Naturforvaltning. Årsberetning 2000, 2001, 2002, Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturforvaltning. Årsberetning 2000, 2001, 2002, 2003. Bilag"

Transkript

1 Naturforvaltning Årsberetning 2000, 2001, 2002, 2003 Bilag

2 Bilag A Naturforvaltningsudvalgets medlemmer, Fødevareministeriet (tidl. Landbrugs- og Fiskeriministeriet) Dansk Familebrug Friluftsrådet Danmarks Sportsfiskerforbund Dansk Skovforening Dansk Ornitologisk Forening De Danske Landboforeninger Dansk Erhvervsjordbrug (Tolvmandsforeningen) Danmarks Jægerforbund Kulturhistorisk Råd Miljøstyrelsen Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen Finansministeriet Turisme Danmarks Naturfredningsforening Kontorchef Bodil Ekner Afdelingschef Ole Bjørn Hansen Ingeniør Mogens Nielsen Forretningsfører Jens K. Thygesen Advokat Monica Holstein Fra 23. møde Lars Møller Nielsen Egon Østergård Cand. jur. Morten J.B. Raun Fra 23. møde Karen Post Christian D. Lassen Fra 23. møde Michael Brockenhuus-Shack Knud Knudsen Fra 23. møde Arne Holten Museumsinspektør Bent Aaby Kontorchef Åse Lynæs Fra 23. møde Bente Villumsen Planlægningschef Ole Skou Rasmussen Begitta Blathau Mette Mørkeberg Fra 23. møde Maria Feldfos Anni Hornum Direktør Lone Johnsen. Fra 22. møde Thomas Færgemann Skov- og Naturstyrelsen Hans Henrik Christensen (formand) Perioden omfatter 21. møde d. 8. marts 2001, 22. møde d. 11. juni 2001 og 23. møde d. 28. februar 2003.

3 Bilag B Samlet anvendelse af midler til naturforvaltning Naturforvaltning samlet siden 1989 bloktilskud Bloktilskud Anvendt af til amterne pristalsreg.* amterne** Anvendt af Staten (SNS)*** I alt anvendt Akkumuleret Anveldelse ,5 75,8 94,3 94, , , ,4 124,5 143,9 349, ,9 160,9 510, , ,2 146, ,63 61,3 102,4 163,7 820, ,63 60,2 89,3 149,5 970, , ,2 212,2 1182, , ,5 194,5 1376, , ,5 173,5 1550, ,93 91,9 99,3 191,2 1741, ,24 98,8 85,7 184,5 1926, ,28 91,9 150,7 242,6 2168, , ,4 197,4 2366, ,28 ej oplyst 93,5 ej oplyst ,22 924,7 1534,9 2366,1 * Frem til 1. Juli 1992 blev der givet et tilskud til amterne. ** jf. "Amterne i naturen". Tallet er inklusive evt. bloktilskud *** Opgjort som nettobevillinger afgivet til projekter

4 Bilag C De amtskommunale bloktilskud 2000, 2001, 2002 (1) mio. kr. Københavns Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms Bornholms Fyns Sønderjyllands Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland ,072 5,060 5,151 5,181 3,198 3,311 3,319 3,361 0,780 0,778 0,786 0,796 2,875 2,895 2,960 2,994 1,701 1,710 1,759 1,758 1,765 1,761 1,768 1,782 1,493 1,482 1,473 1,465 0,237 0,232 0,229 0,225 2,802 2,794 2,732 2,713 1,505 1,496 1,469 1,467 1,381 1,347 1,347 1,322 2,186 2,198 2,195 2,168 1,688 1,685 1,624 1,614 4,056 4,031 4,034 4,002 1,362 1,336 1,317 1,319 2,900 2,883 2,837 2,832 I alt 35,000 35,000 35,000 35,000 (1) Oplyst af Indenrigsministeriet. Beløbet pristalsreguleret.

5 Bilag D Erhvervelser med naturforvaltningsmidler Erhvervelser med naturforvaltningsmidler i , kategoriseret efter overordnede formål med erhvervelserne. Opgørelsen baserer sig på tidspunktet for overtagelse af ejendommen. Der er således en forsinkelse i forhold til tidspunkt for bevilling til erhvervelsen jf. bilag E. Erhvervelser angivet som areal i hektar (1 hektar = m 2 ) År Natur (1) Skov (2) Friluftsliv (3) Kulturmiljø (4) I alt * ** (1) Kategorien NATUR omfatter alle arealer, hvor hovedformålet har været at retablere en tidligere eller sikre en nuværende naturtilstand. Der er især tale om retablering af søer, lavvandede vådområder og fugtige enge. I mindre omfang er der anvendt naturforvaltningsmidler til sikring af større sammenhængende landskaber. Kategorien omfatter også skovarealer etableret i sammenhæng med naturområder. (2) Kategorien SKOV omfatter alle arealer, som er erhvervet med det hovedformål at plante ny statsskov, herunder bynær skov. Ved statslig skovrejsning tages der hensyn til eksisterende naturarealer, ligesom der etableres naturtyper indenfor skovarealet. De nye statsskove omfatter såledesi gennemsnit % ubevoksede arealer i form af enge, søer og vandhuller, vandløb mv. (3) Kategorien FRILUFTSLIV omfatter erhvervelser af spredtliggende ofte mindre arealer, der tjener som støttepunkter for friluftslivet eller sikrer offentlighedens adgang til skov- og naturområder. Såvel natur- som skovprojekter forbedrer i meget stort omfang mulighederne for befolkningens friluftsliv. (4) Kategorien KULTURMILJØ omfatter erhvervelser der har til formål at sikre, genoprette og formidle fortidsminder eller historiske elementer i landskabet. Erhvervelserne vedrører afgrænsede områder, som rummer synlige eller skjulte elementer. Fra 1999 er kulturmiljøet tildelt egne midler i naturforvaltningen. Fra 2002 er kulturmiljøområdet overført til Kulturministeriet, hvorfor der ikke længere realiseres projekter med kulturmiljø, som hovedindhold. * Der indgår flere større magelæg, derfor negativt tal. ** Inklusive arealtilgang som følge af større magelæg med forsvaret på flere lokaliter *** Inkluderer én større erhvervelse i Søby brunkulsområde også friluftsliv

6 (5) Bilag E Oversigt over naturforvaltningsprojekter Skov- og Naturstyrelsen har meddelt bevillinger til i finansåret EU-midler er inkluderet i beløbene. For hvert projekt angives hvilket hovedsigte projektet har haft indenfor kategorierne N: natur, S: Skov, F: Friluftsliv, K: Kulturmiljø. Projekterne listes amtsvis. Den samlede bevillingsgivning i det enkelte år kan overstige de rammebeløb, som fremgår af finansloven. Dette skyldes, at Skov- og Naturstyrelsen har mulighed for at genanvende indtægter indenfor området Samlet bevillingsgivning var i 2000 på 85,7 mio. kr. Projektnavn Bevilling Kategori Amt Holløse Bredning, Helsinge Kommune Slutafregning af landinspektør ifm. søetablering Grønlien Skov, Frederikssund Kommune Tilplantning af tidligere erhvervede arealer Sperrestrup Skov, Ølstykke Kommune Tilplantning af tidligere erhvervede arealer. Ullerup Skov, Hundested Kommune Erhvervelse af 7,2 ha til bynær skov Vestskoven, Albertslund Kommune Erhvervelse af ejendom med diverse bygninger på 0,5 ha til vestskoven på Københavns vestegn Kongelundens udvidelse, Dragør og Tårnby Kommuner Erhvervelse af Krausesminde, 17,1 ha med henblik på skovrejsning på arealerne og frasalg af stuehus med mindre jordlod. Skovrejsning, Gundsø Kommune Start på ny bynær skov ved Gundsømagle i samarbejde med Gundsø Kommune. Vederlagsfri overdragelse af samlet ca. 12,9 ha fra kommunen. Hyrdehøj Skov, Roskilde Kommune Arkæologisk udgravning samt efterfølgende tilplantning af tidligere erhvervede arealer. Formidlingscenter Hestebjerggård, Lejre Kommune Forventede udgifter til Skov- og naturstyrelsens forpligtelse ved partnerskab med amt og kommune om etablering og drift af et kulturmiljø formidlingscenter. Høng Skov, Høng Kommune Erhvervelse af Tranevejlegård på ca. 43 ha, hvorved bynær skovrejsning ved Høng By igangsættes. Store Åmose, Stenlille Kommune m.fl. Bidrag til forundersøgelse om muligt naturgenopretningsprojekt N Frederiksborg S Frederiksborg S Frederiksborg S Frederiksborg S Københavns S Københavns S Roskilde S Roskilde F Roskilde S Vestsjællands K Vestsjællands

7 Ringsted skov, Ringsted Kommune Forundersøgelse om mulighederne for bynær skovrejsning ved Benløse. Kloster Skov, Kalundborg Kommune Mindre behov for bevilling. Lodshuset på Albuen, Nakskov Kommune Istandsættelse og etablering af udstilling i Lodsejerhuset på Albuen med sigte på at formidle områdets kulturmiljø og natur. Strandenge og naturskov på Ulfshale, Møn Kommune Midler afsat til forventet køb af skovparcel fra lokal grundejerforening. Led i opkøbsplan. Voldanlæg v. Stege, Møn Kommune Førstegangspleje i form af fjernelse af bunkers for at fremme forståelse af befæstning. Søer i Mølledalen v. Hammershus, Allinge Gudhjem Kommune Afslutning af anlægsarbejder på retablering af Mølledam Skovrejsning v. Pedersker, Åkirkeby Kommune Erhvervelsesomkostninger og såning af 10 ha ny skov med eg. Borringholm sumpborg, Åkirkeby Kommune Førstegangspleje af sumpborg Kirkendrup Skov, Odense Kommune Erhvervelse af central ejendom med mulighed for at benytte bygninger til diverse formål ifm. Projektet Svanninge bakker, Faaborg Kommune Naturpleje og naturgenopretning på erhvervede arealer. Svanninge bakker, Faaborg Kommune Udgifter ved salg og magelæg af ejendomme, samt tilplantning på 11,4 ha Ringe Skov, Ringe kommune Istandsættelse af ejendom mhp. frasalg samt dækning af udstykningsomkostninger. Endvidere midler til tilplantning, naturpleje og friluftsmæssige tiltag. Første fase af Ringe Skov, som Ringe Kommune støtter. Hindemaj v. Haderslev Kommune Erhvervelse af to mindre moselodder på 0,5 ha, der arronderer det statslige område omkring det naturgenopretttede Hindemaj område. Hjelmvrå Skov, Vojens Kommune Midler afsat til afslutning af skovrejsningsprojekt fra Strandenge på Årø kalv, Haderslev Kommune Mageskifte, hvor styrelsen overtager 4,2 ha strandenge centralt beliggende på Årø kalv. Hjordkær skovrejsning, Rødekro Kommune Overtagelse af ca. 6,8 ha fra Rødekro Kommune med henblik på at skabe lille rekreativ bynær skov ved Hjordkær by. Skovlyst Naturskole, Aabenraa Kommune Færdiggørelse af naturskolen i Åbenrå. Skanse IV. Dybbøl, Sønderborg Kommune Erhvervelse af ca. 5 ha frastykket fra ejendom ved Hørlyck mhp. arrondering af offentligt ejede arealer. Højt prioriteret i henhold til opkøbsplan for det nationale mindeområde. Varde Ådal, Varde Kommune m.fl. Midler til videreførelse af projektet, der skal genskabe fugtige enge og sikre naturpleje på lavtliggende arealer langs åen. I 2000 foretages naturgenopretning på ca. 900 ha. Naturforvaltningsmidlerne skal finansiere anlægsarbejder, der hæver grundvandstanden. Landmænd kan parallelt hermed søge MVJ-tilskud til drifts af engene. Gennemføres i samarbejde med Varde Land S Vestsjællands S Vestsjællands F Storstrøms N Storstrøms K Storstrøms K Bornholms S Bornholms K Bornholms S Fyns N Fyns S Fyns S Fyns N Sønderjyllands S Sønderjyllands N Sønderjyllands S Sønderjyllands F Sønderjyllands K Sønderjyllands N Ribe

8 boforening, Vardeegnens familielandbrug, Direktoratet for Fødevareerhverv, Ribe Amt og Skov- og Naturstyrelsen. Et EU/LIFE støttet projekt. Vonsild Skov, Kolding Kommune S Vejle Supplerende mindre erhvervelse samt tilplant-ning af tidligere erhvervede 22 ha i skovrejsningsområdet. Skjern Å, Skjern, Egvad Kommuner N Ringkøbing Løbende anlægsarbejder ifm omlægning af åen som planlagt i særskilt anlægslov herom. Det gamle kanalløb tilfyldes med jord, der etableres nyt åløb efter historisk forløb, der etableres nye søer, enge og lavvandede arealer, stier og cykelstier til publikum samt etableres nye vejoverføring gennem området med rasteplads. Skjern Å er nordeuropas største naturgenopretningsprojekt som i perioden medfører genskabelse af ca ha natur. Lille Fiil sø/madum Å, Ulfborg-Vemb Kommune N Ringkøbing Erhvervelse af 27,7 ha i forbindelse med naturgenopretning af sø og å. Bærmose-Himmerig Skov, Århus Kommune S Århus Nedrivning af ikke brugbar bygningsmasse i skovrejsningsområde. Hvinningdal Skov, Silkeborg Kommune S Århus Midler til tilplantning af tidligere erhvervede arealer samt dækning af udgifter ved vederlagsfri overdragelse af areal fra Silkeborg Kommune. True Skov, Aarhus Kommune S Århus Midler til tilplantning af tidligere erhvervede arealer, samt til rensning af kulturer, publikumsfaciliteter m.v. Aqua ferskvandscenter, Silkeborg Kommune F Århus Bevilling nedskrives til 0 idet projektet ikke som ventet kan gennemføres i Klostermølle, Them Kommune F Århus Udstilling v. Gudenåens ud-løb i Mossø Vejlerne, Hanstholm Kommune m.fl N Viborg Revision af beregninger om vandkvalitet mhp. slutrapportering om forprojektet. Sundby Sø, Thisted Kommune N Viborg Midler afsat til udestående arealerhvervelser/jordfordeling samt til nødvendige anlægsarbejder til retablering af søen ved Vildsund. Rotbølgård Skov, Hanstholm Kommune S Viborg Midler til færdiggørelse af Rotbølgård projektet Nørager Skov, Nørager Kommune S Viborg Erhvervelse af ca. 13 ha til bynært skovrejsningsprojekt. Års Skov, Års Kommune S Viborg Erhvervelse af ca. 2,5 ha til skovrejsningsprojekt ved Års by. Hald Ege, Viborg Kommune S Viborg Dækning af udgifter til udstykning af areal ifm. Vederlagsfri overdragelse fra Viborg Amt. Skovrejsning v. Drastrup, Aalborg Kommune S Nordjyllands Tilplantning af tidligere erhvervede arealer. Gravlev Sø, Skørping Kommune m.fl N Nordjyllands Erhvervelse af ca. 21,6 ha til naturgenopretning af søen ved Rebild Bakker. Arealet omfattet af verserende fredningssag for Gravlev Sø og Lindenborg Ådal som blandt andet har til formål at retablere Gravlev Sø. Undersøgelse af barrierer for kommunal skov-rejsning. Spørgeskemaundersøgelse om hvad der hindrer/motiverer S Centralt

9 kommunerne til interesse for skovrejsningsprojekter Naturvejlederuddannelse F Centralt Naturvejlederordning, herunder efteruddannelse af naturvejledere og aktiviteter på Skovskolen. Midler dækker også løn til naturvejledere på skovdistrikterne. International naturvejleder konference F Centralt Midler til forberedelse af konference. Naturvejledning, aktiviteter F Centralt

10 2001 I 2001 gennemførtes en række landsdækkende projekter på Skov- og Naturstyrelsens arealer for at genskabe værdifulde biotoper. De fremgår af nedenstående liste ved at amt er angivet som landsdækkende. Indsatsen var en del af Styrket Naturforvaltning på årets finanslov. Samlet bevillingsgivning var på 150,7 mio. kr. Projektnavn Alsønderup Enge, Hillerød Kommune Mageskrifter som led i retablering af vådområde ved Arresø, som skal tilbageholde nærringstoffer samt skabe ny natur. Ullerup Skov, Hundested Kommune Tilplantning med løvskov af tidligere erhvervede arealer, indlægning af stinet. Den bynære skov ved Hundested er nu på 24 ha. Sperrestrup Skov, Ølstykke Kommune Førstegangspleje og indlægning af stier på skovrejsningsarealer. Skoven er nu på 115 ha. Grønlien Skov, Frederikssund Kommune Tilplantning med løvskov, naturgenopretning og stietablering på tidligere erhvervede arealer. Tikøb Mose, Helsingør Kommune Erhvervelse af 1,4 ha moseparceller, som sidste led i opkøbsplan. Gurre Slotsruin, Helsingør Kommune Forundersøgelse om muligheder for genopretning af historiske landskaber omkring Gurre Slotsruin. Mountainbikebaner, Værløse Kommune Anlæg af 26 km sti til mountainbikere i Nørreskoven og Hareskoven m.m. Københavns befæstning, Rødovre Kommune m.fl. Forprojekt om formidling og tydeliggørelse af Københavns befæstning som kulturmiljø. Vestskoven, Albertslund Kommune m.fl. Erhvervelse af tidligere gartneri på ca. 2,2 ha til nedrivning mhp. skabelse af skovlandskab i Vestskoven. Naturcenter Herstedhøje, Albertslund kommune m.fl Indledende arbejde med skabelse af naturcentret. Søllerød Naturpark, Søllerød Kommune Erhvervelse af centralt areal på ca. 0,5 ha, der ifølge fredning skal overgå til offentligt eje. Springforbi Strandpark, Lyngby Tårbæk Kommune Detailprojekt om etablering af strandpark ved Øresundskysten i forbindelse med Eremitagesletten i Dyrehaven. Kongelundens udvidelse, Dragør/Tårnby Kommuner Erhvervelse af ca. 5 ha centralt beliggende i det nye skov og naturområde i tilknytning til Kongelunden. Bevilling Kategori Amt N Frederiksborg S Frederiksborg S Frederiksborg S Frederiksborg N Frederiksborg K Frederiksborg F Københavns K Københavns S Københavns F Københavns F Københavns F Københavns S Københavns

11 Motorvejsoplevelser Karlstrup, Solrød Kommune Etablering af stinet og information i forbindelse med opholdsareal langs motorvej, som ligger i umiddelbar sammenhæng med et af styrelsens arealer. Gulddysse Skov, Gundsø Kommune Start på nyt bynært skovrejsningsprojekt i skovfattigt område mellem Gunsømagle og Jyllinge. Erhvervelse af i alt 29 hektar. Erhvervelse af gård på 24 hektar sket i samarbejde med Gundsø Kommune, i det styrelsen alene erhverver jorden. Indvielse og navngivning af skoven fandt sted i april Tilplantning, naturgenopretning og indlæggelse af stinet på en del af de erhvervede arealer. Hestebjerggård, Lejre Kommune Samarbejde med Roskilde amt og Lejre Kommune om etablering af et kulturmiljø formidlingscenter. Bevilling til sanering af omgivelser samt til stianlæg og formidling. Bistrup Skovene, Roskilde/Hvalsø Kommuner Arronderende magelæg på ca. 38 hektar af Bidstrup/Avnstrup Skov med henblik på at skabe en landskabelig og naturlig helhed. Kongemosen, St. Åmose, Stenlille Kommune m.fl. Åmosen har stort behov for naturgenopretning ved vandstandshævning for at redde de tilbageværende arkæologiske og biologiske værdier. Et naturgenopretningsprojekt kan endvidere bidrage til et forbedret vandmiljø. Vestsjællands Amt og Skov- og Naturstyrelsen har i år 2001 med bistand fra Nordvestsjællands Landbocenter udarbejdet en handlingsplan for arbejdet med bevarelse af området F Roskilde S Roskilde F Roskilde F Roskilde N Vestsjællands

12 Klosterskov, Kalundborg Kommune Tilplantning med løvskov af tidligere erhvervet areal. Erhvervelse af 17 hektar i den nordlige del af skovrejsningsområdet. I forbindelse hermed er afstået 4 hektar landbrugsjord, der ikke skal indgå i projektet. Høng Skov, Høng Kommune Tilplantning, naturgenopretning og indlæggelse af stinet på tidligere erhvervet bynært areal. Projektet støttes af Høng Kommune ved indskud af jord. Hejrede Sø, Holeby Kommune Erhvervelse af centralt areal, ca. 20 ha, i forbindelse med genskabelse af Lysebro Mose ved Hejrede sø. Tilhørende magelæg. Albuen friluftscenter, Nakskov Kommune Indvendig istandsættelse og indretning af Lodshuset på Albuen til økobase og besøgscenter. Naturvejledningen på Nakskov Fjord vil bruge lodshuset som støttepunkt ved formidlingen af Albuens og fjordens natur og kulturmiljø. Samarbejde med Destination Lolland-Falster. Etablering af cykelstinet, Møn Kommune Tilskud til Møn Kommune til etablering af sammenhængende cykel- og vandrestinet på Møn Besøgscenter GeoCenter, Møn Kommune Netværket GeoCenter Møns Klint arbejder på etablering af et entrebetinget besøgscenter på Store klint. Anlægsudgifterne er estimeret til knap 80 mio. kr. Storstrøms Amt og Møn Kommune har hver bevilget 7,5 mio. kr. til projektet, og der er givet tilsagn om støtte på 8,5 mio. kr. fra EU-mål 2 midler og 5 mio. kr. fra Friluftsrådet. Skov- og Naturstyrelsen har givet tilsagn om 15 mio. kr. til projektet. I 1996/97 blev der således bevilget 3 mio. kr. I 2001 blev der yderligere reserveret 4 mio. kr., mens der forudsættes afsat 4 mio. kr. i henholdsvis år 2002 og Ringborgen, Aakirkeby Kommune Erhvervelse af arealer, visualisering og formidling ved bl.a. udsigtstårn af jernalderanlægget Ringborgen v. Rispebjerg. Lyngbakke Skov, Bornholm Erhvervelse af ca. 6 ha til skovrejsning. Skoven er nu på ca. 68 ha. Svanninge bakker, Faaborg Kommune Istandsættelse af 2 huse mhp. salg. Forventet indtægt ca. 1,5 mio.kr. Vigelsø, Odense Kommune Flytning af fugletårn fra sårbart område, samt midler til undersøgelse om betydning af ændret saltvandsindtag. Gråsten Nor, Marstal Kommune Medfinansiering af ejendomsmæssig forundersøgelse. Tilskud til Fyns Amt, som er ansvarlig for det mulige naturgenopretningsprojekt i Noret. Kirkendrup Skov, Odense Kommune Tilplantning mv. af tidligere erhvervede arealer. Kirkendrup Skov er nu på 78 ha. Elmelund Skov, Odense Kommune Erhvervelse af i alt 19 ha. De første erhvervelse i et nyt skovrejsningsprojekt tæt på Odense By. Samarbejde mellem Odense Vandselskab, Odense Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. Borgnæs Skov, Ærøskøbing Kommune Erhvervelse af 13 ha i tilknytning til tidligere erhvervede arealer i bynært og skovfattigt område. Område skal også anvendes til frøavl af eg S Vestsjællands S Vestsjællands N Storstrøms F Storstrøms F Storstrøms F Storstrøms K Bornholms S Bornholms N Fyns N Fyns N Fyns S Fyns S Fyns S Fyns

13 Motorvejsoplevelser, Bov Kommune Etablering af stinet og information i forbindelse med opholdsareal langs motorvej ved Oksekær, som ligger i umiddelbar sammenhæng med et af styrelsens arealer Grønt forsamlingshus, Haderslev Kommune Samarbejdsprojekt med Haderslev Kommune og lokale erhvervsinteresser vedr. Grønt forsamlingshus ved Haderslev Dam. Bidrag til anlæg af handicaptoilet. Stinet på Løjtland, Åbenrå Kommune Samarbejde mellem Sønderjyllands Amt, Aabenraa Kommune og Skov- og Naturstyrelsen om etablering af sammenhængende stinet på Løjt Land Skovbørnehave, Aabenraa Kommune Samarbejdsprojekt med Rødekro Kommune om oprettelse af skovbørnehave Hjordkær skov, Rødekro Kommune Tilplantning af areal med løvskov ved Hjordkær by. Hjordkær by har i dag ingen grønne arealer af større betydning. Samarbejde mellem amt og kommune. Nydam Mose, Sundeved Kommune Nydam mose rummer mange oldsager, som stammer fra store våbenofringer i jernalderen. Nydambåden er fundet i denne mose. Nationalmuseets prioriteringer betyder, at der ikke er udsigt til yderligere udgravninger i mosen foreløbig. Oldsagerne er truet af rødder fra padderokker. Projektet skal sikre optimale bevaringsforhold for de mange oldsager, som fortsat ligger i mosen. Tøndermarsken, Højer Kommune m.fl. Reservation af midler til samarbejdsprojekt med Sønderjyllands Amt vedr. etablering af ændret afvanding i de ydre koge i Tøndermarsken, herunder nivellement af området. Lodsejere, der går ind i projektet, vil modtage MVJ-tilskud. Udgiften vil vedrøre anlægsarbejder, som er en konsekvens af Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken F Sønderjyllands F Sønderjyllands F Sønderjyllands F Sønderjyllands S Sønderjyllands K Sønderjyllands N Sønderjyllands

14 Hasbjerg Sø, Tønder Kommune Tilskud til Sønderjyllands Amt til retablering af vådområder indenfor det inddigede Hasbjerg sø-område for at forbedre forhold for flora og fauna især fuglelivet. Enderup Skov, Gram Kommune Erhvervelse af mindre enklave på 0,7 hektar i Enderup Skov med henblik på at skabe en landskabelig og naturmæssig helhed. Tange Bakker, Ribe Kommune Ribe Kommune har vederlagsfrit overdraget 34 ha i Tange Bakker umiddelbart øst for Ribe by - til Skov- og Naturstyrelsen. Bevilling til supplerende erhvervelse (20 ha) og magelæg, herunder handelsomkostninger. Endvidere reservation af midler til gentilplantning efter orkan, retablering af hede- og engarealer samt anlæg af sti og friluftsfaciliteter. Varde Ådal, Varde Kommune Tilskud til lodsejere som led i Projekt Engsnarre i Varde Ådal. Medfinansiering fra EU Life Nature i år 2002 på kr. Svanemosen, Kolding Kommune Erhvervelse af 1,25 ha i Svanemosen (Højmose) ved Kolding. Motorvejsoplevelser, Kolding Kommune Adgang fra rasteplads til statsskov Vonsild Skovrejsning, Kolding Kommune Tilplantning, naturgenopretning og friluftsmæssige tiltag på arealer tidligere erhvervet i skovrejsningsområdet. Vonsild Skov har sammenhæng til et muligt naturgenopretningsprojekt i Svanemosen. Vonsild skov ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. Rørbæk Søs opland, Give Kommune Forundersøgelse om forbedring af vandkvalitet i Rørbæk sø og oplandet ved kilderne. Hampen Søs opland, Nørre Snede Kommune Erhvervelse af 62 ha i oplandet til Hampen og Torup søer med henblik på dels forbedring af vandkvalitet i søerne dels naturpleje og skovrejsning i mindre omfang. Tønballegård, Juelsminde Kommune Bevilling til færdiggørelse af naturcenter omfattende naturskole samt udstillings- og overnatningsfaciliteter i Tønballegård. Naturbaser, Juelsminde Kommune Restaurering af Den røde lade i Grund Skov. Laden indrettes som støttepunkt for lokale skoler/børnehaver og distriktets 2 naturskoler. Sebberup skov, Hedensted Kommune Erhvervelse af 5 hektar med henblik på tilplantning m.v. Sebberup Skov er nu på 138 hektar. Oplandet til Ravning-bro området, Kommune Forundersøgelse vedr. kulturmiljøet ved Ravning-broen (fra Vikingetiden) i Vejle Ådal omfattende sikring og formidling af områdets øvrige anlæg med tilknytning til broen N Sønderjyllands N Sønderjyllands N Ribe N Ribe N Vejle F Vejle S Vejle N Vejle N Vejle F Vejle F Vejle S Vejle N Vejle

15 Skjern Å Naturprojekt, Skjern/Egvad Kommuner I 2001 er naturforvaltningsmidlerne suppleret af tilskud på kr. fra EU-LIFE. Der henvises i øvrigt til særskilt notits vedr. status for Skjern Å Naturprojektet. Angelands Mose, Struer Kommune Erhvervelse af overvejende våd eng på 6,5 ha ved Naturskolen Kærgårds Mølle. Arealet benyttes af naturskolen til undervisning og til afgræsning for skolens husdyr. Erhvervelsen forbedrer driften af Klosterheden Statsskovdistrikt, idet arealet skaber forbindelse mellem naturskolen og Klosterhede Plantage. Led i et udvidet projekt med genskabelse af Angelands Mose m.m. Bølling Sø, Ikast Kommune m.fl. Skov- og Naturstyrelsen arbejder sammen med Ringkøbing og Århus Amter på, gennem fredning, at genskabe den tørlagte Bølling Sø ved Engesvang mellem Silkeborg og Ikast. Fredningsnævnet har netop afsagt kendelse. Det samlede areal i fredningen er 842 ha. Ifølge fredningen skal området dels være statsejet (626 ha) dels privatejet (216 ha). Skov- og Naturstyrelsen har p.t. erhvervet 509 ha. Fredningssagen behandles nu af Naturklagenævnet. Selve søfladen forventes at blive på ca. 350 ha. Der er stor lokal opbakning fra Ikast Kommune og beboere i Engesvang. I 2001 blev der reserveret midler til erhvervelse, konsulenthonorar samt rydninger. Søby Brunkulslejer, Herning Kommune Ved et magelæg har Skov- og Naturstyrelsen overtaget Ørkenarboretet i Søby Brunkulslejer fra Fødevareministeriet. Magelægget er sat til 0 kr. Reservation af midler til landinspektørregning. Ikast Byskov, Ikast Kommune Tilplantning med løvtræer, plejet natur og indlagt stinet på tidligere erhvervede arealer Vænge Sø, Ebeltoft Kommune Bevilling til dels løbende drift af pumpe m.m. dels til projektering og udførelse af mere varig løsning ved Vænge Sø, som begrænser de løbende driftsomkostninger. Stubbe Sø, Ebeltoft Kommune Reservation af midler til erhvervelse af 19 ha umiddelbart øst for Djurslands største sø: Stubbe sø med henblik på dels at forbedre adgang for publikum til søen dels at skabe bedre naturforhold. Jordbrugskommissionen har stillet uddybende spørgsmål til evt. erhvervelse. Randers Øvelsesplads, Randers Kommune Tilplantning med løvskov, naturgenopretning og indlæggelse af stinet på tidligere erhvervede arealer. Reservation af midler til kommende tilplantning af arealer i takt med at disse udgår af anden drift. Alstrup Krat, Mariager Kommune Tilskud til lodsejer med henblik på sikring af oldtidsagre og andre fortidslevn i Alstrup Krat ved naturforvaltningsaftale samt formidling af det kulturhistorisk interessante område inkl. Skov- og Naturstyrelsens egne arealer ved Hohøj. Vilholt Mølle, Brædstrup Kommune Danmarks Miljøundersøgelsers konsekvensanalyse af faunapassageløsningen i den øvre del af Gudenåen ved Vilholt Mølle N Ringkøbing N Ringkøbing N Ringkøbing K Ringkøbing S Ringkøbing N Århus F Århus S Århus K Århus N Århus

16 Nordby Bakker, Samsø Kommune Erhvervelse af ca. 27 ha på Nordsamsø ved indgangen til Issehoved. Erhvervelsen sikrer bedre forbindelse mellem Skov- og Naturstyrelsens hidtidige arealer. Udlægges som overdrevsarealer. Jordbrugskommissionen har bedt Skov- og Naturstyrelsen undersøge mulighederne for frasalg af de sydligste arealer på ca. 3 ha. Natur og landskabsprojekt omkring Himmelbjerget, Ry Kommune Projektet har til formål at fremme befolkningens adgang til Himmelbjergområdet samt at sikre og udbygge områdets naturkvaliteter og oplevelsesmuligheder. Projektet indebærer bl.a. frivillige aftaler med lodsejere samt statslig erhvervelse af centrale arealer omkring Himmelbjerget (ved magelæg). Erhvervelse af 8 skovparceller på i alt 35 ha med henblik på mageskifte med skov i det centrale område omkring Himmelbjerget Funder Ådal, Silkeborg Kommune Erhvervelse af engparcel i Funder Ådal. Der vurderes at være potentiale for et fremtidigt naturforvaltningsprojekt i Ådalen. Illerup Ådal, Ry Kommune Etablering af stinet og information i forbindelse med opholdsareal langs motorvej, som ligger i umiddelbar sammenhæng med et af styrelsens arealer. Motorvejsoplevelser, True Skov, Århus Kommune Etablering af stinet og information i forbindelse med opholdsareal langs motorvej, som ligger i umiddelbar sammenhæng med et af styrelsens arealer. Udvikling af stinet Århus-Silkeborg Samarbejdsprojekt mellem Århus Amt, Århus Kommune og Skov- og Naturstyrelsen om anlæg af sammenhængende stinet mellem Århus og Silkeborg. Illerup Ådal v. Skanderborg, Ry Kommune Erhvervelse af 7 ha bynær skov ved Skanderborg på en skrænt ned til offermosen i Illerup Ådal. Erhvervelsen sikrer dels bedre adgang til offermosen dels fin mulighed for at overskue Ådalen. Skoven ligger i forbindelse med rasteplads ved motorvej. Efter nænsom hugst i skoven, udlægges denne til naturskov N Århus N Århus N Århus F Århus F Århus F Århus K Århus

17 Bærmose-Himmerig Skov, Århus Kommune Indretning af lejrskole i tidligere erhvervede bygninger samt tilplantning med løvskov af tidligere erhvervede arealer. True Skov, Århus Kommune Erhvervelse af i alt 20 hektar i tilknytning til allerede erhvervede arealer med henblik på tilplantning. Erhvervelserne muliggør bl.a. at stinet kan forbindes. True Skov er nu på 361 hektar. Reservation af midler til kommende tilplantning af tidligere erhvervede arealer i takt med at disse udgår af landbrugsmæssig drift. Hvinningdal Skov, Silkeborg Kommune Erhvervelse af 28 hektar eksisterende skov/plantage m.m. beliggende centralt i skovrejsningsområdet. Indvielse af projektet i august Hvinningdal Skov omfatter nu 48 hektar. Projektet medfinansieres af kommunen. Tilplantning med løvskov, naturgenopretning og indlæggelse af stinet på tidligere erhvervede arealer. Vejlerne, Kommune, Fjerritslev og Hanstholm Kommuner Forundersøgelse vedr. mulighederne for at forbedre vandstandsforhold og vandkvalitet og dermed de biologiske betingelser i De Østlige Vejler i Hanherred. Slutafregning. Vullum Sø, Hanstholm Kommune Magelæg hvor distriktet afgiver 29 ha agerjord mod til gengæld at modtage 27 ha naturmæssigt værdifulde enklaver i Korsø plantage, Vullum sø og Østerild plantage. Forskelsværdi på kr. i Skov- og Naturstyrelsens favør, som modtageren af statens arealer betaler. Bevilling til handelsomkostninger i forbindelse med magelæget. Legind Vejle, Morsø Kommune Retablering af sø- og vådområde ved Sallingsund. Handelsomkostninger i forbindelse med arealoverførsel. Vigsø, Hanstholm Kommune Erhvervelse af areal i forbindelse med projekt vedr. genskabelse af Vigsø. Brokholm Sø og Skov, Sundsøre Kommune Tilplantning med løvskov, naturgenopretning og indlæggelse af stinet på tidligere erhvervede arealer. Reservation af midler til kommende tilplantning af tidligere erhvervede arealer i takt med at disse udgår af landbrugsmæssig drift. Tange sø, Bjerringbro Kommune Forundersøgelse vedr. passagemuligheder ved Tangeværket. Fødevareministeriet medfinansierer 50% af de kr. Stiforløb på Nordmors, Morsø Kommune Morsø Turistbureau har søgt midler til et projekt med det formål at gøre en større del af Mors tilgængelig for publikum. Bidraget fra Skov- og Naturstyrelsen skal primært anvendes til udarbejdelse af informationsmateriale. Gravlev Sø, Skørping Kommune Rammebevilling til gennemførelse af projektet. Midler til tilbagelægning af åløb og arealerhvervelse nødvendig for retablering af søen. Birkesø, Sejlflod Kommune Rammebelling til resterende erhvervelser ifm. retablering af Birkesø i Lille Vildmose. Lundshøj, Arden Kommune Erhvervelse af ca. 2,2 ha ved Kielstrup sø ved Mariager Fjord, udsigtspunkt med gravhøje. Drastrup Skov, Ålborg Kommune Erhvervelse af 50 ha fra Ålborg Kommune som led i samarbejde S Århus S Århus S Århus N Viborg N Viborg N Viborg N Viborg N Viborg N Viborg F Viborg N Nordjyllands N Nordjyllands F Nordjyllands S Nordjyllands

18 om grundvandsbeskytttende indsats ved Frejlev by. Arealer skal indgå i den nye Drastrup Skov. Poulstrup Skov, Aalborg Kommune S Nordjyllands Erhvervelse af ca. 3 ha i nyt skovrejsningsprojekt syd for Aalborg. Samarbejde med Kommune. Indgå i indsats for at beskytte drikkevand. Hjørring kommunes Sandflugtsplantage ved Rubjerg Knude, N Nordjyllands Løkken-Vrå Kommune Erhvervelse af 62 ha fra Hjørring Kommune. Efter en del offentlig debat om kommunens salg af skoven indstillede byrådet plantagen solgt til lav pris til staten med baggrund i natur og friluftsmæssige interesser. Naturcenter Fosdalen, Brovst Kommune F Nordjyllands Færdiggørelse af naturskolen. Blokhus-hune Vandrehjem, Pandrup Kommune F Nordjyllands Bidrag til istandsættelse af vandrehjem. Fremavlspakke, S Centralt Velegnede planter og buske til skovtilplantning mv. Naturvejlederuddannelse F Centralt Naturvejlederordning, herunder efteruddannelse af naturvejledere og aktiviteter på Skovskolen. Midler dækker også løn til naturvejledere på skovdistrikterne. Naturvejledning, aktiviteter F Centralt Informationshæfte om Naturbørnehaver F Centralt Udvikling af landsdækkende friluftskort F Centralt Oversigt over vandre-, cykel- og ridestier F Centralt International Naturvejleder konference F Centralt Folder til kampagne om trafikdræbte dyr N Centralt Pleje af heder og klitter N Centralt Genskabelse af naturlig hydrologi i statsskove N Centralt Særlig fokuseret indsats over hele landet, der skal sikre/genskabe mindre og truede vådområder. Se oversigt til sidst over antal m.v. Førstegangspleje af fortidsminder og af historiske landskabstræk K Centralt i statsskovene Særlig fokuseret indsats over hele landet. Se oversigt til sidst over antal m.v. Naturformidling og bedre adgangsforhold (handicapvenlige faciliteter) F Centralt i statsskovene Særlig fokuseret indsats over hele landet. Se oversigt til sidst over antal m.v. Pleje af overdrev og enge i statsskovene N Centralt Særlig fokuseret indsats over hele landet. Se oversigt til sidst over antal m.v. Pleje af skovnatur i statsskovene N Centralt Særlig fokuseret indsats over hele landet. Se oversigt til sidst over antal m.v. Restaurering og genopretning af våde naturtyper i statsskovene Særlig fokuseret indsats over hele landet. Se oversigt til sidst over antal m.v N Centralt

19 Resultat af styrket naturforvaltning Hovedformål Tiltag Resultat Natur Retablering og pleje af heder, overdrev og enge 1553 ha Retablering og pleje af vådområder 112 ha - heraf anlæg og oprensning af søer og vandhuller 46 stk. Hegnssætning med henblik på naturpleje 26 km Vandløbsrestaurering 2 km Skov med genskabt naturlig hydrologi 265 ha Genoptagelse af gamle driftsformer i skov 31 ha Pleje af nøglebiotoper/sjældne (rødlistede) arter 55 stk. Friluftsliv Anlæg af nye stier 46 km - heraf handicapvenlige stier 11 km Anlæg af handicapvenlige bålpladser/fiskeplatforme 7 stk. Anlæg af naturlegepladser 5 stk. Tiltag til fremme af økobaser og naturskoler 11 stk. Kulturmiljø Pleje af fortidsminder 220 stk. Restaurering af stendiger og skovdiger 6 km Pleje af kulturmiljø ved slotte/godser/møller m.m. 6 stk Den samlede bevillingsgivning var på 78,4 mio. kr. Projektnavn udgiftsbev. Kat Amt Sperrestrup Skov S Frederiksborg Tilplantninger og første gangsrensning af arealer. Holløse Bredning N Frederiksborg Erhvervelse af parcel i ellemosen. Vestskoven. Bymosevej, supplerende bevilling til erhvervelse S Københavns af 2,3 hektar med stor bygningsmasse. Medfinansieres af beliggenhedskommuner. Kongelunden. Tilplantninger af tidligere erhvervede arealer S Københavns Amager Fælled. Afvikling af sameje med F Københavns Københavns kommune Bellevue Strand. Samejeudgifter F Københavns Vestskoven-nedrivninger af tidligere erhvervede ejendom S Københavns mhp. Skabe skov og åbne arealer. Vestskoven. Erhvervelse af ældre parcelhus med have med S Københavns henblik på etablere rekreativt skovområde. Medfinansieres af beliggenhedskommuner. Vestskoven. Erhvelse af ældre hus inkl. 0,3 hektar med henblik S Københavns realisering af rekreativt skovområde. Medfinansieres af beliggenhedskommuner. Gulddysse Skov. Tilplantning af tidligere erhvervede arealer S Roskilde Gulddysse Skov. Magelæg S Roskilde Gulddysse Skov. Erhvervelse af 4,1 hektar med henblik på S Roskilde skovrejsning og beskyttelse af grundvand. I samarbejde med Københavns Energi. Trekroner Skov. Erhvervelse af ca. 20 hektar centralt beliggende i nyt skovrejsningsområde vest for Roskilde by. I sam S Roskilde

20 arbejde med Københavns Energi. Trekroner Skov. Midler til tilplantning af nyerhvervede S Roskilde hektar. Gulddysse Skov. Midler til tilplantning af nyerhvervede arealer S Roskilde Høng Skov. Erhvervelse af nøgleejendom i bynær skovrejsning S Vestsjællands ved Høng by. Kloster Skov. Midler til tilplantning S Vestsjællands Ringsted Skov. Erhvervelse af 24 ha til skovrejsning aht S Vestsjællands grundvand og friluftsliv. I samarbejde med Københavns Energi. Flynder Sø. Erhvervelse af vigtig sødel N Vestsjællands Høng Skov. Tilplantning og renholdelse S Vestsjællands af erhvervede arealer Ringsted Skov. Midler til tilplantning af erhvervet areal S Vestsjællands Udby Skov, magelæg centralt i skovresningsområder, der muliggør S Storstrøms samling af arealer til skov. Avnø. Publikumsfaciliteter og naturgenopretning på tidligere F Storstrøms militært areal, som efter mange år uden offentlig adgang nu er åbent område. Holmegård Mose. Forprojekt med henblik på at undersøge N Storstrøms muligheder for at sikre højmosekvaliteter der er under nedbrydning. Geocenter Møn. Skov- og Naturstyrelsens andel til stort fremtidig F Storstrøms formidlingscenter. Samfinansieres med flere parter. Avnø. Publikumsfaciliteter F Storstrøms Udby Skov. Erhvervelse af 100 ha strategisk beliggende S Storstrøms Sammenbinder Stege by med tidligere skovrejsningsområde og skaber helhed. Udkæret, mindre arealsupplement N Bornholms Naturprojekter, Bornholm N Bornholms Tilskud til Bornholm mhp. Løft af naturindsats m.v. Pedersker Skov, Aakirkeby Kommune S Bornholms Erhvervelse af 27,5 hektar til skovrejsning mhp friluftsliv og grundvand. Søbygård Vitsø Nor, Udgifter til prøveboringer mhp. Flytning K Fyns af vandboringer i område der kan blive til vandoverflade/engareal omkring Søbygård. Elmelund Skov. Tilplantning af tidligere erhvervede ejendomme S Fyns Søgård Mose. Nedskrivning af bevilling grundet stilstand i N Fyns projektet. Elmelund Skov. Erhvervelse af ejendom på 8,8 hektar mhp S Fyns Tilplantning. Medfinansiering fra Odense Vandselskab. Vigelsø. Ændring af saltvandsindtag af hensyn til ferskvandsfuglelokalitet N Fyns Ringe-Kaholevej. Centralt beliggende ejendom på 41 hektar, der erhverves sammen med Ringe Kommune S Fyns Svanninge. Erhvervelse af 8,5 hektar centralt beliggende i Svanninge bakker. Areal med eksisterende naturværdier og vil give mulighed for forbedret adgang til område. Kirkendrup Skov. Veje og stier i område under etablering. En del af samarbejdsaftale med Odense Kommune og Odense Vandselskab F Fyns S Fyns

21 Årø Kalv, nedskrivining af bevilling grundet mislykket jordfordeling N Sønderjyllands Hopsø, erhvervelse af 5 hektar bredareal aht. publikum F Sønderjyllands Tøndermarsken. Publikumstælling og information F Sønderjyllands Årø Kalv. Midler til jordfordeling N Sønderjyllands Skrydstrup Nord. Reduceret bevilling S Sønderjyllands Revsø Skov. Reduceret bevilling S Sønderjyllands Nørreskoven på Als. Erhvervelse af mindre areal ved kyst mhp. genskabelse af naturlig hydrologi N Sønderjyllands Bov Skov. Tilplantning af arealer modtaget fra Bov Kommune S Sønderjyllands Rise Skov erhvervelse af engenklave i skovområde. Muliggør N Sønderjyllands gunstig pleje. Årø Kalv N Sønderjyllands Bolderslev Skov - restudgifter ift. gennemført fredning N Sønderjyllands Tapsøre Statsskov. Reduceret bevilling S Vejle Vonsild Skov. Tilplantning af tidligere erhvervede arealer S Vejle Sebberup Skov. Erhvervelse af 4 ha der skaber adgang til Løsning by fra den nye skov S Vejle Svanemosen erhvervelse af 8 hektar i højmosen og tilhørende højjord mhp. retablering af habitatmose. Kommende LIFE-sag Søby Brunkulslejre. Erhvervelse af 126 ha centralt beliggende i højt prioriteret brunkulsområde. Skaber helhed. Skjern Å. Videreførsel af Skjern Å projektet. Jordarbejder i østområde samt erstatninger og stier og adgangsveje. EU-tilskud Skjern Å. Tilbagebetaling af tidligere for meget modtaget EU-tilskud. Hem Skov, arveløs ejendom på 32 hektarmed naturværdier og store potentielle friluftsmæssige kvaliteter. Friluftsrådet er senere blevet overdraget planlægningen af arealet. Stubbe Sø, erhvervelse af mindre areal aht. bredadgang og forbindelse til stinet N Vejle K Ringkøbing N Ringkøbing N Ringkøbing F Århus N Århus True Skov. Nedskrivning af bevillinger S Århus Hvinningdal Skov. Erhvervelse af ca. 12 ha til skovrejsning S Århus Medfinansiering fra Silkeborg kommune/vandværk Hvinningdal Skov. Medfinansieret areal til skovrejsning fra Silkeborg Kommune. Udgifter til tinglysning m.v S Århus Nordby Bakker. Erhvervelse af arealer ved Ballebjerg N Århus True Skov. Bevillingsnedsættelse S Århus Himmelbjerget. Erhvervelse af 35 ha under højt prioriteret handlingsplan for adgang omkring himmelbjerget. Amt og private arealer deltager også N Århus Nordby Bakker -justering af bevilling ifm erhvervelse N Århus Tange Sø. Færdiggørelse af forundersøgelse om forskellige N Viborg løsningsscenarier. Asmildkloster. Naturpleje på de fra millitæret overtagne arealer N Viborg Græsningsarealer. Arrondering østerild plantage N Viborg Kanderstederne. Erhvervelse af 3,8 hektar der skaber arron N Nordjyllands

22 dering af statslige arealer. Års Skov. Tilplantning S Nordjyllands Drastrup Skov. Tilplantning S Nordjyllands Muslingebanker Vadehavet. Forsøg på genetablering ved flytning/udsætning N Centralt af bestande. Trafikskadede dyr, Shweisshunde. Dækning af kørselsudgifter N Centralt for hundeførere m.v. for at kortlægge sorte pletter. Naturvejledning-arbejdsgiverseminar F Centralt Naturvejledning-Hold F Centralt Naturvejledning-information og formidling F Centralt Naturvejledning diverse F Centralt Naturvejledning udviklingsaktiviteter F Centralt Naturvejledning- Skovskolen. Uddannelse F Centralt Naturvejledning- elektronisk netværk F Centralt Fremavlspakken. Fremavl af egnede hjemmehørende træer S Centralt og buske til landskabsformål. Klithede. EU/LIFE medfinansieret projekt. Større samlet indsats N Centralt langs den jyske vestkysten, hvor truede prioriterede klithedearealer plejes. Midler til magelæg på Rømø, hydrologiprojekt på Lyngbo Hede ved Henne og formidling. Velfærdsprojekter. En række mindre projekter fordelt over F Centralt hele landet, som fremmer befolkningens brugs af Skov- og naturstyrelsens arealer og inddragelse i arealforvaltningen. Med udgangspunkt i Skov- og Naturstyrelsens velfærdsprofil. Tange Sø. Rapport over mulige scenarier N Centralt 2003 Den samlede bevillingsgivning var på 93,4 mio.kr. I 2003 indgår en nye kategorier af projekter under: J Jagtprojekter finansieret af jagttegnsmidler. Forlig N Nationalpark pilotprojekter Forlig S Bynær skovrejsning medfinansieret af vandværker/kommuner. Forlig H Særlig indsats for habiatområder/arter De tre sidstnævnte kategorier er finansieret af midler på alt 50 mio.kr. afsat under naturfolig Projektnavn Bevilling Kategori Amt Slangerup Skov. Erhvervelse af første 3,5 ha ifm ny statsskov S Frederiksborg ved Slangerup by mhp. fremme af friluftsliv, natur og beskyttelse af vigtige drikkevandsressourcer. Samarbejde med Slangerup Kommune og Københavns Energi. Hellebæk Kohave. Etablering af indhegnede græsningsarealer N Frederiksborg mhp. overdrevspleje i habitatområde. Fremavlspakken. Fremme af træer og buske til landskabsformål S Frederiksborg og skovrejsning Skævinge Skov. Erhvervelse af første 8,5 ha ifm ny bynær statsskov S Frederiksborg mhp. fremme af friluftsliv, natur og beskyttelse af vigtige drikkevandsressourcer. Samarbejde med Skævinge Kommune og Københavns Energi Lyngby Mose. Erhvervelse af 25,5 ha indenfor projektområde. 0 N Frederiksborg

23 Bevilling allerede til stede. Lyngby Mose. Erhvervelse af 3,8 ha beliggende indenfor projektområde N Frederiksborg Vestskoven ved københavn S Københavns Diverse nedrivninger af udtjent dårlig bygningsmasse mhp. skabe sammenhæng i nyt natur og skovområde tæt på hovedstaden. Vestskoven. Erhvervelse af 0,9 ha med hus centralt i vestskoven S Københavns Medfinansiering fra beliggenhedskommuner. Københavns Befæstning. Rydning af tilgroet voldanlæg midt i K Københavns København mhp. bedre publikums adgang til volden. I medfør af plejeplan under fredning. Bellevue Strandpark. Statens andel af strandparken F Københavns Kongelundens Udvidelse. Førstegangsrenholdelse og etablering S Københavns af publikumsfaciliteter på skovrejsningsarealer. Springforbi Strandpark. Midler til VVM omkring nyt strandareal F Københavns nedenfor Eremitagesletten. Kongelundens udvidelse jagtprojekt. Midler til jagtorienterede J Københavns tiltag på allerede erhvervede arealer i skovrejsningsområde. Området er anbefalet af det lokale jægerforum. Ryet høj. Tilskødning af arealer ifm. fredning ved Ryethøj ved F Københavns Farum. Himmelev Skov ved Roskilde. Særlig udstykning ifm. erhvervelse S Roskilde Gulddysse Skov ved Gundsø. Naturgenopretning mv. på vederlagsfri Forlig S Roskilde overdragelse af areal på 0,5 hektar fra Gundsø Kommune. Indgår i samarbejde med Københavns Energi. Himmelev Skov. Tilplantning af ca. 88 hektar vederlagsfrit Forlig S Roskilde ovedraget fra Roskilde Kommune. Indgår i samarbejde med Københavns Energi. Højbjerg Skov ved Korsør. Tilplantming af samlet 85 ha modtaget Forlig S Vestsjællands vederlagsfrit fra Korsør Kommune ifm. nyt bynært skovrejs- ningsprojekt. LIFE-kysthabitater. Udarbejdelse af kvalificeret EU-LIFE ansøgning Forlig H Vestsjællands om højmoser. Udby Skov ved Stege. Følgeudgifter ifm vederlagsfri overdragelse S Storstrøms af 6,3 ha fra Møn kommune. Udby Skov. Tilplantning af ca. 70 hektar tidligere erhvervede S Storstrøms arealer. Avnø. Etablering af naturskole/center, naturgenopretning, publikumsfaciliteter F Storstrøms og tilplantning på tidligere millitærarealer og byg- ninger. Midler tilvejebragt ved salg af Avnøgård. Geocenter Møn. Sidste rate af midler til medfinansiering af nyt F Storstrøms formidlingscenter ved Møns Klint. Nationalpark Møn. Midler til sekretrariatsfunktion Forlig N Storstrøms Pedersker Skov (Lynggård Skov). Tilplantning S Bornholm Elmelund Skov. Erhvervelse af 6,4 ha samt tilplantning heraf ifm S Fyns ny statsskov tæt på Odense. Elmelund Skov. Tilplantning af 9 ha S Fyns Kirkendrup Skov. Erhvervelse af 27 ha der sammenknytter tidligere S Fyns erhvervelser i ny statsskov tæt på Odense. Større byg- ningsmasse medfølger. Helnæs Made. Erhvervelse af 0,1 ha centralt i madeområde, N Fyns hvilket muliggør bedre naturpleje. Klise Nor. Erhvervelse af enklave på 1,2 ha i naturområde. Bevilling 0 N Fyns allerede tilstede. Vigelsø i Odense Fjord. Forundersøgelse af nødvendige tiltag for at sikre værdifulde strandengsarealer bag nedbrudte diger N Fyns

24 Elmelund Skov Vest. Erhvervelse af 15,3 ha som kan indgå i nyt J Fyns jagt- og vildtprojekt tæt på Odense By. Området er anbefalet af det lokale jægerforum. Svanemosen. Supplerende midler ifm handel N Sønderjyllands Kruså Tunneldal. EU-samarbejdsprojekt over grænsen mhp. forbedre N Sønderjyllands ådal/naturområde gennem naturgenopretning, pleje og sti- etableringer Tøndermarsken. Supplerende tiltag ifm. MVJ aftale til overvågning N Sønderjyllands af kreaturer. Skansegården ved Dybbøl. Udarbejdelse af projektforslag til F Sønderjyllands grønt forsamlingshus. Tøndermarsken, Magisterkog. Erhvervelse af 228 hektar N Sønderjyllands marskområde fra Sønderjyllands Amt mhp. beskyttelse af naturværdier. Rømø klithede arealer (tildels EU/LIFE-projekt). Overtagelse af N Sønderjyllands 168,5 hektar klithedearealer ved jordfordeling mhp. samlet naturpleje indsats. Delvis medfinansieret af EU. Rømø klithede arealer (ikke EU/LIFE medfinansie Tønder øvelsesplads/soldaterskoven. Indretning af tidligere millitært F Sønderjyllands areal til bynært grønt område: Stier, lejrplads, grillpladser, hundeskov, formidling af Zeppeliner-historie m.v. Stursbøl Skov. Erhvervelse af 9,5 hektar inkl. bygninger der S Sønderjyllands sammenbinder gammel plantage og nyt skovrejsningsområde. Bygning skal bruges til naturundervisning mv. EU/LIFE højmose ansøgning. Undersøgelse af bl.a. Draved Mose N Sønderjyllands Geltinggård Skov. Tilplantning af 15 hektar S Sønderjyllands Lyreskoven ved Bov. Tilplantning af 45 hektar bynære areal Forlig S Sønderjyllands overdraget vederlagsfrit af Bov Kommune. Hønsnap Skov. Arronderende erhvervelse af 0,3 hektar i tilknytning F Sønderjyllands til statsskov som muliggør forbedret publikumsadgang til skoven. Sjelleruphus ved Nørreskoven på Als. Indretning af tidligere F Sønderjyllands skovtjenestested til naturskole. Medfinansieres fra Friluftrådet og Mads Clausens Fond. Toftlund Byskov. Tilplantning af ca. 1 hektar modtaget ved magelæg S Sønderjyllands med nærliggende golfbane. Ejendom ved Nybøl. Overtagelse af arveløs ejendom på 7 hektar F Sønderjyllands ved Nybøl mhp. grønt bynært areal. Indsats for at sikre Snæblen bl.a. ifm folkehøring herom. Opfølgning Forlig H Ribe på handlingsplan for Snæblen. Indsats for at sikre Snæblen bl.a. ifm folkehøring herom. Opfølgning N Ribe på handlingsplan for Snæblen. Varde Ådal. Tinglysning af restriktioner og egen vedligehold af N Ribe arealer i aftaleperioden (20 år) Harte Skov. Erhvervelse af 4,7 hektar i kanten af ny bynær skov S Vejle mhp. muliggøre bedre adgang til arealerne. Brigsted Strand, Horsens Fjord. Vedrlagsfri overdragelse af lille F Vejle areal fra Gedved Kommune mhp. indretning af lejr-/shelterplads. Vonsild Skov. Tilplantning af ca. 15 hektar S Vejle Sebberup Skov. Tilplantning af ca. 9 hektar S Vejle Galtkær II. Erhvervelse og anlæg af supplerende vådområder, N Vejle der også skal fungere som okkerudfældning. Medfinansieres af lokale virksomheder, amt og kommune. Skjern Å. Færdiggørelse af jordanlæg, publikumsanlæg og formidling N Ringkøbing i projektområdet. Modsvares af EU-indtægter. Løvbakke Skov. Arealerhvervelse ifm jordfordeling som følge ny vej gennem området S Ringkøbing

Skovrejsning og grundvand

Skovrejsning og grundvand S K O V R E J S N I N G O G G R U N D V A N D 1 Skovrejsning og grundvand Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Dansk Vand- og Spildevandsforening Foreningen af Vandværker i Danmark 2 S K O V R E J

Læs mere

SEKTORPLAN. for naturforvaltning

SEKTORPLAN. for naturforvaltning SEKTORPLAN for naturforvaltning 1 KØBENHAVNS AMT Stationsparken 27 2600 Glostrup Tlf: 4322 2222 www.kbhamt.dk Foto: Københavns Amt Forside: Hjortholm Voldsted og Furesøen ved Frederiksdal ISBN: 87-7951-019-1

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650

Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650 Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650 randboel@sns.dk www.skovognatur.dk/randboel Trekantsområdet

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 November 2014 Forord Indhold Grøn Blå Strategi Handleplan er arbejdsplanen for realiseringen af Grøn Blå Strategi Udviklingsprogram. Det er et dynamisk dokument,

Læs mere

Handlingsplan 2010. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2

Handlingsplan 2010. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2 Handlingsplan 2010 Indhold: Indledning side 2. Målsætning side 2. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2 Finansiering side 3 Strategier vedr. side 4 Skovrejsning på private arealer privat skov

Læs mere

Årsberetning 2009 Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland

Årsberetning 2009 Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland Årsberetning 2009 Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Natur... 4 Naturprojekter... 4 Naturpleje... 7 Pleje af fortidsminder... 9 Friluftsliv...

Læs mere

Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET

Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET Grønt Regnskab 1997 SKOV- OG NATURSTYRELSEN MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN 1 Indhold Forord 3 INDLEDENDE OPLYSNINGER 4 Skov- og Naturstyrelsen 4 LEDELSENS REDEGØRELSE 5 Grønt regnskab

Læs mere

Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER

Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER 1. Rammer og lovgivning Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Kolofon: Udgivet af: Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Bidrag

Læs mere

1. Aftalens omfang Aftalen omfatter etablering af skove, vådområder og andre naturarealer inden for de på vedhæftede kortbilag A og B viste områder.

1. Aftalens omfang Aftalen omfatter etablering af skove, vådområder og andre naturarealer inden for de på vedhæftede kortbilag A og B viste områder. BILAG 1: Aftale om samarbejde mellem Næstved Kommune og Miljøministeriet om etablering af 3 skov- og naturområder omkring Næstved, kaldet Vridsløse og Even Statsskove samt Rønnebæk Fælled 1. Aftalens omfang

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GULDDYSSE SKOV

SAMARBEJDSAFTALE OM GULDDYSSE SKOV Samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune, Miljøministeriet v/naturstyrelsen og vandværkerne omkring Gulddysse Skov om videreudvikling af skov- og naturområdet Gulddysse Skov imellem Jyllinge og Gundsømagle.

Læs mere

Fremtidens natur i Aarhus Kommune

Fremtidens natur i Aarhus Kommune Fremtidens natur i Aarhus Kommune Fremtidens natur i Aarhus Kommune 1 Kreaturer på græs ved Egå Engsø. Danmarks Naturfredningsforening (DN) er Danmarks største grønne forening. Den er stiftet i 1911 og

Læs mere

Nationalpark Thy. Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg Amt Thisted Kommune Hanstholm Kommune Sydthy Kommune

Nationalpark Thy. Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg Amt Thisted Kommune Hanstholm Kommune Sydthy Kommune U N D E R S Ø G E L S E P R O J E K T E T Nationalpark Thy S T Y R E G R U P P E N S R A P P O R T T I L M I L J Ø M I N I S T E R E N 1. J U L I 2 0 0 5 Skov- og Naturstyrelsen Thy Statsskovdistrikt Viborg

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Center for Skov, Landskab og Planlægning KVL Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Jette Hansen-Møller og Sandra Gentin Arbejdsrapport Skov & Landskab

Læs mere

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010 Grøn-blå Struktur Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk Marts 2010 Tekst og layout Niras konsulenterne 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Hermed bekendtgøres lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 4. februar 2002 med de ændringer, der følger

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

1 Formål. 2 Aftalens omfang

1 Formål. 2 Aftalens omfang Aftale mellem HOFOR Vand København A/S, Miljøministeriet v/naturstyrelsen, og Frederikssund Kommune om et skovrejsningsprojekt ved Hørup Kildeplads: Hørup Skov 1 Formål Formålet med denne aftale er at

Læs mere

Forslag til Nationalpark Vadehavet

Forslag til Nationalpark Vadehavet F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E 1 Forslag til Nationalpark Vadehavet Informations- og debathæfte Informations- og debathæfte 2 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Bilag 4. Teknisk baggrundsrapport til Temaplan om jordbruget Kommuneplan 2013 Aarhus Kommune

Bilag 4. Teknisk baggrundsrapport til Temaplan om jordbruget Kommuneplan 2013 Aarhus Kommune Bilag 4 Teknisk baggrundsrapport til Temaplan om jordbruget Kommuneplan 2013 Aarhus Kommune Forord Temaplanlægningen for Jordbruget sker med baggrund i de statslige udmeldinger og de givne forhold i Aarhus

Læs mere

Miljøindsatsen - før, under og efter Auken

Miljøindsatsen - før, under og efter Auken Miljøindsatsen - før, under og efter Auken Oktober 25 Karl Vogt-Nielsen Det var fra starten regeringens mening, at vi skulle have styr på Aukens overforbrug på miljøområdet. Derfor er det fornuftigt, at

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2010-2015

Natura 2000-handleplan 2010-2015 Natura 2000-handleplan 2010-2015 Horreby Lyng og Listrup Lyng Natura 2000-område nr. 175 Habitatområde H154 og H252 Titel: Udgivet af: Natura 2000-handleplan. Horreby Lyng og Listrup Lyng. Natura 2000-område

Læs mere

Vejledning om miljømål og servicemål. Naturstyrelsens vejledning, 2012

Vejledning om miljømål og servicemål. Naturstyrelsens vejledning, 2012 Vejledning om miljømål og servicemål Naturstyrelsens vejledning, 2012 Titel: Vejledning om miljømål og servicemål Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-7279-403-7

Læs mere

GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET

GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET - SAMMENFATNING AF SKITSEPROJEKT MILJØMINISTERIET FØDEVAREMINISTERIET Titel Gudenåens passage ved Tangeværket - sammenfatning af skitseprojekt Udarbejdet af Miljøministeriet,

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen juli 2012 U D K A S T. Vejledning om miljømål og servicemål

Miljøministeriet Naturstyrelsen juli 2012 U D K A S T. Vejledning om miljømål og servicemål Miljøministeriet Naturstyrelsen juli 2012 U D K A S T Vejledning om miljømål og servicemål Indledning Vandsektorloven er ændret med lov nr. 578 af 18. juni 2012. Med ændringen fik miljøministeren bemyndigelse

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

Naturpark Tolne. (se større kort s. 39)

Naturpark Tolne. (se større kort s. 39) Naturpark Tolne (se større kort s. 39) Forprojekt om Naturpark Tolne Udarbejdet af: Jakob Kofoed På vegne af: Initiativgruppen December 2013 Initiativgruppe: Thomas Elgaard Jensen, Friluftsrådet, (Kontakt

Læs mere