grænsen? Knud Lyne Rahbek: Camill og Constance Hvor går BAKKEHUSMUSEET hvorgaargraensen.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "grænsen? Knud Lyne Rahbek: Camill og Constance Hvor går BAKKEHUSMUSEET hvorgaargraensen.dk"

Transkript

1 Knud Lyne Rahbek: Camill og Constance Handlingsreferat af romanen Romanen foregår i Frankrig i årene omkring Den franske Revolution ( ). I 1763 flytter adelsmanden Armand Gaston de Pondormy ind på slægtens gamle gård i nærheden af Paris. Han får to børn, drengen Victor og pigen Constance, og da børnenes mor dør tidligt, står faren alene tilbage med opdragelsen. Pondormy er venner med den lokale sognepræst, Augustin, som netop har overtaget opdragelsen af sin afdøde brors to sønner, Camill og Maximin. Pondormy og Augustin vælger, trods standsforskellen imellem de to familier, at opdrage og undervise de fire børn sammen. Børnene vokser op i nært venskab i et enevældigt regeret Frankrig, hvor de revolutionære strømninger efterhånden begynder at gribe om sig. Som de nærmer sig ungdommen udvikler venskabet mellem Camill og Constance sig til gensidig forelskelse, men udsigterne til giftermål er svære pga. den sociale ulighed imellem dem. Da Den franske Revolution bryder ud, træder den sociale og politiske forskel mellem de fire børn pludselig frem: Adelssønnen Victor er kongetro og melder sig som livgardist og forsvarer af det franske monarki, hvorimod præstesønnerne, Camill og Maximin jubler over samfundsomvæltningerne, de moderne menneskerettighedsidealer og underklassens krav om frihed. Maximin er den mest radikale af de to præstesønner, og han træder frem som revolutionær forkæmper blandt de bevæbnede folkemasser. Camill står mere splittet i sagen og vælger at deltage i den organiserede borgervæbning, som senere blev Nationalgarden. Camill I revolutionens begyndelse finder en række vigtige begivenheder sted; dels kvindetoget til Versailles, hvor kvinder fra Paris under mangel på brød i byen, drager til kongeslottet Versailles og kræver at kongen bringes til det oprørte Paris i oktober 1789, dels Stormen på Bastillen, hvor parisiske oprørere styrter det befæstede fængsel Bastillen i Paris d. 14. juli I dette uddrag følger vi de fire unge under disse kamphandlinger i og omkring Paris. Romanuddrag ( ) Om morgenen den femte oktober udbrød det uvejr, det parisiske barometer flere dage havde truet med. Brødmangelen den være nu tilfældig, eller foranstaltet, lige meget af hvilket parti gik den dag så vidt, at af de store kvindeskarer, der fra om morgenen klokken fire belagde bagernes døre, mangfoldige måtte med uforrettet sag gå tilbage, da mange bagere enten af mangel på mel, eller som man påstod underkøbte af faktionshøvdingerne, den nat ikke havde bagt. Blandt disse hungrende mistrøstige skarer henkastedes nu forskellige steder på engang den tanke, at gå til kommunehuset, og æske 1 brød, og hvis de ikke der blev hjulpne, da at søge lige til Versailles til Nationalforsamlingen og Kongen, at klage dem sin nød. Begærligt greb kvinderne dette forslag, og søgte nu at forstærke 2 dem alle af deres køn, hvem de enten mødte på gaden, eller i husene kunne få fat på. Der blev således beskriver lunefuldt Camill Desmoulins 3 dette optog nu en kvindepresning, ligesom man presser matroser i London: den stærke kokketøs, den pyntede stadsdukke, den bly ungmø, alle må med, og hjælpe at forøge klyngen. Den gamle bedesøster 4, der ved dagbrækningen 5 vil gå i Messe, ser sig nu første gang bortført, og klager over vold. Medens 1 At æske: at tilskynde eller opfordre til noget. 2 Forstærke: her i betydningen at forøge antallet af og øge deres fysiske styrke. 3 Camille Desmoulin ( ): fransk oprører, der bl.a. udgav bl.a. revolutionstidsskriftet Revolutions de France et de Brabant ( ) 4 Bedesøster: nonne 5 Dagbrækning: daggry 1

2 ungmøen trøster sig ved, at hun nu endelig engang, uden at være under opsyn af en moder eller duegna 6, finder lejlighed at komme til Versailles. Lidet frygtelig ville imidlertid denne hærskare, hvoraf så mange fulgte blot af tvang, og de allerfleste uden ret selv at vide, hvortil eller hvorhen, uden tvivl i sig selv have været, havde den ikke haft hemmelige lederinder, eller måske endog ledere. Thi man har bestandig påstået, at man blandt kvindehæren fandt mangfoldige forklædte mandfolk, der syntes at være det heles visere. Også ville man blandt disse have genkendt Maximin, hvis smækre 7 vækst, og unge udseende lettede ham en sådan forklædning; og der rigtig nok næste Morgen, skønt ikke i kvindeklæder da han i så fald vel hos Lecointre, Bazire, eller en anden af sine jacobinske 8 venner i Versailles havde kastet sin forklædning, nu den ikke var mere nødvendig blev fundet i spidsen for livgardisternes blodtørstige forfølgere, uden at man ellers kunde gøre rede for, når, og hvorledes han var kommen derud; ligesom han og den hele dag, til stor forundring for dem, der var vante til at finde ham allevegne på færde, ingensteds var set i Paris, hvor der dog måtte været nok for ham at tage vare. Man tror imidlertid ikke, at Maximin, hvorvidt nu hans deltagelse i disse blodscener gik eller ikke, var et vitterligt redskab for nogen faktion 9, indlemmet i nogen hemmelighed, eller i nogens hyre; nej! i det mindste troede han sig selv at handle aldeles fri og selvstændig. Forbitrelse mod Maria Antoinette 10, hvem han med halve Frankerig anså for kontrarevolutionens 11 sjæl, for frihedens og fødelandets farligste og svorneste fjende, mod livgardisterne, der i hans øjne var hendes erklærede våbendragere, nationens og revolutionens åbenbare avindsmænd 12, var ene det, der drev, og væbnede ham. Med at forfølge og forjage, vel endog at udrydde disse, troede han, at bringe ikke blot fædrelandet, men og menneskeheden, et vigtigt og velbehageligt offer; at det var et blodoffer, kunne for ham ingen betænkelighed være, da det var hans faste overbevisning, at frihedens hellige træ måtte vædes med blod, for at trives. Ligesom Victor var fanatiker for konge og trone, uden i mindste måde at være medskyldig i hofpartiets blodråd, som han afskyede, således var Maximin sværmer for den modsatte side, men med lige vederstyggelighed for Orlean s og for hoffets bestikkelser. Begge var som mange tusinde med dem uvitterlige redskaber i usynlige hænder til planer, hvorom de ikke selv havde allermindste formodning. Anderledes var Camill. Hans nøje venskabs forbindelse med Renou 13, der ved videnskabelige og venskabelige bånd var forenet med Bailly, med Dussault, med Pastoret, med André Chenier 14, og så mange af de lyse og herlige hoveder, som i revolutionens første dage var dens ledere. Den tillid, adskillige af disse, dels i hine kampens dage, dels siden i forretninger, over hans uegennyttige og utrættede arbejdsomhed, havde fattet til ham, og som daglig forøgedes. Hans umiskendelige ikke mindre varme og rene end sindige og menneskekærlige patriotismus 15 åbnede ham mere og mere adgang til deres fortrolighed, og gav 6 Duegna = duenna: ældre dame, der fører opsyn med yngre kvinder, anstandsdame, beskytter 7 Smækker: slank og smidig 8 Jacobinerne var en politisk radikal gruppe, som spillede en meget væsentlig rolle under Den franske Revolution. Der var flere politiske grupperinger blandt de revolutionære franskmænd under revolutionen, men fra havde Jacobinerne nærmest eneherredømmet i den franske republik. Denne periode er senere blevet kaldt Rædselsregimet, fordi mange modstandere blev henrettet ved guillotinen. 9 Faction = fraktion: fløj eller gruppering indenfor et politisk parti 10 Marie-Antoinette ( ): Frankrigs dronning, som blev henrettet af revolutionære oprørere under revolutionen 11 Contrarevolution: imod revolutionen 12 Avindsmand: person, der bærer nag til eller hader sin fjende 13 Renou: ungdomsven af Camill 14 Jean-Sylvain Bailly: fransk astronom og en af de ledende skikkelser i den tidlige del af Den franske Revolution. Han blev guillotineret i Jean Joseph Dussault: fransk kritiker, journalist og bibliotekar, som ivrigt deltog i den politiske debat under Den franske Revolution. André Chenier: fransk adelig digter. Inspireret af Den franske Revolution nedsatte Chenier sig i Paris som politisk forfatter, hvor han efterhånden lagde sig ud med de mest radikale revolutionære grupper, Jacobinerne. Han blev guillotineret tre dage før Rædselsregimet faldt i Patriotismus = patriotisme: loyalitet og stolthed overfor fædrelandet 2

3 ham lejlighed til, ofte at høre dem rådslå indbyrdes om fædrelandets farer og frelse. Ofte hørte han dem grue for den dobbelte afgrund, de havde at vandre imellem. Da anarkiets malstrøm truede på den ene, og despotismens 16 svælg på den anden. Dannet i denne skole kunne han ikke andet, end med lige afsky betragte pøbelens uordener og grusomheder i Paris, og hofsammensværgelsens afsindigheder og blodråd i Versailles. Med afsky så han da og hint kvindetog, efter at have i selve staden begået mangfoldige voldsomheder og udåd, henimod middag give sig på vejen til Versailles. Med fordoblet afsky og rædsel hørte han stormklokkerne endnu efter kvindernes afgang vedblive at kalde borgerne til våben, og især de franske gardister, eller som de nu kaldtes, de lønnede centralkompagnier, trække i væbnede op på grevepladsen, for at tvinge Fayette 17 at føre dem til Versailles, at de der kunne tage deres pladser igen hos kongen, og hævne dem og nationen på livgarden. Da imidlertid larmtrommen vedblev at kalde samtlige nationalgardister sammen, begav også Camill sig i våben til sit kompagni, og da nu Fayette overmandet af mængdens trudsler ikke længere kunne undslå sig for at bryde op med denne hær, da kommunerådet endelig måtte give ham tilladelse at efterkomme mængdens vilje, da orden nu lød til afmarch. Med hvor tungt et hjerte gav ikke Camill med tusinde andre sig på denne frygtelige vandring, som de ikke vovede at undslå dem for, da det endnu syntes det sidste og eneste håb, at Fayette måske ved deres bistand, når de først var ude ud af Paris, kunne få nogen mere Magt med de forbitrede og uregerlige franske gardister, og fremfor alt, med den vilde halvvæbnede skare, som uden at høre til nationalgarden, mere som gidsler, end som våbenbrødre, drog ud af Paris mellem dens geledder. To gange lod Fayette hæren standse, og aflægge ed, at være kongen og nationen tro, og ære kongens gård. Og med glæde hørte Camill, at de bedre sindede, den enstemmig og uden modsigelse aflagt. Midlertid var kvindetoget klokken halv fire om eftermiddagen kommet til Versailles, hvor det af almuen 18 modtoges med jubelråb, og hvor livgarden og de øvrige tropper var i våben, som for at være rede til modstand. Det er ikke vor hensigt at dvæle ved de uordener og tøjleløsheder, hine furier 19 såvel i, som uden for, nationalforsamlingen tillode dem, deres audiens hos kongen, deres lokken for regimentet Flanderns 20 soldater. Hid hører kun at fortælle, at det hele endnu bestandig mere beholdt udseendet af et kællingeopløb, end af en farlig eller frygtelig opstand. Vel forefaldt fra begyndelsen af imellem kvindernes ledsagere og livgardisterne enkelte fjendtligheder. Men soldatesken havde befaling ikke at skyde; eller opirre folket. I opløbet selv råbte myndige stemmer: det er endnu ikke tid! og alle disse blodige optrin blev kvalte i fødselen. Midlertid var hofpartiet i bevægelse for at formå kongen til flugt, i det håb at få ham til Metz, og derfra i spidsen for de lejede tropper til borgerkrig. Men han var klog nok til at indse, at han ved at flye 21, opfyldte Orleans s og hans tilhængeres ivrigste ønske, og afviste derfor med afsky dette forslag, rigtig nok kun, sig til ulykke, for at udføre det på en endnu ubelejligere og forsvarligere tid. Man gjorde desuagtet et forsøg, at lade dronningens vogn, uden at hun var der, køre frem, under påskud, at hun ville til Trianon 22 ; men Versailles s borgermilits satte sig mod hendes afrejse, og vognen bragtes tilbage i sit vognskur. 16 Despotisme: voldsherredømme ladet af én hersker 17 Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, kendt under navnet Marquis de La Fayette ( ): La Fayette var adelsmand og havde deltaget i Den amerikanske Uafhængighedskrig ( ), og herefter drømte han om at få gennemført lignende frihedsrettigheder i Frankrig. Han blev en af de ledende skikkelser under udfærdigelsen af Menneskerettighedserklæringen i Under revolutionen blev La Fayette ansat til at sørge for at opretholde ro og orden, som leder af Nationalgarden. 18 Almue: folket 19 Furie: rasende kvinde 20 Flandern: i dag den nordlige del af Belgien 21 Fly: flygte 22 Trianon: lille lystslot, som ligger i nærheden af det store kongeslot Versailles 3

4 Midlertid fnøs Victor, og alle ivrige kongevenner i livgarden med ham, ikke blot over den hånlige mishandling, de af dette i deres øjne så højst foragtelige pak var udsatte for, men og over den øjensynlige fare, kongen og kongehuset, og en betydelig del af nationalforsamlingen svævede i. Intet ville været dem kærere, end om hoffet havde kunnet overtale kongen til flugt, og det da måtte blevet dem tilladt at åbne ham vejen med deres sabler, og slå en skjoldborg om ham med deres person. Med møje holdt de, alle givne forbud uanset, deres forbitrelse i tømme. Allerede havde en af deres officerer fået armen skudt over, da han dristede sig med sablen i hånden at forfølge en af kvindeskarens ledsagere, der vilde trænge sig ind gennem gardisternes geledder. En endnu større fare havde Victor udsat sig og en del af sine kammerater for, da han havde foreslået et detachement dragoner, 23 at de i forening skulle bemestre dem de kanoner, kvindeskaren havde slæbt med fra Paris. Dette ubetænksomme forehavende kom kvinderne for øre, de angreb disse gardister med sten og alt, hvad dem kom i hænde, og kun dragoner-bedækningen reddede gardisterne fra en ulige kamp mod den overmægtige mængde. Efterhånden, som natten nærmede sig, formindskede imidlertid træthed, og sult, og flere deslige årsager den larmende mængde og de urolige optrin. Og allerede var alt temmelig i stilhed, da Fayette 24 med den parisiske borgermilits henimod midnat kom til Versailles. Ved hans ankomst syntes orden og rolighed fyldest at bringes tilbage, især da han udvirkede, og bekendtgjorde kongens ord for, at livgardisterne i steden for den hvide cocarde, 25 de, som kongens hustropper, hidtil var vedblevne at bære, skulle antage nationalcocarden, og at de franske gardister skulle have deres forrige poster om Ludvig igen. På Fayettes ord hævede nu nationalforsamlingen sit møde, kongen og dronningen gik til hvile, og Lafayette troede nu selv, efter at have runderet om morgenen klokken fem, og fundet alting i orden, og rolighed, nogle Øjeblik at kunne nyde den ro, han efter den foregående dags besværligheder og bekymringer så højlig måtte have behov. Men det var, som blodscenerne blot havde ventet herpå, for at bryde løs. Ingen halv time efter var slottet bestormet af rasende klynger, der under de græsseligste undsigelser og trusler, såvel mod dronningen, som livgardisterne, fra adskillige sider prøvede at bryde ind med magt. Det hedder, at i dette øjeblik et ulyksaligt skud, der skede fra et slotsvindue, og fældede en af den indbrydende mængde, var den nærmeste anledning til de følgende blodscener. Men skønt dette i sig selv ingen umulighed synes at være, især når man ved, at Victor var den, der havde vagt ved det ulykkelige vindue, hvorfra skuddet sagdes at være kommet, have dog Øjevidner påstået, at den omkomne var faldet af sig selv, havde slået sit hoved i stykker, og ingen andre sår fået. Også er det upåtvivleligt, at om end dette drab forøgede mængdens forbitrelse, kan det dog ikke have foranlediget den, siden de i forvejen allerede var i begreb, under rædsomme trusler og forbandelser at bryde ind i slottet. Midlertid kendte deres rasenhed, fra det øjeblik af, de havde set en falde, ingen grænser mere. En af de gardister, der havde vagt i slotsgården, blev det første offer for deres hævngerrighed, og måtte efter mange mishandlinger lade sit liv for halshuggerens hænder. Nu trængte de ind i selve slottet, hvor de dels forfulgte gardisterne, dels stræbte at bryde ind i dronningens værelse. Og da hun som bekendt halvnøgen reddede sig med flugten, medens hendes få livgardister med den heltemodigste opofrelse holdt morderne tilbage, vendte nu disses forbitrelse over, at dette fornemste slagtoffer var undgået dem, sig med fordoblet blodtørst mod hendes befriere, der, forskansede inde i en stor sal, og bestemte, at sælge dyrt deres liv, hvert øjeblik ventede døden. Da i det samme den parisiske nationalgarde og Lafayette kom i bevægelse, og mordernes rige fik ende. 23 Detachement Dragoner: mindre militær styrke bestående af ryttersoldater 24 La Fayette = Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier ( ): fransk adelsmand, som var stærk tilhænger af Den franske Revolution og var med til at udfærdige Menneskerettighedserklæringen i Derudover blev han udpeget til øverstkommanderende i Nationalgarden, med hvilken han skulle sikre ro og orden. 25 Hvid kokarde: en særlig type hattepynt med hvide bånd, der tjente som hæderstegn og som især blev båret af kongens mænd i Frankrig. 4

5 De belejrede gardister blev nu udfriede, og givne under nationalgardisternes beskærmelse. Camill, som var mellem de sidste, ledte imellem de frelste livgardister om Victor, hvem han havde søgt i hans kvarter, men erfaret, han havde tiltusket sig post på slottet denne farlige nat; og ak! han var ikke blandt dem, der havde frelst dem ind i salen. Tværtimod havde en af hans våbenbrødre, der ved hans side havde kæmpet mod mængden, i det øjeblik, da de øvrige besluttede at drage dem ind i salen, hørt Victor råbe: at han ikke forlod sin post, uden død! I det samme opsteg fra den såkaldede Marmorgård et kannibalisk jubelskrig. Furierne og morderne stræbte 26 der en overmandet, våbenløs, blødende, og halvdød livgardist imellem dem, for at lade ham af halshuggeren henrette ved siden af den ovenomtalte faldne, hvem de havde bestemt ham til et forsoningsoffer. Ser, brødre! råbte Camill, og som et Lyn var han nede af trappen, igennem morderklyngen, og ved den ulykkeliges side. Hans våbenbrødre besjælede af hans ild, brød fra alle sider igennem til ham. Den reddede livgardist segnede afmægtig i Camills Favn: og nu forestille man sig hans følelser, da han her genkendte sin ungdoms ven, sin Constances broder! På sine arme ville Camill bringe ham i sikkerhed. Men ikke ville morderne slippe deres bytte så let. Med fordoblet rasenhed brød de engang efter den anden ind på Camill og hans våbenbrødre for at rive Victor af deres hænder. Med magt måtte de drives tilbage, og mellem dem, der med allermest hårdnakkenhed trængte ind, uforsonligst fordrede Victors blod til gengæld for det, han havde udgydt, genkendte Camill med rædsel sin broder Maximin. Endelig lykkedes det nationalgardisterne at slå en kreds om Camill, der da fik Victor båret ind på slottet. Man fik en sårlæge, der forbandt ham. Men Camill havde kun reddet sin ven fra halshuggerens hånd for at se ham dø i sine arme. Afmægtig af det meget blod, han havde mistet, af de mange ulivs sår, han havde fået, lå Victor, som i en dvale, indtil et øjeblik før sin død. Da slog han sine øjne endnu engang op. Da de allevegne mødte nationalcocarder og nationaluniformer, var de i begreb med at bortvende dem med afsky, da Camill i det samme kærlig nævnte hans navn. Bristende faldt nu hans øje hen på hans ven, han rakte ham den døende hånd, og under dette forsonings og afskeds håndtryk sov han hen, og døde, hvad han altid havde ønsket, krigerens død for sin konge. Såre smertelig var Camill dette forlis. Hans eneste lindring var den fordelagtige vending, fædrelandets anliggender fra denne dag af på ny syntes at tage, da patrioternes ønsker opfyldtes, kongen og nationalforsamlingen kom til Paris, og således begge faktioners anlæg i det mindste for øjeblikket tilintetgøres. Blødte stedse hans hjerte ved hver dråbe blod, der udøstes, hvor meget mere måtte da det her udøste broderblod være ham smerteligt? men han smigrede sig, som så mange gode patrioter og mennesker, med den glade drøm, at dette dog omsider skulle være det sidste blod, der i denne kamp skulle flyde, at som Mirabeau 27 havde udtrykt sig almensagens skib nu skulle sejle raskere, end nogensinde, da det syntes at være lykkeligen undsluppet de skær, der på begge sider truede det. Det var med sorgens tårer i øjnene, han istemte det almene jubelskrig: Nationen leve! Men han istemte det, og hans tåre randt mindre bitre derved. ( ) [Transskriberet efter: Knud Lyne Rahbek: K.L. Rahbeks samlede Fortællinger, bind I, trykt hos Joh. Fr. Schultz, 1804, s ] 26 Stræbe: her i betydningen slæbe 27 Gabriel Honoré Riquetti comte de Mirabeau ( ): Fransk adelsmand, politiker og ledende skikkelse i den tidlige fase af Den franske Revolution. Han var med til at udarbejde Menneskerettighedserklæringen. 5

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Brian Ravnborg Sagnet om Horus.

Brian Ravnborg Sagnet om Horus. Sagnet om Horus Oplæg til matematik Navn: Klasse: www.galapagos.dk af Brian Ravnborg Sagnet om Horus. udgave 1.0 2006 Side 1/5 Sagnet om Horus er en klassisk fortælling fra det gamle Egypten. Her får man

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld

Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld Tilgivelse er ikke et hukommelsestab og fjerner ikke skyld Af Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 31. august 2014, dagen der i kirkens kalender er 11. søndag i trinitatis. Evangelieteksten,

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 15. september 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 16. søndag efter trinitatis, Luk 7,11-17. 1. tekstrække. Salmer. DDS 750 Nu titte til hinanden de favre blomster

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Drikke vin (Dårlig) Snige/Gemme (Dygtig) Danse (Dygtig) Lytte (Utrolig god)

Drikke vin (Dårlig) Snige/Gemme (Dygtig) Danse (Dygtig) Lytte (Utrolig god) Sidste sommer var du den lykkeligste kvinde i hele Verden. Men så straffede Gud dig for dit hovmod, og tog din kærlighed fra dig. Det var den sommer hvor den Røde Syge kom til Bretagne, og din forlovede

Læs mere

Kilder til Tyskertøser

Kilder til Tyskertøser 1. ORDLISTE: Vigtige ord FELTMADRAS/TYSKERTØS: Under besættelsen den folkelige betegnelse for en kvinde, der havde samkvem med tyske soldater. Disse kvinder blev anset for at forbryde sig mod den nationale

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

ROMEO OG JULIE HVEM ER HVEM?

ROMEO OG JULIE HVEM ER HVEM? ROMEO OG JULIE HVEM ER HVEM? Romeo: søn af Montague. Romeo tror i starten, at han er forelsket i Rosalina, som han digter halvtomme, halvhjertede kærlighedsflosker om. Det er først, da han møder Julie,

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Der hersked' en konge i Østerdal. hvert træk i hans ansigt lød niddings skærv, Der hersked' en konge i Østerdal, for Guttorms tapperhed grued' enhver.

Der hersked' en konge i Østerdal. hvert træk i hans ansigt lød niddings skærv, Der hersked' en konge i Østerdal, for Guttorms tapperhed grued' enhver. Der hersked' en konge i Østerdal Der hersked' en konge i Østerdal, hvert træk i hans ansigt lød niddings skærv, for Guttorms tapperhed grued' enhver. hans navn var kong Håkon den kække, han stridsmænd

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14.

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. 1 Grindsted Kirke. Tirsdag d. 24. december 2013 kl. 15.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer nu til julefest.

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere