NYHETSBREV nr 29 maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHETSBREV nr 29 maj 2013"

Transkript

1 NordisktNätverkförEditionsfilologer NordiskNetværkforEditionsfilologer NordiskNettverkforEdisjonsfilologer NYHETSBREVnr29 maj2013 NNE konferansen NNEs13.konferansearrangeresiOslo oktoberpåLysebu,Fondetfordansk norsk samarbeidsnorskekonferanseeiendom.konferansenshovedtemaer«sensurog edisjonsfilologi».bidragenevilværebådeoverblikksforelesningerognærmerepresentasjoner avutgaver,forfatterskaperogsjangeresomharberøringspunktermedproblemfeltet tekstkritikkogsensur. LysebuliggerpåVoksenåsen,medutsiktoverSørkedalen.TaT banenslinje1 motfrognerseterenoggåavpåvoksenkollenstasjon.herfraerdetskiltettillysebu. Konferansesentereterdelav«DehistoriskehotellerogspisestederiNorge»ogharetsværtgodt kjøkken. Påmeldingsfrist:12.augustpå https://epay.uio.no/pay/shop.ordercreate.action?project= KonferanseavgiftenerpåNOK1000, ogdekkerkostogopphold.utgiftertiltransporterikke inkludert. Spesiellebehovvedoppholdet(f.eks.vegetarkost)kanmeddelesvedpåmeldingen.Andre spørsmålkanrettestilarrangørene: Viønskerallehjerteligvelkomne! PROGRAM Fredag11.oktober Velkomst,informasjon MonaRingvej(Oslo),CarlGustafSpangenberg(Uppsala),Lars FolkeLandgrén(Helsingfors):SensureniNorden.Historisk overblikk Middag

2 Lørdag12.oktober HansWalterGabler(München):Sensurochcopy textediting:hur FredsonBowerssågochlösteproblemet Kaffepause HenrikYde(København):N.F.S.GrundtvigspolitiskeselvcensuriTil NordmændomenNorskHøi Skole(1837) StaffanBengtsson(Uppsala):ThomasThorildsOmdetallmänna förståndetsfrihet Lunsj Spaserturiskogen HenrikKnif(Helsingfors):AndersChydeniusochtryckfriheten DanielMöller(Lund):OlofvonDalinochcensureniWitterhets Arbeten Fruktpause HeleneGrønlien(Oslo):Kirkesalmensvarianter mellom kirkepolitiskoglitterærsensur ÅstaMarieBjorvandBjørkøy(Oslo):«Deterjobareen skoleutgave» Middag Kunstneriskinnslag Søndag13.oktober 9.30 HenrikHorstbøll(Lund):Autor,nouvellistogskribent JakobChr. Biesforvandlingerpå1760 erneog70 ernesbogmarked NinaM.Evensen(Oslo):Sensursompolitisktilpasning Kaffepause Avsluttendediskusjon Lunsj Avreise Nytmedlemafplanlægningsgruppen Ifebruar2013meddeltePerDahl,athanpågrundafarbejdspresmåttetrækkesigudafNNE s planlægningsgruppe.sidenforsommeren2012harhanværetfællestillidsmandfor akademikernepåaarhusuniversitet,derstårmidtiendybtgribendeomstruktureringsproces, ogdethvervslugernæstenalhanstid. PerDahlharværetmedlemafplanlægningsgruppeninæsten10år.HanafløsteKarstenKyndei oktober2003,menhavdealleredeforindenværetaktivsommedarrangørafkonferencenom udgavetyperogmålgrupperpåsandbjerggodsisønderjyllandsammeår.ogsåveddensidste konferenceidanmark,omeditionshistorieogeditionsfilologiensfagligestatusi2011,varper Dahlmedarrangør.KonferencenforegikligeledespåSandbjerg,somerAarhusUniversitets kursusejendom. PerDahlharværetetmegetværdsatmedlemafplanlægningsgruppen,ogdetermedbeklagelse, atvisigerfarveltilham.vihåber,athanfortsatvilfåtidtilatdeltageinetværketskonferencer ogbidragetilskriftserienmeddefagligtlødigeindlæg,somkarakterisererhanshelevirksomhed somforsker.

3 PerDahlafløsesiplanlægningsgruppenafKlausNielsen.Hanerfødti1977ogblevuddannet somph.d.inordisklitteraturfrakøbenhavnsuniversiteti2012.siden1.januar2013erhan ansatsomlederafdenelektroniskeudgaveafgrundtvigsværker (http://www.grundtvigsværker.dk).klausnielseneriforvejenmedlemafstyringsgruppenfor NordiskForumforBoghistorie(http://nffb.wordpress.com/). JohnnyKondrup AugustStrindbergsSamladeVerk.Register Hösten2013utkommerAugustStrindbergsSamladeVerk.Register(SV72)sominnehåller nödvändigahjälpmedelförattfåöverblicköverdedrygt20000sidorstrindbergstextsom publiceratsi71textvolymer,publicerade Volymenomfattarettalfabetisktregistertillalladelariutgåvan,eninnehållsförteckningtill samtligadelar,allabaksidestextersamtenkorthistoriköverutgivningenavsamladeverkfrån startenislutetav1970 taletframtill2013. RegistretharutarbetatsavCamillaKretz,PerStamochHansSöderström. PerStam LudvigHolbergsSkrifter Detdansk norskeudgivelsesprojektludvigholbergsskrifterharoffentliggjortenbeta version afdendigitaleholbergudgavepåadresserneholbergsskrifter.dkogholbergsskrifter.no. Isammeprojektsregiudkomi2012: LudvigHolbergsNaturret.Red.EilivVinjeogJørgenMagnusSejersted.GyldendalNorskForlag. LudvigHolberg:NielsKlimsunderjordiskerejse,oversatafPeterZeeberg,illustreretafOle Sporring.ForlagetVandkunsten. KarenSkovgaard Petersen NyttfrånSvenskaVitterhetssamfundet TvåvolymeriAlmqvistsSamladeVerkväntastillsommaren:OmSvenskaRim(vol.1av5)(SV III:7),medinledningochkommentaravPerMårtenson,BarbroStåhleSjönell,PetraSöderlund ochilariateddem.fl.ochordboköfversvenskaspråketidessnärvarandeskick(sv17),med inledningochkommentaravsven GöranMalmgren.OmSvenskaRimärettöver1500sidor omfångsriktmanuskriptsomalmqvistskrevundertidenilandsflyktiamerika, Det

4 beståravenseriesamtaliherrhugoskonseljpåjaktslottet,inklusivelärdautläggningar interfolierademeddikter.ordboköfversvenskaspråketutkom1842och1844ochblevbaraen torso(omensdet):almqvisthannbaraenbitinpåbokstaven»b»innanprojektetövergavs. Åretsmedlemsböcker,vilkautkommersenareiår,blirOlofvonDalin,Brev,skrivelser,inlagor m.m.,textochkommentaravingemarcarlsson,jamesmassengaleochguncarlsson.vidareska tvåbokutgåvorutkommainomramenförselmalagerlöf arkivet:göstaberlingssagasamten antologimedtalavlagerlöf. PetraSöderlund SelmaLagerlöf arkivet ArbetetmedSelmaLagerlöf arkivetbedrivsunder2013medsvenskavitterhetssamfundetsom anslagsförvaltare.helasajteninkorporerasilitteraturbankeniår,somenutveckladdelav banken.selmalagerlöf arkivetkommerinteattdrivasvidaresomettendastortprojekt,efter innevarandeår,utanplanenäriställetattdelauppdetimindredelprojekt.dettakommer förhoppningsvisattunderlättafinansieringenavenskildautgåvor.inkorporeringeni Litteraturbankenskavaraklartillårsskiftet,dådetextersomhittillsproduceratsiprojektetska finnastillgängligaonline,liksomenbibliografiskdatabasförlagerlöfsförfattarskapoch Lagerlöfforskning,ettdigitaltkollationeringsverktygsamtfaksimileravmanuskriptochbrev. PetraSöderlund GrundtvigsVærker Den1.maj2013gikversion1.2afgrundtvigsværker.dkiluften.DendigitaleudgaveN.F.S. Grundtvigsforfatterskabrummernu36værkertekstkritisketableretogkommenteret. NikolaiFrederikSeverinGrundtvig( )vardanskdigter ikkemindstsalmedigter præst,politiker,historiker,pædagogisktænker,oversætterm.m.hansforfatterskabermeget omfattende,oghansindflydelseharidet20.århundredegennemsyretdetdanskesamfundpå mangeniveauer. GrundtvigsVærkerkommertilatindeholdealletrykteværkerfraforfatterenslevetid omtrent 1.000titlereller35.000originalsider.Udgaventilbyderlæserenkritisketablerettekst, faksimilerafførstetrykkenesamtkommentareriformafoverordnedeindledninger, tekstredegørelser,punktkommentarerogregisteropmærkninger.desudenindeholderudgaven redskabersomtidstavle,registre,bibliografiskehjælpemidlersamtland ogbykort. Udgavenopdaterestogangeårligt,bådehvadangårdettekstligeindholdogsidensfunktionalitet. Alleformerforfeedbackhilsesmegetvelkommen.Stødermanpåfejlellerharkommentarer,kan mankontakteudgavenviamail linketnederstpåsiden,http://www.grundtvigsværker.dk KlausNielsen

5 GeorgAugustWallinsskrifter ForskningsresenärenochorientalistenGeorgAugustWallinsskriftligakvarlåtenskaputgesi textkritiskutgåvaavsvenskalitteratursällskapetifinland.denfjärdedelenavsex,färdernatill MekkaochJerusalem ,utkommeriaugusti2013.UtgivareärKajÖhrnbergoch PatriciaBergundermedverkanavKiraPihlflyckt. IdennadelfårviföljaWallinundertvåökenfärder.Denförstafördehonombl.a.tillMekkaoch Medina,menframföralltvistadeshanfyramånaderistadenal JaufpåArabiskahalvöndärhan gjordeanteckningarombådespråketochvardagslivetblandortsbefolkningen.denandra ökenfärdengicktillsinaiochtillsyro Palestina,därhanbesökteheligaplatser.Wallinrestesom muslimunderdetantagnanamnetʽabdal Wālīochhangjordeocksåanteckningarpåsvenska medarabiskskriftförattinteröjasinegentligaidentitet. PatriciaBerg ZachariasTopeliusSkrifter Ioktober2013utkommerkorrespondensenmellanZachariasTopeliusochAlbertBonniers förlag.liksomtopeliusövrigahandskrivnamaterial,somföreläsningarochjournaler,utges brevenendastidigitalform.brevväxlingenärendelavbrevutgåvanförlags och översättarkorrespondens,sompublicerasisinhelhet2014. KorrespondensenmedBonniersförlaginnehåller525brevsamttiokontraktochspänneröver entidsperiodpå43år( ).Brevengereninblickihurutgivningsvillkoren förhandladesframochhurförläggarenpåolikasättgeravtryckiverken.brevenbelyserockså Topeliusegetförhållandetillsittförfattarskapochåskådliggörhursamtidensmateriellaoch kulturellavillkorpåverkadeutgivningochavsättning.utgivareärcarolaherberts. SørenKierkegaardsSkrifter Den22.februar2013udkomdetosidstebindafSKS,bind28ogK28,medbrevetilogfraSøren Kierkegaardsamthansdedikationer;endvidereindeholderbind28etsupplement.Søren KierkegaardForskningscenteretkunnehermedafsluttedet19 årigelange og55bindstore projektmedensmukfejringpåvartovikøbenhavn.iflereaftalerneblevsærligtfokuseretpå detgrundigefilologiskearbejde. Dendigitaleversion,www.sks.dk,blevpåsammedatoopdateretogrummernuheleudgaven søgbarogmedhjælpemidleriformafregistremedmere.ansvaretforweb udgavenstekniske

6 vedligeholdelseerovergåettildetkongeligebiblioteksomendelafderesdigitaleportefølje. SometlediKB sfremtidssikringafweb udgavenharde eftermodtagelsenaffondsstøtte påtagetsigatomkodedentiltei5. IforbindelsemedSørenKierkegaardForskningscenteretsmarkeringaf200 åretfor Kierkegaardsfødselden5.majblevselveudgavensbogversionofficieltoverdragettil KøbenhavnsUniversitetvedenfestceremonimeddeltagelseafHendesMajestætDronningen. NielsJørgenCappelørn&KlausNielsen Nyhetsbrevnr29harredigeratsavPiaForssellochCarolaHerberts;vitackarförossmeddetta nyhetsbrev.redaktionenflyttarfrånhöstentilldanmark.

FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE

FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE Forelesningskatalog BRLE 2.studieår Vårsemesteret 2016 FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE Uke 2 Dato: 11.-17. januar 10.30-10.45 Andakt Andakt Andakt 10.55-11.40 11.40-12.20 Lunsj Lunsj Studie- og Lunsj

Læs mere

SÖ 2000: 49 49 20 1951 (SÖ

SÖ 2000: 49 49 20 1951 (SÖ Nr 49 Tilläggsprotokoll till avtalet den 20 december 1951 (SÖ 1952: 44) mellan Sverige, Danmark och Norge rörande samarbete på luftfartens område Köpenhamn den 3 mars 2000 Regeringen beslutade den 12 augusti

Læs mere

NVF Vägens konstruktion

NVF Vägens konstruktion NVF Vägens konstruktion Förbundsutskottsmöte i Island 12. 15. juni 2010 Mötesplats: Höfn i Hornafirði Program 12. 06 Lördag Ankomst till Keflavik flyplats... ca. 15:30 - buss till Reykjavík fly til Höfn

Læs mere

Byggetiltak Kostnadsoverslag

Byggetiltak Kostnadsoverslag Avlastningsbygg Nybygg lett 300 300 600 kr 34 000,00 kr 42 500,00 kr 25 500 000,00 SUM kr 26 300 000,00 Kan kanskje leveres med noe enklere standard / kun 3 sider fasade - 24.000.000 Mill kr. kr 24 000

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA mailadresse til nyhedsbrevets redaktør. Kontaktoplysninger findes nederst på sidste side af nyhedsbrevet. (RA) God fornøjelse! HERALDICA: forum for nordiske heraldikere SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA

Læs mere

TEKNISKE TEGNINGER TIL FIA APPENDIX J 2013 Tegninger

TEKNISKE TEGNINGER TIL FIA APPENDIX J 2013 Tegninger TEKNISKE TEGNINGER TIL FIA APPENDIX J 2013 Tegninger TAVLE NR. 01 TEGNINGER NR. 251-1 & 252-1 TIL 6 - OPDATERET DEN 20.11.2009 2 TAVLE NR. 02 TEGNINGER NR. 252-5 VERSION A - OPDATERET DEN 20.11.2009 3

Læs mere

Brugervejledning for Nicolet neeg version 5.X

Brugervejledning for Nicolet neeg version 5.X Brugervejledning for Nicolet neeg version 5.X Indeks 1. Opstart af computer og StudyRoom 3 2. Start en ny test 4 3. Start indspilning 6 4. Kontrol før indspilningen begyndes 8 5. Indskrivning af Patient

Læs mere

i Århus 12 16 november 2012

i Århus 12 16 november 2012 i Århus 12 16 november 2012 MÅNDAGEN den 12 november Ankomst till hotell för deltagare från Sverige och Norge ca kl 14:30. Eftermiddagssmörgås och kaffe eller te. Deltagare från Danmark anländer direkt

Læs mere

Brugervejledning til Dokumentarkiv ver 2.0 (og senere versioner)

Brugervejledning til Dokumentarkiv ver 2.0 (og senere versioner) Brugervejledning til Dokumentarkiv ver 2.0 (og senere versioner) Hvordan finder jeg Dokumentarkivet? Klik på linket https://dokumentarkiv.sdu.dk/ for at logge ind. Log ind med dit SDU brugernavn og password.

Læs mere

Velkommen til TÅRNBORGKONFERENCEN 2015

Velkommen til TÅRNBORGKONFERENCEN 2015 Velkommen til TÅRNBORGKONFERENCEN 2015 Uddannelsespolitik og praksis Rapporten peger på syv punkter, der er bred enighed om kan løfte et skolevæsen: Investering i undervisning og lærere At sætte høje mål

Læs mere

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om mer resursvennlig fiskeri og forbud mod dumping av fisk

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om mer resursvennlig fiskeri og forbud mod dumping av fisk BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betenkning over Medlemsforslag om mer resursvennlig fiskeri og forbud mod dumping av fisk 1. Utvalgets forslag foreslår, at rekommanderer de nordiske landes regeringer,

Læs mere

Introkursus Modul oktober 2015 Modul november 2015

Introkursus Modul oktober 2015 Modul november 2015 Introkursus Modul 1 16.-18. oktober 2015 Modul 2 27.-29. november 2015 Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Telefon 39 29 35 55 E-mail dhf@dhf-net.dk www.danskhandicapforbund.dk CVR 55269815 Danske Bank

Læs mere

Retræte og Pilgrimsvandring på Lia Gård Retreat center. Retræte med inspiration fra Frans Assisi

Retræte og Pilgrimsvandring på Lia Gård Retreat center. Retræte med inspiration fra Frans Assisi Retræte og Pilgrimsvandring på Lia Gård Retreat center fra mandag den 5. september til mandag den 12. september 2016 En rejse arrangeret af Inger Lis og Lars Ulsdal for danskere, unge som ældre. Gennem

Læs mere

SR Asker SK Mix 1 sr. Øvelse 9. 4*50m lag medley, mixed 2.00,00 Øvelse 32. 4*50m fri, mixed 1.50,00

SR Asker SK Mix 1 sr. Øvelse 9. 4*50m lag medley, mixed 2.00,00 Øvelse 32. 4*50m fri, mixed 1.50,00 Påmeldinger til Mjøssvøm 2017 Asker SK SR Asker SK Mix 1 sr. Øvelse 9. 4*50m lag medley, mixed 2.00,00 Øvelse 32. 4*50m fri, mixed 1.50,00 SR Asker SK Mix 2 sr. Øvelse 9. 4*50m lag medley, mixed 2.05,00

Læs mere

innestener NORSKPRODUSERTE MINNESTENER AV HØY KVALITET

innestener NORSKPRODUSERTE MINNESTENER AV HØY KVALITET M innestener NORSKPRODUSERTE MINNESTENER AV HØY KVALITET B A Stein - et varig og verdig minne 1919 Sort granitt. 90 x 50 cm. KR 17.600,- Lykt på 1919A: KR 4.150,-. Lykt på 1919B: KR 4.750,- Plate KR 3.000,-

Læs mere

NVF Udformning af veje og gader

NVF Udformning af veje og gader NVF Udformning af veje og gader Formand- og sekretærmøde i Snæfellsnes, Island 3.-4. september 2015 Guðmundur Heiðreksson / Valtýr Þórisson Program for møde 3.-4. september 2015 Torsdag 3. september: kl.

Læs mere

RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar

RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar Dansk Center for Byhistorie Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi Aarhus Universitet RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar 14.-15. september 2006 Aarhus Universitet (Moesgaard med aftenarrangement

Læs mere

Norge. Grænser Norge op til Tyskland? Svar: Nej. Ryk 4 felter frem. Ryk 2 felter tilbage. Norge. Grænser Norge op til Rusland?

Norge. Grænser Norge op til Tyskland? Svar: Nej. Ryk 4 felter frem. Ryk 2 felter tilbage. Norge. Grænser Norge op til Rusland? Hvad hedder det nordligste punkt i (og Europa)? Grænser op til Tyskland? Grænser op til Italien? Svar: Nordkap Grænser op til Finland? Grænser op til Rusland? Har en konge eller en præsident? Svar: En

Læs mere

Overgange!og!samarbejde!! i!de!ortopædkirurgiske!patientforløb!!

Overgange!og!samarbejde!! i!de!ortopædkirurgiske!patientforløb!! FSOSLandskonference20.321.marts2013 Trinity,Fredericia Overgangeogsamarbejde ideortopædkirurgiskepatientforløb implementering,formidling, samt komgodthjem FagligtSelskabforOrtopædkirurgiskeSygeplejersker

Læs mere

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse indbyder til konference om Læringsmiljø og voksenundervisning Undervisningsmiljøets samspil med pædagogik og læring 24. 26. oktober 2013 Haderslev, Danmark Konferencen

Læs mere

Eventuelle nedbrud i januar 2014 skal findes under Driftsfejl. Dette dokument opdateres primo februar 2014.

Eventuelle nedbrud i januar 2014 skal findes under Driftsfejl. Dette dokument opdateres primo februar 2014. 2013 Eventuelle nedbrud i januar 2014 skal findes under Driftsfejl. Dette dokument opdateres primo februar 2014. December Fra 20.12.2013 kl. 16:00 til 21.12.2013 kl. 20:00 Jobnet har været lukket på grund

Læs mere

PROGRAM. 25. 26. marts 2014. Turbinehallen Kalkværksvej 12 Aarhus C. TR-seminar

PROGRAM. 25. 26. marts 2014. Turbinehallen Kalkværksvej 12 Aarhus C. TR-seminar PROGRAM 25. 26. marts 2014 Turbinehallen Kalkværksvej 12 Aarhus C TR-seminar At få inspiration til at agere konstruktivt i TR-rollens dilemmaer og udfordringer. i forhold til kollegaer, ledelse og faglig

Læs mere

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi.

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi. Nordisk Forening for Leksikografi Generalforsamling 2. juni 2017, Reykjavík Årsberetning 0. Indledning Nordisk forening for leksikografi (NFL) er en faglig forening av nordiske leksikografer som har til

Læs mere

Ret til ændringer forbeholdes 13.09.10/Danhostel

Ret til ændringer forbeholdes 13.09.10/Danhostel September 2010 Kære værter og ejere, Hermed inviteres I alle til Landsmøde 2010 på Hotel Vejlefjord. Danhostel ændrede på sidste års landsmøde struktur, så delegeretforsamlingen nu er afskaffet, og landsmødet

Læs mere

91077 RAGGI SOFT COTTON

91077 RAGGI SOFT COTTON 91077 RAGGI SOFT COTTON A B D C Version 1 91077 DØRSTOPPER ELLER KÆLEDYR GARNKVALITET (A,C,D) Raggi (70% Uld Superwash, 30% Polyamid. Nøgle ca 100 g = 150 m) GARNALTERNATIV (A,C,D) Gästrike 4 tr, Vinga

Læs mere

Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming. Torsdag den 31. oktober 2013, Glostrup

Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming. Torsdag den 31. oktober 2013, Glostrup Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Torsdag den 31. oktober 2013, Glostrup Malthe Slemming +47 93 473 227 malsle@um.dk Eksportrådgiver (byggeri & anlæg), Danmarks Ambassade i Oslo Tidligere arbejdet

Læs mere

Nordisk Afasiråd 20 år et lille jubilæumsskrift

Nordisk Afasiråd 20 år et lille jubilæumsskrift Nordisk Afasiråd 20 år et lille jubilæumsskrift Nordisk Afasiråd (NAR) fejrer i 2014 sit 20 års jubilæum. I et historisk perspektiv er det kort tid, men der er alligevel grund til at knytte nogle refleksioner

Læs mere

Brugsanvisning til tilmeldingsformularen til NORDLEK 2012

Brugsanvisning til tilmeldingsformularen til NORDLEK 2012 Brugsanvisning til tilmeldingsformularen til NORDLEK 2012 Side 1 af tilmeldingsformularen Skriv en gyldig E-mailadresse. Det vil være denne adresse NORDLEK skriver til i påkommende tilfælde. Klik på denne

Læs mere

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden!

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014 Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Konferencen har fokus på udvikling af konkrete talentprojekter, opbygning af talentmiljøer på skolerne, samt udarbejdelse

Læs mere

Introduktion til Datalogi

Introduktion til Datalogi Introduktion til Datalogi DM534/DM558 Rolf Fagerberg Mål og midler Mål og midler Mål for kurset: 1. Hurtig indsigt i mange dele af datalogi. Dette giver perspektiv på faget og studiet og dermed øget motivation.

Læs mere

Humor, glæde og sundhed i samarbejde med Gladsaxe kommune

Humor, glæde og sundhed i samarbejde med Gladsaxe kommune Humor, glæde og sundhed i samarbejde med Gladsaxe kommune Kursus 23 fra 16/10 til 22/10 2016 SØNDAG 16/10 Kl. 14.30 Kl. 15.00 Kl. 16.30 17.15 Kl. 18.00 19.00 Kl. 19.30 Modtagelse / Jannie Lehmann, Christian

Læs mere

Ledelse i en brydningstid

Ledelse i en brydningstid FOA indbyder til Landsmøde og Ledertræf 2011 F O A f a g o g a r b e j d e Ledelse i en brydningstid Den 12. og 13. maj 2011 Torvehallerne i Vejle Kirketorvet 10-16 7100 Vejle 2 FOA Fag og Arbejde Ledelse

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

TEX og L A TEX TEX: system (program) til typografisk opsætning af dokumenter med højt indhold af matematik. På computer, og i høj typografisk kvalitet

TEX og L A TEX TEX: system (program) til typografisk opsætning af dokumenter med højt indhold af matematik. På computer, og i høj typografisk kvalitet L A TEX TEX og L A TEX TEX: system (program) til typografisk opsætning af dokumenter med højt indhold af matematik. På computer, og i høj typografisk kvalitet. TEX og L A TEX TEX: system (program) til

Læs mere

SESAM Generalforsamling

SESAM Generalforsamling SESAM Generalforsamling Den 16. september 2015 Afholdes hos Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV kl. 18:00 20:30 27. ordinære generalforsamling vil blive afholdt ifølge vedtægter for SESAM. Dagsorden

Læs mere

13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer: Kristian Koktvedgaard, DI

13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer: Kristian Koktvedgaard, DI 12.30 Sandwich og vand 13.00 Velkomst Kristian Koktvedgaard, DI Jan Peter Larsen, FSR Danske Revisorer 13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer:

Læs mere

Find vejen til det norske marked

Find vejen til det norske marked Underoverskrift (MetaUM str. 16) Find vejen til det norske marked Præsentation ved Eksportrådgiver, Malthe Slemming Torsdag den 23 januar 2014, Ringsted Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227

Læs mere

Systemanslutna lägenhetslås!

Systemanslutna lägenhetslås! Aptus Elektronik AB. Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim telefon växel: 031 68 97 00 försäljning: 031 68 97 10 fax: 031 68 97 99. epost: aptus@aptus.se www.aptus.se Aptus Elektronik AB. Ekonomivägen 3-5, 436

Læs mere

Ældres ensomhed i medierna

Ældres ensomhed i medierna Ældres ensomhed i medierna FORSTÅ ENSOMHED NY VIDEN, NYE VEJE ENSOMME GAMLES VAERN, NYBORG STRAND, 20 MAJ 2015 AXEL ÅGREN PHD, NISAL, LINKÖPINGS UNIVERSITET Ældres ensomhed i medierne Udgangspunktet for

Læs mere

Generalforsamling onsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00

Generalforsamling onsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00 Generalforsamling onsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2015 Bestyrelsen Navn Bestyrelsen

Læs mere

Hva er samfunnsmedisin og helsevitenskap? Om fagtradisjoner, fagområder og paradigmer.

Hva er samfunnsmedisin og helsevitenskap? Om fagtradisjoner, fagområder og paradigmer. Grunnlagsproblemer i samfunnsmedisinsk- og helsefaglig forskning Forskerkurs, Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB Høst 2009 vår 2011 Emneseminar 1 Hva er samfunnsmedisin og helsevitenskap? Om fagtradisjoner,

Læs mere

INSTA 800 RAPPORT V-ADM-FR9 Administrationen - Frederiksgade 9 (20-03-2015)

INSTA 800 RAPPORT V-ADM-FR9 Administrationen - Frederiksgade 9 (20-03-2015) KUNDE STIKPRØVE LOKALER V-ADM-FR9 Administrationen - Fr Frederiksgade 9 4690 Haslev TIDSPUNKT SKEMA 20-03-2015 06:00 20-03-2015 09:16 150318 07: INSTA800 Kontrol AQL 4,0% AC 3 LOKALER TEK.GODK AFVIST 32

Læs mere

prodplanlillehedda.xlsx /XXXX Kilden Teater vinteren 17/18

prodplanlillehedda.xlsx /XXXX Kilden Teater vinteren 17/18 48 mandag 27.nov 11-16 Store prøvesal Leseprøve tirsdag 28.nov onsdag 29.nov 14-16 Store prøvesal Prøve torsdag 30.nov 18-1930 Store prøvesal Prøve fredag 01.des 1430-16 Store prøvesal Prøve lørdag 02.des

Læs mere

Vedlegg. Vedlegg 1: Regnskap for kjøkken og kantine kvinne-barn-senteret: !,!!"#$%"!""!"!"#$%&'!( !""!"#$%"!"!"#$$%&

Vedlegg. Vedlegg 1: Regnskap for kjøkken og kantine kvinne-barn-senteret: !,!!#$%!!!#$%&'!( !!#$%!!#$$%& Vedlegg (Vedlegg er konfidensielle) Vedlegg 1: Regnskap for kjøkken og kantine kvinne-barn-senteret: Vedlegg 2: Forbruksmateriell svangerskap: Engangsutstyr har en gjennomsnittlig rabatt på 71,91%. Priser

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugernes adfærd og holdning til pålæg. Highlights

Markedsanalyse. Forbrugernes adfærd og holdning til pålæg. Highlights Markedsanalyse 4. oktober 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugernes adfærd og holdning til pålæg Highlights Flertallet spiser pålæg

Læs mere

Christopher Hewitt: "The Performance Art Jukebox" 5. maj 2007

Christopher Hewitt: The Performance Art Jukebox 5. maj 2007 Christopher Hewitt: "The Performance Art Jukebox" 5. maj 2007 Christopher Hewitt præsenterer et udvalg fra sit personlige arkiv for dokumentation af performance kunst. Tag en drink med ham, få en snak,

Læs mere

Program for anæstesisygepleje symposium, 12. november 2015 Rigshospitalet, Auditorium 1

Program for anæstesisygepleje symposium, 12. november 2015 Rigshospitalet, Auditorium 1 Program for anæstesisygepleje symposium, 12. november 2015 Rigshospitalet, Auditorium 1 Kl. 08.00-09.00 Registrering og morgenmad Kl. 09.00 09.05 Velkomst v/ Anæstesisygeplejerske og uddannelsesleder Britta

Læs mere

Brug af MeOS til VTR-løb (baseret på version 3.2 af MeOS med support for dansk sprog)

Brug af MeOS til VTR-løb (baseret på version 3.2 af MeOS med support for dansk sprog) Brug af MeOS til VTR-løb (baseret på version 3.2 af MeOS med support for dansk sprog) MeOS er af Østkredsen udvalgt som alternativ til SportIdent-programmerne (OE2003 / OE2010) se Østkredsens hjemmeside.

Læs mere

Kl 08.15 10.45, 3t HSY4020-100 Profesjonell sykepleie v. Jorunn Storaker

Kl 08.15 10.45, 3t HSY4020-100 Profesjonell sykepleie v. Jorunn Storaker KULL 2006 TIMEPLAN VÅREN 2007 2. SEMESTER REDIGERT 08.05.07 Tidsplan for undervisning; Forbehold om endringer 1.time kl. 08.15 09.00 2.time kl. 09.00 09.45 Kullkontakt: Gabriele Kitzmüller 3.time kl. 10.00

Læs mere

E K S A M E N. Emnekode: NO-213 Emnenamn: Emnestudium i nordisk språk Nordiske språk og grannespråk. Dato: 10. desember 2014 Lengde: 09.00-16.

E K S A M E N. Emnekode: NO-213 Emnenamn: Emnestudium i nordisk språk Nordiske språk og grannespråk. Dato: 10. desember 2014 Lengde: 09.00-16. 1 FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK E K S A M E N Emnekode: NO-213 Emnenamn: Emnestudium i nordisk språk Nordiske språk og grannespråk Talet på sider inkl. framside: 6 Dato: 10. desember 2014 Lengde:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse maj 2010 Holstebro handelsgymnasium Hhx Fag og niveau Mediefag c niveau (stx 2008)

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

--NCCS-- RUNDBREV 24. JANUAR 2002. Lederens hilsen

--NCCS-- RUNDBREV 24. JANUAR 2002. Lederens hilsen --NCCS-- NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE RUNDBREV 24. JANUAR 2002 Lederens hilsen Så akkurat de møtene! Det kan være øyeblikk, det kan være dager, det kan være uker. Men det har å gjøre med det magiske

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK

NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK GODKENDT REFERAT FRA MØDE I EMBEDSMANDSKOMITÈEN FOR MILJØSPØRGSMÅL, (EK-M), KØBENHAVN DEN 18 FEBRUAR 2002 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE

ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE CamC ADOLESCENT/ADULT SENSORY PROFILE Skrevet af: Camilla Ørskov Psykolog, Projektleder hos Pearson Assessment og Betina Rasmussen Ergoterapeut med speciale i børn INDLEDNING Adolescent/Adult Sensory Profile

Læs mere

Forelesningskatalog for Master-nivå

Forelesningskatalog for Master-nivå Forelesningskatalog for Master-nivå Høstsemesteret 2012 FJELLHAUG INTERNASJONALE HØGSKOLE 1 Emner og undervisning for høstsemesteret 2012 Emne: Studiepoeng: Emneansvarlig: Temaer og faglærere: Dato for

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 11. juni 2015 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Turnéplan: KUNST SOM POLITISK VIRKEMIDDEL

Turnéplan: KUNST SOM POLITISK VIRKEMIDDEL 38 Ma 19.09.2016 10:00 Akershus Kunstsenter Hammer skole 10 30 30 10A 38 Ma 19.09.2016 11:15 Akershus Kunstsenter Kjenn skole 10 31 31 10A 38 Ma 19.09.2016 12:25 Akershus Kunstsenter Kjenn skole 10 30

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

25 års Jubilæumsudstilling. Velkommen til Motiv 2013

25 års Jubilæumsudstilling. Velkommen til Motiv 2013 25 års Jubilæumsudstilling Velkommen til Motiv 2013 Danmark 1980 Postgården i Købmagergade, København DE DANSKE MOTIVSAMLERE (Tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund) 1 2 Velkommen til Motiv 2013 v/jørgen

Læs mere

Brev till Carl Gustaf Bjurström från brevskrivare i Norden, 281: 3: 1-18 Innehållsförteckning

Brev till Carl Gustaf Bjurström från brevskrivare i Norden, 281: 3: 1-18 Innehållsförteckning Brev till Carl Gustaf Bjurström från brevskrivare i Norden, 281: 3: 1-18 Innehållsförteckning L 281:3:1, Författare, förlag, tidskrifter och andra brevskrivare i Norge och på Island... 2 L 281:3:2, H.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 2. marts 2016, kl. 17.00 på BB-Hotel Aarhus,

Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 2. marts 2016, kl. 17.00 på BB-Hotel Aarhus, 1 Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag den 2. marts 2016, kl. 17.00 på BB-Hotel Aarhus, Deltagere: Lars, Niels Peter, Margit, Lotte, Mikaela, Birte, Jesper, Dorit, Vibeke, Ole Afbud fra Lars,Anette Denker

Læs mere

ORGANISERINGSPROJEKTET I SIEMENS WINDPOWER

ORGANISERINGSPROJEKTET I SIEMENS WINDPOWER ORGANISERINGSPROJEKTET I SIEMENS WINDPOWER METODESEMINAR 4.-5. MARTS 2013 Program og projekt-præsentation Velkommen til FIU-projektet Sammen står vi stærkest Det projekt vi i fællesskab er ved at sætte

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Synergi- og Trivselsgruppen

Synergi- og Trivselsgruppen nyhedsbrev Nr. 18 7. december 2011:Nyhedsbrev fra s ledelse Synergi- og Trivselsgruppen Synergi- og Trivselsgruppen har igen været samlet, og vi har blandt andet arbejdet videre med de emner som var på

Læs mere

Kursus for nye forstandere og viceforstandere på efterskoler

Kursus for nye forstandere og viceforstandere på efterskoler Kursusprogram Kursus for nye forstandere og viceforstandere på efterskoler Liselund Møde og Kursuscenter, Slagelse Tirsdag d. 21. torsdag d. 23. oktober 2014 Kurset er tilrettelagt i et samarbejde mellem

Læs mere

Nordspråks sprogkonference 2015, den oktober

Nordspråks sprogkonference 2015, den oktober Nordspråks sprogkonference 2015, den 29.- 31. oktober Nordisk et fungerende sprogfællesskab? Arrangeret i samarbejde med Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland og Nätverket Svenska Nu Nordspråks

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere børnehaveklasse 2. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere børnehaveklasse 2. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere børnehaveklasse 2. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Aktivitet 3 Samtalebillede: Læringsmiljø Billedsekvens (fem billeder) Aktivitet 4 Øve 1

Læs mere

Unge i centrum 6. og 7. maj 2008

Unge i centrum 6. og 7. maj 2008 Unge i centrum 6. og 7. maj 2008 Konferencen hvor vi fokuser på de unge i stedet for stofferne Konferencen hvor vi møder de unge og hører deres version Konferencen hvor der er plads til at networke Konferencen

Læs mere

>>>> >> OPBYG OG STYRK DIN EKSPORT TIL TYSKLAND. www.dk-export.dk/eksportakademiet EFTERÅR 2014. Lav din egen Eksportplan for det tyske marked

>>>> >> OPBYG OG STYRK DIN EKSPORT TIL TYSKLAND. www.dk-export.dk/eksportakademiet EFTERÅR 2014. Lav din egen Eksportplan for det tyske marked EFTERÅR 2014 >>> >> > Eksportforeningens EKSPORT AKADEMI udbyder nu en attraktiv efteruddannelse til danske eksportvirksomheder som har det tyske marked i fokus. OPBYG OG STYRK DIN EKSPORT TIL TYSKLAND

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014

F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 F O A F A G O G A R B E J D E KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 KVALITET I DAGPLEJEN 2014 Kvalitet i dagplejen 2014 Kvalitet i dagplejen 2014 Vi indleder årets

Læs mere

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings Seniorklub Program for 2017 Højskoledag på Agerskov ungdomsskole onsdag den 22. februar. Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.15 Foredrag ved journalist, foredragsholder og

Læs mere

Valdres Høyfjellshotell

Valdres Høyfjellshotell Valdres Høyfjellshotell Kåre Lunde åbnede dørene til Valdres Høyfjellshotell i begyndelsen af 1960-tallet, da masseturismen tog sin spæde start i Norge, og hans familie satsede stort med et hotel med plads

Læs mere

Mødereferat. Bestyrelsesmøde nr. 343 Odder Lille Friskole Tirsdag den. 12. marts 2013

Mødereferat. Bestyrelsesmøde nr. 343 Odder Lille Friskole Tirsdag den. 12. marts 2013 ID Dagsordenspunkt Ansvar Beskrivelse Mødedeltagelse 0. Valg af referent Esben Afbud fra: Jonas 1. Fællessang Esben Svantes vise 2. Godkendelse af dagsorden Alle Godkendt 3. Godkendelse af referat nr.

Læs mere

Frokost kl. 10.00 Avreise til Horsens kl. 12.30 Hente billetter osv. kl. 13.00 Luns/middag Horsens kl. 15.00

Frokost kl. 10.00 Avreise til Horsens kl. 12.30 Hente billetter osv. kl. 13.00 Luns/middag Horsens kl. 15.00 Reisestipend Horsens (Danmark) Torsdag 18. september til mandag 22. september 2008 reiste jeg til Barneteaterfestivalen i Horsens i Danmark. Dette er en årlig festival som gir stort faglig utbytte, og

Læs mere

Visualiseringer Niveaufri udfletning Vest. Kvaliteten af de anvendte fotos var utilstrækkelig

Visualiseringer Niveaufri udfletning Vest. Kvaliteten af de anvendte fotos var utilstrækkelig BANEDANMARK NIVEAUFRI UDFLETNING RINGSTED VEST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VISUALISERINGER INDHOLD 1 Indledning 1 2 Projektleverancer

Læs mere

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 NORDISK MINISTERRÅD Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) EK-U 1/07 23.03.2007/IKA Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 Tid: 7. februar 2007 Sted:

Læs mere

Studietur til Sverige 4.-7. oktober 2011

Studietur til Sverige 4.-7. oktober 2011 Område: Psykiatri- og Socialstaben Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben Journal nr.: 11/2828 Dato: 13. maj 2011 Udarbejdet af: Anita Lerche E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631007 Notat

Læs mere

januar 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 Fellestrening ute (intervall)

januar 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 Fellestrening ute (intervall) januar 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 Juleferie /inne 9 10 11 12 13 14 15 Fellestrening ute/inne, sprintøkt (forenkle / karthusk / orientere i fart) Ansv: 16 17 18 19 20 21 22 Klubbkveld Råtasser og ungdommer. Ansvar:

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

Kursus for nye forstandere og viceforstandere på efterskoler

Kursus for nye forstandere og viceforstandere på efterskoler Kursusprogram Kursus for nye forstandere og viceforstandere på efterskoler 5 kursusdage fordelt på 2 moduler Modul 1: Onsdag d. 26. fredag d. 28. oktober 2016 På HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning OIOXMLfakturaprint version 1.1 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3 Krav til systemet...3 Installation...3 Konfiguration...6 Folderindstillinger...8

Læs mere

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015 Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Godt nytt år! Når 2015 ligger åpent foran oss, er utgangspunktene våre forskjellige for å gå inn i året. Men behovet

Læs mere

Påmeldinger til Grenland Tyr Cup 2016

Påmeldinger til Grenland Tyr Cup 2016 Påmeldinger til Grenland Tyr Cup 2016 Kolbotn IL 03 Aleksandra Alnes Øvelse 2. 200m individuell medley, damer 2.55,69 Øvelse 4. 50m rygg, damer 36,72 Øvelse 8. 100m butterfly, damer 1.20,91 Øvelse 21.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 3. november 2016, kl. 16.45 på Restaurant Skovbakken Bestyrelsen håber at se dig til temamøde, medlemstræf og generalforsamling. Torsdag den 3. november

Læs mere

Kursus for nye forstandere og viceforstandere på efterskoler

Kursus for nye forstandere og viceforstandere på efterskoler Kursusprogram Kursus for nye forstandere og viceforstandere på efterskoler Brogaarden, Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart 5 kursusdage fordelt på 2 moduler: Tirsdag d. 20. torsdag d. 22. oktober 2015,

Læs mere

Mitt lille land. w w. P j. œ œ

Mitt lille land. w w. P j. œ œ Score Vocals 1/ () Slo and steady A.. Ole aus Arr.: Haakon Esplo lute Ooe Bassoon Clarinet in B 1 Clarinet in B Bass Clarinet Alto Sax 1 Alto Sax Tenor Sax Baritone Sax Trumpet in B 1 Trumpet in B Horn

Læs mere

Diskussion. Danske flådeudgifter 1660-79 E. LADEWIG PETERSEN

Diskussion. Danske flådeudgifter 1660-79 E. LADEWIG PETERSEN Diskussion Danske flådeudgifter 1660-79 AF E. LADEWIG PETERSEN I en anmeldelse af Niels Probsts og Jørgen H. Barfods bind af flådehistorien henholdsvis Christian IV.s flåde 1588-1660 og Niels Juels flåde

Læs mere

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Virksomheden kan modtage digitale meddelelser via en direkte integration til egne systemer til fx

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

Udbudskursus med fokus på affald

Udbudskursus med fokus på affald udbud kriterier kontrakter Udbudskursus med fokus på affald Den 10. 11. september 2014 i Svendborg Formål og målgruppe Formålet med kurset er, at du får en viden, så du kan gennemføre et udbud uden at

Læs mere

Integrerad planering

Integrerad planering Integrerad planering Regional tillväxtpolitik och fysisk översiktsplanering Nordiska exempel och europeiska utblickar Lukas Smas & Ole Damsgaard Reglab seminarieserie: Fysisk Planering, 19 januari 2012

Læs mere

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39, Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39, Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39, 2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Befolkningen i Norden er gennem de senere årtier blevet mere heterogen grundet

Læs mere

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Befolkningen i Norden er gennem de senere årtier blevet mere heterogen grundet

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Kvalitet, inklusion og praksis nogle opmærksomhedspunkter

Kvalitet, inklusion og praksis nogle opmærksomhedspunkter Kvalitet, inklusion og praksis nogle opmærksomhedspunkter, ph.d. 0-6 årige børns institutions- og hverdagsliv Konference IUP(DPU) 10. juni 2014 Min intention At opstille kvalitetskriterier som er: 1. relevante

Læs mere

>>fronter start med fronter.. ver. 002

>>fronter start med fronter.. ver. 002 >>fronter start med fronter.. ver. 002 Poul Erik Løvskov - 2008 Indhold Intro... 3 Brugernavn og password... 3 Hvor finder jeg fronter?... 3 Dagens... 4 Skift password... 4 Mit arkiv... 5 ADVARSEL!!!!...

Læs mere

Referat fra opstartsmøde i Sverige: 2011-03-01

Referat fra opstartsmøde i Sverige: 2011-03-01 Referat fra opstartsmøde i Sverige: 2011-03-01 Møde data Dato: 01-03-2011 Kl.: 16:00 18:30 Sted: ÅF Industry AB, Hallenborgs gata 1 A, 201 25 Malmö, Sverige Deltagere & interesserede Navn Firma Mail Rune

Læs mere

Risikomonumenter på Københavns Kommunes kirkegårde

Risikomonumenter på Københavns Kommunes kirkegårde Risikomonumenter på Københavns Kommunes kirkegårde / Peter Tom-Petersen Københavns kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Drift, Kirkegårde 5. september 2017 Regler for sikkerhed og kontrol kort

Læs mere