Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen /2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000"

Transkript

1 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: P19-67-XX

2 Registreringsblad Dato for godkendelse: mm.mm CVR-nr CHR nr Ejendomsnummer Adresse Fastrupvej 16 Matr. nr. (ejerlav) Ansøgers navn og adresse 7400 Herning Sdr. Fastrup, Gjellerup 1b Hauge By, Gjellerup 2ad Nr. Fastrup By, Gjellerup 2f Hauge By, Gjellerup 1i Sdr. Fastrup, Gjellerup 2g Peder Krøjgaard Fastrupvej Herning Tlf.nr.: Mobil: Konsulent SvinerådgivningDanmark / Heidi Birch Wentzlau Birk Centerpark Herning Tilsynsmyndighed Miljøsagsbehandler Kvalitetssikring Herning Kommune Christina Thorslev Petersen Louise Lindegaard Weinreich Copyright Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen /2000 Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto - er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI. Miljø og Klima, Landbrugsteam 2

3 Indholdsfortegnelse REGISTRERINGSBLAD...2 INDLEDNING...4 KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE...9 INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE...10 VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTION PÅ FASTRUPVEJ 16, 7400 HERNING KOMMUNE DRIFT OG INDRETNING...12 ÅRSPRODUKTION...12 AMMONIAKREDUCERENDE MILJØTEKNOLOGI...13 FODER...13 VASKEPLADS OG AFLEDNING AF VASKEVAND...14 GØDNINGSOPBEVARING...14 GYLLEHÅNDTERING...14 UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER...14 SKADEDYR...15 LUGT...15 STØJ...15 UDARBEJDELSE AF HANDLEPLANER VED UFORUDSETE GENER...15 EGENKONTROLVILKÅR...16 HERNING KOMMUNES SAMLEDE VURDERING...18 UNDERSØGTE ALTERNATIVER...18 KOMMENTARER VED HØRING TIL UDVIDELSEN...18 UDTALELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER...18 VURDERINGSGRUNDLAG...18 BIAKTIVITETER...19 EJENDOMMENS BELIGGENHED IFT. OMGIVELSERNE...19 NABOFORHOLD...20 PÅVIRKNING AF JORD...24 HUSDYRGØDNING...24 PÅVIRKNING AF GRUNDVAND...26 PÅVIRKNING AF NATUR...36 PÅVIRKNING AF BILAG IV-ARTER, RØDLISTEARTER, ANSVARSARTER MV PÅVIRKNING AF KULTURMILJØ...40 GENNEMGANG AF BAT FOR FASTRUPVEJ BAT MANAGEMENT...41 BAT FODER...43 BAT STALDINDRETNING...44 BAT FORBRUG AF VAND OG ENERGI...45 BAT OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING...46 FRAVALGTE BAT-VIRKEMIDLER...47 SAMLET VURDERING AF BAT PÅ FASTRUPVEJ 16, HERNING BILAG 1: OVERSIGT OVER EJENDOMMEN BILAG 2: OVERSIGTKORT OVER EJENDOMMEN I FORHOLD TIL UDBRINGNINGSAREALER, BYZONE, NABOER OG SAMLEDE BEBYGGELSE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. BILAG 3: KONSULENTERKLÆRING OPBEVARINGSKAPACITET...53 BILAG 4: UDTALELSE FRA NATURTEAMET, HERNING KOMMUNE...55 Miljø og Klima, Landbrugsteam 3

4 Indledning Ikke-teknisk resumé Ejendommens husdyrhold udvides fra 900 årssøer m. grise til fravænning v. 8,5 kg (233,14 DE) til årssøer m. grise til fravænning v. 7,3 kg (279,07 DE). Ejendommen udvider i eksisterende bygninger. Alle ejendommens eksisterende stalde fortsætter i uændret drift, dog inddrages eksisterende stipladser til polte samt et eksisterende maskinhus til opstaldning af drægtige søer i ansøgt drift. Søerne opstaldes i maskinhuset på fast bund med strøelse og eksisterende poltepladser inddrages til bokse. Således kan ejendommens husdyrhold udvides uden at etablere nye bygninger eller ændre gennemgribende på de eksisterende stalde. Ejendommen er beliggende i landområde med langt til følsom natur og skov. Der er således beregnet N-deposition til 3 mose ca m V for anlægget, besætningens totaldeposition efter ændringen udgør 0,1 kgn/ha/år. Merdepositionen afledt af udvidelsen er ikke målbar på denne afstand. Nærmeste nabobeboelse ligger ca. 165 m SV for anlægget, men ca. 195 m fra det eksisterende maskinhus der inddrages til søer i løsdrift. Ejendommen ligger således udenfor geneafstanden til produktionen. Antallet af transporter til/fra ejendommen øges med 12 %, ændringerne består primært af transporter med husdyrgødning samt råvarer til foder. Ejendommens udspredningsarealer er bortset fra 3 ha, bortforpagtet med tilhørende gylleaftale til udbringning af hele ejendommens gødningsproduktion på egne arealer. Forpagter er Ove Søndergaard, Svendlundvej 3, 7400 Herning, bedriften skal 16 godkendes i forbindelse med ændringen. Den øgede mængde husdyrgødning der genereres ved udvidelsen, afsættes på eksisterende gylleaftaler i området. Der afsættes ud over forpagter Ove Søndergaard til tre modtagere : 1. Lundgaard I/S, Lundvej 28, 7400 Herning ( 16 godkendes) 2. Thomas Kjærsgaard, Haugevej 14, 7400 Herning (er 16 godkendt) 3. Jacob Kjærsgaard, Fastrupvej 30, 7400 Herning ( 16 godkendes) Der vil således blive udarbejdet tre 16 godkendelser i forbindelse med denne sag. Miljø og Klima, Landbrugsteam 4

5 Der er tale om 4 aftagere der i årevis har arbejdet sammen og ingen af aftalerne er nytegnede i forbindelse med den anmeldte udvidelse/ændring af husdyrbruget på Fastrupvej 16. Udbringningsarealer Der er 2 mindre udbringningsarealer tilknyttet Fastrupvej 16. Disse betegnes mark 20-2 og 21-0 og er henholdsvis 1,69 ha og 1,28 ha, i alt 2,98 ha. Her tildeles i alt 358,14 kg N og 87,87 kg P svarende til 4,06 DE. Miljø og Klima, Landbrugsteam 5

6 Ingen af arealerne er placeret på områder udpeget som natur eller lavbundsarealer. Mark 21-0 er beliggende i et område der er udpeget som kulturarvsareal (industrialisering) og særlig værdifuld landbrugsområde. Da der ikke opføres bygninger på arealet og marken også tidligere er blevet benyttet som landbrugsareal, vurderer Herning Kommune at almindelig landbrugsdrift ikke vil påvirke udpegningen. Derudover er Mark 21-0 beliggende indenfor ION (indsatsområder med hensyn til nitrat) og NFI (nitratfølsomme områder). For at reducere udvaskningen fra marken til grundvandet er der stillet vilkår om at der til enhver tid skal benyttes 7 % ekstra efterafgrøder, udover Plantedirektoratets til enhver tid gældende krav på de 2 marker der indgår som udbringningsarealer i forbindelse med Fastrupvej 16. Nudrift årsproduktion: 900 årssøer med fravænning af smågrise ved 8,5 kg og 700 polte ( kg). Kapitel 5 godkendelse af 29. oktober Ansøgt drift: årssøer med grise til fravænning ved 7,3 kg Miljøgodkendelsen er udarbejdet af Herning Kommune. Miljø og Klima, Landbrugsteam 6

7 Meddelelse om miljøgodkendelse På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Herning Kommune en miljøgodkendelse til ejendommen beliggende på Fastrupvej 16, 7400 Herning med de stillede vilkår. Det er Herning Kommunes vurdering, at miljøgodkendelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet, herunder stalde, gødningsopbevaringsanlæg, udbringningsarealer og lignende, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne miljøgodkendelse. Der gøres endvidere opmærksom på, at en 12 miljøgodkendelse efter reglerne i Husdyrloven ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune. Miljøgodkendelsen skal, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet otte år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i Hvis den meddelte miljøgodkendelse ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år betragtes det som kontinuitetsbrud. Herved bortfalder den del af miljøgodkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år, med mindre andet fremgår af miljøgodkendelsen. Fravigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, betragtes ikke som kontinuitetsbrud. Sagens grundlag Følgende oplysninger er indgået i behandling af sagen: Kapitel 5 godkendelse af 29. oktober Ansøgning nr version 2 af 12. september 2013 Opstartsmøde med ansøger og miljøkonsulent med besigtigelse af ejendommen og gennemgang af ansøgningen Afslutningsmøde med ansøger og miljøkonsulent med gennemgang af vilkår i miljøgodkendelsen Udtalelse fra TeamByg Grundvandsteam og Naturteam i Herning Kommune Supplerende oplysninger frem til 11.september 2013 Lovgrundlag Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i Husdyrloven 1 med tilhørende Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 2, Husdyrgødningsbekendtgørelsen 3 samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug 4 version 2.0. Ejendommen er omfattet af 12, da ejendommen udvides til mere end 250 DE. Derfor skal ansøgningen i henhold til Husdyrlovens 55 offentliggøres, så offentligheden får lejlighed til at se ansøgningen og udtale sig herom. Ansøgningsmaterialet er offentliggjort den 25. juni 2013 på Herning Kommunes hjemmeside. Miljøgodkendelsen har været i høring fra XX til XX. IE-husdyrbrug 1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 04/ med efterfølgende ændringer 2 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 294 af 31/03/2009 med efterfølgende ændringer 3 Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Nr. 915 af 27. juni 2013 med efterfølgende ændringer 4 Miljø og Klima, Landbrugsteam 7

8 I forbindelse med implementering EU-direktivet om industrielle emissioner, er der sket ændringer i husdyrbekendtgørelsen. Disse ændringer kan påvirke visse typer husdyrbrug, de såkaldte IE-husdyrbrug. IE-husdyrbrug er defineret som husdyrbrug, der har aktiviteter omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, som angivet nedenfor. 12, stk. 1, nr ) 270 dyreenheder, hvis mindst 90 pct. af dyreenhederne stammer fra årssøer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer, 2) 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller 3) 100 dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, 230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller stipladser til fjerkræ. Da denne miljøgodkendelse omhandler et svinebrug, som går ind under 12 stk. 1, nr. 1-3 i husdyrloven, er svinebedriften omfattet af IE-Direktivet. Derfor skal Herning Kommune mindst en gang årligt vurderer hvorvidt husdyrbrugets emissionsniveauer ligger under eller er lig med de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik i BAT-konklusionerne. Der er ligeledes krav om at driftsherren skal informere kommunen om manglende overholdelse af vilkår samt at driftsherren ved ophør som IE-husdyrbrug skal give kommunen besked om og komme med en redegørelse i forhold til Jordbeskyttelsesloven 38k 5. 5 Lov om forurenet jord (jordforureningsloven) nr. 370 af 2. juni 1999 Miljø og Klima, Landbrugsteam 8

9 Klagevejledning og offentliggørelse Herning Kommune har givet miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget på Fastrupvej 16, 7400 Herning. Miljøgodkendelsen er givet i medfør af 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 04/ Miljøgodkendelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside under Offentliggørelser og høringer og Landbrug den X. X. 201x. Det er muligt at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. De, der kan klage, er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Klagen skal rettes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Dog skal klagen sendes skriftligt til Herning Kommune, Miljø og Klima, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning eller på Herefter videresendes klagen med tilhørende bilag til Natur- og Miljøklagenævnet. Herning Kommune skal have klagen senest den XX.XX 20XX indenfor rådhusets åbningstid. For at få behandlet en klage, koster det et gebyr på 500 kr., som skal betales til Natur- og Miljøklagenævnet. Se vejledning om klagegebyr og procedurer omkring dette på: En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøgodkendelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet i henhold til Husdyrlovens 81, stk. 1. Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger. Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jf. Husdyrlovens 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen. Med venlig hilsen Christina Thorslev Petersen Biolog Miljømedarbejder, Herning Kommune Miljø og Klima, Landbrugsteam Miljø og Klima, Landbrugsteam 9

10 Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse Nedenstående er orienteret om udkast til miljøgodkendelsen: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 84: Peder Krøjgaard, Fastrupvej 16, 7400 Herning Naboer og andre, som får udkastet til miljøgodkendelsen i høring Boet Efter Karl Næsted Fastrupvej Herning Poul Nellemann V Fastrupvej Herning Ehlert Andersen Fastrupvej Herning Thomas Kjærsgaard Haugevej Herning Thorkild Hede Olsen Fastrupvej Herning Michael Lind Kirkegaard og Hanne Skov Olesen Fastrupvej Herning Ove Søndergaard Svendlundvej Herning Jacob Kjærsgaard Fastrupvej Herning Lundgaard I/S Lundvej Herning Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 85: Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 Købehavn V. Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 3, Postboks 2188, 1017 København K. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 86 lokale foreninger: Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Herning, Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Herning. Danmarks Sportsfiskerforbund. Lokalafd. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 87 landsdækkende foreninger: Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV, Att.: Karsten Johansen. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4 B, 2200 København N. Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten. og Andre: Heidi Birch Wentzlau, Miljøkonsulent SvinerådgivningDanmark, Herning Museum, Museumsgade 32, 7400 Herning. Miljø og Klima, Landbrugsteam 10

11 Nedenstående er orienteret om miljøgodkendelsen: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 84: Peder Krøjgaard, Fastrupvej 16, 7400 Herning Naboer og andre, som får udkastet til miljøgodkendelsen i høring Boet Efter Karl Næsted Fastrupvej Herning Poul Nellemann V Fastrupvej Herning Ehlert Andersen Fastrupvej Herning Thomas Kjærsgaard Haugevej Herning Thorkild Hede Olsen Fastrupvej Herning Michael Lind Kirkegaard og Hanne Skov Olesen Fastrupvej Herning Ove Søndergaard Svendlundvej Herning Jacob Kjærsgaard Fastrupvej Herning Lundgaard I/S Lundvej Herning Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 85: Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 Købehavn V. Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 3, Postboks 2188, 1017 København K. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 86 lokale foreninger: Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Herning, Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Herning. Danmarks Sportsfiskerforbund. Lokalafd. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 87 landsdækkende foreninger: Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV, Att.: Karsten Johansen. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4 B, 2200 København N. Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten. og Andre: Heidi Birch Wentzlau, Miljøkonsulent SvinerådgivningDanmark, Herning Museum, Museumsgade 32, 7400 Herning. Miljø og Klima, Landbrugsteam 11

12 Vilkår for husdyrproduktion på Fastrupvej 16, 7400 Herning Kommune. I vilkårsdelen fremgår de betingelser, hvorunder husdyrbruget skal drives. Grundlaget for miljøgodkendelsen fremgår af ansøgningen og svinebruget skal drives i overensstemmelse hermed. Der gøres opmærksom på at eventuelle lovkrav fra andre love skal overholdes, selvom disse ikke er medtaget her. Drift og indretning 1. Kapitel 5 godkendelsen af 29. oktober 2007 ophæves ved ibrugtagning af denne 12 miljøgodkendelse. 2. Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt fra den dato, hvor miljøgodkendelsen træder i kraft. Den del af miljøgodkendelsen, som ikke er udnyttet inden to år efter at miljøgodkendelsen er meddelt bortfalder. 3. Der skal til enhver tid være et eksemplar af miljøgodkendelsen på husdyrbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med de stillede vilkår. 4. Ved ophør med husdyrproduktion, skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening: Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne Som følge af vilkår 2 bortfalder den del af miljøgodkendelsen, der ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Med udnyttet menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er iværksat, der skal som minimum foreligge en underskrevet kontrakt med en entreprenør eller lignende. Det er en forudsætning for overholdelse af fristen, at den udnyttelse, der er påbegyndt inden fristens udløb, fortsættes og færdiggøres i et rimeligt tempo og normalt er afsluttet inden for et år efter fristens udløb. Et påbegyndt byggeri kan således ikke afbrydes i en længere periode og derefter genoptages. I så fald vil miljøgodkendelsen blive anset for bortfaldet. Den ansvarlige for overholdelse af vilkårene er ejeren af ejendommen, Fastrupvej 16, Herning. Årsproduktion 5. Tilladt årsproduktion: årssøer med grise til fravænning ved 7,3 kg Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretning m.v. skal være i overensstemmelse med oversigten nedenfor: Staldafsnit nr. Staldsystem Antal Vægt DE Antal stipladser ST Årsso, farestald, Kassestier, delvis spaltegulv , Farestald 1 ST Farestald 2 Årsso, farestald, Kassestier, fuldspaltegulv ,62 40 ST Løbe-drægtighedsstald ST Løbe-drægtighedsstald ST Polte - Løbeafdeling ST Ny drægtighedsstald Årsso, løbe- og drægtighedsstald, Løsgående, delvis spaltegulv Årsso, løbe- og drægtighedsstald, Individuel opstaldning, delvis spaltegulv Årsso, løbe- og drægtighedsstald, Individuel opstaldning, fuldspaltegulv Årsso, løbe- og drægtighedsstald, løsgående, dybstrøelse , , , , Miljø og Klima, Landbrugsteam 12

13 Nedgang i slagtevægten må ikke konverteres til flere dyr. Ved små ændringer i produktionen skal der indsendes dokumentation for, at der ikke sker en stigning i lugt, ammoniak kg P/DE ab lager og DE. Antallet af dyr angiver den tilladelige produktionsstørrelse. De angivne dyreenheder er opgivet i henhold til den ved godkendelsestidspunktet gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse 6. Ammoniakreducerende miljøteknologi 6. Gyllekøling i ST farestald 2 a. Gyllekanalerne i farestalden med fuldspaltegulv - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe. b. Gyllekølingen skal sikre at ammoniakemissionen reduceres med 10 %. c. Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 700 Watt svarende til 4,6 KWh. d. Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den månedlige og årlige køleydelse målt i KWh. e. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk. f. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget og forevises på Herning Kommunes forlangende. 7. I dybstrøelsesstalde skal der strøs halm eller andet tørstof, i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. Foder 8. Ved fodring af dyrene skal der minimum benyttes 2-faset fodring. Søer 9. Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. årsso x antallet af årssøer skal være mindre end eller lig med kg N pr. år. N ab dyr pr. årsso beregnes ud fra følgende ligning: N ab dyr pr årsso = ((FEso pr. årsso x gram råprotein pr. FEso)/6250) - 1,98 - (antal fravænnede pr. årsso x fravænningsvægt 0,0257). ((1450 FE * 131,9 g/fe)/6250)-1,98-(28,1*7,3*0,0257 kgn/kg tilvækst))/25,14) = 0, Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. årsso x antal årssøer skal være mindre end 6005 kg P pr. år. P ab dyr pr. årsso" beregnes ud fra følgende ligning: P ab dyr pr årsso = (FE pr. årsso x gram fosfor pr. FE)/1000 0,58 (antal fravænnede grise pr. årsso x fravænningsvægt x 0,006 kg P pr. kg tilvækst). ((1450 FE * 4,7 g/fe)/1000)-0,58-(28,1*7,3*0,006 kgp/kg tilvækst))/5,41) = 0,93 Når ændringer i produktionseffektivitet og/eller fodersammensætning anvendes som virkemiddel til at nedsætte ammoniakfordampningen fra anlægget eller tilførslen af N og P til markerne, fastsættes vilkår som et krav til maksimalt N og P ab dyr. Vilkåret gælder for samtlige dyr af den pågældende dyretype på husdyrbruget. Ansøger skal således acceptere, at samtlige husdyr i den pågældende dyregruppe i hele anlægget skal leve op til disse krav. I forbindelse med tilsyn vil det maksimale indhold af N og P ab dyr blive kontrolleret på baggrund af følgende: 6 Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Nr. 915 af 27. juni 2013 Miljø og Klima, Landbrugsteam 13

14 Søer: N eller P ab dyr pr årsso x antal årssøer i opgørelsesperioden Dokumentation for beregningen af N og P ab dyr pr dyr følger reglerne for type 2 korrektion i gødningsregnskabet. Dvs. dokumentationen skal mindst dække en sammenhængende periode på 350 dage (i perioden 15. september år 1 (fx 2012) til 15. februar år 3 (fx 2014). Det skal som hovedregel være i form af effektivitetskontrol og logbog over de anvendte foderblandinger. Dokumentation uden effektivitetskontrol kan undtagelsesvis accepteres. I sådanne tilfælde skal N (eller P) ab dyr dokumenteres på anden vis, dvs. en beregning ud fra totalt foderforbrug, indhold af råprotein og/eller fosfor ud fra logbog og opgørelser over indkøbte grise og solgte grise, herunder slagteriafregninger. Fremgår foderets indhold af råprotein ikke, men er indholdet af kvælstof (N) angivet, så kan foderets indhold af råprotein udregnes ved at gange indholdet af N med 6,25. Ved blanding og udfodring af foder på basis af egen avl eller indkøbte foderstoffer, hvor indholdet af råprotein ikke fremgår af medfølgende deklaration, skal standardværdier for gram råprotein pr. foderenhed anvendes, jævnfør standardværdier for svin ifølge Vejledning til gødningsregnskab. Standardværdier findes også på Videncenter for Svineproduktions hjemmeside. For byg og hvede anvendes analyser fra årets høst i det relevante år, som angivet i vejledningen til gødningsregnskabet. Der skal være fokus på fodereffektiviteten, således at der til enhver tid anvendes de bedst muligt foderblandinger til begrænsning af N og P fra dyrene ud fra nyeste viden om fodring af svin. Vaskeplads og afledning af vaskevand 11. Al vask af maskiner og redskaber skal foregå på en støbt plads med fast bund, hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller gyllebeholder. Rengøring af sprøjteudstyr samt påfyldning af sprøjtemiddel til marksprøjte skal foregå på en fast plads med tæt bund og afløb til opsamlingsbeholder/gyllebeholder eller på godkendt udbringningsareal. Brug af vaskeplads skal ske som beskrevet i Herning Kommunes samlede vurdering. Udbringning skal ske jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for udbringning. Gødningsopbevaring 1. Al dybstrøelse og foderaffald fra gulvfodring skal opbevares i ejendommens gyllebeholdere. 2. Der må til maksimalt opbevares 77 % af gyllen på ejendommen, svarende til 215 DE eller ton. Gyllehåndtering 12. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn. 13. Påfyldning af gyllevogne o.l. skal enten foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, som har påmonteret pumpe og returløb, således at spild af husdyrgødning undgås. 14. Pumpning af gylle fra stalde til gyllebeholder skal ske indenfor tidsrummet klokken til Det skal sikres, at der ved utilsigtet start ikke pumpes gylle udenfor tanken. Overpumpningen af gylle skal foregå under opsyn. Uheld og driftsforstyrrelser 15. Beredskabsplanen skal være let tilgængelig og synlig for de ansatte og øvrige, der færdes på ejendommen. Den skal findes i Miljø og Klima, Landbrugsteam 14

15 et sprog, der forstås af de ansatte. Beredskabsplanens indhold skal udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol. Det er Herning Kommunes opfattelse, at en beredskabsplan er BAT og derudover vil være til stor hjælp for landmanden, såfremt der skulle ske et uheld. Tankning af diesel- og fyringsolie 16. Tankning af diesel- og fyringsolie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Tankningen skal ske under opsyn. Herning Kommune har stillet vilkår om, at tankningsområdet for brændstof skal være udformet sådan, at der ikke kan ske afløb til og forurening af jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Vilkåret er stillet, da der er stor risiko for spild på jorden, der hvor traktorer og andre motoriserede landbrugsmaskiner påfyldes med brændstof. Skadedyr 17. Der skal overalt på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium. Herning Kommune gør opmærksom på, at opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at det sikrer mod skadedyr (rotter mv.). I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr, som straks skal afhjælpes. Endvidere skal gener fra fluer bekæmpes effektivt. Endvidere skal gener fra fluer bekæmpes effektivt, hvorfor der stilles der vilkår til dette. Lugt 18. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikres, at staldene, udenomsarealer og fordringsanlæg holdes rene. Støj 19. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i db(a). Tallene i parentes angiver midlingstiden 7 inden for den pågældende periode: Dag Kl db(a) (8 timer) Aften Kl db(a) (1 time) Nat Kl db(a) (1/2 time) Lørdag Kl db(a) (7 timer) Lørdag Kl db(a) (4 timer) Søn- og helligdag Kl db(a) (8 timer) Udarbejdelse af handleplaner ved uforudsete gener 20. Hvis Herning Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, støv- og/eller lysgener er velbegrundede, skal husdyr- 7 Midlingstiden er gennemsnitlig stør over tid kombineret med middelværdien over tid. Miljø og Klima, Landbrugsteam 15

16 bruget udarbejde en handlingsplan og eftervise at de stillede krav er overholdt. Handlingsplanen skal godkendes af Herning Kommune. 21. Udgiften til målingerne afholdes af ansøger og udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Udbringningsarealer 22. Udbringningsarealet må tilføres husdyrgødning svarende til 1,36 DE/ha, svarende til 358,14 kg N og 87 kg P. 23. Der skal på husdyrbrugets udbringningsarealer være mindst 7% ekstra efterafgrøder, udover Plantedirektoratets til enhver tid gældende krav. De 7 % ekstra efterafgrøder kan ikke erstattes af opsparede efterafgrøder. 24. De ekstra efterafgrøder skal følge de samme regler som gælder for de lovpligtige efterafgrøder hvad angår artsvalg, dyrkningsperiode og kvælstofgødning. 25. Krav om ekstra efterafgrøder skal fremgå af gødningsregnskabet punkt Fraført husdyrgødning Aftalearealer a. Der må kun ske afsætning af husdyrgødning til udbringning på de i ansøgning angivne aftalearealer. Adresse Kg N Kg P DE Lundvej ,35 929,05 42,5 Svendlundvej , ,04 114,0 Haugevej ,57 950,91 43,5 Fastrupvej ,5 1639,5 75,0 Egenkontrolvilkår 27. Herning Kommune skal straks orienteres om følgende forhold: Ejerskifte af virksomhed Indstilling af driften for en længere periode Ammoniakreducerende teknologi Egenkontrol til gyllekøling a. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. b. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen - kontrol af kølekredsens ydelse. c. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Herning Kommune skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end en uge. d. Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige service 28. Råprotein/Fosfor i sofoder a. Der skal føres en føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå: - antal årssøer - antal fravænnede pr. årsso - fravænningsalder og -vægt - foderforbrug pr. årsso b. Det gennemsnitlige indhold af råprotein/fosfor pr. FEso i de anvendte blandinger i henholdsvis drægtigheds og diegiv- Miljø og Klima, Landbrugsteam 16

17 ningsperioden. c. N/P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september år (for eksempel 2011) til 15. februar i år (for eksempel 2013). d. Der skal udarbejdes og arkiveres en kopi af blandeforskiften ved ændringer i råvarer og sammensætning. e. Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på Herning Kommunes forlangende. 29. Fraført husdyrgødning Aftalearealer a. Aftaler om udbringning af husdyrgødning fra bedriften skal fremgå af gødningsregnskabets Skema B1. Affald Ejendommen skal overholde Herning Kommunes erhvervsregulativ og bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med dette. Endvidere er ejendommen omfattet af reglerne i Affaldsbekendtgørelsen 8. Farligt affald skal i henhold til Herning Kommunes erhvervsregulativ 9 bortskaffes til godkendte modtageanlæg og transporten af farligt affald skal ske af godkendte transportører. Godkendte transportører og modtageanlæg kan findes på under erhverv/ erhvervsaffald. I henhold til Affaldsbekendtgørelsen 10, kan op til 200 kg farligt affald pr. år afleveres på genbrugspladsen, men større mængder skal afhentes via en godkendt transportør. Dog må der ikke bortskaffes mere en 25 kg eller 25 l farligt affald af gangen. Kvitteringer på korrekt bortskaffelse for affaldstyper under kategorien farligt affald skal gemmes i mindst 5 år og skal kunne forevises, når kommunen beder om det. Virksomheder kan aflevere samme fraktioner som borgere, dvs. at virksomheder nu kan aflevere op til 10 asbestplader om året, men virksomheder kan fortsat ikke aflevere landbrugsplast og medicin fra landbrug og andre fraktioner, som almindelige borgere ikke har. På genbrugspladserne i Herning, Aulum, Vildbjerg, Kibæk og Sdr. Felding udleveres der kvittering ved aflevering af farligt affald, som fx spildolie (i max 25 l emballage), oliefiltre, akkumulatorer, spraydåser, malingsrester, tomme oliedunke og kemikalierester (pesticidaffald). Der må dog maksimalt bortskaffes 200 kg farligt affald pr. år på genbrugspladserne. Følgende må ikke afleveres på genbrugspladsen: Affaldstype Afleveringssted Medicinrester Leveres til godkendt modtager af farligt affald Kanyler Leveres til godkendt modtager af farligt affald Landbrugsplast Leveres til godkendt modtager, fx Østdeponi Udtjente maskiner og udstyr Skrothandler Afhentning af farligt affald, der ikke modtages på genbrugspladsen skal ske af godkendte transportører. Der kan findes link til Miljøstyrelsens liste på Registrering af affaldsproduktionen betragtes som BAT. Ejeren får derved mulighed for at skaffe sig et overblik over eventuelle indsatsområder, hvor man kan minimere affaldsproduktionen. 8 Affaldsbekendtgørelse nr af 18. dec Bilag 1-1 i Regulativ for erhvervsaffald udstedt 1. juli stk. 5 i Affaldsbekendtgørelse nr af 18. dec med efterfølgende ændringer Miljø og Klima, Landbrugsteam 17

18 Herning Kommunes samlede vurdering På baggrund af ansøgningsmaterialet, opstartsmøde og afslutningsmøde med ansøger og miljøkonsulent, supplerende oplysninger fra ansøger, udtalelse fra Herning Kommunes Naturteam samt Herning Kommunes registreringer af områdets grundvands-, vandløbs- og naturforhold har kommunen vurderet, at miljøgodkendelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Det er derfor Herning Kommunes opfattelse at: udvidelsen kan ske under hensyntagen til de landskabelige værdier, driften kan ske uden væsentlige gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- og lysgener, affaldsproduktion m.v.) husdyrbruget drives under anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) der er sikret en tilfredsstillende beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer, fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning. På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger overholder udvidelsen afskæringskriterierne. Derfor meddeler Herning Kommune miljøgodkendelse til husdyrbruget på en række vilkår. I det følgende uddybes den samlede vurdering af det ansøgte. Undersøgte alternativer Forudsætningerne for den ansøgte udvidelse er at ejendommen efter 2013 har indrettet eksisterende stalde til søer i løsdrift. Der er i den forbindelse opstået behov for at indrette stipladser til drægtige søer på dybstrøelse for at imødekomme benproblemer i besætningen. Denne løsning har vist sig at være et godt og funktionelt alternativ til stipladserne på spalter og beton. Ansøger ønsker derfor at opstalde en større procentdel af søerne i dybstrøelse. Således opstår mulighed for at øge ejendommens sohold fra søer med grise til fravænning. Eftersom udvidelsen på denne måde kan effektueres uden at etablere nye bygninger eller ændre gennemgribende på de eksisterende stipladser anses det ikke for et realistisk alternativ at foretage en udvidelse med 300 søer på en anden lokalitet. Med små ændringer kan eksisterende faciliteter til foder, husdyrgødning, udlevering og servicerum anvendes til udvidelsen. Herning Kommune vurderer, at de nødvendige alternativer er taget i betragtning og vurderer ikke det beskrevne alternativ som værende bedre end det ansøgte projekt. Kommentarer ved høring til udvidelsen Udkast til miljøgodkendelsen har været i høring i 6 uger fra den XX.XX 20XX. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsfasen. Udtalelse fra andre myndigheder Ejendommen og udbringningsarealerne er udelukkende beliggende i Herning kommune og udenfor områder, hvor kommunen vurderer det relevant at inddrage andre myndigheder. Det har derfor ikke været relevant at indhente udtalelse fra nabokommuner eller andre myndigheder. Vurderingsgrundlag Miljøgodkendelsen og vurderingerne bygger på: Oplysninger fra ansøger og miljøkonsulent Besigtigelse af husdyrbruget, opstartsmøde og afslutningsmøde med ansøger og dennes miljøkonsulent Herning Kommunes oplysninger om områdets natur- og miljøforhold Områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget Målsætninger og retningslinjer fra Herning Kommuneplan /Naturplaner Miljø og Klima, Landbrugsteam 18

19 Regionsplan 2005 Ringkøbing Amt Biaktiviteter Gyllekøling Overskudsvarmen fra gyllekølingen anvendes til opvarmning af stalde og derved mindre forbrug af halm. Gyllekølingsanlægget er derfor alene knyttet til husdyrdriften, og Herning Kommune vurderer, at etablering af gyllekøling ikke i sig selv er godkendelsespligtig efter Miljøbeskyttelsesloven. Ejendommens beliggenhed ift. omgivelserne Anlæggets beliggenhed Jf. 20 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal kommunen sikre sig, at risikoen for forurening, eller væsentlige gener for omgivelserne, begrænses, hvis et anlæg ligger mindre end 300 meter fra: en beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i en samlet bebyggelse i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Jf. 4 i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. er det ikke tilladt at etablere anlæg, ændre eller udvide eksisterende dyrehold i en afstand mindre end 50 meter fra en nabobeboelse. Husdyrbruget er ifølge Herning Kommuneplan beliggende i primært landbrugsområde. Produktionsanlægget ligger cirka 1,4 km sydvest for Hauge by, der er nærmeste byzone og også nærmeste landsby. Omkring ejendommen ligger spredt landbrugsbebyggelse og mange af markarealerne er adskilt af læhegn. Selve ejendommen er omgivet af læhegn mod både vest og øst. Den nye drægtighedsstald indrettes i eksisterende maskinhus, hvorfor der ikke vil forekomme ydre ændringer blot ændret anvendelse af anlægget. Der er søgt om ændret bygningsanvendelse for det eksisterende maskinhus hos TeamByg i Herning Kommune. For placering af staldbygninger, gyllebeholder m.m. se bilag 1. Tabel 1, Afstandsforhold fra nybyggeri, dvs. ST Ny drægtighedsstald (eksisterende maskinhus) Anlægstype Afstandskrav Målt afstand fra nybyggeri 1) Enkelt vandindvindingsanlæg 25 meter >25 m 2) Fælles vandindvindingsanlæg 50 meter >50 m 3) Vandløb (herunder dræn) og søer 15 meter >15m 4) Offentlig vej, privat fællesvej 15 meter >15 m 5) Levnedsmiddelvirksomhed 25 meter >25 m 6) Beboelse samme ejendom 15 meter > 15 m 7) Naboskel 30 meter > 30 m 8) Nærmeste nabo 50 meter > 50 m Miljø og Klima, Landbrugsteam 19

20 Herning Kommune vurderer, at det samlede bygningsanlæg - efter bygningsændringen vil fremstå som en driftmæssig enhed. Herning Kommune vurderer endvidere, at udvidelsen er erhvervsmæssig nødvendig jf. ansøgers beskrivelse af alternativer. Der kræves således ikke tilladelse efter 22 i husdyrloven. Herning Kommune vurderer, at afstandskrav jf. husdyrlovens 6 og 8 er overholdt. Landskabsvurdering /varetagelse af de landskabelige værdier Herning Kommune vurderer, at de landskabelige værdier ikke vil forringes idet udvidelsen af husdyrbruget foregår i eksisterende bygninger og maskinhuset ændrer anvendelse til stald. Naboforhold Lugt Lugtgener fra anlæg I Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug er der fastsat en række lugtgenekriterier i forhold til de tre områdetyper: byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig på henholdsvis 5, 7 og 15 OUE 15 pr. m 3 luft. Lugtgenekriterierne kan betragtes som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning fra en given kilde ved den pågældende områdetype. Ved lugtgeneafstand forstås den beregnede mindste afstand fra staldanlægget til det pågældende område, hvor de i lovgivningen fastsatte lugtgenekriterier, med hensyn til de tre forskellige områdetyper, netop er opfyldt. Lugtgenekriterierne er overholdt, hvis de fastsatte lugtgenegrænser på henholdsvis 5, 7 og 15 OUE 15 pr. m 3 luft ikke overskrides i mere end 1 % af tiden svarende til ca. 7 timer i alt om måneden. Lugtgeneafstandene forøges efter nærmere regler, hvis der inden for 300 meter fra den del af byzone og den pågældende beboelse i samlet bebyggelse, der ligger nærmest det pågældende staldanlæg, er andre husdyrbrug med mere end 75 DE. Tilsvarende forøges lugtgeneafstanden, hvis der er andre sådanne husdyrbrug inden for 100 meter fra enkeltbolig uden landbrugspligt. Dette sker for at indregne effekten (den kumulative effekt) af den mulige lugtpåvirkning som andre husdyrbrug i området måtte give anledning til. Lugtgeneafstandene formindskes efter nærmere regler, hvis staldanlægget ligger nord for den pågældende områdetype. Dette begrundes med, at den hyppigste vindretning i Danmark er vestlig og sydvestlig, og at nordenvind typisk forekommer i vinterhalvåret, hvor de relativt lave temperaturer, som regel medvirker til at dæmpe lugtafgivelsen. Tabel 2, lugtgenegrænse for nabo, lokalplan, byzone, samlet bebyggelse: Lugtgeneberegning Beregnet geneafstand (m) Faktisk afstand (m) Byzone 397, Samlet bebyggelse 223, Enkelt bolig 125, Nærmeste nabo uden landbrugspligt ligger cirka 118 meter vest for ejendommen. Da gyllebeholderne ligger nærmere end 300 meter fra nærmeste nabo og ikke er overdækket, stilles der vilkår om at fyldning af gyllebeholderne og omrøring af disse skal ske indenfor almindelig arbejdstid. Sæsonarbejde udenfor disse tider kan dog forekomme i koncentrerede perioder, men skal søges begrænset. Oplysningerne om den kumulative effekt skal bruges i lugtberegningen. Er der andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzonen, skærpes kravene til geneafstanden i forbindelse med ansøgningen. Da der ikke er andre ejendomme med over 75 DE indenfor 100 meter af naboejendommen eller indenfor 300 meter ift. samlet bebyggelse og byzone, er der ikke nogen kumulativ effekt. Konsekvensområdet for ejendommens lugtafgivelse er beregnet ud fra FMK modellen. For det ansøgte projekt er konsekvensområdet beregnet til 529 meter. (Konsekvensområde = 1,6 * (Q)(0,6), hvor Q = lugtemissionen [LE/s] = LE/s). Konsekvensområdet Miljø og Klima, Landbrugsteam 20

21 vil sige det område, hvor lugten fra ejendommen kan konstateres uden at den af den grund vurderes at være til gene for omkringboende. Herning Kommune vurderer, at ejendommens lokaliseringsforhold er tilfredsstillende. Det må dog forventes, at beboelser indenfor konsekvensområdet på vil opleve øget lugt, idet lugtgeneafstanden øges ved det ansøgte projekt, men lugtgenerne er beregnet til at ligge under de fastlagte beskyttelsesniveauer for lugt. Støj I forbindelse med udvidelse af dyreholdet må det forventes at medføre mere støj, både fra dyrene og de medfølgende aktiviteter. De væsentligste støjkilder vil være: korntørring ventilationsanlæg af- og pålæsning af grise forarbejdning og indtransport af foder kørsel med landbrugsmaskiner øvrig transport til og fra ejendommen. Følgende tiltag mod støjkilder er vurderet til at have en positiv effekt: Der anvendes frekvensstyrede ventilatorer, der kun sætter i gang ved behov. Når udvidelsen er foretaget, kan der forekomme mere kørsel ved så- og høsttid og aktivitetsniveauet mht. transporter og forekomsten af støv og støj følgelig være højere end den øvrige del af året. Til daglig vil der være begrænset støj fra ventilationsanlæg, foderanlæg, motoriserede køretøjer og transporter. Transporter til og fra ejendommen vil primært foregå i dagtimer, mens ventilationsstøj må forventes hele døgnet, dog vil ventilationsanlægget generelt køre mindre i aften- og nattetimer grundet lavere udetemperatur. Da vinduer og døre normalt er lukkede i svinebesætninger, vurderes støjniveauet fra dyrene i stalden at være meget lavt. Det vurderes endvidere at ejendommens faste anlæg m.v. ikke vil give anledning til en ekstra støjpåvirkning af omgivelserne. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er Boris Hede, der ligger cirka 26 km fra staldanlægget, mens nærmeste Ramsarområde er Ringkøbing Fjord mere end 40 km væk. Boris Hede ligger sydvest for staldanlægget og dermed ikke i den fremherskende vindretning, derfor vurderer Herning Kommune, at udvidelsen af dyreholdet og de medførende aktiviteter ikke vil påvirke disse områder. Herning Kommune vurderer, at afstanden til nærmeste naboejendom er så stor, at ejendommens faste anlæg m.v. ikke vil give anledning til støjpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende. Derfor er det ikke fundet nødvendigt at kræve en støjmåling udført. Endvidere vurderer Herning Kommune, at udvidelsen af dyreholdet og de medførende aktiviteter ikke vil påvirke nærmeste fuglebeskyttelsesområde Boris Hede og nærmeste Ramsarområde Ringkøbing Fjord på grund af afstanden og at disse områder ikke ligger i vindretningen. Støv Støvgener i forbindelse med transporter på grusvej forventes ikke væsentligt ændret i forhold til den nuværende drift. Der er en grusvej fra den offentlige vej ind til ejendommen, så ved tørt vejr kan transporter til ejendommen medføre støv på grusvejen. Støvgener i forbindelse med opbevaring og forarbejdning af foder på ejendommen, vil være koncentreret til området omkring lageret. Støvpartiklernes størrelse og vægt taget i betragtning vil det være usandsynligt, at støv fra denne arbejdsfunktion skulle give anledning til gener i lokalområdet. Miljø og Klima, Landbrugsteam 21

22 Ejendommen Fastrupvej 16 har flere tilkørsler, som er grusvej. Den nærmeste tilkørsel til naboen ligger cirka 200 meter væk. Mellem tilkørselsvejen og nærmeste nabo er der etableret et læhegn. fherning Kommune forventer ikke at transporter til og fra husdyrbruget samt indblæsning af foder vil give væsentlige støvproblemer, Herning Kommune forventer ikke at transporter til og fra husdyrbruget samt indblæsning af foder vil give væsentlige støvproblemer, på grund af udkørselsforhold fra ejendommen og placeringen af læhegn. Skulle der mod forventning opstå støvproblemer, skal ansøger udarbejde en handleplan til afhjælpning af disse. Skadedyr I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr. Fluer Fluer på ejendommen bekæmpes primært ved at holde en god hygiejne i staldene. Produktionen kører i holddrift, hvor der er god tid til vask, desinficering og udtørring inden indsættelse af nye dyr. Desuden har de mange daglige overbrusninger af gøde arealet negativ indflydelse på fluernes levevilkår og formeringsevne. Fluebekæmpelse sker i overensstemmelse med Statens Skadedyrslaboratoriums retningsliner. Rotter Der er udlagt rottegift i kasser omkring alle ejendommens bygninger, der er lavet aftale med Mortalin herom. Det tilsigtes at holde ejendommen ryddelig og fri for foderspild så tiltrækningen af og levevilkårene for rotter mindskes. Herning Kommune vurderer, at ejendommens forebyggelse og bekæmpelse af flue- og skadedyr er tilstrækkelig. Der stilles dog krav om, at ansøger som minimum skal følge Statens Skadedyrlaboratoriums vejledning om flue- og rottebekæmpelse på ejendomme med husdyr. Lys Lys i staldene Produktionen foregår i lukkede stalde, - deraf begrænsede gener fra lys. I vintermånederne er lyset i staldene tændt i 8 timer, jf. Husdyrloven. Udendørslys Ejendommen har belysning på befæstede arealer og pladser som primært anvendes i årets mørke måneder. Der er lys på alle udleveringsramper. Herning Kommune vurderer, at lyset i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige lyskilder, således at lyset uden for ejendommen formindskes. Døde dyr Animalsk affald opbevares under kadaverkappe på beton, så der ikke opstår uhygiejniske forhold, indtil afhentning af DAKA. Der er opsat en kølecontainer til opbevaring af smågrise indtil afhentning. DAKA afhenter døde dyr fra ejendommen som gennemsnit en gang i ugen. Når dyrene er tilmeldt DAKA til de er afhentet, går der maksimalt 48 timer. Herning Kommune vurderer, at idet selvdøde og aflivede dyr opbevares under kadaverkappe og i kølecontainer indtil afhentning og afhentningsstedet ligger i en passende afstand fra produktionsbygninger og offentlig vej, bliver døde dyr opbevaret forsvarligt. Miljø og Klima, Landbrugsteam 22

23 Olie og kemikalier På ejendommen er der en dieselolietank på l. samt en fyringsolietank ligeledes på l. Disse er placeret umiddelbart udenfor ST Farestald 1. Derudover ligger der til højre for maskinhuset en nedgravet tank fra Tanken anvendes ikke længere hvorfor den fjernes og afmeldes. Herning Kommune har udarbejdet en forskrift for opbevaring af olie og kemikalier, som skal følges. Herning Kommune vurderer, at med ansøgers beskrivelser af opbevaring af olie og medicin og den eksisterende forskrift, er der taget de nødvendige forholdsregler til opbevaring af olie og kemikalier for at sikre mod forurening. Transport I den ansøgte produktion øges antallet af transporter fra cirka 437 til 498 transporter årligt, svarende til 14 %. Det er primært antallet af transporter med gylle, som stiger. Miljø og Klima, Landbrugsteam 23

24 Transporter forekommer i forbindelse med levering og afhentning af dyr, levering af råvarer til foderfremstilling, gylle/gødning, indkøb o.lign. Antallet af smågrisetransporter, slagtedyr samt afhentning af døde dyr forøges ikke i forhold til nudrift, idet der i ansøgt drift transporteres flere dyr pr. læs. De fleste af ejendommens lastbiltransporter sker via motorvejen og deraf ad Fastrupvej. Husdyrgødning fra ejendommen til aftager i Gjellerup foregår også med lastbil via motorvejen. Kørsel af gylle med traktor til udbringningsarealer omkring ejendommen foregår via Fastrupvej og Haugevej, der er offentlige veje. Transporten af gylle finder sted i forbindelse med udbringningen på markerne i begyndelsen af april, og varer ca. en måned. Transport af gylle til ekstern lagertank på Fastrupvej 20 foretages udenfor sæsonen og flyttes med traktor og vogn. Herning Kommune henstiller til, at al transport skal foregå indenfor almindelig arbejdstid for at mindske gener. Sæsonbetonet arbejde kan forekomme udenfor disse tidspunkter, men skal søges begrænset. Herning Kommune vurderer, at på trods af stigningen primært i transporter af husdyrgødning, vil det ikke give væsentlige gener for naboer, da udkørselsforholdene ligger væk fra nærmeste nabo. Påvirkning af jord Husdyrgødning Tabel 3, Oversigt over samlet mængde husdyrgødning i ansøgt drift Gødningstype Kg N Kg P DE svin Svinegylle , ,77 247,87 Dybstrøelse 2.228,11 621,62 31,19 Blandet gylle , ,39 279,06 Fraført til Adresse Lundvej ,35-929,05-42,5 Svendlundvej , ,04-114,0 Haugevej ,57-950,91-43,5 Fastrupvej , ,50-75,0 Rest til egne arealer 358,14 87,89 4,06 Det samlede regnskab kan ses i ansøgningen. Miljø og Klima, Landbrugsteam 24

1. Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Morten Dalby Jensen Nørremarkvej 17 7451 Sunds

1. Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Morten Dalby Jensen Nørremarkvej 17 7451 Sunds Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 1. Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Morten Dalby Jensen Nørremarkvej 17 7451 Sunds Afgørelsesdato:

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus på Voulundgårdvej 18, 7400 Herning. Gunner Vestergaard Okkelsvej 21 7400 Herning

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus på Voulundgårdvej 18, 7400 Herning. Gunner Vestergaard Okkelsvej 21 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus på Voulundgårdvej 18, 7400 Herning. Gunner

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus. Joost Jozephus Antonius A Oppers Lyngholmsvej Sønder Felding

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus. Joost Jozephus Antonius A Oppers Lyngholmsvej Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus Joost Jozephus Antonius A Oppers Lyngholmsvej

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af

12 Miljøgodkendelse af Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 12 Miljøgodkendelse af Mosegård Vestermosevej 40 7400 Herning Afgørelsesdato: X10. april 2014. XX 2014 Sags

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus. Anders K Andersen Smækbjergvej Vildbjerg

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus. Anders K Andersen Smækbjergvej Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af Maskinhus Anders K Andersen Smækbjergvej 17 7480 Vildbjerg

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse Herning Kommune meddeler dispensation til afstandskravene i Husdyrbrugsloven

Afgørelse Herning Kommune meddeler dispensation til afstandskravene i Husdyrbrugsloven TEKNIK OG MILJØ Poul Nellemann V Fastrupvej 15 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-6-17 CVR-nr.:

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Frølundgård/Anders Rahbek Frølundvej 80 7400 Herning Afgørelsesdato: XX.XX.2013 Sags nr.:

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretype Gammelager v/mogens Krarup Smidth Hjortsballevej

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse

Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Anne Marie og Leif Nørgaard Visgårdvej 3 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-115-13

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Bjarne Rohde Elkjærvej 3 7480 Vildbjerg. Afgørelsesdato: 17. oktober 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-32-13

Miljøgodkendelse af. Bjarne Rohde Elkjærvej 3 7480 Vildbjerg. Afgørelsesdato: 17. oktober 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-32-13 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Bjarne Rohde Elkjærvej 3 7480 Vildbjerg Afgørelsesdato: 17. oktober 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-32-13

Læs mere

3fc. 2cv. 2cy. Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto - er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI.

3fc. 2cv. 2cy. Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto - er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Hvamgård Taterbakkevej 4 7540 Haderup Afgørelsesdato: 1. februar 2013 Sagsnr.: 09.17.00-P19-24-13

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Per Sørensen Ronnumvej 7 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge Per Sten Andersen Dato: 18-07-2012 Bjergbyvej 5 4520 Svinninge Sagsnr.: 12/34335 Sagsb.: Anne Duus Hausmann Dir.tlf.: 76 36 41 20 E-mail: landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse vedr. anmeldelse

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 12 Miljøgodkendelse af svinebruget Jørgen Krøjgaard Fastrupvej 41 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xx 2014 Sags

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse

Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Tillægsgodkendelse -nye fodervilkår Samt anmeldelse af udskiftning af arealer Falkensteenvej 7a, 4200 Slagelse Stamoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens placering: Matrikel nr. Virksomhedens art:

Læs mere

Heden, Timring 2o Hovedejerlavet, Nr. Omme 35c Askov By, Nr. Omme 3b Hovedejerlavet, Nr. Omme 35o Askov By, Nr. Omme 2ag

Heden, Timring 2o Hovedejerlavet, Nr. Omme 35c Askov By, Nr. Omme 3b Hovedejerlavet, Nr. Omme 35o Askov By, Nr. Omme 2ag Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Tillæg nr. 1 til kap 5 miljøgodkendelse af Volsgaard Agro ApS Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: X. XX

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

11 Miljøgodkendelse af

11 Miljøgodkendelse af Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 11 Miljøgodkendelse af Fruehøj Minkfarm I/S v/henning Bay & Bent Bay Halkjærvej 20 og 26A 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato:

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10.4.2015 Indhold Indhold... 2 1.1. Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 1.2. Vilkår for tillæg til

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 12 Miljøgodkendelse af Svinebruget Bakkelund Brian Futtrup Skovvejen 11 6933 Kibæk Afgørelsesdato: 6. januar

Læs mere

Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej Varde

Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej Varde Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej 28 6800 Varde I henhold til 12 i Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Godkendt 5. september 2016

Læs mere

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade 31 6430 Nordborg Afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype, Pøl Søndergade 21, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har d. 7. maj 2015 modtaget en anmeldelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE STEVNS KOMMUNE XX. XX 2017 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF HUSDYRBRUGET DYSSEVEJ 2 4673 RØDVIG TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE MEDDELT EFTER HUSDYRBRUGLOVENS 12 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse udarbejdet

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej Sønderskov I/S Søndermarksvej 12 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2013 Journal nr. 2013-18858 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 E-mail thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,3

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,3 Teknik og Miljø Gert Overgaard Christensen Staghøjvej 44 Frøslev 7900 Nykøbing M Dato: 06-10-2016 Sagsnr.: 773-2016-21641 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse af

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr I/S Pejstrupgård c/o Sten Jensen Kirkevej 51 7250 Hejnsvig Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr. 3300 0057 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af støbt plads på husdyrbruget Kirkevej

Læs mere

12 Miljøgodkendelse af

12 Miljøgodkendelse af Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 12 Miljøgodkendelse af Engkrog Herningvej 81 7540 Haderup Afgørelsesdato: 22. juni 2016 Sags nr.: 09.17.00-P19-15-16

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af halmlade. I/S Bdr. Pedersen Nørlundvej 51 7400 Herning

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af halmlade. I/S Bdr. Pedersen Nørlundvej 51 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af halmlade I/S Bdr. Pedersen Nørlundvej 51 7400 Herning

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Ikke godkendelsespligt på opførelse af udendørs verandaer på tre eksisterende fjerkræstalde på ejendommen Østerholm, Læborgvej 52, 6622 Bække.

Ikke godkendelsespligt på opførelse af udendørs verandaer på tre eksisterende fjerkræstalde på ejendommen Østerholm, Læborgvej 52, 6622 Bække. ERHVERVSMILJØ - TEKNIK & MILJØ Erhvervsmiljø - Teknik & Miljø Dato: 28. juli 2016 Sagsnr.: 16/12362 VICUS P ApS Ny Kongensgade 1 1472 København K Att.: Østerholm CVR-nr.: 25576438 Kontaktperson: Majbrit

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning ERHVERV OG MILJØ Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning Nymandsvej 14 B 8444 Balle efter 32 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for

Læs mere

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Steen Nørgård Langelinie 28 8464 Galten Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Skanderborg Kommune har den 20. marts 2017 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper BYG OG MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Bådsdal 1 Fannerup Mark 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Afgørelse efter 31 - skift i dyretype, Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby

Afgørelse efter 31 - skift i dyretype, Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby Peder Nygård Hansen Dorthealundsvej 3 5683 Haarby 17-08-2016 Sags id: 16/13838 Afgørelse efter 31 - skift i dyretype, Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby Ejendommen Lerbjerggård, Hellen 8, 5683 Haarby

Læs mere

Tilladelse til udvidelse af minkfarm på Tulstrup Enge 1, 7430 Ikast

Tilladelse til udvidelse af minkfarm på Tulstrup Enge 1, 7430 Ikast Minkgården Flaskagervej 1 B 7430 Ikast 15. juni 2007 Tilladelse til udvidelse af minkfarm på Tulstrup Enge 1, 7430 Ikast Ansøgning Ved skrivelse af 2. marts 2007 har I søgt om tilladelse til følgende:

Læs mere

Tillæg til 10 tilladelse

Tillæg til 10 tilladelse TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg til 10 tilladelse I henhold til lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Kirstinelund Ridecenter Hørslevvej 137, 8462 Harlev

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbruget

Miljøgodkendelse af kvægbruget Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af kvægbruget Mikael og Mie Jeppesen Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Afgørelsesdato: 04.02.2014

Læs mere

28 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads. Niels Erik Nilsson Bjerrevej 69 7400 Herning

28 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads. Niels Erik Nilsson Bjerrevej 69 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 28 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Niels Erik Nilsson Bjerrevej 69 7400 Herning

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebrug Hedebo Brian Hedegaard Videbækvej 11, 7400 Herning Efter 12 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Miljøgodkendelse af svinebrug Hedebo Brian Hedegaard Videbækvej 11, 7400 Herning Efter 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. Miljøgodkendelse af svinebrug Hedebo Brian Hedegaard Videbækvej 11, 7400 Herning Efter 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 25. juni 2012 Sagsnummer: 09.17.00 - P19-34-11 Registreringsblad

Læs mere

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,57

Nudrift Dyretype Antal Vægt DE Smågrise ,3-32 kg 18,67 Slagtesvin kg 98,72 Søer 175 Fravænningsvægt 7,3 kg 39,87 157,57 Teknik og Miljø Gert Overgaard Christensen Staghøjvej 44 Frøslev 7900 Nykøbing M Dato: 12-09-2016 Sagsnr.: 773-2016-18168 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse af

Læs mere