grænsen? Knud Lyne Rahbek: Camill og Constance Hvor går BAKKEHUSMUSEET hvorgaargraensen.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "grænsen? Knud Lyne Rahbek: Camill og Constance Hvor går BAKKEHUSMUSEET hvorgaargraensen.dk"

Transkript

1 Knud Lyne Rahbek: Camill og Constance Handlingsreferat af romanen Romanen foregår i Frankrig i årene omkring Den franske Revolution ( ). I 1763 flytter adelsmanden Armand Gaston de Pondormy ind på slægtens gamle gård i nærheden af Paris. Han får to børn, drengen Victor og pigen Constance, og da børnenes mor dør tidligt, står faren alene tilbage med opdragelsen. Pondormy er venner med den lokale sognepræst, Augustin, som netop har overtaget opdragelsen af sin afdøde brors to sønner, Camill og Maximin. Pondormy og Augustin vælger, trods standsforskellen imellem de to familier, at opdrage og undervise de fire børn sammen. Børnene vokser op i nært venskab i et enevældigt regeret Frankrig, hvor de revolutionære strømninger efterhånden begynder at gribe om sig. Som de nærmer sig ungdommen udvikler venskabet mellem Camill og Constance sig til gensidig forelskelse, men udsigterne til giftermål er svære pga. den sociale ulighed imellem dem. Da Den franske Revolution bryder ud, træder den sociale og politiske forskel mellem de fire børn pludselig frem: Adelssønnen Victor er kongetro og melder sig som livgardist og forsvarer af det franske monarki, hvorimod præstesønnerne, Camill og Maximin jubler over samfundsomvæltningerne, de moderne menneskerettighedsidealer og underklassens krav om frihed. Maximin er den mest radikale af de to præstesønner, og han træder frem som revolutionær forkæmper blandt de bevæbnede folkemasser. Camill står mere splittet i sagen og vælger at deltage i den organiserede borgervæbning, som senere blev Nationalgarden. Camill I revolutionens begyndelse finder en række vigtige begivenheder sted; dels kvindetoget til Versailles, hvor kvinder fra Paris under mangel på brød i byen, drager til kongeslottet Versailles og kræver at kongen bringes til det oprørte Paris i oktober 1789, dels Stormen på Bastillen, hvor parisiske oprørere styrter det befæstede fængsel Bastillen i Paris d. 14. juli I dette uddrag følger vi de fire unge under disse kamphandlinger i og omkring Paris. Romanuddrag ( ) Om morgenen den femte oktober udbrød det uvejr, det parisiske barometer flere dage havde truet med. Brødmangelen den være nu tilfældig, eller foranstaltet, lige meget af hvilket parti gik den dag så vidt, at af de store kvindeskarer, der fra om morgenen klokken fire belagde bagernes døre, mangfoldige måtte med uforrettet sag gå tilbage, da mange bagere enten af mangel på mel, eller som man påstod underkøbte af faktionshøvdingerne, den nat ikke havde bagt. Blandt disse hungrende mistrøstige skarer henkastedes nu forskellige steder på engang den tanke, at gå til kommunehuset, og æske 1 brød, og hvis de ikke der blev hjulpne, da at søge lige til Versailles til Nationalforsamlingen og Kongen, at klage dem sin nød. Begærligt greb kvinderne dette forslag, og søgte nu at forstærke 2 dem alle af deres køn, hvem de enten mødte på gaden, eller i husene kunne få fat på. Der blev således beskriver lunefuldt Camill Desmoulins 3 dette optog nu en kvindepresning, ligesom man presser matroser i London: den stærke kokketøs, den pyntede stadsdukke, den bly ungmø, alle må med, og hjælpe at forøge klyngen. Den gamle bedesøster 4, der ved dagbrækningen 5 vil gå i Messe, ser sig nu første gang bortført, og klager over vold. Medens 1 At æske: at tilskynde eller opfordre til noget. 2 Forstærke: her i betydningen at forøge antallet af og øge deres fysiske styrke. 3 Camille Desmoulin ( ): fransk oprører, der bl.a. udgav bl.a. revolutionstidsskriftet Revolutions de France et de Brabant ( ) 4 Bedesøster: nonne 5 Dagbrækning: daggry 1

2 ungmøen trøster sig ved, at hun nu endelig engang, uden at være under opsyn af en moder eller duegna 6, finder lejlighed at komme til Versailles. Lidet frygtelig ville imidlertid denne hærskare, hvoraf så mange fulgte blot af tvang, og de allerfleste uden ret selv at vide, hvortil eller hvorhen, uden tvivl i sig selv have været, havde den ikke haft hemmelige lederinder, eller måske endog ledere. Thi man har bestandig påstået, at man blandt kvindehæren fandt mangfoldige forklædte mandfolk, der syntes at være det heles visere. Også ville man blandt disse have genkendt Maximin, hvis smækre 7 vækst, og unge udseende lettede ham en sådan forklædning; og der rigtig nok næste Morgen, skønt ikke i kvindeklæder da han i så fald vel hos Lecointre, Bazire, eller en anden af sine jacobinske 8 venner i Versailles havde kastet sin forklædning, nu den ikke var mere nødvendig blev fundet i spidsen for livgardisternes blodtørstige forfølgere, uden at man ellers kunde gøre rede for, når, og hvorledes han var kommen derud; ligesom han og den hele dag, til stor forundring for dem, der var vante til at finde ham allevegne på færde, ingensteds var set i Paris, hvor der dog måtte været nok for ham at tage vare. Man tror imidlertid ikke, at Maximin, hvorvidt nu hans deltagelse i disse blodscener gik eller ikke, var et vitterligt redskab for nogen faktion 9, indlemmet i nogen hemmelighed, eller i nogens hyre; nej! i det mindste troede han sig selv at handle aldeles fri og selvstændig. Forbitrelse mod Maria Antoinette 10, hvem han med halve Frankerig anså for kontrarevolutionens 11 sjæl, for frihedens og fødelandets farligste og svorneste fjende, mod livgardisterne, der i hans øjne var hendes erklærede våbendragere, nationens og revolutionens åbenbare avindsmænd 12, var ene det, der drev, og væbnede ham. Med at forfølge og forjage, vel endog at udrydde disse, troede han, at bringe ikke blot fædrelandet, men og menneskeheden, et vigtigt og velbehageligt offer; at det var et blodoffer, kunne for ham ingen betænkelighed være, da det var hans faste overbevisning, at frihedens hellige træ måtte vædes med blod, for at trives. Ligesom Victor var fanatiker for konge og trone, uden i mindste måde at være medskyldig i hofpartiets blodråd, som han afskyede, således var Maximin sværmer for den modsatte side, men med lige vederstyggelighed for Orlean s og for hoffets bestikkelser. Begge var som mange tusinde med dem uvitterlige redskaber i usynlige hænder til planer, hvorom de ikke selv havde allermindste formodning. Anderledes var Camill. Hans nøje venskabs forbindelse med Renou 13, der ved videnskabelige og venskabelige bånd var forenet med Bailly, med Dussault, med Pastoret, med André Chenier 14, og så mange af de lyse og herlige hoveder, som i revolutionens første dage var dens ledere. Den tillid, adskillige af disse, dels i hine kampens dage, dels siden i forretninger, over hans uegennyttige og utrættede arbejdsomhed, havde fattet til ham, og som daglig forøgedes. Hans umiskendelige ikke mindre varme og rene end sindige og menneskekærlige patriotismus 15 åbnede ham mere og mere adgang til deres fortrolighed, og gav 6 Duegna = duenna: ældre dame, der fører opsyn med yngre kvinder, anstandsdame, beskytter 7 Smækker: slank og smidig 8 Jacobinerne var en politisk radikal gruppe, som spillede en meget væsentlig rolle under Den franske Revolution. Der var flere politiske grupperinger blandt de revolutionære franskmænd under revolutionen, men fra havde Jacobinerne nærmest eneherredømmet i den franske republik. Denne periode er senere blevet kaldt Rædselsregimet, fordi mange modstandere blev henrettet ved guillotinen. 9 Faction = fraktion: fløj eller gruppering indenfor et politisk parti 10 Marie-Antoinette ( ): Frankrigs dronning, som blev henrettet af revolutionære oprørere under revolutionen 11 Contrarevolution: imod revolutionen 12 Avindsmand: person, der bærer nag til eller hader sin fjende 13 Renou: ungdomsven af Camill 14 Jean-Sylvain Bailly: fransk astronom og en af de ledende skikkelser i den tidlige del af Den franske Revolution. Han blev guillotineret i Jean Joseph Dussault: fransk kritiker, journalist og bibliotekar, som ivrigt deltog i den politiske debat under Den franske Revolution. André Chenier: fransk adelig digter. Inspireret af Den franske Revolution nedsatte Chenier sig i Paris som politisk forfatter, hvor han efterhånden lagde sig ud med de mest radikale revolutionære grupper, Jacobinerne. Han blev guillotineret tre dage før Rædselsregimet faldt i Patriotismus = patriotisme: loyalitet og stolthed overfor fædrelandet 2

3 ham lejlighed til, ofte at høre dem rådslå indbyrdes om fædrelandets farer og frelse. Ofte hørte han dem grue for den dobbelte afgrund, de havde at vandre imellem. Da anarkiets malstrøm truede på den ene, og despotismens 16 svælg på den anden. Dannet i denne skole kunne han ikke andet, end med lige afsky betragte pøbelens uordener og grusomheder i Paris, og hofsammensværgelsens afsindigheder og blodråd i Versailles. Med afsky så han da og hint kvindetog, efter at have i selve staden begået mangfoldige voldsomheder og udåd, henimod middag give sig på vejen til Versailles. Med fordoblet afsky og rædsel hørte han stormklokkerne endnu efter kvindernes afgang vedblive at kalde borgerne til våben, og især de franske gardister, eller som de nu kaldtes, de lønnede centralkompagnier, trække i væbnede op på grevepladsen, for at tvinge Fayette 17 at føre dem til Versailles, at de der kunne tage deres pladser igen hos kongen, og hævne dem og nationen på livgarden. Da imidlertid larmtrommen vedblev at kalde samtlige nationalgardister sammen, begav også Camill sig i våben til sit kompagni, og da nu Fayette overmandet af mængdens trudsler ikke længere kunne undslå sig for at bryde op med denne hær, da kommunerådet endelig måtte give ham tilladelse at efterkomme mængdens vilje, da orden nu lød til afmarch. Med hvor tungt et hjerte gav ikke Camill med tusinde andre sig på denne frygtelige vandring, som de ikke vovede at undslå dem for, da det endnu syntes det sidste og eneste håb, at Fayette måske ved deres bistand, når de først var ude ud af Paris, kunne få nogen mere Magt med de forbitrede og uregerlige franske gardister, og fremfor alt, med den vilde halvvæbnede skare, som uden at høre til nationalgarden, mere som gidsler, end som våbenbrødre, drog ud af Paris mellem dens geledder. To gange lod Fayette hæren standse, og aflægge ed, at være kongen og nationen tro, og ære kongens gård. Og med glæde hørte Camill, at de bedre sindede, den enstemmig og uden modsigelse aflagt. Midlertid var kvindetoget klokken halv fire om eftermiddagen kommet til Versailles, hvor det af almuen 18 modtoges med jubelråb, og hvor livgarden og de øvrige tropper var i våben, som for at være rede til modstand. Det er ikke vor hensigt at dvæle ved de uordener og tøjleløsheder, hine furier 19 såvel i, som uden for, nationalforsamlingen tillode dem, deres audiens hos kongen, deres lokken for regimentet Flanderns 20 soldater. Hid hører kun at fortælle, at det hele endnu bestandig mere beholdt udseendet af et kællingeopløb, end af en farlig eller frygtelig opstand. Vel forefaldt fra begyndelsen af imellem kvindernes ledsagere og livgardisterne enkelte fjendtligheder. Men soldatesken havde befaling ikke at skyde; eller opirre folket. I opløbet selv råbte myndige stemmer: det er endnu ikke tid! og alle disse blodige optrin blev kvalte i fødselen. Midlertid var hofpartiet i bevægelse for at formå kongen til flugt, i det håb at få ham til Metz, og derfra i spidsen for de lejede tropper til borgerkrig. Men han var klog nok til at indse, at han ved at flye 21, opfyldte Orleans s og hans tilhængeres ivrigste ønske, og afviste derfor med afsky dette forslag, rigtig nok kun, sig til ulykke, for at udføre det på en endnu ubelejligere og forsvarligere tid. Man gjorde desuagtet et forsøg, at lade dronningens vogn, uden at hun var der, køre frem, under påskud, at hun ville til Trianon 22 ; men Versailles s borgermilits satte sig mod hendes afrejse, og vognen bragtes tilbage i sit vognskur. 16 Despotisme: voldsherredømme ladet af én hersker 17 Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, kendt under navnet Marquis de La Fayette ( ): La Fayette var adelsmand og havde deltaget i Den amerikanske Uafhængighedskrig ( ), og herefter drømte han om at få gennemført lignende frihedsrettigheder i Frankrig. Han blev en af de ledende skikkelser under udfærdigelsen af Menneskerettighedserklæringen i Under revolutionen blev La Fayette ansat til at sørge for at opretholde ro og orden, som leder af Nationalgarden. 18 Almue: folket 19 Furie: rasende kvinde 20 Flandern: i dag den nordlige del af Belgien 21 Fly: flygte 22 Trianon: lille lystslot, som ligger i nærheden af det store kongeslot Versailles 3

4 Midlertid fnøs Victor, og alle ivrige kongevenner i livgarden med ham, ikke blot over den hånlige mishandling, de af dette i deres øjne så højst foragtelige pak var udsatte for, men og over den øjensynlige fare, kongen og kongehuset, og en betydelig del af nationalforsamlingen svævede i. Intet ville været dem kærere, end om hoffet havde kunnet overtale kongen til flugt, og det da måtte blevet dem tilladt at åbne ham vejen med deres sabler, og slå en skjoldborg om ham med deres person. Med møje holdt de, alle givne forbud uanset, deres forbitrelse i tømme. Allerede havde en af deres officerer fået armen skudt over, da han dristede sig med sablen i hånden at forfølge en af kvindeskarens ledsagere, der vilde trænge sig ind gennem gardisternes geledder. En endnu større fare havde Victor udsat sig og en del af sine kammerater for, da han havde foreslået et detachement dragoner, 23 at de i forening skulle bemestre dem de kanoner, kvindeskaren havde slæbt med fra Paris. Dette ubetænksomme forehavende kom kvinderne for øre, de angreb disse gardister med sten og alt, hvad dem kom i hænde, og kun dragoner-bedækningen reddede gardisterne fra en ulige kamp mod den overmægtige mængde. Efterhånden, som natten nærmede sig, formindskede imidlertid træthed, og sult, og flere deslige årsager den larmende mængde og de urolige optrin. Og allerede var alt temmelig i stilhed, da Fayette 24 med den parisiske borgermilits henimod midnat kom til Versailles. Ved hans ankomst syntes orden og rolighed fyldest at bringes tilbage, især da han udvirkede, og bekendtgjorde kongens ord for, at livgardisterne i steden for den hvide cocarde, 25 de, som kongens hustropper, hidtil var vedblevne at bære, skulle antage nationalcocarden, og at de franske gardister skulle have deres forrige poster om Ludvig igen. På Fayettes ord hævede nu nationalforsamlingen sit møde, kongen og dronningen gik til hvile, og Lafayette troede nu selv, efter at have runderet om morgenen klokken fem, og fundet alting i orden, og rolighed, nogle Øjeblik at kunne nyde den ro, han efter den foregående dags besværligheder og bekymringer så højlig måtte have behov. Men det var, som blodscenerne blot havde ventet herpå, for at bryde løs. Ingen halv time efter var slottet bestormet af rasende klynger, der under de græsseligste undsigelser og trusler, såvel mod dronningen, som livgardisterne, fra adskillige sider prøvede at bryde ind med magt. Det hedder, at i dette øjeblik et ulyksaligt skud, der skede fra et slotsvindue, og fældede en af den indbrydende mængde, var den nærmeste anledning til de følgende blodscener. Men skønt dette i sig selv ingen umulighed synes at være, især når man ved, at Victor var den, der havde vagt ved det ulykkelige vindue, hvorfra skuddet sagdes at være kommet, have dog Øjevidner påstået, at den omkomne var faldet af sig selv, havde slået sit hoved i stykker, og ingen andre sår fået. Også er det upåtvivleligt, at om end dette drab forøgede mængdens forbitrelse, kan det dog ikke have foranlediget den, siden de i forvejen allerede var i begreb, under rædsomme trusler og forbandelser at bryde ind i slottet. Midlertid kendte deres rasenhed, fra det øjeblik af, de havde set en falde, ingen grænser mere. En af de gardister, der havde vagt i slotsgården, blev det første offer for deres hævngerrighed, og måtte efter mange mishandlinger lade sit liv for halshuggerens hænder. Nu trængte de ind i selve slottet, hvor de dels forfulgte gardisterne, dels stræbte at bryde ind i dronningens værelse. Og da hun som bekendt halvnøgen reddede sig med flugten, medens hendes få livgardister med den heltemodigste opofrelse holdt morderne tilbage, vendte nu disses forbitrelse over, at dette fornemste slagtoffer var undgået dem, sig med fordoblet blodtørst mod hendes befriere, der, forskansede inde i en stor sal, og bestemte, at sælge dyrt deres liv, hvert øjeblik ventede døden. Da i det samme den parisiske nationalgarde og Lafayette kom i bevægelse, og mordernes rige fik ende. 23 Detachement Dragoner: mindre militær styrke bestående af ryttersoldater 24 La Fayette = Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier ( ): fransk adelsmand, som var stærk tilhænger af Den franske Revolution og var med til at udfærdige Menneskerettighedserklæringen i Derudover blev han udpeget til øverstkommanderende i Nationalgarden, med hvilken han skulle sikre ro og orden. 25 Hvid kokarde: en særlig type hattepynt med hvide bånd, der tjente som hæderstegn og som især blev båret af kongens mænd i Frankrig. 4

5 De belejrede gardister blev nu udfriede, og givne under nationalgardisternes beskærmelse. Camill, som var mellem de sidste, ledte imellem de frelste livgardister om Victor, hvem han havde søgt i hans kvarter, men erfaret, han havde tiltusket sig post på slottet denne farlige nat; og ak! han var ikke blandt dem, der havde frelst dem ind i salen. Tværtimod havde en af hans våbenbrødre, der ved hans side havde kæmpet mod mængden, i det øjeblik, da de øvrige besluttede at drage dem ind i salen, hørt Victor råbe: at han ikke forlod sin post, uden død! I det samme opsteg fra den såkaldede Marmorgård et kannibalisk jubelskrig. Furierne og morderne stræbte 26 der en overmandet, våbenløs, blødende, og halvdød livgardist imellem dem, for at lade ham af halshuggeren henrette ved siden af den ovenomtalte faldne, hvem de havde bestemt ham til et forsoningsoffer. Ser, brødre! råbte Camill, og som et Lyn var han nede af trappen, igennem morderklyngen, og ved den ulykkeliges side. Hans våbenbrødre besjælede af hans ild, brød fra alle sider igennem til ham. Den reddede livgardist segnede afmægtig i Camills Favn: og nu forestille man sig hans følelser, da han her genkendte sin ungdoms ven, sin Constances broder! På sine arme ville Camill bringe ham i sikkerhed. Men ikke ville morderne slippe deres bytte så let. Med fordoblet rasenhed brød de engang efter den anden ind på Camill og hans våbenbrødre for at rive Victor af deres hænder. Med magt måtte de drives tilbage, og mellem dem, der med allermest hårdnakkenhed trængte ind, uforsonligst fordrede Victors blod til gengæld for det, han havde udgydt, genkendte Camill med rædsel sin broder Maximin. Endelig lykkedes det nationalgardisterne at slå en kreds om Camill, der da fik Victor båret ind på slottet. Man fik en sårlæge, der forbandt ham. Men Camill havde kun reddet sin ven fra halshuggerens hånd for at se ham dø i sine arme. Afmægtig af det meget blod, han havde mistet, af de mange ulivs sår, han havde fået, lå Victor, som i en dvale, indtil et øjeblik før sin død. Da slog han sine øjne endnu engang op. Da de allevegne mødte nationalcocarder og nationaluniformer, var de i begreb med at bortvende dem med afsky, da Camill i det samme kærlig nævnte hans navn. Bristende faldt nu hans øje hen på hans ven, han rakte ham den døende hånd, og under dette forsonings og afskeds håndtryk sov han hen, og døde, hvad han altid havde ønsket, krigerens død for sin konge. Såre smertelig var Camill dette forlis. Hans eneste lindring var den fordelagtige vending, fædrelandets anliggender fra denne dag af på ny syntes at tage, da patrioternes ønsker opfyldtes, kongen og nationalforsamlingen kom til Paris, og således begge faktioners anlæg i det mindste for øjeblikket tilintetgøres. Blødte stedse hans hjerte ved hver dråbe blod, der udøstes, hvor meget mere måtte da det her udøste broderblod være ham smerteligt? men han smigrede sig, som så mange gode patrioter og mennesker, med den glade drøm, at dette dog omsider skulle være det sidste blod, der i denne kamp skulle flyde, at som Mirabeau 27 havde udtrykt sig almensagens skib nu skulle sejle raskere, end nogensinde, da det syntes at være lykkeligen undsluppet de skær, der på begge sider truede det. Det var med sorgens tårer i øjnene, han istemte det almene jubelskrig: Nationen leve! Men han istemte det, og hans tåre randt mindre bitre derved. ( ) [Transskriberet efter: Knud Lyne Rahbek: K.L. Rahbeks samlede Fortællinger, bind I, trykt hos Joh. Fr. Schultz, 1804, s ] 26 Stræbe: her i betydningen slæbe 27 Gabriel Honoré Riquetti comte de Mirabeau ( ): Fransk adelsmand, politiker og ledende skikkelse i den tidlige fase af Den franske Revolution. Han var med til at udarbejde Menneskerettighedserklæringen. 5

Mads Pedersens visebog

Mads Pedersens visebog Mads Pedersens visebog 1. O, ædle gode danske mand, bl. 1r-1v... 3 2. Se her hid, o kristenøje, bl. 1v-2v... 5 3. Alt, hvad som fare falder, bl. 2v-3r... 7 4. Skrækkeligt, hvad mener du, bl. 3r-3v... 9

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

Leo Tolstoj. Fædrelandskærlighed. På Dansk. ved. André Lütken 1. København. Andr. Schous Forlag 2

Leo Tolstoj. Fædrelandskærlighed. På Dansk. ved. André Lütken 1. København. Andr. Schous Forlag 2 Leo Tolstoj Fædrelandskærlighed På Dansk ved André Lütken 1 København Andr. Schous Forlag 2 1894 Udgiverens forord Andreas Schous forlag udgav i årene efter 1888 en række af den verdensberømte russiske

Læs mere

er som Menneskesønnen for at holde dom over de ugudelige og føre de frelste til Paradis, mens andre gik mere op i Jesus liv og lære, som de efter

er som Menneskesønnen for at holde dom over de ugudelige og føre de frelste til Paradis, mens andre gik mere op i Jesus liv og lære, som de efter Kære Alexander. Så sidder jeg endnu engang her i Betania, i det gamle hus, hvor vi kom så ofte, og minderne fylder mig med vemod. Her er så stille nu. Og dog kan jeg stadig smile med taknemmelighed, når

Læs mere

Usynlige Hjælpere. C.W. Leadbeater. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Usynlige Hjælpere. C.W. Leadbeater. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Usynlige Hjælpere C.W. Leadbeater Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold Kapitel 1. Den almindeligt udbredte tro på usynlige hjælpere 2. Nogle tilfælde fra nutiden 3. Personlige

Læs mere

HENRIK IBSEN: CATI LINA C ATI LINA. DRAMA I TRE AKTER HENRIK IBSEN, TREDJE UDGAVE. KO BENHAVN. GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG (F, HEGEL &. SON;. GE.EBES BOGTRYKKERI. 1891. flj - >-' C i?5/ryofto^; : 9494fift

Læs mere

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at TVILLINGEBRØDRENE Ude ved den åbne strand lå et lille sted, hvor der boede et par enlige folk. De var allerede til års, og ingen børn havde de. Det var kun småt for dem; jorden var mager og gav kun ringe

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

Uddrag af Erik Eriksens dagbog for årene 1913 til 1936.

Uddrag af Erik Eriksens dagbog for årene 1913 til 1936. Uddrag af Erik Eriksens dagbog for årene 1913 til 1936. Forord... 5 1913... 6 Nybølmark den 27. marts 1913...6 Kære herr Gregersen...6 Nybøl mark den 30 marts 1913...7 Nybøl Mark den 15. april 1913....9

Læs mere

Den udødelige historie Elefantens år

Den udødelige historie Elefantens år Den udødelige historie Historien om den velsignede fødsel, nåede her til Pakistan for mere end 12 århundreder siden. Vore forfædre hørte den fra Muhamed ben Qasim og hans mænd. Det blev den smukkeste historie,

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Leo Tolstoy DEN STORE URET. Grundskyld.dk

Leo Tolstoy DEN STORE URET. Grundskyld.dk Leo Tolstoy DEN STORE URET Grundskyld.dk Leo Tolstoy Den store uret * v/per Møller Andersen grundskyld.dk 2006 * Fra engelsk efter A Great Iniquity Udgivet 1905 af Henry George Foundation of Great Britain

Læs mere

nogen far eje en mere tro og sanddru datter end Cordelia? Tal! Ingenting, herre, sagde hun. Ingenting? Ingenting. De stirrede på hinanden, han

nogen far eje en mere tro og sanddru datter end Cordelia? Tal! Ingenting, herre, sagde hun. Ingenting? Ingenting. De stirrede på hinanden, han KONG LEAR For mange, mange år siden, dengang der endnu ikke var bygget kirker i England, havde de derovre en konge, som hed Lear. Han havde tre døtre, og da han blev gammel og længtes efter at lægge byrderne

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Rom 13, 8-10 - 4. søndag efter helligtrekonger

Rom 13, 8-10 - 4. søndag efter helligtrekonger Rom 13, 8-10 - 4. søndag efter helligtrekonger Rom 13, 8-10 v8 Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har opfyldt loven. v9 Budene:»Du må ikke bryde et ægteskab;

Læs mere

Marquisen. Af Nils Aage Jensen

Marquisen. Af Nils Aage Jensen Marquisen Af Nils Aage Jensen Der hænger et maleri på Rådhuset i Nyborg. Det forestiller en lidt gråhåret herre i en farvestrålende uniform, som med en flot drejning af overkroppen vender sig ud mod tilskueren.

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

En dialog. Med Moder Jords Bevidsthed. Liza Kirsten Kuyucu

En dialog. Med Moder Jords Bevidsthed. Liza Kirsten Kuyucu En dialog Med Moder Jords Bevidsthed Liza Kirsten Kuyucu 1 En Dialog Med moder Jords bevidsthed Liza Kirsten Kuyucu Forord af Hilda Karaleela Oderkerk Copyright Liza K Kuyucu, 2001 ISBN: 87-91045-02-9

Læs mere

Fortællinger fra Skovkanten 4

Fortællinger fra Skovkanten 4 Fortællinger fra Skovkanten 4 Østerskov Efterskoles novellesamling 2014 Fortællinger fra Skovkanten 4 Østerskov Efterskoles novellesamling 2014 Fortællinger fra Skovkanten 4 Østerskov Efterskoles Novellesamling

Læs mere

SKANDINAVIENS NR. 10 OKTOBER 1953 102. ÅRGANG. Apostlen JUDAS THADDÆUS

SKANDINAVIENS NR. 10 OKTOBER 1953 102. ÅRGANG. Apostlen JUDAS THADDÆUS SKANDINAVIENS NR. 10 OKTOBER 1953 102. ÅRGANG Apostlen JUDAS THADDÆUS : SKANDINAVIENS STJERNE ORGAN FOR JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 10 OKTOBER 1953 102. årg. SKANDINAVIENS STJERNE udkommer

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Gamle sagn og fortællinger. 25 Sværdet i stenen historien om kong Arthur 25 32 Robin Hood 32 37 Ridderpigen Jeanne 37. 43 Aktiviteter og ideer 43

Gamle sagn og fortællinger. 25 Sværdet i stenen historien om kong Arthur 25 32 Robin Hood 32 37 Ridderpigen Jeanne 37. 43 Aktiviteter og ideer 43 FORTID FOR BEGYNDERE INDHOLD 3 Dette hæfte handler om riddere 3 4 Fortid for begyndere 4 4 Ridderbesøg på Nationalmuseet 4 6 Riddernes verden 6 9 Ridderskole 9 12 Ridderliv 12 14 Livet på borgen 14 19

Læs mere

Kapitel 16 - Forfølgelserne i Missouri og fordrivelsen

Kapitel 16 - Forfølgelserne i Missouri og fordrivelsen Teksten er den del af: Kirkens historie i tidernes fylde Kapitel 16 - Forfølgelserne i Missouri og fordrivelsen Tidslinie Dato Betydningsfuld begivenhed 6. aug. 1838 Valgdagskamp i Gallatin 7. sep. 1838

Læs mere

BRUDSTYKKER OG SENTENSER

BRUDSTYKKER OG SENTENSER BRUDSTYKKER OG SENTENSER Af Carsten Ploug Olsen 1) I forelskelsen ser du din egen stjerne. I kærligheden næstens. 2) Lysets primære kraft og mørkets sekundære spejl er som sol og skyer: Skyer kan for en

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. 1 Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. En Palma-bog udgivet af Løbner Communications 1994, nu cbooks. Forside: Tegning af Line Jørgensen

Læs mere

Førstehjælp til et såret ægteskab.

Førstehjælp til et såret ægteskab. Førstehjælp til et såret ægteskab. Af: Marilyn Phillipps Copyright 1987 / dansk 1997 ISBN 1-884794-00-9 / dansk 87-986739-0-4 Reprinted 1989, 1991, 1993 Revised 1992 /dansk 2001 Vi opfordrer dig til at

Læs mere

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud 1 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud 2 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud Denne PALMA-bog blev udgivet af Løbner Communications nu cbooks - 1994 Eftertryk er kun tilladt med forfatterens eller

Læs mere