelse af netværk til praktikvirksomheder. Fx gennem eksisterende virksomhedsnetværk via erhvervsskoler, jobcentre og lokale idrætsforeninger m.v. Forsøg med forankring af egu Herunder fx projekter i jobcentre med fokus på synergieffekter mellem egu og beskæftigelsesindsatsen. Kompetenceudvikling af medarbejdere Faglig og pædagogisk udvikling af medarbejdere involveret i arbejdet med egu. 7

8 Ad. Punkt 8: Succeskriterier Sæt skub i egu 2.0 skal føre til konkrete resultater. For at understøtte dén overordnede målsætning, skal projekterne arbejde resultatorienteret med en række målbare succeskriterier for øje. Succeskriterierne knytter sig til projektets formål, målgruppe, aktiviteter m.v., og skal sandsynliggøre, at der er sket en øget udbredelse og kvalitet i kommunens anvendelse af egu. Succeskriterier i forhold til antallet af egu-elever opstilles lokalt på baggrund af den obligatoriske afklaring af målgruppen (som nævnt i indledningen). Således skal kommunen opstille et måltal, der som succeskriterium repræsenterer en forøgelse af egu-aktiviteten afstemt med de lokale forhold. Ad. Punkt 9: Formidling, evaluering og forankring En ansøgning til Sæt skub i egu 2.0 skal indeholde overvejelser om formidlingsstrategier. Formålet er at sikre en løbende erfaringsspredning, således at projektet Sæt skub i egu 2.0 kan gøre en forskel. Valg af formidlingskanal er op til det enkelte projekt, men skal dog mindst indeholde netbaserede produkter. Af andre produkter og formidlingskanaler kan nævnes pressekontakt og markedsføringsmateriale (pjecer, flyers etc.). Ansøgningen skal indeholde overvejelser om selvevalueringens form. Endelig skal en ansøgning indeholde overvejelser om, hvordan projektets resultater forventes forankret på længere sigt efter projektperioden. Ad. pkt. 10: Økonomi og tidsplan Der skal opstilles et budget for det ansøgte projekt. Og ved projektets afslutning skal der aflægges regnskab. Ansøgninger til projekter forventes at ligge på kr. eksklusiv medfinansiering. Kommunerne skal bidrage med en medfinansiering på mindst 20 procent af projektbudgettet. Det vil sige, at kommunerne kan få bevilling til dækning af op til 80 procent af projektets budget. Egenfinansieringen kan udgøres af administrative omkostninger (kontorhold, husleje, telefon m.v.). De bevilgede beløb udbetales over to omgange: En tredjedel ( kr.) af det bevilgede beløb udbetales ved det godkendte projekts opstart. De resterende to tredjedele ( kr.) kommer til udbetaling, når de enkelte projekters regnskaber er afsluttet og godkendt og Undervisningsministeriet har afsluttet den samlede godkendelse af Sæt skub i egu -projektets regnskab (formentlig to-tre måneder efter afgivet projektregnskab). 8

9 Udbetalingen af projektmidlerne er betinget af, at kommunen indsender bilag med projektledelseserklæring vedrørende de afholdte udgifter i henhold til bekendtgørelse om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler. Udgifterne skal desuden kunne henvises til aktiviteter i forbindelse med projektet. Tidsplan Projektansøgningen skal indeholde en tidsplan, hvori projektets vigtigste milepæle er angivet. Sæt skub i egu 2.0 løber fra 2010 og frem til udgangen af Det forventes, at de ansøgte projekter har en tidsplan svarende til ovenstående ramme, det vil sige frem til udgangen af

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere