Enhedslisten i Køge Kommunal Program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enhedslisten i Køge Kommunal Program"

Transkript

1 2013 Enhedslisten i Køge Kommunal Program

2 Kommunalt valgprogram KV Enhedslisten De Rød-Grønne i Køge Enhedslisten stemmer for den mindste forbedring men også imod den mindste forringelse!! Siger hvad vi mener - og gør hvad vi siger Når Enhedslisten kommer i Køge byråd vil mange nok opleve det som et chokerende brud med den traditionelle blokpolitik og studehandler. Vores helt grundlæggende rettesnor er, at vi stemmer for den mindste forbedring men også imod den mindste forringelse. Nogle vil sige, vi er bange for at få beskidte fingre, men dem om det. Vi vil benhårdt arbejde på at få vores politik igennem for at sikre en solidarisk og bæredygtig fremtid. Tilbageblik Kommunernes økonomiske rammer har i en lang periode været dikteret fra Christiansborg. Også den nuværende regering har, selv i disse krisetider, travlt med at forhindre kommunerne i at skabe arbejdspladser gennem fremrykning af energibesparende investeringer i renoveringer, grøn omstilling mv. Alt sammen med henvisning til nogle neoliberale dogmer om, at kriser bedst bekæmpes ved at øge arbejdsudbuddet og forkæle de rigeste, selvom det eneste man opnår ved denne politik er flere arbejdsløse og at de rigeste bliver endnu rigere. Det har også betydet, at kommunerne i årtier har været søgt påtvunget besparelser i velfærden, der har betydet tusindvis af tabte arbejdspladser i kommunerne selv. Desværre har alt for mange kommuner været mere end villige til at underkaste sig. Det gælder også Køge kommune, hvor pensionister bl.a. er blevet frataget personlig pleje, alene med henvisning til ønsket om at spare på kvaliteten, med en enig kommunal-bestyrelses opbakning! Det er også beskæmmende, at flertallet i kommunalbestyrelsen - inklusiv socialdemokraterne - har støttet angrebet og overgrebet på lærernes overenskomst. Der er behov for et oprør mod og opgør med denne udvikling - også i Køge kommune. Når de rige reelt strejker ved at lade deres formuer ligge passive uden at investere i nye arbejdspladser, så må det offentlige selvfølgelig gøre det nødvendige: opsuge kapital fra de rige og sikre at den bliver investeret aktivt i grønne jobs og velfærd. 1 Børn Livet er en gave - ikke en arbejdsopgave Mere end 20 års salami-nedskæringer har ændret tilbuddene i Køges daginstitutioner fra kvalificerede, udviklende pædagogiske tilbud til i dag at være rene pasningsordninger. Personalenormeringer nedskåret til ukendelighed, hverdage fyldt med ubrugelige registreringer og usammenhængende test og prøver. Enhedslisten vil noget helt andet. Vi vil give børnene deres liv tilbage, så hver dag i deres liv bliver en dag med indhold og oplevelser og ikke bare endnu en dag der skal overstås. Enhedslisten er åben overfor nye eksperimenterende institutionsformer, hvor der eksempelvis kan arbejdes på tværs imellem de enkelte institutioner. Enhedslisten arbejder for, at Køge Kommune inviterer forældrebestyrelser, skolebestyrelser og personale til en årlig konference med nyere pædagogisk forskning og viden på dagsorden. Enhedslisten ønsker gennemført en evaluering af, hvordan den nye ledelsesstruktur understøtter det pædagogiske arbejde, og hvorledes den understøtter personalet i at være aktive og engagerede medskabere af pædagogikken? Evalueringen skal udarbejdes i nært samarbejde med forældrebestyrelserne og de pædagogiske organisationer. Enhedslisten fik i finansloven for 2013 afsat midler til kommunerne, midler øremærket bedre normeringer. Køge kommune skal tilføre området for min. 5 millioner kr, for at have overholdt aftalen mellem KL og regeringen om disse puljemidler. Enhedslisten ønsker at skabe et liv for alle børn i Køge kommune. Almene tilbud skal omfatte alle der kan have fordel af disse. Nogle børn har specielle behov, der kan støttes af specialuddannede pædagoger i de almene tilbud,

3 men enhedslisten ønsker samtidig at der fastholdes og udbygges tilbud til de børn, der ikke har en fordel af de almene tilbud. Valg af alment eller specialiseret tilbud skal alene ske ud fra pædagogisk/psykologiske vurderinger. Køge kommune skal afsætte flere ressourcer i de enkelte lokalområder til personale, til uddannelse, til særlige aktiviteter og til Køge kommunes børn. Der skal udarbejdes forslag til udviklingsprojekter i samarbejde med interesserede institutioner. Køge Kommune skal afsætte flere pædagogressourcer i SFO. Der skal afsættes ressourcer til videre- og efteruddannelse af lærere og pædagoger. Unge Køge kommune skal i samarbejde med større børn og unge udvikle lokale klubtilbud, som børnene og de unge finder attraktive at benytte. Unge giver udtryk for, at de bl. a. har behov for at komme et sted, hvor de kan få snakket om stort og småt på en uforpligtende måde, inden problemerne hober sig op. Vi skal kræve, at kommunen spørger unge i lokalområderne, hvad de særligt har brug for, så tilbuddene ude i de lokale områder afspejler de unges behov. Enhedslisten har igen og igen krævet en reel socialpædagogisk indsat i forhold til kommunens unge. I mange år har vi talt for døve ører, og de begrænsede midler, der har været afsat, er hovedsageligt gået til kulturelle formål, der har tilgodeset kommunens velfungerende stærke unge. Imens er mistrivselen og i yderste konsekvens bandedannelsen vokset og vokset. Heldigvis ser vi nu tegn på vilje til forandring. Det er vældigt godt, hvis de smukke ord også hurtigt realiseres. EL vil gøre vores til at problemet ikke bliver glemt. Skole Foråret 2013 har om noget været præget af KL og regeringens nedtromling af Danmarks Lærerforening. Resultatet blev generelt et indgreb helt efter regeringens retningslinjer. Der er dog en lille kattelem, der åbner for bevarelse af den lokale forhandlingsret ude i kommunerne. EL ønsker at benytte denne mulighed til det yderste, således at vi kan bevare mest muligt af den demokratiske indflydelse på dette vigtige arbejdsområde. 2 Det er skolens opgave at få børn og unge til at gribe og begribe verden. Skolen skal forberede til fremtiden og være en del af rammen for et godt børneliv. Enhedslisten mener, at den enkelte folkeskoles arbejde skal ses i sammenhæng med hjem og nærmiljø, og skolen bør være et fælles mødested for alle lokalområdets skolebørn. Tosprogede elever skal have en målrettet undervisning i "dansk som andetsprog", men en forudsætning for reel sprogindlæring er, at modersmålet beherskes. Derfor vil Enhedslisten fortsat arbejde på at få genindført modersmålsundervisningen. Når skolen i højere grad skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og behov, kræver det overskuelige klasser. Elever med særlige vanskeligheder kræver en særlig støtte og ekspertise og dette krav skal imødekommes og gives fokus. To lærere i klassen, i det mindste i nogle af timerne, er også et godt udgangspunkt for udviklingen af lærerteam. Ikke en discount skole med utidssvarende undervisningsmidler og dårlige undervisningslokaler. Enhedslisten er modstander af at flytte fritids- og dagtilbuddene ind på skolerne. Børn og unge skal have en alsidig hverdag for at udvikle sig alsidigt. Børnenes egen frie tid er et godt rum for at stifte nære venskaber, udfolde den fri fantasi og selvbestemmelse. Arbejdet i skolen og udfoldelserne i fritiden supplerer hinanden. Enhedslisten mener, at kan tid og skal tid skal skilles da det er sundt med et miljøskifte midt på dagen, og det er ikke mindst vigtigt for de børn, der ikke finder deres stærke sider i skolen. Den hele kommune Sammenlægningen af Køge og Skovbo er et resultat af en borgerlig politisk stræben efter større kommuner med mulighed for at nedlægge velfærdsinstitutioner som daginstitutioner, skoler, idrætsanlæg og plejehjem for at samle dem i større enheder. Enhedslisten vil bekæmpe denne politik, som indebærer mindre velfærd og mindre demokrati. Vi vil både i kommunalbestyrelsen og uden for samarbejde med alle gode kræfter om at sikre, at lokalbefolkningerne i den nye storkommune bliver hørt.

4 For Enhedslisten vægter alle dele af kommunen med lige vægt og vi vil arbejde for at sikre den lokale kultur overalt i kommunen såfremt den er understøttet af aktive, lokale kræfter. Demokrati og inddragelse Indsigt og inddragelse af borgerne i kommunal planlægning og beslutninger er afgørende for Enhedslisten. Vi vil arbejde aktivt for at fremtidige projekter ikke gemmes væk i A/S-konstruktioner eller andre selskabsformer uden demokratisk indblik. Det er kommunalbestyrelsens medansvar, at stimulere processen for at få flere til at interessere sig for egen kommune. Borgerne ér kommunen, og kommunen ér borgerne. Det er nu muligt at følge med i møderne i kommunalbestyrelsen via internettet, og når det er godt indkørt, så vil det være fint, hvis borgere med rette teknisk udstyr kunne stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen via internettet også. Udvalgsmøder og/eller møder i kommunalbestyrelsen kunne også lægges på forskellige lokationer, for at være mere synligt i billedet, og måske gå i dialog med borgerne. Kommunen som arbejdsgiver Kommunen er byens største arbejdsplads og har som sådan uvurderlig betydning for en stor del af borgernes daglige liv, deres arbejdsglæde, livskvalitet og oplevelse af demokrati. Alt sammen af stor betydning for det produkt de leverer, fra græsslåning til matematikundervisning. Kommunen har et ansvar for udvikling af de kommunale arbejdspladser i respekt for de ansattes medansvar og ikke ud fra en ledelsesstil tilpasset mindstemålene i overenskomster og lovgivning. Enhedslisten vil arbejde for at tomrummet mellem politiker og kommunens ansatte og borgere bliver mindre, så politikere ved hvad de kommunale ansatte går og laver. Så den førte praktik er i overensstemmelse med politikken. Stress og jag på arbejdspladserne udstøder mange og nedslider de fleste. Alternativet er bedre arbejdsmiljø og arbejdspladser, hvor der er plads til alle. Øget demokrati på arbejdspladserne, hvor de ansatte selv organiserer arbejdet, skaber sundere arbejdspladser, arbejdsglæde, god forvaltning og mindre sygefravær. Miljø og Klimatilpasning Køge kommune ændrer karakter fra at være en blandet by og landkommune til at være en bosætningskommune med en række bynære land og skovområder. Denne udvikling medfører at der ikke længere er plads til store industrielle landbrugsbedrifter med deraf følgende gylle udspredning og giftforbrug. De fremtidige landbrugsbedrifter og gartnerier i Køge kommune må blive mindre, alsidige bedrifter - naturligvis helst økologiske. Arealer under Køge Kommune og kirkernes bestemmeret skal ved udlejning/forpagtning ske med krav om økologisk drift. Sikring af rent grundvand. På trods af at mange boringer må lukkes på grund af sprøjtegifte er vi stadigt i en situation, hvor vi de fleste steder kan drikke vores naturlige grundvand og det er indtil videre lykkedes at holde vandforsyningen i Køge udenfor den truende markedsgørelse af vandområdet. Men vores drikkevand er under stort pres. Beskyttelsen imod sprøjtegifte og kunstgødning lader rigtigt meget tilbage at ønske. Enhedslisten vil have undersøgt, om der kan opnås fordele vandspejlsmæssigt ved centralisering af ekspertise på området og ved at køre fællesdrift af alle vandværkerne. Det skal i hvert fald sikres, at der ikke går stordriftsfordele tabt i den decentrale struktur, som vi har i dag. De ændrede klimaforhold vil kræve store ændringer til håndtering af de stigende regnmængder og ligeledes havstigningerne, der vil true store dele af det nordlige og østlige Køge. Enhedslisten vil arbejde for at de store investeringer, der skal ske, udføres på en måde der vil skabe en mere 3

5 mangfoldig natur og sikre bedre adgang for den almindelige befolkning til naturen i det åbne land. Affaldshåndtering. Køge kommune skal være en aktiv rådgiver for befolkningen så der kan ske genindvinding af langt flere råmaterialer end det sker i dag, området har sovet Tornerosesøvn i en lang årrække og der er nu behov for en virkelig relancering af emnet med kommunen i front. Køge kommune har i dag store skovområder men det er kendetegnende at de næste alle er i privat eller fondseje og dermed underlagt almindelig kommerciel skovdrift og intensiv jagt. Enhedslisten mener det er på tide at der skabes rekreative områder i kommunalt regi evt. som statsskov med mulighed for etablering af eksempelvis fuglereservater. I dag er lovgivning og refusionsordninger desværre langt fra altid en støtte og hjælp for arbejdsløse. Derfor bør kommunen også aktivt arbejde for at få ændret lovgivning og de økonomiske rammeaftaler, så fuld beskæftigelse lettere kan opnås. I mellemtiden er der et spillerum som skal udnyttes. Kommunen må aldrig blive en mistænksom fangevogter overfor arbejdsløse, men bør snarere opleves som en god kammerat i en svær stund. Og det bør også sikres, at det i praksis bliver sådan, hvad det så end kræver af det politiske niveau. Arbejdsløse skal have hjælp og støtte til jobsøgningen på en meningsfyldt måde - og vi tror på, at arbejdsløse selv er godt i stand til at definere behovene. Tvang og trusler bør gøres til en saga blot. Køge Kommune skal på alle miljøområder gå forrest, vise vejen, og sikre miljøgevinster på egne arealer, på alle kommunens bygninger og i alle kommunens institutioner. Ad frivillighedens vej først, og dernæst under kommunal styring. På områder under erhvervsmæssig eller privat bestemmeret skal kommunen stimulere processen i retning af mere hensyn til klima og miljø. Beskæftigelse: værn mod arbejdsløshed; kilde til udvikling og fremskridt Vi arbejder for fuld beskæftigelse. Ikke fordi arbejde er målet i sig selv, men fordi det er en forudsætning for livet i bredeste forstand, at drage omsorg for hinanden, at vedligeholde og formidle det skabte, samt at bygge op og at skabe nyt. Kapitalismen skaber arbejdsløshed, men desværre skydes skylden ofte over på de arbejdsløse. I valget mellem at støtte industrien med fleres behov for Enhedslisten arbejder desuden for en udvidelse af jobrotationsordninger, hvor løntrykkere bør kommunen konsekvent bekæmpe arbejdsløsheden og støtte arbejdsløse ansættes i perioder, hvor kommunens ansatte videreuddannes. Vi arbejdsløse. Vi er bevidste om, at det ikke er et kapitalistisk samfunds støtter dog ikke den nuværende praksis, der ikke sikrer arbejdsløse ordinære rationale at afskaffe arbejdsløshed. Derfor stiller Enhedslisten forslag, der vilkår. De arbejdsløse der roteres ind, skal arbejde på overenskomstmæssige forbedrer og sikrer arbejdsløses vilkår og vi insisterer på, at den kommunale løn og vilkår og dermed optjene dagpengeret. og nationale politik hænger sammen. Det er således både Køge Kommunes opgave at skaffe arbejde til dem, der står til at miste deres Kommunen bør ikke acceptere løndumping eller anden samfundsskadelig forsørgelsesgrundlag, og at stille krav til regeringen om forlængelse af virksomhed. Løndumping mv. er undergravende for vores samfund og i dagpengeperioden. kampen mod løndumping mv. bør alle muligheder afsøges. Køge skal være 4 Ved kommunale anlægsopgaver skal kommunen stille krav om praktikpladser, sikkerhed og overholdelse af Danske overenskomster. På trods af lovgivningens og de økonomiske rammeaftalers snærende bånd skal kommunen ikke holde sig tilbage med at støtte arbejdsløses uddannelse og opkvalificering. På den måde kommer arbejdsløse og samfundet styrket ud af en ellers træls situation og på sigt er der tale om en fornuftig investering. Kommunen bør som arbejdsgiver gøre sit yderste for at bidrage til fuld beskæftigelse, samt gennemføre særindsatser overfor særligt udsatte grupper: for eksempel langtidsledige, unge, mennesker med nedsat funktionsevne mv. Der bør udvikles investeringsmodeller, der synliggør det økonomisk og socialt fornuftige i en offensiv politik på området, så de seneste års ansættelsesstop kan efterlades på historiens mødding.

6 spydspidsen i kampen for sikring af ordnede forhold på arbejdsmarkedet og forrest i kampen mod svigagtige og samfundsskadelige elementer. Økologi skaber sund og varieret natur og økologisk produktion skaber flere arbejdspladser af den type vi har aller mest brug for. Beskæftigelsesområdet er relativt nyt for kommunen, og der bør i det hele taget udfoldes den højeste grad af kreativitet og nytænkning i forhold til at skabe fuld beskæftigelse på en socialt forsvarlig måde. Udviklingen af kommunens politik skal ske i et samspil med relevante organisationer såsom fagforeninger og faglige a-kasser, uddannelsesinstitutioner mv. Ovenstående skal altså ikke forstås som en 'udtømmende' tekst. Dokumentation af kompetencer opnået igennem beskæftigelsesarbejder. Enhedslisten vil arbejde for at mennesker der sendes i den ene eller anden form for beskæftigelsesarbejde får et bevis for de kompetencer de har opnået - således at de ikke gang på gang afslutter længerevarende forløb uden at kunne dokumentere den viden de har opnået. Vores beskæftigelsespolitik skal selvfølgelig være et værn mod arbejdsløshed, men den skal samtidig være en kilde til udvikling af vores samfund i bredeste forstand. Når 'det private' ikke ser sig i stand til hverken at sikre beskæftigelse eller udvikling, bør kommunen i samarbejde med eller støtte til andre sociale aktører gå forrest for at sikre beskæftigelse og udvikling. Det være sig gennem støtte/lån/oprettelse af fonde til støtte af social-økonomisk virksomhed, kooperativer mv. Meget er skabt og vundet af arbejderklassen og allierede gennem tiden. Kommunens beskæftigelsespolitik bør støtte kampen for lighed og for udviklingen af vores samfund. Økologisk omstilling Øget satsning på Økologi i bred forstand er et område Enhedslisten helt naturligt vil prioritere i det nye byråd. Regeringen har sat mål for min. 60% økologiske råvarer i den offentlige madproduktion EL vil hæve målsætningen i Køge til 100% og kræve en række klausuler der skal sikre leverancer fra lokale/regionale avlere så transport og CO2 forurening mindskes mest muligt. 5

7 Trafik Det østlige Køge er i disse år præget af voldsomme aktiviteter, ny jernbane (Kbh-Ringsted), udvikling af Campus ved Ølby, kæmpe udvidelse af sygehuset, måske et nyt Køge stadion. Imens disse store projekter realiseres er der larmende tavshed om hvordan man sikrer en infrastruktur der kan forbinde disse projekter og sikre en god kollektiv trafikbetjening. Teknologierne udvikler sig hele tiden og Enhedslisten mener det er tiden at introducere en letbane i Køges infrastruktur. KØGE SYGEHUS fremtidigt UNIVERSITETSHOSPITAL i KØGE CAMPUS De kollektive trafikforbindelser vest-øst i kommunen er under al kritik. Busforbindelserne følger snørklede ruter og det tager alt for lang tid at komme fra de store parcelhuskvarterer ved de gamle landsbyer til de nord-syd-gående forbindelser i den østlige del af kommunen. Det må have høj prioritet i en ny trafikplan for kommunen, at der skabes en sammenhængende plan for hele kommunen baseret på øget kollektiv trafik. Letbanen skal udgå fra den nye Køge Nord station og herfra gå til Campus, Universitetssygehuset, Køge Stadion, Køge centrum (udfor Vestergade), Ellemarken/gymnasiet, Hastrup og ende ved Ravnsborg, hvor der kan etableres et trinbræt på den nye opgraderede Køge-Næstved bane. Fordelen ved en letbane er bl.a. at den kan indpasses relativt smertefrit i det nuværende miljø og selve etableringen er prisbillig. Til gengæld vil det give hele det østlige Køge et gevaldigt løft i den kollektive trafik. 6

8 KØGE CEMTRUM (ved Vestergade) Muligt passagergrundlag for Køge Letbane Tallene er kvalificerede skøn bl.a. baseret på samtaler med de berørte institutioner Delebiler i stationsnære områder skal med i lokalplaner, således at bygherrer opkræves et beløb ved køb af en grund, som senere er afsat til underskudsgaranti ved forsøg på opstart af delebil i området. Delebiler får mange til at køre mere i bil, og nogle til at køre mindre i bil, men resultatet er samlet set, at der køres færre km i bil. Samtidig er delebiler en katalysator til at flere tør vælge offentlig transport/cykel, da det tilbyder et sikkerhedsnet under tvivlere, der ikke føler sig sikker på, at de kan undvære bil. Cykelstier bør være et led i kommunens trafikstrategi, så cyklister der kan og vil transportere sig sundt og miljøvenligt, gives gode rammer for det. Minimum Maksimum Køge Nord Station STC Køge Handelsskole (Campus) EUC (Campus) Universitetshospitalet Køge multiarena Køge C Køge Gymnasium Ellemarken Boholte Hastrup Ravnsborg I alt I øvrigt henvises til vores indsigelser til Trafik- og miljøplanen og tidligere trafikpolitiske udspil fra Enhedslisten som kan findes på www. 7

9 8 Socialområdet Et grundvilkår i kapitalismen er menneskets utryghed. Socialister stræber efter, at samfundet indrettes med tryghed for mennesker, tryghed med hensyn til eget liv og arbejde, tryghed mht. børns opvækst og fremtid, tryghed mht. alderdom. Kommunen kan gøre meget for at sikre tryghed ved ledighed, sygdom, handicap - og vi kæmper for, at den skal gøre det! Der vil altid være mennesker, som i kortere eller længere perioder får brug for hjælp fra kommunen. Uanset situation og behov har den enkelte krav på at blive mødt med respekt fra engagerede medarbejdere, der kan give den rigtige hjælp. Ulykken kan ramme - med behov for forsørgelse, lægehjælp, rehabilitering og anden støtte til følge. Helhedsorienteret, koordinerende rådgivning og vejledning på tværs af beskæftigelses-, handicap-, familieafdeling m. fl. skal gennemføres og være tilgængelig for borgere med behov herfor. En kommune - en indgang. Vold og kriminalitet kan skyldes både sociale problemer og manglende selvværd. Skoler og institutioner skal være med til at forebygge kriminalitet og fremme selvværdet. Familiecentre skal have ressourcer til at hjælpe og vejlede familier, som har sociale problemer. Anbringelser af børn uden for hjemmet må ikke blive styret af mangel på penge. Unge skal sikres uddannelse, praktikpladser og arbejde. Derfor arbejder Enhedslisten for, at der er sociale klausuler på både kommunale anlægs- og driftsopgaver, og at der løbende tjekkes op herpå. Der skal sikres kædeansvar for de sociale klausuler, så firmaer ikke kan vinde udbud på at give et billigt tilbud, hvorefter de overlader store dele af opgaven til et underfirma, der ikke følger de sociale klausuler. Psykiatri og handicap Psykiatri og handicapområderne er blevet voldsomt klemt efter kommunalreformen. EL vil kæmpe i kommunalbestyrelsen for at disse områder kommer frem i lyset og der skabes seriøse sammenhængende tilbud til disse grupper. Enhedslisten har bemærket at specialbørn.dk opstod i vores

10 kommune, i protest over vilkårene for handicappede børn. Det at få lovformelig ret til hjælp har ikke været en selvfølge i Køge Kommune, og når så forældrene uden at gå i retten (nogle gjorde) indleder samarbejde med Køge Kommune så mener kommunen, at halvårlige møder er nok. Det mener Enhedslisten ikke. Vi er bagefter på point, og der skal arbejdes massivt for bedring, så vi overholder loven, og gerne mere til i Køge Kommune. Ældre Ældre køgeborgere skal leve i tryg forvisning om, at hjælpen er der, når eller hvis de får brug for den. Enhedslisten kræver genopretning af de seneste års voldsomme økonomiske nedskæringer på service og de ældres livskvalitet, ikke mindst i plejesektoren. Enhedslisten arbejder for, at der opnås større retssikkerhed på hjemmehjælpsområdet, hvilket kan opnås ved at definere et minimum af hjemmehjælpsydelser - f.eks. tøjvask, opvask, rengøring, indkøb, personlig hygiejne, sikkerhed for at man kan komme ud at gå osv. - ydelser, som man har ret til, hvis man ikke alene eller selv kan udføre opgaven. Arbejdstilrettelæggelsen i hjemmehjælpen skal ske i dialog mellem bruger og hjælper. De ældre har krav på mindst en halv times sammenhængende besøg om ugen. Al hjemmehjælp bør ydes med forebyggende og aktiverende sigte, så brugeren - når denne har lyst og mulighed - inddrages i arbejdets udførelse. Hjælperen bør så vidt muligt være samme person. sociale behov tilgodeses. Muligheden for aktiviteter skal naturligvis indtænkes i ældre- og plejeboliger. Enhedslisten ser desuden folkepensionen som værende urimelig lav. På kommunalt plan arbejder vi for, at ældre uden anden indtægt end folkepension og ATP skal have ret til tilskud til bl.a. briller, tandproteser, større nødvendige nyanskaffelser, sommerferie og højskoleophold. En særlig indsats skal gøres for folkepensionister med følgesygdomme hvor behovet for undervisning, samvær i foreninger og motion skal gøres gratis. Der er behov for flere skærmede enheder til demente medborgere. Derudover skal det gøres attraktivt at arbejde inden for social- og sundhedssektoren. Enhedslisten ønsker, at de ansattes arbejdsmiljø forbedres til glæde for både hjælpere og modtagere af hjælpen, og at medbestemmelse, supervision og løbende efteruddannelse bliver nogle af hovedhjørnestenene i personalepolitikken. Vi støtter kravet om et generelt lønløft og rotation i forbindelse med efteruddannelse. Enhedslisten vil ikke acceptere traditionen med trist og smagløs mad til de ældre. Det skal være slut med 3 dage gammelt smørebrød. Ingen tvungne madordninger og mulighed for tilberedning i hjemmet efter aftale med hjemmehjælperne. Den bedste forebyggelse er at sikre alle mulighed for et liv i økonomisk og social tryghed og et sundt miljø hele livet igennem. Behovet for forebyggelse og behandling bliver ikke mindre med årene, derfor skal vedligeholdelses- og genoptræningsmulighederne, hjemmesygeplejen, de forebyggende hjemmebesøg og den gratis omsorgstandpleje forbedres. Enhedslisten ønsker, at der opbygges et velfungerende ældredemokrati, således at brugere, beboere og ansatte får reel medindflydelse i dagligdagen, og således at ældrerådene behandles som ligeværdige samarbejdspartnere. Ældres behov skal tænkes med, når der sker byudvikling, og vi skal tage de ældres ønsker om andre boformer - f.eks. seniorbofællesskaber - alvorligt, så På den lange bane går Enhedslisten ind for at alt indkøb foretages med en alle uanset økonomi får denne mulighed. Enhedslisten ønsker, at alle får beregnet levetidsomkostning for øje. Det giver den bedste økonomi på sigt, og mulighed for at leve inden for rammer, hvor deres kultur, sprog, religion og 9 En solidarisk finansiering Kommunal kvalitet, vi kan være tilfredse og stolte af, koster naturligvis vilje og ofte penge. Enhedslisten vil flytte byrden over på de skuldre som kan bære. Jord- og ejendomsbesiddere må bære deres del gennem en maksimal betaling af grundskyld. Dækningsafgiften skal genindføres så både private og offentlige erhverv bidrager til vedligeholdelsen af infrastrukturen i Køge.

11 sparer på ressourcerne. Endvidere bør der satses massivt på energibesparende tiltag LED-belysning, delebiler/delecykler, solceller på offentlige institutioner, recirkulation af regnvand, grønne tage, lokal selvforsyning, affaldssortering m.m. Køge Kommune bør gå forrest og vise vejen, og dermed være gode rådgivere overfor borgerne. EU har undersøgt, at kun 10 % af alle offentlige investeringer har været vurderet ud fra levetidsomkostninger. Mange forkerte beslutninger har kostet borgerne penge på den lange bane. En vej frem kunne være SKI (Statens og Kommunernes Indkøbscentral) som tilbyder disse levetidsomkostnings-vurderinger. Enhedslisten vil arbejde for at kommunerne kommer ud af Finansministeriets økonomiske spændetrøje, til gavn for de svageste grupper. Mere om Enhedslisten i Køge Kig forbi vores hjemmeside Følg med og like os på Facebook https://www.facebook.com/enhedslistenkoege?fref=ts Udarbejdet af Enhedslisten i Køge juni 2013 VALGSTØTTE De fleste ved nok, at Enhedslisten ikke har store og kapitalstærke venner der kan sikre en velsmurt kampagnemaskine - nej vi er afhængige af alle de små bidrag vi kan få fra medlemmer og venner - til den kommende kommunalvalg i Køge kan I støtte os her: Bliv Medlem Netop i sommeren 2013 har Enhedslisten rundet medlemmer, i sig selv en fantastisk præstation når vi tænker få år tilbage hvor vi var nogle få tusind og lå og rodede nede omkring spærregrænsen. Medlemmerne er vores styrke i kampen for mange gode repræsentanter i byråd, regionsråd og folketinget men vi har endnu mere brug for aktive enhedsliste folk i den daglige kamp for løn og arbejdsvilkår, sociale bevægelser, for grøn omstilling ja kort sagt ethvert sted hvor en aktiv, bevidst og revolutionær indsats kan og vil gøre en forskel! Er du klar eller måske vil du vide mere, så kig på her kan du finde masser af materiale om vores politik og selvfølgeligt også melde dig ind! Visualisering af letbane tak til Billy O'Shea 10

12 Enhedslistens kandidater til valget i Køge kommune Johannes Jacobsen, 57 år, Elektriker, Køge Niels Rolskov, 57 år, Miljøplanlægger/IT konsulent, Tessebølle Thyge Kofoed Pind, 59 år, Lærer, Herfølge Jette W. Jørgensen, 62 år, Pædagog, Køge Mikael Skjødt Pedersen, 44 år, SOSU assistent, Ølsemagle Per Kjøller Jensen, 49 år, EDB assistent, Borup Robert Petersen, 72 år, Lektor, Køge Nina Holm Jensen, 37 år, Lærer, St. Salby Lars Kirkeby, 66 år, Pensionist, Køge Amira Öblom Poulsen, 30 år, Pædagog, Ølby Lyng Felix Pedersen, 40 år, SOSU assistent, Ølsemagle Læs mere om kandidaterne på 11

Siger hvad vi mener gør hvad vi siger. Stem på Enhedslisten. koege.enhedslisten.dk

Siger hvad vi mener gør hvad vi siger. Stem på Enhedslisten. koege.enhedslisten.dk Siger hvad vi mener gør hvad vi siger Stem på Enhedslisten Beskæftigelse En effektiv beskæftigelsespolitik er et værn mod arbejdsløshed og en kilde til udvikling og fremskridt. Ved kommunale anlægsopgaver

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk For en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle Stem på Enhedslisten aarhus.enhedslisten.dk Enhedslisten for en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle En stemme på Enhedslisten ved kommunalvalget

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

Forandring i Fællesskab. Stem Enhedslisten i Byrådet. odsherred.enhedslisten.dk

Forandring i Fællesskab. Stem Enhedslisten i Byrådet. odsherred.enhedslisten.dk Forandring i Fællesskab Stem Enhedslisten i Byrådet odsherred.enhedslisten.dk Enhedslisten i Byrådet Forandring Enhedslisten arbejder for et socialistisk, demokratisk samfund - et samfund, hvor samarbejde

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk Sæt liv i Ballerup Stem på Enhedslisten Sæt liv i Ballerup Enhedslisten ønsker et levende Ballerup på alle områder Vi vil puste liv i kulturen og beskæftigelsen, klimarenoveringer og billige almene boliger.

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Side 1 af 5 Enhedslisten Gentofte

Side 1 af 5 Enhedslisten Gentofte Side 1 af 5 Enhedslistens Budget tale 2016 Først vil Enhedslisten takke Kasper Tange Jørgensen fra Økonomiafdelingen som igen i år har været en uvurderlig hjælp i udfærdigelsen af Enhedslistens ÆF til

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune s børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune Dette er et uddrag af den samlede Børnepolitik indeholdende de fem temaer, der er opstillet mål for: Tema: Sundhed... 3 Tema: Fysiske rammer... 4 Tema:

Læs mere

Politisk struktur og ansvarsfordeling

Politisk struktur og ansvarsfordeling November 2014 Politisk struktur og ansvarsfordeling Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Når forandringen blev sat i gang... 3 Det politiske fokus... 3 De politiske udvalg... 4 De stående

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker Principprogram Kommunalvalget 2013 Ikast - Brande Politik handler om mennesker Alle mennesker Ikast - Brande Politik handler om mennesker De socialdemokratiske kandidater er hver for sig forskellige, men

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

VALGPROGRAM KOMMUNALVALG AALBORG FOR FREMTIDEN

VALGPROGRAM KOMMUNALVALG AALBORG FOR FREMTIDEN VALGPROGRAM KOMMUNALVALG 2005 AALBORG FOR FREMTIDEN 1 Indhold KVALITET I VELFÆRDSYDELSERNE...4 BØRN OG UNGE...4 ÆLDRE OG HANDICAPPEDE...4 SUNDHED...5 BESKÆFTIGELSE TIL ALLE...6 ET AKTIVT KULTUR, FORENINGS-

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg SF i Nordjylland har i indeværende periode taget medansvar for løsning af alle opgaver i regionen. Den psykiatriske skadestue er

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark

Nyborg Kommune. - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Nyborg Kommune - Fra udkant til naturligt centrum i Danmark Fælles oplæg til Kommunalvalg 2013 Udfordringer og muligheder Vi borgere i Nyborg kommune er stolte og glade for at bo her. Det er der også al

Læs mere

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening

Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening www.blivhoert.kk.dk 23. september 2011 Høringssvar vedr. Tidlig indsats- og inklusionspakke fra Københavns Lærerforening GODE TAKTER OG MISLYDE Specialreform 2.0 er på mange måder et fremskridt. Først

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

En rødere og grønnere region

En rødere og grønnere region En rødere og grønnere region Regionsråds-HVAD? Regionsrådet i Region Hovedstaden har 41 medlemmer, som vælges samtidig med valget til kommunalbestyrelserne tirsdag d. 19. november. Region H er den ene

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Udkast til Bestyrelsens skriftlige beretning 2013

Udkast til Bestyrelsens skriftlige beretning 2013 Udkast til Bestyrelsens skriftlige beretning 2013 Småt er godt I Danmark dyrker vi det nære, de små mennesker og velfærdsstaten. Dette udsagn har vi i FOA Mariagerfjord gjort end dyd ud af at efterleve

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Socialdemokraterne i Syddjurs

Socialdemokraterne i Syddjurs Tryghed. Handlekraft. Visioner. Socialdemokraterne i Syddjurs Er du klar til valget? Livskraftige børn og unge Vi vil sammen med forældrene skabe helhed, tryghed og sammenhæng i børns og unges opvækst.

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE VELKOMMEN I FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Denne pjece er til dig, som er ny forælder i en af Frie Børnehaver og Fritidshjems tilknyttede selvejende eller private institutioner.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Lær af de private institutioner, så de kommunale bliver et tilvalg f.eks. ved at kigge på: Færre lukkedage Bedre normering (er de

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Konkrete input fra dagen:

Konkrete input fra dagen: Og en appel til forældrene: Kære forældre. Vær jeres rolle voksen. Tag ansvar for dit barn, dets opdragelse, dannelse og værdier. Stå fast, vær konsekvent og fralæg dig ikke ansvaret ved at lægge det over

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere