NYHETSBREV nr 29 maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHETSBREV nr 29 maj 2013"

Transkript

1 NordisktNätverkförEditionsfilologer NordiskNetværkforEditionsfilologer NordiskNettverkforEdisjonsfilologer NYHETSBREVnr29 maj2013 NNE konferansen NNEs13.konferansearrangeresiOslo oktoberpåLysebu,Fondetfordansk norsk samarbeidsnorskekonferanseeiendom.konferansenshovedtemaer«sensurog edisjonsfilologi».bidragenevilværebådeoverblikksforelesningerognærmerepresentasjoner avutgaver,forfatterskaperogsjangeresomharberøringspunktermedproblemfeltet tekstkritikkogsensur. LysebuliggerpåVoksenåsen,medutsiktoverSørkedalen.TaT banenslinje1 motfrognerseterenoggåavpåvoksenkollenstasjon.herfraerdetskiltettillysebu. Konferansesentereterdelav«DehistoriskehotellerogspisestederiNorge»ogharetsværtgodt kjøkken. Påmeldingsfrist:12.augustpå https://epay.uio.no/pay/shop.ordercreate.action?project= KonferanseavgiftenerpåNOK1000, ogdekkerkostogopphold.utgiftertiltransporterikke inkludert. Spesiellebehovvedoppholdet(f.eks.vegetarkost)kanmeddelesvedpåmeldingen.Andre spørsmålkanrettestilarrangørene: Viønskerallehjerteligvelkomne! PROGRAM Fredag11.oktober Velkomst,informasjon MonaRingvej(Oslo),CarlGustafSpangenberg(Uppsala),Lars FolkeLandgrén(Helsingfors):SensureniNorden.Historisk overblikk Middag

2 Lørdag12.oktober HansWalterGabler(München):Sensurochcopy textediting:hur FredsonBowerssågochlösteproblemet Kaffepause HenrikYde(København):N.F.S.GrundtvigspolitiskeselvcensuriTil NordmændomenNorskHøi Skole(1837) StaffanBengtsson(Uppsala):ThomasThorildsOmdetallmänna förståndetsfrihet Lunsj Spaserturiskogen HenrikKnif(Helsingfors):AndersChydeniusochtryckfriheten DanielMöller(Lund):OlofvonDalinochcensureniWitterhets Arbeten Fruktpause HeleneGrønlien(Oslo):Kirkesalmensvarianter mellom kirkepolitiskoglitterærsensur ÅstaMarieBjorvandBjørkøy(Oslo):«Deterjobareen skoleutgave» Middag Kunstneriskinnslag Søndag13.oktober 9.30 HenrikHorstbøll(Lund):Autor,nouvellistogskribent JakobChr. Biesforvandlingerpå1760 erneog70 ernesbogmarked NinaM.Evensen(Oslo):Sensursompolitisktilpasning Kaffepause Avsluttendediskusjon Lunsj Avreise Nytmedlemafplanlægningsgruppen Ifebruar2013meddeltePerDahl,athanpågrundafarbejdspresmåttetrækkesigudafNNE s planlægningsgruppe.sidenforsommeren2012harhanværetfællestillidsmandfor akademikernepåaarhusuniversitet,derstårmidtiendybtgribendeomstruktureringsproces, ogdethvervslugernæstenalhanstid. PerDahlharværetmedlemafplanlægningsgruppeninæsten10år.HanafløsteKarstenKyndei oktober2003,menhavdealleredeforindenværetaktivsommedarrangørafkonferencenom udgavetyperogmålgrupperpåsandbjerggodsisønderjyllandsammeår.ogsåveddensidste konferenceidanmark,omeditionshistorieogeditionsfilologiensfagligestatusi2011,varper Dahlmedarrangør.KonferencenforegikligeledespåSandbjerg,somerAarhusUniversitets kursusejendom. PerDahlharværetetmegetværdsatmedlemafplanlægningsgruppen,ogdetermedbeklagelse, atvisigerfarveltilham.vihåber,athanfortsatvilfåtidtilatdeltageinetværketskonferencer ogbidragetilskriftserienmeddefagligtlødigeindlæg,somkarakterisererhanshelevirksomhed somforsker.

3 PerDahlafløsesiplanlægningsgruppenafKlausNielsen.Hanerfødti1977ogblevuddannet somph.d.inordisklitteraturfrakøbenhavnsuniversiteti2012.siden1.januar2013erhan ansatsomlederafdenelektroniskeudgaveafgrundtvigsværker (http://www.grundtvigsværker.dk).klausnielseneriforvejenmedlemafstyringsgruppenfor NordiskForumforBoghistorie(http://nffb.wordpress.com/). JohnnyKondrup AugustStrindbergsSamladeVerk.Register Hösten2013utkommerAugustStrindbergsSamladeVerk.Register(SV72)sominnehåller nödvändigahjälpmedelförattfåöverblicköverdedrygt20000sidorstrindbergstextsom publiceratsi71textvolymer,publicerade Volymenomfattarettalfabetisktregistertillalladelariutgåvan,eninnehållsförteckningtill samtligadelar,allabaksidestextersamtenkorthistoriköverutgivningenavsamladeverkfrån startenislutetav1970 taletframtill2013. RegistretharutarbetatsavCamillaKretz,PerStamochHansSöderström. PerStam LudvigHolbergsSkrifter Detdansk norskeudgivelsesprojektludvigholbergsskrifterharoffentliggjortenbeta version afdendigitaleholbergudgavepåadresserneholbergsskrifter.dkogholbergsskrifter.no. Isammeprojektsregiudkomi2012: LudvigHolbergsNaturret.Red.EilivVinjeogJørgenMagnusSejersted.GyldendalNorskForlag. LudvigHolberg:NielsKlimsunderjordiskerejse,oversatafPeterZeeberg,illustreretafOle Sporring.ForlagetVandkunsten. KarenSkovgaard Petersen NyttfrånSvenskaVitterhetssamfundet TvåvolymeriAlmqvistsSamladeVerkväntastillsommaren:OmSvenskaRim(vol.1av5)(SV III:7),medinledningochkommentaravPerMårtenson,BarbroStåhleSjönell,PetraSöderlund ochilariateddem.fl.ochordboköfversvenskaspråketidessnärvarandeskick(sv17),med inledningochkommentaravsven GöranMalmgren.OmSvenskaRimärettöver1500sidor omfångsriktmanuskriptsomalmqvistskrevundertidenilandsflyktiamerika, Det

4 beståravenseriesamtaliherrhugoskonseljpåjaktslottet,inklusivelärdautläggningar interfolierademeddikter.ordboköfversvenskaspråketutkom1842och1844ochblevbaraen torso(omensdet):almqvisthannbaraenbitinpåbokstaven»b»innanprojektetövergavs. Åretsmedlemsböcker,vilkautkommersenareiår,blirOlofvonDalin,Brev,skrivelser,inlagor m.m.,textochkommentaravingemarcarlsson,jamesmassengaleochguncarlsson.vidareska tvåbokutgåvorutkommainomramenförselmalagerlöf arkivet:göstaberlingssagasamten antologimedtalavlagerlöf. PetraSöderlund SelmaLagerlöf arkivet ArbetetmedSelmaLagerlöf arkivetbedrivsunder2013medsvenskavitterhetssamfundetsom anslagsförvaltare.helasajteninkorporerasilitteraturbankeniår,somenutveckladdelav banken.selmalagerlöf arkivetkommerinteattdrivasvidaresomettendastortprojekt,efter innevarandeår,utanplanenäriställetattdelauppdetimindredelprojekt.dettakommer förhoppningsvisattunderlättafinansieringenavenskildautgåvor.inkorporeringeni Litteraturbankenskavaraklartillårsskiftet,dådetextersomhittillsproduceratsiprojektetska finnastillgängligaonline,liksomenbibliografiskdatabasförlagerlöfsförfattarskapoch Lagerlöfforskning,ettdigitaltkollationeringsverktygsamtfaksimileravmanuskriptochbrev. PetraSöderlund GrundtvigsVærker Den1.maj2013gikversion1.2afgrundtvigsværker.dkiluften.DendigitaleudgaveN.F.S. Grundtvigsforfatterskabrummernu36værkertekstkritisketableretogkommenteret. NikolaiFrederikSeverinGrundtvig( )vardanskdigter ikkemindstsalmedigter præst,politiker,historiker,pædagogisktænker,oversætterm.m.hansforfatterskabermeget omfattende,oghansindflydelseharidet20.århundredegennemsyretdetdanskesamfundpå mangeniveauer. GrundtvigsVærkerkommertilatindeholdealletrykteværkerfraforfatterenslevetid omtrent 1.000titlereller35.000originalsider.Udgaventilbyderlæserenkritisketablerettekst, faksimilerafførstetrykkenesamtkommentareriformafoverordnedeindledninger, tekstredegørelser,punktkommentarerogregisteropmærkninger.desudenindeholderudgaven redskabersomtidstavle,registre,bibliografiskehjælpemidlersamtland ogbykort. Udgavenopdaterestogangeårligt,bådehvadangårdettekstligeindholdogsidensfunktionalitet. Alleformerforfeedbackhilsesmegetvelkommen.Stødermanpåfejlellerharkommentarer,kan mankontakteudgavenviamail linketnederstpåsiden,http://www.grundtvigsværker.dk KlausNielsen

5 GeorgAugustWallinsskrifter ForskningsresenärenochorientalistenGeorgAugustWallinsskriftligakvarlåtenskaputgesi textkritiskutgåvaavsvenskalitteratursällskapetifinland.denfjärdedelenavsex,färdernatill MekkaochJerusalem ,utkommeriaugusti2013.UtgivareärKajÖhrnbergoch PatriciaBergundermedverkanavKiraPihlflyckt. IdennadelfårviföljaWallinundertvåökenfärder.Denförstafördehonombl.a.tillMekkaoch Medina,menframföralltvistadeshanfyramånaderistadenal JaufpåArabiskahalvöndärhan gjordeanteckningarombådespråketochvardagslivetblandortsbefolkningen.denandra ökenfärdengicktillsinaiochtillsyro Palestina,därhanbesökteheligaplatser.Wallinrestesom muslimunderdetantagnanamnetʽabdal Wālīochhangjordeocksåanteckningarpåsvenska medarabiskskriftförattinteröjasinegentligaidentitet. PatriciaBerg ZachariasTopeliusSkrifter Ioktober2013utkommerkorrespondensenmellanZachariasTopeliusochAlbertBonniers förlag.liksomtopeliusövrigahandskrivnamaterial,somföreläsningarochjournaler,utges brevenendastidigitalform.brevväxlingenärendelavbrevutgåvanförlags och översättarkorrespondens,sompublicerasisinhelhet2014. KorrespondensenmedBonniersförlaginnehåller525brevsamttiokontraktochspänneröver entidsperiodpå43år( ).Brevengereninblickihurutgivningsvillkoren förhandladesframochhurförläggarenpåolikasättgeravtryckiverken.brevenbelyserockså Topeliusegetförhållandetillsittförfattarskapochåskådliggörhursamtidensmateriellaoch kulturellavillkorpåverkadeutgivningochavsättning.utgivareärcarolaherberts. SørenKierkegaardsSkrifter Den22.februar2013udkomdetosidstebindafSKS,bind28ogK28,medbrevetilogfraSøren Kierkegaardsamthansdedikationer;endvidereindeholderbind28etsupplement.Søren KierkegaardForskningscenteretkunnehermedafsluttedet19 årigelange og55bindstore projektmedensmukfejringpåvartovikøbenhavn.iflereaftalerneblevsærligtfokuseretpå detgrundigefilologiskearbejde. Dendigitaleversion,www.sks.dk,blevpåsammedatoopdateretogrummernuheleudgaven søgbarogmedhjælpemidleriformafregistremedmere.ansvaretforweb udgavenstekniske

6 vedligeholdelseerovergåettildetkongeligebiblioteksomendelafderesdigitaleportefølje. SometlediKB sfremtidssikringafweb udgavenharde eftermodtagelsenaffondsstøtte påtagetsigatomkodedentiltei5. IforbindelsemedSørenKierkegaardForskningscenteretsmarkeringaf200 åretfor Kierkegaardsfødselden5.majblevselveudgavensbogversionofficieltoverdragettil KøbenhavnsUniversitetvedenfestceremonimeddeltagelseafHendesMajestætDronningen. NielsJørgenCappelørn&KlausNielsen Nyhetsbrevnr29harredigeratsavPiaForssellochCarolaHerberts;vitackarförossmeddetta nyhetsbrev.redaktionenflyttarfrånhöstentilldanmark.

NORDISK SNOEZELENKONFERANSE

NORDISK SNOEZELENKONFERANSE NORDISK SNOEZELENKONFERANSE 8. OG 9. SEPTEMBER 2014 COMWELL BORUPGAARD, HELSINGØR, DANMARK Sanser på spill/sinnen i samspel Konferansen vil sette fokus på dokumenterte erfaringer og siste forskningsresultater.

Læs mere

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse indbyder til konference om Læringsmiljø og voksenundervisning Undervisningsmiljøets samspil med pædagogik og læring 24. 26. oktober 2013 Haderslev, Danmark Konferencen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 32, november 2014

Nyhedsbrev nr. 32, november 2014 Nyhedsbrev nr. 32, november 2014 NNE konferens 2015 Reservera dagarna i din kalender redan nu: Nästa konferens i NNE:s regi kommer att äga rum i Göteborg den 2 4 oktober 2015 under titeln TEXTKRITIK SOM

Læs mere

27.11.2014 PROGRAM. Forbundsmøte 2014. Dato 26. november 2014 Sted København, Axelborg. Del I, kl. 1030-1300, uten forbundsstyret

27.11.2014 PROGRAM. Forbundsmøte 2014. Dato 26. november 2014 Sted København, Axelborg. Del I, kl. 1030-1300, uten forbundsstyret PROGRAM Forbundsmøte 2014 Dato 26. november 2014 Sted København, Axelborg Del I, kl. 1030-1300, uten forbundsstyret 1. Velkommen v/forbundssekretær 2. Presentasjon av deltakerne 3. Workshop om Via Nordica

Læs mere

HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM

HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM HAVET SOM RESSOURCE Konferencen HAVET SOM RESSOURCE har som formål at sætte fiskeriet i perspektiv som historisk ressourceudnyttelse overfor

Læs mere

Elever af Ellehammer SÅDAN KOMMER DU I GANG! F ELLEHAMMER

Elever af Ellehammer SÅDAN KOMMER DU I GANG! F ELLEHAMMER Elever af Ellehammer SÅDAN KOMMER DU I GANG! E L E V E R A F ELLEHAMMER Projektet Elever af Ellehammer er udsprunget af projektet Science Kommunen Hvidovre, et samarbejde mellem skoler i Hvidovre Kommune

Læs mere

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 NORDISK MINISTERRÅD Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) EK-U 1/07 23.03.2007/IKA Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 Tid: 7. februar 2007 Sted:

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Inde i bladet: Nyt fra Norge SP's Mads Poul Kuniss' Musketör Landsmødet 2013

Inde i bladet: Nyt fra Norge SP's Mads Poul Kuniss' Musketör Landsmødet 2013 Nr. 2 juni 2013 Inde i bladet: Nyt fra Norge SP's Mads Poul Kuniss' Musketör Landsmødet 2013 22. årgang OLDTIMER er organ for Dansk Modelflyve Veteranklub, som er stiftet i 1992 med det formål at bevare

Læs mere

Fremtiden for Danish Subsea Network. ved Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk

Fremtiden for Danish Subsea Network. ved Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk Fremtiden for Danish Subsea Network ved Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk Indhold 1. Hvor kom vi fra 2. Hvad nåede vi? 3. Ny bevilling 4. Fremtiden for Danish Subsea Network 5. Vision for Danish

Læs mere

spørg! om energi Flakkebjerg OG 25. maj 2013 kl. 12-16 i Hylleåsen middag Live bands Dragebygning Erhvervsstande El-biler og cykler -og meget andet...

spørg! om energi Flakkebjerg OG 25. maj 2013 kl. 12-16 i Hylleåsen middag Live bands Dragebygning Erhvervsstande El-biler og cykler -og meget andet... Flakkebjerg Energilandsby inviterer til energifestival. Energifestivalen arrangeres af Energisterne, som er et samarbejde mellem borgere og institutioner i Flakkebjerg. spørg! om energi? El-biler og cykler

Læs mere

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014 Skatteministeriet - Digitale arkiver Peter Hansen, 13. maj 2014 ESDH i Skatteministeriet Skatteministeriet gennemførte i 2012 et stort konsolideringsprojekt, hvor en række ESDH-systemer blev samlet i én

Læs mere

Helst skal man have en god barndom

Helst skal man have en god barndom Helst skal man have en god barndom 2. Nordiske Konference Om Sårbare Børn København, Hotel Park inn, den 28. og 29.maj 2015 1. nordiske konference om sårbare børn og unge blev afholdt i Oslo i maj 2009.

Læs mere

Nordens største venskabsbykædes historie

Nordens største venskabsbykædes historie Nordens største venskabsbykædes historie Teksten er blevet til på den måde at hvert led i venskabsbykæden har skrevet sin version. Disse forskellige versioner er sammenskrevet af Viggo Thirup, Herning.

Læs mere

Nordisk Kriminologi, 26(1) 2000 Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, februar 2000

Nordisk Kriminologi, 26(1) 2000 Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, februar 2000 Nordisk Kriminologi 26(1) 2000 Nordisk Kriminologi, 26(1) 2000 Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, februar 2000 Indhold Side Fra Sekretariatet 3 Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime

Læs mere

Ældres ensomhed i medierna

Ældres ensomhed i medierna Ældres ensomhed i medierna FORSTÅ ENSOMHED NY VIDEN, NYE VEJE ENSOMME GAMLES VAERN, NYBORG STRAND, 20 MAJ 2015 AXEL ÅGREN PHD, NISAL, LINKÖPINGS UNIVERSITET Ældres ensomhed i medierne Udgangspunktet for

Læs mere

Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org

Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org Referat Styrelsemøde i Oslo d. 16.-18. oktober 2009 Fremmødte: Eivor Wallinvirta, EW, Finland Agne Svantesson, AS, Sverige Torunn Hernes Bjerkem, TB, Norge Bendt Pedersen, BP, Island Hanne Rasmussen, HR,

Læs mere

NORDISK PAPPERSHISTORISK no 1 12007 UTGES AV FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER CALL FOR PAPERS TILL 2008 Inför IPH kongressen i Sverige 2008 går nu proramkornrnitten ut med inbjudan "Call for papers"

Læs mere

Glædeligt gensyn på Vårmøtet

Glædeligt gensyn på Vårmøtet IFMR Norden Glædeligt gensyn på Vårmøtet Jon Kordahl, Norge, Jan Johansson og Anita Erikson fra Sverige prata om gamla minnen McRotary nr. 3/2013 1 IFMR Norden styrelse President: Per Erik Silsand Strandliveien

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2013 HELSINGØR, internat på KONVENTUM/LO-Skolen 2. & 3. OKTOBER 2013 Museerne

Læs mere

Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater

Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater Rekreative Ruter Kick off konference 2.-4. marts 2010 Præsentationer og referater Indholdsfortegnelse Program Præsentation: Projektets mål Referat: Region Sjællands Vandrefestival, Designmanualen, Aktiv

Læs mere

Årsrapport 2001. - Nordisk Industrifond ut i Europa

Årsrapport 2001. - Nordisk Industrifond ut i Europa Årsrapport 2001 - Nordisk Industrifond ut i Europa Projektportfölj 00111 Connect Norden - Baltikum 01036 Etablishing the Nordic Biofibre Network - Projekt som fått finansiering under 2001 (Se forklaring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

International talentudveksling

International talentudveksling International talentudveksling Viby Gymnasium har etableret fem internationale talentudvekslingsprogrammer. Formålet er: At styrke skolens generelle internationale kontakter og profil At tilgodese skolens

Læs mere

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 Indkaldelse til Rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke den 30. 31. maj 2015 Hermed indkaldes til det ordinære Rådsmøde i weekenden

Læs mere

UDVIKLING. Forløb 2013-2014

UDVIKLING. Forløb 2013-2014 LEDER UDVIKLING Forløb 2013-2014 Forord Lederudviklings forløb 2013-2014 KFUMs Soldatermission har i mange år afholdt kurser for soldaterhjemsledere i form af lederdage og internatophold. Derudover har

Læs mere