Samlede indsigelser til forslag til lokalplan L01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01"

Transkript

1 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger fra følgende: 1. Finn Ladegaard Udviklingsråd Helle Vest (modtaget ) 2. Lars Bo Udviklingsrådet for Helle Øst (modtaget ) 3. Claus Vestland Jeppesen En gruppe borgere i Vrenderup (modtaget ) 4. Torsten Oster Schmidt Naturstyrelsen (modtaget )

2 Varde kommune Plan og Teknik Bytoften2 Næsbjerg 7.februar 2015 Høring vedr. Lokalplan L01, Helle Hallen Udviklingsrådet Helle Vest har følgende holdning til projektet: Det er af alt afgørende betydning for Helle Hallens fremtids sikring, at Helle Hallen udvikler sig og tænker nyt. Det er positivt, at man ved Helle Hallen har planner og politisk velvilje til at godkende en lokalplan, som giver muligheder for opførelse af bygninger til overnatning og kontorerhverv. Udviklingsrådet bifalder dette tiltag og ønsker at medvirke til at projektet bliver en succes, til gavn for alle borger i vores lokalområde.. Venlig hilsen Formand Udviklingsråd HelleVest Finn Ladegaard Hovedgaden 7, Næsbjerg Tlf Mail.:

3 Starup, Til Teamplan og Byudvikling Varde Kommune Bytoften 2 Høringssvar til: Lokalplan L01, Varde Kommune Tillæg 13 til Kommuneplan 2013, Varde Kommune Erhvervscenter Helle Planerne om opførelse af et Erhvervs Center Helle i Vrenderup har været drøftet på møde i Udviklingsrådet for Helle Øst 28. januar Udviklingsrådet for Helle Øst ser med tilfredshed, at der med opførelsen af et erhvervscenter i forbindelse med Helle Hallen kan tilføres ny erhvervsudvikling til området, og vi tror, at der vil opstå en synergieffekt ved naboskabet. Kreative virksomheder og gode motionsfaciliteter kan bestyrke hinanden. Samtidig vil hotel- /moteldelen i det planlagte center give nye muligheder ikke blot for besøgende erhvervsforbindelser, men også for sportsudøvere til arrangementer i Helle Hallen. Ud fra debatten i udviklingsrådet og med bl.a. referater af borgerhenvendelser som baggrund indgiver vi følgende høringssvar: Udviklingsrådet bifalder projektet og ønsker at medvirke til, at det bliver en succes til gavn for alle borgere i vores lokalområde. Udviklingsrådet ønsker igennem vores netværk at støtte op om gennemførelsen af projektet. Ved projektets gennemførelse ønsker udviklingsrådet dog, at der ved dets endelige arkitektoniske udformning og placering tages videst muligt hensyn til naboer og omgivende natur. Vi er opmærksomme på, at der er nogen bekymring blandt naboer til det kommende center, hvad angår placeringen og den arkitektoniske udformning af den nye bygning. Det er vort håb, at dette

4 problem kan løses ved tilpasninger af arkitekturen og en anden placering af denne nye fløj i forhold til den eksisterende Helle Hallen, så den tætte forbindelse mellem de to institutioner alligevel bevares som projekteret uden, at det nye byggeri kommer til at dominere på negativ vis i Vrenderup. Valget af beliggenhed har gjort, at naboer vil føle sig generet af at få et stort og dominerende hotel- og kontorkompleks som nærmeste nabo. Vi ser, at der er meget plads rundt om Helle Hallen til en alternativ placering. Vi ønsker, at landsbyen Vrenderup kan beholde Byparken som et uspoleret grønt, rekreativt område. De grønne områder og den landelige idyl er en del af Vrenderups varemærke og selvforståelse, som bør bibeholdes. Byggestilen i Vrenderup er hovedsagelig med røde mursten og sadeltage. Vi ønsker, at det nye byggeri søges tilpasset denne stil. De fremviste projekttegninger med anvendelse af beton og fladt tag vil fremstå som et fremmedelement i Vrenderup og er ikke ønsket lokalt. Udviklingsrådet ønsker projektet al mulig succes og ser frem til, at man vil tage ovenstående hensyn. På vegne af Udviklingsrådet for Helle Øst Venlig hilsen Lars Bo, næstformand

5 Til Teamplan og Byudvikling Varde Kommune Bytoften 2 Høringssvar til: Lokalplan L01, Varde Kommune Tillæg 13 til Kommuneplan 2013, Varde Kommune Som supplement til høringssvaret fra Udviklingsrådet for Helle Øst ønsker vi at afgive følgende høringssvar fra en gruppe borgere i Vrenderup: Det er positivt, at man ved Helle Hallen har planer og politisk vilje til at godkende en lokalplan, som giver muligheder ved Helle Hallen for opførelse af bygninger til overnatning og kontorerhverv. Vi bifalder dette tiltag og ønsker at medvirke til, at projektet bliver en succes til gavn for alle borger i vores lokalområde. Vi står gerne til rådighed for et samarbejde omkring at realisere planerne om opførelsen af kontorerhverv og overnatningsmuligheder ved Helle Hallen. Ved projektets gennemførelse ønsker vi, at der tages hensyn til de eksisterende naboer, omgivelser og byggestil: Vi ønsker delområde 1 udvidet mod syd (se vedhæftet kort) som den bedste placering for en stor bygning i op til 2 etager med f.eks. kontorerhverv og overnatning. Ved denne placering kan Helle Hallen samlet set fremstå som en harmonisk 3-længet bygning. Der opnås også et bedre og større friluftsområde ved bygningen samt adgang til eksisterende asfalteret parkeringsplads. Der findes i forvejen her et markant læghegn, som efter vores opfattelse gerne må fjernes en del af i nødvendigt omfang. Placering her af en toetagers bygning vil ikke generer naboer. Hvis bygningen som først foreslået - placeres i den nordlige side af delområde 1 ved Vrenderup by, vil naboer kunne føle sig generet af at få et stort bygningskompleks som nærmeste nabo. Vi ønsker, at landsbyen Vrenderup kan beholde Byparken og tilhørende markante grønne struktur i det nordvestlige hjørne af delområde 1 og 2 som et samlet grønt og rekreativt område. De grønne områder og den landelige idyl er en del af Vrenderups varemærke og selvforståelse. Byggestilen i Vrenderup er hovedsagelig med røde mursten og sadeltage. Vi ønsker, at det nye byggeri tilpasses denne stil. Vi ønsker i øvrigt Initiativtagerne, Varde Byråd og Udvalget for Plan og Teknik held og lykke med projektet. Med venlig hilsen På vegne af beboer i Vrenderup Claus Vestland Jeppesen Hellevej 50 Vrenderup 6818 Årre tlf

6 Udvidelse af Delområde 1 Forslag til udvidelse af Delområde 1 Placering af ny bygning til kontorerhverv i op til 2 etager. Ønske om at beholde Byparken og markant grøn struktur

7 Varde Kommune Team Plan Bytoften 2 Sendt elektronisk til: Tværgående Planlægning J.nr. NST J.nr. NST Ref. tosch Den 10. februar 2015 Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr L01, Helle Hallen Varde Kommune har sendt forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr L01 i offentlig høring i perioden fra den 17. december 2014 til den 11. februar Naturstyrelsen fremsætter hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og stk. 3, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan nr L01 1. Styrelsen har på baggrund af det fremsendte ikke mulighed for at vurdere, om planforslagene er i strid med de overordnede statslige interesser i forhold til drikkevandsinteresser. Planforslagene er beliggende i landzone og ønskes fastholdt i landzone. Indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og stk. 3, har den virkning, at planforslagene først kan vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, jf. planlovens 28, stk. 1, og Naturstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen. Begrundelse for indsigelsen Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 udvider en eksisterende kommuneplanramme med op til 0,5 ha. Forslag til lokalplan nr L01 muliggør byudvikling ind i et hidtil ubebygget areal svarende til ca. 4 ha til etablering af bl.a. bygninger, hytter og parkering. Planområdet er beliggende i et NitratFølsomt Indvindingsområde (NFI). I oversigten over de statslige interesser til kommuneplanlægningen, jf. afsnit 3.2, fremgår det, at det er et statsligt mål at beskytte grundvandsressourcerne, således at den danske drikkevandsforsyning kan baseres på uforurenet grundvand. Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande, herunder NFI, til almene vandværker anses derfor for at være 1 Det fremgår af planloven, at miljøministeren har pligt til at fremsætte indsigelse efter planlovens 29, stk. 1, hvis planforslaget ikke er i overensstemmelse med de overordnede interesser, se Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013, udsendt af Miljøministeriet Miljøministeriet kan efter planlovens 29, stk. 3, fremsætte indsigelse mod forslag til lokalplaner ud fra de særlige hensyn, ministeriet varetager. Indsigelsen har hjemmel i 29, stk. 1 og stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 af lov om planlægning. Beføjelsen er henlagt til Naturstyrelsen, jf. 18, stk. 1, nr.7, i bekendtgørelse nr. 973 af 29. august 2014 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen gør opmærksom på, at styrelsen ikke har foretaget legalitetskontrol af planforslagene ud over de forhold, der vedrører de overordnede statslige interesser. Naturstyrelsen har således alene vurderet de skønsmæssige og retlige mangler i forhold til de statslige interesser. Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

8 planlægningsområder, hvor der skal redegøres særligt af hensyn til beskyttelsen af grundvand. Hovedreglen er, at OSD og indvindingsoplande, herunder NFI, så vidt muligt skal friholdes for byudvikling og anden ændret arealanvendelse. Naturstyrelsen har suppleret den statslige udmelding med en særlig statslig udmelding om byudvikling og anden ændret arealanvendelse inden for OSD, herunder NFI, som beskriver den trinmodel, som kommunerne skal anvende for deres redegørelse i de tilfælde, hvor der sker byudvikling og anden ændret anvendelse i en sådan udstrækning, at der kræves kommuneplanlægning. Udmelding kan læses på: Kommunen har i forbindelse med planforslagene redegjort for forholdet til grundvandsinteresserne for det konkrete område. Naturstyrelsen vurderer imidlertid, at kommunens redegørelse ikke opfylder kravene i den statslige udmelding om trinmodellen, da redegørelsen ikke omfatter hele kommunen, herunder mulige alternative placeringer uden for områder med grundvandsinteresser, men alene forholder sig til grundvandsforholdene inden for arealet omfattet af planforslagene. Ifølge den statslige udmelding er det et krav, at trinmodellen første gang skal udarbejdes for hele kommunen, således at alternative placeringsmuligheder uden for OSD og indvindingsoplande, herunder NFI, inden for hele kommunen vurderes. Styrelsen har ikke modtaget en sådan for Varde Kommune. Bemærkning Forslag til lokalplan nr L01 inddeler planområdet i 4 delområder. I delområde 1 muliggør lokalplanforslaget bl.a. en anvendelse til overnatning i form af vandrerhjem. I delområde 2 muliggør lokalplanforslaget bl.a. en anvendelse til overnatning i form af hytter. Det skal bemærkes, at vandrerhjem ikke er omfattet af sommerhuslovens kapitel 1 om erhvervsmæssig udlejning, jf. lovbekendtgørelse nr. 949 af 3. juli Det fremgår imidlertid ikke, hvorvidt anvendelsen til overnatning i form af hytter i delområde 2 skal ses som en del af vandrerhjemmet, hvorved Naturstyrelsen ikke har mulighed for at vurdere, hvorvidt anvendelsen i delområde 2 evt. måtte være omfattet af sommerhuslovens kapitel 1 om erhvervsmæssig udlejning. For administration af sommerhusloven, jf. Naturstyrelsen indgår gerne i dialog med kommunen om planforslagene, for at drøfte mulighederne for en ophævelse af indsigelsen Med venlig hilsen Christina Berlin Hovmand Kontorchef 2

Samlet oversigt over høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforslag 2013-2025

Samlet oversigt over høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforslag 2013-2025 Samlet oversigt over høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforslag 2013-2025 Holbæk Kommune har modtaget 167 høringsbidrag til Holbæk Kommuneplanforsalg 2013-25, herunder to indsigelser fra henholdsvis Naturstyrelsen

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Elstedvej 17-45 af 1986

Grundejerforeningen Lille Elstedvej 17-45 af 1986 Grundejerforeningen Lille Elstedvej 17-45 af 1986 Lystrup den 15. august 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kommunalplanafdelingen Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Sendt til mail: planlaegningogbyggeri@aarhus.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel

Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel Indholdsfortegnelse 298. Vegger Biogasanlæg 3 299. Tilgængelighedspolitik 4 300. Affaldsplaner 2009-2012 5 301. Lendrup

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020. H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med

Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020. H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med i8zr4wv - scanning - 02-09-2013-10:04-5EF6ARCODE: QUI 72 * X H0rsholm Kirke Menlghedsradet Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020 H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende

Læs mere

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Randers Kommunes Kommuneplan 2013: YARA

Læs mere

Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg

Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Udbygning af Panum Komplekset Del 1. Kommuneplantillæg Del 1. Kommuneplantillæg inkl. resume af miljørapport Offentliggjort som forslag 27. juli 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune den 10. februar

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplan 2013-2025 HOVEDSTRUKTUR med bilag: A Detailhandelsstruktur B 100 kulturmiljøer C Landsbyafgrænsninger D Prioterede områder offentlig bekendtgørelse af næstved kommuneplan 2013-25 Næstved Byråd

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 05.07.2007 863970 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Lokalplan

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 18. marts 2008 NKN-261-00053 og NKN-33-01817 trmas Afgørelse

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Afgørelse i sagen om Fredensborg-Humlebæk Kommunes vedtagelse af Lokalplan H33 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 1997

Afgørelse i sagen om Fredensborg-Humlebæk Kommunes vedtagelse af Lokalplan H33 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 1997 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2004 J.nr.: 03-33/200-0067 JP Afgørelse i sagen

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 10. juni 2014 Mødested: Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16 Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00

Læs mere

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere