Enhedslisten i Køge Kommunal Program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enhedslisten i Køge Kommunal Program"

Transkript

1 2013 Enhedslisten i Køge Kommunal Program

2 Kommunalt valgprogram KV Enhedslisten De Rød-Grønne i Køge Enhedslisten stemmer for den mindste forbedring men også imod den mindste forringelse!! Siger hvad vi mener - og gør hvad vi siger Når Enhedslisten kommer i Køge byråd vil mange nok opleve det som et chokerende brud med den traditionelle blokpolitik og studehandler. Vores helt grundlæggende rettesnor er, at vi stemmer for den mindste forbedring men også imod den mindste forringelse. Nogle vil sige, vi er bange for at få beskidte fingre, men dem om det. Vi vil benhårdt arbejde på at få vores politik igennem for at sikre en solidarisk og bæredygtig fremtid. Tilbageblik Kommunernes økonomiske rammer har i en lang periode været dikteret fra Christiansborg. Også den nuværende regering har, selv i disse krisetider, travlt med at forhindre kommunerne i at skabe arbejdspladser gennem fremrykning af energibesparende investeringer i renoveringer, grøn omstilling mv. Alt sammen med henvisning til nogle neoliberale dogmer om, at kriser bedst bekæmpes ved at øge arbejdsudbuddet og forkæle de rigeste, selvom det eneste man opnår ved denne politik er flere arbejdsløse og at de rigeste bliver endnu rigere. Det har også betydet, at kommunerne i årtier har været søgt påtvunget besparelser i velfærden, der har betydet tusindvis af tabte arbejdspladser i kommunerne selv. Desværre har alt for mange kommuner været mere end villige til at underkaste sig. Det gælder også Køge kommune, hvor pensionister bl.a. er blevet frataget personlig pleje, alene med henvisning til ønsket om at spare på kvaliteten, med en enig kommunal-bestyrelses opbakning! Det er også beskæmmende, at flertallet i kommunalbestyrelsen - inklusiv socialdemokraterne - har støttet angrebet og overgrebet på lærernes overenskomst. Der er behov for et oprør mod og opgør med denne udvikling - også i Køge kommune. Når de rige reelt strejker ved at lade deres formuer ligge passive uden at investere i nye arbejdspladser, så må det offentlige selvfølgelig gøre det nødvendige: opsuge kapital fra de rige og sikre at den bliver investeret aktivt i grønne jobs og velfærd. 1 Børn Livet er en gave - ikke en arbejdsopgave Mere end 20 års salami-nedskæringer har ændret tilbuddene i Køges daginstitutioner fra kvalificerede, udviklende pædagogiske tilbud til i dag at være rene pasningsordninger. Personalenormeringer nedskåret til ukendelighed, hverdage fyldt med ubrugelige registreringer og usammenhængende test og prøver. Enhedslisten vil noget helt andet. Vi vil give børnene deres liv tilbage, så hver dag i deres liv bliver en dag med indhold og oplevelser og ikke bare endnu en dag der skal overstås. Enhedslisten er åben overfor nye eksperimenterende institutionsformer, hvor der eksempelvis kan arbejdes på tværs imellem de enkelte institutioner. Enhedslisten arbejder for, at Køge Kommune inviterer forældrebestyrelser, skolebestyrelser og personale til en årlig konference med nyere pædagogisk forskning og viden på dagsorden. Enhedslisten ønsker gennemført en evaluering af, hvordan den nye ledelsesstruktur understøtter det pædagogiske arbejde, og hvorledes den understøtter personalet i at være aktive og engagerede medskabere af pædagogikken? Evalueringen skal udarbejdes i nært samarbejde med forældrebestyrelserne og de pædagogiske organisationer. Enhedslisten fik i finansloven for 2013 afsat midler til kommunerne, midler øremærket bedre normeringer. Køge kommune skal tilføre området for min. 5 millioner kr, for at have overholdt aftalen mellem KL og regeringen om disse puljemidler. Enhedslisten ønsker at skabe et liv for alle børn i Køge kommune. Almene tilbud skal omfatte alle der kan have fordel af disse. Nogle børn har specielle behov, der kan støttes af specialuddannede pædagoger i de almene tilbud,

3 men enhedslisten ønsker samtidig at der fastholdes og udbygges tilbud til de børn, der ikke har en fordel af de almene tilbud. Valg af alment eller specialiseret tilbud skal alene ske ud fra pædagogisk/psykologiske vurderinger. Køge kommune skal afsætte flere ressourcer i de enkelte lokalområder til personale, til uddannelse, til særlige aktiviteter og til Køge kommunes børn. Der skal udarbejdes forslag til udviklingsprojekter i samarbejde med interesserede institutioner. Køge Kommune skal afsætte flere pædagogressourcer i SFO. Der skal afsættes ressourcer til videre- og efteruddannelse af lærere og pædagoger. Unge Køge kommune skal i samarbejde med større børn og unge udvikle lokale klubtilbud, som børnene og de unge finder attraktive at benytte. Unge giver udtryk for, at de bl. a. har behov for at komme et sted, hvor de kan få snakket om stort og småt på en uforpligtende måde, inden problemerne hober sig op. Vi skal kræve, at kommunen spørger unge i lokalområderne, hvad de særligt har brug for, så tilbuddene ude i de lokale områder afspejler de unges behov. Enhedslisten har igen og igen krævet en reel socialpædagogisk indsat i forhold til kommunens unge. I mange år har vi talt for døve ører, og de begrænsede midler, der har været afsat, er hovedsageligt gået til kulturelle formål, der har tilgodeset kommunens velfungerende stærke unge. Imens er mistrivselen og i yderste konsekvens bandedannelsen vokset og vokset. Heldigvis ser vi nu tegn på vilje til forandring. Det er vældigt godt, hvis de smukke ord også hurtigt realiseres. EL vil gøre vores til at problemet ikke bliver glemt. Skole Foråret 2013 har om noget været præget af KL og regeringens nedtromling af Danmarks Lærerforening. Resultatet blev generelt et indgreb helt efter regeringens retningslinjer. Der er dog en lille kattelem, der åbner for bevarelse af den lokale forhandlingsret ude i kommunerne. EL ønsker at benytte denne mulighed til det yderste, således at vi kan bevare mest muligt af den demokratiske indflydelse på dette vigtige arbejdsområde. 2 Det er skolens opgave at få børn og unge til at gribe og begribe verden. Skolen skal forberede til fremtiden og være en del af rammen for et godt børneliv. Enhedslisten mener, at den enkelte folkeskoles arbejde skal ses i sammenhæng med hjem og nærmiljø, og skolen bør være et fælles mødested for alle lokalområdets skolebørn. Tosprogede elever skal have en målrettet undervisning i "dansk som andetsprog", men en forudsætning for reel sprogindlæring er, at modersmålet beherskes. Derfor vil Enhedslisten fortsat arbejde på at få genindført modersmålsundervisningen. Når skolen i højere grad skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og behov, kræver det overskuelige klasser. Elever med særlige vanskeligheder kræver en særlig støtte og ekspertise og dette krav skal imødekommes og gives fokus. To lærere i klassen, i det mindste i nogle af timerne, er også et godt udgangspunkt for udviklingen af lærerteam. Ikke en discount skole med utidssvarende undervisningsmidler og dårlige undervisningslokaler. Enhedslisten er modstander af at flytte fritids- og dagtilbuddene ind på skolerne. Børn og unge skal have en alsidig hverdag for at udvikle sig alsidigt. Børnenes egen frie tid er et godt rum for at stifte nære venskaber, udfolde den fri fantasi og selvbestemmelse. Arbejdet i skolen og udfoldelserne i fritiden supplerer hinanden. Enhedslisten mener, at kan tid og skal tid skal skilles da det er sundt med et miljøskifte midt på dagen, og det er ikke mindst vigtigt for de børn, der ikke finder deres stærke sider i skolen. Den hele kommune Sammenlægningen af Køge og Skovbo er et resultat af en borgerlig politisk stræben efter større kommuner med mulighed for at nedlægge velfærdsinstitutioner som daginstitutioner, skoler, idrætsanlæg og plejehjem for at samle dem i større enheder. Enhedslisten vil bekæmpe denne politik, som indebærer mindre velfærd og mindre demokrati. Vi vil både i kommunalbestyrelsen og uden for samarbejde med alle gode kræfter om at sikre, at lokalbefolkningerne i den nye storkommune bliver hørt.

4 For Enhedslisten vægter alle dele af kommunen med lige vægt og vi vil arbejde for at sikre den lokale kultur overalt i kommunen såfremt den er understøttet af aktive, lokale kræfter. Demokrati og inddragelse Indsigt og inddragelse af borgerne i kommunal planlægning og beslutninger er afgørende for Enhedslisten. Vi vil arbejde aktivt for at fremtidige projekter ikke gemmes væk i A/S-konstruktioner eller andre selskabsformer uden demokratisk indblik. Det er kommunalbestyrelsens medansvar, at stimulere processen for at få flere til at interessere sig for egen kommune. Borgerne ér kommunen, og kommunen ér borgerne. Det er nu muligt at følge med i møderne i kommunalbestyrelsen via internettet, og når det er godt indkørt, så vil det være fint, hvis borgere med rette teknisk udstyr kunne stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen via internettet også. Udvalgsmøder og/eller møder i kommunalbestyrelsen kunne også lægges på forskellige lokationer, for at være mere synligt i billedet, og måske gå i dialog med borgerne. Kommunen som arbejdsgiver Kommunen er byens største arbejdsplads og har som sådan uvurderlig betydning for en stor del af borgernes daglige liv, deres arbejdsglæde, livskvalitet og oplevelse af demokrati. Alt sammen af stor betydning for det produkt de leverer, fra græsslåning til matematikundervisning. Kommunen har et ansvar for udvikling af de kommunale arbejdspladser i respekt for de ansattes medansvar og ikke ud fra en ledelsesstil tilpasset mindstemålene i overenskomster og lovgivning. Enhedslisten vil arbejde for at tomrummet mellem politiker og kommunens ansatte og borgere bliver mindre, så politikere ved hvad de kommunale ansatte går og laver. Så den førte praktik er i overensstemmelse med politikken. Stress og jag på arbejdspladserne udstøder mange og nedslider de fleste. Alternativet er bedre arbejdsmiljø og arbejdspladser, hvor der er plads til alle. Øget demokrati på arbejdspladserne, hvor de ansatte selv organiserer arbejdet, skaber sundere arbejdspladser, arbejdsglæde, god forvaltning og mindre sygefravær. Miljø og Klimatilpasning Køge kommune ændrer karakter fra at være en blandet by og landkommune til at være en bosætningskommune med en række bynære land og skovområder. Denne udvikling medfører at der ikke længere er plads til store industrielle landbrugsbedrifter med deraf følgende gylle udspredning og giftforbrug. De fremtidige landbrugsbedrifter og gartnerier i Køge kommune må blive mindre, alsidige bedrifter - naturligvis helst økologiske. Arealer under Køge Kommune og kirkernes bestemmeret skal ved udlejning/forpagtning ske med krav om økologisk drift. Sikring af rent grundvand. På trods af at mange boringer må lukkes på grund af sprøjtegifte er vi stadigt i en situation, hvor vi de fleste steder kan drikke vores naturlige grundvand og det er indtil videre lykkedes at holde vandforsyningen i Køge udenfor den truende markedsgørelse af vandområdet. Men vores drikkevand er under stort pres. Beskyttelsen imod sprøjtegifte og kunstgødning lader rigtigt meget tilbage at ønske. Enhedslisten vil have undersøgt, om der kan opnås fordele vandspejlsmæssigt ved centralisering af ekspertise på området og ved at køre fællesdrift af alle vandværkerne. Det skal i hvert fald sikres, at der ikke går stordriftsfordele tabt i den decentrale struktur, som vi har i dag. De ændrede klimaforhold vil kræve store ændringer til håndtering af de stigende regnmængder og ligeledes havstigningerne, der vil true store dele af det nordlige og østlige Køge. Enhedslisten vil arbejde for at de store investeringer, der skal ske, udføres på en måde der vil skabe en mere 3

5 mangfoldig natur og sikre bedre adgang for den almindelige befolkning til naturen i det åbne land. Affaldshåndtering. Køge kommune skal være en aktiv rådgiver for befolkningen så der kan ske genindvinding af langt flere råmaterialer end det sker i dag, området har sovet Tornerosesøvn i en lang årrække og der er nu behov for en virkelig relancering af emnet med kommunen i front. Køge kommune har i dag store skovområder men det er kendetegnende at de næste alle er i privat eller fondseje og dermed underlagt almindelig kommerciel skovdrift og intensiv jagt. Enhedslisten mener det er på tide at der skabes rekreative områder i kommunalt regi evt. som statsskov med mulighed for etablering af eksempelvis fuglereservater. I dag er lovgivning og refusionsordninger desværre langt fra altid en støtte og hjælp for arbejdsløse. Derfor bør kommunen også aktivt arbejde for at få ændret lovgivning og de økonomiske rammeaftaler, så fuld beskæftigelse lettere kan opnås. I mellemtiden er der et spillerum som skal udnyttes. Kommunen må aldrig blive en mistænksom fangevogter overfor arbejdsløse, men bør snarere opleves som en god kammerat i en svær stund. Og det bør også sikres, at det i praksis bliver sådan, hvad det så end kræver af det politiske niveau. Arbejdsløse skal have hjælp og støtte til jobsøgningen på en meningsfyldt måde - og vi tror på, at arbejdsløse selv er godt i stand til at definere behovene. Tvang og trusler bør gøres til en saga blot. Køge Kommune skal på alle miljøområder gå forrest, vise vejen, og sikre miljøgevinster på egne arealer, på alle kommunens bygninger og i alle kommunens institutioner. Ad frivillighedens vej først, og dernæst under kommunal styring. På områder under erhvervsmæssig eller privat bestemmeret skal kommunen stimulere processen i retning af mere hensyn til klima og miljø. Beskæftigelse: værn mod arbejdsløshed; kilde til udvikling og fremskridt Vi arbejder for fuld beskæftigelse. Ikke fordi arbejde er målet i sig selv, men fordi det er en forudsætning for livet i bredeste forstand, at drage omsorg for hinanden, at vedligeholde og formidle det skabte, samt at bygge op og at skabe nyt. Kapitalismen skaber arbejdsløshed, men desværre skydes skylden ofte over på de arbejdsløse. I valget mellem at støtte industrien med fleres behov for Enhedslisten arbejder desuden for en udvidelse af jobrotationsordninger, hvor løntrykkere bør kommunen konsekvent bekæmpe arbejdsløsheden og støtte arbejdsløse ansættes i perioder, hvor kommunens ansatte videreuddannes. Vi arbejdsløse. Vi er bevidste om, at det ikke er et kapitalistisk samfunds støtter dog ikke den nuværende praksis, der ikke sikrer arbejdsløse ordinære rationale at afskaffe arbejdsløshed. Derfor stiller Enhedslisten forslag, der vilkår. De arbejdsløse der roteres ind, skal arbejde på overenskomstmæssige forbedrer og sikrer arbejdsløses vilkår og vi insisterer på, at den kommunale løn og vilkår og dermed optjene dagpengeret. og nationale politik hænger sammen. Det er således både Køge Kommunes opgave at skaffe arbejde til dem, der står til at miste deres Kommunen bør ikke acceptere løndumping eller anden samfundsskadelig forsørgelsesgrundlag, og at stille krav til regeringen om forlængelse af virksomhed. Løndumping mv. er undergravende for vores samfund og i dagpengeperioden. kampen mod løndumping mv. bør alle muligheder afsøges. Køge skal være 4 Ved kommunale anlægsopgaver skal kommunen stille krav om praktikpladser, sikkerhed og overholdelse af Danske overenskomster. På trods af lovgivningens og de økonomiske rammeaftalers snærende bånd skal kommunen ikke holde sig tilbage med at støtte arbejdsløses uddannelse og opkvalificering. På den måde kommer arbejdsløse og samfundet styrket ud af en ellers træls situation og på sigt er der tale om en fornuftig investering. Kommunen bør som arbejdsgiver gøre sit yderste for at bidrage til fuld beskæftigelse, samt gennemføre særindsatser overfor særligt udsatte grupper: for eksempel langtidsledige, unge, mennesker med nedsat funktionsevne mv. Der bør udvikles investeringsmodeller, der synliggør det økonomisk og socialt fornuftige i en offensiv politik på området, så de seneste års ansættelsesstop kan efterlades på historiens mødding.

6 spydspidsen i kampen for sikring af ordnede forhold på arbejdsmarkedet og forrest i kampen mod svigagtige og samfundsskadelige elementer. Økologi skaber sund og varieret natur og økologisk produktion skaber flere arbejdspladser af den type vi har aller mest brug for. Beskæftigelsesområdet er relativt nyt for kommunen, og der bør i det hele taget udfoldes den højeste grad af kreativitet og nytænkning i forhold til at skabe fuld beskæftigelse på en socialt forsvarlig måde. Udviklingen af kommunens politik skal ske i et samspil med relevante organisationer såsom fagforeninger og faglige a-kasser, uddannelsesinstitutioner mv. Ovenstående skal altså ikke forstås som en 'udtømmende' tekst. Dokumentation af kompetencer opnået igennem beskæftigelsesarbejder. Enhedslisten vil arbejde for at mennesker der sendes i den ene eller anden form for beskæftigelsesarbejde får et bevis for de kompetencer de har opnået - således at de ikke gang på gang afslutter længerevarende forløb uden at kunne dokumentere den viden de har opnået. Vores beskæftigelsespolitik skal selvfølgelig være et værn mod arbejdsløshed, men den skal samtidig være en kilde til udvikling af vores samfund i bredeste forstand. Når 'det private' ikke ser sig i stand til hverken at sikre beskæftigelse eller udvikling, bør kommunen i samarbejde med eller støtte til andre sociale aktører gå forrest for at sikre beskæftigelse og udvikling. Det være sig gennem støtte/lån/oprettelse af fonde til støtte af social-økonomisk virksomhed, kooperativer mv. Meget er skabt og vundet af arbejderklassen og allierede gennem tiden. Kommunens beskæftigelsespolitik bør støtte kampen for lighed og for udviklingen af vores samfund. Økologisk omstilling Øget satsning på Økologi i bred forstand er et område Enhedslisten helt naturligt vil prioritere i det nye byråd. Regeringen har sat mål for min. 60% økologiske råvarer i den offentlige madproduktion EL vil hæve målsætningen i Køge til 100% og kræve en række klausuler der skal sikre leverancer fra lokale/regionale avlere så transport og CO2 forurening mindskes mest muligt. 5

7 Trafik Det østlige Køge er i disse år præget af voldsomme aktiviteter, ny jernbane (Kbh-Ringsted), udvikling af Campus ved Ølby, kæmpe udvidelse af sygehuset, måske et nyt Køge stadion. Imens disse store projekter realiseres er der larmende tavshed om hvordan man sikrer en infrastruktur der kan forbinde disse projekter og sikre en god kollektiv trafikbetjening. Teknologierne udvikler sig hele tiden og Enhedslisten mener det er tiden at introducere en letbane i Køges infrastruktur. KØGE SYGEHUS fremtidigt UNIVERSITETSHOSPITAL i KØGE CAMPUS De kollektive trafikforbindelser vest-øst i kommunen er under al kritik. Busforbindelserne følger snørklede ruter og det tager alt for lang tid at komme fra de store parcelhuskvarterer ved de gamle landsbyer til de nord-syd-gående forbindelser i den østlige del af kommunen. Det må have høj prioritet i en ny trafikplan for kommunen, at der skabes en sammenhængende plan for hele kommunen baseret på øget kollektiv trafik. Letbanen skal udgå fra den nye Køge Nord station og herfra gå til Campus, Universitetssygehuset, Køge Stadion, Køge centrum (udfor Vestergade), Ellemarken/gymnasiet, Hastrup og ende ved Ravnsborg, hvor der kan etableres et trinbræt på den nye opgraderede Køge-Næstved bane. Fordelen ved en letbane er bl.a. at den kan indpasses relativt smertefrit i det nuværende miljø og selve etableringen er prisbillig. Til gengæld vil det give hele det østlige Køge et gevaldigt løft i den kollektive trafik. 6

8 KØGE CEMTRUM (ved Vestergade) Muligt passagergrundlag for Køge Letbane Tallene er kvalificerede skøn bl.a. baseret på samtaler med de berørte institutioner Delebiler i stationsnære områder skal med i lokalplaner, således at bygherrer opkræves et beløb ved køb af en grund, som senere er afsat til underskudsgaranti ved forsøg på opstart af delebil i området. Delebiler får mange til at køre mere i bil, og nogle til at køre mindre i bil, men resultatet er samlet set, at der køres færre km i bil. Samtidig er delebiler en katalysator til at flere tør vælge offentlig transport/cykel, da det tilbyder et sikkerhedsnet under tvivlere, der ikke føler sig sikker på, at de kan undvære bil. Cykelstier bør være et led i kommunens trafikstrategi, så cyklister der kan og vil transportere sig sundt og miljøvenligt, gives gode rammer for det. Minimum Maksimum Køge Nord Station STC Køge Handelsskole (Campus) EUC (Campus) Universitetshospitalet Køge multiarena Køge C Køge Gymnasium Ellemarken Boholte Hastrup Ravnsborg I alt I øvrigt henvises til vores indsigelser til Trafik- og miljøplanen og tidligere trafikpolitiske udspil fra Enhedslisten som kan findes på www. 7

9 8 Socialområdet Et grundvilkår i kapitalismen er menneskets utryghed. Socialister stræber efter, at samfundet indrettes med tryghed for mennesker, tryghed med hensyn til eget liv og arbejde, tryghed mht. børns opvækst og fremtid, tryghed mht. alderdom. Kommunen kan gøre meget for at sikre tryghed ved ledighed, sygdom, handicap - og vi kæmper for, at den skal gøre det! Der vil altid være mennesker, som i kortere eller længere perioder får brug for hjælp fra kommunen. Uanset situation og behov har den enkelte krav på at blive mødt med respekt fra engagerede medarbejdere, der kan give den rigtige hjælp. Ulykken kan ramme - med behov for forsørgelse, lægehjælp, rehabilitering og anden støtte til følge. Helhedsorienteret, koordinerende rådgivning og vejledning på tværs af beskæftigelses-, handicap-, familieafdeling m. fl. skal gennemføres og være tilgængelig for borgere med behov herfor. En kommune - en indgang. Vold og kriminalitet kan skyldes både sociale problemer og manglende selvværd. Skoler og institutioner skal være med til at forebygge kriminalitet og fremme selvværdet. Familiecentre skal have ressourcer til at hjælpe og vejlede familier, som har sociale problemer. Anbringelser af børn uden for hjemmet må ikke blive styret af mangel på penge. Unge skal sikres uddannelse, praktikpladser og arbejde. Derfor arbejder Enhedslisten for, at der er sociale klausuler på både kommunale anlægs- og driftsopgaver, og at der løbende tjekkes op herpå. Der skal sikres kædeansvar for de sociale klausuler, så firmaer ikke kan vinde udbud på at give et billigt tilbud, hvorefter de overlader store dele af opgaven til et underfirma, der ikke følger de sociale klausuler. Psykiatri og handicap Psykiatri og handicapområderne er blevet voldsomt klemt efter kommunalreformen. EL vil kæmpe i kommunalbestyrelsen for at disse områder kommer frem i lyset og der skabes seriøse sammenhængende tilbud til disse grupper. Enhedslisten har bemærket at specialbørn.dk opstod i vores

10 kommune, i protest over vilkårene for handicappede børn. Det at få lovformelig ret til hjælp har ikke været en selvfølge i Køge Kommune, og når så forældrene uden at gå i retten (nogle gjorde) indleder samarbejde med Køge Kommune så mener kommunen, at halvårlige møder er nok. Det mener Enhedslisten ikke. Vi er bagefter på point, og der skal arbejdes massivt for bedring, så vi overholder loven, og gerne mere til i Køge Kommune. Ældre Ældre køgeborgere skal leve i tryg forvisning om, at hjælpen er der, når eller hvis de får brug for den. Enhedslisten kræver genopretning af de seneste års voldsomme økonomiske nedskæringer på service og de ældres livskvalitet, ikke mindst i plejesektoren. Enhedslisten arbejder for, at der opnås større retssikkerhed på hjemmehjælpsområdet, hvilket kan opnås ved at definere et minimum af hjemmehjælpsydelser - f.eks. tøjvask, opvask, rengøring, indkøb, personlig hygiejne, sikkerhed for at man kan komme ud at gå osv. - ydelser, som man har ret til, hvis man ikke alene eller selv kan udføre opgaven. Arbejdstilrettelæggelsen i hjemmehjælpen skal ske i dialog mellem bruger og hjælper. De ældre har krav på mindst en halv times sammenhængende besøg om ugen. Al hjemmehjælp bør ydes med forebyggende og aktiverende sigte, så brugeren - når denne har lyst og mulighed - inddrages i arbejdets udførelse. Hjælperen bør så vidt muligt være samme person. sociale behov tilgodeses. Muligheden for aktiviteter skal naturligvis indtænkes i ældre- og plejeboliger. Enhedslisten ser desuden folkepensionen som værende urimelig lav. På kommunalt plan arbejder vi for, at ældre uden anden indtægt end folkepension og ATP skal have ret til tilskud til bl.a. briller, tandproteser, større nødvendige nyanskaffelser, sommerferie og højskoleophold. En særlig indsats skal gøres for folkepensionister med følgesygdomme hvor behovet for undervisning, samvær i foreninger og motion skal gøres gratis. Der er behov for flere skærmede enheder til demente medborgere. Derudover skal det gøres attraktivt at arbejde inden for social- og sundhedssektoren. Enhedslisten ønsker, at de ansattes arbejdsmiljø forbedres til glæde for både hjælpere og modtagere af hjælpen, og at medbestemmelse, supervision og løbende efteruddannelse bliver nogle af hovedhjørnestenene i personalepolitikken. Vi støtter kravet om et generelt lønløft og rotation i forbindelse med efteruddannelse. Enhedslisten vil ikke acceptere traditionen med trist og smagløs mad til de ældre. Det skal være slut med 3 dage gammelt smørebrød. Ingen tvungne madordninger og mulighed for tilberedning i hjemmet efter aftale med hjemmehjælperne. Den bedste forebyggelse er at sikre alle mulighed for et liv i økonomisk og social tryghed og et sundt miljø hele livet igennem. Behovet for forebyggelse og behandling bliver ikke mindre med årene, derfor skal vedligeholdelses- og genoptræningsmulighederne, hjemmesygeplejen, de forebyggende hjemmebesøg og den gratis omsorgstandpleje forbedres. Enhedslisten ønsker, at der opbygges et velfungerende ældredemokrati, således at brugere, beboere og ansatte får reel medindflydelse i dagligdagen, og således at ældrerådene behandles som ligeværdige samarbejdspartnere. Ældres behov skal tænkes med, når der sker byudvikling, og vi skal tage de ældres ønsker om andre boformer - f.eks. seniorbofællesskaber - alvorligt, så På den lange bane går Enhedslisten ind for at alt indkøb foretages med en alle uanset økonomi får denne mulighed. Enhedslisten ønsker, at alle får beregnet levetidsomkostning for øje. Det giver den bedste økonomi på sigt, og mulighed for at leve inden for rammer, hvor deres kultur, sprog, religion og 9 En solidarisk finansiering Kommunal kvalitet, vi kan være tilfredse og stolte af, koster naturligvis vilje og ofte penge. Enhedslisten vil flytte byrden over på de skuldre som kan bære. Jord- og ejendomsbesiddere må bære deres del gennem en maksimal betaling af grundskyld. Dækningsafgiften skal genindføres så både private og offentlige erhverv bidrager til vedligeholdelsen af infrastrukturen i Køge.

11 sparer på ressourcerne. Endvidere bør der satses massivt på energibesparende tiltag LED-belysning, delebiler/delecykler, solceller på offentlige institutioner, recirkulation af regnvand, grønne tage, lokal selvforsyning, affaldssortering m.m. Køge Kommune bør gå forrest og vise vejen, og dermed være gode rådgivere overfor borgerne. EU har undersøgt, at kun 10 % af alle offentlige investeringer har været vurderet ud fra levetidsomkostninger. Mange forkerte beslutninger har kostet borgerne penge på den lange bane. En vej frem kunne være SKI (Statens og Kommunernes Indkøbscentral) som tilbyder disse levetidsomkostnings-vurderinger. Enhedslisten vil arbejde for at kommunerne kommer ud af Finansministeriets økonomiske spændetrøje, til gavn for de svageste grupper. Mere om Enhedslisten i Køge Kig forbi vores hjemmeside Følg med og like os på Facebook https://www.facebook.com/enhedslistenkoege?fref=ts Udarbejdet af Enhedslisten i Køge juni 2013 VALGSTØTTE De fleste ved nok, at Enhedslisten ikke har store og kapitalstærke venner der kan sikre en velsmurt kampagnemaskine - nej vi er afhængige af alle de små bidrag vi kan få fra medlemmer og venner - til den kommende kommunalvalg i Køge kan I støtte os her: Bliv Medlem Netop i sommeren 2013 har Enhedslisten rundet medlemmer, i sig selv en fantastisk præstation når vi tænker få år tilbage hvor vi var nogle få tusind og lå og rodede nede omkring spærregrænsen. Medlemmerne er vores styrke i kampen for mange gode repræsentanter i byråd, regionsråd og folketinget men vi har endnu mere brug for aktive enhedsliste folk i den daglige kamp for løn og arbejdsvilkår, sociale bevægelser, for grøn omstilling ja kort sagt ethvert sted hvor en aktiv, bevidst og revolutionær indsats kan og vil gøre en forskel! Er du klar eller måske vil du vide mere, så kig på her kan du finde masser af materiale om vores politik og selvfølgeligt også melde dig ind! Visualisering af letbane tak til Billy O'Shea 10

12 Enhedslistens kandidater til valget i Køge kommune Johannes Jacobsen, 57 år, Elektriker, Køge Niels Rolskov, 57 år, Miljøplanlægger/IT konsulent, Tessebølle Thyge Kofoed Pind, 59 år, Lærer, Herfølge Jette W. Jørgensen, 62 år, Pædagog, Køge Mikael Skjødt Pedersen, 44 år, SOSU assistent, Ølsemagle Per Kjøller Jensen, 49 år, EDB assistent, Borup Robert Petersen, 72 år, Lektor, Køge Nina Holm Jensen, 37 år, Lærer, St. Salby Lars Kirkeby, 66 år, Pensionist, Køge Amira Öblom Poulsen, 30 år, Pædagog, Ølby Lyng Felix Pedersen, 40 år, SOSU assistent, Ølsemagle Læs mere om kandidaterne på 11

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk Sæt liv i Ballerup Stem på Enhedslisten Sæt liv i Ballerup Enhedslisten ønsker et levende Ballerup på alle områder Vi vil puste liv i kulturen og beskæftigelsen, klimarenoveringer og billige almene boliger.

Læs mere

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg SF i Nordjylland har i indeværende periode taget medansvar for løsning af alle opgaver i regionen. Den psykiatriske skadestue er

Læs mere

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk Ø-mærk din kommune Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november Rød grønt engagement i Rødovre Enhedslisten er mere end landspolitik. Men vilkårene for kommunalpolitik hænger sammen med beslutningerne

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk Styrk kampen i hverdagen Stem Enhedslisten på valgdagen frederikshavn.enhedslisten.dk Alle har ret til et godt liv Barndom Vi bør kunne give vores børn en tryg barndom med gode tilbud om pasning i vuggestue,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

DU har ret til velfærd

DU har ret til velfærd Kommunevalg 2013 DU har ret til velfærd Enhedslistens politik er både rød og grøn på alle velfærdsområder i din kommune. I denne folder sætter vi fokus på fem udvalgte områder. Grøn bæredygtig vækst Enhedslisten

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Val(g)by for fællesskab

Val(g)by for fællesskab Val(g)by for fællesskab Hvad skal styre samfundsudviklingen? Borgerlige ideer om brugerbetaling, individuel bjergsomhed og blinde markedsmekanismer? Eller fornuftige, kollektive, demokratiske beslutninger

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2013 den 19. september 2012

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2013 den 19. september 2012 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2013 den 19. september

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Velkommen til inspirations-seminar. 7. februar 2012

Velkommen til inspirations-seminar. 7. februar 2012 Velkommen til inspirations-seminar 7. februar 2012 Program for dagen: 10.30 Velkomst og kort introduktion af systemerne 11.00 Indlæg fra Struer Kommune 11.30 Torvet er åben 12.00 Frokost 13.00 Fagseminarer:

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune

Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse. Socialdemokratiet i Århus Kommune Inspirationsgrupper og udvalg:...din vej til indflydelse Socialdemokratiet i Århus Kommune et helt århus - hvordan?...3 børn og unge...4 kultur og borgerservice...5 sociale forhold og beskæftigelse...6

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere