1 Om denne plan 7. 2 Indledning 8. 3 Sammendrag 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Om denne plan 7. 2 Indledning 8. 3 Sammendrag 9"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag Kloakanlæg Kloakfornyelse Etablering af nye kloakoplande Etablering af nye ejendomme i eksisterende oplande Anlægsudgifter Renseanlæg Planlægning Anlægsudgifter Regnbetingede udløb Vandmiljø Tiltag i planperioden Anlægsudgifter Spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land Tiltag i planperioden Udgifter Samlet økonomi 12 4 Planlægningsgrundlaget Lovgrundlag Kommuneplan Vandforsyningsforhold Miljøvurdering Konklusion 15 5 Overordnede målsætninger 16 6 Recipienter - Vandmiljø Søer Vandløb Vandrammedirektivet (Miljømålsloven) Kildetyper Belastning fra renseanlæg og regnbetingede udløb Belastning fra renseanlæg i status og i plan Samlet belastning fra regnbetingede udløb - status Renseanlæg og regnbetingede udløb i status og i plan Regnbetingede udløb i status og i plan 26 2/100

3 6.5.5 Renseanlæg i status og i plan Vejrradar Overrislingsarealer Klimaforandringer 28 7 Kloakfornyelse Servicemål for kloakfornyelse Kloakkens omfang og alder Investeringer i kloakfornyelse Levetid for kloakken Handlingsplan for kloakfornyelsesplanlægning Prioritering af kloakfornyelsesplanlægning Udgifter for kloakfornyelsesplanlægning 34 8 Spildevandsanlæg Generelt Definitioner Beregningsgrundlag Regnbetingede udledninger Udledning af renset spildevand Slambehandling Tømningsordning Udtræden af kloakforsyningen (Herning Vand A/S) Separering af fælleskloak Renseanlæg status og plan Herning Renseanlæg Sunds Renseanlæg Vildbjerg Renseanlæg Abildå Renseanlæg Sørvad Renseanlæg Kibæk Renseanlæg Stakroge Renseanlæg Skarrild Renseanlæg Karstoft Renseanlæg Sønder Felding Renseanlæg Aulum Renseanlæg Haderup Renseanlæg Feldborg Renseanlæg Hodsager Renseanlæg Kloakerede oplande status og plan Herning Sunds Sinding Ørre Ilskov 50 3/100

4 8.3.6 Simmelkær Gødstrup Haunstrup Albæk Tanderupkær Studsgård Skærbæk Høgild Arnborg Fasterholt Kølkær Kollund Hauge Snejbjerg Tjørring Gullestrup Gjellerup Lund Huse Hammerum Birk HI PARK Lind Vildbjerg Timring Ørnhøj Abildå Sørvad Skibbild Nøvling Vind Kibæk Assing Stakroge Skarrild Karstoft Sønder Felding Kilde Hodsager Feldborg Haderup Aulum Ljørring Forventede kloakoplande 75 9 Spildevandsbortskaffelse i det åbne land Forbedret rensning i udpegede oplande Renseklasse og anlægstype 77 4/100

5 9.3 Spildevandsafgift Hvad er grundlaget for at kommunen kan give påbud? Tidsplan for forbedret rensning Hvad kan ejeren gøre når der gives påbud? Hvad koster et renseanlæg? Nedsivningsmuligheder Øvrige ejendomme der ikke er tilsluttet offentlig kloak Særlige forhold Dimensionering af kloakker efter ny funktionspraksis Regler for nye kloakker Regler for eksisterende kloakker Offentlige og private anlæg Udtræden af kloakforsyning (Herning Vand A/S) Reduktion og/eller forsinkelse af regnvandsudledning Eksisterende bebyggelser Planlagte bebyggelser - byggemodninger Overskridelse af den maksimale befæstelsesgrad Afløbskoefficient for planlagte kloakoplande Ejendommes interne kloakering Information ved separering af fælleskloak Sagsbehandling overfladevand i det åbne land Tilslutningsret og -pligt Afgivelse af areal og pålæg af servitut Kloakprojekter - detailprojektering Straf Revision af planen Økonomi Driftsudgifter Anlægsudgifter Indtægter Referencer 100 5/100

6 Tekst- og skemabilag: Nr. Skematype 1 Skemaforklaring 2 Oplandsskemaer 3 Udløbsskemaer 4 Renseanlægsskemaer 5 Årlige udledte mængder fra renseanlæg og regnbetingede udløb 6 Sagsbehandling - overfladevand 7 Tjekliste til ansøgning om udlednings- og nedsivningstilladelse 8 Regnbetingede udløb med planlagte tiltag 9 Screening for miljøpåvirkning af Spildevandsplan Kortbilag: Nr. Kort Nr. Kort 0 Oversigtskort 26 HI PARK 1 Herning 27 Lind 2 Sunds 28 Vildbjerg 3 Sinding 29 Timring 4 Ørre 30 Ørnhøj 5 Ilskov 31 Abildå 6 Simmelkær 32 Sørvad 7 Gødstrup 33 Skibbild 8 Haunstrup 34 Nøvling 9 Albæk 35 Vind 10 Tanderupkær 36 Kibæk 11 Studsgård 37 Assing 12 Skærbæk 38 Stakroge 13 Høgild 39 Skarrild 14 Arnborg 40 Karstoft 15 Fasterholt 41 Sønder Felding 16 Kølkær 42 Kilde 17 Kollund 43 Hodsager 18 Hauge 44 Feldborg 19 Snejbjerg 45 Haderup 20 Tjørring 46 Aulum 21 Gullestrup 47 Ljørring 22 Gjellerup 48 Udpegede vandløbsoplande 23 Lund Huse 49 Egnethed for nedsivning 24 Hammerum 50 Drikkevandsområder m.m. 25 Birk - - 6/100

7 1 Om denne plan Byrådet skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i. Derfor har Byrådet udarbejdet Spildevandsplan I planen beskriver kommunen status og plan på spildevandsområdet. Statusopgørelserne beskriver tilstanden i 2009, og planbeskrivelsen dækker årene frem til erstatter de tidligere gældende spildevandsplaner for de tidligere kommuner, som er Herning, Aulum-Haderup, Trehøje og Åskov. I perioden fra den 2. september til den 28. oktober 2009 har planen været offentligt fremlagt og miljøcenter Ringkøbing er orienteret. Den 21. oktober 2009 har der været afholdt et offentligt møde for borgere i Ljørring, da landsbyen planlægges kloakeret. Herning Byråd modtog i offentlighedsfasen ingen indsigelser til planen. Byrådets har vedtaget planen den 22. juni 2010 med efterfølgende offentliggørelse i juli Med byrådets vedtagelse af spildevandsplanen, er den s juridiske grundlag for at gennemføre de planlagte projekter på spildevandsområdet. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven kan Byrådets vedtagelse af en spildevandsplan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Spildevandsplanen kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse, indbringes for domstolene. Det er hensigten, at spildevandsplanen skal være så aktuel og fyldestgørende som muligt samt let at opdatere fremover. Spildevandsplanen kan ses på kommunens hjemmeside 7/100

8 2 Indledning for omfatter alle spildevandsanlæg i kommunen, såvel eksisterende anlæg som planlagte anlæg. Spildevandsplanen beskriver overordnet de ændringer og udvidelser af spildevandsanlæg, som forventes i planperioden til og med år 2012 samt den forventede økonomi i den efterfølgende periode Spildevandsplanen erstatter de hidtil gældende spildevandsplaner. I planperioden vil indsatsen blive koncentreret omkring følgende hovedområder: Fornyelse af kloakken for at sikre kloakkens funktion fremover. Løbende udbygning af kloakanlæg ved byudvikling i overensstemmelse med kommuneplan og lokalplaner. Centralisering af rensningen på Herning Renseanlæg. Forbedring af spildevandsrensningen fra spredt bebyggelse. Etablering af bassiner på de regnbetingede udløb således, at indsatsen for en bedre tilstand i recipienter opretholdes, og at udledningerne ikke hindrer at recipienternes målsætning opfyldes. Spildevandsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med gældende kommuneplan, Regionplan 2005 og lovgivningen i øvrigt. Der er lagt vægt på at gøre spildevandsplanen dynamisk og overskuelig. For henholdsvis status- og plansituationen er der for hver by udarbejdet kort- og skemabilag. Disse beskriver forholdene i de enkelte kloakoplande samt udløbenes placeringer og udledte mængder til vandløb, søer og fjorde. Da spildevandsplanen fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelse af kloakprojekter, er det kun muligt i denne plan at angive en omtrentlig placering af fysiske nye anlæg. 8/100

9 3 Sammendrag I sammendraget gennemgås hovedpunkterne i spildevandsplanen. Disse er: 1. Kloakanlæg 2. Renseanlæg 3. Regnbetingede udløb 4. Spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land 5. Samlet økonomi 3.1 Kloakanlæg I er der pr ca indbyggere. Det samlede kloakerede opland er ha. Heraf udgør fælleskloakerede oplande ha og separatkloakerede oplande ha Kloakfornyelse Der er foretaget en digital registrering af samtlige offentlige kloakledninger i kommunen. Gennem det seneste årti er der foretaget en løbende fornyelse af kloakken. Der er udarbejdet en handlingsplan for rammerne for kloakfornyelsen Etablering af nye kloakoplande I Kommuneplan er der udlagt ca. 940 ha til kloakoplande. Det kloakerede areal vil derfor i planperioden kunne vokse fra ha til ca ha. Det er kommunens hensigt, at tag- og overfladevand så vidt muligt skal nedsives på de enkelte grunde i kommende byggemodninger. Dette vil blive fastlagt ved detailundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner, hvor det så vil indgå Etablering af nye ejendomme i eksisterende oplande Ved kloakering af nye ejendomme i eksisterende oplande, f.eks. ubebyggede grunde, skal tag- og overfladevand nedsives på egen grund og på grundejerens foranstaltning, hvis det er muligt Anlægsudgifter I forbindelse med etablering af nye kloakoplande, forventes udgiften at blive finansieret gennem tilslutningsbidrag, som i perioden er ca. 9,3 mio. kr. årligt. Beregninger udført på grundlag af kloakkens aktuelle tilstand og værdi viser, at den årlige udgift til kloakfornyelse som gennemsnit bør være ca. 34 mio. kr. frem til På dette tidspunkt er de dårligste kloakker blevet fornyet, men udgifterne til kloakfornyelse skal være på samme niveau frem til Herefter forventes udgiften stige til et markant højere niveau, da de mange kloakledninger af beton fra 1960 erne og 1970 erne skal fornys. 9/100

10 3.2 Renseanlæg Spildevandsrensningen foregår på de 14 renseanlæg, der ejes af Herning Vand A/S. Disse kan samlet rense en spildevandsmængde svarende til ca personer. Den gennemsnitlige teoretiske belastning er svarende til ca personer, fordelt med spildevand fra ca personer og ca fra erhverv. For den spredte bebyggelse renses og afledes spildevandet individuelt oftest ved nedsivning og sjældnere ved udledning til vandløb eller søer. For disse private spildevandsanlæg skal der som minimum være en velfungerende bundfældningstank Planlægning Kommunen har vedtaget en fremtidig struktur for rensningen af spildevandet i. Formålet er at disponere renseanlæggenes fremtid ud fra et teknisk og økonomisk perspektiv over en tidshorisont på år. Kommunen har valgt, at renseanlæggene i Haderup, Feldborg, Hodsager, Aulum, Sørvad og Sunds skal nedlægges i perioden Spildevandet skal transporteres til Herning Renseanlæg, hvor der skal etableres bassiner for at kunne modtage spildevandet Anlægsudgifter I perioden frem til 2020 er der afsat ca. 108 mio. kr. i forbindelse med centralisering af spildevandsrensningen samt ca. 31 mio. kr. til etablering af pumpestationer, transportledninger og bassiner. 3.3 Regnbetingede udløb I kommunen er der følgende regnbetingede udløb fra kloakerede områder: Udløbstype Ejerforhold Selskabet Øvrige Fælleskloak, overløb uden bassin 35 0 Fælleskloak, overløb med bassin 43 0 Separatkloak, regnvandsudløb uden bassin Separatkloak, regnvandsudløb gennem bassin Overløb/udløb i alt Tabel 3.1 Regnbetingede udløb med type og ejerforhold Det er en forudsætning for etablering af nye kloakoplande samt nye udløb, at der meddeles udledningstilladelse med vilkår om udledningssted, mængder og renseforanstaltninger. 10/100

11 3.3.1 Vandmiljø I er der omkring 750 km offentlige vandløb. Målsætningen er opfyldt i godt halvdelen af vandløbslængden. De væsentligste årsager til, at målsætningen ikke er overholdt skyldes okker og dårlige fysiske forhold i vandløbene. I forbindelse med kommunens vedligeholdelse arbejdes der målrettet med at forbedre miljøforholdene i vandløbene bl.a. at fjerne spærringer, foretage miljøvenlig/skånsom grødeskæring og vedligeholdelse samt vedtage vedligeholdelsesbestemmelser for eller omklassificere de højt målsatte private vandløb til offentlige. Kommunen har udarbejdet en prioritering over, hvilke vandløb der har de største problemer med påvirkning fra spildevand, hvilket er indarbejdet i spildevandsplanen Tiltag i planperioden Bestræbelserne for at begrænse forureningen fra separate regnvandsudløb og overløbsbygværker til vandløb og søer i kommunen fortsætter, så disse udledninger ikke er en hindring for, at recipienternes målsætninger kan opfyldes. På de eksisterende udløb fra separatkloak tilhørende Herning Vand A/S er der planlagt 84 bassiner samt 82 sand- og oliefang på udløb, hvor der ikke skal anlægges bassin. På de eksisterende overløbsbygværker på fælleskloakken er der planlagt 15 sparebassiner og 3 kombibassiner Anlægsudgifter Etablering af de nævnte foranstaltninger på de regnbetingede udløb koster ca. 46 mio. kr. Ifølge Vandrammedirektivet skal de planlagte forbedringer omkring regnbetingede udløb være afsluttet senest den 22. december Spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land Der er knap ejendomme, som ikke er tilsluttet kloak. I Regionplan 2005 er udpeget 33 oplande til recipienter, hvor målsætningen ikke opfyldes pga. udledningen af spildevand fra ejendomme i det åbne land. I de berørte oplande er der ca. 400 ejendomme, som påvirker recipienterne Tiltag i planperioden Kommunen vil i tvivlstilfælde på stedet undersøge, hvilke ejendomme der skal have forbedret rensningen. Ifølge Vandrammedirektivet skal de planlagte forbedringer omkring spildevand fra ejendomme i det åbne land være afsluttet senest den 22. december Derudover vil fortsat tilskynde grundejerne til at få ændret gamle udløb og nedsivningsanlæg til nye nedsivningsanlæg. Normalt sker det på grundejernes eget initiativ at afløbsforholdene forbedres f.eks. ved ejerskifte. Desuden skal afløbsforholdene forbedres f.eks. ved større ombygninger. 11/100

12 3.4.2 Udgifter Som udgangspunkt vurderes det, at hovedparten af grundejerne selv ønsker at etablere forbedret rensning og dermed ikke ønsker tilslutning eller medlemskab af Herning Vand A/S. Derfor vil der ikke være udgifter for selskabet. 3.5 Samlet økonomi De efterfølgende tabeller viser de planlagte drifts- og anlægsudgifter samt forventede indtægter i de enkelte år i perioden samt for perioden Beløbsangivelser er i mio. kr. ekskl. moms. Driftsudgifter I alt Administration 9,2 9,7 9,8 9,8 78,4 116,9 Ledninger og brønde 13,1 13,1 13,1 13,1 104,8 157,2 Renseanlæg 22,9 22,9 22,9 22,9 183,2 274,8 I alt [mio. kr.] 45,2 45,7 45,8 45,8 366,4 548,9 Tabel 3.2 Driftsudgifter ekskl. moms i mio. kr. prisniveau 2009 Anlægsudgifter I alt Kloakfornyelse 24,8 30,7 32,7 34,3 289,9 412,5 Regnbetingede udløb 0,7 10,0 10,0 10,0 15,7 46,5 Renseanlæg m.v. 8,4 9,2 9,2 9,2 72,0 108,1 Overpumpning 0,7 15,0 15,2 31,0 Byggemodninger 10,0 10,3 10,3 10,3 80,0 120,7 I alt [mio. kr.] 44,7 75,2 77,4 63,8 457,6 718,8 Tabel 3.3 Anlægsudgifter ekskl. moms i mio. kr. prisniveau 2009 Indtægter I alt Vandafledningsbidrag 92,6 93,0 93,0 93,0 744, ,6 Tilslutningsbidrag 11,4 9,2 9,2 9,2 72,0 111,1 Vejbidrag 4,0 4,4 4,6 4,6 36,8 54,4 Renteindtægt m.v. 2,6 2,3 2,2 2,2 17,6 26,9 I alt [mio. kr.] 110,6 108,9 109,0 109,0 870, ,0 Tabel 3.4 Forventede indtægter ekskl. moms i mio. kr. prisniveau 2009 Bortset fra tilslutningsbidrag i forbindelse med byggemodning finansieres drift og anlægsudgifter primært gennem en afgift på de tilsluttede ejendommes vandforbrug. I 2009 er vandafledningsbidraget fastsat til 20,50 kr. pr. m³ ekskl. moms. 12/100

13 4 Planlægningsgrundlaget 4.1 Lovgrundlag Kommunen skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand, som skal beskrive: Eksisterende og planlagte kloakområder og renseforanstaltninger. Områder hvor Byrådet (i lovgivningen benævnt kommunalbestyrelsen) er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis, dvs. forhold omkring ind- og udtræden af kloakforsyningen. Kloakanlæggets tilstand samt planlagte fornyelser af dette. Eksisterende og planlagte rensekrav til ejendomme i det åbne land herunder ejendomme med nedsivning. Ved ejendomme i det åbne land forstås ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak. En tids- og økonomioversigt for de planlagte projekter. Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser og vejledninger, som kan findes på hjemmesiderne og Love: Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om sommerhuse og campering m.v. og forskellige andre love, jf. lov nr. 564 af 24. juni Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts Lov om afgift af spildevand (Lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998). Lov om ændring af lov om miljøvurdering af planer og rammer nr. 250 af 31. marts 2009 Bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr af 22. oktober Vejledninger m.v.: Vejledning fra Miljøstyrelsen 5/1999. Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledning fra Miljøstyrelsen 3/2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg. 13/100

14 4.2 Kommuneplan Kommuneplanen beskriver de overordnede planer for og forventninger til udviklingen i og er således grundlaget for udarbejdelse af såvel lokalplaner som en række temaplaner (sektorplaner), bl.a. affaldsplan, vandforsyningsplan samt denne spildevandsplan. Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan Da byudviklingen afhænger af behovet for salgbar jord og dermed af konjunkturudviklingen, kan det ikke eksakt angives, hvilke nye kloakoplande eller udvidelse af eksisterende oplande, der vil blive aktuelle i planperioden frem til år De planlagte oplandsudvidelser er fundet med udgangspunkt i Kommuneplan og fremgår af kortbilagene. I den efterfølgende tabel er vist byerne med de 10 største mulige oplandsudvidelser: By Status [ha] Plan [ha] Udvidelse [ha] Vildbjerg 315,4 477,8 162,4 Herning 1.304, ,7 154,6 HI PARK 90,3 183,3 93,0 Hammerum 150,9 241,7 90,8 Birk 166,4 247,1 80,7 Sunds 283,7 353,5 69,8 Snejbjerg 209,7 261,6 51,9 Sønder Felding 161,7 210,6 48,9 Aulum 245,5 292,0 46,5 Lind 273,9 315,2 41,3 10 største 3.201, ,5 839,9 Tabel 4.1 Byerne med de 10 største mulige oplandsudvidelser På baggrund af den nuværende byudvikling vil det kloakerede opland i planperioden blive øget med ca. 940 ha. I spildevandsplanen er der mulighed for en tilvækst på indtil ha, hvoraf de 10 største oplandsudvidelser udgør ca. 70 %. 4.3 Vandforsyningsforhold Spildevandsplanen skal tage hensyn til de gældende vandindvindings- og vandforsyningsplaner. Det betyder, at nedsivning af spildevand fra samlet bebyggelse kun må ske i områder, hvor nedsivningen ikke kan føre til forurening af grundvand, som anvendes eller planlægges anvendt til drikkevandsformål. I områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og i indsatsområder er det særlig vigtigt at sikre grundvandet mod forurening. Af Kommuneplan fremgår, at det derfor bør tilstræbes, at der er mindst 2,5 meter fra bunden af nedsivningsanlægget til højeste grundvandsstand. Jordbundsforholdene skal også være egnet til nedsivning. Er de ikke det, skal nedsivningsanlægget laves i en sandmile, eller der skal vælges en anden måde at rense på. Vandforsyningen i sker fra 23 større og mindre selskaber. 14/100

15 4.4 Miljøvurdering Spildevandsplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer (jf. Lovbekendtgørelse nr af 22. oktober 2007), og Herning Kommune skal vurdere, om der er behov for miljøvurdering af planen. Til det formål er planens indvirkning på miljøet screenet efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 2. Resultater af screeningen ses i bilag Konklusion Tiltagene i spildevandsplanen har som udgangspunkt alle en positiv indvirkning på miljøet. Planen vurderes især at få væsentlig positiv betydning for de spildevandspåvirkede vandløb, eftersom der sker en centralisering af renseanlæggene samt en bedre rensning ved regnbetingede udløb. Ligeledes kan tiltagene medføre positiv indvirkning på parametre som grundvand, lugtforhold, visuelle påvirkninger, menneskers sundhed, boligmiljø og rekreative værdier. Med hensyn til etablering af trykledninger og bassiner er det vigtigt, at anlæg så vidt muligt sker uden for naturbeskyttede eller fredede områder, så det sikres, at der ikke sker en negativ miljøpåvirkning som følge af spildevandsplanens tiltag. Hvis man i stedet for gennemførelse af spildevandsplanen vælger 0- alternativet, vil det med stor sandsynlighed resultere i en væsentlig negativ miljøpåvirkning. Samlet set vurderes det, at spildevandsplanen ikke indebærer væsentlige negative påvirkninger af miljøet, og at planen derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering af planer. 15/100

16 5 Overordnede målsætninger Kloaksystemet skal være velfungerende for at sikre borgerne den bedst mulige service. har følgende overordnede målsætninger for spildevandsområdet. Overordnede målsætninger Spilde- og regnvand samt slam skal bortskaffes i henhold til gældende spildevandsplan på den mest hensigtsmæssige måde ud fra en teknisk, miljømæssig og økonomisk vurdering. Det skal ske på en sikker og betryggende måde uden sundhedsrisiko, hverken for borgere eller driftspersonale. Mængden af miljøfremmede stoffer i spildevandet skal reduceres. Dette skal ske gennem dialog med virksomheder og borgere om indførelse af renere teknologi og større miljøbevidsthed. Grundvandskvaliteten skal sikres ved løbende fornyelse af spildevandssystemer for at minimere udsivning af spildevand. Skader og gener som følge af overbelastning af kloaksystemet skal minimeres. Udbygningen med regnvandsbassiner skal koordineres med vandløbsrestaurering og naturgenopretning. Renseanlæggenes drift skal baseres på en miljømæssig helhedsbetragtning. 16/100

17 6 Recipienter - Vandmiljø Ved en recipient forstås her et vandløb eller en sø, der modtager spildevand eller regnvand fra kloakken. I er der mange recipienter, hvilket bl.a. skyldes kommunens store areal på km². 6.1 Søer I den efterfølgende tabel 6.1 er søerne i anført, med angivelse af målsætning, om målsætningen er opfyldt i Regionplan 2005, årsag til manglende opfyldelse samt om den påvirkes af spildevand. Sø Målsætning Opfyldt? Årsag Påvirkes af spildevand? Gødstrup Sø B Nej Intern belastning Ja Sunds Sø A1/A2/B Ja - Ja Søby Sø A1/A2 Nej Ukendt Nej Tabel 6.1 Søer sorteret alfabetisk med angivelse af målsætning, om den er opfyldt, og om der er spildevandsudløb/overløb eller påvirkning fra ejendomme i det åbne land Jævnfør Vandrammedirektivet skal målsætningen (en god økologisk tilstand) være opfyldt ultimo Udover de nævnte søer i ovenstående tabel er der mange ikke målsatte søer i kommunen. Fristen for opfyldelse af direktivets miljømål kan kun fraviges under særlige omstændigheder. Hvis konkrete vandområder (overfladevand eller grundvand) er så påvirkede af menneskelige aktiviteter at det vil være uoverkommeligt eller urimeligt dyrt at opfylde miljømålene, kan der under særlige omstændigheder og kun på særlige betingelser fastsættes mindre strenge mål for de pågældende områder. 6.2 Vandløb I er der omkring 750 km offentlige vandløb og et meget stort antal private vandløb, som ikke er registreret. Tilstanden i vandløbene vurderes i udvalgte stationer i vandløbene. Det er sket i 318 stationer fordelt på 224 vandløb. Beskrivelse af tilstanden indeholder en vurdering af de fysiske forhold og bedømmelse af faunaklassen (DVFI). I nogle vandløb er der foretaget tilstandsvurdering ved flere stationer, og i andre vandløb har det ikke været muligt at foretage tilstandsvurdering, pga. f.eks. okker eller udtørret vandløb. Ved sammenstilling af faunaklasse og målsætningen for vandløbet kan det opgøres, om målsætningen for vandløbet er opfyldt. I Figur 6.1 er opsummeret resultaterne fra Regionplan /100

18 Figur 6.1 Angivelse i Regionplan 2005, om målsætningen er opfyldt eller ej. I nogle vandløb har det ikke været muligt at foretage en tilstandsvurdering, f.eks. pga. okker eller udtørret vandløb (100 % = 604 km) Ovenstående figur viser, at målsætningen er opfyldt i godt halvdelen af vandløbslængden. I den efterfølgende tabel er vist årsagerne fra Regionplan 2005 til, at målsætningen ikke er opfyldt. Nr. Årsag til at målsætningen ikke er opfyldt Antal [stk.] [%] 1 Spildevand fra spredt bebyggelse og/eller landbrugsbetingede udledninger. *1) % 2 Spildevand fra dambrug 7 3 % 3 Spildevand fra renseanlæg og/eller regnvandsbetingede udledninger % 4 Dårlige fysiske forhold *2) % 5 Okker % 6 Manglende vandføring 7 3 % 7 Andet (f.eks. søpåvirket, forgiftning, dårlige passageforhold) 1 0 % 8 Årsag ukendt 2 1 % I alt % *1) Landbrugsbetingede udledninger omfatter gårdbidrag og bidraget ved uhensigtsmæssig gylleudbringning. *2) Dårlige fysiske forhold kan skyldes tidligere udretninger og uddybninger, herunder bortgravning af grus og/eller hårdhændet vedligeholdelse af vandløbene Tabel 6.2 Angivelse af årsagerne til at målsætningerne ikke er opfyldt. Ved én station kan der godt være flere årsager De væsentligste årsager til, at målsætningen ikke er overholdt skyldes okker og dårlige fysiske forhold i vandløbene. I forbindelse med kommunens vedligeholdelse arbejdes der målrettet med at forbedre miljøforholdene i vandløbene bl.a. at fjerne spærringer, foretage miljøvenlig/skånsom grødeskæring og vedligeholdelse samt vedtage vedligehol- 18/100

19 delsesbestemmelser for eller omklassificere de højt målsatte private vandløb til offentlige. I relation til spildevandsplanlægningen er det årsagerne 1 (alene spildevand fra spredt bebyggelse) og 3 (renseanlæg og regnbetingede udløb), der er særlig interessante. I den efterfølgende tabel er vist de vandløb, som kommunen med nuværende viden vurderer, har de største problemer med påvirkning fra spildevand. Kommunen vil opdatere tabellen én gang årligt. Vandløb Målsætning Problem Tved Bæk Varhede Å B3(F) Lundby bæk B3 Regnbetingede udløb (fælleskloak) i Aulum til Lundby Bæk opstrøms sammenløb med Tved Bæk samt overløb til Tved Bæk. Bæk gennem Haderup som løber ud i Haderup Å - Regnbetingede udløb (fælleskloak) i Haderup. Gentagne klager fra grundejere, der har vandløbet til at gennemløbe deres grund. Kommunen har i 2007 observeret ristestof på klageres grunde. Storå ved Hodsager A To regnbetingede udløb (fælleskloak) i Hodsager ledes til ikke målsatte grøfter, inden udløb til Storå. Fra overløbsbygværk 70003HO ledes en del ristestof ud i grøften (oplysninger fra det tidligere amt). Løven Å B1 Udledninger fra spredt bebyggelse. Jenskjær Bæk Bærkær Bæk ved Vind Vorgod Å ved Vildbjerg Rødding Å * ved Vildbjerg Tranholm Bæk * ved Vildbjerg Von å ved Kibæk Harreskov Bæk ved Kibæk Skjern å ved Sønder Felding B3 B1 B2 B2 B2 B1 B1 A Regnbetingede udløb (separatkloak) i Vind giver problemer med varierende vandføring og stor sandvandring. Udløb fra Trevad Øst Renseanlæg giver næringsstofbelastning af Vorgod Å. Regnbetingede udløb (separatkloak) i Vildbjerg giver problemer med varierende vandføring og stor sandvandring. Desuden spildevand fra spredt bebyggelse. Regnbetingede udløb (separatkloak) i Vildbjerg giver problemer med varierende vandføring og stor sandvandring. Desuden spildevand fra spredt bebyggelse. Udløb fra Kibæk Renseanlæg giver næringsstofbelastning af Von å. Regnbetingede udløb (separatkloak) i Kibæk giver problemer med varierende vandføring og stor sandvandring. Regnbetingede udløb (separatkloak) i Kibæk giver problemer med varierende vandføring og stor sandvandring. Regnbetingede udløb (separatkloak) i Sønder Felding giver problemer med varierende vandføring og stor sandvandring. * Kommunen har i dec udarbejdet en handlingsplan med løsningsforslag for regnbetingede udløb Tabel 6.3 Vandløb hvor spildevandspåvirkningen giver de største problemer. Tabellen vil kommunen opdatere én gang årligt 19/100

20 6.3 Vandrammedirektivet (Miljømålsloven) Som en del af implementeringen af Vandrammedirektivet i Danmark har de nu nedlagte amter udarbejdet en basisanalyse for det målsatte overfladevand og grundvand. I Danmark har denne analyse været delt i to dele. Del I - der blev udført i omfattede bl.a. en identifikation og typeinddeling af vandområderne, mens del II bl.a. omfatter en analyse af risikoen for, at vandområderne ikke opfylder deres målsætning i I følge Vandrammedirektivet skal vandforekomsterne i 2015 være i en god økologisk tilstand. Der er dog endnu ikke udsendt retningslinjer fra EU, der definerer denne tilstand. Disse forventes i løbet af I basisanalysens del II tager risikovurderingen udgangspunkt i målsætningen fra den gældende regionplan. En række påvirkninger af vandforekomsterne er allerede identificeret i forbindelse med basisanalysens del I. Forventede udviklingstendenser i disse påvirkninger beskrives i basisanalysens del II, og udgør sammen med den eksisterende viden om vandforekomsternes tilstand grundlaget for risikoanalysen. Vurderingen af hvilke søer og vandløb, der i 2015 må formodes at være påvirkede, baserer sig på den eksisterende viden om den nuværende tilstand og målsætningsopfyldelse samt amternes viden om planlagte tiltag til miljøforbedring. Resultatet af basisanalyse II er vist i efterfølgende tabel. Vurdering af vandløbenes tilstand pr. 22. december 2015 Antal Ia Ib [stk.] [%] Det er allerede klart, uden yderligere karakterisering eller overvågning, at gældende regionplanmål nås % Tilgængelige data indikerer ikke risiko for at gældende regionplanmål ikke nås, men kvaliteten og anvendeligheden af de tilgængelige data kan forbedres % IIa Det er muligt at gældende regionplanmål ikke nås, men der mangler data til at vurdere dette tilstrækkelig sikkert % IIb Det er sandsynligt at gældende regionplanmål ikke nås, men hvor yderligere karakterisering og / eller overvågning er nødvendig for at iværksætte foranstaltninger % IIc Det er allerede er klart, uden yderligere karakterisering eller overvågning, at gældende regionplanmål ikke kan nås. 4 1 % I alt % Tabel 6.4 Resultatet af basisanalyse II med vurdering af vandløbenes tilstand pr. 22. december Ved 4 stationer er oplysningen ikke angivet Ovenstående tabel viser generelt, at der er et stor arbejde med at bringe vandløbene op i klasse Ia, så kravet om god økologisk tilstand bliver opfyldt. 20/100

21 Vandplaner Statens miljøcentre skulle senest den 22. december 2008 have udarbejdet forslag til vandplaner for recipienterne tilstand og indsatsplaner for målopfyldelsen. Vandplanerne skulle være vedtaget den 22. december Staten er i november 2009 endnu ikke færdig med udarbejdelsen af forslaget. Hvis kravet om god økologisk tilstand i nogle af recipienterne er teknisk umuligt at opfylde eller forbundet med uforholdsmæssige store omkostninger, kan miljøcentrene i samarbejde med kommunerne fastsætte mindre strenge krav eller aftale at udskyde tidsfristen for målopfyldelsen. Kommunale handleplaner I løbet af 2010 skulle der udarbejdes kommunale handleplaner, som skal sikre målopfyldelse for vandområderne ultimo I den forbindelse skal spildevandsplanen revideres. Dette forventes udsat omkring ét år, da forslaget til vandplanerne ikke er færdigt. Habitatdirektivet Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for EU. Habitatområderne danner sammen med fuglebeskyttelsesområderne Natura 2000, der er et økologisk netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU. I findes der følgende habitatområder: 40 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder 63 Sønder Feldborg Plantage 64 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede 67 Borris Hede 68 Skjern Å 75 Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage 225 Ovstrup Hede med Røjen Bæk Habitatområderne er udpeget i henhold til EU s habitatdirektiv og administreres efter Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nu bek. nr. 408 af 1. maj Jævnfør 7 og 8 skal projekter om udledning af spildevand vurderes inden der meddeles tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 28. Hvis tilladelsesmyndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte. 21/100

22 6.4 Kildetyper Kilder for tilførsel af næringsstoffer, organisk stof, tungmetaller og miljøfremmede stoffer til vandmiljøet opdeles normalt i punkt- og diffuse kilder. Punktkilder omfatter udledninger fra: Renseanlæg Regnbetingede udløb Særskilte industrielle udledere Dambrug Spredt bebyggelse med egen udledning Diffuse kilder omfatter udledninger fra: Dyrkede arealer Udyrkede arealer Atmosfærisk deposition Til illustration af fordelingen på de enkelte kilder, er der i den efterfølgende figur vist en kildeopsplitning af fosfor og kvælstof til Nissum Fjord fra Figur 6.2 Kildeopsplitning af fosfor og kvælstof til Nissum Fjord i 2003 fra alle kommuner Ovenstående figur viser, at den største belastning af fosfor stammer fra dambrug og dyrkede arealer, mens kvælstof fra dyrkede arealer udgør langt den største del. 22/100

23 6.5 Belastning fra renseanlæg og regnbetingede udløb I efterfølgende afsnit beskrives belastningen fra renseanlæg og regnbetingede udløb i opdelt på aktuel belastning (status) og forventet udledning ved planperiodens udløb i Et regnbetinget udløb fra kloakken er udløb fra kloaksystemet som følge af regn. Der kan enten være tale om separate regnvandsudløb eller fælleskloakerede udløb. Ved separate udløb forstås udledning af regn der afstrømmer fra befæstede arealer, som f.eks. tage, veje og parkeringsarealer. Ved fælleskloakerede udløb forstås udledning af en blanding af spildevand og afstrømmet regn fra befæstede arealer. Udledning fra fælleskloakerede udløb sker under kraftig nedbør, hvor kapaciteten af kloakledningen overskrides. Det kan ikke udelukkes, at handleplanen, som kommunen skulle have udarbejdet i 2010 (forventes udsat omkring ét år) i henhold til Vandrammedirektivet, kan få konsekvenser for nærværende spildevandsplan inden Belastning fra renseanlæg i status og i plan I den efterfølgende tabel er vist de udledte mængder i 2008 fra renseanlæg ejet af Herning Vand A/S. Mængderne er beregnet på baggrund af analyserne til egenkontrol. Årlig udledning fra renseanlæg i 2008 Renseanlæg Recipient Andel Volumen BI5 N P [%] [m³] [kg] [kg] [kg] Herning Herningsholm Å 74 % Herning * Herningsholm Å 1,4 % Sunds Tværmosebæk 6,9 % Vildbjerg Rødding Å 6,7 % Abildå Abildå 0,03 % Sørvad Vegen Å 1,2 % Kibæk Von Å 1,4 % Stakroge Ilderhede Bæk 0,5 % Skarrild Skjern å 0,9 % Karstoft Bæk øst for Karstoft 0,05 % Sønder Felding Skjern å 2,1 % Aulum Lundby Bæk 3,5 % Haderup Haderup Å 0,3 % Feldborg Nr. Feldborg Bæk 0,5 % Hodsager Storå 0,3 % Renseanlæg i alt 100 % * Intern aflastning før biologisk rensning i 2008, som i plan vil blive reduceret til 0. Tabel 6.5 Samlet belastning fra renseanlæg i 2008 fordelt på de enkelte anlæg I ovenstående er der i kolonne Andel angivet belastningen i forhold til den samlede udledte mængde af renset spildevand (volumen). Tabellen viser bl.a., 23/100

24 at den markant største udledning sker fra Herning Renseanlæg. Dette udleder i alt ca. 74 % af den samlede udledte mængde spildevand fra renseanlæg. I den efterfølgende tabel er vist de årlige udledninger fra renseanlæg i plan, som er baseret på: gennemførelse af centraliseringen af rensningen til Herning Renseanlæg, ophør af intern aflastning før biologisk rensning på Herning Renseanlæg, at den mulige tilvækst pga. byggemodninger i de planlagte oplande på ca p.e., at stofkoncentrationen i det rensede spildevand på de enkelte renseanlæg er som i status. Årlig udledning fra renseanlæg i 2020 Renseanlæg Recipient Andel Volumen BI5 N P [%] [m³] [kg] [kg] [kg] Herning Herningsholm Å 88 % Herning * Nedlægges 0 % Sunds Til Herning 0 % Vildbjerg Rødding Å 6,8 % Abildå Abildå 0,03 % Sørvad Til Herning 0 % Kibæk Von Å 1,5 % Stakroge Ilderhede Bæk 0,5 % Skarrild Skjern å 0,9 % Karstoft Bæk øst for Karstoft 0,05 % Sønder Felding Skjern å 2,1 % Aulum Til Herning 0 % Haderup Til Herning 0 % Feldborg Til Herning 0 % Hodsager Til Herning 0 % Renseanlæg i alt 100 % * Intern aflastning før biologisk rensning Tabel 6.6 Samlet belastning fra renseanlæg i 2020 fordelt på de enkelte anlæg Samlet belastning fra regnbetingede udløb - status I den efterfølgende tabel er angivet den årlige belastning af de fem recipienter som påvirkes mest af regnbetingede udløb. 24/100

25 Årlig belastning fra regnvandsbetingede udløb. Volumen i [m³] og stoffer i [kg] Recipientnavn Status Plan Andel Volumen COD N P Andel Volumen COD N P Herningsholm Å 12 % % Hammerum Bæk 12 % % Tyvkær Bæk 8 % % Holing Bæk 7 % % Biløb til Tyvkær Bæk 5 % % mest påvirkede 43 % % Tabel 6.7 Samlet belastning fra regnbetingede udløb fordelt på de 5 recipienter som belastes mest i status. Tal er inkl. udledningen fra Vejdirektoratets udløb De 5 recipienter i Tabel 6.7 belastes volumenmæssigt i status med ca. 43 % af den samlede udledning i kommunen fra regnbetingede udløb. De nævnte recipienter påvirkes alene af Herning by og forstæder. De årlige mængder fra regnbetingede udløb vokser i planperioden. Ved fuld byudvikling vil vandmængden stige med ca. 38 % og mængden af fosfor vil falde med ca. 4 %. Stigningen i vandmængde svarer til stigningen af det separatkloakerede befæstede areal. Faldet i fosfor skyldes, at Herning Vand A/S etablerer rensedamme på alle nye udløb og på 83 af de eksisterende udløb uden rensedamme. Hovedparten af disse er beliggende i oplandet til Ringkøbing Fjord. I bilag 5 er illustreret og vist udledte mængder fra renseanlæg og regnbetingede udløb i status Renseanlæg og regnbetingede udløb i status og i plan I den efterfølgende tabel er vist den samlede udledning fra renseanlæg og regnbetingede udløb i status og i plan. Opland Stade Volumen BI5 Kvælstof Fosfor [m³] [kg] [kg] [kg] Status Ringkøbing Fjord Plan Ændring 23 % -8 % 9 % -8 % Status Nissum Fjord Plan Ændring 14 % -17 % 10 % -15 % Status Limfjorden Plan Ændring -68 % -61 % -82 % -76 % Status Kommunen i alt Plan Ændring 15 % -16 % 8 % -16 % Tabel 6.8 Årlig udledning fra regnbetingede udløb og renseanlæg i status og i plan 25/100

26 Ovenstående tabel viser, at der generelt vil ske en stigning i den udledte vandmængde, men et fald i udledning af fosfor og BI5 og en stigning i kvælstof til Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord Regnbetingede udløb i status og i plan Ved planperiodens udløb forventes byudviklingen at være ca. 79 % af den i planen forudsatte mulige byudvikling. Derfor skønnes stigningen i de årlige stofmængder i 2020 at være lavere end vist i efterfølgende tabel. Opland Stade Volumen BI5 Kvælstof Fosfor [m³] [kg] [kg] [kg] Status Ringkøbing Fjord Plan Ændring 35 % -12 % 10 % -16 % Status Nissum Fjord Plan Ændring 35 % 8 % 26 % 9 % Status Limfjorden Plan Ændring -6 % -39 % -32 % -36 % Status Kommunen i alt Plan Ændring 35 % -1 % 19 % -4 % Tabel 6.9 Årlig udledning/aflastning fra regnbetingede udløb i status og i plan Årsagen til at der sker en stigning af udledningen i oplandet til Nissum Fjord er, at der på hovedparten af de regnbetingede udløb allerede er etableret bassiner, hvorfor der ikke er mulighed for at reducere ret meget på udledningen fra de eksisterende udløb. I ovenstående tabel er indarbejdet belastningen fra Vejdirektoratets regnbetingede udløb. Disse er alle forsynet med bassin. Da udløbene udgør den næststørste udledning efter Herning Vand A/S, er mængderne vist i efterfølgende tabel. Opland Volumen COD N P [m³] [kg] Ringkøbing Fjord Nissum Fjord Limfjorden Vejdirektoratet Tabel 6.10 Årlig udledning fra Vejdirektoratets regnbetingede udløb i status 26/100

27 6.5.5 Renseanlæg i status og i plan I den efterfølgende tabel er vist de årlige udledte mængder fra renseanlæg i status og i plan med udgangspunkt i data fra afsnit Opland Stade Volumen BI5 Kvælstof Fosfor [m³] [kg] [kg] [kg] Status Ringkøbing Fjord Plan Ændring 8 % 8 % 8 % 8 % Status Nissum Fjord Plan Ændring 8 % -34 % 8 % -22 % Status Limfjorden Plan Ændring -100 % -100 % -100 % -100 % Status Kommunen i alt Plan Ændring 7 % -31 % 6 % -22 % Tabel 6.11 Årlig udledning fra renseanlæg i status og i plan Ovenstående tabel viser, at udledningen til Limfjorden ophører, da renseanlæggene nedlægges. Ellers er der generelt en stigning i den udledte vandmængde, men et fald i udledningen af fosfor og BI5 og en stigning i kvælstof Vejrradar Hvis der er behov for en yderligere reduktion i udledningen kan en vejrradar være et led i dette. En radar holder konstant et vågent øje med skyer og nedbør. Denne viden kan benyttes i forbindelse med styring af kloak og renseanlæg, så disse udnyttes optimalt ved at vandmængderne kan estimeres på forhånd. Vejrradaren har en rækkevidde på ca. 60 km og er meget detaljeret. Den kan zoome helt ind på et område på m. Til sammenligning kan DMI s vejrradar komme ned på m. Dermed kan der faktisk ses nedbør helt ned til de enkelte gader Overrislingsarealer Til reduktion af såvel oversvømmelsesproblemer som fosfor- og kvælsftofindhold i vandløbet Herningsholm Å er udpeget tre lavtliggende områder (uden vitale afvandingsinteresser), hvor der kan etableres periodiske oversvømmelsesarealer (5-10 % af tiden). Disse vil kunne reducere omfanget af oversvømmelser længere nedstrøms i vandløbet og årligt reducere fosfor- og kvælsftofindhold i Herningsholm Å med 340 kg fosfor og kg kvælstof. Dette svarer til henholdsvis 10 kg fosfor og 50 kg kvælstoffjernelse pr. ha pr. år. Fra de arealer, der tidligere har været dyrket, vil der ske en yderligere reduktion, som opnås ved ophør af landbrugsdrift. 27/100

28 De tre udpegede/foreslåede områder er: Østlige Knudmose (14 ha yderligere oversvømmes ved høj vandføring) Hammerum Å syd for Birk (5,9 ha yderligere oversvømmes ved høj vandføring) Herningsholm Å, på strækningen Sundsvej-Gullestrupvej (14 ha yderligere oversvømmes ved høj vandføring) Klimaforandringer Klimaforandringer forventes at give sjældnere men kraftigere regn om sommeren og længerevarende regn om vinteren herunder de angivne ændringer i den efterfølgende tabel, som er fra regeringens klimastrategi. Emne Ændring Kraftigste døgnnedbør Stigning % 10-års timenedbør Stigning % Sommernedbør Fald 3-15 % Vinternedbør Stigning 1-43 % Årsnedbør Stigning 0-9 % Tabel 6.12 Forventede ændringer i nedbøren pga. klimaforandringer De forventede klimaforandringer vil primært give anledning til større udledning fra de regnbetingede udløb herunder de årlige mængder. 28/100

29 7 Kloakfornyelse 7.1 Servicemål for kloakfornyelse Servicemål for kloakfornyelsen i er: 1. Brugerne skal altid kunne aflede spildevandet fra egen grund og opfatte kloakken som velfungerende. 2. Kloakken skal vedligeholdes så sammenbrud eller tilstopning af denne ikke sker under normal påvirkning og drift. 3. Lugtgener fra kloakken skal minimeres. 4. Opståede problemer afhjælpes hurtigst muligt. 5. For alle nye kloakoplande og fuldt ud fornyede kloakoplande, der bliver fornyet fra 2009, gælder, at regnbetingede oversvømmelser af terræn fra kloakken som minimum ikke må ske hyppigere end hvert 10. år i fælleskloakerede områder og hvert 5. år i separatkloakerede områder. 6. I alle øvrige kloakoplande må kloakkens kapacitet højest overskrides én gang hvert andet år i fælleskloakerede områder og én gang hvert år i separatkloakerede områder. 7. Kloakken skal fornys i den takt den forældes for at fastholde værdierne og funktionen af denne. 8. Fornyelse af kloakken skal så vidt muligt koordineres med andre ledningsejere og planlagte vejarbejder. 9. Kloakkens placering skal være opdateret gennem digital registrering. Tabel 7.1 Servicemål 7.2 Kloakkens omfang og alder Hele kommunens kloaksystem er registreret i en database. Pr. januar 2009 er der registreret km offentlig kloak i. I kommunens kloakdatabase er der derudover registreret kloakledninger og -brønde, som har andre ejere end Herning Vand A/S. I den efterfølgende Tabel er der vist nogle nøgletal fra databasen over offentlige kloakanlæg pr. januar Kloaktype Ledningslængder I alt Gravitation Tryk TV inspiceret Antal brønde [km] [km] [km] [%] [stk.] Fælles % Separat spildevand % Separat regnvand % Kloak i alt % Tabel 7.2 Nøgletal over indholdet i kommunens kloakdatabase pr. januar mangler at undersøge ca. 39 % af gravitationsledningerne med TV-inspektion for at fastlægge deres fysiske tilstand. Den gennemsnitlige alder for TV-inspektionen er ca. 7 år og den ældste TV-inspektion i databasen 29/100

30 er fra Det må forventes, at TV-inspektioner som er ældre end ca. 15 år, skal have fornyet TV-inspektion. Det drejer sig om ca. 52 km. I er den gennemsnitlige alder for kloakledningerne ca. 30 år med stor aldersmæssig spredning. Den efterfølgende figur viser, hvornår kloakledningerne er anlagt: Figur 7.1 Etablering af kloakledninger i 5 års perioder (undtaget ) samt den akkumulerede længde af disse Af Figur 7.1 kan beregnes, at ca. 51 % af kloakledningerne er udført i årene 1961 til 1980, samt at der er sket en større byudvikling og kloakfornyelse specielt siden 1996, hvor ca. 19 % af kloakken er etableret. 7.3 Investeringer i kloakfornyelse I forbindelse med opgørelse af værdien af kloakken herunder pumpestationer, bassiner m.m., med edb programmet DAKAR, er der foretaget en beregning af genanskaffelsesværdien pr. 31. december Denne er ca mio. kr. I DAKAR er der mulighed for at beregne de fremtidige investeringer over en lang periode for kloakken ekskl. renseanlæg. Beregningerne viser bl.a., at der ved udgangen af 2008 mangler at blive udført kloakfornyelse for ca. 200 mio. kr., for at overholde de nævnte servicemål i tabel 7.1 og bevare kloakkens værdi. 30/100

31 I den efterfølgende Figur 7.2 er vist forslag til investeringer i fornyelse og vedligeholdelse af kloakken frem til år Figur 7.2 Akkumulerede afskrivninger af kloakken i perioden sammenholdt med forslag til årlige investeringer i forskellige perioder prisniveau De væsentligste forudsætninger for beregningen er desuden vist. Figur 7.2 viser, at der er et aktuelt fornyelsesbehov på ca. 200 mio. kr. Efterslæbet (aktuelt fornyelsesbehov) kan indhentes i løbet af ca. 10 år ved en årlig investering på ca. 34 mio. kr. Investeringstakten skal dog fortsætte frem til Årsagen til den relative lave investering i årene frem til 2032 skyldes, at kloakkens gennemsnitsalder i 2009 er ca. 30 år. En gennemsnitlig investering over kloakkens levetid er (4.900 mio. kr. / 70 år) ca. 70 mio. kr. Efter 2032 skal investeringen øges til ca. 100 mio. kr. Dette er forårsaget af de mange ledninger, der er anlagt i perioden 1961 til 1980 og som forventes skal fornys i perioden efter Herning Vand A/S har en database over planlagte anlægsprojekter. Denne indeholder ca. 300 mio. kr. samt at der over en 20 års periode er behov for ca. 35 mio. kr. årligt. Den simple model i Figur 7.2 er i overensstemmelse med dette investeringsniveau. 31/100

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon.

Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon. Kunde Rådgiver Morsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Service Klostermarken 12 Jernbanevej 7 8800 Viborg 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon.dk

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99 Spildevandsplan 2001-2008 Rekvirent Rådgiver Odder Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi as Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

sammenhæng med anden planlægningut... 6

sammenhæng med anden planlægningut... 6 Spildevandsplan 2004-2012 TU1UT Spildevandsplanens TU2UT RecipienterUT... TU3UT KloakforholdUT... Indholdsfortegnelse Spildevandsplan 2004-2012 Side 1 Indholdsfortegnelse TUIndledning og planens opbygningut...

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2015

Spildevandsplan 2009-2015 Spildevandsplan 2009-2015 April 2009 1 Thisted Kommunes Spildevandsplan 2009-2015 Udgiver: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan 2009-2015 Tekst og layout: Thisted

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Spildevandsplan 2005-2012 Rekvirent Rådgiver Bornholms Regionskommune Hedeselskabet Miljø- og Energi A/S Møllevænget 1 Ringstedvej 20 3730 Nexø 4000 Roskilde Telefon: 56 92 00

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere