grænsen? Knud Lyne Rahbek: Camill og Constance Hvor går BAKKEHUSMUSEET hvorgaargraensen.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "grænsen? Knud Lyne Rahbek: Camill og Constance Hvor går BAKKEHUSMUSEET hvorgaargraensen.dk"

Transkript

1 Knud Lyne Rahbek: Camill og Constance Handlingsreferat af romanen Romanen foregår i Frankrig i årene omkring Den franske Revolution ( ). I 1763 flytter adelsmanden Armand Gaston de Pondormy ind på slægtens gamle gård i nærheden af Paris. Han får to børn, drengen Victor og pigen Constance, og da børnenes mor dør tidligt, står faren alene tilbage med opdragelsen. Pondormy er venner med den lokale sognepræst, Augustin, som netop har overtaget opdragelsen af sin afdøde brors to sønner, Camill og Maximin. Pondormy og Augustin vælger, trods standsforskellen imellem de to familier, at opdrage og undervise de fire børn sammen. Børnene vokser op i nært venskab i et enevældigt regeret Frankrig, hvor de revolutionære strømninger efterhånden begynder at gribe om sig. Som de nærmer sig ungdommen udvikler venskabet mellem Camill og Constance sig til gensidig forelskelse, men udsigterne til giftermål er svære pga. den sociale ulighed imellem dem. Da Den franske Revolution bryder ud, træder den sociale og politiske forskel mellem de fire børn pludselig frem: Adelssønnen Victor er kongetro og melder sig som livgardist og forsvarer af det franske monarki, hvorimod præstesønnerne, Camill og Maximin jubler over samfundsomvæltningerne, de moderne menneskerettighedsidealer og underklassens krav om frihed. Maximin er den mest radikale af de to præstesønner, og han træder frem som revolutionær forkæmper blandt de bevæbnede folkemasser. Camill står mere splittet i sagen og vælger at deltage i den organiserede borgervæbning, som senere blev Nationalgarden. Camill I revolutionens begyndelse finder en række vigtige begivenheder sted; dels kvindetoget til Versailles, hvor kvinder fra Paris under mangel på brød i byen, drager til kongeslottet Versailles og kræver at kongen bringes til det oprørte Paris i oktober 1789, dels Stormen på Bastillen, hvor parisiske oprørere styrter det befæstede fængsel Bastillen i Paris d. 14. juli I dette uddrag følger vi de fire unge under disse kamphandlinger i og omkring Paris. Romanuddrag ( ) Om morgenen den femte oktober udbrød det uvejr, det parisiske barometer flere dage havde truet med. Brødmangelen den være nu tilfældig, eller foranstaltet, lige meget af hvilket parti gik den dag så vidt, at af de store kvindeskarer, der fra om morgenen klokken fire belagde bagernes døre, mangfoldige måtte med uforrettet sag gå tilbage, da mange bagere enten af mangel på mel, eller som man påstod underkøbte af faktionshøvdingerne, den nat ikke havde bagt. Blandt disse hungrende mistrøstige skarer henkastedes nu forskellige steder på engang den tanke, at gå til kommunehuset, og æske 1 brød, og hvis de ikke der blev hjulpne, da at søge lige til Versailles til Nationalforsamlingen og Kongen, at klage dem sin nød. Begærligt greb kvinderne dette forslag, og søgte nu at forstærke 2 dem alle af deres køn, hvem de enten mødte på gaden, eller i husene kunne få fat på. Der blev således beskriver lunefuldt Camill Desmoulins 3 dette optog nu en kvindepresning, ligesom man presser matroser i London: den stærke kokketøs, den pyntede stadsdukke, den bly ungmø, alle må med, og hjælpe at forøge klyngen. Den gamle bedesøster 4, der ved dagbrækningen 5 vil gå i Messe, ser sig nu første gang bortført, og klager over vold. Medens 1 At æske: at tilskynde eller opfordre til noget. 2 Forstærke: her i betydningen at forøge antallet af og øge deres fysiske styrke. 3 Camille Desmoulin ( ): fransk oprører, der bl.a. udgav bl.a. revolutionstidsskriftet Revolutions de France et de Brabant ( ) 4 Bedesøster: nonne 5 Dagbrækning: daggry 1

2 ungmøen trøster sig ved, at hun nu endelig engang, uden at være under opsyn af en moder eller duegna 6, finder lejlighed at komme til Versailles. Lidet frygtelig ville imidlertid denne hærskare, hvoraf så mange fulgte blot af tvang, og de allerfleste uden ret selv at vide, hvortil eller hvorhen, uden tvivl i sig selv have været, havde den ikke haft hemmelige lederinder, eller måske endog ledere. Thi man har bestandig påstået, at man blandt kvindehæren fandt mangfoldige forklædte mandfolk, der syntes at være det heles visere. Også ville man blandt disse have genkendt Maximin, hvis smækre 7 vækst, og unge udseende lettede ham en sådan forklædning; og der rigtig nok næste Morgen, skønt ikke i kvindeklæder da han i så fald vel hos Lecointre, Bazire, eller en anden af sine jacobinske 8 venner i Versailles havde kastet sin forklædning, nu den ikke var mere nødvendig blev fundet i spidsen for livgardisternes blodtørstige forfølgere, uden at man ellers kunde gøre rede for, når, og hvorledes han var kommen derud; ligesom han og den hele dag, til stor forundring for dem, der var vante til at finde ham allevegne på færde, ingensteds var set i Paris, hvor der dog måtte været nok for ham at tage vare. Man tror imidlertid ikke, at Maximin, hvorvidt nu hans deltagelse i disse blodscener gik eller ikke, var et vitterligt redskab for nogen faktion 9, indlemmet i nogen hemmelighed, eller i nogens hyre; nej! i det mindste troede han sig selv at handle aldeles fri og selvstændig. Forbitrelse mod Maria Antoinette 10, hvem han med halve Frankerig anså for kontrarevolutionens 11 sjæl, for frihedens og fødelandets farligste og svorneste fjende, mod livgardisterne, der i hans øjne var hendes erklærede våbendragere, nationens og revolutionens åbenbare avindsmænd 12, var ene det, der drev, og væbnede ham. Med at forfølge og forjage, vel endog at udrydde disse, troede han, at bringe ikke blot fædrelandet, men og menneskeheden, et vigtigt og velbehageligt offer; at det var et blodoffer, kunne for ham ingen betænkelighed være, da det var hans faste overbevisning, at frihedens hellige træ måtte vædes med blod, for at trives. Ligesom Victor var fanatiker for konge og trone, uden i mindste måde at være medskyldig i hofpartiets blodråd, som han afskyede, således var Maximin sværmer for den modsatte side, men med lige vederstyggelighed for Orlean s og for hoffets bestikkelser. Begge var som mange tusinde med dem uvitterlige redskaber i usynlige hænder til planer, hvorom de ikke selv havde allermindste formodning. Anderledes var Camill. Hans nøje venskabs forbindelse med Renou 13, der ved videnskabelige og venskabelige bånd var forenet med Bailly, med Dussault, med Pastoret, med André Chenier 14, og så mange af de lyse og herlige hoveder, som i revolutionens første dage var dens ledere. Den tillid, adskillige af disse, dels i hine kampens dage, dels siden i forretninger, over hans uegennyttige og utrættede arbejdsomhed, havde fattet til ham, og som daglig forøgedes. Hans umiskendelige ikke mindre varme og rene end sindige og menneskekærlige patriotismus 15 åbnede ham mere og mere adgang til deres fortrolighed, og gav 6 Duegna = duenna: ældre dame, der fører opsyn med yngre kvinder, anstandsdame, beskytter 7 Smækker: slank og smidig 8 Jacobinerne var en politisk radikal gruppe, som spillede en meget væsentlig rolle under Den franske Revolution. Der var flere politiske grupperinger blandt de revolutionære franskmænd under revolutionen, men fra havde Jacobinerne nærmest eneherredømmet i den franske republik. Denne periode er senere blevet kaldt Rædselsregimet, fordi mange modstandere blev henrettet ved guillotinen. 9 Faction = fraktion: fløj eller gruppering indenfor et politisk parti 10 Marie-Antoinette ( ): Frankrigs dronning, som blev henrettet af revolutionære oprørere under revolutionen 11 Contrarevolution: imod revolutionen 12 Avindsmand: person, der bærer nag til eller hader sin fjende 13 Renou: ungdomsven af Camill 14 Jean-Sylvain Bailly: fransk astronom og en af de ledende skikkelser i den tidlige del af Den franske Revolution. Han blev guillotineret i Jean Joseph Dussault: fransk kritiker, journalist og bibliotekar, som ivrigt deltog i den politiske debat under Den franske Revolution. André Chenier: fransk adelig digter. Inspireret af Den franske Revolution nedsatte Chenier sig i Paris som politisk forfatter, hvor han efterhånden lagde sig ud med de mest radikale revolutionære grupper, Jacobinerne. Han blev guillotineret tre dage før Rædselsregimet faldt i Patriotismus = patriotisme: loyalitet og stolthed overfor fædrelandet 2

3 ham lejlighed til, ofte at høre dem rådslå indbyrdes om fædrelandets farer og frelse. Ofte hørte han dem grue for den dobbelte afgrund, de havde at vandre imellem. Da anarkiets malstrøm truede på den ene, og despotismens 16 svælg på den anden. Dannet i denne skole kunne han ikke andet, end med lige afsky betragte pøbelens uordener og grusomheder i Paris, og hofsammensværgelsens afsindigheder og blodråd i Versailles. Med afsky så han da og hint kvindetog, efter at have i selve staden begået mangfoldige voldsomheder og udåd, henimod middag give sig på vejen til Versailles. Med fordoblet afsky og rædsel hørte han stormklokkerne endnu efter kvindernes afgang vedblive at kalde borgerne til våben, og især de franske gardister, eller som de nu kaldtes, de lønnede centralkompagnier, trække i væbnede op på grevepladsen, for at tvinge Fayette 17 at føre dem til Versailles, at de der kunne tage deres pladser igen hos kongen, og hævne dem og nationen på livgarden. Da imidlertid larmtrommen vedblev at kalde samtlige nationalgardister sammen, begav også Camill sig i våben til sit kompagni, og da nu Fayette overmandet af mængdens trudsler ikke længere kunne undslå sig for at bryde op med denne hær, da kommunerådet endelig måtte give ham tilladelse at efterkomme mængdens vilje, da orden nu lød til afmarch. Med hvor tungt et hjerte gav ikke Camill med tusinde andre sig på denne frygtelige vandring, som de ikke vovede at undslå dem for, da det endnu syntes det sidste og eneste håb, at Fayette måske ved deres bistand, når de først var ude ud af Paris, kunne få nogen mere Magt med de forbitrede og uregerlige franske gardister, og fremfor alt, med den vilde halvvæbnede skare, som uden at høre til nationalgarden, mere som gidsler, end som våbenbrødre, drog ud af Paris mellem dens geledder. To gange lod Fayette hæren standse, og aflægge ed, at være kongen og nationen tro, og ære kongens gård. Og med glæde hørte Camill, at de bedre sindede, den enstemmig og uden modsigelse aflagt. Midlertid var kvindetoget klokken halv fire om eftermiddagen kommet til Versailles, hvor det af almuen 18 modtoges med jubelråb, og hvor livgarden og de øvrige tropper var i våben, som for at være rede til modstand. Det er ikke vor hensigt at dvæle ved de uordener og tøjleløsheder, hine furier 19 såvel i, som uden for, nationalforsamlingen tillode dem, deres audiens hos kongen, deres lokken for regimentet Flanderns 20 soldater. Hid hører kun at fortælle, at det hele endnu bestandig mere beholdt udseendet af et kællingeopløb, end af en farlig eller frygtelig opstand. Vel forefaldt fra begyndelsen af imellem kvindernes ledsagere og livgardisterne enkelte fjendtligheder. Men soldatesken havde befaling ikke at skyde; eller opirre folket. I opløbet selv råbte myndige stemmer: det er endnu ikke tid! og alle disse blodige optrin blev kvalte i fødselen. Midlertid var hofpartiet i bevægelse for at formå kongen til flugt, i det håb at få ham til Metz, og derfra i spidsen for de lejede tropper til borgerkrig. Men han var klog nok til at indse, at han ved at flye 21, opfyldte Orleans s og hans tilhængeres ivrigste ønske, og afviste derfor med afsky dette forslag, rigtig nok kun, sig til ulykke, for at udføre det på en endnu ubelejligere og forsvarligere tid. Man gjorde desuagtet et forsøg, at lade dronningens vogn, uden at hun var der, køre frem, under påskud, at hun ville til Trianon 22 ; men Versailles s borgermilits satte sig mod hendes afrejse, og vognen bragtes tilbage i sit vognskur. 16 Despotisme: voldsherredømme ladet af én hersker 17 Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, kendt under navnet Marquis de La Fayette ( ): La Fayette var adelsmand og havde deltaget i Den amerikanske Uafhængighedskrig ( ), og herefter drømte han om at få gennemført lignende frihedsrettigheder i Frankrig. Han blev en af de ledende skikkelser under udfærdigelsen af Menneskerettighedserklæringen i Under revolutionen blev La Fayette ansat til at sørge for at opretholde ro og orden, som leder af Nationalgarden. 18 Almue: folket 19 Furie: rasende kvinde 20 Flandern: i dag den nordlige del af Belgien 21 Fly: flygte 22 Trianon: lille lystslot, som ligger i nærheden af det store kongeslot Versailles 3

4 Midlertid fnøs Victor, og alle ivrige kongevenner i livgarden med ham, ikke blot over den hånlige mishandling, de af dette i deres øjne så højst foragtelige pak var udsatte for, men og over den øjensynlige fare, kongen og kongehuset, og en betydelig del af nationalforsamlingen svævede i. Intet ville været dem kærere, end om hoffet havde kunnet overtale kongen til flugt, og det da måtte blevet dem tilladt at åbne ham vejen med deres sabler, og slå en skjoldborg om ham med deres person. Med møje holdt de, alle givne forbud uanset, deres forbitrelse i tømme. Allerede havde en af deres officerer fået armen skudt over, da han dristede sig med sablen i hånden at forfølge en af kvindeskarens ledsagere, der vilde trænge sig ind gennem gardisternes geledder. En endnu større fare havde Victor udsat sig og en del af sine kammerater for, da han havde foreslået et detachement dragoner, 23 at de i forening skulle bemestre dem de kanoner, kvindeskaren havde slæbt med fra Paris. Dette ubetænksomme forehavende kom kvinderne for øre, de angreb disse gardister med sten og alt, hvad dem kom i hænde, og kun dragoner-bedækningen reddede gardisterne fra en ulige kamp mod den overmægtige mængde. Efterhånden, som natten nærmede sig, formindskede imidlertid træthed, og sult, og flere deslige årsager den larmende mængde og de urolige optrin. Og allerede var alt temmelig i stilhed, da Fayette 24 med den parisiske borgermilits henimod midnat kom til Versailles. Ved hans ankomst syntes orden og rolighed fyldest at bringes tilbage, især da han udvirkede, og bekendtgjorde kongens ord for, at livgardisterne i steden for den hvide cocarde, 25 de, som kongens hustropper, hidtil var vedblevne at bære, skulle antage nationalcocarden, og at de franske gardister skulle have deres forrige poster om Ludvig igen. På Fayettes ord hævede nu nationalforsamlingen sit møde, kongen og dronningen gik til hvile, og Lafayette troede nu selv, efter at have runderet om morgenen klokken fem, og fundet alting i orden, og rolighed, nogle Øjeblik at kunne nyde den ro, han efter den foregående dags besværligheder og bekymringer så højlig måtte have behov. Men det var, som blodscenerne blot havde ventet herpå, for at bryde løs. Ingen halv time efter var slottet bestormet af rasende klynger, der under de græsseligste undsigelser og trusler, såvel mod dronningen, som livgardisterne, fra adskillige sider prøvede at bryde ind med magt. Det hedder, at i dette øjeblik et ulyksaligt skud, der skede fra et slotsvindue, og fældede en af den indbrydende mængde, var den nærmeste anledning til de følgende blodscener. Men skønt dette i sig selv ingen umulighed synes at være, især når man ved, at Victor var den, der havde vagt ved det ulykkelige vindue, hvorfra skuddet sagdes at være kommet, have dog Øjevidner påstået, at den omkomne var faldet af sig selv, havde slået sit hoved i stykker, og ingen andre sår fået. Også er det upåtvivleligt, at om end dette drab forøgede mængdens forbitrelse, kan det dog ikke have foranlediget den, siden de i forvejen allerede var i begreb, under rædsomme trusler og forbandelser at bryde ind i slottet. Midlertid kendte deres rasenhed, fra det øjeblik af, de havde set en falde, ingen grænser mere. En af de gardister, der havde vagt i slotsgården, blev det første offer for deres hævngerrighed, og måtte efter mange mishandlinger lade sit liv for halshuggerens hænder. Nu trængte de ind i selve slottet, hvor de dels forfulgte gardisterne, dels stræbte at bryde ind i dronningens værelse. Og da hun som bekendt halvnøgen reddede sig med flugten, medens hendes få livgardister med den heltemodigste opofrelse holdt morderne tilbage, vendte nu disses forbitrelse over, at dette fornemste slagtoffer var undgået dem, sig med fordoblet blodtørst mod hendes befriere, der, forskansede inde i en stor sal, og bestemte, at sælge dyrt deres liv, hvert øjeblik ventede døden. Da i det samme den parisiske nationalgarde og Lafayette kom i bevægelse, og mordernes rige fik ende. 23 Detachement Dragoner: mindre militær styrke bestående af ryttersoldater 24 La Fayette = Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier ( ): fransk adelsmand, som var stærk tilhænger af Den franske Revolution og var med til at udfærdige Menneskerettighedserklæringen i Derudover blev han udpeget til øverstkommanderende i Nationalgarden, med hvilken han skulle sikre ro og orden. 25 Hvid kokarde: en særlig type hattepynt med hvide bånd, der tjente som hæderstegn og som især blev båret af kongens mænd i Frankrig. 4

5 De belejrede gardister blev nu udfriede, og givne under nationalgardisternes beskærmelse. Camill, som var mellem de sidste, ledte imellem de frelste livgardister om Victor, hvem han havde søgt i hans kvarter, men erfaret, han havde tiltusket sig post på slottet denne farlige nat; og ak! han var ikke blandt dem, der havde frelst dem ind i salen. Tværtimod havde en af hans våbenbrødre, der ved hans side havde kæmpet mod mængden, i det øjeblik, da de øvrige besluttede at drage dem ind i salen, hørt Victor råbe: at han ikke forlod sin post, uden død! I det samme opsteg fra den såkaldede Marmorgård et kannibalisk jubelskrig. Furierne og morderne stræbte 26 der en overmandet, våbenløs, blødende, og halvdød livgardist imellem dem, for at lade ham af halshuggeren henrette ved siden af den ovenomtalte faldne, hvem de havde bestemt ham til et forsoningsoffer. Ser, brødre! råbte Camill, og som et Lyn var han nede af trappen, igennem morderklyngen, og ved den ulykkeliges side. Hans våbenbrødre besjælede af hans ild, brød fra alle sider igennem til ham. Den reddede livgardist segnede afmægtig i Camills Favn: og nu forestille man sig hans følelser, da han her genkendte sin ungdoms ven, sin Constances broder! På sine arme ville Camill bringe ham i sikkerhed. Men ikke ville morderne slippe deres bytte så let. Med fordoblet rasenhed brød de engang efter den anden ind på Camill og hans våbenbrødre for at rive Victor af deres hænder. Med magt måtte de drives tilbage, og mellem dem, der med allermest hårdnakkenhed trængte ind, uforsonligst fordrede Victors blod til gengæld for det, han havde udgydt, genkendte Camill med rædsel sin broder Maximin. Endelig lykkedes det nationalgardisterne at slå en kreds om Camill, der da fik Victor båret ind på slottet. Man fik en sårlæge, der forbandt ham. Men Camill havde kun reddet sin ven fra halshuggerens hånd for at se ham dø i sine arme. Afmægtig af det meget blod, han havde mistet, af de mange ulivs sår, han havde fået, lå Victor, som i en dvale, indtil et øjeblik før sin død. Da slog han sine øjne endnu engang op. Da de allevegne mødte nationalcocarder og nationaluniformer, var de i begreb med at bortvende dem med afsky, da Camill i det samme kærlig nævnte hans navn. Bristende faldt nu hans øje hen på hans ven, han rakte ham den døende hånd, og under dette forsonings og afskeds håndtryk sov han hen, og døde, hvad han altid havde ønsket, krigerens død for sin konge. Såre smertelig var Camill dette forlis. Hans eneste lindring var den fordelagtige vending, fædrelandets anliggender fra denne dag af på ny syntes at tage, da patrioternes ønsker opfyldtes, kongen og nationalforsamlingen kom til Paris, og således begge faktioners anlæg i det mindste for øjeblikket tilintetgøres. Blødte stedse hans hjerte ved hver dråbe blod, der udøstes, hvor meget mere måtte da det her udøste broderblod være ham smerteligt? men han smigrede sig, som så mange gode patrioter og mennesker, med den glade drøm, at dette dog omsider skulle være det sidste blod, der i denne kamp skulle flyde, at som Mirabeau 27 havde udtrykt sig almensagens skib nu skulle sejle raskere, end nogensinde, da det syntes at være lykkeligen undsluppet de skær, der på begge sider truede det. Det var med sorgens tårer i øjnene, han istemte det almene jubelskrig: Nationen leve! Men han istemte det, og hans tåre randt mindre bitre derved. ( ) [Transskriberet efter: Knud Lyne Rahbek: K.L. Rahbeks samlede Fortællinger, bind I, trykt hos Joh. Fr. Schultz, 1804, s ] 26 Stræbe: her i betydningen slæbe 27 Gabriel Honoré Riquetti comte de Mirabeau ( ): Fransk adelsmand, politiker og ledende skikkelse i den tidlige fase af Den franske Revolution. Han var med til at udarbejde Menneskerettighedserklæringen. 5

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften side 1. Prædiken til Juleaften Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften side 1. Prædiken til Juleaften Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2016. Tekster. Luk. 2,1-14 Livet blev forandret af et barn. Det er en fælles oplevelse for alle mødre og fædre. Livet blev forandret da de mødte livet gennem den gave et barn

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi I Rødding 290 I al sin glans 286 Var I ikke 282 Apostlene 294 Talsmand 291 Du som går ud Kl 10.30 synger vi i Lihme: 290

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 1

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 1 Døden og Havet Sonatorrek (ca. 960) Egill Skallagímsson Islandsk skjald, o. 900-983 Direkte oversættelse Finnur Jónsson 1912-1915 Dette er en direkte oversættelse, hvor oversætteren ikke har forsøgt at

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Det handler om at miste. At miste det du elskede. Det dyrebare. og du. sidder amputeret og tom, sjælen er flosset som et vindblæst reb.

Det handler om at miste. At miste det du elskede. Det dyrebare. og du. sidder amputeret og tom, sjælen er flosset som et vindblæst reb. 16. trinitatis 2013 salmer: 749,316,524,551,784 Det handler om at miste. At miste det du elskede. Det dyrebare. og du sidder amputeret og tom, sjælen er flosset som et vindblæst reb. Og hvor blev den døde

Læs mere

Langfredag, Hurup 2015. Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN

Langfredag, Hurup 2015. Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN Langfredag, Hurup 2015 Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN Ypperstepræsterne og de skriftkloge spurgte: Sig os, er du Kristus, Guds Søn? De spurgte ikke, fordi de ville tro ham, hvis han

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

4. Søn.e.h.3.k. d Matt.8,23-27.

4. Søn.e.h.3.k. d Matt.8,23-27. 4. Søn.e.h.3.k. d.30.1.11. Matt.8,23-27. 1 Tit og ofte, når vi åbner for fjernsynet, vises der indslag fra krige, der foregår forskellige steder i verden. Indimellem er der også et indslag, der handler

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL SEP VESTER AABY KL Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL SEP VESTER AABY KL Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 3.APRIL 2016 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag, 441,2 Nu sad de der så igen. Det var det samme sted. Men det var så også det

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham?

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham? Kopiside 8 Break 8 - Ridderløfte eller blodsbånd? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Bellisande, Oliver og Helgi Helgi huskede Belas ord om, at hævn binder mens tilgivelse sætter fri. Et dybt ønske om,

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Nytårsdag side 1. Prædiken til Nytårsdag Bording. Læsning. Lukas. 2,21.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Nytårsdag side 1. Prædiken til Nytårsdag Bording. Læsning. Lukas. 2,21. side 1 Prædiken til Nytårsdag 2017. Bording. Læsning. Lukas. 2,21. Godt nytår ønsker vi hinanden, og håber at det nye år bliver et godt år. For nogle år siden kaldte dronning Elisabeth året for anno horribilis.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Hafburd konge og Sivard konge

Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge de yppede dennem en kiv alt om hin stolte Signelille, hun var så væn en viv. Hvad heller om I vinder mig eller en så væn en mø. 2. Hafburd vågner

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder.

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. 1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, 16-30 Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. AMEN Det mest bemærkelsesværdige ved denne fortælling er ikke, at

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Hvor mange gange skal jeg tilgive? Prædiken af Lea Skovsgaard 22. søndag efter trinitatis

Hvor mange gange skal jeg tilgive? Prædiken af Lea Skovsgaard 22. søndag efter trinitatis Hvor mange gange skal jeg tilgive? Prædiken af Lea Skovsgaard 22. søndag efter trinitatis For et par år siden kunne man i biograferne se Susanne Biers film hævnen. En barsk film der som titlen indikerer

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Du er død! Du er død!

Du er død! Du er død! Du er død! Mandag morgen blev jeg vækket af en underlig lyd. Hvad var det? Sten mod glas! Lyden rev i mig. Rev mig ud af søvnen. Pludselig forstod jeg. Sten mod glas Der var nogen, som kastede sten på

Læs mere

4. søndag efter Trinitatis

4. søndag efter Trinitatis 4. søndag efter Trinitatis Salmevalg 747: Lysets engel går med glans 302: Gud Helligånd, o kom 276: Dommer over levende og døde 688: Skal kærlighed sin prøve stå 696: Kærlighed er lysets kilde Dette hellige

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

At gå til begravelse er noget af det vigtigste at gøre.

At gå til begravelse er noget af det vigtigste at gøre. Vi står på klipper tragedien i Nice Prædiken den 17. juli 2016 i Havdrup kirke. Salmer: 726, 634, 612, 656, 660 Evangelieteksten der prædikes over er fra Matthæusevangeliet: Jesus sagde:»mange vil den

Læs mere

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på en splintret stamme. Vores søster Harm er sent på den,

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

DEN LANGE lange søvn. Dybt nede under jordens overflade langt fra Isfolkets bopladser i Norden åbnede den onde Tengel sine ældgamle øjne.

DEN LANGE lange søvn. Dybt nede under jordens overflade langt fra Isfolkets bopladser i Norden åbnede den onde Tengel sine ældgamle øjne. 1. DEN LANGE lange søvn. Dybt nede under jordens overflade langt fra Isfolkets bopladser i Norden åbnede den onde Tengel sine ældgamle øjne. Det gik langsomt og kostede ham stort besvær at løfte øjenlågene,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22.

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 1 Dagens tekst er hentet fra Jesu afskedstale den sidste aften, han er sammen med sine disciple inden sin tilfangetagelse, lidelse, død og opstandelse. Han forudsiger,

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side Prædiken til Maria Bebudelsesdag Prædiken til Maria Bebudelsesdag Tekst: Luk. 1,26-38.

Lindvig Osmundsen. Side Prædiken til Maria Bebudelsesdag Prædiken til Maria Bebudelsesdag Tekst: Luk. 1,26-38. Lindvig Osmundsen. Side 1 02-04-2017. Tekst: Luk. 1,26-38. To billeder. Manden med leen og Madonnaen med barnet. Vi nærmer os påske men mødes her på Maria Bebudelsesdag af en juletone. Sådan som også salmerne

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø

16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø 16. søndag efter trinitatis, Hurup og Helligsø Fald i staver mit barn fald bare i staver sid og glo ud i luften ind i væggen på en flue på ingenting vær fraværende vær væk et øjeblik eller timer alt har

Læs mere

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II I dag har vi et dejligt solskinsvejr, og det nyder vi i fulde drag, for det er småt med lyset for tiden. Mørket har magten uden for i disse dage. Det er mørkt når vi står op, og det begynder allerede at

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere