Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen /2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000"

Transkript

1 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: P19-67-XX

2 Registreringsblad Dato for godkendelse: mm.mm CVR-nr CHR nr Ejendomsnummer Adresse Fastrupvej 16 Matr. nr. (ejerlav) Ansøgers navn og adresse 7400 Herning Sdr. Fastrup, Gjellerup 1b Hauge By, Gjellerup 2ad Nr. Fastrup By, Gjellerup 2f Hauge By, Gjellerup 1i Sdr. Fastrup, Gjellerup 2g Peder Krøjgaard Fastrupvej Herning Tlf.nr.: Mobil: Konsulent SvinerådgivningDanmark / Heidi Birch Wentzlau Birk Centerpark Herning Tilsynsmyndighed Miljøsagsbehandler Kvalitetssikring Herning Kommune Christina Thorslev Petersen Louise Lindegaard Weinreich Copyright Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen /2000 Luftfotos Danmarks Digitale Ortofoto - er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO, Copyright COWI. Miljø og Klima, Landbrugsteam 2

3 Indholdsfortegnelse REGISTRERINGSBLAD...2 INDLEDNING...4 KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE...9 INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE...10 VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTION PÅ FASTRUPVEJ 16, 7400 HERNING KOMMUNE DRIFT OG INDRETNING...12 ÅRSPRODUKTION...12 AMMONIAKREDUCERENDE MILJØTEKNOLOGI...13 FODER...13 VASKEPLADS OG AFLEDNING AF VASKEVAND...14 GØDNINGSOPBEVARING...14 GYLLEHÅNDTERING...14 UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER...14 SKADEDYR...15 LUGT...15 STØJ...15 UDARBEJDELSE AF HANDLEPLANER VED UFORUDSETE GENER...15 EGENKONTROLVILKÅR...16 HERNING KOMMUNES SAMLEDE VURDERING...18 UNDERSØGTE ALTERNATIVER...18 KOMMENTARER VED HØRING TIL UDVIDELSEN...18 UDTALELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER...18 VURDERINGSGRUNDLAG...18 BIAKTIVITETER...19 EJENDOMMENS BELIGGENHED IFT. OMGIVELSERNE...19 NABOFORHOLD...20 PÅVIRKNING AF JORD...24 HUSDYRGØDNING...24 PÅVIRKNING AF GRUNDVAND...26 PÅVIRKNING AF NATUR...36 PÅVIRKNING AF BILAG IV-ARTER, RØDLISTEARTER, ANSVARSARTER MV PÅVIRKNING AF KULTURMILJØ...40 GENNEMGANG AF BAT FOR FASTRUPVEJ BAT MANAGEMENT...41 BAT FODER...43 BAT STALDINDRETNING...44 BAT FORBRUG AF VAND OG ENERGI...45 BAT OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING...46 FRAVALGTE BAT-VIRKEMIDLER...47 SAMLET VURDERING AF BAT PÅ FASTRUPVEJ 16, HERNING BILAG 1: OVERSIGT OVER EJENDOMMEN BILAG 2: OVERSIGTKORT OVER EJENDOMMEN I FORHOLD TIL UDBRINGNINGSAREALER, BYZONE, NABOER OG SAMLEDE BEBYGGELSE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. BILAG 3: KONSULENTERKLÆRING OPBEVARINGSKAPACITET...53 BILAG 4: UDTALELSE FRA NATURTEAMET, HERNING KOMMUNE...55 Miljø og Klima, Landbrugsteam 3

4 Indledning Ikke-teknisk resumé Ejendommens husdyrhold udvides fra 900 årssøer m. grise til fravænning v. 8,5 kg (233,14 DE) til årssøer m. grise til fravænning v. 7,3 kg (279,07 DE). Ejendommen udvider i eksisterende bygninger. Alle ejendommens eksisterende stalde fortsætter i uændret drift, dog inddrages eksisterende stipladser til polte samt et eksisterende maskinhus til opstaldning af drægtige søer i ansøgt drift. Søerne opstaldes i maskinhuset på fast bund med strøelse og eksisterende poltepladser inddrages til bokse. Således kan ejendommens husdyrhold udvides uden at etablere nye bygninger eller ændre gennemgribende på de eksisterende stalde. Ejendommen er beliggende i landområde med langt til følsom natur og skov. Der er således beregnet N-deposition til 3 mose ca m V for anlægget, besætningens totaldeposition efter ændringen udgør 0,1 kgn/ha/år. Merdepositionen afledt af udvidelsen er ikke målbar på denne afstand. Nærmeste nabobeboelse ligger ca. 165 m SV for anlægget, men ca. 195 m fra det eksisterende maskinhus der inddrages til søer i løsdrift. Ejendommen ligger således udenfor geneafstanden til produktionen. Antallet af transporter til/fra ejendommen øges med 12 %, ændringerne består primært af transporter med husdyrgødning samt råvarer til foder. Ejendommens udspredningsarealer er bortset fra 3 ha, bortforpagtet med tilhørende gylleaftale til udbringning af hele ejendommens gødningsproduktion på egne arealer. Forpagter er Ove Søndergaard, Svendlundvej 3, 7400 Herning, bedriften skal 16 godkendes i forbindelse med ændringen. Den øgede mængde husdyrgødning der genereres ved udvidelsen, afsættes på eksisterende gylleaftaler i området. Der afsættes ud over forpagter Ove Søndergaard til tre modtagere : 1. Lundgaard I/S, Lundvej 28, 7400 Herning ( 16 godkendes) 2. Thomas Kjærsgaard, Haugevej 14, 7400 Herning (er 16 godkendt) 3. Jacob Kjærsgaard, Fastrupvej 30, 7400 Herning ( 16 godkendes) Der vil således blive udarbejdet tre 16 godkendelser i forbindelse med denne sag. Miljø og Klima, Landbrugsteam 4

5 Der er tale om 4 aftagere der i årevis har arbejdet sammen og ingen af aftalerne er nytegnede i forbindelse med den anmeldte udvidelse/ændring af husdyrbruget på Fastrupvej 16. Udbringningsarealer Der er 2 mindre udbringningsarealer tilknyttet Fastrupvej 16. Disse betegnes mark 20-2 og 21-0 og er henholdsvis 1,69 ha og 1,28 ha, i alt 2,98 ha. Her tildeles i alt 358,14 kg N og 87,87 kg P svarende til 4,06 DE. Miljø og Klima, Landbrugsteam 5

6 Ingen af arealerne er placeret på områder udpeget som natur eller lavbundsarealer. Mark 21-0 er beliggende i et område der er udpeget som kulturarvsareal (industrialisering) og særlig værdifuld landbrugsområde. Da der ikke opføres bygninger på arealet og marken også tidligere er blevet benyttet som landbrugsareal, vurderer Herning Kommune at almindelig landbrugsdrift ikke vil påvirke udpegningen. Derudover er Mark 21-0 beliggende indenfor ION (indsatsområder med hensyn til nitrat) og NFI (nitratfølsomme områder). For at reducere udvaskningen fra marken til grundvandet er der stillet vilkår om at der til enhver tid skal benyttes 7 % ekstra efterafgrøder, udover Plantedirektoratets til enhver tid gældende krav på de 2 marker der indgår som udbringningsarealer i forbindelse med Fastrupvej 16. Nudrift årsproduktion: 900 årssøer med fravænning af smågrise ved 8,5 kg og 700 polte ( kg). Kapitel 5 godkendelse af 29. oktober Ansøgt drift: årssøer med grise til fravænning ved 7,3 kg Miljøgodkendelsen er udarbejdet af Herning Kommune. Miljø og Klima, Landbrugsteam 6

7 Meddelelse om miljøgodkendelse På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Herning Kommune en miljøgodkendelse til ejendommen beliggende på Fastrupvej 16, 7400 Herning med de stillede vilkår. Det er Herning Kommunes vurdering, at miljøgodkendelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet, herunder stalde, gødningsopbevaringsanlæg, udbringningsarealer og lignende, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne miljøgodkendelse. Der gøres endvidere opmærksom på, at en 12 miljøgodkendelse efter reglerne i Husdyrloven ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune. Miljøgodkendelsen skal, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet otte år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i Hvis den meddelte miljøgodkendelse ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år betragtes det som kontinuitetsbrud. Herved bortfalder den del af miljøgodkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år, med mindre andet fremgår af miljøgodkendelsen. Fravigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, betragtes ikke som kontinuitetsbrud. Sagens grundlag Følgende oplysninger er indgået i behandling af sagen: Kapitel 5 godkendelse af 29. oktober Ansøgning nr version 2 af 12. september 2013 Opstartsmøde med ansøger og miljøkonsulent med besigtigelse af ejendommen og gennemgang af ansøgningen Afslutningsmøde med ansøger og miljøkonsulent med gennemgang af vilkår i miljøgodkendelsen Udtalelse fra TeamByg Grundvandsteam og Naturteam i Herning Kommune Supplerende oplysninger frem til 11.september 2013 Lovgrundlag Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i Husdyrloven 1 med tilhørende Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 2, Husdyrgødningsbekendtgørelsen 3 samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug 4 version 2.0. Ejendommen er omfattet af 12, da ejendommen udvides til mere end 250 DE. Derfor skal ansøgningen i henhold til Husdyrlovens 55 offentliggøres, så offentligheden får lejlighed til at se ansøgningen og udtale sig herom. Ansøgningsmaterialet er offentliggjort den 25. juni 2013 på Herning Kommunes hjemmeside. Miljøgodkendelsen har været i høring fra XX til XX. IE-husdyrbrug 1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 04/ med efterfølgende ændringer 2 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 294 af 31/03/2009 med efterfølgende ændringer 3 Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Nr. 915 af 27. juni 2013 med efterfølgende ændringer 4 Miljø og Klima, Landbrugsteam 7

8 I forbindelse med implementering EU-direktivet om industrielle emissioner, er der sket ændringer i husdyrbekendtgørelsen. Disse ændringer kan påvirke visse typer husdyrbrug, de såkaldte IE-husdyrbrug. IE-husdyrbrug er defineret som husdyrbrug, der har aktiviteter omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, som angivet nedenfor. 12, stk. 1, nr ) 270 dyreenheder, hvis mindst 90 pct. af dyreenhederne stammer fra årssøer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer, 2) 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller 3) 100 dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, 230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller stipladser til fjerkræ. Da denne miljøgodkendelse omhandler et svinebrug, som går ind under 12 stk. 1, nr. 1-3 i husdyrloven, er svinebedriften omfattet af IE-Direktivet. Derfor skal Herning Kommune mindst en gang årligt vurderer hvorvidt husdyrbrugets emissionsniveauer ligger under eller er lig med de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik i BAT-konklusionerne. Der er ligeledes krav om at driftsherren skal informere kommunen om manglende overholdelse af vilkår samt at driftsherren ved ophør som IE-husdyrbrug skal give kommunen besked om og komme med en redegørelse i forhold til Jordbeskyttelsesloven 38k 5. 5 Lov om forurenet jord (jordforureningsloven) nr. 370 af 2. juni 1999 Miljø og Klima, Landbrugsteam 8

9 Klagevejledning og offentliggørelse Herning Kommune har givet miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget på Fastrupvej 16, 7400 Herning. Miljøgodkendelsen er givet i medfør af 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr af 04/ Miljøgodkendelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside under Offentliggørelser og høringer og Landbrug den X. X. 201x. Det er muligt at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. De, der kan klage, er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Klagen skal rettes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Dog skal klagen sendes skriftligt til Herning Kommune, Miljø og Klima, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning eller på Herefter videresendes klagen med tilhørende bilag til Natur- og Miljøklagenævnet. Herning Kommune skal have klagen senest den XX.XX 20XX indenfor rådhusets åbningstid. For at få behandlet en klage, koster det et gebyr på 500 kr., som skal betales til Natur- og Miljøklagenævnet. Se vejledning om klagegebyr og procedurer omkring dette på: En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøgodkendelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet i henhold til Husdyrlovens 81, stk. 1. Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger. Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jf. Husdyrlovens 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen. Med venlig hilsen Christina Thorslev Petersen Biolog Miljømedarbejder, Herning Kommune Miljø og Klima, Landbrugsteam Miljø og Klima, Landbrugsteam 9

10 Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse Nedenstående er orienteret om udkast til miljøgodkendelsen: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 84: Peder Krøjgaard, Fastrupvej 16, 7400 Herning Naboer og andre, som får udkastet til miljøgodkendelsen i høring Boet Efter Karl Næsted Fastrupvej Herning Poul Nellemann V Fastrupvej Herning Ehlert Andersen Fastrupvej Herning Thomas Kjærsgaard Haugevej Herning Thorkild Hede Olsen Fastrupvej Herning Michael Lind Kirkegaard og Hanne Skov Olesen Fastrupvej Herning Ove Søndergaard Svendlundvej Herning Jacob Kjærsgaard Fastrupvej Herning Lundgaard I/S Lundvej Herning Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 85: Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 Købehavn V. Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 3, Postboks 2188, 1017 København K. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 86 lokale foreninger: Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Herning, Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Herning. Danmarks Sportsfiskerforbund. Lokalafd. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 87 landsdækkende foreninger: Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV, Att.: Karsten Johansen. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4 B, 2200 København N. Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten. og Andre: Heidi Birch Wentzlau, Miljøkonsulent SvinerådgivningDanmark, Herning Museum, Museumsgade 32, 7400 Herning. Miljø og Klima, Landbrugsteam 10

11 Nedenstående er orienteret om miljøgodkendelsen: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 84: Peder Krøjgaard, Fastrupvej 16, 7400 Herning Naboer og andre, som får udkastet til miljøgodkendelsen i høring Boet Efter Karl Næsted Fastrupvej Herning Poul Nellemann V Fastrupvej Herning Ehlert Andersen Fastrupvej Herning Thomas Kjærsgaard Haugevej Herning Thorkild Hede Olsen Fastrupvej Herning Michael Lind Kirkegaard og Hanne Skov Olesen Fastrupvej Herning Ove Søndergaard Svendlundvej Herning Jacob Kjærsgaard Fastrupvej Herning Lundgaard I/S Lundvej Herning Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 85: Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 Købehavn V. Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 3, Postboks 2188, 1017 København K. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 86 lokale foreninger: Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Herning, Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Herning. Danmarks Sportsfiskerforbund. Lokalafd. Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 87 landsdækkende foreninger: Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV, Att.: Karsten Johansen. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4 B, 2200 København N. Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten. og Andre: Heidi Birch Wentzlau, Miljøkonsulent SvinerådgivningDanmark, Herning Museum, Museumsgade 32, 7400 Herning. Miljø og Klima, Landbrugsteam 11

12 Vilkår for husdyrproduktion på Fastrupvej 16, 7400 Herning Kommune. I vilkårsdelen fremgår de betingelser, hvorunder husdyrbruget skal drives. Grundlaget for miljøgodkendelsen fremgår af ansøgningen og svinebruget skal drives i overensstemmelse hermed. Der gøres opmærksom på at eventuelle lovkrav fra andre love skal overholdes, selvom disse ikke er medtaget her. Drift og indretning 1. Kapitel 5 godkendelsen af 29. oktober 2007 ophæves ved ibrugtagning af denne 12 miljøgodkendelse. 2. Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt fra den dato, hvor miljøgodkendelsen træder i kraft. Den del af miljøgodkendelsen, som ikke er udnyttet inden to år efter at miljøgodkendelsen er meddelt bortfalder. 3. Der skal til enhver tid være et eksemplar af miljøgodkendelsen på husdyrbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med de stillede vilkår. 4. Ved ophør med husdyrproduktion, skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening: Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne Som følge af vilkår 2 bortfalder den del af miljøgodkendelsen, der ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Med udnyttet menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er iværksat, der skal som minimum foreligge en underskrevet kontrakt med en entreprenør eller lignende. Det er en forudsætning for overholdelse af fristen, at den udnyttelse, der er påbegyndt inden fristens udløb, fortsættes og færdiggøres i et rimeligt tempo og normalt er afsluttet inden for et år efter fristens udløb. Et påbegyndt byggeri kan således ikke afbrydes i en længere periode og derefter genoptages. I så fald vil miljøgodkendelsen blive anset for bortfaldet. Den ansvarlige for overholdelse af vilkårene er ejeren af ejendommen, Fastrupvej 16, Herning. Årsproduktion 5. Tilladt årsproduktion: årssøer med grise til fravænning ved 7,3 kg Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretning m.v. skal være i overensstemmelse med oversigten nedenfor: Staldafsnit nr. Staldsystem Antal Vægt DE Antal stipladser ST Årsso, farestald, Kassestier, delvis spaltegulv , Farestald 1 ST Farestald 2 Årsso, farestald, Kassestier, fuldspaltegulv ,62 40 ST Løbe-drægtighedsstald ST Løbe-drægtighedsstald ST Polte - Løbeafdeling ST Ny drægtighedsstald Årsso, løbe- og drægtighedsstald, Løsgående, delvis spaltegulv Årsso, løbe- og drægtighedsstald, Individuel opstaldning, delvis spaltegulv Årsso, løbe- og drægtighedsstald, Individuel opstaldning, fuldspaltegulv Årsso, løbe- og drægtighedsstald, løsgående, dybstrøelse , , , , Miljø og Klima, Landbrugsteam 12

13 Nedgang i slagtevægten må ikke konverteres til flere dyr. Ved små ændringer i produktionen skal der indsendes dokumentation for, at der ikke sker en stigning i lugt, ammoniak kg P/DE ab lager og DE. Antallet af dyr angiver den tilladelige produktionsstørrelse. De angivne dyreenheder er opgivet i henhold til den ved godkendelsestidspunktet gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse 6. Ammoniakreducerende miljøteknologi 6. Gyllekøling i ST farestald 2 a. Gyllekanalerne i farestalden med fuldspaltegulv - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe. b. Gyllekølingen skal sikre at ammoniakemissionen reduceres med 10 %. c. Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 700 Watt svarende til 4,6 KWh. d. Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den månedlige og årlige køleydelse målt i KWh. e. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk. f. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget og forevises på Herning Kommunes forlangende. 7. I dybstrøelsesstalde skal der strøs halm eller andet tørstof, i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. Foder 8. Ved fodring af dyrene skal der minimum benyttes 2-faset fodring. Søer 9. Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. årsso x antallet af årssøer skal være mindre end eller lig med kg N pr. år. N ab dyr pr. årsso beregnes ud fra følgende ligning: N ab dyr pr årsso = ((FEso pr. årsso x gram råprotein pr. FEso)/6250) - 1,98 - (antal fravænnede pr. årsso x fravænningsvægt 0,0257). ((1450 FE * 131,9 g/fe)/6250)-1,98-(28,1*7,3*0,0257 kgn/kg tilvækst))/25,14) = 0, Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. årsso x antal årssøer skal være mindre end 6005 kg P pr. år. P ab dyr pr. årsso" beregnes ud fra følgende ligning: P ab dyr pr årsso = (FE pr. årsso x gram fosfor pr. FE)/1000 0,58 (antal fravænnede grise pr. årsso x fravænningsvægt x 0,006 kg P pr. kg tilvækst). ((1450 FE * 4,7 g/fe)/1000)-0,58-(28,1*7,3*0,006 kgp/kg tilvækst))/5,41) = 0,93 Når ændringer i produktionseffektivitet og/eller fodersammensætning anvendes som virkemiddel til at nedsætte ammoniakfordampningen fra anlægget eller tilførslen af N og P til markerne, fastsættes vilkår som et krav til maksimalt N og P ab dyr. Vilkåret gælder for samtlige dyr af den pågældende dyretype på husdyrbruget. Ansøger skal således acceptere, at samtlige husdyr i den pågældende dyregruppe i hele anlægget skal leve op til disse krav. I forbindelse med tilsyn vil det maksimale indhold af N og P ab dyr blive kontrolleret på baggrund af følgende: 6 Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Nr. 915 af 27. juni 2013 Miljø og Klima, Landbrugsteam 13

14 Søer: N eller P ab dyr pr årsso x antal årssøer i opgørelsesperioden Dokumentation for beregningen af N og P ab dyr pr dyr følger reglerne for type 2 korrektion i gødningsregnskabet. Dvs. dokumentationen skal mindst dække en sammenhængende periode på 350 dage (i perioden 15. september år 1 (fx 2012) til 15. februar år 3 (fx 2014). Det skal som hovedregel være i form af effektivitetskontrol og logbog over de anvendte foderblandinger. Dokumentation uden effektivitetskontrol kan undtagelsesvis accepteres. I sådanne tilfælde skal N (eller P) ab dyr dokumenteres på anden vis, dvs. en beregning ud fra totalt foderforbrug, indhold af råprotein og/eller fosfor ud fra logbog og opgørelser over indkøbte grise og solgte grise, herunder slagteriafregninger. Fremgår foderets indhold af råprotein ikke, men er indholdet af kvælstof (N) angivet, så kan foderets indhold af råprotein udregnes ved at gange indholdet af N med 6,25. Ved blanding og udfodring af foder på basis af egen avl eller indkøbte foderstoffer, hvor indholdet af råprotein ikke fremgår af medfølgende deklaration, skal standardværdier for gram råprotein pr. foderenhed anvendes, jævnfør standardværdier for svin ifølge Vejledning til gødningsregnskab. Standardværdier findes også på Videncenter for Svineproduktions hjemmeside. For byg og hvede anvendes analyser fra årets høst i det relevante år, som angivet i vejledningen til gødningsregnskabet. Der skal være fokus på fodereffektiviteten, således at der til enhver tid anvendes de bedst muligt foderblandinger til begrænsning af N og P fra dyrene ud fra nyeste viden om fodring af svin. Vaskeplads og afledning af vaskevand 11. Al vask af maskiner og redskaber skal foregå på en støbt plads med fast bund, hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller gyllebeholder. Rengøring af sprøjteudstyr samt påfyldning af sprøjtemiddel til marksprøjte skal foregå på en fast plads med tæt bund og afløb til opsamlingsbeholder/gyllebeholder eller på godkendt udbringningsareal. Brug af vaskeplads skal ske som beskrevet i Herning Kommunes samlede vurdering. Udbringning skal ske jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for udbringning. Gødningsopbevaring 1. Al dybstrøelse og foderaffald fra gulvfodring skal opbevares i ejendommens gyllebeholdere. 2. Der må til maksimalt opbevares 77 % af gyllen på ejendommen, svarende til 215 DE eller ton. Gyllehåndtering 12. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn. 13. Påfyldning af gyllevogne o.l. skal enten foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, som har påmonteret pumpe og returløb, således at spild af husdyrgødning undgås. 14. Pumpning af gylle fra stalde til gyllebeholder skal ske indenfor tidsrummet klokken til Det skal sikres, at der ved utilsigtet start ikke pumpes gylle udenfor tanken. Overpumpningen af gylle skal foregå under opsyn. Uheld og driftsforstyrrelser 15. Beredskabsplanen skal være let tilgængelig og synlig for de ansatte og øvrige, der færdes på ejendommen. Den skal findes i Miljø og Klima, Landbrugsteam 14

15 et sprog, der forstås af de ansatte. Beredskabsplanens indhold skal udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol. Det er Herning Kommunes opfattelse, at en beredskabsplan er BAT og derudover vil være til stor hjælp for landmanden, såfremt der skulle ske et uheld. Tankning af diesel- og fyringsolie 16. Tankning af diesel- og fyringsolie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Tankningen skal ske under opsyn. Herning Kommune har stillet vilkår om, at tankningsområdet for brændstof skal være udformet sådan, at der ikke kan ske afløb til og forurening af jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Vilkåret er stillet, da der er stor risiko for spild på jorden, der hvor traktorer og andre motoriserede landbrugsmaskiner påfyldes med brændstof. Skadedyr 17. Der skal overalt på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium. Herning Kommune gør opmærksom på, at opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at det sikrer mod skadedyr (rotter mv.). I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr, som straks skal afhjælpes. Endvidere skal gener fra fluer bekæmpes effektivt. Endvidere skal gener fra fluer bekæmpes effektivt, hvorfor der stilles der vilkår til dette. Lugt 18. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikres, at staldene, udenomsarealer og fordringsanlæg holdes rene. Støj 19. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i db(a). Tallene i parentes angiver midlingstiden 7 inden for den pågældende periode: Dag Kl db(a) (8 timer) Aften Kl db(a) (1 time) Nat Kl db(a) (1/2 time) Lørdag Kl db(a) (7 timer) Lørdag Kl db(a) (4 timer) Søn- og helligdag Kl db(a) (8 timer) Udarbejdelse af handleplaner ved uforudsete gener 20. Hvis Herning Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, støv- og/eller lysgener er velbegrundede, skal husdyr- 7 Midlingstiden er gennemsnitlig stør over tid kombineret med middelværdien over tid. Miljø og Klima, Landbrugsteam 15

16 bruget udarbejde en handlingsplan og eftervise at de stillede krav er overholdt. Handlingsplanen skal godkendes af Herning Kommune. 21. Udgiften til målingerne afholdes af ansøger og udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Udbringningsarealer 22. Udbringningsarealet må tilføres husdyrgødning svarende til 1,36 DE/ha, svarende til 358,14 kg N og 87 kg P. 23. Der skal på husdyrbrugets udbringningsarealer være mindst 7% ekstra efterafgrøder, udover Plantedirektoratets til enhver tid gældende krav. De 7 % ekstra efterafgrøder kan ikke erstattes af opsparede efterafgrøder. 24. De ekstra efterafgrøder skal følge de samme regler som gælder for de lovpligtige efterafgrøder hvad angår artsvalg, dyrkningsperiode og kvælstofgødning. 25. Krav om ekstra efterafgrøder skal fremgå af gødningsregnskabet punkt Fraført husdyrgødning Aftalearealer a. Der må kun ske afsætning af husdyrgødning til udbringning på de i ansøgning angivne aftalearealer. Adresse Kg N Kg P DE Lundvej ,35 929,05 42,5 Svendlundvej , ,04 114,0 Haugevej ,57 950,91 43,5 Fastrupvej ,5 1639,5 75,0 Egenkontrolvilkår 27. Herning Kommune skal straks orienteres om følgende forhold: Ejerskifte af virksomhed Indstilling af driften for en længere periode Ammoniakreducerende teknologi Egenkontrol til gyllekøling a. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. b. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen - kontrol af kølekredsens ydelse. c. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Herning Kommune skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end en uge. d. Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige service 28. Råprotein/Fosfor i sofoder a. Der skal føres en føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå: - antal årssøer - antal fravænnede pr. årsso - fravænningsalder og -vægt - foderforbrug pr. årsso b. Det gennemsnitlige indhold af råprotein/fosfor pr. FEso i de anvendte blandinger i henholdsvis drægtigheds og diegiv- Miljø og Klima, Landbrugsteam 16

17 ningsperioden. c. N/P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september år (for eksempel 2011) til 15. februar i år (for eksempel 2013). d. Der skal udarbejdes og arkiveres en kopi af blandeforskiften ved ændringer i råvarer og sammensætning. e. Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på Herning Kommunes forlangende. 29. Fraført husdyrgødning Aftalearealer a. Aftaler om udbringning af husdyrgødning fra bedriften skal fremgå af gødningsregnskabets Skema B1. Affald Ejendommen skal overholde Herning Kommunes erhvervsregulativ og bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med dette. Endvidere er ejendommen omfattet af reglerne i Affaldsbekendtgørelsen 8. Farligt affald skal i henhold til Herning Kommunes erhvervsregulativ 9 bortskaffes til godkendte modtageanlæg og transporten af farligt affald skal ske af godkendte transportører. Godkendte transportører og modtageanlæg kan findes på under erhverv/ erhvervsaffald. I henhold til Affaldsbekendtgørelsen 10, kan op til 200 kg farligt affald pr. år afleveres på genbrugspladsen, men større mængder skal afhentes via en godkendt transportør. Dog må der ikke bortskaffes mere en 25 kg eller 25 l farligt affald af gangen. Kvitteringer på korrekt bortskaffelse for affaldstyper under kategorien farligt affald skal gemmes i mindst 5 år og skal kunne forevises, når kommunen beder om det. Virksomheder kan aflevere samme fraktioner som borgere, dvs. at virksomheder nu kan aflevere op til 10 asbestplader om året, men virksomheder kan fortsat ikke aflevere landbrugsplast og medicin fra landbrug og andre fraktioner, som almindelige borgere ikke har. På genbrugspladserne i Herning, Aulum, Vildbjerg, Kibæk og Sdr. Felding udleveres der kvittering ved aflevering af farligt affald, som fx spildolie (i max 25 l emballage), oliefiltre, akkumulatorer, spraydåser, malingsrester, tomme oliedunke og kemikalierester (pesticidaffald). Der må dog maksimalt bortskaffes 200 kg farligt affald pr. år på genbrugspladserne. Følgende må ikke afleveres på genbrugspladsen: Affaldstype Afleveringssted Medicinrester Leveres til godkendt modtager af farligt affald Kanyler Leveres til godkendt modtager af farligt affald Landbrugsplast Leveres til godkendt modtager, fx Østdeponi Udtjente maskiner og udstyr Skrothandler Afhentning af farligt affald, der ikke modtages på genbrugspladsen skal ske af godkendte transportører. Der kan findes link til Miljøstyrelsens liste på Registrering af affaldsproduktionen betragtes som BAT. Ejeren får derved mulighed for at skaffe sig et overblik over eventuelle indsatsområder, hvor man kan minimere affaldsproduktionen. 8 Affaldsbekendtgørelse nr af 18. dec Bilag 1-1 i Regulativ for erhvervsaffald udstedt 1. juli stk. 5 i Affaldsbekendtgørelse nr af 18. dec med efterfølgende ændringer Miljø og Klima, Landbrugsteam 17

18 Herning Kommunes samlede vurdering På baggrund af ansøgningsmaterialet, opstartsmøde og afslutningsmøde med ansøger og miljøkonsulent, supplerende oplysninger fra ansøger, udtalelse fra Herning Kommunes Naturteam samt Herning Kommunes registreringer af områdets grundvands-, vandløbs- og naturforhold har kommunen vurderet, at miljøgodkendelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Det er derfor Herning Kommunes opfattelse at: udvidelsen kan ske under hensyntagen til de landskabelige værdier, driften kan ske uden væsentlige gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- og lysgener, affaldsproduktion m.v.) husdyrbruget drives under anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) der er sikret en tilfredsstillende beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer, fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning. På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger overholder udvidelsen afskæringskriterierne. Derfor meddeler Herning Kommune miljøgodkendelse til husdyrbruget på en række vilkår. I det følgende uddybes den samlede vurdering af det ansøgte. Undersøgte alternativer Forudsætningerne for den ansøgte udvidelse er at ejendommen efter 2013 har indrettet eksisterende stalde til søer i løsdrift. Der er i den forbindelse opstået behov for at indrette stipladser til drægtige søer på dybstrøelse for at imødekomme benproblemer i besætningen. Denne løsning har vist sig at være et godt og funktionelt alternativ til stipladserne på spalter og beton. Ansøger ønsker derfor at opstalde en større procentdel af søerne i dybstrøelse. Således opstår mulighed for at øge ejendommens sohold fra søer med grise til fravænning. Eftersom udvidelsen på denne måde kan effektueres uden at etablere nye bygninger eller ændre gennemgribende på de eksisterende stipladser anses det ikke for et realistisk alternativ at foretage en udvidelse med 300 søer på en anden lokalitet. Med små ændringer kan eksisterende faciliteter til foder, husdyrgødning, udlevering og servicerum anvendes til udvidelsen. Herning Kommune vurderer, at de nødvendige alternativer er taget i betragtning og vurderer ikke det beskrevne alternativ som værende bedre end det ansøgte projekt. Kommentarer ved høring til udvidelsen Udkast til miljøgodkendelsen har været i høring i 6 uger fra den XX.XX 20XX. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsfasen. Udtalelse fra andre myndigheder Ejendommen og udbringningsarealerne er udelukkende beliggende i Herning kommune og udenfor områder, hvor kommunen vurderer det relevant at inddrage andre myndigheder. Det har derfor ikke været relevant at indhente udtalelse fra nabokommuner eller andre myndigheder. Vurderingsgrundlag Miljøgodkendelsen og vurderingerne bygger på: Oplysninger fra ansøger og miljøkonsulent Besigtigelse af husdyrbruget, opstartsmøde og afslutningsmøde med ansøger og dennes miljøkonsulent Herning Kommunes oplysninger om områdets natur- og miljøforhold Områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget Målsætninger og retningslinjer fra Herning Kommuneplan /Naturplaner Miljø og Klima, Landbrugsteam 18

19 Regionsplan 2005 Ringkøbing Amt Biaktiviteter Gyllekøling Overskudsvarmen fra gyllekølingen anvendes til opvarmning af stalde og derved mindre forbrug af halm. Gyllekølingsanlægget er derfor alene knyttet til husdyrdriften, og Herning Kommune vurderer, at etablering af gyllekøling ikke i sig selv er godkendelsespligtig efter Miljøbeskyttelsesloven. Ejendommens beliggenhed ift. omgivelserne Anlæggets beliggenhed Jf. 20 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal kommunen sikre sig, at risikoen for forurening, eller væsentlige gener for omgivelserne, begrænses, hvis et anlæg ligger mindre end 300 meter fra: en beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i en samlet bebyggelse i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Jf. 4 i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. er det ikke tilladt at etablere anlæg, ændre eller udvide eksisterende dyrehold i en afstand mindre end 50 meter fra en nabobeboelse. Husdyrbruget er ifølge Herning Kommuneplan beliggende i primært landbrugsområde. Produktionsanlægget ligger cirka 1,4 km sydvest for Hauge by, der er nærmeste byzone og også nærmeste landsby. Omkring ejendommen ligger spredt landbrugsbebyggelse og mange af markarealerne er adskilt af læhegn. Selve ejendommen er omgivet af læhegn mod både vest og øst. Den nye drægtighedsstald indrettes i eksisterende maskinhus, hvorfor der ikke vil forekomme ydre ændringer blot ændret anvendelse af anlægget. Der er søgt om ændret bygningsanvendelse for det eksisterende maskinhus hos TeamByg i Herning Kommune. For placering af staldbygninger, gyllebeholder m.m. se bilag 1. Tabel 1, Afstandsforhold fra nybyggeri, dvs. ST Ny drægtighedsstald (eksisterende maskinhus) Anlægstype Afstandskrav Målt afstand fra nybyggeri 1) Enkelt vandindvindingsanlæg 25 meter >25 m 2) Fælles vandindvindingsanlæg 50 meter >50 m 3) Vandløb (herunder dræn) og søer 15 meter >15m 4) Offentlig vej, privat fællesvej 15 meter >15 m 5) Levnedsmiddelvirksomhed 25 meter >25 m 6) Beboelse samme ejendom 15 meter > 15 m 7) Naboskel 30 meter > 30 m 8) Nærmeste nabo 50 meter > 50 m Miljø og Klima, Landbrugsteam 19

20 Herning Kommune vurderer, at det samlede bygningsanlæg - efter bygningsændringen vil fremstå som en driftmæssig enhed. Herning Kommune vurderer endvidere, at udvidelsen er erhvervsmæssig nødvendig jf. ansøgers beskrivelse af alternativer. Der kræves således ikke tilladelse efter 22 i husdyrloven. Herning Kommune vurderer, at afstandskrav jf. husdyrlovens 6 og 8 er overholdt. Landskabsvurdering /varetagelse af de landskabelige værdier Herning Kommune vurderer, at de landskabelige værdier ikke vil forringes idet udvidelsen af husdyrbruget foregår i eksisterende bygninger og maskinhuset ændrer anvendelse til stald. Naboforhold Lugt Lugtgener fra anlæg I Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug er der fastsat en række lugtgenekriterier i forhold til de tre områdetyper: byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig på henholdsvis 5, 7 og 15 OUE 15 pr. m 3 luft. Lugtgenekriterierne kan betragtes som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning fra en given kilde ved den pågældende områdetype. Ved lugtgeneafstand forstås den beregnede mindste afstand fra staldanlægget til det pågældende område, hvor de i lovgivningen fastsatte lugtgenekriterier, med hensyn til de tre forskellige områdetyper, netop er opfyldt. Lugtgenekriterierne er overholdt, hvis de fastsatte lugtgenegrænser på henholdsvis 5, 7 og 15 OUE 15 pr. m 3 luft ikke overskrides i mere end 1 % af tiden svarende til ca. 7 timer i alt om måneden. Lugtgeneafstandene forøges efter nærmere regler, hvis der inden for 300 meter fra den del af byzone og den pågældende beboelse i samlet bebyggelse, der ligger nærmest det pågældende staldanlæg, er andre husdyrbrug med mere end 75 DE. Tilsvarende forøges lugtgeneafstanden, hvis der er andre sådanne husdyrbrug inden for 100 meter fra enkeltbolig uden landbrugspligt. Dette sker for at indregne effekten (den kumulative effekt) af den mulige lugtpåvirkning som andre husdyrbrug i området måtte give anledning til. Lugtgeneafstandene formindskes efter nærmere regler, hvis staldanlægget ligger nord for den pågældende områdetype. Dette begrundes med, at den hyppigste vindretning i Danmark er vestlig og sydvestlig, og at nordenvind typisk forekommer i vinterhalvåret, hvor de relativt lave temperaturer, som regel medvirker til at dæmpe lugtafgivelsen. Tabel 2, lugtgenegrænse for nabo, lokalplan, byzone, samlet bebyggelse: Lugtgeneberegning Beregnet geneafstand (m) Faktisk afstand (m) Byzone 397, Samlet bebyggelse 223, Enkelt bolig 125, Nærmeste nabo uden landbrugspligt ligger cirka 118 meter vest for ejendommen. Da gyllebeholderne ligger nærmere end 300 meter fra nærmeste nabo og ikke er overdækket, stilles der vilkår om at fyldning af gyllebeholderne og omrøring af disse skal ske indenfor almindelig arbejdstid. Sæsonarbejde udenfor disse tider kan dog forekomme i koncentrerede perioder, men skal søges begrænset. Oplysningerne om den kumulative effekt skal bruges i lugtberegningen. Er der andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzonen, skærpes kravene til geneafstanden i forbindelse med ansøgningen. Da der ikke er andre ejendomme med over 75 DE indenfor 100 meter af naboejendommen eller indenfor 300 meter ift. samlet bebyggelse og byzone, er der ikke nogen kumulativ effekt. Konsekvensområdet for ejendommens lugtafgivelse er beregnet ud fra FMK modellen. For det ansøgte projekt er konsekvensområdet beregnet til 529 meter. (Konsekvensområde = 1,6 * (Q)(0,6), hvor Q = lugtemissionen [LE/s] = LE/s). Konsekvensområdet Miljø og Klima, Landbrugsteam 20

21 vil sige det område, hvor lugten fra ejendommen kan konstateres uden at den af den grund vurderes at være til gene for omkringboende. Herning Kommune vurderer, at ejendommens lokaliseringsforhold er tilfredsstillende. Det må dog forventes, at beboelser indenfor konsekvensområdet på vil opleve øget lugt, idet lugtgeneafstanden øges ved det ansøgte projekt, men lugtgenerne er beregnet til at ligge under de fastlagte beskyttelsesniveauer for lugt. Støj I forbindelse med udvidelse af dyreholdet må det forventes at medføre mere støj, både fra dyrene og de medfølgende aktiviteter. De væsentligste støjkilder vil være: korntørring ventilationsanlæg af- og pålæsning af grise forarbejdning og indtransport af foder kørsel med landbrugsmaskiner øvrig transport til og fra ejendommen. Følgende tiltag mod støjkilder er vurderet til at have en positiv effekt: Der anvendes frekvensstyrede ventilatorer, der kun sætter i gang ved behov. Når udvidelsen er foretaget, kan der forekomme mere kørsel ved så- og høsttid og aktivitetsniveauet mht. transporter og forekomsten af støv og støj følgelig være højere end den øvrige del af året. Til daglig vil der være begrænset støj fra ventilationsanlæg, foderanlæg, motoriserede køretøjer og transporter. Transporter til og fra ejendommen vil primært foregå i dagtimer, mens ventilationsstøj må forventes hele døgnet, dog vil ventilationsanlægget generelt køre mindre i aften- og nattetimer grundet lavere udetemperatur. Da vinduer og døre normalt er lukkede i svinebesætninger, vurderes støjniveauet fra dyrene i stalden at være meget lavt. Det vurderes endvidere at ejendommens faste anlæg m.v. ikke vil give anledning til en ekstra støjpåvirkning af omgivelserne. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er Boris Hede, der ligger cirka 26 km fra staldanlægget, mens nærmeste Ramsarområde er Ringkøbing Fjord mere end 40 km væk. Boris Hede ligger sydvest for staldanlægget og dermed ikke i den fremherskende vindretning, derfor vurderer Herning Kommune, at udvidelsen af dyreholdet og de medførende aktiviteter ikke vil påvirke disse områder. Herning Kommune vurderer, at afstanden til nærmeste naboejendom er så stor, at ejendommens faste anlæg m.v. ikke vil give anledning til støjpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende. Derfor er det ikke fundet nødvendigt at kræve en støjmåling udført. Endvidere vurderer Herning Kommune, at udvidelsen af dyreholdet og de medførende aktiviteter ikke vil påvirke nærmeste fuglebeskyttelsesområde Boris Hede og nærmeste Ramsarområde Ringkøbing Fjord på grund af afstanden og at disse områder ikke ligger i vindretningen. Støv Støvgener i forbindelse med transporter på grusvej forventes ikke væsentligt ændret i forhold til den nuværende drift. Der er en grusvej fra den offentlige vej ind til ejendommen, så ved tørt vejr kan transporter til ejendommen medføre støv på grusvejen. Støvgener i forbindelse med opbevaring og forarbejdning af foder på ejendommen, vil være koncentreret til området omkring lageret. Støvpartiklernes størrelse og vægt taget i betragtning vil det være usandsynligt, at støv fra denne arbejdsfunktion skulle give anledning til gener i lokalområdet. Miljø og Klima, Landbrugsteam 21

22 Ejendommen Fastrupvej 16 har flere tilkørsler, som er grusvej. Den nærmeste tilkørsel til naboen ligger cirka 200 meter væk. Mellem tilkørselsvejen og nærmeste nabo er der etableret et læhegn. fherning Kommune forventer ikke at transporter til og fra husdyrbruget samt indblæsning af foder vil give væsentlige støvproblemer, Herning Kommune forventer ikke at transporter til og fra husdyrbruget samt indblæsning af foder vil give væsentlige støvproblemer, på grund af udkørselsforhold fra ejendommen og placeringen af læhegn. Skulle der mod forventning opstå støvproblemer, skal ansøger udarbejde en handleplan til afhjælpning af disse. Skadedyr I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr. Fluer Fluer på ejendommen bekæmpes primært ved at holde en god hygiejne i staldene. Produktionen kører i holddrift, hvor der er god tid til vask, desinficering og udtørring inden indsættelse af nye dyr. Desuden har de mange daglige overbrusninger af gøde arealet negativ indflydelse på fluernes levevilkår og formeringsevne. Fluebekæmpelse sker i overensstemmelse med Statens Skadedyrslaboratoriums retningsliner. Rotter Der er udlagt rottegift i kasser omkring alle ejendommens bygninger, der er lavet aftale med Mortalin herom. Det tilsigtes at holde ejendommen ryddelig og fri for foderspild så tiltrækningen af og levevilkårene for rotter mindskes. Herning Kommune vurderer, at ejendommens forebyggelse og bekæmpelse af flue- og skadedyr er tilstrækkelig. Der stilles dog krav om, at ansøger som minimum skal følge Statens Skadedyrlaboratoriums vejledning om flue- og rottebekæmpelse på ejendomme med husdyr. Lys Lys i staldene Produktionen foregår i lukkede stalde, - deraf begrænsede gener fra lys. I vintermånederne er lyset i staldene tændt i 8 timer, jf. Husdyrloven. Udendørslys Ejendommen har belysning på befæstede arealer og pladser som primært anvendes i årets mørke måneder. Der er lys på alle udleveringsramper. Herning Kommune vurderer, at lyset i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige lyskilder, således at lyset uden for ejendommen formindskes. Døde dyr Animalsk affald opbevares under kadaverkappe på beton, så der ikke opstår uhygiejniske forhold, indtil afhentning af DAKA. Der er opsat en kølecontainer til opbevaring af smågrise indtil afhentning. DAKA afhenter døde dyr fra ejendommen som gennemsnit en gang i ugen. Når dyrene er tilmeldt DAKA til de er afhentet, går der maksimalt 48 timer. Herning Kommune vurderer, at idet selvdøde og aflivede dyr opbevares under kadaverkappe og i kølecontainer indtil afhentning og afhentningsstedet ligger i en passende afstand fra produktionsbygninger og offentlig vej, bliver døde dyr opbevaret forsvarligt. Miljø og Klima, Landbrugsteam 22

23 Olie og kemikalier På ejendommen er der en dieselolietank på l. samt en fyringsolietank ligeledes på l. Disse er placeret umiddelbart udenfor ST Farestald 1. Derudover ligger der til højre for maskinhuset en nedgravet tank fra Tanken anvendes ikke længere hvorfor den fjernes og afmeldes. Herning Kommune har udarbejdet en forskrift for opbevaring af olie og kemikalier, som skal følges. Herning Kommune vurderer, at med ansøgers beskrivelser af opbevaring af olie og medicin og den eksisterende forskrift, er der taget de nødvendige forholdsregler til opbevaring af olie og kemikalier for at sikre mod forurening. Transport I den ansøgte produktion øges antallet af transporter fra cirka 437 til 498 transporter årligt, svarende til 14 %. Det er primært antallet af transporter med gylle, som stiger. Miljø og Klima, Landbrugsteam 23

24 Transporter forekommer i forbindelse med levering og afhentning af dyr, levering af råvarer til foderfremstilling, gylle/gødning, indkøb o.lign. Antallet af smågrisetransporter, slagtedyr samt afhentning af døde dyr forøges ikke i forhold til nudrift, idet der i ansøgt drift transporteres flere dyr pr. læs. De fleste af ejendommens lastbiltransporter sker via motorvejen og deraf ad Fastrupvej. Husdyrgødning fra ejendommen til aftager i Gjellerup foregår også med lastbil via motorvejen. Kørsel af gylle med traktor til udbringningsarealer omkring ejendommen foregår via Fastrupvej og Haugevej, der er offentlige veje. Transporten af gylle finder sted i forbindelse med udbringningen på markerne i begyndelsen af april, og varer ca. en måned. Transport af gylle til ekstern lagertank på Fastrupvej 20 foretages udenfor sæsonen og flyttes med traktor og vogn. Herning Kommune henstiller til, at al transport skal foregå indenfor almindelig arbejdstid for at mindske gener. Sæsonbetonet arbejde kan forekomme udenfor disse tidspunkter, men skal søges begrænset. Herning Kommune vurderer, at på trods af stigningen primært i transporter af husdyrgødning, vil det ikke give væsentlige gener for naboer, da udkørselsforholdene ligger væk fra nærmeste nabo. Påvirkning af jord Husdyrgødning Tabel 3, Oversigt over samlet mængde husdyrgødning i ansøgt drift Gødningstype Kg N Kg P DE svin Svinegylle , ,77 247,87 Dybstrøelse 2.228,11 621,62 31,19 Blandet gylle , ,39 279,06 Fraført til Adresse Lundvej ,35-929,05-42,5 Svendlundvej , ,04-114,0 Haugevej ,57-950,91-43,5 Fastrupvej , ,50-75,0 Rest til egne arealer 358,14 87,89 4,06 Det samlede regnskab kan ses i ansøgningen. Miljø og Klima, Landbrugsteam 24

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Side 1 Forord Denne faglige udredning vedrørende en ny lugtvejledning er udarbejdet

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Kvælstofbalancer i dansk landbrug

Kvælstofbalancer i dansk landbrug Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Udgiver: Miljø-

Læs mere

Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse)

Økologirapport. (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse) Bilag 3: Eksempel på økologi rapport: Økologirapport (Navn, adresse og CHR. -nr. på akvakulturbruget samt ejers navn og adresse) Indhold: Økologianmeldelse. Økologirapport. Bilag nr. (så mange der er med

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Velfærdsproblemer. hos de danske søer

Velfærdsproblemer. hos de danske søer Velfærdsproblemer hos de danske søer Rapporten er udarbejdet af Oktober 2004 Oplag: 500 Layout: Sanne Kjall Egeberg Forsidefoto: Scanpix Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Indhold Forord...3 1. Indledning...4 2.

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere