Enhedslisten i Køge Kommunal Program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enhedslisten i Køge Kommunal Program"

Transkript

1 2013 Enhedslisten i Køge Kommunal Program

2 Kommunalt valgprogram KV Enhedslisten De Rød-Grønne i Køge Enhedslisten stemmer for den mindste forbedring men også imod den mindste forringelse!! Siger hvad vi mener - og gør hvad vi siger Når Enhedslisten kommer i Køge byråd vil mange nok opleve det som et chokerende brud med den traditionelle blokpolitik og studehandler. Vores helt grundlæggende rettesnor er, at vi stemmer for den mindste forbedring men også imod den mindste forringelse. Nogle vil sige, vi er bange for at få beskidte fingre, men dem om det. Vi vil benhårdt arbejde på at få vores politik igennem for at sikre en solidarisk og bæredygtig fremtid. Tilbageblik Kommunernes økonomiske rammer har i en lang periode været dikteret fra Christiansborg. Også den nuværende regering har, selv i disse krisetider, travlt med at forhindre kommunerne i at skabe arbejdspladser gennem fremrykning af energibesparende investeringer i renoveringer, grøn omstilling mv. Alt sammen med henvisning til nogle neoliberale dogmer om, at kriser bedst bekæmpes ved at øge arbejdsudbuddet og forkæle de rigeste, selvom det eneste man opnår ved denne politik er flere arbejdsløse og at de rigeste bliver endnu rigere. Det har også betydet, at kommunerne i årtier har været søgt påtvunget besparelser i velfærden, der har betydet tusindvis af tabte arbejdspladser i kommunerne selv. Desværre har alt for mange kommuner været mere end villige til at underkaste sig. Det gælder også Køge kommune, hvor pensionister bl.a. er blevet frataget personlig pleje, alene med henvisning til ønsket om at spare på kvaliteten, med en enig kommunal-bestyrelses opbakning! Det er også beskæmmende, at flertallet i kommunalbestyrelsen - inklusiv socialdemokraterne - har støttet angrebet og overgrebet på lærernes overenskomst. Der er behov for et oprør mod og opgør med denne udvikling - også i Køge kommune. Når de rige reelt strejker ved at lade deres formuer ligge passive uden at investere i nye arbejdspladser, så må det offentlige selvfølgelig gøre det nødvendige: opsuge kapital fra de rige og sikre at den bliver investeret aktivt i grønne jobs og velfærd. 1 Børn Livet er en gave - ikke en arbejdsopgave Mere end 20 års salami-nedskæringer har ændret tilbuddene i Køges daginstitutioner fra kvalificerede, udviklende pædagogiske tilbud til i dag at være rene pasningsordninger. Personalenormeringer nedskåret til ukendelighed, hverdage fyldt med ubrugelige registreringer og usammenhængende test og prøver. Enhedslisten vil noget helt andet. Vi vil give børnene deres liv tilbage, så hver dag i deres liv bliver en dag med indhold og oplevelser og ikke bare endnu en dag der skal overstås. Enhedslisten er åben overfor nye eksperimenterende institutionsformer, hvor der eksempelvis kan arbejdes på tværs imellem de enkelte institutioner. Enhedslisten arbejder for, at Køge Kommune inviterer forældrebestyrelser, skolebestyrelser og personale til en årlig konference med nyere pædagogisk forskning og viden på dagsorden. Enhedslisten ønsker gennemført en evaluering af, hvordan den nye ledelsesstruktur understøtter det pædagogiske arbejde, og hvorledes den understøtter personalet i at være aktive og engagerede medskabere af pædagogikken? Evalueringen skal udarbejdes i nært samarbejde med forældrebestyrelserne og de pædagogiske organisationer. Enhedslisten fik i finansloven for 2013 afsat midler til kommunerne, midler øremærket bedre normeringer. Køge kommune skal tilføre området for min. 5 millioner kr, for at have overholdt aftalen mellem KL og regeringen om disse puljemidler. Enhedslisten ønsker at skabe et liv for alle børn i Køge kommune. Almene tilbud skal omfatte alle der kan have fordel af disse. Nogle børn har specielle behov, der kan støttes af specialuddannede pædagoger i de almene tilbud,

3 men enhedslisten ønsker samtidig at der fastholdes og udbygges tilbud til de børn, der ikke har en fordel af de almene tilbud. Valg af alment eller specialiseret tilbud skal alene ske ud fra pædagogisk/psykologiske vurderinger. Køge kommune skal afsætte flere ressourcer i de enkelte lokalområder til personale, til uddannelse, til særlige aktiviteter og til Køge kommunes børn. Der skal udarbejdes forslag til udviklingsprojekter i samarbejde med interesserede institutioner. Køge Kommune skal afsætte flere pædagogressourcer i SFO. Der skal afsættes ressourcer til videre- og efteruddannelse af lærere og pædagoger. Unge Køge kommune skal i samarbejde med større børn og unge udvikle lokale klubtilbud, som børnene og de unge finder attraktive at benytte. Unge giver udtryk for, at de bl. a. har behov for at komme et sted, hvor de kan få snakket om stort og småt på en uforpligtende måde, inden problemerne hober sig op. Vi skal kræve, at kommunen spørger unge i lokalområderne, hvad de særligt har brug for, så tilbuddene ude i de lokale områder afspejler de unges behov. Enhedslisten har igen og igen krævet en reel socialpædagogisk indsat i forhold til kommunens unge. I mange år har vi talt for døve ører, og de begrænsede midler, der har været afsat, er hovedsageligt gået til kulturelle formål, der har tilgodeset kommunens velfungerende stærke unge. Imens er mistrivselen og i yderste konsekvens bandedannelsen vokset og vokset. Heldigvis ser vi nu tegn på vilje til forandring. Det er vældigt godt, hvis de smukke ord også hurtigt realiseres. EL vil gøre vores til at problemet ikke bliver glemt. Skole Foråret 2013 har om noget været præget af KL og regeringens nedtromling af Danmarks Lærerforening. Resultatet blev generelt et indgreb helt efter regeringens retningslinjer. Der er dog en lille kattelem, der åbner for bevarelse af den lokale forhandlingsret ude i kommunerne. EL ønsker at benytte denne mulighed til det yderste, således at vi kan bevare mest muligt af den demokratiske indflydelse på dette vigtige arbejdsområde. 2 Det er skolens opgave at få børn og unge til at gribe og begribe verden. Skolen skal forberede til fremtiden og være en del af rammen for et godt børneliv. Enhedslisten mener, at den enkelte folkeskoles arbejde skal ses i sammenhæng med hjem og nærmiljø, og skolen bør være et fælles mødested for alle lokalområdets skolebørn. Tosprogede elever skal have en målrettet undervisning i "dansk som andetsprog", men en forudsætning for reel sprogindlæring er, at modersmålet beherskes. Derfor vil Enhedslisten fortsat arbejde på at få genindført modersmålsundervisningen. Når skolen i højere grad skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og behov, kræver det overskuelige klasser. Elever med særlige vanskeligheder kræver en særlig støtte og ekspertise og dette krav skal imødekommes og gives fokus. To lærere i klassen, i det mindste i nogle af timerne, er også et godt udgangspunkt for udviklingen af lærerteam. Ikke en discount skole med utidssvarende undervisningsmidler og dårlige undervisningslokaler. Enhedslisten er modstander af at flytte fritids- og dagtilbuddene ind på skolerne. Børn og unge skal have en alsidig hverdag for at udvikle sig alsidigt. Børnenes egen frie tid er et godt rum for at stifte nære venskaber, udfolde den fri fantasi og selvbestemmelse. Arbejdet i skolen og udfoldelserne i fritiden supplerer hinanden. Enhedslisten mener, at kan tid og skal tid skal skilles da det er sundt med et miljøskifte midt på dagen, og det er ikke mindst vigtigt for de børn, der ikke finder deres stærke sider i skolen. Den hele kommune Sammenlægningen af Køge og Skovbo er et resultat af en borgerlig politisk stræben efter større kommuner med mulighed for at nedlægge velfærdsinstitutioner som daginstitutioner, skoler, idrætsanlæg og plejehjem for at samle dem i større enheder. Enhedslisten vil bekæmpe denne politik, som indebærer mindre velfærd og mindre demokrati. Vi vil både i kommunalbestyrelsen og uden for samarbejde med alle gode kræfter om at sikre, at lokalbefolkningerne i den nye storkommune bliver hørt.

4 For Enhedslisten vægter alle dele af kommunen med lige vægt og vi vil arbejde for at sikre den lokale kultur overalt i kommunen såfremt den er understøttet af aktive, lokale kræfter. Demokrati og inddragelse Indsigt og inddragelse af borgerne i kommunal planlægning og beslutninger er afgørende for Enhedslisten. Vi vil arbejde aktivt for at fremtidige projekter ikke gemmes væk i A/S-konstruktioner eller andre selskabsformer uden demokratisk indblik. Det er kommunalbestyrelsens medansvar, at stimulere processen for at få flere til at interessere sig for egen kommune. Borgerne ér kommunen, og kommunen ér borgerne. Det er nu muligt at følge med i møderne i kommunalbestyrelsen via internettet, og når det er godt indkørt, så vil det være fint, hvis borgere med rette teknisk udstyr kunne stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen via internettet også. Udvalgsmøder og/eller møder i kommunalbestyrelsen kunne også lægges på forskellige lokationer, for at være mere synligt i billedet, og måske gå i dialog med borgerne. Kommunen som arbejdsgiver Kommunen er byens største arbejdsplads og har som sådan uvurderlig betydning for en stor del af borgernes daglige liv, deres arbejdsglæde, livskvalitet og oplevelse af demokrati. Alt sammen af stor betydning for det produkt de leverer, fra græsslåning til matematikundervisning. Kommunen har et ansvar for udvikling af de kommunale arbejdspladser i respekt for de ansattes medansvar og ikke ud fra en ledelsesstil tilpasset mindstemålene i overenskomster og lovgivning. Enhedslisten vil arbejde for at tomrummet mellem politiker og kommunens ansatte og borgere bliver mindre, så politikere ved hvad de kommunale ansatte går og laver. Så den førte praktik er i overensstemmelse med politikken. Stress og jag på arbejdspladserne udstøder mange og nedslider de fleste. Alternativet er bedre arbejdsmiljø og arbejdspladser, hvor der er plads til alle. Øget demokrati på arbejdspladserne, hvor de ansatte selv organiserer arbejdet, skaber sundere arbejdspladser, arbejdsglæde, god forvaltning og mindre sygefravær. Miljø og Klimatilpasning Køge kommune ændrer karakter fra at være en blandet by og landkommune til at være en bosætningskommune med en række bynære land og skovområder. Denne udvikling medfører at der ikke længere er plads til store industrielle landbrugsbedrifter med deraf følgende gylle udspredning og giftforbrug. De fremtidige landbrugsbedrifter og gartnerier i Køge kommune må blive mindre, alsidige bedrifter - naturligvis helst økologiske. Arealer under Køge Kommune og kirkernes bestemmeret skal ved udlejning/forpagtning ske med krav om økologisk drift. Sikring af rent grundvand. På trods af at mange boringer må lukkes på grund af sprøjtegifte er vi stadigt i en situation, hvor vi de fleste steder kan drikke vores naturlige grundvand og det er indtil videre lykkedes at holde vandforsyningen i Køge udenfor den truende markedsgørelse af vandområdet. Men vores drikkevand er under stort pres. Beskyttelsen imod sprøjtegifte og kunstgødning lader rigtigt meget tilbage at ønske. Enhedslisten vil have undersøgt, om der kan opnås fordele vandspejlsmæssigt ved centralisering af ekspertise på området og ved at køre fællesdrift af alle vandværkerne. Det skal i hvert fald sikres, at der ikke går stordriftsfordele tabt i den decentrale struktur, som vi har i dag. De ændrede klimaforhold vil kræve store ændringer til håndtering af de stigende regnmængder og ligeledes havstigningerne, der vil true store dele af det nordlige og østlige Køge. Enhedslisten vil arbejde for at de store investeringer, der skal ske, udføres på en måde der vil skabe en mere 3

5 mangfoldig natur og sikre bedre adgang for den almindelige befolkning til naturen i det åbne land. Affaldshåndtering. Køge kommune skal være en aktiv rådgiver for befolkningen så der kan ske genindvinding af langt flere råmaterialer end det sker i dag, området har sovet Tornerosesøvn i en lang årrække og der er nu behov for en virkelig relancering af emnet med kommunen i front. Køge kommune har i dag store skovområder men det er kendetegnende at de næste alle er i privat eller fondseje og dermed underlagt almindelig kommerciel skovdrift og intensiv jagt. Enhedslisten mener det er på tide at der skabes rekreative områder i kommunalt regi evt. som statsskov med mulighed for etablering af eksempelvis fuglereservater. I dag er lovgivning og refusionsordninger desværre langt fra altid en støtte og hjælp for arbejdsløse. Derfor bør kommunen også aktivt arbejde for at få ændret lovgivning og de økonomiske rammeaftaler, så fuld beskæftigelse lettere kan opnås. I mellemtiden er der et spillerum som skal udnyttes. Kommunen må aldrig blive en mistænksom fangevogter overfor arbejdsløse, men bør snarere opleves som en god kammerat i en svær stund. Og det bør også sikres, at det i praksis bliver sådan, hvad det så end kræver af det politiske niveau. Arbejdsløse skal have hjælp og støtte til jobsøgningen på en meningsfyldt måde - og vi tror på, at arbejdsløse selv er godt i stand til at definere behovene. Tvang og trusler bør gøres til en saga blot. Køge Kommune skal på alle miljøområder gå forrest, vise vejen, og sikre miljøgevinster på egne arealer, på alle kommunens bygninger og i alle kommunens institutioner. Ad frivillighedens vej først, og dernæst under kommunal styring. På områder under erhvervsmæssig eller privat bestemmeret skal kommunen stimulere processen i retning af mere hensyn til klima og miljø. Beskæftigelse: værn mod arbejdsløshed; kilde til udvikling og fremskridt Vi arbejder for fuld beskæftigelse. Ikke fordi arbejde er målet i sig selv, men fordi det er en forudsætning for livet i bredeste forstand, at drage omsorg for hinanden, at vedligeholde og formidle det skabte, samt at bygge op og at skabe nyt. Kapitalismen skaber arbejdsløshed, men desværre skydes skylden ofte over på de arbejdsløse. I valget mellem at støtte industrien med fleres behov for Enhedslisten arbejder desuden for en udvidelse af jobrotationsordninger, hvor løntrykkere bør kommunen konsekvent bekæmpe arbejdsløsheden og støtte arbejdsløse ansættes i perioder, hvor kommunens ansatte videreuddannes. Vi arbejdsløse. Vi er bevidste om, at det ikke er et kapitalistisk samfunds støtter dog ikke den nuværende praksis, der ikke sikrer arbejdsløse ordinære rationale at afskaffe arbejdsløshed. Derfor stiller Enhedslisten forslag, der vilkår. De arbejdsløse der roteres ind, skal arbejde på overenskomstmæssige forbedrer og sikrer arbejdsløses vilkår og vi insisterer på, at den kommunale løn og vilkår og dermed optjene dagpengeret. og nationale politik hænger sammen. Det er således både Køge Kommunes opgave at skaffe arbejde til dem, der står til at miste deres Kommunen bør ikke acceptere løndumping eller anden samfundsskadelig forsørgelsesgrundlag, og at stille krav til regeringen om forlængelse af virksomhed. Løndumping mv. er undergravende for vores samfund og i dagpengeperioden. kampen mod løndumping mv. bør alle muligheder afsøges. Køge skal være 4 Ved kommunale anlægsopgaver skal kommunen stille krav om praktikpladser, sikkerhed og overholdelse af Danske overenskomster. På trods af lovgivningens og de økonomiske rammeaftalers snærende bånd skal kommunen ikke holde sig tilbage med at støtte arbejdsløses uddannelse og opkvalificering. På den måde kommer arbejdsløse og samfundet styrket ud af en ellers træls situation og på sigt er der tale om en fornuftig investering. Kommunen bør som arbejdsgiver gøre sit yderste for at bidrage til fuld beskæftigelse, samt gennemføre særindsatser overfor særligt udsatte grupper: for eksempel langtidsledige, unge, mennesker med nedsat funktionsevne mv. Der bør udvikles investeringsmodeller, der synliggør det økonomisk og socialt fornuftige i en offensiv politik på området, så de seneste års ansættelsesstop kan efterlades på historiens mødding.

6 spydspidsen i kampen for sikring af ordnede forhold på arbejdsmarkedet og forrest i kampen mod svigagtige og samfundsskadelige elementer. Økologi skaber sund og varieret natur og økologisk produktion skaber flere arbejdspladser af den type vi har aller mest brug for. Beskæftigelsesområdet er relativt nyt for kommunen, og der bør i det hele taget udfoldes den højeste grad af kreativitet og nytænkning i forhold til at skabe fuld beskæftigelse på en socialt forsvarlig måde. Udviklingen af kommunens politik skal ske i et samspil med relevante organisationer såsom fagforeninger og faglige a-kasser, uddannelsesinstitutioner mv. Ovenstående skal altså ikke forstås som en 'udtømmende' tekst. Dokumentation af kompetencer opnået igennem beskæftigelsesarbejder. Enhedslisten vil arbejde for at mennesker der sendes i den ene eller anden form for beskæftigelsesarbejde får et bevis for de kompetencer de har opnået - således at de ikke gang på gang afslutter længerevarende forløb uden at kunne dokumentere den viden de har opnået. Vores beskæftigelsespolitik skal selvfølgelig være et værn mod arbejdsløshed, men den skal samtidig være en kilde til udvikling af vores samfund i bredeste forstand. Når 'det private' ikke ser sig i stand til hverken at sikre beskæftigelse eller udvikling, bør kommunen i samarbejde med eller støtte til andre sociale aktører gå forrest for at sikre beskæftigelse og udvikling. Det være sig gennem støtte/lån/oprettelse af fonde til støtte af social-økonomisk virksomhed, kooperativer mv. Meget er skabt og vundet af arbejderklassen og allierede gennem tiden. Kommunens beskæftigelsespolitik bør støtte kampen for lighed og for udviklingen af vores samfund. Økologisk omstilling Øget satsning på Økologi i bred forstand er et område Enhedslisten helt naturligt vil prioritere i det nye byråd. Regeringen har sat mål for min. 60% økologiske råvarer i den offentlige madproduktion EL vil hæve målsætningen i Køge til 100% og kræve en række klausuler der skal sikre leverancer fra lokale/regionale avlere så transport og CO2 forurening mindskes mest muligt. 5

7 Trafik Det østlige Køge er i disse år præget af voldsomme aktiviteter, ny jernbane (Kbh-Ringsted), udvikling af Campus ved Ølby, kæmpe udvidelse af sygehuset, måske et nyt Køge stadion. Imens disse store projekter realiseres er der larmende tavshed om hvordan man sikrer en infrastruktur der kan forbinde disse projekter og sikre en god kollektiv trafikbetjening. Teknologierne udvikler sig hele tiden og Enhedslisten mener det er tiden at introducere en letbane i Køges infrastruktur. KØGE SYGEHUS fremtidigt UNIVERSITETSHOSPITAL i KØGE CAMPUS De kollektive trafikforbindelser vest-øst i kommunen er under al kritik. Busforbindelserne følger snørklede ruter og det tager alt for lang tid at komme fra de store parcelhuskvarterer ved de gamle landsbyer til de nord-syd-gående forbindelser i den østlige del af kommunen. Det må have høj prioritet i en ny trafikplan for kommunen, at der skabes en sammenhængende plan for hele kommunen baseret på øget kollektiv trafik. Letbanen skal udgå fra den nye Køge Nord station og herfra gå til Campus, Universitetssygehuset, Køge Stadion, Køge centrum (udfor Vestergade), Ellemarken/gymnasiet, Hastrup og ende ved Ravnsborg, hvor der kan etableres et trinbræt på den nye opgraderede Køge-Næstved bane. Fordelen ved en letbane er bl.a. at den kan indpasses relativt smertefrit i det nuværende miljø og selve etableringen er prisbillig. Til gengæld vil det give hele det østlige Køge et gevaldigt løft i den kollektive trafik. 6

8 KØGE CEMTRUM (ved Vestergade) Muligt passagergrundlag for Køge Letbane Tallene er kvalificerede skøn bl.a. baseret på samtaler med de berørte institutioner Delebiler i stationsnære områder skal med i lokalplaner, således at bygherrer opkræves et beløb ved køb af en grund, som senere er afsat til underskudsgaranti ved forsøg på opstart af delebil i området. Delebiler får mange til at køre mere i bil, og nogle til at køre mindre i bil, men resultatet er samlet set, at der køres færre km i bil. Samtidig er delebiler en katalysator til at flere tør vælge offentlig transport/cykel, da det tilbyder et sikkerhedsnet under tvivlere, der ikke føler sig sikker på, at de kan undvære bil. Cykelstier bør være et led i kommunens trafikstrategi, så cyklister der kan og vil transportere sig sundt og miljøvenligt, gives gode rammer for det. Minimum Maksimum Køge Nord Station STC Køge Handelsskole (Campus) EUC (Campus) Universitetshospitalet Køge multiarena Køge C Køge Gymnasium Ellemarken Boholte Hastrup Ravnsborg I alt I øvrigt henvises til vores indsigelser til Trafik- og miljøplanen og tidligere trafikpolitiske udspil fra Enhedslisten som kan findes på www. 7

9 8 Socialområdet Et grundvilkår i kapitalismen er menneskets utryghed. Socialister stræber efter, at samfundet indrettes med tryghed for mennesker, tryghed med hensyn til eget liv og arbejde, tryghed mht. børns opvækst og fremtid, tryghed mht. alderdom. Kommunen kan gøre meget for at sikre tryghed ved ledighed, sygdom, handicap - og vi kæmper for, at den skal gøre det! Der vil altid være mennesker, som i kortere eller længere perioder får brug for hjælp fra kommunen. Uanset situation og behov har den enkelte krav på at blive mødt med respekt fra engagerede medarbejdere, der kan give den rigtige hjælp. Ulykken kan ramme - med behov for forsørgelse, lægehjælp, rehabilitering og anden støtte til følge. Helhedsorienteret, koordinerende rådgivning og vejledning på tværs af beskæftigelses-, handicap-, familieafdeling m. fl. skal gennemføres og være tilgængelig for borgere med behov herfor. En kommune - en indgang. Vold og kriminalitet kan skyldes både sociale problemer og manglende selvværd. Skoler og institutioner skal være med til at forebygge kriminalitet og fremme selvværdet. Familiecentre skal have ressourcer til at hjælpe og vejlede familier, som har sociale problemer. Anbringelser af børn uden for hjemmet må ikke blive styret af mangel på penge. Unge skal sikres uddannelse, praktikpladser og arbejde. Derfor arbejder Enhedslisten for, at der er sociale klausuler på både kommunale anlægs- og driftsopgaver, og at der løbende tjekkes op herpå. Der skal sikres kædeansvar for de sociale klausuler, så firmaer ikke kan vinde udbud på at give et billigt tilbud, hvorefter de overlader store dele af opgaven til et underfirma, der ikke følger de sociale klausuler. Psykiatri og handicap Psykiatri og handicapområderne er blevet voldsomt klemt efter kommunalreformen. EL vil kæmpe i kommunalbestyrelsen for at disse områder kommer frem i lyset og der skabes seriøse sammenhængende tilbud til disse grupper. Enhedslisten har bemærket at specialbørn.dk opstod i vores

10 kommune, i protest over vilkårene for handicappede børn. Det at få lovformelig ret til hjælp har ikke været en selvfølge i Køge Kommune, og når så forældrene uden at gå i retten (nogle gjorde) indleder samarbejde med Køge Kommune så mener kommunen, at halvårlige møder er nok. Det mener Enhedslisten ikke. Vi er bagefter på point, og der skal arbejdes massivt for bedring, så vi overholder loven, og gerne mere til i Køge Kommune. Ældre Ældre køgeborgere skal leve i tryg forvisning om, at hjælpen er der, når eller hvis de får brug for den. Enhedslisten kræver genopretning af de seneste års voldsomme økonomiske nedskæringer på service og de ældres livskvalitet, ikke mindst i plejesektoren. Enhedslisten arbejder for, at der opnås større retssikkerhed på hjemmehjælpsområdet, hvilket kan opnås ved at definere et minimum af hjemmehjælpsydelser - f.eks. tøjvask, opvask, rengøring, indkøb, personlig hygiejne, sikkerhed for at man kan komme ud at gå osv. - ydelser, som man har ret til, hvis man ikke alene eller selv kan udføre opgaven. Arbejdstilrettelæggelsen i hjemmehjælpen skal ske i dialog mellem bruger og hjælper. De ældre har krav på mindst en halv times sammenhængende besøg om ugen. Al hjemmehjælp bør ydes med forebyggende og aktiverende sigte, så brugeren - når denne har lyst og mulighed - inddrages i arbejdets udførelse. Hjælperen bør så vidt muligt være samme person. sociale behov tilgodeses. Muligheden for aktiviteter skal naturligvis indtænkes i ældre- og plejeboliger. Enhedslisten ser desuden folkepensionen som værende urimelig lav. På kommunalt plan arbejder vi for, at ældre uden anden indtægt end folkepension og ATP skal have ret til tilskud til bl.a. briller, tandproteser, større nødvendige nyanskaffelser, sommerferie og højskoleophold. En særlig indsats skal gøres for folkepensionister med følgesygdomme hvor behovet for undervisning, samvær i foreninger og motion skal gøres gratis. Der er behov for flere skærmede enheder til demente medborgere. Derudover skal det gøres attraktivt at arbejde inden for social- og sundhedssektoren. Enhedslisten ønsker, at de ansattes arbejdsmiljø forbedres til glæde for både hjælpere og modtagere af hjælpen, og at medbestemmelse, supervision og løbende efteruddannelse bliver nogle af hovedhjørnestenene i personalepolitikken. Vi støtter kravet om et generelt lønløft og rotation i forbindelse med efteruddannelse. Enhedslisten vil ikke acceptere traditionen med trist og smagløs mad til de ældre. Det skal være slut med 3 dage gammelt smørebrød. Ingen tvungne madordninger og mulighed for tilberedning i hjemmet efter aftale med hjemmehjælperne. Den bedste forebyggelse er at sikre alle mulighed for et liv i økonomisk og social tryghed og et sundt miljø hele livet igennem. Behovet for forebyggelse og behandling bliver ikke mindre med årene, derfor skal vedligeholdelses- og genoptræningsmulighederne, hjemmesygeplejen, de forebyggende hjemmebesøg og den gratis omsorgstandpleje forbedres. Enhedslisten ønsker, at der opbygges et velfungerende ældredemokrati, således at brugere, beboere og ansatte får reel medindflydelse i dagligdagen, og således at ældrerådene behandles som ligeværdige samarbejdspartnere. Ældres behov skal tænkes med, når der sker byudvikling, og vi skal tage de ældres ønsker om andre boformer - f.eks. seniorbofællesskaber - alvorligt, så På den lange bane går Enhedslisten ind for at alt indkøb foretages med en alle uanset økonomi får denne mulighed. Enhedslisten ønsker, at alle får beregnet levetidsomkostning for øje. Det giver den bedste økonomi på sigt, og mulighed for at leve inden for rammer, hvor deres kultur, sprog, religion og 9 En solidarisk finansiering Kommunal kvalitet, vi kan være tilfredse og stolte af, koster naturligvis vilje og ofte penge. Enhedslisten vil flytte byrden over på de skuldre som kan bære. Jord- og ejendomsbesiddere må bære deres del gennem en maksimal betaling af grundskyld. Dækningsafgiften skal genindføres så både private og offentlige erhverv bidrager til vedligeholdelsen af infrastrukturen i Køge.

11 sparer på ressourcerne. Endvidere bør der satses massivt på energibesparende tiltag LED-belysning, delebiler/delecykler, solceller på offentlige institutioner, recirkulation af regnvand, grønne tage, lokal selvforsyning, affaldssortering m.m. Køge Kommune bør gå forrest og vise vejen, og dermed være gode rådgivere overfor borgerne. EU har undersøgt, at kun 10 % af alle offentlige investeringer har været vurderet ud fra levetidsomkostninger. Mange forkerte beslutninger har kostet borgerne penge på den lange bane. En vej frem kunne være SKI (Statens og Kommunernes Indkøbscentral) som tilbyder disse levetidsomkostnings-vurderinger. Enhedslisten vil arbejde for at kommunerne kommer ud af Finansministeriets økonomiske spændetrøje, til gavn for de svageste grupper. Mere om Enhedslisten i Køge Kig forbi vores hjemmeside Følg med og like os på Facebook https://www.facebook.com/enhedslistenkoege?fref=ts Udarbejdet af Enhedslisten i Køge juni 2013 VALGSTØTTE De fleste ved nok, at Enhedslisten ikke har store og kapitalstærke venner der kan sikre en velsmurt kampagnemaskine - nej vi er afhængige af alle de små bidrag vi kan få fra medlemmer og venner - til den kommende kommunalvalg i Køge kan I støtte os her: Bliv Medlem Netop i sommeren 2013 har Enhedslisten rundet medlemmer, i sig selv en fantastisk præstation når vi tænker få år tilbage hvor vi var nogle få tusind og lå og rodede nede omkring spærregrænsen. Medlemmerne er vores styrke i kampen for mange gode repræsentanter i byråd, regionsråd og folketinget men vi har endnu mere brug for aktive enhedsliste folk i den daglige kamp for løn og arbejdsvilkår, sociale bevægelser, for grøn omstilling ja kort sagt ethvert sted hvor en aktiv, bevidst og revolutionær indsats kan og vil gøre en forskel! Er du klar eller måske vil du vide mere, så kig på her kan du finde masser af materiale om vores politik og selvfølgeligt også melde dig ind! Visualisering af letbane tak til Billy O'Shea 10

12 Enhedslistens kandidater til valget i Køge kommune Johannes Jacobsen, 57 år, Elektriker, Køge Niels Rolskov, 57 år, Miljøplanlægger/IT konsulent, Tessebølle Thyge Kofoed Pind, 59 år, Lærer, Herfølge Jette W. Jørgensen, 62 år, Pædagog, Køge Mikael Skjødt Pedersen, 44 år, SOSU assistent, Ølsemagle Per Kjøller Jensen, 49 år, EDB assistent, Borup Robert Petersen, 72 år, Lektor, Køge Nina Holm Jensen, 37 år, Lærer, St. Salby Lars Kirkeby, 66 år, Pensionist, Køge Amira Öblom Poulsen, 30 år, Pædagog, Ølby Lyng Felix Pedersen, 40 år, SOSU assistent, Ølsemagle Læs mere om kandidaterne på 11

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslistens kommunalpolitiske program 2013 Solidaritet, grøn omstilling og demokrati. Aalborg skal være en by, hvor mennesker får de bedst tænkelige muligheder for

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Enhedslistens forslag til finanslov 2006. Drop tudefjæset: Vi har råd Havde man for 30 år siden fortalt økonomerne i Finansministeriet, at

Enhedslistens forslag til finanslov 2006. Drop tudefjæset: Vi har råd Havde man for 30 år siden fortalt økonomerne i Finansministeriet, at Enhedslistens forslag til finanslov 2006 Drop tudefjæset: Vi har råd Havde man for 30 år siden fortalt økonomerne i Finansministeriet, at der ville komme en halv million flere arbejdsløse, at pensionsalderen

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument,

Læs mere

Mogens Gade. Tekster fra 2007

Mogens Gade. Tekster fra 2007 www.mogensgade.dk Tekster fra 2007 Positive vinde over Jammerbugten... 2 Børn og unge på dagsordenen... 2 Middelmådighed under lavmålet!... 3 Fremtidens infrastruktur i Jammerbugt Kommune... 4 En landdistriktspolitik

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. Niels Hougaard, Polfoto 2 DET DANMARK DU

Læs mere

Vi vælger fællesskabet

Vi vælger fællesskabet Folketingsvalg 2015: Vi vælger fællesskabet I Enhedslisten går vi til valg for at trække Danmark i en solidarisk og grøn retning. I dette valgnummer kan du læse om vores mærkesager, kandidater og alle

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

- For et Middelfart over Middel

- For et Middelfart over Middel - For et Middelfart over Middel Valgprogram for 2014-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning til SFs valgprogram 2014-2018 i Middelfart kommune... 3 Demokrati... 4 Beskæftigelse... 5 Miljø- og klimapolitik...

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Downs syndrom. sikrer sikkerheden

Downs syndrom. sikrer sikkerheden ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7. nov. 2009 58. årgang Downs syndrom sikrer sikkerheden I USA kan man møde en person med udviklingshæmning, der arbejder i security i en stor international

Læs mere

SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER

SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument, hvor

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum Med afsæt i de fremlagte besparelser på skoleområdet jf. de udvalgte prioritetsområder vil vi tage stærkt afstand fra forslag om optimering af klasse koefficienter. Det er tilsyneladende oplagt for visse

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstres Folketingsgruppe 2006 2 Ambitiøse velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstre er et ambitiøst

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere