Center Natur og Miljø 10 TILLADELSE. Til husdyrbruget Økologisk hønnikeproduktion Astrupvej 1, 9575 Terndrup. Tilladelses dato: xx-xx 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center Natur og Miljø 10 TILLADELSE. Til husdyrbruget Økologisk hønnikeproduktion Astrupvej 1, 9575 Terndrup. Tilladelses dato: xx-xx 2013"

Transkript

1 10 TILLADELSE Til husdyrbruget Økologisk hønnikeproduktion Astrupvej 1, 9575 Terndrup Tilladelses dato: xx-xx 2013 Sagsnr P

2 10 miljøtilladelse til etablering af økologisk hønnikeproduktion på ejendommen Astrupvej 1, 9575 Terndrup. Center Natur og Miljø, Rebild Kommune har truffet afgørelse i sagen om etablering af økologisk hønnikeproduktion på 22,86 DE på ejendommen Astrupvej 1, 9575 Terndrup. Rebild Kommune giver herved, tilladelse efter 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1, til etablering af husdyrholdet på ejendommen Astrupvej 1, 9575 Terndrup. Denne tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dags dato. Herved forstås at udvidelsen skal være gennemført. Hvis denne tilladelse ikke har været helt eller delvis udnyttet, i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Tilladelsen er givet på grundlag af den indsendte ansøgning og efterfølgende oplysninger og kommunens kommentarer dertil. Hvis forudsætningerne for tilladelsen ønskes ændret, skal kommunen på forhånd skriftligt orienteres herom, for at vurderede om fornyet tilladelse eller afgørelse er nødvendig. Projektbeskrivelse og vurdering Center Natur og Miljø, Rebild Kommune modtog den 18. januar 2013 din ansøgning om etablering af økologisk hønnikeproduktion på Astrupvej 1, 9575 Terndrup. Denne tilladelse er givet på grundlag af den indsendte ansøgning og de efterfølgende tilpasninger/supplerende oplysninger. Ansøgers oplysninger om besætning, anlæg, opbevaring af gødning og harmoniarealer i hovedtræk: Dyrehold Økologisk hønnikeproduktionen etableres med hønniker svarende til 22,86 DE. Tabel 1: Stald Staldsystem Samlet ansøgt årlig produktion Fritliggende hønnikehus 1 Fritliggende hønnikehus 2 Vestlige hønnikehus Hønnikehus i eks. bygninger Dybstrøelse Kort med angivelse af staldene er vedlagt i bilag stk stk stk stk. I alt stk. Bygningsmæssige ændringer Bygningsmæssigt sker etableringen af hønnikeproduktionen i eksisterende hønsehuse og ny etablering af 2 fritliggende hønnikehuse a 30 m² til 2x500 stipladser med fast bund. Udbringnings- og harmoniareal Ejendommen Astrupvej 1, 9575 Terndrup er tilknyttet cvr-nr (og chr-nr ) og har i alt et matrikulært areal på i alt 11,35 ha. Udbringnings- og harmoniarealet der hører til husdyrbruget Astrupvej 1, 9575 Terndrup er på 4,84 ha heraf tilforpagtet 1,16 ha. Der afsættes 16,08 DE til Farmer Gødning, Torupvej 56, 9620 Aalestrup. Tilladelsens harmonital er på 1,4 DE pr. ha. 1 Lov nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

3 Husdyrgødning Husdyrgødning opbevares i produktionsbygningerne indtil den udbringes på arealerne eller transporteres til modtager. Farmer Gødning forarbejder gødningen, så den kan anvendes i haver, det kræver derfor ikke en arealgodkendelse til afsætning af husdyrgødningen. Ansøgers bemærkninger til miljø, natur, landskab og naboforhold (10- punktsskemaet) 1- Husdyrbruget kan ikke overholde afstandskravet på 15 m til privat fællesvej og afstanden fra staldbygning til beboelse er på 4,5 m. Afstanden fra bygning med dyrehold til privat fællesvej er 1 m og staldbygning til beboelse. Der søges derfor om dispensation til afstandskrav til privat fællesvej, i henhold til 9 stk. 3 i Husdyrloven. Begrundelse for ansøgning om dispensation: Den private fælles vej føre ikke til anden beboelse end Astrupvej 1, vejen ender endvidere blindt. Der søges om dispensation til afstandskrav til beboelse på samme ejendom i henhold til 9 stk. 3 i Husdyrloven. Afstanden fra staldbygning til beboelse er på 4,5 m. Begrundelse for dispensationsansøgning: Den staldbygning som er beliggende indenfor 4,5 m til beboelse på samme ejendom har tidligere været brugt til husdyrproduktion. 2- Anlægget overholder afstandskravet til eksisterende og fremtidige byzoner, sommerhusområder og lokalplanlagte områder i landzone. 3- Alle anlæg er beliggende mere end 300 meter fra 7 beskyttet natur. 4- Udbringningsarealet ligger udenfor arealer med et direkte fald på 12 % eller mere ned til søer og vandløb 5- Anlægget er beliggende uden for registreret og udpeget lavbundsareal. 6- Udbringningsarealet er beliggende i nitratklasse II. 7- Udbringningsarealet er beliggende uden for lavbundsarealer og drænede lerjord med p- tal over 6, der afvander til Natura 2000-områder overbelastet med fosfor. 8- Ca. 3 ha af bedriftens udspredningsarealer er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde. Der er foretaget en særskilt beregning af udvaskningsniveauet i husdyrgodkendelse.dk skema nr Husdyrbrugets udbringningsareal ligger uden for fredede områder, Natura 2000-områder eller beskyttede naturarealer. 10- Det nye anlæg ligger uden for værdifulde kulturmiljøer og uden for særligt værdifuldt landskab.

4 Vilkår for driften Rebild Kommune fastsætter på baggrund af ovennævnte følgende vilkår: 1. Den samlede produktion må ikke overstige: hønniker, konsumæg, produktionstid 119 dage. Produktionen skal fordeles jf. tabel Hønnikeproduktionen skal drives økologisk. 3. I dybstrøelsesstaldene skal der strøes halm eller andet tørstof i mængder, der sikre, at dybstrøelsen altid er tør i overfladen. 4. Der må maksimalt udbringes 1,4 DE/ha på ejendommens udbringningsareal. Se bilag nr På bedriftens udbringningsarealer (angivet i bilag 2) må maximalt udbringes 721,76 Kg N og 467,40 Kg P i dybstrøelse fra hønniker i planperioden (1/8 til 31/7). 6. Udbringningsarealerne skal drives i henhold til reglerne for økologiske jordbrug. 7. Husdyrgødning skal opbevares i produktionsbygningerne indtil den udbringes på arealerne eller transporteres til modtager. 8. Der skal afsættes 16,08 DE til Farmer Gødning, Torupvej 56, 9620 Aalestrup. 9. De eksisterende læhegn, skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder eventuel genbeplantning. Se bilag Det skal overfor tilsynsmyndigheden, kunne dokumenteres, at ovennævnte vilkår overholdes. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og kunne fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangene. Rebild Kommunes kommentarer: Afstandskrav Etableringen af husdyrholdet finder sted i de eksisterende driftsbygninger (bilag 1) og ved etablering af to grønne fritliggende hønnikehuse a 30 m² til 2x500 stipladser med fast bund. De 2 fritliggende hønnikehuse bliver etableret mellem Astrupvej 1 og driftsbygningerne til Astrupvej 3 med en afstand fra Astrupvej 1 på ca. 120 meter. Det ansøgte byggeri er beliggende i et område som i kommuneplan er udlagt til særligt værdifuldt landskab. De særlige værdifulde landskaber består af kerneområder i kommunens natur og er helt centrale for oplevelsen af egnens større sammenhængende naturområder. De særligt værdifulde landskaber skal så vidt muligt jfr. retningslinje friholdes for større byggeri, større veje samt tekniske anlæg. Øvrige byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensynstagen til landskabet.

5 Det er kommunens vurdering, at det planlagte byggeri kan gennemføres i overensstemmelse med retningslinjen for området, idet der er stillet vilkår til vedligeholdes af de eksisterende læhegn i fornødent omfang, herunder eventuel genbeplantning. Der er ansøgt om dispensation til afstandskravet til privat fælles vej og afstandskravet til beboelse, jf. 9, stk. 3 i husdyrloven. Afstandskravet til offentlig vej og beboelsen på ejendommen er ikke overholdt. Den eksisterende stald ligger ca. 1 meter fra den private fællesvej og afstanden fra staldbygningen nr. 2 til beboelsen er på ca. 4,5 meter. Rebild Kommune dispenserer fra afstandskravet på 15 meter til offentligvej og 15 meter til beboelse, jf. 8, stk. 4 og stk. 6 i lovbekendtgørelse nr af 4. december Begrundelsen for dispensationen er, at etableringen dyreholdet finder sted i staldbygninger der tidligere har været brugt til husdyrproduktion. Det er kommunens vurdering, at alle øvrige afstandskrav er overholdt. Det vurderes ikke nødvendigt at stille vilkår. Støj, støv, lugt og transport I forbindelse med etableringen af husdyrholdet på bedriften, vil der ske en stigning af støj, støv, lugt og transport fra bedriften. Der ligger ikke andre landbrugsbedrifter ud over et staldanlæg med en driftsproduktion af æglæggende høns på den private fællesvej. Der vil være en omsætning af ca. 2,5 hold hønniker om året. Kommunen vurderer på baggrund af husdyrbrugets størrelse og at etableringen sker i eksisterende driftsbygninger og to ny hønnikehuse, at driften ikke vil medfører gener for omgivelser i form af støj og støv. Der er i forbindelse med ansøgningen gennem husdyrgodkendelse.dk lavet beregninger af lugtgener for nærmeste nabo, nærmeste samlede bebyggelse og byzone. Beregningerne viser, at lugt fra anlægget overholder genekriterierne for omgivelserne. Anvendelse af Bedst Anvendelig Teknik (BAT) Det fremgår af vejledningen til Husdyrloven 2, at når det gælder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik i sager der behandles efter 10 i Husdyrloven, er udgangspunktet, at den generelle regulering er tilstrækkelig. Kommunen vurderer alt i alt, at de nødvendige foranstaltninger (vilkår 3 dybstrøelsen skal være tør i overfladen) til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik er truffet. Husdyrbruget kan i øvrigt drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelige med hensyn til omgivelserne. Harmonikrav Der udbringes 1.4 DE/ha på bedriftens udbringnings areal. Afstandskravet til eksisterende og fremtidige byzoner, sommerhusområder og lokalplanlagte områder i landzone Der er ca. 500 meter til nærmeste lokalplanlagte område som er Terndrup By. 2 Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen. Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

6 Det er kommunes vurdering, at anlægget ikke vil komme i konflikt med at overholde afstandskravene til de forskellige områder. Naturvurdering Se vedlagte bilag 4. Grundvand I henhold til bek. nr. 294 af 31. marts 2009, må der ikke ske en merudledning af nitrat i rodzonen for områder med nitratfølsomt indvindingsområder i forhold til udvaskningen i nudriften. Ca. 2,72 ha af udbringningsarealerne ligger i følge den seneste viden i nitratfølsomt indvindingsområde. Beregningen i it-ansøgningen af nitratudvaskningen for arealer med nitratfølsomme indvindingsområder viser et fald på -17 mg nitrat/l i ansøgt drift. Kravet til at der ikke må ske øget udvaskning er dermed overholdt, da arealerne ligger udenfor indsatsplanområder og der ikke er foretaget zonering. Der er stillet vilkår om 100 % reduceret kvælstofnorm. Overfladevand Kommunens kommentar og vurdering : 1.1. Sø Madum Sø er den målsatte sø der, i en afstand af ca. 6,1 km., ligger tættest ved udbringningsarealerne. På baggrund af den relativt store afstand vurderer Rebild Kommune, at anvendelsen af arealerne i projektet ikke påvirker målsatte søer. Det vurderes ikke nødvendigt at stille yderligere vilkår Vandløb Arealerne i projektet ligger i oplandet til Lindenborg Å Vandsystem, der afvander til Langerak. Rebild Kommune vurderer, at anvendelse af husdyrgødning er i overensstemmelse med gældende regler, samt ved overholdelse af de lovpligtige 2 meter bræmmer, ikke har betydning for vandløbs-kvaliteten. Derfor vurderes det, at anvendelse af husdyrgødning ikke har betydning for vandløbs-kvaliteten i Lindenborg Å. Samtidig vurderes det, at udvaskningen af næringssalte fra arealerne i projektet, ikke medfører en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Lindenborg Å, der er en del af Habitatområde H20 og Fuglebeskyttelsesområde F4. Ingen af bedriftens udbringningsarealer har særlig skråning direkte mod vandløb og eller søer, hvorfor det vurderes, at der kun er minimal risiko for overfladisk afstrømning fra arealerne til vandløb og søer. Der vurderes ikke nødvendigt, at stillet supplerende vilkår til de generelle regler for udbringning af husdyrgødning.

7 1.3. Fjord og hav Kommunens kommentarer og vurdering: Generelle beskyttelsesniveau Det generelle krav i forbindelse med nitratklasser er overholdt idet DE MAX er 88,5 kg N/ha og dermed større end DE REEL, der er 67,8 kg N/ha. Fosforoverskuddet for det ansøgte projekt er på 81,6 kg P/ha/år. Dette overholder det maksimalt tilladelig på 81,8 kg P/ha/år. Kvælstofudvaskning til internationale habitatområder Før der træffes afgørelse om tilladelse eller godkendelse efter husdyrlovens 10, 11 eller 12, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke områderne væsentligt jfr. habitatbekendtgørelsen 3. Hvis projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke et område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets påvirkninger under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. I vejledningen har ministeriet opstillet 2 afskæringskriterier for, hvornår et projekt ikke kan medføre skadevirkning på overfladevand som følge af nitratudvaskning. Afskæringskriteriets pkt. 1: Kriteriet for hvornår et husdyrbrug i sammenhæng med andre projekter ikke har væsentlig påvirkning af et habitatområde er, at der ikke sker en stigning i husdyrtrykket i det pågældende opland. Husdyrtrykket i oplandet til Langerak er stigende. Ansøger har i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning beregnet et udvaskningskrav ved hjælp af en planteavlsberegning for den samlede bedrift på 75,6 kg N/ha. Kravet er overholdt, da udvaskningen i ansøgningen er 67,8 kg N/ha. Afskæringskriteriets pkt. 2A/2B: Kriteriet for hvornår et projekt i sig selv påvirker et habitatområde væsentligt, er at kvælstofbelastningen fra projektet ikke må overstige 5 % af den samlede kvælstofbelastning af habitatområdet, hvis området er kvælstoffølsomt, og 1 % hvis området er særlig sårbart. Beregninger viser, at det ansøgte projekt, for så vidt angår kvælstof, vil udgøre ca. 0 % til Langerak. Ifølge afskæringskriteriet vil det ansøgte projekt således ikke i sig selv have en skadevirkning på det aktuelle Natura 2000 område. Projektet vurderes på denne baggrund at overholde afskærings-kriteriet. FOSFORUDVASKNING TIL INTERNATIONALE HABITATOMRÅDER Alle ejendommens 4,84 ha udbringningsareal er beliggende i fosforklasse 0. Det følger af Natur- og Miljøklagenævnets praksis 4, at reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit C (det generelle beskyttelsesniveau for 3 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelses-områder samt beskyttelse af visse arter 1) 4 Jf. nævnets afgørelse af 8. oktober 2012 (NMK ), samt senere afgørelser.

8 fosforoverskud) - suppleret med adgangen til at fastsætte skærpede vilkår efter bekendtgørelsens 11, stk. 2-4, jf. bilag 4, afsnit 2 - gør op med reguleringen af fosforoverskuddet i sager efter husdyrbrugslovens 12. Nævnets praksis er bl.a. baseret på den forudsætning, at den tilgængelige forskningsbaserede viden om tab af fosfor fra udbringningsarealer til vandmiljøet må anses for at være begrænset, og at der ikke for tiden findes videnskabeligt anerkendte modeller eller metoder, der kan fastslå, hvor stor en mængde fosfor der udvaskes til vandmiljøet fra nærmere angivne udbringningsarealer. Da det ansøgte projekt - med et gennemsnitligt fosforoverskud på 81,6 kg P/ha/år - overholder det beskyttelsesniveau for fosfor, der følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit C, og da der ikke i den foreliggende sag er hjemmel i bekendtgørelsens bilag 4, afsnit 2, til at fastsætte skærpede vilkår, finder Rebild Kommune ikke grundlag for at fastsætte yderligere vilkår vedrørende fosforoverskuddet på udbringningsarealerne. Risikoen for udledning af fosfor til vandmiljøet vurderes stadig at være størst ved erosion, sand og jordfygning og ved udvaskning fra drænede lavbundsarealer. Det vurderes ikke nødvendigt at stille specifikke vilkår af hensyn til udledning af fosfor til habitatområder. Sammenfatning: Miljøtilladelsen gives på en række generelle vilkår, der bl.a. sigter mod beskyttelse af natur mod uønskede påvirkninger. Efter vurdering af projektoplysningerne og områdets natur- og landskabsforhold finder Rebild Kommune at miljøtilladelsen sikrer naturbeskyttelsesinteresserne i området. Der stilles derfor ikke supplerende vilkår til naturbeskyttelse. Det vurderes at arealanvendelsen er i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplanen 2013 for beskyttelse af natur og landskab. Specifikt vurderes arealanvendelsen ikke at ville forringe tilstand af beskyttede naturtyper eller modvirke mål om gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for NATURA 2000-områder eller forringe levevilkår for bilag IV-arter. Kommunens samlede vurdering Kommunen finder herefter, at de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik er truffet, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Det skal understreges, at regler i gældende love, bekendtgørelser og kommunale regulativer altid skal overholdes også hvis disse er eller senere bliver skrappere end vilkårene i denne tilladelse. Det er til enhver tid ejers ansvar, at gøre sig bekendt med og følge gældende lovgivning. Høring Ifølge forvaltningslovens 19 har sagens parter ret til at blive gjort bekendt med projektet samt grundlaget for vurderingen af dette, inden kommunen træffer afgørelse i sagen. I henhold til husdyrlovens 55 skal offentligheden informeres og inddrages, når der træffes afgørelse. Forud for denne tilladelse har Rebild Kommune foretaget en parts/nabohøring til Astrupvej 1, 9575 Terndrup. Tilladelsen har været sendt i parts/nabohøring fra den xx-xx 2013 til den xx-xx Der er i forbindelse med nabohøringen - indkommet bemærkninger - fra naboer.

9 Offentliggørelse Afgørelsen er gyldig fra fredag den xx-xx 2013, hvor den offentliggøres på kommunens hjemmeside, Klage m.v.: Denne afgørelse kan inden 4 uger fra den er offentliggjort påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. husdyrlovens 76. En eventuel klage skal indgives skriftligt til Rebild Kommune på adressen Rebild Kommune, Hobrovej 88, 9530 Støvring eller pr. Efter klagefristens udløb sender kommunen eventuelle klager videre til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af den pågældende afgørelse, samt det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Evt. klage skal være Rebild Kommune i hænde senest den xx. xx Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet udsender en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Rebild Kommune. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, Civil retssag: Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er bekendtgjort. Udnyttelse af tilladelsen Tilladelsen kan godt udnyttes selvom der klages over den, med mindre Natur og Miljøklagenævnet bestemmer andet, og under forudsætning af at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Det skal bemærkes, at Natur og Miljøklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en tilladelse. Udnyttes en tilladelse, der er klaget over, sker det for egen regning og risiko. Udskiftning af udbringningsarealer og modtager af gødning Udskiftning af udbringningsarealer og modtager af gødning (Farmer Gødning, Torupvej 56, 9620 Aalestrup) skal anmeldelse til Rebild Kommune og må ikke effektueres før Rebild Kommune har meddelt tilladelse hertil. Oplysninger i øvrigt I forbindelse med etableringen af de 2 stk. nye hønsehuse, skal der ansøges om byggetilladelse hos Center Plan, byg og Vej, Rebild Kommune. Har du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center Natur og Miljø på tlf. nr Med venlig hilsen Svend Appel Miljømedarbejder

10 Bilag: 1. Bygningsoversigt 2. Oversigt udbringningsarealer 3. Kort over udbringnings- og ikke udbringningsarealer 4. Naturvurdering 4a. Kort med beregningspunkter, natur og udbringningsarealer Kopi sendt til: Dansk Ornitologisk lokalforening via Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1640 København V- via Danmarks Naturfredningsforening, via Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Rebild via Danmarks Sportsfiskerforbund via Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N via Danmarks Fiskeriforening, - via Ferskvandsfiskeriforeningen - via Forbrugerrådet, via Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, via Sundhedsstyrelsen, embedslægeinstitutionen Nord, Vesterbro 81 B, 9100 Aalborg. Konsulent Jens Chr. Steffensen, NFplus via Kay Jacobsen, Bygningsafdelingen Rebild Kommune via

11 Bilag 1. Bygningsskitse Center Natur og Miljø

12 Bilag 2. Oversigt over udbringningsarealer

13 Bilag 3. Udbringnings- og ikke udbringningsareal

14 Bilag 4: Naturvurdering Påvirkning af natur Tilladelsen forudsætter at projektet foruden husdyrloven er i overensstemmelse med kommuneplanmål for natur og landskab, naturbeskyttelsesloven samt EU-habitatdirektivet. Såvel aktuel som ændret drift, der anerkendes med tilladelsen, påvirker områdets naturtyper. Påvirkningerne stammer dels fra stald og lager og dels fra drift af markarealerne. Påvirkningerne fra stald og lager består fortrinsvist i ammoniakfordampning, der resulterer i kvælstofdeposition på nærliggende naturarealer. Påvirkningerne fra drift af markarealerne kan bestå i intensiveret drift af arealerne (opdyrkning, hyppigere omlægning, forøget gødskning) eller randpåvirkninger af tilstødende naturarealer (afstrømning eller fordampning af husdyrgødning). Konsekvenserne af påvirkningerne er vurderet i forhold til nedenfor nævnte planlægning og bestemmelser for natur- og landskabsbeskyttelse. Påvirkning fra stald og lager Husdyrbruget ligger i åbent og landbrugsdomineret landskab. Komuneplan , udpegninger og retningslinjer Ejendommens bygninger er beliggende i potentielt naturområde Potentielle naturområder I de potentielle naturområder gælder retningslinje 7.1.2: Hensynet til naturinteresser skal varetages i balance med de øvrige interesser i det åbne land. I disse områder må planlægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden ikke forringe muligheden for at opfylde mål for naturkvaliteten for områdets naturtyper, fastlagt med målsætningssystemet omtalt i afsnit om beskyttede naturarealer Særligt værdifulde landskaber I de særligt værdifulde landskaber gælder retningslinje 5.1.1: De særligt værdifulde landskaber skal så vidt muligt friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Større byggeri samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. Øvrigt byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. Husdyrbrugets nyanlæg vurderes ikke at være i strid med hverken ovenstående eller andre relevante retningslinjer i Kommuneplan Naturbeskyttelsesloven og museumsloven De oplyste ændringer af husdyrbruget kræver ikke dispensation fra museumslovens bestemmelser om fredede fortidsminder og beskyttede diger eller naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer eller fredningsbestemmelser. I det følgende vurderes hvorledes ammoniakemission fra husdyrbrugets stalde og gødningslagre vil kunne påvirke potentielt kvælstoffølsomme naturarealer omkring bruget.

15 Ammoniakemissionen fra stalde og gødningslagre er beregnet til at stige fra 0 kg N/år til 666,66 kg N/år. De nærmeste naturarealer i forhold til ejendommen udgøres af 3 registrerede arealer, se punkt 1 og 2 på kortbilag 4a. Nærmeste potentielle ammoniakfølsomme skovareal ligger over XX m fra ejendommen og vurderes på baggrund af afstanden ikke at blive påvirket væsentligt. Nærmeste naturareal, der samtidig ligger indenfor Natura 2000 område, ligger XX km fra ejendommen og det vurderes ikke at der vil kunne beregnes en påvirkning fra husdyrbruget (se herom i senere afsnit om habitatdirektivet). På kommunens opfordring har ansøger via systemet foretaget beregninger i nedenstående tabel. Punkt Naturtype Merdeposition (kg N/ha/år) Totaldeposition (kg N/ha/år) 1 3 mose 0,6 0,6 2 3 overdrev 1,5 1,5 Baggrundsbelastningen i området er ca. 15,7-17,4 kg N/ha/år. Punkt 1 Arealet er registreret som beskyttet mose. Ved besigtigelsen den 21. august 2013 kunne det konstateres at mosen var domineret af pilekrat og tagrørssump. Ifølge de harmoniserede tålegrænser udgivet af naturstyrelsen 1 ligger tålegrænseintervallet for moser i intervallet kg N/ha/år og belastningen af arealet ligger således i den nedre halvdel af tålegrænseintervallet. Da det ikke skønnes at arealet hører til de allermest kvælstoffølsomme moser og ikke rummer helt særlige naturkvaliteter, vurderes det ikke at merdepositionen på 0,6 kg og totaldepositionen på 0,6 kg N/ha/år vil påvirke arealet væsentligt. Punkt 2 Arealet er registreret som beskyttet overdrev. Ifølge de harmoniserede tålegrænser udgivet af naturstyrelsen 1 ligger tålegrænseintervallet foroverdrev i intervallet kg N/ha/år og belastningen af arealet ligger således i den øvre halvdel af tålegrænseintervallet med en baggrundsbelastning på 17,4 kg N/ha år. Det kan således ikke udelukkes at arealets tålegrænse er overskredet, men omvendt vurderes merbelastningen på 1,5 kg ikke at medføre en tilstandsændring i strid med naturbeskyttelseslovens 3. Dermed vurderes merdepositionen på 1,5 kg og totaldepositionen på 1,5 kg N/ha/år ikke at påvirke arealet væsentligt. Arealet blev ligeledes besigtiget den 21. august Følgende plantearter blev observeret: Lancet Vejbred,Vild Kørvel, Grå Bynke, Blåhat, Kruset Skræppe, Ager Tidsel, Alm. Kvik, Stor Nælde, Ager Padderok og Gul Snerre. Der er således tale om et overdrev med moderat naturkvalitet. På baggrund af afstand og retning skønnes det ikke relevant at beregne og vurdere på husdyrbrugets påvirkninger af yderligere naturarealer.

16 Projektet opfylder husdyrlovens krav vedrørende ammoniaktab og er ikke i strid med naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Det vurderes herved, at husdyrbruget i realistisk og hensigtsmæssigt omfang bidrager til mål om reduktion af ammoniakbelastning af områdets naturarealer. Natura 2000-områder og bilag IV-arter: Med baggrund i EU-habitatdirektivet er der i Danmark udpeget NATURA 2000-områder (internationale naturbeskyttelsesområder) til beskyttelse af en række naturtyper og arter. NATURA-2000-områderne omfatter EU-habitatområder, EU-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. De tre kategorier er ofte sammenfaldende. I forbindelse med tilladelser og godkendelser af husdyrbrug skal kommunen dels foretage vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt og dels foretage vurdering af om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge de særligt beskyttede bilag IV arters yngle- eller rasteområder. Nærmere oplysninger om habitatdirektivet, NATURA 2000-områder og bilag IV-arter kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside Med henvisning til placering af brugets driftsbygninger i forhold til Natura 2000 områder kan det umiddelbart godtgøres, at husdyrbruget ikke væsentligt påvirker naturtyper og arter i NATURA 2000-områder. En række dyr omfattet af naturbeskyttelseslovens 29a og habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området omkring udbringningsarealerne. Ifølge oplysninger i Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV (DMU Faglig rapport nr. 635, 2007) kan der i Rebild Kommune være forekomst af flere arter af flagermus samt odder, markfirben, løgfrø, spidssnudet frø og stor vandsalamander. Rebild Kommune er ikke bekendt med konkrete yngleforekomster i området. Mest sandsynlig forekomst ved bygningerne er arter af flagermus, som kan blive påvirket af evt. nedrivninger eller træfældninger. Eventuelle levesteder i nærheden af bygningerne antages i øvrigt at være sammenfaldende med de vurderede naturarealer i forrige afsnit og det vurderes ikke at kvælstofdeposition fra husdyrbrugets anlæg vil skade eller ødelægge eventuelle yngle- eller rasteområder.

17 Påvirkning af natur Påvirkning fra arealer De fleste udbringningsarealer ligger omkring ejendommene (kortbilag 1). Naturbeskyttelsesloven Den oplyste anvendelse af arealerne forudsætter ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer eller fredningsbestemmelser. I det følgende vurderes påvirkninger fra drift af arealerne i forhold til naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttet natur. Med naturbeskyttelseslovens 3 er beskyttede naturtyper sikret mod tilstandsændringer i form af intensiveret drift, væsentligst opdyrkning, hyppigere omlægning, dræning samt forøget gødskning. Ingen af udbringningsarealer rummer 3 beskyttet naturtyper. Flere steder grænser udbringningsarealer op til 3-beskyttede naturtyper. På baggrund af terrænforholdene i området vurderes husdyrbruget ikke at rumme udbringningsarealer med særlig risiko for overfladeafstrømning af udbragt gødning eller erosionsmaterialer. Samlet vurderes det ikke at fortsat almindelig landbrugsdrift medfører tilstandsændring af de pågældende beskyttede naturarealer. NATURA 2000-områder og bilag IV-arter Husdyrbrugets drift omfatter ikke arealanvendelse inden for NATURA 2000-områder. Brugets potentielle påvirkninger af naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for nærmestliggende NATURA 2000-områder, er derfor luftbåren kvælstofbelastning fra udbringning af husdyrgødning samt udvaskning eller overfladeafstrømning af gødningsstoffer til vandløb og marine områder nedstrøms i NATURA 2000-områder. Sidstnævnte er behandlet i afsnit om overfladevand. Med henvisning til placering af brugets udbringningsarealer i forhold til Natura 2000 områder kan det umiddelbart godtgøres, at arealerne ikke væsentligt påvirker naturtyper og arter i NATURA 2000-områder. Projektet vurderes herefter ikke at modvirke mål om gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for NATURA 2000-områder. En række dyr omfattet af naturbeskyttelseslovens 29a og habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området omkring udbringningsarealerne. Ifølge oplysninger i Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV (DMU Faglig rapport nr. 635, 2007) kan der i Rebild Kommune være forekomst af flere arter af flagermus samt odder, markfirben, løgfrø, spidssnudet frø og stor vandsalamander. Rebild Kommune er ikke bekendt med konkrete yngleforekomster af nogen af de nævnte arter på husdyrbrugets arealer. Forskriftsmæssig drift af markarealerne vurderes ikke at være til skade for eventuelle forekomster af flagermus eller odderforekomst langs vandløb i området.

18 Markerne vurderes ikke umiddelbart at rumme egnede levesteder for stor vandsalamander, markfirben, løgfrø eller spidssnudet frø. Sammenfatning Tilladelsen gives på en række generelle vilkår, der bl.a. sigter mod beskyttelse af natur mod uønskede påvirkninger. Efter vurdering af projektoplysningerne og områdets natur- og landskabsforhold finder Rebild Kommune, at godkendelsen sikrer naturbeskyttelsesinteresserne i området. Der stilles derfor ikke supplerende vilkår til naturbeskyttelse. Det vurderes, at projektet er i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplan for beskyttelse af natur og landskab. Specifikt vurderes projektet ikke at ville forringe tilstand af beskyttede naturtyper eller modvirke mål om gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for NATURA 2000-områder eller forringe levevilkår for bilag IV-arter.

19 Bilag 4a. Kort med beregningspunkter, natur og udbringningsarealer

Center Natur og Miljø 10 TILLADELSE. Til husdyrbruget med kødkvæg og opdræt Trængstrupvej 71, 9541 Suldrup. Tilladelses dato: XX

Center Natur og Miljø 10 TILLADELSE. Til husdyrbruget med kødkvæg og opdræt Trængstrupvej 71, 9541 Suldrup. Tilladelses dato: XX 10 TILLADELSE Til husdyrbruget med kødkvæg og opdræt Trængstrupvej 71, 9541 Suldrup Tilladelses dato: XX Sagsnr. 09.17.16-P19-10-13 1 10 miljøtilladelse til etablering af kødkvæg med opdræt på ejendommen

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Lille Østrupvej 14, Østrup, 9530 Støvring 16 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse DATO 2014 Journal nr. 09.17.22-P19-6750-12

Læs mere

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager

Tillæg til 11 miljøgodkendelse på Haverslevvej 138, Kragelund, 9610 Nørager Center Natur og Miljø POUL ERIK DALUM Haverslevvej 138 Kragelund 9610 Nørager E-mail: ped@haverslevnet.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.17-P19-3-13

Læs mere

10 TILLADELSE Udvidelse af hestehold Storhøjvej Støvring

10 TILLADELSE Udvidelse af hestehold Storhøjvej Støvring 10 TILLADELSE Udvidelse af hestehold Storhøjvej 3 9530 Støvring Tilladelses dato: 8.11.2013 Sags.nr.: 09.17.00-K08-2121-12 10 miljøtilladelse til udvidelse hestehold på ejendommen Storhøjvej 3, 9530 Støvring

Læs mere

Center Natur og Miljø

Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø Landmand Lars Lomholt Præstevej 11, Årestrup 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.44-P19-15-14 Ref.: Lone

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

10 TILLADELSE Til husdyrbruget på Elbjergvej 49, Kgs Tisted, 9610 Nørager

10 TILLADELSE Til husdyrbruget på Elbjergvej 49, Kgs Tisted, 9610 Nørager 10 TILLADELSE Til husdyrbruget på Elbjergvej 49, Kgs Tisted, 9610 Nørager Tilladelses dato: xx-xx-2014 Sagsnr. 09.17.16-P19-7-13 10 miljøtilladelse til ændring af husdyrhold til isolationsstald af opdræt

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Udkast Miljøgodkendelse af arealer til

Udkast Miljøgodkendelse af arealer til Udkast Miljøgodkendelse af arealer til HP Agro ApS, Hobrovej 187, 9520 Skørping 16 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse DATO 2014 Journal nr.

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2.

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2. Natur og Miljø Jens Peter Jensen Gammel Vodstrupvej 11 Vodstrup 7900 Nykøbing M Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 773-2016-13262 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse om udvidelse

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde 1 of 9 Solvang I/S 17-12-2014 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 14/38064 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 31. oktober

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Center Natur og Miljø

Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø MARIENHOLM & LYNDERUPGÅRD APS Jyllandsgade 1 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.44-P19-16-14 Ref.: Lone Borup

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Arealer og oplysninger om arealerne omfattet af dette tillæg fremgår af bilag 1 og bilag 2. GÅRDEJER BJARNE NIELSEN Blenstrupvej 15 8983 Gjerlev J Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 22-2-2016 / 09.17.22-P19-4-15

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Solvang I/S 14-03-2016 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 16/3050 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 11. januar 2016 modtaget

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealer til

Miljøgodkendelse af arealer til af arealer til Døstrupvej 191, 9610 Nørager 16 Lbk nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for offentliggørelse 25. september 2015 Journal nr. 09.17.22-P19-3-15 Rebild Kommune

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013 Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev Den 11. marts 2013 Sejstrupvej 13 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 28. januar 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej 8 5610 Assens 30-06-2016 Sags id: 16/10644 Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning Mygindgård, Mygindvej 8, 5610 Assens (luftfoto 2016) Kontaktperson:

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 TILLADELSE Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 Indholdsfortegnelse: Tilladelse til etablering af husdyrbruget på ejendommen... 3 Vilkår... 3 Projektbeskrivelse...

Læs mere

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Lars Andersen Gårdvej 4 4871 Horbelev CVR.nr. 75380356 05-08-2015 UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING ER IKKE GODKENDEL- SESPLIGTIG Guldborgsund Kommune har den 28. juni 2015 modtaget anmeldelse om udbringning

Læs mere

Center Natur og Miljø

Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø Søren Buus Niss Hjortholmvej 21, Brunholm 9541 Suldrup Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.42-P19-5-14 Ref.: Regitze Steenfeldt

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus Kommune har den 3. maj 2013 modtaget anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens

Læs mere

27 afgørelse om ikke godkendelsespligt til opstilling af ny kornsilo på ejendommen Volstrupvej 76, Molbjerg, 9240 Nibe

27 afgørelse om ikke godkendelsespligt til opstilling af ny kornsilo på ejendommen Volstrupvej 76, Molbjerg, 9240 Nibe Center Natur og Miljø LANDBRUG - V/EJNER LYNGBY Volstrupvej 72, Moldbjerg 9240 Nibe Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-2-15 Ref.: Sanne

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

Thomas Birk Olsen Søllerupvej Herfølge

Thomas Birk Olsen Søllerupvej Herfølge Returadresse: Køge Kommune, Natur og Miljø Torvet 1, 4600 Køge Thomas Birk Olsen Søllerupvej 21 4681 Herfølge Sendt til mail: vibegaarden@youmail.dk Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer

Læs mere

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013 Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive mosegaarden7800@gmail.com Den 20. september 2013 Hvidemosevej 2 7800 Skive - Afgørelse - Anmeldeordning - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015 Erik Bligaard Viborgvej 309 7840 Højslev bligaard24@hotmail.com Den 14. april 2015 Viborgvej 314 7840 Højslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. marts 2015 modtaget

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Anne-Marie Krogsgård Vejlebæksvej 10 5300 Kerteminde Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail:

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4... Page 1 of 1 From: Karen Damgaard Hansen Sent: 04-08-2015 13:41:19 To: 'senord@sst.dk'; 'dn@dn.dk'; 'dnaarhus-sager@dn.dk'; 'post@sportsfiskerforbundet.dk'; 'lbt@sportsfiskerforbundet.dk'; 'ta@sportsfiskerforbundet.dk';

Læs mere

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 31 på ejendommen Hobrovej 4, 9500 Hobro

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 31 på ejendommen Hobrovej 4, 9500 Hobro Per F. Andersen Hobrovej 4 9510 Arden Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-1-14 Ref.: Anna

Læs mere

Center Natur og Miljø

Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø Frank Bundgaard Bjørn Ørnbjergvej 2, Stenild 9500 Hobro Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.38-P19-1-15 Ref.: Svend Appel

Læs mere

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46 Erling Gert Nielsen 25-11-2016 Lemmervej 12 Sagsnummer.: 16/36725 8544 Mørke Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Trine Jensen Tlf.: 87 53 54 10 Syddjurs Kommune har den 29.9.2016 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,3

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,3 Teknik og Miljø Gert Overgaard Christensen Staghøjvej 44 Frøslev 7900 Nykøbing M Dato: 06-10-2016 Sagsnr.: 773-2016-21641 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse af

Læs mere

Afgørelse efter 31 - skift i dyretype, Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby

Afgørelse efter 31 - skift i dyretype, Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby Peder Nygård Hansen Dorthealundsvej 3 5683 Haarby 17-08-2016 Sags id: 16/13838 Afgørelse efter 31 - skift i dyretype, Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby Ejendommen Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Center Natur og Miljø

Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø BIRTE MUNK HOLLER Abildgårdsvej 36, Byrsted 9240 Nibe Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.44-P19-7-15 Ref.: Lone Borup

Læs mere

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune

AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2015 J.nr.: NMK-133-00154 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om 16-godkendelse af bedrift på Avnøvej 15 i Vordingborg

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning, Lindhovedvej 5

Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning, Lindhovedvej 5 Thomas Olling Rasmussen Lindhovedvej 17 5631 Ebberup 20-09-2016 Sags id: 16/17437 Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning, Lindhovedvej 5 Lindhovedvej 5, 5631 Ebberup (Luftfoto 2016)

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Lindbækvej 16, 8763 Rask Mølle Torben Ulrich Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L01-000013

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper BYG OG MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Bådsdal 1 Fannerup Mark 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015 Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Per@siggaard.fr Den 11. marts 2015 Siggårdvej 37 A - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. februar 2015 modtaget anmeldelse

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted

46-udtalelse Mølgårdvej 18, 7200 Grindsted Billund Kommune, Teknik og Miljø Att. Rikke Sennels Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 46-udtalelse Mølgårdvej 18,

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Tilladelse gives hermed som et tillæg til ejendommens 10 tilladelse af 3. april 2008.

Tilladelse gives hermed som et tillæg til ejendommens 10 tilladelse af 3. april 2008. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7 9610 Nørager Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.16-P19-3-13 Ref.:

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere