Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur"

Transkript

1 Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience Rekvirent: Miljøstyrelsen Antal sider: 11 Kvalitetssikring, centret: Jesper R. Fredshavn AARHUS AU UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Tel.:

2 Indhold 1 Baggrund 3 2 Metoder Datakilder Kategori 1 natur Kategori 2 natur Beregning af bufferzoner omkring Kategori 1 og 2 natur 4 3 Resultater Kategori 1 og 2 arealer, der grænser op til en markblok Bufferzoner omkring Kategori 1 og 2 arealer - markblokke Bufferzoner omkring Kategori 1 og 2 arealer - marker 9 4 Sammenfatning 11 2

3 1 Baggrund Miljøstyrelsen har bedt DCE besvare følgende spørgsmål: 1) Hvor mange ammoniakfølsomme naturarealer, der betegnes som hhv. Kategori 1 og 2 natur i henhold til Husdyrreguleringen, grænser op til en markblok? 2) Hvis der lægges en bufferzone rundt om hhv. Kategori 1 og 2 naturarealerne, hvor stor et overlap vil der så være med de dyrkede marker inde i markblokkene? 3

4 2 Metoder 2.1 Datakilder I analyserne i dette notat er anvendt følgende data: Kortdata fra Fødevareministeriets hjemmeside den 24. september 2015: Markblok-temaet ( Mark-temaet ( Kort over kortlagte forekomster af habitatnatur og den vejledende 3- registrering på Danmarks Arealinformation fra den 1. september De lysåbne naturtyper er kortlagt af staten i perioden , søerne er kortlagt og overvåget af staten og skovene er kortlagt i flere omgange i perioden Kortlægningen af lysåbne naturtyper og skove følger tekniske anvisninger for den operationelle overvågning i NOVANA programmet. Søtyperne er kortlagt i NOVANA for hhv. søer over og under 5 ha. 2.2 Kategori 1 natur Kategori 1 natur er kortlagte forekomster af habitatnaturtyper, der er listet i Tabel 2, suppleret med 3-beskyttede heder og overdrev, der ikke samtidig er kortlagt som en habitatnaturtype (jf Tabel 2). Alle polygoner er klippet med grænserne for Natura 2000-områderne. Antal forekomster formodes at være overestimeret, da mange 3-arealer er opdelt ved kommunegrænser samt barrierer i landskabet såsom vandløb, hegn, mindre veje mm. 2.3 Kategori 2 natur Kategori 2 natur er naturtyper, der er beliggende uden for Natura områder: højmoser, lobeliesøer samt 3-beskyttede heder, der i sig selv er større end 10 ha, og 3-beskyttede overdrev, der i sig selv er større end 2,5 ha. I analyserne af heder og overdrev er 3-beskyttede arealer med samme naturtype, der ligger med en afstand under 10 m, behandlet som sammenhængende naturarealer. Arealerne af lobeliesøer og højmoser bygger på udtræk fra hvor naturtypen i Naturstyrelsens overvågnings- og kortlægningsdata og kommunernes 3-besigtigelser er angivet som lobeliesø eller højmose og hvor registreringen kan kobles til et areal. Da der kan være både oversete og fejlbestemte forekomster af de to naturtyper uden for habitatområderne vil beregningerne være forbundet med en vis usikkerhed. 2.4 Beregning af bufferzoner omkring Kategori 1 og 2 natur For hver Kategori blev udvalgt polygoner, der ligger hhv. højst 10 meter og højst 20 meter fra en markblok. Rundt om disse udvalgte polygoner blev der lagt en buffer på 20 meter. Se figur 1 for et eksempel på analyserne. 4

5 Figur 1. Illustration af metode til opgørelse af arealoverlap mellem dyrkede marker og 20 meter buffer omkring Kategori 1 og Kategori 2 natur. Eksemplet er her på Kategori 2 natur, der ligger inden for en afstand på 10 meter til en markblok. Øverst til venstre: Markblok-arealer (lys grøn signatur); Øverst til højre: Marker, dyrket areal (mørk grøn signatur); Midterst til venstre: Kategori 2 natur (lys rød signatur); Midterst til højre: Kategori 2 natur, der ligger inden for en afstand på 10 meter til en markblok (mørk rød signatur); Nederst til venstre: En 20 meter buffer er lagt rundt om Kategori 2 natur, der ligger inden for en afstand på 10 meter til en markblok (rød skraveret signatur); Nederst til højre: Markering af den andel af den 20 meter bredde buffer rundt om Kategori 2 naturen, der overlapper med marker (rød skraveret signatur). Det er dette areal, der danner baggrund for arealberegningerne i dette notat (se Tabel 3). I arealopgørelserne er overlappet mellem Kategori 2 natur og mark samt overlap med markblok udenfor mark ikke medregnet. 5

6 I analyserne er der foretaget følgende valg: I nogle tilfælde består en forekomst (eks. en registrering af habitatnatur) af flere delpolygoner. Det kan være et antal mindre rigkær, der er kortlagt samlet, da de har ens vegetationsstruktur og en sammenlignelig artssammensætning. For Kategori 1 naturen har vi splittet de sammensatte polygoner op og kun udvalgt de delpolygoner, der opfylder afstandskriteriet. For Kategori 2 heder og overdrev, der er sammensat af flere forekomster med en afstand under 10 m, er bufferzonerne lagt rundt om de sammensatte polygoner. Det gælder i nogle tilfælde at Kategori 1 og 2 polygonerne i sig selv overlapper med marker. Dette overlap er ikke medtaget i opgørelsen. Kun det eventuelle overlap af bufferen udenfor Kategori 1 og 2 polygonerne og marker er medtaget. Der er beregnet overlap med alle typer af marker uafhængigt af om afgrødetypen er intensiv eller ekstensiv. En del af buffer/mark-overlappet overlapper desuden med andre 3 naturtyper/polygoner end dem der indgår i hhv Kategori 1 og 2. Derfor er der også registreret arealet af buffer/mark-overlappet der ikke samtidig lå indenfor andre 3-områder. 6

7 3 Resultater 3.1 Kategori 1 og 2 arealer, der grænser op til en markblok I Tabel 1 er vist det samlede areal med Kategori 1 og 2 natur og hvor stor en andel af disse, der grænser op til en markblok. I tabellen er vist antal forekomster, areal (i ha) og andelen af det samlede areal, hvor en del af arealet ligger hhv. 10 og 20 meter fra en markblok. Tabel 1. Oversigt over arealet med Kategori 1 og 2 natur. For hver Kategori er vist det samlede antal forekomster og deres areal (efter Nygaard & Bladt, 2015) i hele landet samt antal forekomster, areal i (ha) og andelen af det samlede areal, der ligger hhv. mindre end 20 og 10 meter fra en markblok. Kategori 1-naturen er opdelt i arealer, der er kortlagt som habitatnatur og vejledende registreret som 3- hede og overdrev. Kategori 2-naturen er opdelt i sammenhængende 3 heder og overdrev, samt arealer, der er registreret som højmose eller lobeliesø. * antal forekomster forventes at være overestimeret, da der kan forekomme overlap mellem eksempelvis Naturstyrelsens kortlagte forekomster og kommunernes 3 besigtigelser. ** Det har ikke været muligt at angive antal forekomster med 3-hede og 3-overdrev, der ikke er kortlagt som en habitatnaturtype, da arealet her består af mange fraklippede delpolygoner. Samlet Grænser op til markblok Grænser op til markblok (20 meters afstand) (10 meters afstand) Antal Areal (ha) Antal Areal (ha) Andel Antal Areal (ha) Andel Kategori 1 Habitatnatur % % Heder, ikke habitatnatur % % Overdrev, ikke habitatnatur % % Kategori 1, samlet % % Kategori 2 Heder > 10 ha % % Overdrev > 2,5 ha % % Højmoser Ukendt * % 86* % Lobeliesøer Ukendt % % Kategori 2, samlet > % % Det samlede areal med Kategori 1 natur er godt ha, fordelt på forekomster. Der er godt ha Kategori 1 natur (godt forekomster med habitatnatur), hvor en del af det kortlagte areal ligger mindre end 20 meter fra en markblok og godt knap ha (godt forekomster med habitatnatur) inden for en afstand på 10 m. Det svarer til at hhv. 63 og 61 % af Kategori 1 naturen grænser op til en markblok. Således ligger 37 % af det samlede areal med habitatnatur mere end 20 meter og 39% af arealet ligger mere end 10 meter fra en markblok. Andelen af arealet, der ligger inden for hhv. 10 og 20 meter fra en markblok er højere for 3 overdrev og heder, der ikke er habitatnatur end for habitatnaturtyperne sammenlagt. I Tabel 2 er vist antal forekomster og areal af de enkelte Kategori 1 naturtyper og hvor stor en andel af disse, der grænser op til en markblok. Det har ikke været muligt at angive antal forekomster med 3-hede og 3-overdrev, der ikke er kortlagt som en habitatnaturtype, da arealet her består af mange fraklippede delpolygoner. Det samlede areal med Kategori 2 natur er godt ha, fordelt på knap forekomster. Der er godt ha Kategori 2 natur, hvor en del af det kortlagte areal ligger mindre end 20 meter fra en markblok og knap ha inden for en afstand på 10 m. Det svarer til at hhv. 89 og 88 % af Kategori 2 naturen grænser op til en markblok. 7

8 Tabel 2. Oversigt over Kategori 1 natur, der er habitatnaturtyper inden for Natura 2000 og de 3 beskyttede heder og overdrev, der ikke er habitatnatur. For hver naturtype er vist det samlede antal kortlagte forekomster og det samlede areal (i ha), samt antal forekomster og areal, der ligger hhv. 20 og 10 meter fra en markblok. I de nederste rækker er vist det samlede areal med habitatnatur og det samlede Kategori 1 areal. Arealet af de kortlagte forekomster af habitatnaturtyperne er vægtet med den andel hver naturtype udgør af de polygoner den er kortlagt inden for. 1 antal kun for søer < 5 ha. * Antal kortlagte forekomster med habitatnatur eller 3-arealer, hvoraf nogle består af flere delpolygoner, da de består af den restmængde, der ikke er habitatnatur. ** Antal kortlagte forekomster med habitatnatur. Det har ikke været muligt at angive antal 3-arealer, da arealet består af et meget stort antal delpolygoner. Samlet 20 meter fra markbloblok 10 meter fra mark- Type Kode Habitatnaturtype Antal* Areal (ha) Antal** Areal (ha) Antal** Areal (ha) 3 hede, ikke habitatnatur overdrev, ikke habitatnatur Lysåben 1230 Kystklint/klippe Lysåben 1310 Enårig strandengsvegetation Lysåben 1320 Vadegræssamfund Lysåben 1330 Strandeng Lysåben 1340 Indlandssalteng Lysåben 2110 Forklit Lysåben 2120 Hvid klit Lysåben 2130 Grå/grøn klit Lysåben 2140 Klithede Lysåben 2160 Havtornklit Lysåben 2170 Grårisklit Lysåben 2190 Klitlavning Lysåben 2250 Enebærklit Lysåben 2310 Visse-indlandsklit Lysåben 2320 Revling-indlandsklit Lysåben 2330 Græs-indlandsklit Sø 3110 Lobeliesø Sø 3130 Søbred med urter Sø 3140 Kransnålalgesø Sø 3150 Næringsrig sø Sø 3160 Bundvandet sø Lysåben 4010 Våd hede Lysåben 4030 Tør hede Lysåben 5130 Enekrat Lysåben 6120 Tør overdrev på kalkholdigt sand Lysåben 6210 Kalkoverdrev Lysåben 6230 Surt overdrev Lysåben 6410 Tidvis våd eng Lysåben 7110 Højmose Lysåben 7120 Nedbrudt højmose Lysåben 7140 Hængesæk Lysåben 7150 Tørvelavning Lysåben 7210 Avneknippemose Lysåben 7220 Kildevæld Lysåben 7230 Rigkær Lysåben 8220 Indlandsklippe

9 Skov 2180 Skovklit Skov 9110 Bøg på mor Skov 9120 Bøg på mor med kristtorn Skov 9130 Bøg på muld Skov 9150 Bøg på kalk Skov 9160 Ege-blandskov Skov 9170 Vinteregeskov Skov 9190 Stilkege-krat Skov 91D0 Skovbevokset tørvemose Skov 91E0 Elle- og askeskov Habitatnatur, samlet Kategori 1, samlet Bufferzoner omkring Kategori 1 og 2 arealer - markblokke I Tabel 3 er vist det samlede areal med 20 meter bufferzoner rundt om Kategori 1 og 2 arealerne, der overlapper med markblokke. I Figur 1 er vist hvordan arealet af bufferzonernes overlap med marker og markblokke er beregnet. Hvis afstandskriteriet er 20 meter mellem naturareal og markblok, viser analyserne, at bufferzonerne rundt om Kategori 1 arealerne vil have et overlap med markblokke på ha. Hvis afstandskriteriet sættes ned til 10 meter er overlappet mellem bufferzonerne og markblokkene 23 ha mindre (8.671 ha). Der er tilsyneladende ikke mange naturarealer, der ligger mellem 10 og 20 meter fra en markblok. En del af bufferzonerne ligger på arealer, der er vejledende registreret som en 3-naturtype. Hvis dette areal udelades udgør bufferzonerne og ha for Kategori 1 arealer med hhv. højst 20 meter og højst 10 meters afstand til en markblok. For Kategori 2 naturen er det samlede areal af de 20 meter brede bufferzoner, der overlapper med markblokke på ha, hvis kriteriet er en afstand på op til 20 meter mellem naturareal og markblok. Hvis afstandskriteriet sættes til 10 meter er bufferarealet blot 2 ha mindre. En del af bufferzonerne ligger på arealerne, der er vejledende registreret som en 3-naturtype. Hvis dette areal udelades udgør bufferzonerne og ha for Kategori 2 arealer med hhv. højst 20 meter og højst 10 meters afstand til en markblok. Sammenlagt er arealet af bufferzoner, der overlapper med markblokke ha, hvis kriteriet er en afstand på op til 20 meter mellem naturareal og markblok. Hvis afstandskriteriet sættes til 10 meter er bufferarealet 25 ha mindre. En del af bufferzonerne ligger på arealerne, der er vejledende registreret som en 3-naturtype. Hvis dette areal udelades udgør bufferzonerne og ha for Kategori 1 og 2 arealer med hhv. højst 20 meter og højst 10 meters afstand til en markblok. 3.3 Bufferzoner omkring Kategori 1 og 2 arealer - marker Da markblokkene indeholder andre arealtyper end dyrkede marker er endvidere beregnet arealet af 20 meter bufferzoner på marker, der indgår i mark-temaet. Modsat markbloktemaet kan marktemaet variere en del fra år til år og arealet med bufferzoner omkring ammoniakfølsom natur kan ændre 9

10 sig tilsvarende. Arealet med bufferzoner rundt om Kategori 1 og 2 arealerne, der overlapper med marker er vist i Tabel 3. For Kategori 1 naturen er arealet af bufferzoner, der overlapper med markerne omtrent 10 % mindre end markblokkene, nemlig og ha med hhv. højst 20 meter og højst 10 meters afstand fra natur til en markblok. For marker, der ikke er 3, udgør bufferzonerne og ha for Kategori 1 arealer med hhv. højst 20 meter og højst 10 meters afstand til en markblok. For Kategori 2 naturen er arealet af bufferzoner, der overlapper med markerne omtrent 10 % mindre end markblokkene, nemlig og ha med hhv. højst 20 meter og højst 10 meters afstand fra natur til en markblok. For marker, der ikke er 3, udgør bufferzonerne og ha for Kategori 1 arealer med hhv. højst 20 meter og højst 10 meters afstand til en markblok. Tabel 3. Oversigt over arealet (i ha) af bufferzoner omkring Kategori 1 og 2 natur. For hver Kategori og samlet for Kategori 1 og 2 natur er vist arealet af bufferzoner rundt om naturarealer, der ligger hhv. mindre end 20 og 10 meter fra en markblok (se Figur 1, nederst til højre). For hver Kategori er vist det samlede areal af den del af en 20 meter bufferzone rundt om de ammoniakfølsomme naturarealer, der overlapper med hhv. markbloktemaet og marktemaet. Endelig er vist arealet af bufferzonerne, der ikke samtidig er vejledende registreret som omfattet af NBL 3. Bufferzoner Grænser op til markblok Grænser op til markblok (20 meters afstand) (10 meters afstand) Samlet Ikke 3 Samlet Ikke 3 Kategori 1 Overlap med markblok Overlap med marker Kategori 2 Overlap med markblok Overlap med marker Kategori 1 og 2 Overlap med markblok Overlap med marker Sammenlagt er arealet af bufferzoner rundt om Kategori 1 og 2 arealer, der overlapper med markerne på og ha med hhv. højst 20 meter og højst 10 meters afstand fra natur til en markblok. For marker, der ikke er 3, udgør bufferzonerne sammenlagt og ha med hhv. højst 20 meter og højst 10 meters afstand til en markblok. 10

11 4 Sammenfatning Godt 60 % af Kategori 1 arealerne grænser op til en markblok. Andelen er højere for 3 overdrev og heder, der ikke er habitatnatur end for habitatnaturtyperne sammenlagt. For Kategori 1 naturen er arealet af bufferzoner, der overlapper med markblokke ha, hvis kriteriet er en afstand på op til 20 meter mellem naturareal og markblok og 3-beskyttede arealer inden for bufferzonen mellem naturarealet og markblokken fraregnes. Knap 90 % Kategori 2 arealerne grænser op til en markblok. For Kategori 2 naturen er arealet af bufferzoner, der overlapper med markblokke ha, hvis kriteriet er en afstand på op til 20 meter mellem naturareal og markblok og 3-beskyttede arealer inden for bufferzonen mellem naturarealet og markblokken fraregnes. Sammenlagt er arealet af bufferzoner omkring Kategori 1 og 2 natur, der overlapper med markblokke ha, hvis kriteriet er en afstand på op til 20 meter mellem naturareal og markblok og 3-beskyttede arealer inden for bufferzonen mellem naturarealet og markblokken fraregnes. Der er ikke væsentlig forskel på det samlede areal af bufferzoner ved et kriterie på 20 meter og 10 meters afstand mellem naturareal og markblok. Når den 3-beskyttede natur fraregnes er overlappet mellem bufferzoner og markblokke omtrent 7 % større end overlappet med markerne. 11

Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering

Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer

Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. november 2016 Jesper Fredshavn DCE Nationalt Center for Miljø og Energi

Læs mere

Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer

Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer vil gro til ved ophør af landbrugsmæssig aktivitet Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. februar

Læs mere

Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer

Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer vil gro til ved ophør af landbrugsmæssig aktivitet Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 14. marts

Læs mere

HVORDAN GÅR DET MED DEN LYSÅBNE NATUR?

HVORDAN GÅR DET MED DEN LYSÅBNE NATUR? 2. FEBRUAR 2017 HVORDAN GÅR DET MED DEN LYSÅBNE NATUR? 12 ÅRS NOVANA DATA Bettina Nygaard, Christian Damgaard, Knud Erik Nielsen, Jesper Bladt & Rasmus Ejrnæs Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

Læs mere

Natur- og skovtilstand på Naturstyrelsens arealer

Natur- og skovtilstand på Naturstyrelsens arealer og skovtilstand på Naturstyrelsens arealer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. oktober 2016 Jesper Fredshavn DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder NOTAT Miljøstyrelsen J.nr. MST-1249-00105 Ref. Anich/klsch Den 3. marts 2017 Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder Problemstilling Miljøstyrelsen har

Læs mere

Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage

Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage Natura 2000-område nr. 84 Habitatområde H73 Fuglebeskyttelsesområde F50 og F 56 1 Titel: Forslag

Læs mere

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-område nr. 41 Habitatområde H41 Fuglebeskyttelsesområde F29 Kolofon

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Borris Hede Natura 2000-område nr. 67 Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Titel: Natura 2000-handleplan, Borris Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Natura 2000-handleplan Mols Bjerge med kystvande. Natura 2000-område nr Habitatområde H186

Natura 2000-handleplan Mols Bjerge med kystvande. Natura 2000-område nr Habitatområde H186 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Mols Bjerge med kystvande Natura 2000-område nr. 227 Habitatområde H186 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Mols Bjerge med kystvande Udgiver: Syddjurs Kommune År:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Mols Bjerge med kystvande Natura 2000-område nr. 227 Habitatområde H186 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Mols Bjerge med kystvande Udgiver:

Læs mere

OPGØRELSE FOR PLEJEKRÆVENDE NATURAREALER

OPGØRELSE FOR PLEJEKRÆVENDE NATURAREALER OPGØRELSE FOR PLEJEKRÆVENDE NATURAREALER Beskrivelse af anvendt data og metode samt præsentation af resultater for opgørelse over arealstørrelser af plejekrævende natur i Danmark Teknisk rapport fra DCE

Læs mere

BEVARINGSSTATUS FOR NATURTYPER OG ARTER. Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering AARHUS UNIVERSITET

BEVARINGSSTATUS FOR NATURTYPER OG ARTER. Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering AARHUS UNIVERSITET BEVARINGSSTATUS FOR NATURTYPER OG ARTER Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 98 2014 AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

FAGLIGT GRUNDLAG FOR VURDERING AF BEVARINGSSTATUS FOR TERRESTRISKE NATURTYPER

FAGLIGT GRUNDLAG FOR VURDERING AF BEVARINGSSTATUS FOR TERRESTRISKE NATURTYPER FAGLIGT GRUNDLAG FOR VURDERING AF BEVARINGSSTATUS FOR TERRESTRISKE NATURTYPER Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 118 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

Kortlægning og overvågning af naturen i Nationalpark Mols Bjerge

Kortlægning og overvågning af naturen i Nationalpark Mols Bjerge Kortlægning og overvågning af naturen i Nationalpark Mols Bjerge Opret kobjælde ved Trehøje Firblad og vorterod i småbiotop på Mols 1 Kortlægning og overvågning af naturen i Nationalpark Mols Bjerge Resume

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyser for Nakskov Fjord og Indrefjord, område nr. 179.

Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyser for Nakskov Fjord og Indrefjord, område nr. 179. Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyser for Nakskov Fjord og Indrefjord, område nr. 179. Natura 2000-planerne bygger på den eksisterende viden om naturforholdene. Denne viden er områdevis blevet

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 17Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov 18Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 14Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord 222Villestrup Ådal 201Øster

Læs mere

Besigtigelse af 3-arealer

Besigtigelse af 3-arealer Besigtigelse af 3-arealer Jesper Fredshavn Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet /..1 En generel metode til vurdering af naturtilstand Hvor der er behov for en vurdering af tilstand og udvikling

Læs mere

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver: Varde Kommune

Læs mere

Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013

Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013 Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 2009-2015

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Nissum Fjord. Natura 2000-område nr. 65. Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Nissum Fjord. Natura 2000-område nr. 65. Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38 Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Nissum Fjord Natura 2000-område nr. 65 Habitatområde H58 Fuglebeskyttelsesområde F38 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan

Læs mere

Forslag til: Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213

Forslag til: Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Randkløve Skår Udgiver: Bornholms Regionskommune

Læs mere

Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213

Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Randkløve Skår Udgiver: Bornholms Regionskommune År: 2017 Kort:

Læs mere

Tilladelse til opsætning af badebro på matr. nr. 16c Hovsør By, Østerild beliggende på adressen Hovsørvej 16, 7700 Thisted

Tilladelse til opsætning af badebro på matr. nr. 16c Hovsør By, Østerild beliggende på adressen Hovsørvej 16, 7700 Thisted Afsender: Thisted Kommune Jim Jakobsen Modulbro 7700 Thisted Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 1. September 2015 CPR / CVR: #*170002 BrevID.: 1966980 Medarbejder: KRN Tilladelse til opsætning af

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Natura 2000-område nr. 48 Habitatområde H44 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017 Forsidefoto: Trævlekrone fra

Læs mere

Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyser for Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde, område nr. 169.

Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyser for Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde, område nr. 169. Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyser for Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde, område nr. 169. Tillægget gælder både i forhold til basisanalysen for lysåben natur og skovbasisanalysen

Læs mere

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Artikel 17 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. juni 2013 Hanne Bach & Jesper Fredshavn

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Bjerre Skov og Haslund Skov. Natura 2000-område nr Habitatområde H229

Udkast til Natura 2000-handleplan Bjerre Skov og Haslund Skov. Natura 2000-område nr Habitatområde H229 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Bjerre Skov og Haslund Skov Natura 2000-område nr. 229 Habitatområde H229 1 Titel: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Bjerre Skov og Haslund Skov Udgiver:

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 77 Uldum Kær, Tørring Kær

Læs mere

Teknisk notat vedrørende oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000 områder

Teknisk notat vedrørende oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000 områder Teknisk notat vedrørende oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000 områder Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. oktober 2016 Henrik Tornbjerg Institut for Bioscience

Læs mere

Beregning af arealet med habitatskov ud fra Danmarks Skovstatistik

Beregning af arealet med habitatskov ud fra Danmarks Skovstatistik U N I V E R S I T Y O F C O P E N H G E N D E P R T M E N T O F G E O S C I E N C E S N D N T U R L R E S O U R C E M N G E M E N T Beregning af arealet med habitatskov ud fra Danmarks Skovstatistik Thomas

Læs mere

Grundvand og terrestriske økosystemer

Grundvand og terrestriske økosystemer Grundvand og terrestriske økosystemer Rasmus Ejrnæs & Bettina Nygaard D A N M A R K S M i L J Ø U N D E R S Ø G E L S E R A A R H U S U N I V E R S I T E T Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Kildevæld

Læs mere

Øster Natura 2000-handleplan

Øster Natura 2000-handleplan FNatura 2000-handleplan 2010-2015 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kajbjerg Skov FORSLAG Øster Natura 2000-handleplan 2010-2015 Natura 2000-område nr. 117 Habitatområde H 101 Titel: Natura 2000-handleplan

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver:

Læs mere

HNV kortet AARHUS UNIVERSITET

HNV kortet AARHUS UNIVERSITET HNV kortet High Nature Value (HNV) kortet har til formål at udpege de arealer, der rummer de største naturværdier i det åbne land. Udviklingen af kortet er baseret på EU s vejledning om HNV indikatorer,

Læs mere

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Natura 2000-handleplan 2016 2021 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Natura 2000-område nr. 40 Habitatområder H40, H226 og H227 1 Titel: Natura 2000-handleplan Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan LILLERING SKOV, STJÆR SKOV, TÅSTRUP SØ OG TÅSTRUP MOSE

Forslag til Natura 2000-handleplan LILLERING SKOV, STJÆR SKOV, TÅSTRUP SØ OG TÅSTRUP MOSE Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 LILLERING SKOV, STJÆR SKOV, TÅSTRUP SØ OG TÅSTRUP MOSE Natura 2000-område nr. 232 Habitatområde H232 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016

Læs mere

Natura 2000 handleplan. Tolne Bakker. Natura 2000-område nr. 214 Habitatområde H214. December 2012

Natura 2000 handleplan. Tolne Bakker. Natura 2000-område nr. 214 Habitatområde H214. December 2012 Natura 2000 handleplan Tolne Bakker Natura 2000-område nr. 214 Habitatområde H214 December 2012 Kolofon Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan 2009-2015 for N214 Tolne Bakker Hjørring Kommune Nørregade

Læs mere

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger NOTAT 6 Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger L.B., Det Økologiske Råd 14. september 2014 1 Arealopgørelse vedvarende

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Lild Strand og Lild Strandkær Natura 2000-område nr. 44 Habitatområde H185 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 for Natura

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N200 Navnsø med hede Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Natura Handleplan - UDKAST. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan - UDKAST. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan - UDKAST Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den

Læs mere

Natura Handleplan. Gurre Sø. Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115

Natura Handleplan. Gurre Sø. Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 Natura 2000 - Handleplan Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan for Gurresø Udgiver: Helsingør Kommune Stengade 59 3000 Helsingør www.helsingorkommune.dk

Læs mere

BIODIVERSITET I NATURA2000 OMRÅDERNE - ER DER EN FORSKEL?

BIODIVERSITET I NATURA2000 OMRÅDERNE - ER DER EN FORSKEL? 12. NOVEMBER 2014 BIODIVERSITET I NATURA2000 OMRÅDERNE - ER DER EN FORSKEL? BETTINA NYGAARD & RASMUS EJRNÆS, INSTIUT FOR BIOSCIENCE NATURA 2000 OMRÅDERNE Ud fra kendte forekomster af arter og naturtyper,

Læs mere

Konsekvenser af de generelle krav til ammoniakfordampningen Winnie H Brøndum, Miljøkonsulent LMO

Konsekvenser af de generelle krav til ammoniakfordampningen Winnie H Brøndum, Miljøkonsulent LMO Konsekvenser af de generelle krav til ammoniakfordampningen Winnie H Brøndum, Miljøkonsulent LMO Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Store Øresø, Sortesø og Iglesø

Store Øresø, Sortesø og Iglesø Forslag Natura 2000-handleplan Store Øresø, Sortesø og Iglesø Natura 2000-område nr. 122 Habitatområde H106 1 Kolofon Titel Udgiver Forslag til Natura 2000-handleplan, Store Øresø, Sortesø og Iglesø Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2012-2015. Køge Å. Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131

Natura 2000-handleplan 2012-2015. Køge Å. Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 Natura 2000-handleplan 2012-2015 Køge Å Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 1 Indholdsfortegnelse Vedtagelse af naturhandleplan... 3 Baggrund... 4 Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan...

Læs mere

Teknisk notat vedrørende oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000 områder Revideret udgave

Teknisk notat vedrørende oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000 områder Revideret udgave Teknisk notat vedrørende oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000 områder Revideret udgave Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 2. marts 2017 Henrik Tornbjerg Institut

Læs mere

Guideline til Natura 2000 planerne

Guideline til Natura 2000 planerne Guideline til Natura 2000 planerne Gennemgang af guideline Hvorfor interessere sig for Natura 2000 planerne? Gennemgang af centrale elementer i guideline Målsætninger Indsatsprogram Vejen ind til de rigtige

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Forslag til. Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov. Natura 2000-handleplan

Forslag til. Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov. Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov Natura 2000-område nr. 17 Habitatområde H18 Fuglebeskyttelsesområde F7 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan Skagen Gren og Skagerak Natura 2000-område nr. 1 Habitatområde H1 Udarbejdet af: Indholdsfortegnelse Baggrund...1/19 Statslig Natura 2000-plan...2/19 Mål for planperioden...4/19

Læs mere

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Natura 2000-område: 171 og Klinteskov kalkgrund 1016 Sumpvindelsnegl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status Tilgroning med

Læs mere

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE Bettina Nygaard, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Aarhus Universitet BESIGTIGELSER AF 3-OMRÅDER Vejen kommune Basis Udvidet Fersk

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 235 Jægerspris Skydeterræn Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 213 Randkløve Skår Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

Natura 2000-handleplan Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H134

Natura 2000-handleplan Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H134 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig Natura 2000-område nr. 153 Habitatområde H134 Fuglebeskyttelsesområde F102 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Havet og kysten

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov Natura 2000-område nr. 17 Habitatområde H18 Fuglebeskyttelsesområde F7 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Lille Vildmose,

Læs mere

Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø

Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø Forslag til Natura 2000-handleplan 2. planperiode 2016 2021 Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø Natura 2000-område nr. 24 Habitatområde H24 og H220 Fuglebeskyttelsesområde F22

Læs mere

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet

Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev i relationen til VVM-direktivet NOTAT Miljøstyrelsen Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning J.nr. MST-1249-00139 Den 27. januar 2017 Vurdering af muligheden for at undlade bræmmer med teknikkrav op til kategori 2-heder og -overdrev

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Jægerspris Skydeog øvelsesterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn,

Læs mere

Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for Risum Enge og Selde Vig (Natura 2000-område nr.

Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for Risum Enge og Selde Vig (Natura 2000-område nr. Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for Risum Enge og Selde Vig (Natura 2000-område nr. 221). Tillægget gælder både for basisanalyser for lysåbne naturtyper og arter samt for skovbasisanalyser.

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakker Natura 2000-område nr. 154 Habitatområde H135 og H244 Fuglebeskyttelsesområde F94 og F99 Titel: Natura

Læs mere

Klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg

Klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg Forslag til Natura 2000-handleplan 2. planperiode 2016 2021 Klithederne mellem Stenbjerg og Lodbjerg Natura 2000-område nr. 43 Habitatområde H184 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Natura 2000-handleplan Egtved Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H238

Natura 2000-handleplan Egtved Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H238 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Egtved Ådal Natura 2000-område nr. 238 Habitatområde H238 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Egtved Ådal Udgiver: Vejle Kommune År: 2016 Forsidefoto: Peter Ruhlmann

Læs mere

(Udkast) Natura 2000-handleplan. Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø. Natura 2000-område nr. 109. Habitatområde H93 Fuglebeskyttelsesområde F77

(Udkast) Natura 2000-handleplan. Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø. Natura 2000-område nr. 109. Habitatområde H93 Fuglebeskyttelsesområde F77 (Udkast) Natura 2000-handleplan Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø Natura 2000-område nr. 109 Habitatområde H93 Fuglebeskyttelsesområde F77 1 2 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan for Havet mellem

Læs mere

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen 2013 Retningslinjer af 10. december 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Natura 2000-område nr. 82 Habitatområde H71 Fuglebeskyttelsesområde F46 Titel: Handleplan for Randbøl Hede og

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage. Natura 2000-område nr.75.

Forslag til. Natura 2000-handleplan Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage. Natura 2000-område nr.75. Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage Natura 2000-område nr.75 Habitatområde H64 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2016-2021. Harrild Hede, Ulvemosen

Læs mere

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Dueodde Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-21 for Dueodde Udgiver: Bornholms Regionskommune År: 2016

Læs mere

Naturrådets kommentarer til Forslag til supplerende udpegning af Habitatområder

Naturrådets kommentarer til Forslag til supplerende udpegning af Habitatområder Dato: 11.06.2001 Ref. tnp Journal. nr. 01-021-0017/1 Tel. dir.: 33 95 57 92 e-mail: tnp@naturraadet.dk Naturrådets kommentarer til Forslag til supplerende udpegning af Habitatområder Naturrådet har i forbindelse

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000handleplan 2016 2021 2. planperiode Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg Natura 2000område nr. 16 Habitatområde H16 Fuglebeskyttelsesområde F8, F12, F13, F19 og F20 Kolofon Titel:

Læs mere

Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å

Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å Natura 2000 handleplan 2016-2021 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å Natura 2000-område nr. 6 Habitatområde H6 April 2017 Kolofon Titel: Natura 2000 handleplan for Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver

Læs mere

Kolofon. Titel: Natura 2000-plan Mols Bjerge med kystvande Natura 2000-område nr. 227 Habitatområde 186. År: 2016

Kolofon. Titel: Natura 2000-plan Mols Bjerge med kystvande Natura 2000-område nr. 227 Habitatområde 186. År: 2016 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2015-2021 Mols Bjerge med kystvande Natura 2000-område nr. 227 Habitatområde 186 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven, Natura 2000-plan. Udgiver: Miljø- og Fødevareministeriet,

Læs mere

Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede udkast

Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede udkast Natura 2000-ndleplan 2016 2021 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede udkast Natura 2000-område nr. 64 Habitatområde H57 og H225 Titel: Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom

Læs mere

UDKAST. 2. planperiode. Natura 2000-handleplan Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Natura 2000-område nr Habitatområde H119

UDKAST. 2. planperiode. Natura 2000-handleplan Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Natura 2000-område nr Habitatområde H119 UDKAST 2. planperiode Natura 2000-handleplan 2016-21 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev Natura 2000-område nr. 135 Habitatområde H119 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Tisvilde Hegn og Melby Overdrev,

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000handleplan 2016 2021 2. planperiode Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg Natura 2000område nr. 16 Habitatområde H16 Fuglebeskyttelsesområde F8, F12, F13, F19 og F20 Kolofon Titel:

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer I Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune Redaktion: Tage Burholt og Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord Natura 2000-område nr. 14 Habitatområde H14 Fuglebeskyttelsesområde F2 og F15 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 for område

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov NOTAT Naturstyrelsen Vadehavet J.nr. NST-422-01354 Ref. PJENS FEB 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N99 Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-plan

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

ÆNDRINGER I 3-AREALET

ÆNDRINGER I 3-AREALET ÆNDRINGER I 3-AREALET 1995-2014 RESULTATER FRA NATURSTYRELSENS OPDATERINGSPROJEKT BETTINA NYGAARD, ANDERS JUEL OG JESPER FREDSHAVN AFTALEN MELLEM MIM OG KL DEFINERER RAMMERNE DE TEKNISKE ANVISNINGER DEFINERER

Læs mere

TILSTANDSVURDERING AF HABITATNATURTYPER 2010-11

TILSTANDSVURDERING AF HABITATNATURTYPER 2010-11 TILSTANDSVURDERING AF HABITATNATURTYPER 2010-11 NOVANA Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 39 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Natura 2000 - Handleplan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov

Natura 2000 - Handleplan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000 - Handleplan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000-område nr.130 Habitatområde H114 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan for Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Udgiver: Helsingør

Læs mere

Natura 2000-handleplan for 2010-2015. Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr. 230

Natura 2000-handleplan for 2010-2015. Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr. 230 Natura 2000-handleplan for 2010-2015 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Den 7. december 2012 1 Habitatområde H 230 Den 8. juni 2012 Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan for Kaløskovene

Læs mere

Tønder Kommunes høringssvar på høring af naturplaner

Tønder Kommunes høringssvar på høring af naturplaner NOTAT Miljø og Natur Sags id.: 01.05.18-P17-2-14 Sagsbeh.: DL16CB/DL18LP 02-03-2015 Tønder Kommunes høringssvar på høring af naturplaner 2016-21 Naturstyrelsen har offentliggjort forslag til Natura 2000-planerne

Læs mere

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Overblik over søgemulighederne i Danmarks Naturdata På søgefanebladene kan du kombinere søgekriterier for geografisk område, tidsperiode, arter,

Læs mere

Natura handleplan. Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Natura 2000-område nr. 153 Habitatområde H134 Fuglebeskyttelsesområde F102

Natura handleplan. Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Natura 2000-område nr. 153 Habitatområde H134 Fuglebeskyttelsesområde F102 Natura 2000 - handleplan Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig Natura 2000-område nr. 153 Habitatområde H134 Fuglebeskyttelsesområde F102 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1.

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1. Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Husby Klit Natura 2000-område nr. 74 Habitatområde H197 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro

Læs mere

Miljørapport for Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde Natura 2000-område nr. N88

Miljørapport for Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde Natura 2000-område nr. N88 Miljørapport for Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde Natura 2000-område nr. N88 Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede Natura 2000-område nr. 19 Habitatområde H21 1 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan

Læs mere