Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til drænsystem i udstykningen Strandlunden, 4534 Hørve

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til drænsystem i udstykningen Strandlunden, 4534 Hørve"

Transkript

1 LIND OG RISØR HOLDING A/S Erik Husfeldts Vej 9 Høje Taastr Taastrup Mail: Den 18. september 2013 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til drænsystem i udstykningen Strandlunden, 4534 Hørve I forbindelse med udstykningen ved Strandlunden har Lind og Risør Holding A/S lagt og omlagt dræn på matrikel 2-gn, 2-eæ, 2-gd og 2-r Starreklinte By, Vallekilde. Drænet fortsætter på matrikel 2-by Starreklinte By, Vallekilde langs Bulskovvej til Nekselø Bugt. Da der i vinteren har været store problemer med oversvømmelse ved Strandlunden 62 ansøger Lind og Risør A/S ligeledes om etablering af et nyt dræn på matrikel nr. 2-eæ Starreklinte By, Vallekilde langs Strandlunden med tilslutning til ny brønd på eksisterende dræn ved Strandlunden 17. Se vedlagte kort. Odsherred Kommune har i forbindelse med påbud om lovliggørelse af dræn i nyt sommerhusområde ved Havnsø ved udstykningen Strandlunden modtaget oplysninger fra Lind og Risør A/S til brug for udarbejdelse af tilladelse. Medbenyttelse af drænsystem kræver tilladelse efter vandløbslovens 63(Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 927 af 24. september 2009). Drænsystemet skal sikre afvanding af udstykningen Strandlunden, Havnsø. Høringssvar Projektforslaget har været i offentlig høring i perioden 1. juni til 29. juni Odsherred Kommune modtog høringssvar fra ejere af matrikel nr. 2by og 2r Starreklinte By, Vallekilde som begge går på at drænet langs Bulskovvej, som modtager vandet er defekt og dermed ikke forventes at kunne tage ekstra vand, da det i forvejen giver problemer. Ref.: GRA/raka Sag: Dok.: Vedr. ejd.nr.: Kontakt Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej Fårevejle Direkte: Vandteam Post Odsherred Kommune Nyvej Højby CVR: Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Telefontider Mandag-torsdag Fredag Drænet langs Bulskovvej blev lagt i forbindelse med kloakering af området i 2007

2 Tv-inspektion udført af Odsherred Forsyning i 2009 viser at drænet er blevet trykket, så det er ovalt flere steder. Odsherred Kommune beder derfor Odsherred Forsyning skifte drænet til et nyt, hvor det er deformt langs Bulskovvej. Odsherred Forsyning foretager en ny tv-inspektion i april 2012 og beslutter at skifte drænet hele vejen langs Bulskovvej. Drænet er således blevet skiftet i foråret 2013 til et nyt rør Ø300 mm. Redegørelse Hoveddrænsystem Hoveddrænet forløber fra 2-gn, 2-eæ over matrikel nr. 2-gd, 2-r og 2-by Starreklinte By, Vallekilde til udløb i Nekselø bugt ca. 25 meter nedenfor Nekseløvej på matrikel 2-eb Starreklinte By, Vallekilde, i alt ca. 600 meter. Hoveddrænet er Ø250 mm fra matrikel nr. 2-gn til matrikel 2-gd Starreklinte by, Vallekilde. Herefter er dimensionen Ø300 til udløb i bugten. Sidedræn i udstykningen er Ø160 mm Dræn ved Strandlunden 62 Der løber et dræn, Ø100 ned langs matrikel nr. 2-ec Starreklinte by, Vallekilde. På matrikel nr. 2-eæ Starreklinte By, Vallekilde ved Strandlunden 17 sættes en ny brønd på drænet, hvortil der tilsluttes et nyt dræn, som løber på matrikel nr. 2-eæ Starreklinte By, Vallekilde langs Strandlunden Det nye dræn er Ø120. Fra den nye brønd er drænet Ø250. Det påtænkte forløb af de nye dræn samt det eksisterende dræn fremgår vedlagte kortbilag. Udgifter til projektet Udgifter til projektet påhviler ansøger, dvs. Lind og Risør Holding A/S. Fremtidig vedligeholdelse af dræn Dræn vedligeholdes af den til enhver tid værende ejer af matriklen, hvorpå drænet er beliggende. Tilladelse til drænsystem i udstykningen Strandlunden, 4534 Hørve 2/7

3 VVM Projektet er omfattet af bilag 2 i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM), nr af 15. december 2010, punkt 11 f) Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening, jf. 3 stk. 2. Odsherreds Kommune har VVM-screenet projektet og vurderer på baggrund heraf at projektet ved overholdelse af de stillede vilkår på grund af dets art, dimensioner eller placering ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en VVMredegørelse for projektet. VVM-screeningen er offentliggjort sammen med tilladelsen på kommunens hjemmeside d. 19. september Afgørelse i forhold til VVM screening kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, En evt. klage sendes skriftligt direkte til Natur- og Miljøklagenævnet. Der opkræves et gebyr på 500 kr. for behandling af klager. Ved hel eller delvis medhold i klage refunderes gebyret. Klagefristen er 4 uger fra denne meddelelses offentliggørelse. Tilladelse Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovens 63. Vilkår for tilladelsen: Der må ikke tilføres spildevand til det eksisterende drænsystem. Der må ikke foretages beplantning så nær drænet, at der kan være fare for, at drænet beskadiges eller tilstoppes. Kommunalbestyrelsen er vandløbsmyndighed på strækningen. Der må ikke foretages ændringer i drænets dimension eller forløb uden vandløbsmyndighedens godkendelse. Hvis der findes arkæologisk materiale skal arbejdet standses i følge museumslovens 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Odsherreds Museum, Annebjerg Stræde 1, 4500 Nykøbing Sjælland, Opdages ved oprensningen en forurening, skal Odsherred Kommune underrettes, efter 21 i lov om miljøbeskyttelse. Fremtidige ændringer af vandløbet, vil kræve yderligere tilladelse fra Odsherred Kommune. Tilladelse til drænsystem i udstykningen Strandlunden, 4534 Hørve 3/7

4 Annoncering Afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside: Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er: adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen (kun efter vandløbsloven) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Desuden kan visse større sager (kap. 6, 7 og 8) påklages af Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund. Afgørelsen efter planlovens 35 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagen samt landsdækkende organisationer, som har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter, som dokumenterer dens formål og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. En eventuel klage skal sendes skriftligt til: Odsherred Kommune Natur og Miljø Nyvej Højby Att. Natur- og Miljøklagenævnet Eller pr. mail: Klagen skal være Odsherred Kommune i hænde senest torsdag d. 17. oktober 2013 kl Klagen sendes videre til Natur- og Miljøklagenævnet med kommunens bemærkninger. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr behandling af klager på 500 kr. Du får en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Kommunen. Gebyret til Naturklagenævnet bliver betalt tilbage, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. Klagemyndigheden påbegynder ikke behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Se mere om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Tilladelse til drænsystem i udstykningen Strandlunden, 4534 Hørve 4/7

5 Retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. I er velkomne til at kontakte Natur og Miljø, når klagefristen er udløbet. I får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen. Venlig hilsen Gry Annika Jensen Naturgeograf Kopi til: Peter Nilsson, mail: (ejer matrikel nr. 2-gm Starreklinte by, Vallekilde). Dennis Sørensen, Nekseløvej 6, Starreklinte, 4534 Hørve (ejer matrikel 2-ec Starreklinte by, Vallekilde). Strandlunden Grundejerforening, c/o Helge Fredslund, Starreklintevej 16, 4534 Hørve (ejer matrikel 2-eæ Starreklinte by, Vallekilde). Kate Weber Wild, Avlsmosevænget 24, Såby Sand, 4330 Hvalsø (ejer matrikel 2-gn Starreklinte by, Vallekilde). Dion og Dorthe Karlsen, Nekseløvej 15, Starreklinte, 4534 Hørve (ejer matrikel 2-r Starreklinte by, Vallekilde). Inga Grethe Bulskov Andersen, Granvænget 12, 4550 Asnæs (medejer matrikel 2-by og 2-eb Starreklinte by, Vallekilde). Birthe Bulskov Nielsen, Algade 40, 1.th, 4500 Nykøbing S. (medejer matrikel 2-by og 2-eb Starreklinte by, Vallekilde). Starreklinte Strand Grundejerforening, v/flemming Hartøft, Høve Klitbo 21, 4550 Asnæs. Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, DN, Lokalkomite, Odsherred, v/carl-henrik Haagensen, Friluftsrådet, v. Brian Jensen, Skaverupvej 20, Strandhusene, 4500 Nykøbing Sj, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, DOF Odsherred, Dansk Botanisk Forening, v/per Hartvig, Gothersgade 130, 1123 København K, Odsherreds Kulturhistoriske Museum, Annebjerg Stræde 1, 4500 Nykøbing Sj, Fiskeriinspektorat Øst, Langebjergvænget 11, 4000 Roskilde, Tilladelse til drænsystem i udstykningen Strandlunden, 4534 Hørve 5/7

6 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Kulturarvsstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København Danmarks Jægerforbund, Dansk Entomologisk Forening, EFU, c/o Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø, Naturstyrelsen Vestsjælland, Mantzhøj, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj., Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsted, Tilladelse til drænsystem i udstykningen Strandlunden, 4534 Hørve 6/7

7 Oversigtskort over dræn ved Strandlunden

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Eivind Johansen og Lene Gerd Sørensen Nordre Strandvej 182 A 3140 Ålsgårde Den 2. oktober 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben

Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben «Navn» «Navn» «co» «Adresse» «By» «Postnr» Den 6. september 2012 Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben Efter en række oversvømmelseshændelser har grundejerforeningerne Søgården og Sejer Strande rettet

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle.

Anlægsarbejder skal udføres på et tidspunkt, hvor det ikke er til gene for gydende fisk og ynglende fugle. Horsens og Omegns Sportsfiskerforening (HOS) Ærøvej 3, 8700 Horsens CVR 29579385 Att. Morten Stabel Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bjarke Horst Jensen Dir: 79755658 Mob: +4523117841 e-mail: Bjarke.H.Jensen

Læs mere

Dispensation til biloplag på beskyttet natur

Dispensation til biloplag på beskyttet natur Frank Nielsen Højby Autoophug A/S Nygårdsvej 54 B Tinghulevej 5 B Nygård Tinghulerne 4500 Nykøbing Sj. 4573 Højby Sendt til: hoejby@autoophug.org og hojbyautogen@mail.tele.dk Den 12. februar 2015 Dispensation

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk A/S Bolind Handel Østmarken 6 2680 Søborg 9. juni 2015 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

d sø Att. Ståle Ullestad Ringsted Kommune medfør af fra Ringsted Kommune Afgørelsee Der meddeles naturpleje ved v plantematerialet.

d sø Att. Ståle Ullestad Ringsted Kommune medfør af fra Ringsted Kommune Afgørelsee Der meddeles naturpleje ved v plantematerialet. Ringsted Kommune Teknik- og Miljøcenter Rønnedevej 9 4100 Ringsted Att. Ståle Ullestad Dato: 30. 3 marts 2015 Landzonetilladelse samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til shelter på matr. nr.

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder.

Regulering af vandløbet Havelse Å st. 799-912 matr. nr. 1mb Favrholm, Hillerød Jorder. Hillerød Forsyning Ægirsvej 4 3400 Hillerød Sendt til Preben Boock, e-mail: prb@hfors.dk By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2014-101592

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab.

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab. Sendte til ejer, indsigere og KM Telekom. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 23. marts 2012 Sagsident:

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk CVR nr.: 29 18 85 05 Landzonetilladelse til opstilling af

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk

Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk Anton Boilesen anton@marienlyst-landbrug.dk 21. november 2014 Tilladelse til at rørlægge det øvre Haurbæk Silkeborg Kommune meddeler i medfør af vandløbsloven 1 og bekendtgørelse om vandløbsregulering

Læs mere