KUML Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. With summaries in English. I kommission hos Aarhus Universitetsforlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUML 2011. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. With summaries in English. I kommission hos Aarhus Universitetsforlag"

Transkript

1 KUML

2 KUML 2011 Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab With summaries in English I kommission hos Aarhus Universitetsforlag 3

3 Redaktion: Jesper Laursen & Ingrid Nielsen Artiklerne i Kuml fagfællebedømmes efter gældende regler Tilrettelægning: Louise Hilmar Omslag: Louise Hilmar Korrektur: Anne Lise Hansen Oversættelse og sproglig revision: Anne Bloch Jørgensen & David Earle Robinson Tryk: Narayana Press Skrift: Bembo 10,5/14,5 Papir: 115 g Arctic Silk Copyright 2011 Jysk Arkæologisk Selskab ISBN ISSN

4 Indhold/Contents Felix Riede, Steffen Terp Laursen & Ejvind Hertz Federmesserkulturen i Danmark Belyst med udgangspunkt i en amatørarkæologs flintsamling... 9 The Federmesser culture in Denmark in light of an amateur archaeologist s flint collection...36 Claus Skriver De dødes flækker Slidsporsanalyse af flækker fra et megalitanlæg og en boplads...39 Blades of the dead Use-wear analysis of blades from a megalithic monument and a settlement...60 Peter Bye-Jensen Eksperimenter med flækkepilespidser Studier af pilespidser fra grubekeramisk kultur...63 Experiments with arrowheads of flint An investigation of tanged points from the Pitted Ware culture...82 Michael Vinter Kortlægning af marksystemer fra jernalderen En kildekritisk vurdering af luftfotografiers anvendelighed...83 Mapping Iron Age field systems An assessment of the applicability of aerial photography Njal J. Geertz Religionsskiftet i sen vikingetid Belyst ud fra Harvey Whitehouses teori om religiøse modaliteter The religious transition in the Late Viking Age examined on the basis of Harvey Whitehouse s theory of religious modality

5 Claus Feveile Korsfibler af Råhedetypen En upåagtet fibeltype fra ældre vikingetid Crucialform fibulas of Råhede type An overlooked fibula type from the Early Viking Age Jens Ulriksen Vikingetidens gravskik i Danmark Spor af begravelsesritualer i jordfæstegrave Viking Age burial practices in Denmark Traces of burial rituals in inhumation graves Niels Bonde & Frans-Arne Stylegar Roskilde 6 et langskib fra Norge Proveniens og alder Roskilde 6 a long-ship from Viken Provenance and date Mette Højmark Søvsø Tro, håb og kærlighed De middelalderlige ringspænders symbolik Belief, hope and love The symbolism of medieval ring brooches Forum Jens Christian Moesgaard Nyere fransk vikingeforskning Anmeldelser Angelika Abegg-Wigg und Andreas Rau (red.): Aktuelle Forschungen zu Kriegsbeuteopfern und Fürstengräbern im Barbaricum (Lotte Hedeager) Christian Adamsen, Ulla Lund Hansen, Finn Ole Nielsen och Margarethe Watt (red.): Sorte Muld (Birgitta Hårdh) Michael Andersen og Poul Otto Nielsen (red.): Danefæ. Skatte fra den danske muld (Lars Krants Larsen) 6

6 Liv Appel & Kjartan Langsted (red.): Ressourcer og kulturkontakter. Arkæologi rundt om Skagerrak og Kattegat (Jette Linaa) Ute Arents & Silke Eisenschmidt: Die Gräber von Haithabu (Charlotte Hedenstierna-Jonson) Jan Albert Bakker: Megalithic Research in the Netherlands, From Giant s Beds and Pillars of Hercules to accurate investigations (Palle Eriksen) Anne S. Beck, Trine Borake, Lise Harvig og Ole Thirup Kastholm (red.): Hvil i fred? Om kirkenedlæggelser og gravfred med afsæt i Skt. Mikkel kirkeruin i Roskilde (Allan Berg Nielsen) Søren Bitsch Christensen (red.): Ribe Bys Historie (Hans Skov) Ole Crumlin-Pedersen: Archaeology and the Sea in Scandinavia and Britain (Christer Westerdahl) Göran Gruber: Medeltider. Samtida mobiliseringsprocesser kring det förflutnas värden (Jes Wienberg) Mogens Bo Henriksen: Brudager Mark en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn (Birger Storgaard) Helle Horsnæs: Crossing Boundaries An analysis of Roman coin in Danish contexts, vol. 1: Finds from Sealand, Funen and Jutland (Line Bjerg) Rasmus Birch Iversen: Kragehul Mose Ein Kriegsbeuteopfer auf Südwestfünen (Mads Ravn) Sven Kalmring: Der Hafen von Haithabu (Jens Ulriksen) Sabine Karg (red.): Medieval Food Traditions in Northern Europe (Hans Arne Jensen) Jan Henning Larsen: Jernvinneundersøkelser. Faglig Program (Jørgen Lund) Lars Krants Larsen, Jette Linaa, Johannes Hertz, Inger Lauridsen og Lennart S. Madsen (red.): Tønderhus en købstadsborg i hertugdømmet Slesvig (Vivian Etting) Anna Lihammer & Jonas M. Nordin (red.): Modernitetens Materialitet: Arkeologiska perspektiv på det moderna samhällets framväkst (Jette Linaa) Mats Mogren, Mats Roslund, Barbro Sundnér & Jes Wienberg (red.): Triangulering. Historisk arkeologi vidgar fälten (Nils Engberg) Anne Nørgård Jørgensen: Porskjær Mosefund (Margrethe Watt) Birgit M. Rasmussen (red.): Slusegårdgravpladsen, bind V (Ulla Lund Hansen) Andreas Rau: Nydam Mose. Die personengebundenen Gegenstäde. Grabungen (Ulf Näsman)

7 Mads Runge: Kildehuse II - Gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid i Odense Sydøst (Lise Frost & Jens Jeppesen) Per Ole Schovsbo: Dejbjergvognene. Keltiske impulser i førromersk jernalder (Xenia Pauli Jensen) Niels T. Sterum: Løgum kloster, slot og by. Pionerer i ødemarken (Hans Krongaard Kristensen) Wolf-Dieter Tempel: Am Rande der Archäologie: Begegnungen und Erlebnisse (Lars Schreiber Pedersen) Leo Webley: Iron Age Households: Structure and Practice in Western Denmark, 500BC-AD200 (Mette Løvschal) Gunilla Åkerström-Hougen: Genesis och metamorfosis. En studie i de nordiska guldbrakteaternas ikonografi (Kent O. Laursen)

8 Korsfibler af Råhedetypen En upåagtet fibeltype fra ældre vikingetid A f Cl aus Fe v eile Det er efterhånden en ofte brugt sætning, at detektorarkæologien har haft en helt forbløffende betydning for vores forståelse af især den yngre jernalders metaloldsager. Men hvor er det stadig sandt. Helt nye typer er dukket op, regionale forskelle tegner sig for andre, unika efter unika er kommet for dagens lys, mens andre typer stereotypt findes igen og igen. Hvad ville Tissø, Gudme, Stavnsager eller de mange Limfjordspladser være uden detektorfundene for slet ikke at tale om den helt overvældende fundmængde på Bornholm? Også i det sydvestjyske har metaldetektorfundene haft uvurderlig betydning. Her ligger århundredes Dankirke og århundredes Ribe ikke længere alene i landskabet som fundrige pladser. De er nu suppleret af mange nye, og et spændende billede af et vestjysk rigdomscenter begynder at tegne sig. 1 Det er ikke kun ligheder eller forskelle mellem landsdele, der begynder at fremstå mere og mere tydeligt, også bevaringsforhold spiller ind. De mere skrøbelige genstandstyper, typisk af spinkelt metal med mange gennembrydninger, lider hårdt i visse jordtyper og kan påvirke fundbilledet. Det samme gælder forskellen i intensitet i afsøgningerne. Nogen gange fra museum til museum, i andre tilfælde fra plads til plads, hvor den enkelte detektorklub eller -person kan være medvirkende til, at fundbilledet i et område ændres. I denne artikel fremlægges en gruppe af fund fra ældre vikingetid, som jeg har valgt at kalde for korsfibler af Råhedetypen, efter den lokalitet sydvest for Ribe, hvor der indtil videre er fundet flest fragmenter. Fremkomsten af fundene og konstateringen af, at der er tale om en ny smykkeform, er helt typisk. Frem til slutningen af 1990 erne kendtes kun en enkelt fibel, fundet i en brandgrav i Nordjylland. Men siden da er der fremkommet yderligere 19 fragmenter, to af dem som udgravningsfund, resten fundet med detektor i pløjelaget. I et tilfælde hører to fragmenter med sikkerhed til samme smykke, og i et andet tilfælde er det sandsynligt, således at der nu kendes 18, måske 19, korsfibler af Råhedetypen. Mange af stykkerne er kun fragmenter, og det vil slet ikke overraske, hvis der blandt de mange tusinde detektorfund rundt omkring i landet gemmer sig yderligere et par stykker. Og mon ikke der vil dukke flere eksemplarer op i de kommende år? 143

9 Korsfibler af Råhedetypen Fiblerne har næsten alle sit eget specifikke særpræg lidt forskellig størrelse, forskellig ornamentik (i detaljerne) m.m. Men grundformen er ens, og ud fra ornamentikken kan de deles i en række varianter (fig. 1 og 2). Der er tale om et smykke i form af et ligearmet kors med et tværmål på mellem ca. 3,8 og 4,7 cm. Midten af smykket er forsynet med fire runde huller anbragt i et mere eller mindre regelmæssigt kvadrat omkring en central kegle eller knop. Centrum kaldes kegleformet i de tilfælde, hvor de små tværstave mellem hullerne i en konkav bue hæver sig op over den øvrige flade og dermed kommer til at udgøre den nederste eller yderste del af midterkeglen, mens den benævnes for en knop i de tilfælde, hvor oversiden er jævn og flad helt ind til midterknoppen indenfor de fire huller. De fire ens arme ender så vidt det kan afgøres ud fra bevaringsgraden altid i en form for trefligede afslutninger. Størrelsen og formen af fligene varierer en smule, og afstanden mellem dem er a b c d e f g Fig. 1. Skematisk gengivelse af korsfiblernes ornamentik. a: 2, 5, 6, 14, 17, 18; b: 3, 7, 8, 11; c: 1, 4, 15; d: 9, 10a-b; e: 12; f: 13; g: 16. Numre jf. fig. 2 og kataloget. Schematic representation of the ornamentation on cruciform fibulas. a: 2, 5, 6, 14, 17, 18; b: 3, 7, 8, 11; c: 1, 4, 15; d: 9, 10a-b; e: 12; f: 13; g: 16. Numbers according to fig. 2 and the catalogue. 144

10 afgørende for, om man opfatter smykket som mere lukket (Kaupang) med små, snævre indhak mellem korsarmene, eller mere åben (Stavnsager) med stor afstand mellem korsarmenes flige. Overfladen er forsynet med forskellige former for ornamentik, der som regel er anbragt symmetrisk omkring midterpartiet og på korsarmene. Det hyppigste element er cirkel-punkt-ornamenter, enten alene eller kombineret med forskellige tynde furer. På en enkelt variant består udsmykningen udelukkende af tynde furer. Ingen af de kendte stykker er helt uden ornamentik. I tre tilfælde er der spor efter hvidmetalbelægning (fortinning). Mange af stykkerne er dog så dårligt bevarede i overfladen, at en eventuel belægning kan mangle, mens andre må betragtes som så velbevarede, at det med sikkerhed aldrig har været til stede. Med andre ord har smykkerne oprindeligt haft et ret varieret udseende. Bagsiden af smykkerne er i nogle tilfælde helt plan, mens der i andre tilfælde ses en mindre hulning i midten. Det sidste er altid tilfældet, når forsidens midte er kegleformet, mens den helt flade bagside lader til at høre til varianter med knop. Der er dog to eksempler på, at korsfibler med knop også kan have svagt hulet bagside, men da kun lige under den lille midterknop. Nålefæstet er anbragt centralt på den ene korsarm og består af to parallelle flige med et lille vandret hul, hvor der i flere tilfælde ses rester af en tynd jernsplit, der har fastholdt en kraftigere jernnål. På den modsatte arm ses nåleskeden i form af en enkelt flig. På Kirke Hyllinge-fragmentet er der bevaret en enkelt flig med et ret stort hul. Fligen er sekundær og nittet fast gennem korsarmen, og der kan være tale om en reparation af den oprindelige nåleskede eller mere sandsynligt, en øsken anbragt på en tredje arm. Bortset fra tre stykker er alle smykkerne fundet med metaldetektor i pløjelaget og er således uden daterende kontekst. Smykket fra Fattig Risgård fandtes i brandgraven i gravhøj 76 sammen med tre glasperler. 2 På gravpladsen er der udgravet 103 grave, der på baggrund af gravformer og sparsomme gravgaver dateres fra 8. til 10. århundrede. 3 Fiblen fra Kaupang i Sydnorge fremkom i et middelalderligt pløjelag, hvor de øverste kulturlag var delvist afpløjet. 4 De bevarede kulturlag i Kaupang stammer alle fra 9. århundrede, men i de afpløjede horisonter (middelalderligt og moderne pløjelag) findes desuden genstande fra første del af 10. århundrede. 5 Kaupangfiblen er altså næppe tabt senere end første del af 10. århundrede. Endelig blev fiblen fra Ribe fundet i de yngste lag fra markedspladsen i forbindelse med en udgravning i Kunstmuseets kælder i foråret Her kan tabstidspunktet fastlægges til midten af 9. århundrede. Dateringsgrundlaget er således ret spinkelt, men både fremstillings- og tabsperiode kan godt være begrænset til 9. århundrede, selv om en datering rækkende ind i første del af 10. århundrede ikke kan afvises. 145

11

12 Fig. 2. Korsfiblerne. Numre jf. kataloget. Foto: Nationalmuseet (16), Universitetet i Oslo (17), Museum Sønderjylland (11), Museum Østjylland (13), efter Ramskou 1950 (14), Sydvestjyske Museer (øvrige). 1:1. Cruciform fibulas. Numbers according to the catalogue. Som det fremgår af fig. 3, er fiblerne af Råhedetype fortrinsvis fra Jylland og med en kraftig koncentration omkring Ribe, hvor mere end halvdelen af de kendte fund stammer fra. Normalt er der ret gode, typemæssige sammenfald mellem fund fra Hedeby- og Ribe-området, og det er derfor lidt overraskende, at der tilsyneladende ikke findes tilsvarende fund fra Hedeby på trods af de senere års intensive afsøgninger med metaldetektor. 6 Det fremgår også tydeligt, at mange af de helt små fragmenter stammer fra pladserne sydvest for Ribe. Det kan både skyldes, at opmærksomheden på typen har været stor, og at selv småfragmenter derfor er blevet identificeret, men det kan også skyldes, 147

13 Fig. 3. Kort med fundsteder, numre jf. kataloget. 17 Map showing location of find sites. Numbers according to the catalogue at jordbundsforholdene i Vestjylland generelt er ret hårde ved bronzerne, og at de derfor lettere knækker i småstykker. I to, måske tre, tilfælde er det da også lykkedes at parre fragmenter, der er fundet med op til 40 meters afstand (Kat. 2, 10 og 11). 7 Komparativt materiale I afgrænsningen af korsfibler af Råhedetypen har jeg lagt vægt på smykkets grundform. Den midterste del af smykket kan opfattes som en rombe, hvor de fire korte arme udgår fra rombens spidser. En variant af denne form ses i endnu et smykke fra Tissø (fig. 4,1). Her udgår der kun fligede arme fra to af rombens spidser, ligesom midterhullerne ikke er cirkulære, men afrundede, trekantede, hvilket giver et mere åbent midterparti. Fra Vester Egesborg og fra Ribe kendes to smykker (fig. 4,2), hvor midterpartiet er drejet 45 grader og dermed udgør et kvadrat, hvor de fire korte arme udgår midt fra kvadratens fire sider. 8 Vester Egesborg-smykket har maskelig- 148

14 Fig. 4. 1: Tissø FB : Ribe ASR1357 x12. Foto: Nationalmuseet (1) og Brian Kristensen (2). 1:1. 1: Tissø FB : Ribe ASR1357x nende arme med firefliget afslutning, mens Ribe-smykket har trefliget afslutning og en simpel stregornamentik, der ligner udsmykningen på nogle af Råhede-stykkerne. Vester Egesborg-smykket er fundet med detektor, mens Ribe-smykket er et udgravningsfund fra et kulturlag med blandet indhold af materiale fra henholdsvis 9. og århundrede. Mens Ribe- og Tissøfiblerne har mange lighedspunkter med fiblerne af Råhedetype, og måske kan opfattes som typens yderpunkter, har Ulriksen foreslået, at smykket fra Vester Egesborg har sit forbillede i en særlig type beslag fra Böhmen, hvor hovedmotivet på beslagenes fire arme netop er et ansigt en face. 9 Henvisningen til et forlæg for Vester Egesborg-smykket fra Böhmen leder naturligvis frem til spørgsmålet om oprindelsen for disse smykker, ligesom korsformen og dateringen til 9. århundrede gør spørgsmålet om et kristent symbolindhold aktuelt. Hjemlig, kristen smykketype Kaupangfiblen er publiceret sammen med kontinentale og insulære metalarbejder. 10 Wamers mener, at Kaupangfiblen sammen med Ris Fattiggård-fiblen, tilhører en undergruppe af karolingiske korssmykker med ankerformede arme. Wamers havde på det tidspunkt ikke kendskab til de mange øvrige fund fra det danske område, og så unikke, som de to stykker tilsyneladende var, samt den grundlæggende lighed med de karolingiske smykker, gør da også sam- 149

15 1 2 Fig. 5. 1: Ribe ASR926 x149. 2: Gl. Hviding ASR1689 x13. Foto: Steen Hendriksen (1) og Sydvestjyske Museer (2). 1:1. 1: Ribe ASR926x149. 2: Gammel Hviding ASR1689x13 menligningen rimelig. Med den fundspredning, vi nu kan se på baggrund af de seneste års detektorfund, er der dog for mig at se ingen tvivl om, at opfattelsen må revideres. Hvis man sammenligner med de fibler, Wamers selv henviser til, samt en række andre fibler fra det karolingiske område, er det tydeligt, at der på trods af generelle ligheder i tilfældet med fibler af Råhedetypen alligevel er tale om en særlig type. Karolingiske korsfibler findes i begrænset antal fra det sydskandinaviske område. 11 Baastrup nævner for eksempel en lille forgyldt bronzefibel med glasindlægning fra Ribe (fig. 5,1). 12 I 2010 fandtes en noget beskadiget fibel med ankerformede arme ved Gl. Hviding (fig. 5,2). Den tilhører en lille gruppe af fibler med ca. 10 kendte fundsteder og har eksakte paralleller i blandt andet Mainz, Zellingen og Ingolstadt. 13 Hvis man kigger på de publicerede fibler fra f.eks. Tyskland, samt ikke mindst gennemgår en række af de efterhånden mange internetsider med detektorfund fra Holland og England, er det slående, at der relativt hyppigt ses 150

16 karolingiske korsfibler magen til de omtalte og publicerede karolingiske korsfibler af varierende typer, mens fibler svarende til Råhedetypen helt mangler i det nordvesteuropæiske materiale, i det omfang som publikationerne og internetsiderne nu er repræsentative. Korsfibler af Råhedetypen findes altså tilsyneladende ikke syd for det nuværende danske område. Ser man nærmere på de karolingiske og ottonske emaljefibler fra 8. til 11. århundrede, får man derimod et samlet billede, hvor der er fuld overensstemmelse mellem typerne, der findes i Danmark og i de utallige fund fra Nordvesteuropa. Selvom der efterhånden er fundet ganske mange rundt omkring i Danmark, skiller området sydvest for Ribe sig igen ud i forhold til det øvrige Danmark. Baastrup kunne i 2009 publicere 26 fibler tæt omkring Ribe. Her tidligt i 2011 er tallet steget til 48, og antallet af lokaliteter med emaljefibler er steget fra to til otte (fig. 6). Her skal det bemærkes, at der endnu ikke er fundet en eneste emaljefibel i Ribe by, i modsætning til Hedeby, hvorfra der findes et meget stort antal. 14 Det skyldes antagelig, at langt hovedparten af emaljesmykkerne er yngre end midten af 9. århundrede, hvor Ribe oplever en markant ændring fra en blomstrende handelsplads og by til en kristen missionsplads. Ud fra en samlet betragtning er der således ingen tvivl om, at det særegne fundbillede, som de fibler af Råhedetypen udgør, er helt reelt. De findes tilsyneladende kun i Sydskandinavien og indtil videre med en kraftig overvægt i Jylland. De må altså opfattes som fremstillet i Sydskandinavien, hvilket hverken modsiges af den tekniske del af fremstillingen eller ornamentikken. Selve grundformen, det fire- og ligearmede kors, er dog helt usædvanlig for skandinaviske smykker fra 9. århundrede, og der er næppe tvivl om, at inspirationen og forbillederne til fibler af Råhedetype skal findes i samtidige, karolingiske korsfibler. Baastrup 2007 Baastrup 2009 Status primo 2011 Gl. Hviding Råhede Høgsbrogaard Vivegrøft Okholm Roager Kirke Kalvslund Vilslev I alt Fig. 6. Udviklingen i antal emaljefibler og lokaliteter fra 2008 til 2010 i sognene sydvest for Ribe. Development in the number of enamel fibulas and localities between 2008 and 2010 in the parishes to the SW of Ribe. 151

17 Spørgsmålet er herefter, om fibler af Råhedetypen med deres korsform kan betragtes som et vidnesbyrd om ejerens kristne tro. Hidtil har diskussionen om symbolindholdet af kristne smykker taget udgangspunkt i sikre karolingiske, ottonske eller insulære genstands- og smykketyper. 15 Hvorvidt de efter at være kommet til landet fra kristne områder fortsat havde en kristen betydning hos ejeren/bæreren i Sydskandinavien. Blandt især de insulære fund er der mange særligt fornemme stykker, og her har flere peget på muligheden for, at der snarere var tale om rov og plyndring, og at smykkerne ikke har været tillagt det samme kristne symbolindhold her i landet. Først med de større mængder af billige, dagligdagssmykker som de karolingiske-ottonske skivefibler er det mere sandsynligt, at de også her i landet har været båret som et bevidst udtryk for den oprindelige kristne symbolik. Med Råhedefiblerne kan man evt. gå et skridt videre. De er i modsætning til skivefiblerne med sikkerhed fremstillet i Danmark. Havde de været karolingiske, ville de fleste med stor sandsynlighed have tillagt dem kristen symbolværdi i lighed med emaljefiblerne. Men hvad nu, når de er fremstillet her i landet? Jeg tror ikke, man skal være så tilbageholdende med at se dem som kristne symboler i hvert fald i dele af det nuværende Danmark. Vi har velkendte skriftlige kilder, der peger på en succesfuld mission mod bl.a. Ribe og Hedeby i 9. århundrede. I Ribe er der for nylig fundet adskillige grave tæt ved Domkirken, der ud fra en kombination af stratigrafi, bevaringsgrad og C14- dateringer med sikkerhed omfatter grave fra 10. århundrede. 16 Et par af gravene er C14-dateret til 800-årene, men her bør der et noget større statistisk materiale til, inden man fæstner lid til dateringerne. Der kan være tale om en C14-mæssig skævert, eller de C14-daterede personer kan f.eks. være opvokset et sted med en markant anderledes reservoireffekt, end der er anvendt ved C14-korrektionen. Omvendt peger andre forhold som bevaringsgrad og stratigrafi tilsammen på, at dateringerne udmærket kan være korrekte. Til billedet hører så de to sikre karolingiske smykker med kristen symbolik fra Ribe og Gl. Hviding, en matrice fra markedspladsen i Ribe til fremstilling af presblikfibler med et korsmotiv 17 samt forekomsten af Råhedefibler. Kombinerer man elementerne: skriftlige kilder, arkæologiske fund af kristne grave, importerede smykker med kristen symbolik, samt hjemligt fremstillede ditto, er der således ingen tvivl om, at missionen i det sydvestjyske i et vist omfang har haft succes. Den langvarige overgang fra hedenskab til kristendom i Danmark har uden tvivl haft vidt forskellige udtryk, både geografisk og kronologisk. Det vil næppe være korrekt at beskrive udviklingen for hele Danmark under ét tværtimod tyder det nuværende fundbillede på, at der har været ganske store regionale forskelle. Vadehavskysten og dermed egnen omkring Ribe ligger ganske 152

18 tæt på kristne områder mod syd og sydvest og påvirkningen har været markant anderledes her end f.eks. i Østdanmark. 18 Den kristne missions succes i 9. århundrede ændrer dog ikke på det faktum, at den nordiske gudeverden stadig havde et godt tag i befolkningen også i Sydvestjylland. Fra Ribe kender vi således to Valkyrie-spænder, 19 i engene omkring Ribe er der ved flere lejligheder i århundrede ofret guldarmringe, antagelig som led i hedenske ritualer, og i Gl. Hviding er der fundet et hængesmykke med en stående kvindefigur, antagelig en Valkyrie. En kristen mission rettet mod befolkningen i Sydvestjylland og en deraf følgende mulig lokal fremstilling af smykker med kristen symbolik betyder naturligvis ikke, at samtlige fibler af Råhedetypen dermed viser tilstedeværelse af kristne personer overalt, hvor smykkerne dukker frem af mulden. Fiblen fra Ris Fattiggård fandtes jo som bekendt i en grav på en typisk nordjysk hedensk gravplads fra vikingetiden. Det er svært at forestille sig, at den gravlagte i det tilfælde var kristen eller tillagde smykket kristen symbolværdi. Naturligvis kan symbolikken skifte afhængig af, i hvilken sammenhæng smykket har været anvendt. Men at gå så langt, som Ulriksen gør med Vester Egesborgsmykket, og på samme måde opfatte Råhedefiblerne som lokale fortolkninger af kristne smykker i et lokalt hedensk miljø, mener jeg vil være helt forkert, især hvis koncentrationen i det sydvestjyske, som det fremtræder nu, er et retvisende billede. 20 Korsfiblerne af Råhedetypen må altså opfattes som hjemligt fremstillede smykker med en kristen symbolik fra midten og anden halvdel af 9. århundrede, og de er dermed en vigtig brik i diskussionen om, hvornår, hvordan og hvorhenne kristendommen slog igennem i Danmark. K ata log 1. Ribe. ASR15 x133. Udgravning 2009, kulturlag fra midten af 9. århundrede Bronze, 4,5 x 3,3 cm. De tre arme er bevaret, den fjerde mangler. Kanter og overflade er velbevarede. I midten en markant knop omgivet af fire tætstillede furer i omtrentlig cirkelform. Mellem knoppen og furerne ses på et røntgenbillede af smykket fire runde huller anbragt i et kvadrat om midten. Hver arm ender i tre blødt afrundede flige og er ornamenteret med fire dobbeltcirkler i rombeform. Dobbeltcirklerne bevirker, at cirklernes centrum er i plan med den øvrige overflade. Forbundet med tynde furer. På bagsiden, der er helt plan, er rester af nåleskeden, mens nåleholderen har siddet på den manglende arm. Tykkelse i midten: 5 mm, tykkelse på armene: 2 mm. 2. Råhede. ASR872 x34 & x90; NM D200/2009. Detektorfund 2008 i pløjelag To sammenhørende fragmenter, fundet ca. 40 meter fra hinanden. Bronze, 3,8 x 3,2 cm. De tre arme er bevaret, den fjerde mangler. Korsarmenes kanter er noget afgnavet på det 153

19 store fragment (x34), men næsten fuldt bevaret på det lille (x90), hvor den bløde, trefligede afslutning ses tydeligst. Overfladen rimelig velbevaret. I midten en tydelig knop, afgnavet i højden, men oprindelig næppe så høj som katalog nr. 1. Omgivet af fire runde huller. På korsarmene er hver flig ornamenteret med et cirkel-punkt, dvs. midten er en ret dyb hulning. En tilsvarende udsmykning ses mellem de fire huller i smykkets midte. På bagsiden, der er helt plan, er rester af en dobbelt nåleholder med rustspor efter jernsplit og/ eller nål. Nåleskeden har siddet på den manglende arm. Tykkelse i midten: 3 mm, tykkelse på armene: 2 mm. 3. Råhede. ASR872 x53. Detektorfund 2008 i pløjelag Bronze, 3,5 x 2,2 cm. Kanten er afgnavet hele vejen rundt, og dermed er ingen oprindelige kanter bevaret. Den bevarede overflade er dog velbevaret. Dele af tre arme er bevaret, mens den fjerde er næsten helt borte. I midten en tydelig knop, næppe særlig afgnavet i højden, og omgivet af fire huller anbragt i en kvadrat. Ornamenteret med fire bånd der hver består af to parallelle furer med skråskravering i mellem. Båndene er anbragt parallelt to og to med to nederst og to øverst, således at de krydser hinanden midt på hver korsarm. På bagsiden, der er helt plan, er der rester af en dobbelt nåleholder med rustspor efter jernnål, mens der på den modsatte arm er rester efter fligen til nåleskeden. Tykkelse i midten: 3 mm, tykkelse på armene (så vidt det kan afgøres): ca. 1,5 mm. 4. Råhede. ASR872 x147. Detektorfund 2009 i pløjelag Bronze, 1,8 x 1 cm. Kanten er afgnavet hele vejen rundt, og dermed er ingen oprindelige kanter bevaret. Kun dele af den ene arm samt dele af to centerhuller bevaret. Oversidens overflade er let glinsende, hvilket evt. kan skyldes rester af hvidmetalbelægning (?). Mellem de to huller og armen ses fire tætstillede furer, der udgør et cirkeludsnit. På armen er der bevaret et enkelt cirkel-punkt samt dele af furer, således at udsmykningen antagelig har svaret til armene på katalog 1, bortset fra at der ikke er tale om cirkel-i-cirkel, men cirkelpunkt. På den korte stav mellem de to center-huller ses to tynde furer, der nærmest udgår radiært fra midten. På bagsiden er den dobbelte nåleholder bevaret, samt en spinkel jernsplit og smådele af en kraftigere jernnål. 5. Råhede. ASR872 x215. Detektorfund 2010 i pløjelag Bronze, 2,6 x 2,4 cm. Midterknop og dele af to arme bevaret, men kanterne på armene er kraftigt afgnavede og overfladen meget medtaget, næsten uden oprindelig overflade. Midterknoppen er ret markant og høj og omgivet af oprindeligt fire huller. På de to arme ses rester efter cirkel-punkt-ornamenter anbragt i rombeform og uden forbindende furer. Bagsiden er plan, men svagt hulet i den centrale del under knoppen. På den ene arm afgnavede rester efter dobbelt nålefæste og med rustspor efter split/nål. Tykkelse i midten: 4,5 mm, tykkelse på armene: 1,5 mm. 6. Gl. Hviding. ASR1375 x15. Detektorfund 2004 i pløjelag Bronze, 1,3 x 1,1 cm. Kanterne afgnavet hele vejen rundt, bortset fra to milimeter-korte punkter, der netop antyder den fligede opdeling. Overfladen er velbevaret. På oversiden ses fire cirkel-punkt-ornamenter anbragt i rombeform. På bagsiden ses de afgnavede rester af et dobbelt nålefæste uden rustspor. En 100% sikker identifikation til denne smykketype kan ikke opnås, men alle tilstedeværende elementer taler for det. Godstykkelse: 2 mm. 154

20 7. Gl. Hviding. ASR1375 x102. Detektorfund 2008 i pløjelag Bronze, 1,9 x 1,2 cm. Kanterne delvist afgnavede ellers til stede, ligesom overfladen er velbevaret. Kun dele af den ene arm samt dele af to center-huller bevaret. Ornamenteret med to bånd bestående af to parallelle tynde furer, det ene bånd krydser det andet omtrent midt på armen. På bagsiden er der bevaret dobbelt nålefæste med jernsplit og dele af jernnål. Godstykkelse: 2 mm. 8. Gl. Hviding. ASR1375 x139. Detektorfund 2010 i pløjelag Bronze, 1,4 x 1,1 cm. Det meste af kanten er afgnavet, især på de udsatte yderpunkter. Overfladen er delvist velbevaret og delvist korroderet. Kun dele af den ene arm er til stede, mens der i bruddet ind mod midten lige netop er bevaret rester af to af midterhullerne. Ornamenteret med to bånd bestående af to parallelle tynde furer, hvor det ene bånd krydser det andet omtrent midt på armen. Spor efter yderligere furer yderst på armen og dermed en lidt anderledes afslutning end på de andre fibler med krydsende bånd (variant b), men overfladen er korroderet, og det kan ikke med sikkerhed afgøres, hvordan det har set ud. På bagsiden dobbelt nålefæste med rustspor efter jernsplit og/eller jernnål. Godstykkelse: 2 mm. 9. Vivegrøft. ASR2344 x32. Detektorfund 2009 i pløjelag Bronze, 1,8 x 1,3 cm. En del af kanten er afgnavet, især på de udsatte yderpunkter. Overfladen velbevaret. Kun den ene arm er til stede, samt dele af to af midterhullerne. På oversiden ses en enkelt fure omkring midterhullerne samt tre cirkel-punkt-ornamenter forbundet af en tynd fure, så der nærmest opstår et V-tegn. 10a. Vivegrøft. ASR2344 x58. Detektorfund 2009 i pløjelag Fundet 28 meter fra katalog nr. 10b. Der er ikke noget, der taler imod, at det er to brudstykker fra samme smykke, men det kan ikke bekræftes med fuld sikkerhed. Bronze, 1,3 x 1,1 cm. Kanterne afgnavet hele vejen rundt, men i kanten, der vender ind mod midten, ses lige netop begyndelsen af et midterhul. Overfladen er velbevaret. På oversiden ses en enkelt fure omkring midterhullerne samt tre cirkel-punkt-ornamenter forbundet af en tynd fure, så der nærmest opstår et V-tegn. På bagsiden afgnavede rester af dobbelt nålefæste med antydning af rustspor fra splitten. Godstykkelse: 2 mm. 10b. Vivegrøft. ASR2344 x192. Detektorfund 2010 i pløjelag Fundet 28 meter fra katalog nr. 10a. Der er ikke noget, der taler imod, at det er to brudstykker fra samme smykke, men det kan ikke bekræftes med fuld sikkerhed. Bronze, 2,2 x 1,2 cm. Kanterne afgnavet hele vejen rundt, bortset fra de bevarede dele af de to midterhuller. Overfladen er rimelig velbevaret. På oversiden ses en enkelt fure omkring midterhullerne samt tre cirkel-punkt-ornamenter forbundet af en tynd fure, så der nærmest opstår et V- tegn. På bagsiden afgnavede rester af enkelt nåleskede. Godstykkelse: 2 mm. Hvis der er tale om samme smykke som nr. 10a, står de to fragmenter altså overfor hinanden, jf. nålefæste og -skede. 11. Syvsig. HAM1112 x4001. Detektorfund 2010 i pløjelag Bronze, 3,9 x 2,5 cm. Kanten er delvist afgnavet, især på den ydre del af armene. Overflade er generelt velbevaret. Langt hovedparten af tre arme er bevaret, mens den fjerde mangler. 155

21 I midten en knop, der ikke er særlig markant, omgivet af fire huller anbragt i et kvadrat. Ornamenteret med fire bånd der hver består af to parallelle furer. Båndene er anbragt parallelt to og to med to nederst og to øverst, således at de krydser hinanden ved roden af hver korsarm. På bagsiden, der er helt plan, er der rester af en dobbelt nåleholder med rustspor efter jernnål. Nåleskeden har siddet på den modstående, manglende arm. Tykkelse i midten: 2,5 mm, tykkelse på armene: 1,5 mm. I april 2011 fandtes den manglende fjerde arm ca. 6-7 meter fra det første fragment. 12. Bukdal. HOL x1; NM C Detektorfund 2003 i pløjelag Bronze, 3,1 x 2,8 cm. Kanten er overalt afgnavet og overfladen generelt meget nedbrudt. På enkelte mindre partier ses spor efter formodet fortinning. I midten en hvælvet knop, afgnavet i højden, omgivet af fire huller, hvor det ene er noget udenfor symmetri. To af armene er bevaret og forårsaget af en ret kraftig afgnavning og nedbrydning, fremtræder de nu med en nærmest rund afslutning, som altså næppe svarer til den oprindelige udformning. Centralt på hver arm er et cirkel-punkt-ornament, forbundet af tynde furer, ligesom der er en enkelt forbindelsesfure mellem furerne. På bagsiden, der er flad, er der afgnavede rester af et dobbelt nålefæste. Tykkelse i midten: 3 mm, tykkelse på armene: 1,5 mm. Litt: Eriksen et al. 2009, s. 311f. 13. Stavnsager. KHM663 x2012. Detektorfund 2003 i pløjelag Bronze, 4,0 x 3,5 cm. Kanterne er kraftigt korroderet, ligesom hovedparten af overfladen er korroderet væk. Enkelte partier er dog bevaret, og heraf fremgår det, at stykket har været fortinnet. I midten ses en ret markant, men noget afgnavet knop omgivet af fire huller. De tre af armene er bevaret og på trods af den kraftige afgnavning er det tydeligt, at den oprindelige form har været blødt afrundet, trefliget. Der anes nok rester af cirkel-punktornamenter på armene til at afgøre, at der er anbragt fire i rombeform uden forbindende furer. På tværs af armenes smalleste sted er en enkelt fure, samt udgående herfra en fure der løber op mod centerknoppen, der ligeledes er omgivet af en tynd fure på indersiden af de fire huller. På bagsiden, der er helt plan, er der rester efter et dobbelt nålefæste med rustspor efter jernnål. Nåleskeden har været anbragt modsat på den manglende arm. Tykkelse ikke målt. 14. Ris Fattiggård. Udgravning , gravgave i brandgrav, gravhøj 76 Bronze, 3,6 x 3,5 cm. Kanterne generelt bevaret, dog er de yderste dele af armene skadet. Overfladen velbevaret. I midten en tydelig knop, omgivet af fire huller, hvoraf det ene er helt ude af symmetri. På korsarmene er hver flig ornamenteret med et cirkel-punkt-ornament. En tilsvarende udsmykning ses mellem de fire huller i smykkets midte. På den ene arm er der et ekstra cirkel-punkt-ornament. Bagsiden ikke beskrevet. Tykkelse ikke målt. Litt: Ramskou 1950, s. 153, fig Kirke Hyllinge. ROM1876 x364. Detektorfund 2008 i pløjelag Bronze, 1,9 x 1,5 cm. Kanterne er generelt bevaret, men hele overfladen er meget slidt og medtaget. Ind mod midten er der bevaret dele af to midterhuller. Mellem de to huller og armen ses tre tætstilllede furer, der udgør et cirkeludsnit. På armen er der bevaret svage rester af formodentlig fire cirkel-punkt-ornamenter, antagelig forbundet med en tynd fure, 156

22 således at udsmykningen antagelig har svaret til armene på katalog 1, bortset fra at der ikke er tale om cirkel-i-cirkel, men cirkel-punkt. På bagsiden er der sekundært pånittet en ret stor flig med et stort øje. Der kan evt. være tale om en reparation af nålefæste/-skede, men mere sandsynligt er der tale om en flig med funktion som øje. 16. Tissø. KN0917. Detektorfund 1997 i pløjelag Bronze, ca. 4,6 x 4,5 cm. Kanter og overfladen velbevaret, men smykket er vredet noget ud af form. Ret markant knop i midten omgivet af ret store, ovale huller der fylder en stor del af den centrale del af smykket. Alle fire arme er bevarede og ender i tre bløde flige. Fligene er udsmykket med tynde furer, der danner en brillelignende figur, mens armene er adskilt fra midterpartiet af tre parallelle tværgående tynde furer. Langs midterpartiets kanter løber der dobbelte furer, ligesom der udgår furer fra tværstregerne op mod knoppen. Bagsiden ikke beskrevet. Tykkelse ikke målt. 17. Kaupang. Udgravningsfund i middelalderligt pløjelag Bronze, 3,3 x 3,1 cm. Kanterne er afgnavede langs armenes kanter, men bevaret i indhakkene mellem armene. Midterknoppen er ret markant og høj og omgivet af fire huller. På armene ses rester efter tre-fire cirkel-punkt-ornamenter anbragt i rombeform og uden forbindende furer. Bagsiden er plan, men svagt hulet i den centrale del under knoppen. Der er bevaret en ret kraftig jernnål, fæstnet i et dobbelt nålefæste og med spidsen anbragt i nåleskeden, således at smykket er tabt/deponeret i lukket tilstand. Tykkelse i midten: 6 mm, tykkelse på armene: 2 mm. Litt: Wamers, in press. 18. Sct. Thøgers Kirke. HAM4917x03. Detektorfund 2007 i pløjelag Bronze, 1,6 x 1,3 cm. Overfladen velbevaret, kanter på fligene er afgnavet. Den ene arm med tre flige er bevaret, mens der er rester af to midterhuller i brudkanten ind mod smykkets midte. På fragmentet ses dele af fem cirkel-punkt-ornamenter anbragt i rombeform og med en ekstra i midten, uden forbindende furer. Fragmentet er ukonserveret, men det lader til, at overfladen har været skinnende, antagelig med en tinbelægning. Bagsiden er plan uden spor efter nåleanordning. Tykkelse: 2,5 mm. Noter 1. Feveile, i tryk. 2. Ramskou 1950, s. 153f. 3. Ramskou 1950, s Skre, pers.; Pilø & Pedersen Pilø 2007, s Hilberg, pers. 7. Re-fitting af metaloldsager er først for alvor blevet aktuelt med metaldetektorens mellemkomst, se f.eks. Jeppesen Ulriksen 2006; Feveile 2006, s Ulriksen 2003, s. 211; Wieczorek & Hinz 2000, s. 235 og Wamers, in press. 11. Baastrup 2009, s. 223f. 157

23 12. Schulze-Dörrlamm 1998; Feveile 2006, Tavle Wamers, in press, fig. 8.3; Stiegemann & Wemhoff 1999, s. 409; Haberstroh Hilberg, pers. 15. F.eks. Wamers Feveile & Søvsø 2010, s. 40ff; Søvsø Schulze-Dörrlamm 1998, s. 25f. 18. For en oversigt for især Sydjylland, se Eisenschmidt 2004, s. 307ff og Arents & Eisenschmidt 2010, s. 287ff. 19. Petersen 1993; Feveile 2010, s Ulriksen 2003, s Litter atur Internettet: Arents, U. & S. Eisenschmidt 2010: Die Gräber von Haithabu. Die Ausgrabungen in Haithabu 15. Neumünster. Baastrup, M.P. 2007: Vikingetidens og den tidlige middelalders emaljefibler fra Sydvestjylland. By, marsk og geest 19, s Baastrup, M.P. 2009: Småfibler af karolingiske og ottonske typer i Danmark. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2005 (2009), s Eisenschmidt, S. 2004: Grabfunde des 8. bis 11. Jahrhunderts zwischen Kongeå und Eider. Zur Bestattungssitte der Wikingerzeit im südlichen Altdänemark. Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäeologie der Ostseegebiete 5. Eriksen, P., T. Egebjerg, L.H. Olesen & H. Rostholm 2009: Vikinger i vest. Vikingetiden i Vestjylland. Ringkøbing/Højbjerg. Feveile, C. 2006: ASR 1357 Giørtzvej. I: C. Feveile (red): Det ældste Ribe. Udgravninger på nordsiden af Ribe Å , Ribe Studier 1.2, s Ribe/Højbjerg. Feveile, C. 2010: Vikingernes Ribe. Handel, magt og tro. Ribe. Feveile, C. I tryk: Geestkanten sydvest for Ribe på sporet af et rigdomscenter i første årtusinde e.kr. I: E. Stidsing, K. Høilund Nielsen & R. Fiedel (eds): Rural Wealth and Complexity in later Iron-Age Jutland. Feveile, C. & M. Søvsø 2010: Ribe genopstår. I: S.B.Christensen (red.): Ribe Bys Historie 1, Esbjerg. Haberstroh, J. 2008: (med bidrag af Thomas Stöckl). Die Fibel aus der Moritzstraße Zeugnis des karolingischen Kammergutes? I: J. Haberstroh, G. Riedel & B. Schönewald: Bayern und Ingolstadt in der Karolingerzeit, s Ingolstadt. Jeppesen, J. 2010: Smykker i stykker. Skalk 5, s Petersen, P.V. 1993: Valkyrier i Ribe. By, marsk og geest 5, s Pilø, L. 2007: The Settlement: Extent and Dating. I: D. Skre (ed.): Kaupang in Skiringssal. Kaupang Excavations Project Publications Series 1, Norske Oldfunn XXII, s Århus. 158

24 Pilø, L. & U. Pedersen 2007: The Settlement: Artefacts and Site Periods. I: D. Skre (ed.): Kaupang in Skiringssal. Kaupang Excavations Project Publications Series 1, Norske Oldfunn XXII, s Århus. Ramskou, T. 1950: Viking Age Cremations Graves in Denmark. A survey. Acta Archaeologica 21, s Schulze-Dörrlamm, M. 1998: En frankisk korsfibel fra 9. århundrede fra Ribe. By, marsk og geest 10, s Søvsø, M. 2011: Tidligkristne begravelser ved Ribe Domkirke Ansgars kirkegård? Arkæologi i Slesvig/Archaeologie in Schleswig 13, s Ulriksen, J. 2003: Vikingetidige korsemaljefibler fra Uppåkra. I: B. Hårdh (red.): Fler fynd i centrum. Materialstudier i och kring Uppåkra. Acta Archarologica Lundensia, Uppåkrastudier 9, s Ulriksen, J. 2006: Vester Egesborg a coastal settlement from the Late Iron Age on Zeeland. Journal of Danish Archaeology 14, s Wamers, E. in press: Continental and insular Metalwork. In: D. Skre (ed.): Things from the Town. Artefacts and Inhabitants in Viking-age Kaupang. Kaupang Excavation Project Publication Series, 3. Aarhus. Wieczorek A. & H. Hinz (eds.) 2000: Europas Mitte um 1000, Katalog. Theiss/Stuttgart. 159

25 Summary Crucialform fibulas of Råhede type An overlooked fibula type from the Early Viking Age Metal-detector archaeology has had astonishing consequences for our understanding of, in particular, the metal artefacts of the Late Iron Age. Completely new types have turned up, regional differences in others have become evident, unique specimen after unique specimen has seen the light of day, while other types stereotypically have been found time and again. In Denmark and Norway, a number of cruciform fibulas have been found, particularly during the last five years (figs. 1-2). The great majority of these are metal-detector finds with no associated context or date, but a few have been found during excavations of graves (no. 3) or market places (nos. 1 and 17). To date, there are known examples, of which half are from Southern Jutland with a clear emphasis in the area close to Ribe. There is a single example from Kaupang in Norway whereas, surprisingly, none have been found at Haithabu in Southern Schleswig, despite the frequent metal-detector surveys here in recent years. Surprisingly, because there is normally great similarity between the find types seen at Haithabu and in the Ribe area. Cruciform fibulas of Råhede type are modelled on Carolingian brooches of the 9 th century, but should doubtless be perceived as locally manufactured ornaments with Christian symbolism dating from the middle and late 9 th century. Accordingly, they are an important factor in the discussion of when, how and where Christianity made its breakthrough in Denmark. Claus Feveile Museum Sønderjylland 160

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS May 2013 Den sidste rejse Helle Lykke Nielsen Stadig flere muslimer vælger at lade sig begrave i Danmark. Der findes i dag to muslimske gravpladser i Danmark, en i Odense og en i Brøndby syd for

Læs mere

Vikingetidige korsemaljefibler fra Uppåkra

Vikingetidige korsemaljefibler fra Uppåkra Fler fynd i centrum, s. 203-213. Vikingetidige korsemaljefibler fra Uppåkra Jens Ulriksen Abstract Viking Age enamelled cross brooches from Uppåkra Among the roughly 12,000 metal objects found in the fields

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave 24 NoMus Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave Esben Aarsleff Forud for opførelsen af en større fabriksbygning for Widex til fremstilling af høreapparater ved Vassingerød, nær Allerød,

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse Af stud. mag. Marie Kanstrup Indhold: Indledning... 2 Udgravningens forhistorie... 2 Udgravningens hovedresultater... 2 Undersøgelsens perspektiver...

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88)

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Tema: Århundredets vejr John Cappelen og Niels Woetmann Nielsen Danmarks

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

1. Anam Cara Danmark kobles op på Anam Cara Norge

1. Anam Cara Danmark kobles op på Anam Cara Norge Anam Cara Danmark Nyhedsbrevet - nr 1 - uge 20-2011 www.anamcara.dk Overskrifter: 1. Anam Cara Danmark kobles op på Anam Cara Norge - side 1 2. Tanker på vejen med Anam Cara Danmark! side 3 3. Links til

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Bygherrerapport Fig. 1. Felt II set fra syd. Pløjelaget afrømmes med gravemaskine. I baggrunden ses Højby Huse. Foto: Roskilde Museum. ROM j.nr.

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Bilag 1 Præsentation af databasen

Bilag 1 Præsentation af databasen Bilag 1 Præsentation af databasen Bilag 1-1 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse Bilag 1-2 Bilag 1 - Præsentation af databasen Præsentation af databasen Databasen indeholder oplysninger om materiale

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid

At bruge historie. i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid At bruge historie i en sen-/postmoderne tid Bernard Eric Jensen (red.) Roskilde Universitetsforlag Bernard Eric Jensen (red.) At bruge historie i en sen-/postmoderne

Læs mere

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder?

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? 1 Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? Kamilla Fiedler Terkildsen og Martin Mikkelsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2011 Bygherrerapport nr. 59 Bygherre: Viborg kommune ISBN:

Læs mere

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 41 Bygherre: Tage Knudsen ISBN 978-87-87272-86-5 2 Indledning. Tage Knudsen har en gård

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Med Mit: Indeks årgange 1991 2008 Index der Jahrgänge 1991 2008!

Med Mit: Indeks årgange 1991 2008 Index der Jahrgänge 1991 2008! Med Mit: Indeks årgange 1991 2008 Index der Jahrgänge 1991 2008! 13 2010 Arkæologi i Slesvig Archäologie in Schleswig 13 2010 Arkæologi i Slesvig Archäologie in Schleswig 13 2010 Symposium Jarplund 5.3.

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Projekt Drivvejen EU-projektet Ideen til NAVE Nortrail blev udviklet i Hordaland

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub

Holbæk Arkæologiklub Holbæk Arkæologiklub Åbning af Holbæk Museums ArkæoLab Nyhedsbrev forår 2013 Bestyrelsesmøde Det var tid at afholde bestyrelsesmøde den 11. marts, og her var det tid at planlægge de aktiviteter, der skulle

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Seks spørgsmål vedrørende formålet med trelleborgene

Seks spørgsmål vedrørende formålet med trelleborgene Seks spørgsmål vedrørende formålet med trelleborgene Af NIKOLAJ WIUFF KRISTENSEN Abstract: Med udgangspunkt i seks spørgsmål diskuteres formålet med trelleborgene. Den samtidige gravskik og dennes relation

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Moderne dansk kortprosa i dialog

Moderne dansk kortprosa i dialog Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur 12 Moderne dansk kortprosa i dialog En genreundersøgelse ud fra et intertekstuelt perspektiv Bearbeitet von Aldona Zanko 1. Auflage 2015.

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Matr. nr.: 10e Ejerlav: Træden By Brædstrup kommune Sogn: Træden Herred: Tyrsting herred Gl. Amt: Skanderborg

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning.

DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning. DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning. Danage Target face type 'Tuning' Vejledning - 2 - Danage Skydeansigt type 'Tuning', vejledning. Introduktion. Denne vejledning i at anvende Danage Skydeansigt

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup.

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Huse og gravsteder Ting, som registreres i felten Ved de arkæologiske udgravninger er der fundet mange spor

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

http://hdl.handle.net/10197/3502

http://hdl.handle.net/10197/3502 Provided by the author(s) and University College Dublin Library in accordance with publisher policies. Please cite the published version when available. Title To skibe fra Larvik, Norge Author(s) Daly,

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit

Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Matematik Geometriske konstruktioner: Ovaler og det gyldne snit Ole Witt-Hansen, Køge Gymnasium Ovaler og det gyldne snit har fundet anvendelse i arkitektur og udsmykning siden oldtiden. Men hvordan konstruerer

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Artikel Arkæologisk Forum nr.24, maj 2011. Om at udgrave middelalderlige landbebyggelser med kulturlag

Artikel Arkæologisk Forum nr.24, maj 2011. Om at udgrave middelalderlige landbebyggelser med kulturlag Tørvehuse i Thy Om at udgrave middelalderlige landbebyggelser med kulturlag Charlotte Boje Andersen og Anne-Louise Haack Olsen, Museet for Thy ogvester Hanherred I de senere år er der i ordvestjylland

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere