H U SQVARNA AUTOMOWE R 420/430X /450X BRUG SANVI S N I NG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H U SQVARNA AUTOMOWE R 420/430X /450X BRUG SANVI S N I NG"

Transkript

1 H U SQVARNA AUTOMOWE R 420/430X /450X BRUG SANVI S N I NG omslag_420,430x,450x_2016.indd :22:57

2 omslag_420,430x,450x_2016.indd :22:57

3 1 Indledning og sikkerhed Indledning Symboler på produktet Symboler i brugsanvisningen Sikkerhedsinstruktioner 6 2 Præsentation Hvad er hvad? Indhold i pakken Funktion 12 3 Installation Forberedelser Installation af ladestationen Opladning af batteriet Installation af afgrænsningskablet Tilslutning af afgrænsningskablet Installation af guidekablet Kontrol af installationen Første opstart og kalibrering Kontrol af sammenkobling med ladestationen 32 4 Brug Opladning af et afladt batteri Brug af timeren Start Stop Slukning Indstilling af klippehøjden 36 5 Betjeningspanel Driftstilstand Start Driftstilstanden Parkering Hovedafbryder Knappen PARKER på ladestationen 40 6 Menufunktioner Hovedmenu Menustruktur Timer Klippehøjde Sikkerhed Beskeder Vejrtimer Installation Indstillinger Tilbehør 65 7 Haveeksempler 69 8 Vedligeholdelse Vinteropbevaring Vinterservice Efter vinteropbevaring Rengøring Transport og flytning I tilfælde af tordenvejr Knive Batteri 79 9 Fejlsøgning Fejlmeddelelser Infomeddelelser Indikatorlampen i ladestationen Symptom Lokalisering af brud på afgrænsningskablet Tekniske data Garantivilkår Miljømæssig information Fjernelse af batteriet til genanvendelse EU-overensstemmelseserklæring 95 Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :21:31

4 MEMO Serienummer: PIN-kode: Forhandler: Forhandlertelefonnr.: Hvis robotplæneklipperen bliver stjålet, er det vigtigt at informere Husqvarna Group A/S om det. Kontakt din lokale forhandler, og oplys maskinens serienummer, så den kan blive registreret som stjålet i en international database. Dette er et vigtigt skridt i forbindelse med tyverisikringen af robotplæneklipperen, da det forringer interessen for at købe og sælge stjålne robotplæneklippere. Produktets serienummer består af ni cifre og fremgår af produktets serienummerskilt (som er placeret indvendigt i displaydækslet) og af produktemballagen. Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :21:31

5 INDLEDNING OG SIKKERHED 1 Indledning og sikkerhed 1.1 Indledning Tillykke med dit valg af et produkt af exceptionelt høj kvalitet! Du opnår de bedste resultater med Husqvarnarobotplæneklipperen, hvis du ved, hvordan den fungerer. Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger om robotplæneklipperen, hvordan den skal installeres, og hvordan den bruges. Som supplement til denne brugsanvisning findes der yderligere oplysninger på Automower -webstedet, Her finder du mere hjælp og vejledning i brugen af maskinen. Vær opmærksom på, at føreren er ansvarlig for uheld eller risici, som andre personer eller disses ejendom udsættes for. Husqvarna forsøger hele tiden at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til ændringer af bl.a. produkternes form og udseende uden forudgående varsel. Følgende system benyttes i brugsanvisningen med henblik på at gøre den mere brugervenlig: Tekst, der er skrevet med kursiv, er tekst, som vises på robotplæneklipperens display, eller som henviser til et andet afsnit i brugsanvisningen. Ord, der er skrevet med fed, henviser til knapperne på robotplæneklipperens tastatur. Ord, der er skrevet med STORE BOGSTAVER og kursiv, henviser til placeringen af hovedafbryderen og til de forskellige driftstilstande, der er tilgængelige i robotplæneklipperen VIGTIGE OPLYSNINGER Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem for at forstå indholdet, inden du bruger robotplæneklipperen. Hold brugsanvisningen på et sikkert sted til fremtidig brug! Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med handicap eller manglende erfaring og viden. De må kun bruge apparatet under opsyn, eller såfremt de modtager instruktioner for brug af det fra en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :21:33

6 INDLEDNING OG SIKKERHED UDGIVELSESBEMÆRKNINGER Dette apparat kan anvendes af børn over otte år, handicappede og personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller modtager instruktioner i sikker brug af apparatet og forstår de involverede risici med brug af det. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning. ADVARSEL Robotplæneklipperen kan være farlig, hvis den anvendes forkert. ADVARSEL Brug aldrig robotplæneklipperen, hvis der opholder sig personer og i særdeleshed børn eller kæledyr i umiddelbar nærhed af den. 1.2 Symboler på produktet Disse symboler forekommer på robotplæneklipperen. Læs dem omhyggeligt. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem for at forstå indholdet, inden du bruger robotplæneklipperen. Advarsler og sikkerhedsanvisninger i denne brugsanvisning skal følges nøje, for at robotplæneklipperen kan benyttes på en sikker og effektiv måde Robotplæneklipperen kan kun starte, når hovedafbryderen er blevet sat i positionen 1, og den korrekte PIN-kode er indtastet. Drej hovedafbryderen til 0, før der udføres eftersyn og/eller vedligeholdelse Hold sikker afstand til robotplæneklipperen, når den kører. Hold hænder og fødder på sikker afstand af de roterende knive. Hold aldrig hænderne eller fødderne i nærheden af eller under plæneklipperens hus, mens den er i gang Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :21:36

7 INDLEDNING OG SIKKERHED Stå aldrig på robotplæneklipperen. Dette produkt overholder de gældende EU-direktiver Støjemission til omgivelserne. Dette produkts emissioner fremgår af kapitel 10, Tekniske data og af typeskiltet Det er ikke tilladt at bortskaffe dette produkt som normalt husholdningsaffald, når det engang er udtjent. Sørg for, at produktet sendes til genanvendelse i overensstemmelse med den lokale lovgivning Brug aldrig en højtryksrenser eller rindende vand til at rengøre robotplæneklipperen Chassiset indeholder komponenter, der er følsomme over for elektrostatiske udladninger (ESD). Chassiset er også en væsentlig del af robotplæneklipperens design, og det skal forsegles på professionel vis, hvis produktet skal bruges udendørs. Derfor kan chassiset kun åbnes af autoriserede serviceteknikere. En brudt forsegling kan resultere i, at hele eller dele af garantien bortfalder Lavspændingskablet må ikke afkortes, forlænges eller splejses Brug ikke en trimmer i nærheden af lavspændingskablet. Vær forsigtig ved klipning af plænekanter, hvor kablet er placeret Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :21:40

8 INDLEDNING OG SIKKERHED 1.3 Symboler i brugsanvisningen Disse symboler forekommer i brugervejledningen. Læs dem omhyggeligt. Drej hovedafbryderen til 0, før der udføres eftersyn og/ eller vedligeholdelse Bær altid beskyttelseshandsker ved arbejde på robotplæneklipperens chassis Brug aldrig en højtryksrenser eller rindende vand til at rengøre robotplæneklipperen En advarselsboks angiver risikoen for personskade, især hvis anvisningerne ikke følges. ADVARSEL Tekst En informationsboks angiver risikoen for tingsskade, især hvis anvisningerne ikke følges. Kassen benyttes ligeledes, hvis der er risiko for brugerfejl. VIGTIGE OPLYSNINGER Tekst 1.4 Sikkerhedsinstruktioner Brug Denne robotplæneklipper er beregnet til græsslåning af åbne og plane områder. Den må kun benyttes med det tilbehør, som anbefales af producenten. Alle andre former for brug er forkerte. Producentens anvisninger vedrørende drift, vedligeholdelse og reparation skal følges nøje. Brug funktionen PARK, eller sluk for hovedafbryderen på robotplæneklipperen, hvis andre personer, især børn og kæledyr, opholder sig i nærheden. Hvis andre personer eller kæledyr er i nærheden af arbejdsområdet, anbefaler vi programmering af plæneklipperen til brug i perioder, hvor der ikke er personer i nærheden, f.eks. om natten. Se 6.3 Timer side Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :21:42

9 INDLEDNING OG SIKKERHED Robotplæneklipperen må kun betjenes, vedligeholdes og repareres af personer, der har fuldstændigt kendskab til dens særlige egenskaber og sikkerhedsanordninger. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger robotplæneklipperen. Robotplæneklipperens oprindelige udformning må ikke ændres. Enhver form for modifikationer foretages på dit eget ansvar. Kontrollér, at der ikke ligger sten, grene, redskaber, legetøj eller andre genstande på plænen, som kan beskadige knivene. Genstande på plænen kan også føre til, at robotplæneklipperen kommer til at sidde fast i dem, og det kan være nødvendigt at få hjælp til fjerne genstanden, før plæneklipperen kan fortsætte slåningen. Start robotplæneklipperen som beskrevet i anvisningerne. Når hovedafbryderen er i positionen 1, skal du sørge for at holde hænder og fødder på sikker afstand af de roterende knive. Stik aldrig hænderne eller fødderne ind under robotplæneklipperen. Løft aldrig robotplæneklipperen, og bær ikke rundt på den, når hovedafbryderen er i positionen 1. Lad aldrig personer, der ikke er bekendt med robotplæneklipperens funktioner og adfærd, bruge den. Robotplæneklipperen må aldrig kollidere med personer eller andre levende væsener. Hvis en person eller et levende væsen kommer i vejen for robotplæneklipper, skal plæneklipperen omgående stoppes. Se 4.4 Stop side 35. Placér ikke nogen form for genstande oven på robotplæneklipperen eller den tilhørende ladestation. Robotplæneklipperen må ikke bruges, hvis knivdisken eller huset er defekt. Den må heller ikke bruges med defekte knive, skruer, møtrikker eller ledninger. Brug ikke robotplæneklipperen, hvis hovedafbryderen ikke fungerer. Sluk altid for robotplæneklipperen på hovedafbryderen, når den ikke er i brug. Robotplæneklipperen kan kun starte, når hovedafbryderen er blevet sat i positionen 1, og den korrekte PIN-kode er indtastet. Robotplæneklipperen må aldrig bruges samtidig med havevandere. Hvis haven er udstyret med havevandere, skal timerfunktionen benyttes, se 6.3 Timer side 43, så plæneklipperen og havevanderen ikke er aktive samtidig. Husqvarna garanterer ikke fuld kompatibilitet mellem robotplæneklipperen og andre typer trådløse systemer som f.eks. fjernbetjeninger, radiosendere, teleslynger, nedgravet dyreindhegning eller lignende. Den indbyggede alarm er meget høj. Vær forsigtig, især hvis robotplæneklipperen håndteres indendørs Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :21:47

10 INDLEDNING OG SIKKERHED Bevægelse Den oprindelige emballage bør benyttes, når robotplæneklipperen skal transporteres over lange afstande. Sikker flytning fra eller inden for arbejdsområdet: 1. Tryk på knappen STOP for at stoppe robotplæneklipperen. Hvis sikkerheden er indstillet til det mellemhøje eller høje niveau (se 6.5 Sikkerhed på side 47.), skal PIN-koden derefter indtastes. PIN-koden består af fire cifre og vælges, når robotplæneklipperen startes for første gang. se 3.8 Første opstart og kalibrering på side Flyt hovedafbryderen til positionen Bær robotplæneklipperen i håndtaget, som sidder bag på. Bær robotplæneklipperen med knivdisken vendt væk fra kroppen. VIGTIGE OPLYSNINGER Løft aldrig robotplæneklipperen, når den er parkeret i ladestationen. Dette kan beskadige ladestationen og/eller robotplæneklipperen. Tryk på STOP, og træk i stedet først robotplæneklipperen ud af ladestationen, før den løftes Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :21:49

11 INDLEDNING OG SIKKERHED Vedligeholdelse ADVARSEL Når robotplæneklipperen vendes på hovedet, skal hovedafbryderen altid være i positionen 0. Hovedafbryderen skal være i positionen 0 under enhver form for arbejde på plæneklipperens chassis, herunder f.eks. rengøring eller udskiftning af knivene VIGTIG INFORMATION Brug aldrig en højtryksrenser eller rindende vand til at rengøre robotplæneklipperen. Benyt aldrig opløsningsmidler til rengøring. Efterse robotplæneklipperen én gang om ugen, og udskift eventuelle beskadigede eller slidte komponenter. Nedenstående skal gennemføres i forbindelse med de ugentlige eftersyn: Hold ladestationen fri for græs, blade, kviste og andre genstande, der eventuelt kunne forhindre robotplæneklipperen i at dokke med ladestationen. Sæt hovedafbryderen i positionen 0, og tag et par beskyttelseshandsker på. Vend robotplæneklipperen på hovedet. Foretag følgende: 1. Rengør drivhjulene. Græs i drivhjulene kan have negativ indvirkning på plæneklipperens funktion på skråninger. 2. Rengør forhjulene. Græs på forhjulene og forhjulsakslerne kan påvirke apparatets effektivitet. 3. Rengør karosseriet, chassiset og klippesystemet. Græs, blade og andre genstande, som tynger produktet ned, har indflydelse på effektiviteten. 4. Kontrollér, at plæneklipperens knive er intakte. Kontrollér også, at knivene kan bevæge sig frit. Selv om plæneklipperens knive er intakte, skal de alligevel udskiftes regelmæssigt for at sikre optimale klipperesultater og lavt energiforbrug. Hvis det er nødvendigt at udskifte knivene, skal alle knivene og skruerne udskiftes på samme tid, så de roterende dele er i balance se 8.7 Knive på side Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :21:50

12 PRÆSENTATION 2 Præsentation Dette kapitel indeholder oplysninger, som det er vigtigt at være opmærksom på ved planlægning af installationen. Installation af en Husqvarna-robotplæneklipper omfatter fire overordnede komponenter: En robotplæneklipper, der klipper plænen ved at arbejde i et tilfældigt mønster. Robotplæneklipperen er udstyret med et vedligeholdelsesfrit batteri. En ladestation, som robotplæneklipperen vender tilbage til, når ladeniveauet i batteriet bliver for lavt. Ladestationen har tre funktioner: At udsende styresignaler langs afgrænsningskablet. At udsende styresignaler langs guidekablerne. At oplade robotplæneklipperens batteri Strømforsyningen, som tilsluttes imellem ladestationen og en V stikkontakt. Strømforsyningen forbindes med stikkontakten og ladestationen ved hjælp af et 10 m langt lavspændingskabel. Lavspændingskablet må ikke afkortes eller forlænges!! Et længere lavspændingskabel fås som tilbehør. Kontakt den lokale forhandler for at få flere oplysninger Et guidekabel, som lægges i en løkke omkring robotplæneklipperens arbejdsområde. Afgrænsningskablet lægges omkring plænens kanter og omkring genstande og planter, som robotplæneklipperen ikke må køre ind i. Afgrænsningskablet bruges også som guidekabel Den maksimalt tilladte længde på afgrænsningsløkken er 800 m. VIGTIG INFORMATION Guidekabler, pløkker, sammenkoblingsenheder og stik fås i et separat monteringssæt. Brug altid originale reservedele Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :21:54

13 PRÆSENTATION 2.1 Hvad er hvad? Automower 420 Automower 430X Automower 450X Tallene på billedet svarer til: Karosseri Afdækning til display og tastatur. Stopknap/låseknap til åbning af afdækningen Beslag til tilbehør, f.eks. forlygter (kun Automower 430X) Forhjul Baghjul Ultralydssensorer Forlygter Udskiftelig beklædning Lysdiode til kontrol af ladestationens funktion, afgrænsningskablet og guidekablet Kontaktplade Parkeringsknap (ikke Automower 420) Ladestation Typeskilt Display Tastatur Klippesystem Chassiskasse med elektronik, batteri og motorer Håndtag Hovedafbryder Knivdisk Glideplade Strømforsyning Ekstra knive Alarmmærkat Lavspændingskabel Brugsanvisning og lynvejledning Skruer til fastgøring af ladestationen Kabelmarkeringer Lineal til hjælp ved montering af afgrænsningskabel (linealen brækkes fri af kassen) 31. Tilkoblingsdele til guidekablet* 32. Afgrænsningskabel til afgrænsningsløkke og guidekabel* 33. Pløkker* 34. Stik til guidekablet* * Medfølger monteringssættet. Medfølger ikke ved køb af robotplæneklipperen Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :21:57

14 PRÆSENTATION 2.2 Indhold i pakken Din Automower -pakke indeholder følgende dele. Robotplæneklippere Ladestation Strømforsyning Lavspændingskabel Skruer til ladestation Unbrakonøgle Instruktionsbog og lynvejledning Ekstra knive Alarmmærkat Kabelmarkeringer Lineal 6 stk. 9 stk. 2.3 Funktion Kapacitet Robotplæneklipperen anbefales til plæneområder på op til: X 450X Græsareal, m Størrelsen på arealet, som robotplæneklipperen kan vedligeholde, afhænger primært af knivenes tilstand samt græssets type, vækst og fugtindhold. Havens facon er også af betydning. Hvis haven primært har åbne plæneområder, kan robotplæneklipperen klippe mere græs i timen, end hvis haven har flere små plæner med træer, blomsterbede og passager. Klippetiden for robotplæneklipperen afhænger af batteriets alder og græssets tæthed. Ladetiden kan variere afhængigt af en række faktorer, herunder bl.a. omgivelsestemperaturen X 450X Klippetid, min Ladetid, min Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :21:58

15 PRÆSENTATION Klippeteknik Klippesystemet i Husqvarnas robotplæneklipper er baseret på et effektivt og energibesparende princip. I modsætning til mange standardplæneklippere skærer robotplæneklipperen græsset over i stedet for at meje det. Vi anbefaler, at robotplæneklipperen primært benyttes til græsklipning i tørt vejr, da dette giver de bedst mulige resultater. Husqvarnas robotplæneklippere kan også klippe græsset i regnvejr, men vådt græs kommer dog nemt til at sidde fast på robotplæneklipperen, og der er større risiko for, at den skrider ud på stejle stigninger. De bedste klipperesultater opnås, hvis knivenes tilstand er god. Det er vigtigt at holde plænen fri for grene, småsten og andre genstande, da knivene uden fremmedlegemer på plænen holder sig skarpe i længere tid. Udskift knivene regelmæssigt for at opnå det bedst mulige klipperesultat. Det er meget nemt at udskifte knivene. Se 8.7 Knive side Arbejdsmetode Robotplæneklipperen klipper plænen automatisk. Den skifter selv imellem klipning og opladning. Robotplæneklipperen begynder at søge efter ladestationen, når ladeniveauet i batteriet bliver for lav. Robotplæneklipperen klipper ikke græsset, mens den søger efter ladestationen. Ved søgning efter ladestationen kan robotplæneklipperen finde den på en række forskellige måder, se Find ladestationen på side 14. Når batteriet er fuldt opladet, forlader robotplæneklipperen ladestationen og begynder at klippe et område af plænen, hvor den ikke har været for nylig. Dette område bestemmes af GPS-modtageren. Denne funktion er gældende for Automower 430X og Automower 450X. Det kan være nødvendigt at angive manuelle udgangsindstillinger på Automower 420 for at sikre, at plænen klippes jævnt, se 6.8 Installation på side 51. Hvis robotplæneklipperens karosseri rammer en hindring, vil robotplæneklipperen bakke og vælge en ny retning. Sensorer for og bag registrerer, når robotplæneklipperen nærmer sig afgrænsningskablet. Robotplæneklipperen bevæger sig op til 32 centimeter forbi kablet, inden den vender om Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :22:00

16 PRÆSENTATION STOP-knappen oven på robotplæneklipperen bruges primært til at stoppe plæneklipperen, når den kører. Når der trykkes på knappen STOP, åbnes et dæksel, hvorved der opnås adgang til et betjeningspanel. STOP-knappen forbliver trykket ind, indtil afdækningen lukkes igen. Sammen med knappen START forhindres det derved, at maskinen sætter i gang Betjeningspanelet øverst på robotplæneklipperen bruges til at styre alle plæneklipperens indstillinger. Når hovedafbryderen sættes i positionen 1 for første gang, påbegyndes der en opstartssekvens, som omfatter en række vigtige grundindstillinger, se 3.8 Første opstart og kalibrering på side Bevægelsesmønster Robotplæneklipperens bevægelsesmønster er uregelmæssigt og fastlægges af plæneklipperen selv afhængigt af plænens udseende. Plæneklipperen klipper ikke altid i lige linjer, og ét bevægelsesmønster gentages heller aldrig. Takket være dette klippesystem bliver plænen klippet, uden at der opstår kørespor fra robotplæneklipperen. Hvis robotplæneklipperen kører ind i et område, hvor den registrerer, at græsset er længere end ellers, kan den skifte bevægelsesmønster. Den kan derefter slå græsset i et spiralmønster for at dække arealet med længere græs mere systematisk. Dette kaldes kvadratklipning Find ladestationen Robotplæneklipperen kan indstilles til at søge efter ladestationen på en eller flere af tre forskellige måder. Robotplæneklipperen kombinerer automatisk disse tre søgemetoder for at finde ladestationen hurtigst muligt, idet den samtidig i videst mulige udstrækning forsøger at undgå sporkøring. Ved hjælp af de manuelle indstillingsmuligheder er det muligt at kombinere de tre metoder for at optimere søgningen efter ladestationen i overensstemmelse med havens facon, se Installation på side Søgemetode 1: Tilfældig Robotplæneklipperen bevæger sig i et tilfældigt mønster, indtil den kommer tæt på ladestationen. Fordelen ved denne søgemetode er, at der ikke er risiko for, at robotplæneklipperen danner kørespor i plænen. Ulempen er, at søgetiderne kan være relativt lange. Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :22:04

17 PRÆSENTATION Søgemetode 2: Følg guidekablet Robotplæneklipperen bevæger sig i et tilfældigt mønster, indtil den når frem til guidekablet. Robotplæneklipperen følger derefter guidekablet frem til ladestationen. Guidekablet er et supplerende kabel, som lægges fra ladestationen imod en fjern del af arbejdsområdet eller igennem en smal passage, og som derefter forbindes med afgrænsningskablet, se 3.6 Installation af guidekablet på side 28. Automower 450x kan have op til tre guidekabler og Automower 430X op til to guidekabler. Automower 420 har kun ét guidekabel. Denne søgemetode gør det lettere for robotplæneklipperen at finde ladestationen, selv om der evt. er mange eller store øer, smalle passager eller stejle skråninger i vejen. Fordelen ved denne søgemetode er kortere søgetider Søgemetode 3: Følg afgrænsningskablet Robotplæneklipperen bevæger sig i et tilfældigt mønster, indtil den når frem til afgrænsningsløkken. Derefter følger den afgrænsningsløkken til ladestationen. Robotplæneklipperen vælger tilfældigt, om bevægelsesretningen skal være i urets retning eller imod urets retning. Denne søgemetode er velegnet i installationer med åbne plænearealer, brede passager (bredere end ca. 3 meter) og ingen eller kun ganske få mindre øer. Fordelen ved denne søgemetode er, at det ikke er nødvendigt at udlægge et guidekabel. Ulempen er, at der kan ske en vis spordannelse i plænen langs afgrænsningsløkken. Søgetiden vil også være længere, hvis der er smalle passager eller mange øer i installationen. Denne søgemetode benyttes som tommelfingerregel kun, hvis robotplæneklipperen ikke kan finde ladestationen inden for det forventede tidsrum ved hjælp af søgemetode 1 eller Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :22:06

18 INSTALLATION 3 Installation Dette kapitel beskriver installation af robotplæneklipperen. Læs det foregående kapitel 2. Præsentation før du påbegynder installationen. Læs også dette kapitel fuldstændigt, før du påbegynder installationen. Udførelsen af installationen har indflydelse på, hvor godt robotplæneklipperen fungerer. Det er derfor vigtigt at planlægge installationen omhyggeligt. Planlægningen forenkles, hvis du tegner en skitse over arbejdsområdet inkl. alle forhindringer. På denne måde bliver det lettere at finde frem til ideelle placeringer til ladestationen, afgrænsningskablet og guidekablet. Tegn føringen af afgrænsnings- og guidekablet ind på skitsen. For eksempler på installationer, se 7 Haveeksempler på side 69. Du kan også besøge for at få yderligere beskrivelser og tips til installationen. Udfør installationen ved hjælp af nedenstående trin: 3.1 Forberedelser 3.2 Installation af ladestationen 3.3 Opladning af batteriet 3.4 Installation af afgrænsningskablet 3.5 Tilslutning af afgrænsningskablet 3.6 Installation af guidekablet 3.7 Kontrol af installationen 3.8 Første opstart og kalibrering 3.9 Kontrol af sammenkobling med ladestationen Ladestationen, afgrænsningsløkken og guidekablet skal tilsluttes, for at der kan gennemføres en fuldstændig opstart. 3.1 Forberedelser 1. Hvis græsset i arbejdsområdet er højere end 10 cm, skal det slås med en almindelig plæneklipper. Indsaml derefter afklippet. 2. Fyld huller og sænkninger, så det forhindres, at regnvand samler sig i pytter. Produktet kan tage skade, hvis det kører i vandpytter, se 11 Garantivilkår på side Læs alle trinnene omhyggeligt igennem, inden installationsarbejdet påbegyndes Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :22:07

19 INSTALLATION 4. Kontrollér, at alle nødvendige dele til installationen er med i kassen. Numrene i parentes henviser til indholdsbilledet, se 2.1 Hvad er hvad? på side 11. Robotplæneklippere Ladestation (13) Guidekabel til afgrænsningskabel og guidekabel (32) Strømforsyning (23) Lavspændingskabel (26) Pløkker (33) Forbindelsesstykker til guidekablet (34) Skruer til ladestationen (28) Lineal (30) Sammenkoblingsenheder til guidekabel (31) Kabelmarkeringer (29) Under installationsarbejdet får du desuden brug for: Hammer/plastikkølle til at lette arbejdet med at slå pløkkerne i jorden Kombinationstang til at klippe afgrænsningskablet over og trykke forbindelsesstykkerne sammen. Universal tang (til at trykke sammenkoblingsenhederne sammen). Kantskærer/lige spade (hvis afgrænsningskablet skal graves ned). 3.2 Installation af ladestationen Ideel placering af ladestationen Tag følgende i betragtning, når du vælger det bedste sted at placere ladestationen: Der skal være mindst 3 meter fri plads foran ladestationen Tæt på en stikkontakt. Det medfølgende lavspændingskabel er 10 meter langt. Der skal være en plan overflade at placere ladestationen på Beskyttelse imod vandstænk, f.eks. fra sprinklere Beskyttelse imod direkte sollys Eventuelle krav til, at ladestationen ikke må kunne ses af personer uden for haven Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :22:08

20 INSTALLATION Ladestationen skal placeres, så der er et relativt stort frit areal foran den (mindst 3 meter). Den bør desuden placeres centralt i arbejdsområdet, så det er nemmere for robotplæneklipperen at nå ud i alle dele af arbejdsområdet Placér ikke ladestationen under trange pladsforhold i arbejdsområdet. Det kan gøre det vanskeligt for robotplæneklipperen at finde ladestationen Ladestationen skal være placeret på et relativt plant sted. Forenden af ladestationen må maks. være 5 cm højere eller lavere end bagenden. Max 5 cm/12" Max 5 cm/12" Ladestationen må ikke placeres på en måde, der medfører bøjning af dens plade Tilslutning af strømforsyning Overvej følgende, når du planlægger placeringen af strømforsyningen: Afstand til ladestationen Beskyttelse imod regn Beskyttelse imod direkte sollys Hvis strømforsyningen sluttes til en udendørs stikkontakt, skal den være godkendt til udendørs brug Lavspændingskablet til strømforsyningen er 10 meter langt, og det må ikke afkortes eller forlænges. Et længere lavspændingskabel fås som tilbehør. Kontakt den lokale forhandler for at få flere oplysninger. Det er ikke tilladt at tilslutte strømforsyningen direkte til ladestationen. Lavspændingskablet skal altid anvendes Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :22:12

21 INSTALLATION VIGTIGE OPLYSNINGER Lavspændingskablet må under ingen omstændigheder forkortes eller forlænges. Det er muligt at lade lavspændingskablet krydse arbejdsområdet. Lavspændingskablet skal fastgøres med pløkker eller nedgraves, og klippehøjden skal indstilles, så knivene på knivdisken under ingen omstændigheder kan komme i kontakt med lavspændingskablet. Sørg for at lægge lavspændingskablet langs jorden, fastgjort med pløkker. Kablet skal ligge tæt på jorden, så der ikke bliver klippet i det, så længe det endnu ikke er beskyttet af græssets rødder. Lavspændingskablet må aldrig opbevares sammenkrøllet eller ligge under ladestationens bundplade, da det kan medføre signalforstyrrelser fra ladestationen VIGTIGE OPLYSNINGER Placér lavspændingskablet, så knivene på knivdisken under ingen omstændigheder kan komme i kontakt med det Strømforsyningen skal placeres på et sted med god ventilation, hvor den ikke udsættes for direkte sollys. Strømforsyningen skal placeres under et tag. Det anbefales at benytte en jordfejlsafbryder, når strømforsyningen sluttes til stikkontakten. Strømforsyningen skal monteres på en lodret overflade som f.eks. en mur eller et hegn. Skru strømforsyningen fast med skruer i de to monteringsøjer. Der medfølger ikke skruer. Vælg skruer, der egner sig til det pågældende materiale. Montér under ingen omstændigheder strømforsyningen i en højde, hvor der er risiko for, at den kan komme til at stå under vand (mindst 30 cm over jorden). Det er ikke tilladt at placere strømforsyningen på jorden. Tilslut aldrig strømforsyningen til en stikkontakt, hvis kablet eller stikket er beskadiget. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. min. 30cm/12 cm/12" VIGTIGE OPLYSNINGER Brug strømforsyningsstikket til at slukke ladestationen, f.eks. inden rengøring af stationen eller reparation af guidekablet. Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :22:15

22 INSTALLATION Installation og tilslutning af ladestationen 1. Placér ladestationen på et egnet sted. 2. Vip beskyttelsesdækslet på ladestationen fremad, og tilslut lavspændingskablet til ladestationen. 3. Slut strømforsyningens strømkabel til en V stikkontakt Fastgør ladestationen til jorden med de medfølgende skruer. Sørg for, at skruerne skrues hele vejen ned i undersænkningen. Hvis ladestationen er placeret mod en væg, er det bedst at vente, indtil alle ledninger er tilsluttet, før ladestationen fastgøres til jorden VIGTIGE OPLYSNINGER Det er ikke tilladt at lave nye huller i ladestationens plade. Kun de eksisterende huller må benyttes til fastgørelse af bundpladen til jorden VIGTIGE OPLYSNINGER Træd eller gå aldrig på pladen til ladestationen. 3.3 Opladning af batteriet Så snart ladestationen er tilsluttet, er det muligt at lade robotplæneklipperen op. Flyt hovedafbryderen til positionen 1. Anbring robotplæneklipperen i ladestationen for at lade batteriet op, mens afgrænsningskablet og guidekablet lægges ud. Hvis batteriet er afladt, tager det omkring 80 til 100 minutter at lade det helt op VIGTIGE OPLYSNINGER Robotplæneklipperen kan ikke bruges, før installationen er helt gennemført Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :22:20

23 INSTALLATION 3.4 Installation af afgrænsningskablet Sørg for korrekt installation af afgrænsningskablet i henhold til anvisningerne. Afgrænsningskablet kan installeres på en af følgende måder: Fastgør kablet til jorden med pløkker. Det er bedst at fastgøre kablet med pløkker, hvis du vil kunne foretage justeringer af afgrænsningskablet i løbet af de første ugers drift. Efter et par uger vil græsset være vokset op over kablet, så det ikke længere er synligt. Brug en hammer/plastikkølle og de medfølgende pløkker til at udføre installationen. Grav kablet ned. Det er bedst at grave afgrænsningskablet ned, hvis du vil kunne vertikalskære eller lufte plænen. Du kan om nødvendigt kombinere de to metoder, så en del af afgrænsningskablet holdes på plads med pløkker, mens resten er gravet ned. Kablet kan graves ned ved hjælp af f.eks. en kantskærer eller en lige spade. Sørg for at lægge afgrænsningskablet mindst 1 cm og maks. 20 cm ned i jorden. Planlæg udlægningen af afgrænsningskablet Afgrænsningskablet skal lægges på en sådan måde, at: Kablet danner en løkke rundt om robotplæneklipperens arbejdsområde. Der må kun benyttes afgrænsningskabel fra Husqvarna. Kablet er udviklet specielt til at modstå fugt fra jorden, som ellers ville kunne trænge ind og beskadige lederne. Robotplæneklipperen aldrig er mere end 35 meter fra kablet, uanset hvor den befinder sig i arbejdsområdet. Kablet må ikke være mere end 800 meter langt. Der oprettes en løkke af 20 cm ekstra kabel, som guidekablet senere skal forbindes med. Se 3.6 Installation af guidekablet side 28. Afhængigt af hvad der befinder sig ved siden af arbejdsområdet, skal afgrænsningskablet lægges med forskellige afstande til hindringer. Nedenstående illustration viser, hvordan afgrænsningskablet skal lægges omkring arbejdsområdet og omkring hindringer. Benyt den medfølgende lineal til at finde frem til den korrekte afstand, se 2.1 Hvad er hvad? på side cm/0" Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :22:22

24 INSTALLATION Arbejdsområdets afgrænsninger Hvis en høj forhindring (5 cm eller mere), f.eks. en væg eller et hegn, støder op til arbejdsområdet, bør afgrænsningskablet lægges 35 cm fra forhindringen. Dette vil forhindre robotplæneklipperen i at støde ind i hindringen og dermed reducere slitage på karosseriet. Ca. 20 cm omkring den faste hindring bliver ikke slået. 35 cm/11.8" > 5 cm/2" Hvis arbejdsområdet grænser op til en lille sænkning, f.eks. et blomsterbed, en lille stigning eller en lav kantsten (1-5 cm), skal afgrænsningskablet lægges 30 cm inde i arbejdsområdet. Dette vil forhindre, at hjulene kører ned i sænkningen eller op på kantstenen, hvilket kan forårsage omfattende skader på robotplæneklipperen, især forhjulene. Ca. 15 cm af plænen langs sænkningen/kantstenen vil ikke blive slået. 30 cm/11.8" 1-5 cm/ " Hvis arbejdsområdet grænser op til en sti med belægningssten eller lignende, som er plan i forhold til plænen (+/- 1 cm), er det muligt at lade robotplæneklipperen køre en smule ind over stien. Afgrænsningskablet skal i så fald lægges 10 cm fra kanten af stien. Alt græsset langs siden af stien bliver slået. 10 cm/4" max 1 cm/0.4" Hvis arbejdsområdet er opdelt af en sti med belægningssten, som er plan i forhold til plænen, er det muligt at lade robotplæneklipperen køre hen over stien. Det kan være en fordel at lægge afgrænsningskablet under belægningsstenene. Afgrænsningskablet kan også lægges i fugerne imellem belægningsstenene. Sørg for, at belægningsstenene er på niveau med græsplænen for at undgå unødvendig slitage på robotplæneklipperen. Bemærk: Robotplæneklipperen må under ingen omstændigheder køre over grus, barkflis eller lignende materiale, da det kan beskadige knivene. Min. 15cm/6" VIGTIGE OPLYSNINGER Hvis arbejdsområdet ligger i umiddelbar nærhed af vandområder, skråninger, skrænter eller offentlig vej, skal afgrænsningskablet suppleres med kantmateriale eller lignende. Højden skal være mindst 15 cm. Dermed forhindres det, at robotplæneklipperen nogensinde kan komme til at forlade arbejdsområdet Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :58:02

25 INSTALLATION Afgrænsninger inden for arbejdsområdet Brug afgrænsningskablet til at isolere områder inden for arbejdsområdet ved at etablere øer omkring hindringer, som ikke kan modstå kollisioner, f.eks. blomsterbede, buske og springvand. Læg kablet hen til og omkring området, der skal afgrænses, og læg det derefter tilbage ad samme vej. Hvis der benyttes pløkker, skal kablet lægges under den samme pløk på tilbagevejen. Hvis afgrænsningskablerne til og fra øen lægges tæt sammen, kan robotplæneklipperen køre over kablet. 0 cm/0" VIGTIGE OPLYSNINGER Afgrænsningskablet må ikke krydses på vejen til og fra en ø. 0 cm/0" Hindringer, der kan modstå kollisioner, f.eks. træer eller buske højere end 15 cm, behøver ikke at blive afgrænset med afgrænsningskablet. Robotplæneklipperen vender om, hvis den kolliderer med denne form for hindring. Det anbefales at isolere alle faste genstande i og omkring arbejdsområdet. Dette resulterer i den mest nænsomme og lydløse drift og forhindrer, at robotplæneklipperen under nogen omstændigheder kommer til at sidde fast i genstande Hindringer, der hælder en smule, f.eks. sten eller store træer med rødderne delvist over jorden, skal afgrænses eller fjernes. I modsat fald kan robotplæneklipperen skride op på denne slags hindring, så knivene tager skade. Sekundære områder Hvis arbejdsområdet består af to arealer, som robotplæneklipperen har vanskeligt ved at bevæge sig imellem, anbefales det at etablere et sekundært område. Eksempler på dette er skråninger på 45 % eller passager, der er smallere end 60 cm. Læg i sådanne tilfælde afgrænsningskablet rundt om det sekundære område, så det danner en ø uden for hovedområdet. Robotplæneklipperen skal flyttes manuelt imellem det primære og det sekundære område, når plænen i det sekundære område skal klippes. Da robotplæneklipperen ikke er i stand til at køre hen til ladestationen af sig selv fra et sekundært område, skal driftstilstanden Sekundært område (A) benyttes, se 5.1 Driftstilstand Start på side 38. Robotplæneklipperen vil derefter ikke begynde at søge efter ladestationen men bruge hele sin kapacitet på at klippe. Når batteriet er brugt op, standser robotplæneklipperen, og meddelelsen Behøver manuel ladning vises på displayet. Placér robotplæneklipperen i ladestationen for at lade batteriet op. Hvis det primære område skal klippes lige efter opladning, skal der trykkes på knappen START, og Primært område (A) skal vælges, inden dækslet lukkes. A B Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :18:54

26 INSTALLATION Passager under klippearbejdet Lange og smalle passager og områder, som er smallere end 1,5-2 meter, bør undgås. Når robotplæneklipperen arbejder, er der risiko for, at den kommer til at køre rundt i passagen eller området i for lang tid. Det får plænen til at se flad ud. 15% 15 cm/6" 100 cm/39,4" Skråninger Robotplæneklipperen kan også arbejde på hældende arbejdsområder. Den maksimale hældning defineres i procent (%). Hældningen i procent beregnes som højdeforskellen i centimeter for hver meter. Hvis højdeforskellen f.eks. er 15 cm, er skråningens hældning 15 %. Se billedet her ved siden af cm/39,4" 0-15 cm/0-6" Afgrænsningskablet kan lægges på tværs af en skråning med en hældning på mindre end 15 % cm/6-" 100 cm/39,4" Afgrænsningskablet bør ikke lægges på tværs af en skråning, som er stejlere end 15 %. Der er risiko for, at robotplæneklipperen vil have vanskeligt ved at vende der. Robotplæneklipperen vil i så fald stoppe og vise fejlmeddelelsen Udenfor arbejdsområde. Risikoen er størst under fugtige vejrforhold, hvor hjulene kan glide på det våde græs. Afgrænsningskablet kan imidlertid lægges på en skråning, som er stejlere end 15 %, hvis der samtidig findes en hindring, som det er acceptabelt, at robotplæneklipperen kolliderer med, f.eks. et hegn eller en tæt hæk. Inden i arbejdsområdet kan robotplæneklipperen klippe områder, som skråner op til 45 %. Arealer med større hældning skal afgrænses ved hjælp af afgrænsningskablet. Hvis en del af arbejdsområdets ydre afgrænsning skråner mere end 15 %, skal afgrænsningskablet lægges 35 cm inde i det flade område, inden skråningen starter. 15% 0-15% 100 cm/39,4" 20 cm/7,9" 15- cm /6-" 100 cm/39,4" 0-45% 0-15 cm /0-6" 0-45 cm /0-17" 100 cm/39,4" Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :22:35

27 INSTALLATION Lægning af afgrænsningskablet Hvis du vil fastgøre afgrænsningskablet med pløkker: Klip græsset meget kort med en almindelige plæneklipper eller en trimmer, der hvor kablet skal lægges. Det vil dermed være lettere at lægge kablet tæt på jorden, og risikoen for, at robotplæneklipperen klipper i kablet eller beskadiger dets isolering reduceres. Sørg for at lægge afgrænsningskablet tæt på jorden og fastgjort med pløkker. Kablet skal ligge tæt på jorden, så der ikke bliver klippet i det, så længe det endnu ikke er beskyttet af græssets rødder. Brug en hammer til at banke pløkkerne ned i jorden. Udvis stor forsigtighed, når pløkkerne bankes i, og sørg for, at kablet ikke udsættes for trækbelastninger. Undgå at bukke kablet kraftigt. Hvis afgrænsningskablet skal graves ned: Sørg for at lægge afgrænsningskablet mindst 1 cm og maks. 20 cm ned i jorden. Kablet kan graves ned ved hjælp af f.eks. en kantskærer eller en lige spade. Benyt den medfølgende lineal som hjælp, når du lægger afgrænsningskablet ud. Med linealen er det nemt at fastlægge den rigtige afstand imellem afgrænsningskablet og afgrænsningen/hindringen. Linealen knækkes fri af kassen VIGTIGE OPLYSNINGER Overskydende kabel må ikke sammenrulles og placeres uden for afgrænsningskablet. Dette kan forstyrre robotplæneklipperen Løkke til tilslutning af guidekablet For at lette tilslutningen af guidekablet til afgrænsningskablet, anbefales det at lave en løkke af ca. 20 cm ekstra afgrænsningskabel på det sted, hvor guidekablet senere skal tilsluttes. Det er en god idé at planlægge, hvor guidekablet skal placeres, før afgrænsningskablet lægges ud. Se 3.6 Installation af guidekablet side Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :22:36

28 INSTALLATION Lægning af afgrænsningskablet ind imod ladestationen På sin vej til ladestationen kan afgrænsningskablet lægges helt uden for ladestationen (se mulighed 1 i figuren). Hvis der er behov for at placere ladestationen delvist uden for arbejdsområdet, er det også muligt at lægge kablet under pladen til ladestationen (se mulighed 2 i figuren). Men det meste af ladestationen må dog ikke placeres uden for arbejdsområdet, da robotplæneklipperen derved kan få vanskeligt ved at finde ladestationen (se figuren) Splejsning af afgrænsningskablet Brug en original sammenkoblingsenhed, hvis afgrænsningskablet ikke er langt nok og skal splejses. Den er vandtæt og sikrer pålidelig elektrisk forbindelse. Stik begge kabelender ind i kabelsamleren. Sørg for, at ledningerne er sat helt ind i kabelsamleren ved at kontrollere, at kabelenderne er synlige igennem det gennemsigtige stykke på den modsatte side af kabelsamleren. Tryk nu knappen oven på forbindelsesstykket helt ned. Brug en tang til at trykke knappen på forbindelsesstykket helt sammen. VIGTIGE OPLYSNINGER Sammensnoede kabler eller samlemuffer, der er omviklet med isolerbånd, er ikke at betragte som tilfredsstillende splejsninger. Fugtighed fra jorden vil få kablet til at oxidere, hvilket med tiden vil medføre kredsløbsbrud Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :22:38

29 INSTALLATION 3.5 Tilslutning af afgrænsningskablet Forbind afgrænsningskablet med ladestationen: VIGTIGE OPLYSNINGER Afgrænsningskablet må ikke krydses ved tilslutning til ladestationen. Det højre kabel skal forbindes med den højre klemme på ladestationen, og det venstre kabel skal forbindes med den venstre klemme. 1. Anbring kabelenderne i stikket: Åbn forbindelsesstykket. Placér kablet i fordybningen på forbindelsesstykket Tryk forbindelsesstykkerne sammen ved hjælp af en tang. Tryk, indtil der høres et klik Klip overskydende afgrænsningskabel af. Klip 1-2 cm over hvert af forbindelsesstykkerne. 4. Vip beskyttelsesdækslet på ladestationen fremad, og før kabelenderne op i hver kanal bag på ladestationen. Forbind tilslutningen til kontaktklemmen mærket AL (venstre) og AR (højre) på ladestationen. 5. Afmærk ledningerne med de medfølgende kabelmærkater. Dette gør det nemmere at tilslutte kablerne korrekt igen, når ladestationen f.eks. har været opbevaret indendørs om vinteren VIGTIGE OPLYSNINGER Forbindelsesstykket til højre side skal forbindes med kontaktklemmen til højre på ladestationen, mens venstre kabelende skal forbindes med det venstre forbindelsesstykke Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :22:40

30 INSTALLATION 3.6 Installation af guidekablet Guidekablet er et kabel, som lægges væk fra ladestationen, f.eks. ud imod en fjern del af arbejdsområdet eller igennem en smal passage, og som derefter forbindes med afgrænsningskablet. Det samme kabel benyttes til både afgrænsings- og guidekablet. Guidekablet bruges af robotplæneklipperen til at finde vej tilbage til ladestationen, men det styrer også robotplæneklipperen væk fra ladestationen til fjernt beliggende dele af haven. Automower 450x kan have op til tre guidekabler og Automower 430X op til to guidekabler. Automower 420 har kun ét guidekabel. Lad robotplæneklipperen køre i varierende afstande fra guidekablet for at reducere risikoen for spordannelse. Arealet ved siden af kablet, som robotplæneklipperen benytter, kaldes korridoren. Jo bredere en korridor, der angives af installationen, desto mindre er risikoen for spordannelse. Under installationen er det derfor vigtigt at skabe så meget friplads som muligt langs med guidekablet. Robotplæneklipperen kører altid til venstre for guidekablet set i retning mod ladestationen. Græskorridoren ligger dermed til venstre for guidekablet. Under installationsarbejdet er det derfor vigtigt at sørge for mest mulig fri plads til venstre for guidekablet set i retning mod ladestationen. Guidekablet må ikke lægges tættere end 30 cm på afgrænsningskablet. Præcis som afgrænsningskablet kan guidekablet fastgøres med pløkker eller graves ned i jorden VIGTIGE OPLYSNINGER Sørg for at have så meget fri plads som muligt til venstre for guidekablet, når man kigger ind imod ladestationen. Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :22:42

31 INSTALLATION Lægning og tilslutning af guidekablet 1. Før du lægger og tilslutter guidekablet, er det vigtigt at tage hensyn til længden af guideløkken, især i store eller komplekse anlæg. Hvis guideløkken er længere end 400 meter, kan robotplæneklipperen have svært ved at følge guidekablet. Guidekablet betegnes sammen med den del af afgrænsningsløkken, der udgør tilbagevejen til ladestationen, som guideløkken. Signalet i guideløkken løber altid venstre om i forbindelsen mellem guidekablet og afgrænsningskablet. De to tal her viser, hvad der anses for at være en guideløkke. Tallene er også en godt eksempel på, hvordan guideløkken i et arbejdsområde kan have meget varierende længder afhængigt af, hvor ladestationen er placeret Vip det øverste dæksel på ladestationen fremad, og før guidekablet op igennem kanalen, der fører til guideforbindelsen. 3. Sæt et forbindelsesstykke på guidekablet på samme måde som på afgrænsningskablet i 3.5 Tilslutning af afgrænsningskablet. Forbind det med ladestationens kontaktklemme med mærkningen G1. På installationer, hvor der skal tilsluttes flere guidekabler, bruges G2 og G3 (Automower 430X og Automower 450X). G3 G1 G2 4. Afmærk ledningerne med kabelmærkater. Dette gør det nemmere at tilslutte kablerne korrekt igen, når ladestationen f.eks. har været opbevaret indendørs om vinteren. 5. Læg guidekablet lige under pladen til ladestationen og derefter mindst 2 meter ligeud fra forkanten af pladen. Maks. afstand Min. 30 cm/12" Sørg for så meget plads som muligt til venstre for guidekablet (set i retning mod ladestationen), når guidekablet lægges. Afstanden mellem afgrænsningskablet og guidekablet skal altid være mindst 30 cm. Min 2 m/7 ft Danish ,420,430X,450X,DK_ indd :22:45

32 INSTALLATION Hvis guidekablet skal installeres på en stejl skråning, er det en fordel at lægge kablet i en vinkel i forhold til hældningen. På denne måde bliver det lettere for robotplæneklipperen at følge guidekablet på skråningen. Undgå at lægge kablet med skarpe knæk. Det kan gøre det vanskeligt for robotplæneklipperen at følge guidekablet. 135º 135º 90º Før guidekablet hen til det punkt på afgrænsningskablet, hvor guidekablet skal tilsluttes. Løft afgrænsningskablet op. Klip afgrænsningskablet over ved hjælp af f.eks. en skævbider. Det er nemmere at tilslutte guidekablet, hvis der laves en løkke på afgrænsningskablet, som beskrevet ovenfor, se Løkke til tilslutning af guidekablet på side Slut guidekablet til afgrænsningskablet ved hjælp af en sammenkoblingsenhed: Stik afgrænsningskablet ind i hvert af hullerne i sammenkoblingsenheden. Stik guidekablet ind i det midterste hul i sammenkoblingsenheden. Sørg for, at ledningerne er sat helt ind i kabelsamleren ved at kontrollere, at kabelenderne er synlige igennem det gennemsigtige stykke på den modsatte side af kabelsamleren. Brug en tang til at trykke knappen på forbindelsesstykket helt sammen Det spiller ingen rolle, hvilke huller der benyttes til hver enkelt kabelleder. 8. Sæt kabelsamleren fast med pløkker, eller grav den ned i plænen. Danish - 30 VIGTIGE OPLYSNINGER Guidekablet må ikke krydse afgrænsningskablet, f.eks. et afgrænsningskabel, der lægges ud til en "ø" ,420,430X,450X,DK_ indd :22:48

HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUGSANVISNING. omslag_310,315.indd :49:53

HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUGSANVISNING. omslag_310,315.indd :49:53 HUSQVARNA AUTOMOWER 310/315 BRUGSANVISNING omslag_310,315.indd 3 2016-02-18 09:49:53 omslag_310,315.indd 4 2016-02-18 09:49:53 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Brugsanvisning Gardena robotplæneklipper

Brugsanvisning Gardena robotplæneklipper R160 Brugsanvisning Gardena robotplæneklipper INDHOLD 1 Indledning og sikkerhed 5 1.1 Indledning 5 1.2 Symboler på robotplæneklipperen 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen 7 1.4 Sikkerhedsinstruktioner 8

Læs mere

husqvarna automower 305/308 BruGsanvIsnInG

husqvarna automower 305/308 BruGsanvIsnInG h u sqvarna AUTOMOWE R 305/308 BRUG SANVI SN I NG 1157065-06_305_DK.book Page 3 Friday, November 7, 2014 12:44 PM INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER SOLAR HYBRID BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugervejledningen... 7 1.4 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugsanvisning GARDENA Robotplæneklippere R40Li

Brugsanvisning GARDENA Robotplæneklippere R40Li Brugsanvisning GARDENA Robotplæneklippere R40Li INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på R40Li... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1..Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower 305... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

INSTALLATION OF LAWN MOWING ROBOT

INSTALLATION OF LAWN MOWING ROBOT INSTALLATION OF LAWN MOWING ROBOT Original brugsanvisning Installation af plæneklipperrobot Sådan installerer du din Landroid 4 Installationen af din Landoid er let. Afhængig af størrelsen af din have,

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Husqvarna Automower.

Husqvarna Automower. Husqvarna Automower. Selv om virkeligheden ikke er perfekt, kan græsplænen godt blive det. Lad det bare regne. Husqvarna Automower har intet imod regnvejr. Ingen hjulspor. Husqvarna Automower efterlader

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 260 ACX BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 260 ACX BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 260 ACX BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

husqvarna automower 210 C BruGsanvIsnInG

husqvarna automower 210 C BruGsanvIsnInG husqvarna AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Lad Robot plæneklipperen slå græsset - Model 15000 - model 16000 - model 17000

Lad Robot plæneklipperen slå græsset - Model 15000 - model 16000 - model 17000 Lad Robot plæneklipperen slå græsset - Model 15000 - model 16000 - model 17000 Markedets bedste robot plæneklipper Anbefales til større græsplæner og til private som ønsker et eksklusivt topkvalitetsprodukt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Stiga Autoclip Perfektionisten

Stiga Autoclip Perfektionisten Stiga Autoclip Perfektionisten stiga.dk Autoclip Autoclip Stiga Autoclip Perfektionisten Har du en lang to-do liste denne sommer? Denne robotklipper er en team player Nogle gange får du det bedste resultat,

Læs mere

VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER. Hvilken plæneklipper passer til dit behov?

VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER. Hvilken plæneklipper passer til dit behov? VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER For at få en flot og velplejet græsplæne kan du vælge mellem en plæneklipper, en frontmonteret rider, en robotplæneklipper eller Multiclip. Der er mange at vælge mellem, og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Automower. Brugsanvisning

Automower. Brugsanvisning Automower Brugsanvisning Automower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger plæneklipperen. Ideen bag Automower er taget direkte fra naturen - den imiterer et dyr,

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. 2 SVENSKA S 8. 1 2 9. 4 3 11. 36 mm 19 mm 10. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

STIHL Søvangsvej 1-5 2650 Hvidovre. Telefon: +45 3686 0500 Telefax: +45 3686 0501 E-mail: info@stihl.dk Internet: www.stihl.dk

STIHL Søvangsvej 1-5 2650 Hvidovre. Telefon: +45 3686 0500 Telefax: +45 3686 0501 E-mail: info@stihl.dk Internet: www.stihl.dk YOu RELAX YOu SLEEP YOu PLAY YOu SWIM YOu EAT YOu HAVE FuN YOu READ THIS YOu GO crazy YOu DO WHATEVER YOu WANT imow Glæde i haven STIHL Søvangsvej 1-5 2650 Hvidovre Telefon: +45 3686 0500 Telefax: +45

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Den smarteste vej til en velplejet græsplæne

Den smarteste vej til en velplejet græsplæne Plej plænen... Den smarteste vej til en velplejet græsplæne Bosch Indego robotplæneklipper med effektiv»logicut TM «navigation og automatisk kortlægning for hurtig, nem installation og effektiv klipning

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise E Produktbeskrivelse: I henhold til figur A, B, C, D, E, 1. Højre barre Håndtag 2. Plade 3. Dækplade 4. Knæstøtter 5. Fødder 6. Kontrolpanel 7. Skruer Dækplade

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem DK Copyright KEFOCOM ApS, 2000 KEFOCOM ApS: Hindbærvangen 75, 2765 Smørum. - Tlf.: 44 66 06 46 - Fax: 44 66 36 63 e-mail: kefocom@kefocom.dk - http://www.kefocom.dk

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere