NYHETSBREV nr 29 maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHETSBREV nr 29 maj 2013"

Transkript

1 NordisktNätverkförEditionsfilologer NordiskNetværkforEditionsfilologer NordiskNettverkforEdisjonsfilologer NYHETSBREVnr29 maj2013 NNE konferansen NNEs13.konferansearrangeresiOslo oktoberpåLysebu,Fondetfordansk norsk samarbeidsnorskekonferanseeiendom.konferansenshovedtemaer«sensurog edisjonsfilologi».bidragenevilværebådeoverblikksforelesningerognærmerepresentasjoner avutgaver,forfatterskaperogsjangeresomharberøringspunktermedproblemfeltet tekstkritikkogsensur. LysebuliggerpåVoksenåsen,medutsiktoverSørkedalen.TaT banenslinje1 motfrognerseterenoggåavpåvoksenkollenstasjon.herfraerdetskiltettillysebu. Konferansesentereterdelav«DehistoriskehotellerogspisestederiNorge»ogharetsværtgodt kjøkken. Påmeldingsfrist:12.augustpå https://epay.uio.no/pay/shop.ordercreate.action?project= KonferanseavgiftenerpåNOK1000, ogdekkerkostogopphold.utgiftertiltransporterikke inkludert. Spesiellebehovvedoppholdet(f.eks.vegetarkost)kanmeddelesvedpåmeldingen.Andre spørsmålkanrettestilarrangørene: Viønskerallehjerteligvelkomne! PROGRAM Fredag11.oktober Velkomst,informasjon MonaRingvej(Oslo),CarlGustafSpangenberg(Uppsala),Lars FolkeLandgrén(Helsingfors):SensureniNorden.Historisk overblikk Middag

2 Lørdag12.oktober HansWalterGabler(München):Sensurochcopy textediting:hur FredsonBowerssågochlösteproblemet Kaffepause HenrikYde(København):N.F.S.GrundtvigspolitiskeselvcensuriTil NordmændomenNorskHøi Skole(1837) StaffanBengtsson(Uppsala):ThomasThorildsOmdetallmänna förståndetsfrihet Lunsj Spaserturiskogen HenrikKnif(Helsingfors):AndersChydeniusochtryckfriheten DanielMöller(Lund):OlofvonDalinochcensureniWitterhets Arbeten Fruktpause HeleneGrønlien(Oslo):Kirkesalmensvarianter mellom kirkepolitiskoglitterærsensur ÅstaMarieBjorvandBjørkøy(Oslo):«Deterjobareen skoleutgave» Middag Kunstneriskinnslag Søndag13.oktober 9.30 HenrikHorstbøll(Lund):Autor,nouvellistogskribent JakobChr. Biesforvandlingerpå1760 erneog70 ernesbogmarked NinaM.Evensen(Oslo):Sensursompolitisktilpasning Kaffepause Avsluttendediskusjon Lunsj Avreise Nytmedlemafplanlægningsgruppen Ifebruar2013meddeltePerDahl,athanpågrundafarbejdspresmåttetrækkesigudafNNE s planlægningsgruppe.sidenforsommeren2012harhanværetfællestillidsmandfor akademikernepåaarhusuniversitet,derstårmidtiendybtgribendeomstruktureringsproces, ogdethvervslugernæstenalhanstid. PerDahlharværetmedlemafplanlægningsgruppeninæsten10år.HanafløsteKarstenKyndei oktober2003,menhavdealleredeforindenværetaktivsommedarrangørafkonferencenom udgavetyperogmålgrupperpåsandbjerggodsisønderjyllandsammeår.ogsåveddensidste konferenceidanmark,omeditionshistorieogeditionsfilologiensfagligestatusi2011,varper Dahlmedarrangør.KonferencenforegikligeledespåSandbjerg,somerAarhusUniversitets kursusejendom. PerDahlharværetetmegetværdsatmedlemafplanlægningsgruppen,ogdetermedbeklagelse, atvisigerfarveltilham.vihåber,athanfortsatvilfåtidtilatdeltageinetværketskonferencer ogbidragetilskriftserienmeddefagligtlødigeindlæg,somkarakterisererhanshelevirksomhed somforsker.

3 PerDahlafløsesiplanlægningsgruppenafKlausNielsen.Hanerfødti1977ogblevuddannet somph.d.inordisklitteraturfrakøbenhavnsuniversiteti2012.siden1.januar2013erhan ansatsomlederafdenelektroniskeudgaveafgrundtvigsværker (http://www.grundtvigsværker.dk).klausnielseneriforvejenmedlemafstyringsgruppenfor NordiskForumforBoghistorie(http://nffb.wordpress.com/). JohnnyKondrup AugustStrindbergsSamladeVerk.Register Hösten2013utkommerAugustStrindbergsSamladeVerk.Register(SV72)sominnehåller nödvändigahjälpmedelförattfåöverblicköverdedrygt20000sidorstrindbergstextsom publiceratsi71textvolymer,publicerade Volymenomfattarettalfabetisktregistertillalladelariutgåvan,eninnehållsförteckningtill samtligadelar,allabaksidestextersamtenkorthistoriköverutgivningenavsamladeverkfrån startenislutetav1970 taletframtill2013. RegistretharutarbetatsavCamillaKretz,PerStamochHansSöderström. PerStam LudvigHolbergsSkrifter Detdansk norskeudgivelsesprojektludvigholbergsskrifterharoffentliggjortenbeta version afdendigitaleholbergudgavepåadresserneholbergsskrifter.dkogholbergsskrifter.no. Isammeprojektsregiudkomi2012: LudvigHolbergsNaturret.Red.EilivVinjeogJørgenMagnusSejersted.GyldendalNorskForlag. LudvigHolberg:NielsKlimsunderjordiskerejse,oversatafPeterZeeberg,illustreretafOle Sporring.ForlagetVandkunsten. KarenSkovgaard Petersen NyttfrånSvenskaVitterhetssamfundet TvåvolymeriAlmqvistsSamladeVerkväntastillsommaren:OmSvenskaRim(vol.1av5)(SV III:7),medinledningochkommentaravPerMårtenson,BarbroStåhleSjönell,PetraSöderlund ochilariateddem.fl.ochordboköfversvenskaspråketidessnärvarandeskick(sv17),med inledningochkommentaravsven GöranMalmgren.OmSvenskaRimärettöver1500sidor omfångsriktmanuskriptsomalmqvistskrevundertidenilandsflyktiamerika, Det

4 beståravenseriesamtaliherrhugoskonseljpåjaktslottet,inklusivelärdautläggningar interfolierademeddikter.ordboköfversvenskaspråketutkom1842och1844ochblevbaraen torso(omensdet):almqvisthannbaraenbitinpåbokstaven»b»innanprojektetövergavs. Åretsmedlemsböcker,vilkautkommersenareiår,blirOlofvonDalin,Brev,skrivelser,inlagor m.m.,textochkommentaravingemarcarlsson,jamesmassengaleochguncarlsson.vidareska tvåbokutgåvorutkommainomramenförselmalagerlöf arkivet:göstaberlingssagasamten antologimedtalavlagerlöf. PetraSöderlund SelmaLagerlöf arkivet ArbetetmedSelmaLagerlöf arkivetbedrivsunder2013medsvenskavitterhetssamfundetsom anslagsförvaltare.helasajteninkorporerasilitteraturbankeniår,somenutveckladdelav banken.selmalagerlöf arkivetkommerinteattdrivasvidaresomettendastortprojekt,efter innevarandeår,utanplanenäriställetattdelauppdetimindredelprojekt.dettakommer förhoppningsvisattunderlättafinansieringenavenskildautgåvor.inkorporeringeni Litteraturbankenskavaraklartillårsskiftet,dådetextersomhittillsproduceratsiprojektetska finnastillgängligaonline,liksomenbibliografiskdatabasförlagerlöfsförfattarskapoch Lagerlöfforskning,ettdigitaltkollationeringsverktygsamtfaksimileravmanuskriptochbrev. PetraSöderlund GrundtvigsVærker Den1.maj2013gikversion1.2afgrundtvigsværker.dkiluften.DendigitaleudgaveN.F.S. Grundtvigsforfatterskabrummernu36værkertekstkritisketableretogkommenteret. NikolaiFrederikSeverinGrundtvig( )vardanskdigter ikkemindstsalmedigter præst,politiker,historiker,pædagogisktænker,oversætterm.m.hansforfatterskabermeget omfattende,oghansindflydelseharidet20.århundredegennemsyretdetdanskesamfundpå mangeniveauer. GrundtvigsVærkerkommertilatindeholdealletrykteværkerfraforfatterenslevetid omtrent 1.000titlereller35.000originalsider.Udgaventilbyderlæserenkritisketablerettekst, faksimilerafførstetrykkenesamtkommentareriformafoverordnedeindledninger, tekstredegørelser,punktkommentarerogregisteropmærkninger.desudenindeholderudgaven redskabersomtidstavle,registre,bibliografiskehjælpemidlersamtland ogbykort. Udgavenopdaterestogangeårligt,bådehvadangårdettekstligeindholdogsidensfunktionalitet. Alleformerforfeedbackhilsesmegetvelkommen.Stødermanpåfejlellerharkommentarer,kan mankontakteudgavenviamail linketnederstpåsiden,http://www.grundtvigsværker.dk KlausNielsen

5 GeorgAugustWallinsskrifter ForskningsresenärenochorientalistenGeorgAugustWallinsskriftligakvarlåtenskaputgesi textkritiskutgåvaavsvenskalitteratursällskapetifinland.denfjärdedelenavsex,färdernatill MekkaochJerusalem ,utkommeriaugusti2013.UtgivareärKajÖhrnbergoch PatriciaBergundermedverkanavKiraPihlflyckt. IdennadelfårviföljaWallinundertvåökenfärder.Denförstafördehonombl.a.tillMekkaoch Medina,menframföralltvistadeshanfyramånaderistadenal JaufpåArabiskahalvöndärhan gjordeanteckningarombådespråketochvardagslivetblandortsbefolkningen.denandra ökenfärdengicktillsinaiochtillsyro Palestina,därhanbesökteheligaplatser.Wallinrestesom muslimunderdetantagnanamnetʽabdal Wālīochhangjordeocksåanteckningarpåsvenska medarabiskskriftförattinteröjasinegentligaidentitet. PatriciaBerg ZachariasTopeliusSkrifter Ioktober2013utkommerkorrespondensenmellanZachariasTopeliusochAlbertBonniers förlag.liksomtopeliusövrigahandskrivnamaterial,somföreläsningarochjournaler,utges brevenendastidigitalform.brevväxlingenärendelavbrevutgåvanförlags och översättarkorrespondens,sompublicerasisinhelhet2014. KorrespondensenmedBonniersförlaginnehåller525brevsamttiokontraktochspänneröver entidsperiodpå43år( ).Brevengereninblickihurutgivningsvillkoren förhandladesframochhurförläggarenpåolikasättgeravtryckiverken.brevenbelyserockså Topeliusegetförhållandetillsittförfattarskapochåskådliggörhursamtidensmateriellaoch kulturellavillkorpåverkadeutgivningochavsättning.utgivareärcarolaherberts. SørenKierkegaardsSkrifter Den22.februar2013udkomdetosidstebindafSKS,bind28ogK28,medbrevetilogfraSøren Kierkegaardsamthansdedikationer;endvidereindeholderbind28etsupplement.Søren KierkegaardForskningscenteretkunnehermedafsluttedet19 årigelange og55bindstore projektmedensmukfejringpåvartovikøbenhavn.iflereaftalerneblevsærligtfokuseretpå detgrundigefilologiskearbejde. Dendigitaleversion,www.sks.dk,blevpåsammedatoopdateretogrummernuheleudgaven søgbarogmedhjælpemidleriformafregistremedmere.ansvaretforweb udgavenstekniske

6 vedligeholdelseerovergåettildetkongeligebiblioteksomendelafderesdigitaleportefølje. SometlediKB sfremtidssikringafweb udgavenharde eftermodtagelsenaffondsstøtte påtagetsigatomkodedentiltei5. IforbindelsemedSørenKierkegaardForskningscenteretsmarkeringaf200 åretfor Kierkegaardsfødselden5.majblevselveudgavensbogversionofficieltoverdragettil KøbenhavnsUniversitetvedenfestceremonimeddeltagelseafHendesMajestætDronningen. NielsJørgenCappelørn&KlausNielsen Nyhetsbrevnr29harredigeratsavPiaForssellochCarolaHerberts;vitackarförossmeddetta nyhetsbrev.redaktionenflyttarfrånhöstentilldanmark.

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

Norge. Grænser Norge op til Tyskland? Svar: Nej. Ryk 4 felter frem. Ryk 2 felter tilbage. Norge. Grænser Norge op til Rusland?

Norge. Grænser Norge op til Tyskland? Svar: Nej. Ryk 4 felter frem. Ryk 2 felter tilbage. Norge. Grænser Norge op til Rusland? Hvad hedder det nordligste punkt i (og Europa)? Grænser op til Tyskland? Grænser op til Italien? Svar: Nordkap Grænser op til Finland? Grænser op til Rusland? Har en konge eller en præsident? Svar: En

Læs mere

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse

Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse Nordisk Netværk for formel voksenuddannelse indbyder til konference om Læringsmiljø og voksenundervisning Undervisningsmiljøets samspil med pædagogik og læring 24. 26. oktober 2013 Haderslev, Danmark Konferencen

Læs mere

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden!

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014 Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Konferencen har fokus på udvikling af konkrete talentprojekter, opbygning af talentmiljøer på skolerne, samt udarbejdelse

Læs mere

Find vejen til det norske marked

Find vejen til det norske marked Underoverskrift (MetaUM str. 16) Find vejen til det norske marked Præsentation ved Eksportrådgiver, Malthe Slemming Torsdag den 23 januar 2014, Ringsted Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227

Læs mere

Ældres ensomhed i medierna

Ældres ensomhed i medierna Ældres ensomhed i medierna FORSTÅ ENSOMHED NY VIDEN, NYE VEJE ENSOMME GAMLES VAERN, NYBORG STRAND, 20 MAJ 2015 AXEL ÅGREN PHD, NISAL, LINKÖPINGS UNIVERSITET Ældres ensomhed i medierne Udgangspunktet for

Læs mere

Systemanslutna lägenhetslås!

Systemanslutna lägenhetslås! Aptus Elektronik AB. Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim telefon växel: 031 68 97 00 försäljning: 031 68 97 10 fax: 031 68 97 99. epost: aptus@aptus.se www.aptus.se Aptus Elektronik AB. Ekonomivägen 3-5, 436

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

>>>> >> OPBYG OG STYRK DIN EKSPORT TIL TYSKLAND. www.dk-export.dk/eksportakademiet EFTERÅR 2014. Lav din egen Eksportplan for det tyske marked

>>>> >> OPBYG OG STYRK DIN EKSPORT TIL TYSKLAND. www.dk-export.dk/eksportakademiet EFTERÅR 2014. Lav din egen Eksportplan for det tyske marked EFTERÅR 2014 >>> >> > Eksportforeningens EKSPORT AKADEMI udbyder nu en attraktiv efteruddannelse til danske eksportvirksomheder som har det tyske marked i fokus. OPBYG OG STYRK DIN EKSPORT TIL TYSKLAND

Læs mere

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 NORDISK MINISTERRÅD Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) EK-U 1/07 23.03.2007/IKA Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 Tid: 7. februar 2007 Sted:

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning OIOXMLfakturaprint version 1.1 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3 Krav til systemet...3 Installation...3 Konfiguration...6 Folderindstillinger...8

Læs mere

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes

Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Et nordisk intensivkursus Nordkvist Netværk uge 39,2012. Torshavn på Færøerne. Sygepleje - At leve et godt liv med diabetes Befolkningen i Norden er gennem de senere årtier blevet mere heterogen grundet

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle PROGRAM 4350 AO-07: Coachuddannelse Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle Formål Hvad kan du, når

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Årsmøde d. 28-29. jan. 2014 Vejle Center Hotel. AVLERFORENINGEN AF DANSKE SPISELØG

Årsmøde d. 28-29. jan. 2014 Vejle Center Hotel. AVLERFORENINGEN AF DANSKE SPISELØG Årsmøde d. 28-29. jan. 2014 Vejle Center Hotel. Årsmøde 2014 AVLERFORENINGEN AF DANSKE SPISELØG Tirsdag d. 28. jan. Kl. 9.30 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 10.50 Kl. 11.10 Kl. 11.30 Kl. ca. 12.00 Kl. 12.15 Kl.

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

NORDISK SNOEZELENKONFERANSE

NORDISK SNOEZELENKONFERANSE NORDISK SNOEZELENKONFERANSE 8. OG 9. SEPTEMBER 2014 COMWELL BORUPGAARD, HELSINGØR, DANMARK Sanser på spill/sinnen i samspel Konferansen vil sette fokus på dokumenterte erfaringer og siste forskningsresultater.

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET

NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET Sektionen for kompositmaterialer Tirsdag den 26. august 2008 09.00 Bus fra Radisson SAS Limfjord Hotel til Aalborg Universitet 9.30-10.00

Læs mere

FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN

FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN Kurt Klaudi Klausen og Per Selle (red.) FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN TANO og Jurist- og Økonomiforbundets Forlag Indhold Forord 11 Kapittel 1 Frivillig organisering i Norden 13 Kurt Klaudi Klausen og

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart

KONFERENCE. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart KONFERENCE Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 6. konference den 7. og 8. oktober 2013 Hindsgavl Slot ved Middelfart Konferencen sætter fokus på centrale temaer i indsatsen

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovative Opplevelser (Norge) inviterer

Læs mere

HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM

HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM HAVET SOM RESSOURCE Konferencen HAVET SOM RESSOURCE har som formål at sætte fiskeriet i perspektiv som historisk ressourceudnyttelse overfor

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Elever af Ellehammer SÅDAN KOMMER DU I GANG! F ELLEHAMMER

Elever af Ellehammer SÅDAN KOMMER DU I GANG! F ELLEHAMMER Elever af Ellehammer SÅDAN KOMMER DU I GANG! E L E V E R A F ELLEHAMMER Projektet Elever af Ellehammer er udsprunget af projektet Science Kommunen Hvidovre, et samarbejde mellem skoler i Hvidovre Kommune

Læs mere

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2013 HELSINGØR, internat på KONVENTUM/LO-Skolen 2. & 3. OKTOBER 2013 Museerne

Læs mere

Grenser og grannelag i Nordens historie

Grenser og grannelag i Nordens historie Steinar Imsen (red.) Grenser og grannelag i Nordens historie CAPPELEN AKADEMISK FORLAG Innhold GRENSER I NORD 11 NORDENS YTRE GRENSER 25 ESBEN ALBRECTSEN: SLESVIG-HOLSTEN OG KONGLOMERATSTATEN 34 Appendiks:

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Nu åbner Mezina A/S. en landsdækkende kæde af helsekostbutikker! WWW.MEZINA.COM SIDE 1

Nu åbner Mezina A/S. en landsdækkende kæde af helsekostbutikker! WWW.MEZINA.COM SIDE 1 Nu åbner Mezina A/S en landsdækkende kæde af helsekostbutikker! Informationbehandlere 1 SIDE 1 Den 1. september 2002 gik Mezina A/S på nettet på adressen www.mezina.com. Her kan du søge informationer om

Læs mere

Rejseadministration. v. Mikael Hansen

Rejseadministration. v. Mikael Hansen Rejseadministration v. Mikael Hansen Hvorfor løsning til rejseadministration? ASPECT4 Mobility Strategi Rejseadministration Rejse på farten mobile IT-adgang stadig relativ ny Administration Støtteproces

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org

Nordlek c/o Hanne Rasmussen, Drostrupvej 3, 8370 Hadsten, Danmark email sekretariatet@nordlek.org www.nordlek.org Referat Styrelsemøde i Oslo d. 16.-18. oktober 2009 Fremmødte: Eivor Wallinvirta, EW, Finland Agne Svantesson, AS, Sverige Torunn Hernes Bjerkem, TB, Norge Bendt Pedersen, BP, Island Hanne Rasmussen, HR,

Læs mere

NordVind. Vind-workshop: Arealplanlægning 26.-27. november 2008

NordVind. Vind-workshop: Arealplanlægning 26.-27. november 2008 Vind-workshop: Arealplanlægning 26.-27. november 2008 - Hvordan tackler man nabokonflikter? - Landskabskonflikter - hvordan håndteres de? - Hvilke gode redskaber er der til strategisk planlægning? - Hvilke

Læs mere

2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis

2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis 2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis Tema: Psykisk helbred den 12.-14. september 2012 Baggrund Arbejdsrettet rehabilitering skal bidrage til

Læs mere

Version 2013-01-16 Side 1 af 27

Version 2013-01-16 Side 1 af 27 Version 2013-01-16 Side 1 af 27 Version 2013-01-16 Side 2 af 27 Version 2013-01-16 Side 3 af 27 . Version 2013-01-16 Side 4 af 27 Version 2013-01-16 Side 5 af 27 Version 2013-01-16 Side 6 af 27 Version

Læs mere

Forpligtende Rådgivning

Forpligtende Rådgivning Forpligtende Rådgivning Norsk Landbruksrådgiving 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Tværfaglig rådgivning i praksis - baseret på erfaringer med

Læs mere

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Deadline for bestilling af mad er kl. 9 efter følgende plan. Mandag inden deadline bestilles til tirsdag Tirsdag inden deadline bestilles

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Kursus i ekstern finansiering

Kursus i ekstern finansiering Kursus i ekstern finansiering Byggecentrum - Middelfart 4. - 6. oktober 2010 Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte www.aeu.dk Kursus i ekstern finansiering Målgruppe Formål Form/indhold

Læs mere

Hvad forstår unge svenskere og nordmænd bedst engelsk eller dansk?

Hvad forstår unge svenskere og nordmænd bedst engelsk eller dansk? Hvad forstår unge svenskere og nordmænd bedst engelsk eller dansk? Charlotte Gooskens 1 Groningen Universitet, Holland 1. Indledning Når mennesker fra forskellige lande og med forskellige modersmål møder

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund De politiske argumenter imod! Har vi overhovedet et problem

Læs mere

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem

ProLøn - Bager. Serviceminded lønsystem ProLøn - Bager Serviceminded lønsystem P roløn A/S udfører lønkørsler for alle virksomheder uanset branche og størrelse. Vi servicerer i dag 10.000 virksomheder og mere end 120.000 ansatte. Med 25 års

Læs mere

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014

Skatteministeriet - Digitale arkiver. Peter Hansen, 13. maj 2014 Skatteministeriet - Digitale arkiver Peter Hansen, 13. maj 2014 ESDH i Skatteministeriet Skatteministeriet gennemførte i 2012 et stort konsolideringsprojekt, hvor en række ESDH-systemer blev samlet i én

Læs mere

De nordiske herregårdes kulturmiljø i fortid, nutid og fremtid

De nordiske herregårdes kulturmiljø i fortid, nutid og fremtid De nordiske herregårdes kulturmiljø i fortid, nutid og fremtid Torsdag d. 17. september 2009 10.00-10.45: Omvisning på Gammel Estrup v/museumsdirektør Britta Andersen (DK) 10.45-11.00: Registrering 11.00-11.05:

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 PROGRAM Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM Institut

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

spørg! om energi Flakkebjerg OG 25. maj 2013 kl. 12-16 i Hylleåsen middag Live bands Dragebygning Erhvervsstande El-biler og cykler -og meget andet...

spørg! om energi Flakkebjerg OG 25. maj 2013 kl. 12-16 i Hylleåsen middag Live bands Dragebygning Erhvervsstande El-biler og cykler -og meget andet... Flakkebjerg Energilandsby inviterer til energifestival. Energifestivalen arrangeres af Energisterne, som er et samarbejde mellem borgere og institutioner i Flakkebjerg. spørg! om energi? El-biler og cykler

Læs mere

Fremtiden for Danish Subsea Network. ved Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk

Fremtiden for Danish Subsea Network. ved Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk Fremtiden for Danish Subsea Network ved Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk Indhold 1. Hvor kom vi fra 2. Hvad nåede vi? 3. Ny bevilling 4. Fremtiden for Danish Subsea Network 5. Vision for Danish

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATERIALE til Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MINDLI

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 32, november 2014

Nyhedsbrev nr. 32, november 2014 Nyhedsbrev nr. 32, november 2014 NNE konferens 2015 Reservera dagarna i din kalender redan nu: Nästa konferens i NNE:s regi kommer att äga rum i Göteborg den 2 4 oktober 2015 under titeln TEXTKRITIK SOM

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Med toget på arbejde

Med toget på arbejde Med toget på arbejde Få maksimalt udbytte af din rejse Toget fører dig fra by til by, ofte hurtigere end du måske tror. Du får desuden en sammenhængende arbejdstid uden afbrydelser. Du kan med andre ord

Læs mere

Programmet er udviklet efter ønske fra vores brugere! Hvad kan den gøre for dig?

Programmet er udviklet efter ønske fra vores brugere! Hvad kan den gøre for dig? Programmet er udviklet efter ønske fra vores brugere! Hvad kan den gøre for dig? Du kan oprette en Kostplan for en uge af gangen. Du kan udskrive din Kostplan. Du kan udskrive en indkøbsseddel til din

Læs mere

7 PARTS AFTALE. mellem

7 PARTS AFTALE. mellem 7 PARTS AFTALE mellem KØBENHAVNS KOMMUNE, FREDERIKSBERG KOMMUNE, GLADSAXE KOMMUNE, GENTOFTE KOMMUNE, HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S, FREDERIKSBERG KLOAK A/S, & NORDVAND A/S om koordinering af Fælles klimatilpasningsprojekter

Læs mere

Du bor hjemme, men tilbringer hele dagen på højskole med foredrag, frokost, middag og kaffepauser med kaffe, frugt, vand.

Du bor hjemme, men tilbringer hele dagen på højskole med foredrag, frokost, middag og kaffepauser med kaffe, frugt, vand. LOF din kultur - Højskoledage Arven fra 1864 Du bor hjemme, men tilbringer hele dagen på højskole med foredrag, frokost, middag og kaffepauser med kaffe, frugt, vand. Hvis du kommer langvejs fra er der

Læs mere

UDVIKLING. Forløb 2013-2014

UDVIKLING. Forløb 2013-2014 LEDER UDVIKLING Forløb 2013-2014 Forord Lederudviklings forløb 2013-2014 KFUMs Soldatermission har i mange år afholdt kurser for soldaterhjemsledere i form af lederdage og internatophold. Derudover har

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

Asker Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen

Asker Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Asker Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen 0416-0627 Tog nr 3701 3501 3503 3703 802 3507 3705 307 2104 3511 3707 804 3515 3709 309 307 309 Flytog Flytog Flytog Flytog IC Flytog Flytog IC Lt Flytog Flytog IC

Læs mere

Elev- og uddannelsesplaner

Elev- og uddannelsesplaner Elev- og uddannelsesplaner Sådan samler du det hele i SkoleIntra Version: August 2012 Indholdsfortegnelse SkoleIntra, Elev- og Uddannelsesplaner...4 Relevant lovgivning...4 Bek. om elevplaner, elev- og

Læs mere

Strategisk kommunikation i hospitalsvæsenet

Strategisk kommunikation i hospitalsvæsenet Strategisk kommunikation i hospitalsvæsenet Svaneke den 29. 31. august 2006 Udfordringerne i det danske hospitalsvæsen er mange i disse år. Strukturreform, akkreditering, mere krævende patienter og pårørende,

Læs mere

Invitation I SOLENS TEGN. Medlemsmøde. Dronninglund, 26. maj 2011. DBDH - part of the solution. www.dbdh.dk

Invitation I SOLENS TEGN. Medlemsmøde. Dronninglund, 26. maj 2011. DBDH - part of the solution. www.dbdh.dk Invitation Medlemsmøde I SOLENS TEGN Dronninglund, 26. maj 2011 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til sommermedlemsmøde den 26. maj 2011 kl. 12.00. Denne gang

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

Tilmeldingsblanket Tømrerfagets kursusdage 29. juni 2. juli 2014

Tilmeldingsblanket Tømrerfagets kursusdage 29. juni 2. juli 2014 Tilmeldingsblanket Tømrerfagets kursusdage 29. juni 2. juli 2014 Deltagers navn Skolens adresse Skole CVR. Nr. EAN. nr. Postnummer og by Din e-mail OVERNATNING Sæt x ENKELTVÆRELSE M/BAD DOBBELTVÆRELSE

Læs mere

KOOS Spørgeskema til knæpatienter

KOOS Spørgeskema til knæpatienter Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), Danish version, nov 1997. 1 KOOS Spørgeskema til knæpatienter Dato CPR nr. Navn Vejledning: Dette spørgeskema indeholder spørgsmål om, hvordan Du oplever

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Kom i gang med. Find på Programmér Del

Kom i gang med. Find på Programmér Del Kom i gang med Find på Programmér Del version 1.3 SCRATCH er et nyt programmeringssprog. Med Scratch kan du lave dine egne interaktive animationer, spil og musik. Scratch er gratis og "open source". Du

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed Basiskursus Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Sikkerhed Basiskursus - Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Offshore Center Danmark inviterer i samarbejde med sikkerhedseksperter alle interesserede til kursus.

Læs mere

< juni > man tirs ons tors fre lør søn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

< juni > man tirs ons tors fre lør søn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 dagbogsmodul mainmenu indhold sekundær menu tilgængeligt for alle kalender < juni > man tirs ons tors fre lør søn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 dagen

Læs mere

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Alle skibe har kraner som skal kontrolleres årligt og re-certificeret hvert 5 år. Kraner er ikke underlagt

Læs mere

100 nordiske kvinder giver svar på tiltale om mobilen

100 nordiske kvinder giver svar på tiltale om mobilen 100 nordiske kvinder giver svar på tiltale om mobilen SonyEricsson undersøger 100 nordiske kvinders holdninger til mobiltelefonen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er på vegne af SonyEricsson foretaget

Læs mere

Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed&

Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed& Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed& &Fuld%forkælelse%på%weekendtur%2l%Skåne Lørdagogsøndagden15./16.6.13 Kærligheden7lkunst,naturogskønmaderomdrejningspunktetfor denneforkælelsestur,derførerdigpårundturidetøstligeskåne.

Læs mere

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk VI FJERNER GÆTVÆRK FRA BESLUTNINGER Side 1 Hvem gavner cykelsuperstierne?

Læs mere

Invitation til Nordisk slots- og herregårdssymposium

Invitation til Nordisk slots- og herregårdssymposium 6. marts 2009 BA/pr Invitation til Nordisk slots- og herregårdssymposium Dansk Center for Herregårdsforskning har nu den store glæde at invitere til årets nordiske herregårdssymposium den 17.-19. september

Læs mere

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk E-læringsværkstedet på SDU Et tilbud til undervisere og TAP er: Teknisk support: Hvordan får man

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Internetavisernes historie

Internetavisernes historie Internetavisernes historie - fremvækst og klassificering af de danske internetaviser 1993-2006 Projektet Internetavisernes historie har et tredelt mål: Det teoretiske mål er at udarbejde en afgrænsning

Læs mere

Sprogteknologi på Færøerne

Sprogteknologi på Færøerne Sprogteknologi på Færøerne Hjalmar P. Petersen, cand.mag., MA FO-360 Sandavági Færøerne ELEKTRONISKE ORDBØGER OG TEKSTER. FÆRØSK INDLEDNING Der findes ikke mange elektroniske tekster, ejheller tekstbanker,

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Vejledning til brug af BWS arbejdsplads med Cisco VPN klient

Vejledning til brug af BWS arbejdsplads med Cisco VPN klient Vejledning til brug af BWS arbejdsplads med Cisco VPN klient - Tilslut din BWS computer til bankens netværk hjemmefra Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Niklas Petersen 24.08.2015 Oprettet Side

Læs mere

Brugermanual til. Internetbestillingen. Version 1.0

Brugermanual til. Internetbestillingen. Version 1.0 Brugermanual til Internetbestillingen Version 1.0 Hvordan fungerer Internetbestillingen? Internetbestillingen installerer to komponenter i klubben. Dels et nyt instillingsprogram, som er en del af Eagle,

Læs mere

Spørgeskema om børneopdragelse

Spørgeskema om børneopdragelse Spørgeskema om børneopdragelse I dette skema spørges til forskellige måder at opdrage og bruge konsekvenser på. 1. Nedenfor er beskrevet opdragelsesmetoder og konsekvenser, som forældre har fortalt os,

Læs mere