PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune"

Transkript

1 PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til at flere Brøndbyunge, der påbegynder en uddannelse indenfor byggefagene, finder en praktikplads. De involverede parter spiller alle en rolle ift. praktikpladsproblematikken. Brøndby Kommune har ansvaret for at forberede de unge til uddannelsessystemet. UU:center Syd har vejledningsforpligtelsen overfor de unge, og Københavns Tekniske Skole har opgaven med at tilrettelægge en uddannelse, der fastholder de unge i erhvervsuddannelse. Endelig har de virksomheder, som Dansk Byggeri repræsenterer, opgaven med at stille praktikpladser til rådighed, så vi også er sikret kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Baggrund Ungdomsledigheden er høj, og der er et stort frafald på erhvervsuddannelserne. Det vanskeliggør regeringens mål om, at 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i Der forventes færre faglærte indenfor byggebranchen om 8-10 år. Samtidig mangler der fortsat praktikpladser indenfor byggeriets erhvervsuddannelser, og mange unge kommer i skolepraktik, hvilket frygtes at forøge frafaldsproblematikken eller forringe uddannelsernes kvalitet. Fra statslig side er praktikpladsproblematikken imødegået med etableringen af en præmieordning til de virksomheder, der indgår en uddannelsesaftale med en lærling. I 2011 udgør præmien kr. for en ny uddannelsesaftale. Formål På den baggrund har Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center syd og Brøndby Kommune valgt at indgå en partnerskabsaftale på tre hovedområder: 1. Praktikpladssamarbejde om: a. Praktikpladser til Brøndbyunge på KTS, Tæbyvej, der er tæt på at færdiggøre grundforløbet, og ikke selv har fundet en plads. b. Praktikpladser til Brøndbyunge, der har afsluttet grundforløbet, og er meldt aktivt praktikpladssøgende. 2. Samarbejde, der kan styrke jobmuligheder i Dansk Byggeris medlemsvirksomheder for unge ledige svende. 3. Øget fokus på de faglige uddannelser i folkeskolerne i Brøndby Kommune ift. a. Formidlingen af mulighederne indenfor de faglærte uddannelser tidligt og løbende i folkeskoleforløbet. b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med 10. klasseskolen. Det er endvidere formålet i fællesskab at afprøve, om der kan laves en tværgående indsats, til gavn for kvalitet og gennemførelsesfrekvens i erhvervsuddannelserne, reduktion af antallet af unge i skolepraktik og som samtidig reducerer den kommunale ledighed blandt unge. 1

2 Det vil på sigt betyde, at et øget antal unge får en erhvervsuddannelse indenfor byggefagene og samtidig støtte op om branchens forventede rekrutteringsbehov og medvirke til at sikre velfærden. Samarbejdsaftalens indhold Partnerne udvikler konkrete projekter på de tre hovedområder. Projekterne beskrives mere indgående i aftalens bilag. Bilaget opdateres løbende under aftaleperioden. Aftaleperioden er 1. september december Samarbejdsform Parterne mødes løbende i aftaleperioden og følger op på effekten af de iværksatte projekter og initiativer. Jobcenter Brøndby påtager sig en sekretariatsfunktion ift. samarbejdet. Dato for underskrift: 2. september 2011 Mogens Nielsen Københavns Tekniske Skole, Tæbyvej Allan Jørgensen UU:center Syd Per Engsø Larsen Dansk Byggeri Hovedstaden Ib Terp Brøndby Kommune 2

3 BILAG: Projektbeskrivelse af konkrete tiltag Praktikpladser til Brøndbyunge på Københavns Tekniske Skole, Tæbyvej I forhold til praktikpladssamarbejdet iværksættes en målrettet kampagne, hvor konkrete praktikpladssøgende Brøndbyunge formidles målrettet til Dansk Byggeris medlemsvirksomheder. Kampagnen igangsættes af en brevkampagne. 1. Brev fra Borgmester Ib Terp 2. Brev fra formand for Dansk Byggeri Hovedstaden, Per Engsø Larsen Vedhæftet orienteringsskrivelse fra Undervisningsministeriet om bonusordning for praktikpladser. Hvornår Aktivitet Ansvar 2./ Partnerskabsaftale omtales på Brøndby Kommunes Jobcenter Brøndby hjemmeside 5./ Brev fra Ib Terp udsendes Jobcenter Brøndby Primo september Overblik over unge, der mangler at finde UU praktikplads. Trække lister og tage kontakt til lærlinge, der potentielt kan indgå i kampagnen. Primo september Udfylde skabelon med information om den enkelte lærling. Underskrive samtykkeerklæring vedr. foto og brochure. Elever på grundforløb: Faglærere på KTS, Tæbyvej Elever med afsluttet grundforløb: UU Primo september Fotografering og grafik. Produktionshøjskolen i Brøndby Medio Brochurer trykkes på Rådhus Trykkeriet Jobcenter Brøndby september Medio Match af virksomheder og praktikpladssøgende KTS / UU / virksomhederne september Uge 38 Brev fra Per Engsø Larsen udsendes Dansk Byggeri (19.-23/ ) Uge 39 ( / ) Udsendelse af breve med brochurer til virksomheder Dansk Byggeri / Virksomhedssekretariatet (KTS) Uge 40 Personlig opfølgning på brochure af lærling. KTS / UU Understøttelse af lærling i perioden Løbende efter uge 40 Opfølgning på effekt UU Mål 1. september 2011 er der 12 unge Brøndbyborgere, der mangler en praktikplads inden for bygge- og anlægsfagene. Det er særligt problematisk, når de unge praktikpladssøgende endnu ikke har fundet en praktikplads efter afsluttet grundforløb, fordi det er en stopklods ift. færdiggørelse af uddannelsen og medvirker øget risiko for overgang til offentlig forsørgelse. Det er målet for praktikpladskampagnen, at løse praktikpladsproblematikken inden for aftalens periode, således at der til 1. august 2013 ikke er nogen Brøndbyunge, der ikke kan finde en praktikplads. Herefter evalueres den første del af indsatsen, og der udvikles evt. nye mål. 3

4 Styrkede jobmuligheder i Dansk Byggeris medlemsvirksomheder for ledige unge svende Jobcenter Brøndby mærker effekten af lavkonjunkturens på byggeriets område. Jobcentret har mange unge ledige, der ikke har formået at finde beskæftigelse efter afsluttet uddannelse eller kommer fra kortvarigt job i byggeriet. Dansk Byggeri og Jobcenter Brøndby vil samarbejde om at finde både ordinær beskæftigelse og aktiveringstilbud til målgruppen i Dansk Byggeris medlemsvirksomheder. Det er prioriteringen, at praktikpladskampagnen for de praktikpladssøgende unge skal forløbe før iværksættelse af aktiviteter for ledige unge svende. Efter kampagnens afslutning vil Dansk Byggeri tage skriftlig kontakt til medlemsvirksomheder under reference til den gennemførte praktikpladskampagne. Jobcentrets virksomhedskonsulenter laver herefter personlig eller telefonisk opfølgning. Formålet er: at formidle ledige unge faglærte håndværkere til ordinære job at informere virksomhederne om behovet for virksomhedsnære aktiveringspladser, med henblik på at skabe relevante aktiveringstilbud for ledige unge svende at skabe gode samarbejdsrelationer mellem bygge- og anlægsvirksomheder i Brøndbyområdet og virksomhedskonsulenterne i Jobcenter Brøndby. Mål Inden kampagnens opstart identificeres relevante ledige i målgruppen, og der opstilles ud fra de aktuelle tal mål ift.: Den procentuelle nedbringelse af det konkrete antal ledige i målgruppen Omfanget af etablerede virksomhedsnære aktiveringspladser. Øget fokus på de faglige uddannelser folkeskolerne i Brøndby Kommune Formidlingen af mulighederne indenfor de faglærte uddannelser tidligt og løbende i folkeskoleforløbet I forbindelse med indgåelsen af partnerskabsaftalen vil Brøndby Kommunes folkeskoler udvikle den eksisterende undervisning i uddannelse, erhvervs- og arbejdsmarkedsvilkår (UEA-undervisningen) på skolernes ældste klassetrin i samarbejde med Københavns Tekniske Skole (KTS), Tæbyvej og UU:center Syd. Formålet med samarbejdet er at holde et undervisningsmæssigt fokus på uddannelses- og praktikpladsvilkår indenfor byggeriets uddannelser. Partnerskabsaftalen giver skolerne mulighed for et fokuseret samarbejde med KTS, Tæbyvej gennem besøg på skolen, skole-praktikophold samt brobygningsforløb i henhold til folkeskoleskoleloven og lov om ungdomsuddannelsesvejledning. Undervisningsopgaven varetages i henhold til gældende lovgivning samt skolebestyrelsens principper for det faglige undervisningsfelt. Konkret varetages opgaven af KTS, Tæbyvej, den enkelte UU-vejleder og skolens lærere. Skolelederen påser, at opgaven varetages i henhold til skolebestyrelsens principper. 4

5 DREAM TEAM KTS, Tæbyvej har i forlængelse af aftalens fokus på udvidet formidling af de faglige uddannelser i folkeskolen etableret et DREAM TEAM. DREAM TEAM er et hold af faglærere fra Tæbyvej, der står til rådighed for besøg på den enkelte skole. Konceptet er, at DREAM TEAM kan inviteres helt ind i klassen eller skolegården, hvor lærerne præsenterer sig selv, deres baggrund, den uddannelse, de underviser på og fortæller om muligheder og videreuddannelsesmuligheder inden for faget. Eleverne får mulighed for at lave en miniopgave i samarbejde med lærerne. Folkeskolerne bestemmer selv hvilke fag, de ønsker at indbyde. KTS, Tæbyvej udarbejder et præsentationsmateriale om DREAM TEAM il folkeskolerne. Der vil også være mulighed for, at en klasse kan besøge skolen på Tæbyvej for at møde DREAM TEAM eller prøve kræfter med dem fagligt. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med 10. klasseskolen Uddannelsescentret Nygård (UCN), 10. klasseskolen i Brøndby har i en årrække haft et positivt og givende samarbejde med KTS, Tæbyvej, et samarbejde, der stadig udvikles på. Elever på skolens TEK 10 linje følger et forløb på mandage og onsdage fordelt over det meste af skoleåret frem til marts måned, hvor valget af ungdomsuddannelse er taget. Elever på TEK 10 præsenteres på KTS for byggefagene både teoretisk og praktisk og studievejledning er en del af forløbet. Elever, der ikke har valgt TEK 10 linjen, har i løbet af året mulighed for op til 6 ugers brobygning/ praktik og også her har 10. klasseskolen et fint samarbejde med KTS. Skolens UU-vejleder og lærerne på 10. klasseskolen har fokus på udfordringer ift. praktikpladssøgning. Derfor vil der ifm. partnerskabsaftalen blive indledt et samarbejde med KTS omkring praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole. Formålet med samarbejdet er at formidle vigtigheden af aktiv praktikpladssøgning tidligt i uddannelsesforløbet. I praksis vil eleverne ifm. deres uddannelsesvejledning modtage ekstra undervisning omkring praktikpladssøgning. 5

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter.

Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Break Projektbeskrivelse af Ungeindsats Himmerland herunder Basen Resuméet beskriver kort projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Kort resumé af projektet: Formålet med projektet er

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg 1 Beskæftigelsesplan Jobcenter Silkeborg 2008 Indhold. Side Indledning 3 Kapitel 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Koncentration om opgaverne ved de lokale SKILLS-mesterskaber for 9. klasser på Uddannelsescenter Holstebro, december 2014 UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere