Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dampskibsselskabet NORDEN A/S"

Transkript

1 CVR-nr DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 År 2011, den 11. april kl , afholdtes ordinær generalforsamling i i Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg, med følgende: DAGSORDEN: A. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. B. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. C. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud. Bestyrelsen foreslår følgende resultatfordeling: DKK 8 i udbytte pr. aktie a DKK 1,00, i alt tdkk tusd * Overført, reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overførsel til overført resultat tusd tusd D. Valg af medlemmer til bestyrelsen. tusd *ved en foreløbigt anslået DKK/USD-kurs på 561,33. Efter tur afgår Karsten Knudsen og Erling Højsgaard. Bestyrelsen foreslår genvalg. E. Valg af en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

2 Side 2 af 29 F. Forslag fra bestyrelsen om: 1) Nedsættelse af aktiekapital og vedtægtsændring som følge af kapitalnedsættelsen. Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt DKK ved annullation af egne aktier. De egne aktier, der foreslås annulleret, har Selskabet erhvervet dels gennem aktietilbagekøbsprogrammet iværksat den 25. januar 2011, jf. meddelelse 3/2011, og dels i henhold til bemyndigelser givet til bestyrelsen på Selskabets ordinære generalforsamlinger. Selskabets samlede købspris for de egne aktier, som foreslås annulleret, er beregnet efter gennemsnitsmetoden og udgør pr. 7. marts 2011 DKK svarende til en gennemsnitlig kurs på DKK 284,43 pr. aktie a DKK 1. Det samlede nedsættelsesbeløb på DKK er således anvendt til udbetaling til aktionærerne. Inden kapitalnedsættelsen gennemføres, vil Selskabets kreditorer via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system blive opfordret til at anmelde deres krav inden for den af selskabsloven fastsatte frist. Kapitalnedsættelsen vil blive endeligt gennemført efter udløbet af fristen for anmeldelse af krav, forudsat at bestyrelsen finder det forsvarligt. Ved gennemførelse af kapitalnedsættelsen ændres vedtægternes 4.1 til følgende: "Selskabets aktiekapital er DKK , fordelt i aktier a DKK 1,00. 2) Andre vedtægtsændringer: a) Mulighed for elektronisk kommunikation. Følgende ordlyd foreslås i en ny 10A: 10a.1 Bestyrelsen kan vælge, at al kommunikation fra Selskabet til aktionærerne alene sker elektronisk.

3 Side 3 af 29 10a.2 Indkaldelse til generalforsamling med fuldstændige forslag, dagsorden, årsrapport, delårsrapport, kvartalsrapport, selskabsmeddelelser, generalforsamlingsprotokollater, tilmeldingsblanket, fuldmagts- og stemmeblanketter, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra Selskabet til aktionærerne kan således af Selskabet fremsendes til aktionærerne via . De nævnte dokumenter, bortset fra adgangskort, offentliggøres tillige på Selskabets hjemmeside (www.dsnorden.com). 10a.3 Generelle meddelelser vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside (), medmindre andet følger af Selskabsloven. Selskabet kan dog til enhver tid kommunikere med aktionærerne med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation. 10a.4 Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. skal sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at Selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. 10a.5 Al kommunikation fra aktionærerne til Selskabet kan ske elektronisk ved e- mail til adressen 10a.6 Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med Selskabets anvendelse af elektronisk kommunikation offentliggøres på Selskabets hjemmeside. b) Metode for indkaldelse af generalforsamling. Følgende ordlyd foreslås i 6.6: Indkaldelse sker i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system og ved offentliggørelse på Selskabets hjemmeside samt ved almindeligt brev eller til navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring om at modtage direkte besked om indkaldelsen.

4 Side 4 af 29 Ændringen i forhold til de nugældende vedtægter er en konsekvens af, at bestyrelsen kan vælge, at al kommunikation fra Selskabet til aktionærerne alene sker elektronisk, jf. forslaget fremsat under dagsordenens pkt. F.2.(a). Følgende foreslås indsat efter tredje sætning i 9.2: Bestyrelsen kan vælge at indkalde til den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling samtidig med indkaldelsen til den generalforsamling, hvor vedtagelse af et forslag efter denne 9.2 kræver, at 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret. Vælger bestyrelsen at indkalde til de to generalforsamlinger samtidigt, skal den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling afholdes tidligst en uge og senest to uger efter datoen for afholdelse af den første generalforsamling, og forslaget kan på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Meddelelse om, hvorvidt den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling afholdes, vil blive givet af bestyrelsen på den generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, og meddelelsen vil samme dag blive offentliggjort på selskabets hjemmeside og via NASDAQ OMX indberetningssystem. Efter selskabsloven er det muligt samtidigt at indkalde til de to generalforsamlinger, der efter 9.2 skal afholdes, såfremt den første generalforsamling ikke er beslutningsdygtig. Den foreslåede nye bestemmelse i 9.2 giver bestyrelsen mulighed for at foretage en samtidig indkaldelse. 3) Godkendelse af reviderede overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i henhold til selskabslovens 139. De reviderede overordnede retningslinjer, der allerede er godkendt af bestyrelsen, er vedlagt som Bilag A.

5 Side 5 af 29 4) Bemyndigelse til bestyrelsen til, at Selskabet i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10 % af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %. G. Eventuelt Bestyrelsens formand, Mogens Hugo, bød velkommen og præsenterede medlemmerne af Selskabets bestyrelse og direktion for generalforsamlingen. Herefter meddelte formanden, at bestyrelsen havde udpeget advokat Henrik Rossing Lønberg som dirigent. Dirigenten takkede for valget og indledte med nogle praktiske bemærkninger vedrørende generalforsamlingens afvikling. Med forsamlingens godkendelse konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Med henvisning til vedtægtsændringsforslagene under dagsordenens pkt. F.1) og F.2) redegjorde dirigenten for kravet i vedtægternes 9, stk. 2 om, at generalforsamlingen kun kan træffe endelig beslutning om vedtægtsændringer, hvis mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen. Dirigenten oplyste, at ca. 44,6 % af den stemmeberettigede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, hvormed det nødvendige antal stemmer til at vedtage vedtægtsændringsforslagene under dagsordenens pkt. F.1) og F.2) ikke var repræsenteret på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kunne således ikke vedtage forslagene endeligt på denne generalforsamling, selv om der måtte være den nødvendige tilslutning til forslaget. Hvis vedtægtsændringsforslagene under dagsordenens pkt. F.1) og F.2) blev vedtaget, ville bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse af forslagene. Ad dagsordenens pkt. A-C: På dirigentens forslag og med forsamlingens godkendelse blev punkterne A-C behandlet under ét. Bestyrelsens formand fremlagde herefter bestyrelsens beretning, der havde følgende ordlyd:

6 Side 6 af 29 INDLEDNING Da vi sidste år mødtes til generalforsamling, var NORDEN endegyldigt ved at lægge finanskrisen bag sig. Vi havde været igennem en tid med trimninger og tilpasninger, og vi kunne begynde at se fremad. Jeg sagde sidste år fra denne talerstol, at NORDEN nu skulle tilbage i vækstsporet, og jeg er glad for i dag at kunne fastslå, at 2010 blev et år med fremgang og med lønsom vækst. Efter tilpasningerne af flåden i slutningen af 2008 og langt ind i 2009 begyndte vi igen i 2010 at vokse flåden med både egne skibe og indbefragtninger. Vi udvidede forretningen, vi indgik mange nye kontrakter, foretog betydelige investeringer, optimerede ordrebogen og forbedrede systemer. Og denne indsats afspejles i høj grad i det regnskab, vi i dag lægger frem. HOVEDTAL FOR 2010 Omsætningen steg 25% til USD 2,2 mia., fordi flere skibsdage blev beskæftiget til højere rater. Driftsindtjeningen (EBITDA) steg endnu mere, nemlig med 91% til USD 240 mio. næsten en fordobling. Det er en del over, hvad vi forventede, da vi gik ind i året, og det er i den høje ende af de forventninger, vi senest meldte ud i november. I driftsindtjeningen indgår engangsindtægter i 1. og 2. kvartal, som i alt summer sig op til USD 78 mio. De indtægter stammer fra forlig med 1 kunde og fra ophævelsen af 2 aftaler om udbefragtning af skibe, hvor vi som modydelse fik et beløb til dækning af de indtægter, vi går glip af fremadrettet. Korrigeret for disse engangsindtægter steg NORDENs driftsindtjening med 29%. Salgsavancerne beløb sig til USD 28 mio. samt USD 4 mio. i joint ventures, og det er en del mindre, end vi er vant til på den konto. Årsagen er, at vi har udnyttet de udfordrende markeder til at købe skibe for at bygge værdier op, og samtidig har de udfordrende markeder gjort det mindre attraktivt for NORDEN at sælge skibe. Afskrivningerne steg 25% til USD 50 mio. Det er også en effekt af, at NORDEN får flere egne skibe, som vi afskriver over 20 år. Det primære driftsresultat EBIT blev herefter USD 223 mio. en fremgang på 42%. Efter

7 Side 7 af 29 dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter, finansielle poster og skat blev nettoresultatet USD 245 mio. eller cirka DKK 1,4 mia. Resultatet forrenter egenkapitalen med 13%. Bestyrelsen mener, at det er ganske fornuftigt i et udfordrende år også i lyset af, at cirka en tredjedel af egenkapitalen består af kontanter, som i sig selv ikke giver det store afkast. Afkastet kommer først, når pengene bruges klogt og med omhu; det kommer jeg tilbage til. AKTIONÆRERNES AFKAST Aktionærerne skal selvfølgelig have del i denne indtjeningsfremgang de skal mærke, når det går godt i NORDEN. Derfor vil vi sende godt DKK en halv milliard ud til aktionærerne ved udbytter og aktietilbagekøb. Udbyttet foreslår bestyrelsen at hæve til DKK 8 pr. aktie DKK 1 mere end sidste år. Der har været enkelte år med højere udbytter, men det var jo år, hvor tallene på NORDENs bundlinje var en del større. Opgør vi udbyttet som en procent af årets resultat, så vil vi med det foreslåede udbytte udlodde cirka en fjerdedel af overskuddet i 2010, og det svarer til den gennemsnitlige pay-out ratio i de senere år. I alt sender vi DKK 330 mio. ud til aktionærerne og dem bliver der heldigvis flere af; vi nærmer os navnenoterede efter flere års vækst. Ud over udbyttet har NORDEN netop ved udgangen af marts afsluttet et tilbagekøb af egne aktier for også ad den vej at skabe værdi til ejerne. Vi har købt egne aktier for cirka DKK 170 mio. og erhvervet, hvad der svarer til 2% af aktiekapitalen. Vi skal senere i dag behandle et forslag fra bestyrelsen om at nedskrive NORDENs aktiekapital med 3,6% ved at annullere egne aktier, som Rederiet har købt tilbage i år og i tidligere år. Ideen med forslaget er, at der populært sagt bliver færre til at dele kagen i NORDEN, så vi også på den måde skaber værdi til ejerne. For bestyrelsen er det vigtigt, at der også på dette felt er en linje at aktionærerne kan regne med, at de langsigtet får et fornuftigt afkast af investeringen i NORDEN. Vi har 3 redskaber til at skabe det afkast: Stigende aktiekurs, udbytter og lejlighedsvise tilbagekøb af egne aktier. Da vi må erkende, at aktiekursen ikke har bidraget synderligt på det seneste, har bestyrel-

8 Side 8 af 29 sen valgt at sætte ekstra ind på udbytte og aktietilbagekøb i år. Det er nu engang sådan, at hvis man spænder 3 heste for en vogn, og den ene hest ikke trækker, så må de 2 andre lægge sig ekstra i selen. De seneste 5 år har NORDEN ført over DKK 3,5 mia. ud til aktionærerne ved udbytter og aktietilbagekøb. Så jeg synes faktisk, at vi har en god og konsistent historie: Vi skaber kontante afkast til ejerne, samtidig med at NORDEN bevarer den finansielle styrke, som er så vigtig, når man er i en cyklisk branche og gerne vil kunne udnytte muligheder i markederne. Og det vil vi i NORDEN. Vi vil have råderum. Vi vil have styrke til akkvisitive tiltag, som langsigtet kan skabe værdi for aktionærerne. FINANSIEL STILLING Sidste år investerede NORDEN USD 663 mio. i køb af skibe og forudbetalinger på nybygninger den største udskrivning på et enkelt år i Rederiets lange historie. Som en ekstra understregning af pointen om, at vi investerer langsigtet, så begyndte vi sidste år at købe produkttankskibe, fordi priserne var så langt nede, at skibene både vil bidrage til driftsindtjeningen og stige i værdi i takt med, at fragtrater og skibspriser retter sig i produkttank. Modsat fik vi også penge ind ved skibssalg i alt USD 296 mio. Det er en anden pointe ved NORDENs tilgang til vækst, at vi ikke vokser i blinde. Vi søger at vokse klogt, og derfor forbedrer vi også vores bog ved blandt andet at sælge skibe, så vi kan geninvestere pengene fra salgene i nye skibe med andre/bedre specifikationer og med leveringstidspunkter, som passer bedre til markedsudsigterne. Siden finanskrisen brød ud, har vi øget flåden af egne skibe med 75%. Vi har reduceret forpligtelserne på timecharters til næsten det halve. Vi har afdraget 2/3 af vores nybygningsforpligtelser. Vi har betalt USD 150 mio. i udbytte (før udbyttet i dag). Men alligevel havde NORDEN ved udgangen af 2010 næsten samme likvide beholdninger som i september 2008, da finanskrisen brød ud. Ved årsskiftet havde vi USD 613 mio. i kontanter og letomsættelige værdipapirer, og da både bankgælden og egenkapital-gearingen fortsat er minimal, og soliditeten meget høj, så er NORDEN i allerhøjeste grad klædt på til at udnytte de muligheder, der kommer.

9 Side 9 af 29 FLÅDENS VÆRDIER NORDEN ejede ved årsskiftet 28 skibe det højeste antal nogensinde. Vi beder hvert kvartal 3 uafhængige mæglere om en uvildig vurdering af skibe og nybygninger, og ifølge mæglerne var markedsværdien af NORDENs flåde ved årsskiftet USD 1,7 mia. Det svarer næsten på krone eller rettere på dollar til de værdier, flåden er optaget til i NORDENs bøger. Markedsværdierne var blot USD 5 mio. lavere end de regnskabsmæssige værdier og kostpriserne, men fordi der var en difference, så har vi som man skal lavet en test, hvor vi har holdt de regnskabsmæssige værdier og kostpriserne op mod de pengestrømme, som skibene ventes at skabe i deres levetid. Den test viste, at der ikke var behov for at nedskrive flådens værdier. For at sætte tingene i perspektiv, så var der faktisk sidste år en værditilvækst på flåden. På de tørlastskibe, som vi også ejede et år før, var markedsværdierne ifølge de uafhængige mæglere i gennemsnit steget 9%. Og markedsværdierne af tankskibene var i gennemsnit 7% højere. Det er opgjort på sammenlignelig basis uden de skibe, vi har købt eller fået leveret i Men det vil nok interessere aktionærerne at høre, at mæglerne kom frem til, at vores nykøbte tankskibe ved årsskiftet var USD 22 mio. mere værd, end vi havde givet for dem. Vi forventer som sagt yderligere værditilvækst på den konto fremover. Ser vi på værdien af hele NORDEN det, man kalder teoretisk Net Asset Value så ejede vi ved årsskiftet tørlastskibe til en værdi af godt USD 1,2 mia. og tankskibe til cirka en halv milliard USD. Modsat manglede vi at betale USD 380 mio. på nybygninger. Tilbage på plussiden skønnede vi værdien af certepartier med købs- og forlængelsesoptioner til USD 316 mio., mens værdien af NORDENs øvrige aktiver især kontantbeholdningen beløb sig til cirka USD 680 mio. Det gav en samlet teoretisk Net Asset Value på godt USD 2,3 mia., som var en del over NORDENs markedsværdi på børsen på cirka USD 1,5 mia. Forudsætninger og metodik i det regnestykke er fyldigt beskrevet i årsrapporten. VEDERLAG Da vi mødtes sidste år, sagde jeg, at bestyrelsen glædede sig til at kunne normalisere bonusserne til de ansatte efter et par år, hvor ledere og medarbejdere havde udvist stor tilbagehol-

10 Side 10 af 29 denhed i finanskrisens kølvand. For en normalisering af bonusserne ville jo være et tegn på, at NORDENs indtjening igen var på vej op. NORDENs indtjening steg sidste år, og der blev arbejdet igennem og skabt gode resultater. Derfor besluttede bestyrelsen at give en ekstraordinær bonus på DKK til alle medarbejdere. Herudover tildelte vi i tråd med vores vederlagspolitik og mangeårige praksis individuelle bonusser til en række medarbejdere og ledere. Samlet tildelte vi bonusser på USD 6,9 mio. Jeg siger tildelte, for alt udbetales ikke på en gang. For visse ledere er udbetalingen af en del af beløbet betinget af, at de fortsat er ansat i NORDEN i 2012 og 2013, og at Rederiet opnår en given indtjening i de år. Samlet svarer de tildelte bonusser til 2,8% af NORDENs nettoresultat, og tommelfingerreglen i vederlagspolitikken er jo, at bonus må svare til 3% af nettoresultatet. Og lad mig så tilføje, at selv om bonusserne blev øget, så steg NORDENs samlede administrationsomkostninger ikke, selv om det retfærdigvis skal siges, at vi har fået lidt hjælp fra valutakurserne på det punkt. Vi bruger også aktiebaserede ordninger for at sikre, at medarbejdere og aktionærer har fælles interesser. Her i januar fik hver medarbejder med 1 års anciennitet 122 såkaldte gratisaktier, og i marts tildelte vi aktieoptioner til 65 medarbejdere og ledere. Antallet af optioner er uændret, men der er kommet flere personer med i ordningen, og så har vi justeret på ét punkt: Det er et princip for os, at optionerne først får en værdi for medarbejderne, når aktionærerne har fået et afkast. Det princip fraviger vi ikke. Men hvor vi hidtil har sikret princippet ved at beregne en årlig rente på 8% fra tildelingen frem til udnyttelsen af optionerne, så er vi fra 2011 gået over til at beregne et tillæg på 20% en gang for alle. Medarbejderne får altså først en gevinst, når aktionærerne har fået et afkast på 20%. Det er nemmere at huske og administrere, det afspejler det generelle rentefald i samfundet, og det sikrer, at der er noget for medarbejderne at løbe efter. Så ændringen er velbegrundet og ændrer ikke ved målet: Nemlig at bevare fokus på det lange, seje træk og det langsigtede fællesskab mellem ansatte og ejere. BESTYRELSENS VEDERLAG OG ARBEJDE

11 Side 11 af 29 Bestyrelsens vederlag er en del af den årsrapport, vi lægger frem i dag, og vi foreslår uændret et samlet honorar på USD 1 mio. til de 8 medlemmer. Det er 3. år i træk med uændret honorar, og vores umiddelbare indstilling er at fastholde honoraret i 2011, men vi kommer tilbage på det punkt ved næste års generalforsamling, når vi har vurderet årets arbejdsbyrde, markedsniveau med videre. Bestyrelsen trak også sidste år i arbejdstøjet. Vi holdt 13 møder, og på 4 af møderne varetog vi de opgaver, hele bestyrelsen har som Revisionskomité. Herudover har bestyrelsen nedsat en snævrere Vederlagskomité, som mødtes 3 gange. I årsrapporten har vi vist bestyrelsens årskalender. Det er vores almanak og checkliste, så vi i årets løb får drøftet alle væsentlige emner og får genbesøgt systemer, politikker, regler og procedurer hele maskinrummet i NORDEN. Et stort emne for bestyrelsen sidste år var den nye strategi, som jeg kommer til om lidt, og vi brugte også med afsæt i nye anbefalinger om selskabsledelse og stigende fokus på samfundsansvar en del tid på de emner. Holdningerne til selskabsledelse har vi systematisk redegjort for på hjemmesiden, og med hensyn til samfundsansvar, så udsendte vi den første rapport sidste år, og en ny CSR-rapport er netop udkommet. PIRATER Jeg kan ikke stå her i dag uden at nævne de eskalerende problemer med pirateri. Tidligt om morgenen den 22. december sidste år fik vi piraternes uvæsen alt for tæt ind på livet, da NORD STRAIT blev udsat for et angreb. Skibet var på vej til Rotterdam med vegetabilsk olie og lå næsten kilometer fra Somalias kyster, da man på radaren observerede et mistænkeligt skib. Det viste sig at være pirater, og efter et stykke tid kom deres moderskib så tæt på, at de satte en hurtigtgående motorbåd en skiff i vandet, og herfra forsøgte piraterne at borde NORD STRAIT. Piraterne affyrede AK47 automatrifler og granater (RPG ere), som dog heldigvis ikke detonerede, og de prøvede både fra styrbord og bagbord at sætte stiger op. Men de kunne ikke forcere det dobbelte lag pigtråd på NORD STRAIT, hvor besætningen også brugte vandkanoner og ved en række dygtige manøvrer udløste massive bølger. Efter cirka et par timer gav pira-

12 Side 12 af 29 terne op. Alarmen på NORD STRAIT kunne afblæses, og besætningen forlod det sikringsrum, hvor de fleste havde opholdt sig. Besætningen på NORD STRAIT fulgte NORDENs piratberedskab til punkt og prikke, og de optrådte koldblodigt og disciplineret. Jeg vil gerne give en stor ros til kaptajn Kumar og besætningen for deres håndtering af en meget svær situation. Og jeg vil også gerne kreditere Teknisk Afdeling for deres konstante fokus på dette område og for udviklingen af et effektivt beredskab. Hvor vigtigt det beredskab er det blev vi mindet om i februar, da NORD EXPRESS havde en tætpå hændelse, som dog ikke udviklede sig til et egentligt angreb. Det siger sig selv, at det for NORDEN og alle andre rederier er helt uantageligt, at simple forbrydere får lov at true besætninger, skibe og laster. Vi søger konstant via Danmarks Rederiforening og den internationale rederiforening ICS samt i direkte dialog med politikere, embedsmænd og andre at fastholde fokus på det voksende piratproblem. Der gøres heldigvis fremskridt, og den danske regering fortjener ros. Men fremskridtene er for små, og når nogle politikere taler om, at man kun kommer pirateriet til livs ved at indføre lov og orden i Somalia og udvikle sociale strukturer i landet, så er jeg nødt til at sige dette: Det er selvfølgelig den rigtige løsning på lang sigt, men vi har simpelthen ikke tid til at vente i flere år på en sådan indsats. Her og nu handler det om en eneste ting: Nemlig at sætte piraternes moderskibe ud af spillet, indskrænke deres aktionsradius og presse dem tilbage til kysterne, hvor der skal etableres en effektiv kystbevogtning. Den indsats kræver betydelige flådestyrker med et klart mandat. Det er alfa og omega her og nu. Alt andet er enten lappeløsninger eller fremtidsmusik. I mellemtiden fortsætter vi med sag for sag at vurdere, hvordan vi bedst muligt beskytter skibe og besætninger. I de fleste tilfælde er vores omfattende beredskab tilstrækkeligt. I særlige tilfælde tager vi specialuddannede, certificerede vagter ombord, og i ekstraordinære situationer kan det blive aktuelt at bevæbne de vagter. Vi har ikke lyst til det, for det er jo en falliterklæring, som svarer til, at borgere siger, at de er utrygge ved at gå på gaderne, og så svarer

13 Side 13 af 29 myndighederne: Køb jer en pistol. Men bevæbnede vagter vil indgå i værktøjskassen som et værktøj, vi vil bruge med stor varsomhed og i ekstraordinære situationer. QUEENSLAND 2011 er startet barskt med mange store klimatiske og politiske begivenheder. Først blev den australske delstat Queensland henover årsskiftet ramt af massive oversvømmelser. Vandmasserne lagde byer øde, oversvømmede miner og ødelagde jernbaner, broer, veje og havne. Queensland er en af verdens største producenter og afskibere af kul, og det sendte kortvarigt rystelser gennem tørlastmarkedet, at kuleksporten pludselig regnede væk. Spotraterne faldt, og NORDEN blev også påvirket, om end i mindre grad. Vi havde nogle skibe, der skulle hente kul i Queensland, men de sejladser blev aflyst, da lastejerne erklærede force majeure. Queensland er heldigvis ved at komme på fode igen. Næsten alle kulminer er helt eller delvist genåbnet, og størstedelen af vejene og jernbanerne er genopbygget. Men delstaten skønner, at flodbølgerne har skåret 30 mio. tons af kulproduktionen, og det vil vare nogen tid, før situationen er fuldt normaliseret. OLIEPRIS OG ARABISKE LANDE I januar-februar fulgte så revolutionerne i Tunesien og Egypten, som med større eller mindre styrke har udløst politiske strømninger i den arabiske verden. En umiddelbar følge er, at olieprisen er steget kraftigt, og dermed stiger også prisen på bunkers brændstof til skibene. Brændstof er NORDENs største variable udgift, og det gør en forskel, at prisen på et ton brændstof siden årsskiftet er steget 20-25%. Men det er jo en del af NORDENs risikostyring, at når Tørlast indgår en lastekontrakt, så afdækkes brændstofforbruget i hele kontraktens løbetid, eller også er der i kontrakten mekanismer, der holder os skadeløse, hvis brændstofprisen stiger. Så størstedelen af vores forretning er ikke påvirket af de stigende brændstofpriser effekten er begrænset til de spotskibe, vi opererer i Tørlast og Tank.

14 Side 14 af 29 Den stigende oliepris og krigen i Libyen har på den korte bane gavnet tankmarkedet. Lagre er nedbragt, der har været større interesse for at tage positioner i markedet, og transportafstandene er øget lidt, fordi andre lande har overtaget Libyens eksport. Den hårfine balance mellem udbud og efterspørgsel er rykket, og produktmarkedet vest for Suez har generelt været godt de seneste uger. Det skyldes også, at isen i flere Østersøhavne har været så tyk, at havnene kun kan besejles af isforstærkede skibe. Dem har vi mange af i Norient Product Pool, og selv om der har været ventetider og mangel på isbryderservice i nogle havne, så har vi på flere rejser med isklasse-skibe fået dagsrater på USD Og prognosen er, at issæsonen i de baltiske farvande skulle holde frem til slutningen af april. JAPAN Ødelæggelserne i Queensland, som jeg omtalte før, var desværre for intet at regne mod den naturkatastrofe, der for en måned siden ramte Japan. Et jordskælv udløste en tsunami, som i sig selv skabte frygtelige ødelæggelser, men som også forårsagede omfattende følgeskader, herunder problemerne på Fukushima atomkraftværkerne. NORDEN er tæt knyttet til Japan. Vi har sejlet på landet i 134 år. Vi bygger på værfterne, vi langtidsindbefragter skibe fra lokale redere, vi har store lastekunder og relationer til mæglere, banker og andre. Heldigvis er de fleste af vore partnere i Tokyo og i den sydlige og vestlige del af landet, som ikke direkte blev ramt af katastrofen, men vore partnere er selvfølgelig påvirket indirekte som alle andre. Vores ledere og medarbejdere var hurtige til at udtrykke sympati og medfølelse med Rederiets partnere i Japan. NORDEN har i tæt samarbejde med ambassaden i Tokyo støttet børnene i de hårdest ramte områder økonomisk, og den danske ambassadør sørgede selv for, at pengene kom frem til de mest trængende. Desuden har vores medarbejdere samlet ind for også på den måde at vise deres deltagelse. Man kunne måske vente, at jordskælvet ville påvirke fragtmarkederne negativt. Japan er immervæk verdens 3. største økonomi, verdens 3. største olieimportør og verdens største importør af naturgas og termisk kul. Men effekten på fragtraterne har været beskeden. Dels

15 Side 15 af 29 fungerer størstedelen af landet, dels er der en udbredt tillid til, at netop Japan vil rejse sig og komme i gang med genopbygningen, hvad landet jo viste med eftertryk efter det store jordskælv i Kobe i En sådan genopbygning vil kræve import af jernmalm, stål, tømmer, cement, kul, fuel-olie og andre råvarer. Hvad der sker langsigtet, det afhænger af japanernes beslutning om atomkraft. Efter kul er atomkraft den største energikilde i Japan, og mindre kernekraft vil uundgåeligt føre til mere import af bl.a. kul og naturgas OUTLOOK Begivenhederne i de første måneder har ikke ændret vores overordnede syn på Vi har momentvis de seneste uger set fornuftige rater i vore skibstyper i Tank og Tørlast, men det er for tidligt at drage håndfaste konklusioner, og vi er også nødt til at tage bestik af, at politisk uro og høje oliepriser kan dæmpe den globale vækst. I Tørlast venter vi fortsat en fornuftig efterspørgsel, drevet ikke mindst af de asiatiske vækstøkonomier. Men omvendt kommer der i år det største antal nye skibe på vandet nogensinde, og den stærke udbudsvækst kan føre til lavere spotrater. Vi forventer i NORDEN Tørlast en driftsindtjening (EBITDA) på USD mio., og faldet fra 2010 forklares dels af de dårligere markedsudsigter, dels af at vi sidste år havde betydelige engangsindtægter, som ikke kommer igen. I Tank venter vi, at spotraterne for året som helhed vil være højere end sidste år. På grund af højere rater, større kapacitet og lavere flådeomkostninger regner vi med at kunne hæve EBITDA i Tank fra 0 sidste år til USD mio. i år. Vi forventer ingen indtægter fra skibssalg, fordi vi jo har valgt at udbygge egenflåden. Flere ejede skibe giver markant højere afskrivninger på USD mio., og derfor er prognosen for det primære driftsresultat (EBIT) USD mio. Vi har kaldt 2011 et resultatmæssigt mellemår. Dermed vil vi sige, at indtjeningen bliver i orden ud fra de markedsvilkår, vi er underlagt i år. Men NORDENs langsigtede indtjeningspotentiale er til langt mere, når markederne bedres.

16 Side 16 af 29 Først skal tørlastmarkedet fordøje en massiv udbudsvækst. Ved årsskiftet udgjorde ordrebogen 46% af verdensflåden størst var ordrebogen i Capesize, hvor NORDEN ikke er så aktiv, og mindst var ordrebogen i Handysize, hvor NORDEN investerer mest. Vi vil sikkert i år komme til at se det samme som i 2008, 2009 og 2010 at det ikke går helt så galt som ventet, og at langt fra alle skibene i de officielle ordrebøger bliver leveret. Men verdensflåden vil vokse med op til 14% netto, og det kan presse raterne. Forhåbentlig kan det sætte gang i tiltrængt ophugning i en aldrende verdensflåde, så vi hurtigere igen får balance mellem udbud og efterspørgsel. Efterspørgslen ser faktisk fornuftig ud. De transporterede mængder i tørlast vokser pænt år for år nok op mod 10% i Kina og Indien importerer mere kul, fordi deres egne forekomster er af for dårlig kvalitet eller for svære at udvinde og få frem og den indiske regering taler om en betydelig vækst i kulimporten fremover. Desuden vedbliver Kinas vigtige import af jernmalm at være på et højt niveau. Nok så vigtigt, så er råvarerne længere undervejs. Kina henter mere malm i Australien og Brasilien på bekostning af Indien og det øger transportafstandene. Særlig vigtig er eksporten fra Brasilien, hvor minernes kapacitet frem til 2013 øges med over 30%, og det vil få betydelig effekt på tørlastmarkedet, når de store ekstra mængder råvarer skal sejles helt til Kina. I Tank er udbuddet ikke noget større problem. Tilgangen af MR og Handysize skibe toppede i 2009, og væksten i verdensflåden aftog markant sidste år i Handysize blev flåden endda mindre pga. ophugning. I år og næste år tager væksten yderligere af, fordi der ikke er bestilt ret mange skibe under krisen. Efterspørgselssiden ser fornuftig ud. Olieforbruget vil vokse drevet især af Asien, hvor IEA i år ser en vækst på 4% og ændringer i raffinaderisektoren taler også for øget vækst. I Asien og Mellemøsten udvider og moderniserer raffinaderierne, mens der modsat udfases kapacitet i den vestlige verden. Da miljøkravene skærpes, må Europa og USA hente flere produkter fra de moderne raffinaderier i Mellemøsten og Asien, mens de ældre raffinaderier i Europa og

17 Side 17 af 29 USA vil sælge mere oversøisk. Derfor kommer der mere handel med og transport af raffinerede produkter. NY STRATEGIPLAN Med tørlast og produkttank er NORDEN i de 2 helt rigtige segmenter begge har vækstpotentiale, og vi forstår markederne. Lige nu er udbuds/efterspørgsels-billedet modsatrettet: I produkttank er udbuddet fornuftigt, men efterspørgslen er ikke helt oppe i gear endnu. I tørlast har vi det omvendte billede. Det skal vi indrette vores strategi efter det skal vi udnytte med vores stærke balance. Lad mig lige minde om, hvor vi kommer fra: NORDEN er de seneste 10 år vokset. Vi har i perioder lettet trykket på speederen eller bremset op, når markederne krævede det. Men det har ikke slået os ud af kurs. Flåden er øget, egenkapitalen mangedoblet og medarbejderstyrken vokset. Vi har hele tiden haft øjet på det langsigtede mål: Lønsom vækst. Lønsom vækst er også målet med NORDENs nye strategi for Long-term Growth in Challenging Times kalder vi planen, som skal hjælpe os til at opnå en solid, langsigtet indtjening på trods af de usikkerheder, der er i markederne. I Tørlast er førsteprioriteten last. Vi skal vokse de lastmængder, NORDEN sejler med. Vi skal øge vores markedsandel blandt de solide, globale mine- og råvareselskaber, energiselskaber, fødevareindustrier, bygge- og anlægskoncerner. Vi skal gå efter lastekontrakter, fordi vi særligt på det felt kan bringe NORDENs konkurrencefordele i spil. Når en kunde søger et rederi til et flerårigt samarbejde, ser kunden ikke kun på pris men også på rederiets soliditet og finanser, på flådens kvalitet og størrelse, på organisationens kompetencer, på transparens og social ansvarlighed. På alle de områder har NORDEN virkelig noget at tilbyde. Med 140 års historie, et stærkt brand og den måske stærkeste balance i industrien er vi til at regne med. Ved årsskiftet havde vi kontrakter på godt 75 mio. tons last med kul, træ/biomasse og salt som de største råvarer - det svarer til næsten 2 års forretning. Det er denne kontraktligt sikrede lastebog, vi vil vokse med 15% om året i gennemsnit, samtidig med at vi øger de faktisk transporterede mængder med 15% i gennemsnit. Disse ambitiøse lastemål er koblet til finansielle mål, som vi dog holder internt.

18 Side 18 af 29 For 3 uger siden indgik vi en ny kontrakt på omkring 10 mio. tons med et norsk stats-ejet mineselskab, for hvem vi skal sejle kul fra Svalbard til det europæiske kontinent. Et godt eksempel på, at vi gør fremskridt med strategien, og at vi ikke kun vælges på prisen, men også på at være NORDEN. Kunden har selv oplyst, at han også valgte ud fra rederiernes miljøindsats, flåde og holdninger til samfundsansvar. Vi skal selvfølgelig også være aktive som operatør og udvikle projekter, hvor vi kan langtidsudbefragte særlige skibe til industrikunder i en årrække, som vi har gjort med succes i Vi vil også indgå flere joint ventures og partnerskaber med udvalgte kunder. Men førsteprioriteten er last. I Tank er vores tilgang anderledes. Her vurderer vi groft sagt, at hvis vi har skibene, så kommer lasterne. Derfor vil vi udvide NORDENs egenflåde fra p.t. 15 skibe til godt 25 skibe. Olieselskaberne skærper hele tiden kravene til redernes sikkerhed og kvalitet, og det er en rigtig god trend, som vi bedst positionerer os til, hvis vi til søs satser på kvalitet, sikkerhed, indre og ydre miljø samt på at undgå alle hændelser. Denne zero-incidents kultur fremmes bedst på egne skibe med egne besætninger. Flere ejede skibe vil dels være en konkurrencefordel og dels vil der være mulighed for værditilvækst på skibene i takt med, at fragtrater og skibspriser stiger. Endelig giver en større egenflåde yderligere stordriftsfordele. Det andet hovedmål i Tank er, at dagsindsejlingen fortsat skal være bedre end markedsraterne. Norient Product Pool har en flot historik, når det gælder om at slå markedet, og det skal Poolen blive ved med at gøre. Midlerne hertil er blandt andet udbefragtning af skibe, aktiviteter i spotmarkedet samt opdyrkning af ny forretning og nye markeder. Men også løbende effektiviseringer og optimeringer har været og vil fortsat være en del af Poolens succes. Vi forventer, at de nævnte tiltag vil føre til, at Tankafdelingen løbende frem til 2013 forbedrer sin primære driftsindtjening.

19 Side 19 af 29 I både Tørlast og Tank fortsætter vi også med at gøre vores skibe mere brændstof-effektive, fordi det er godt for NORDENs bundlinje og for klimaet. På eksisterende skibe har vi en klimaplan, som har sænket brændstofforbrug og CO2 emissioner med 4,7% i forhold til, hvis vi ikke havde gjort noget. Tiltagene var rullet ud i halvdelen af årets skibsmåneder, og udrulningen fortsætter. Vi arbejder også med at optimere sejladser. Sidste år lykkedes det med et nyt operationssystem at skære 16% af brændstofforbrug og CO2 emissioner på Norient Product Pools spotskibe, og den økonomiske besparelse gjorde virkelig en forskel i et dårligt marked. Vi er ved at indføre en udgave af dette operationssystem i Tørlast. Brændstofeffektivitet er også i fokus, når vi vælger nye skibe egne nybygninger eller langtidsindbefragtninger. Vi har de seneste måneder langtidsindbefragtet 5 Panamax skibe i designs, hvor skibene forbrænder 15-20% mindre brændstof. Vi arbejder også med egne ideer og vidensopbygning i projektet NORDEN Eco Vessel of the Future samt ved at gå ind i eksterne forsknings- og udviklingsprojekter. NORDENs nye strategi tager udgangspunkt i vores vision. Vi vil være Preferred Partner den foretrukne partner for kunderne, så vi i Tørlast kan vokse lastbasen og knytte flere kunder til os i joint ventures og partnerskaber. Og i Tank skal vi tættere på kunderne med flere egne kvalitetsskibe. Forudsætningen for, at vi lykkes hermed, er at NORDEN har førsteklasses folk. Vi skal kunne tiltrække, fastholde og udvikle talentfulde medarbejdere, og vi skal også i en global målestok være en attraktiv arbejdsgiver. Store ord, men vi sætter handling bag. Og vi er godt på vej med en dynamisk, handlekraftig og kompetent medarbejderstyrke, ligesom vi jo har en pipeline af unge mennesker under uddannelse til søs og til lands. Endelig skal vi være Number One. Vi tilstræber, og vi arbejder for, at NORDENs aktionærer i får et bedre afkast, end de kan få hos sammenlignelige rederier. Det er hele målet med den nye strategi, at vi henover perioden skaber et godt afkast ved en treenighed af aktiekurs, udbytte og tilbagekøb af egne aktier.

20 Side 20 af 29 KAPITALSTRUKTUR Lad det være mit stikord til at sige et par ord om Rederiets kapitalstruktur: NORDEN er i dag meget velpolstret, men man skal også have ekstra sul på kroppen, når man er i en kapitalintensiv og cyklisk industri, når man har væsentlige forpligtelser, og når man gerne både vil kunne investere langsigtet og agere akkvisitivt på de muligheder, der opstår. Men sulet må ikke sætte sig som fedt. I 2011 bruger vi som nævnt en halv milliard DKK på udbytte og aktietilbagekøb, og vi har kendte investeringer på DKK 1,6 mia. netto. Det er i sig selv en pæn udskrivning, men investeringerne kan blive højere, fordi vi gerne vil købe flere skibe, især i Tank. Bankerne er begyndt at sælge ud af de skibe, som de har overtaget fra kuldsejlede rederier og holdt flydende. Det er godt for shipping, og det er potentielt rigtigt godt for NORDEN, hvis vi kan købe såkaldte distressed assets til en fornuftig pris. Også til det formål skal vi reservere likvider. Vi skal ikke sidde på pengene eller på hænderne, for den sags skyld. AFSLUTNING Jeg vil gerne slutte med at sige følgende: 2011 kan godt blive et udfordrende år med et tankmarked, der først er ved at komme på benene efter at have været sendt til tælling et par år og med et tørlastmarked, der skal absorbere massiv udbudsvækst. Det har vi positioneret os efter. I Tørlast betyder en afdækning på 85%, at vi kun i ringe grad påvirkes, hvis markedsraterne falder og modsat kan vi tage korte positioner i markedet i de perioder, hvor spotraterne stiger. I Tank har vi en lavere dækning, så vi kan drage fordel af de gradvist stigende spotrater. Vi er klar til at håndtere udfordringerne her i Men vi er ligeså fokuserede på den langsigtede udvikling på at føre NORDENs strategi ud i livet. Afsættet er stærkt: Rederiets forretningsmodel har vist sin styrke i både op- og nedgangstider. Kerneflåden er moderne og konkurrencedygtig omkostningerne i den kendte kerneflåde i Tørlast falder således næsten 30% de kommende år, og i Tank falder omkostningerne med knap 10%. Vi har en af industriens stærkeste balancer. Vores kundefokus og kvalitet gør os til en oplagt samarbejdspartner. Og vi har en skarp organisation og velsmurte systemer.

21 Side 21 af 29 Alt kan gøres bedre, og vi skal hele tiden forbedre os. Men vi har forudsætningerne for at lykkes og for langsigtet at få forløst NORDENs sande potentiale. Tak for opmærksomheden. Dirigenten spurgte, om aktionærerne havde bemærkninger eller spørgsmål til bestyrelsens beretning. Olav Willadsen indledte med at konstatere, at det var et nydeligt regnskab, og takkede ledelsen og medarbejderne for en stor indsats. Olav Willadsen opfordrede til, at Selskabet afstod fra at indføre elektronisk kommunikation. Olav Willadsen anførte, at Selskabet fortsat skulle søge at opnå en høj egenkapital og en lav gearing. Selskabet skulle satse langsigtet men skulle også søge at tjene penge på kort sigt. Olav Willadsen spurgte om Polyshipping AS, som i årsrapporten er nævnt som Selskabets andenstørste aktionær, er identisk med Rasmussengruppen. Olav Willadsen spurgte endvidere, hvad Selskabet havde gjort for at sikre sig, hvis Eurozonen brød sammen. Olav Willadsen henviste til, at generalforsamlingen blev vist på Selskabets hjemmeside, og at man skulle passe på med, hvad man sagde, da pirater kunne høre om Selskabets forholdsregler. Olav Willadsen mente desuden, at Selskabets skibe skulle bevæbnes, og at det var nødvendigt at skyde piraterne for at bevare Selskabets renommé. Olav Willadsen opfordrede til, at handicappede skulle have bedre adgang til generalforsamlingen. Formanden takkede for de pæne ord. Som svar på de rejste spørgsmål bekræftede formanden, at Polyshipping AS var et af Rasmussengruppens datterselskaber. Formanden oplyste, at Selskabet ikke var eksponeret overfor euroen, da Selskabets midler var i USD og i begrænset omfang i DKK. Formanden oplyste endeligt, at Selskabet var meget opmærksomt på piraterne og behovet for at passe på skibene og medarbejderne. Der pågik et stort arbejde med diverse interesseorganisationer for at påvirke situationen. Det blev dog vurderet, at der kun i særlige tilfælde ville blive tale om bevæbning af Selskabets skibe. Jens-Peder Vium talte som repræsentant for Dansk Aktionærforenings Generalforsamlingsudvalg og havde to fokuspunkter for sit indlæg: informationsgrundlaget, som Selskabet stillede til rådighed for investeringsbeslutninger, samt en vurdering af hvorvidt Selskabet var et attraktivt investeringsobjekt. Jens-Peder Vium anførte, at årsrapportens ledelsesberetning gav en rigtig god indsigt i Selskabets forretningsmodel og de overordnede principper for rederidrift. Jens-Peder Vium var desuden glad for Selskabets nye strategiplan. Jens-Peder Vium gennemgik beregninger over dækningsbidragene for Tørlast og Tank for årene 2011 til 2014 og spurgte på den baggrund, om det var korrekt, at dækningsbidraget for Tørlast var så godt som beregnin-

22 Side 22 af 29 gerne viste. Jens-Peder Vium henviste til Selskabets corporate governance redegørelse, herunder anbefalingerne om uafhængige bestyrelsesmedlemmer og oprettelse af en revisionskomite, og anbefalede, at Selskabet i højere grad begrundede, hvor anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse ikke blev fulgt. Jens- Peder Vium roste Selskabet for dens tiltag indenfor corporate social responsibility og for det ambitiøse niveau, Selskabet havde vist ved at tiltræde UN Global Compact FN s charter med 10 principper for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Jens-Peder Vium konstaterede ud fra en graf over aktiekurserne for Selskabet og to andre børsnoterede tørlastrederier, at Selskabet lignede en branchevinder. Jens-Peder Vium kom til sidst med et forslag om, at Selskabet via strategiske samarbejder med kunderne søger at opnå synergier med kunderne inden for områder for kvalitetsstyring, sikkerhed og miljø, fx ved at undgå dobbeltarbejde og i stedet harmonisere systemerne som kunderne og Selskabet havde til fælles. Det blev i den forbindelse konstateret, at disse områder især opnås gennem dygtige ledere på skibene samt en afbureaukratisering. Formanden oplyste, at Dansk Aktionærforening den 10. marts 2011 havde afholdt et arrangement hos Selskabet, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål til ledelsen, og formanden takkede for Dansk Aktionærforenings interesse i Selskabet. Formanden takkede for de pæne ord om årsrapporten og bemærkede i den forbindelse, at Selskabet bruger mange kræfter på at gøre årsrapporten overskuelig og relevant uden at gøre den for lang. Formanden bemærkede, at De Danske Finansanalytikere havde kåret Selskabets årsrapport for 2009 som den bedste årsrapport i Danmark for større virksomheder. Formanden konstaterede, at man af hensyn til overskueligheden og læsevenligheden var tilbageholdende i beskrivelsen af de 78 anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse. Beskrivelserne var efter Selskabets vurdering sædvanlige, og Selskabet fraveg anbefalingerne på meget få punkter, men man ville på baggrund af Dansk Aktionærforenings forespørgsel gennemgå redegørelsen en ekstra gang for at vurdere, om der var behov for at supplere corporate governance redegørelsen. Formanden bekræftede, at dækningsbidraget for Tørlast var som beskrevet i årsrapporten, men det bemærkedes, at det kun var indtægterne for de kendte afdækninger, der var vist i årsrapporten, idet de endelige resultater jo først kendes, når året er omme. Formanden bemærkede, at han var enig i et generelt behov for afbureaukratisering, men han oplyste dog, at der allerede havde været fokus herpå i forbindelse med udarbejdelse af Selskabets manualer, og at brugerne altid bliver inddraget, når procedurer bliver ændret eller indført. Formanden takkede endelig for Jens-Peder Vium s beskrivelse af Selskabet som en branchevinder inden for Tørlast, men han konstaterede samtidigt, at Selskabet havde samme ambition inden for Tank.

23 Side 23 af 29 Jørgen Dolmer takkede formanden for en god og saglig orientering. Jørgen Dolmer spurgte hvor mange indchartrede skibe, Selskabet havde ved udgangen af Jørgen Dolmer spurgte desuden om muligheden for, at aktionærerne kunne modtage et lille blad om Selskabet, så de kunne følge med i, hvad der skete for Selskabet. Bruno Thaibert konstaterede, at det generelt ikke gik godt for skibsfarten. Bruno Thaibert takkede for udbyttet og bemærkede, at det gik godt for Selskabet. Bruno Thaibert anførte, at bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne havde gjort et godt arbejde. Formanden oplyste, at Selskabet pr. 31. december 2010 havde 181 langtidsindbefragtede skibe. Formanden bemærkede desuden, at det var bekosteligt at sende et blad til samtlige aktionærer, men at Selskabet for nyligt havde fået en ny og flot hjemmeside, og at hjemmesiden havde mange oplysninger om Selskabet. Steffen Rojahn takkede for en god gennemgang af året der gik og endnu et pænt regnskab. Steffen Rojahn bemærkede, at Carsten Mortensen havde reddet Selskabet igennem krisen på en rigtig god måde. Det bemærkedes, at Asien og Sydamerika, som er meget store markeder for Selskabet, ikke havde været påvirket af krisen i 2009 og 2010, og at især Kina og Indien havde skabt muligheder for gode forretninger, som Selskabet også havde udnyttet i flere tilfælde. Steffen Rojahn spurgte, hvad der menes med, at Selskabet havde optimeret ordrebogen i 2010, og om dette indebar annullering af skibsordrer eller forhandlinger om priserne. Steffen Rojahn bemærkede, at det fremgik af årsrapporten, at 46 % af verdensflåden i Tørlast var på vej ud på havet, og Steffen Rojahn spurgte på den baggrund om, hvor mange skibe, der forventedes at komme i søen i 2011 henholdsvis I den forbindelse henviste Steffen Rojahn til, at en tredjedel af skibene i ordrebogen i 2010 ikke kom i vandet, og han spurgte om samme andel kunne forventes for Steffen Rojahn oplyste, at et velkonsolideret børsnoteret selskab normalt har 50 % i egenkapital, mens Selskabet havde ca % i egenkapital, og at flåden var betalt. Steffen Rojahn anbefalede på den baggrund, at Selskabet udbetaler større udbytte. Steffen Rojahn spurgte endeligt, hvorledes det kunne være, at Selskabet oplyste, at de søgte kritisk masse inden for Tank, når Selskabet udelukkende havde som mål at have 25 skibe. Det krævede minimum 50 skibe at have kritisk masse. Formanden bemærkede om Selskabets kapitalstruktur, at man havde som mål at have en stor pengekasse, da Selskabet ønskede at kunne udnytte potentielle investeringsmuligheder uden at skulle spørge andre om lov. Selskabet havde således købt 6 skibe i Tank i 2010, og de ville gerne købe flere. Det samme var tilfældet for Tørlast, idet bankerne var begyndt med at sælge ud af de skibe, som de er brændt inde med. Formanden kon-

24 Side 24 af 29 staterede, at Selskabets kapitalstruktur også skulle afspejle, at Selskabet er i en cyklisk branche. Formanden bemærkede, at finansieringen af dele af kerneflåden ved langtidsindbefragtning er en meget billig og effektiv form for finansiering for Selskabet. Selskabet havde pr. 31. december 2010 forpligtelser på ca. USD 2 mia. for fremtidige hyre til indchartrede skibe, og dette beløb er efter de nuværende regnskabsmæssige regler ikke med i balancen. Hvis forpligtelserne var med i balancen, ville soliditeten være på % og ikke 90 %, hvilket indebærer, at Selskabet har et behov for den store pengekasse. Formanden nævnte endeligt, at bestyrelsen, direktionen og medarbejderne ejede mange aktier i Selskabet, og at de dermed havde samme incitament til at optimere aktiekursen som de øvrige aktionærer. Administrerende direktør Carsten Mortensen var enig i, at Kina og Indien havde drevet økonomien, og at dette også var tilfældet for Selskabet. Carsten Mortensen bemærkede, at optimeringerne af ordrebogen var sket ved salg af eksisterende skibe og kontrahering af bedre og billigere skibe, fx større skibe, der bruger mindre brændstof. Selskabet holder altid sine aftaler med kunderne og skibsværfterne, og annulleringer af skibsordrer var således udelukkende blevet gennemført, hvis værfterne ikke havde leveret i overensstemmelse med aftalerne. Carsten Mortensen oplyste, at kun 60 % af ordrebogen for Tørlast for 2010 var blevet leveret. Ordrebogen for 2011 var endnu større end 2010, men leveringen af tonnage i februar og marts 2011 var betydelig mindre end forventet, og Selskabet var derfor overbevist om, at den samlede annulleringsrate for 2011 som minimum ville være på niveau med Carsten Mortensen oplyste, at ophugningen af skibe var gået kraftigt op i de sidste måneder, særligt for de store skibe. Carsten Mortensen oplyste endeligt, at der for så vidt angik kritisk masse skulle sondres mellem kommerciel kritisk masse (hvor skibene i Norient Product Pool skulle tælles med) og teknisk kritisk masse (hvor skibene i Norient Product Pool ikke skulle tælles med). Hvis skibene i Norient Pool skulle tælles med, har Selskabet kritisk masse. Time charters med olieselskaberne indgås dog ikke med product pools men med selve rederen, som skal godkendes. Selskabet er godkendt af alle store olieselskaber til time charter forretning, men Selskabet mener selv, at de ikke har nok skibe. Derfor ønsker Selskabet at forøge antallet af skibe til 25. Samtlige aktionærer, der var repræsenteret på generalforsamlingen, tog formandens beretning til efterretning. Dirigenten citerede herefter ledelsens påtegning samt revisionspåtegningen til årsrapporten. Samtlige aktionærer, der var repræsenteret på generalforsamlingen, godkendte årsrapporten for 2010.

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 15.00 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S mandag den 11.

Læs mere

11. april 2011 Radisson Blu Falconer

11. april 2011 Radisson Blu Falconer 11. april 2011 Radisson Blu Falconer Dampskibsselskabet Generalforsamling 11. NORDEN april 2011 A/S 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 Velkomst og valg af dirigent ved Mogens Hugo, formand

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Per Wold-Olsen indledte generalforsamlingen

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S til ordinær generalforsamling torsdag den

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Meddelelse nr. 6 19. marts 2012 Side 1 af 5 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i onsdag den 11. april 2012, kl. 15.00, i salen "Audience" på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2013 Radisson Blu Falconer 24. april 2013 NORDEN Generalforsamling 2013 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2013

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende J.nr. 036920-0018 ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2009 Den 21. april 2009 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms AIS, CVR nr. 28 31 2504 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B,

Læs mere

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 NORDEN Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 Dampskibsselskabet Dansk Aktionærforening, NORDEN 10. marts A/S 2011 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 SNAPSHOTS FRA 140 ÅRS HISTORIE

Læs mere

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest.

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 03/2007 Silkeborg, den 29. januar 2007 Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Selskabets aktiekapital er DKK , som er fordelt på aktier á DKK 100,-. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Selskabets aktiekapital er DKK , som er fordelt på aktier á DKK 100,-. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme. Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 05/2008 København, den 13. marts 2008 Der afholdes ordinær generalforsamling i DFDS A/S (CVR-nr. 14194711) den 10. april 2008, kl. 16.00 på Radisson SAS Falconer Hotel

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 11. APRIL 2012

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 11. APRIL 2012 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 11. APRIL 2012 INDLEDNING Da vi sidste år mødtes til generalforsamling, sagde jeg, at 2011 ville blive et meget

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Oplægget til den ekstraordinære generalforsamling er uændret og indkaldelsen er ordret identisk med tidligere udsendte indkaldelse.

Oplægget til den ekstraordinære generalforsamling er uændret og indkaldelsen er ordret identisk med tidligere udsendte indkaldelse. KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +45 70 23 62 74 Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato Udsteder

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 Velkommen til generalforsamling 2011 24. marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, AMALIEGADE 49, 1256 København K www.ds-norden.com 1 GENERALFORSAMLING 2007 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2010

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2010 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2010 22. april 2010 Radisson Blu Falconer Dampskibsselskabet NORDEN A/S 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning om Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S 9. oktober 2014 Meddelelse nr. 216 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Mandag den 5. december 2016 kl Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Mandag den 5. december 2016 kl Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mandag den 5. december 2016 kl. 15.30 Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk Til aktionærerne i Coloplast A/S 10. november 2016 Indkaldelse til ordinær

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling 2016 H+H International A/S København, 14. april 2016 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR Advokatanpartsselskab J.nr. 19216 om/emn ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR. 36440414 Bestyrelsen for SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, (CVR-nr.: 36 44 04 14) indkalder herved til selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag, den

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 26 Den 15. april 2009 kl. 17.00 afholdtes der generalforsamling på Radisson SAS Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V. Dagsordenen var som følger:

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S Til aktionærerne Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 I overensstemmelse med vedtægternes

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 17. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 11/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere