Naturforvaltning. Årsberetning 2000, 2001, 2002, Bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturforvaltning. Årsberetning 2000, 2001, 2002, 2003. Bilag"

Transkript

1 Naturforvaltning Årsberetning 2000, 2001, 2002, 2003 Bilag

2 Bilag A Naturforvaltningsudvalgets medlemmer, Fødevareministeriet (tidl. Landbrugs- og Fiskeriministeriet) Dansk Familebrug Friluftsrådet Danmarks Sportsfiskerforbund Dansk Skovforening Dansk Ornitologisk Forening De Danske Landboforeninger Dansk Erhvervsjordbrug (Tolvmandsforeningen) Danmarks Jægerforbund Kulturhistorisk Råd Miljøstyrelsen Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen Finansministeriet Turisme Danmarks Naturfredningsforening Kontorchef Bodil Ekner Afdelingschef Ole Bjørn Hansen Ingeniør Mogens Nielsen Forretningsfører Jens K. Thygesen Advokat Monica Holstein Fra 23. møde Lars Møller Nielsen Egon Østergård Cand. jur. Morten J.B. Raun Fra 23. møde Karen Post Christian D. Lassen Fra 23. møde Michael Brockenhuus-Shack Knud Knudsen Fra 23. møde Arne Holten Museumsinspektør Bent Aaby Kontorchef Åse Lynæs Fra 23. møde Bente Villumsen Planlægningschef Ole Skou Rasmussen Begitta Blathau Mette Mørkeberg Fra 23. møde Maria Feldfos Anni Hornum Direktør Lone Johnsen. Fra 22. møde Thomas Færgemann Skov- og Naturstyrelsen Hans Henrik Christensen (formand) Perioden omfatter 21. møde d. 8. marts 2001, 22. møde d. 11. juni 2001 og 23. møde d. 28. februar 2003.

3 Bilag B Samlet anvendelse af midler til naturforvaltning Naturforvaltning samlet siden 1989 bloktilskud Bloktilskud Anvendt af til amterne pristalsreg.* amterne** Anvendt af Staten (SNS)*** I alt anvendt Akkumuleret Anveldelse ,5 75,8 94,3 94, , , ,4 124,5 143,9 349, ,9 160,9 510, , ,2 146, ,63 61,3 102,4 163,7 820, ,63 60,2 89,3 149,5 970, , ,2 212,2 1182, , ,5 194,5 1376, , ,5 173,5 1550, ,93 91,9 99,3 191,2 1741, ,24 98,8 85,7 184,5 1926, ,28 91,9 150,7 242,6 2168, , ,4 197,4 2366, ,28 ej oplyst 93,5 ej oplyst ,22 924,7 1534,9 2366,1 * Frem til 1. Juli 1992 blev der givet et tilskud til amterne. ** jf. "Amterne i naturen". Tallet er inklusive evt. bloktilskud *** Opgjort som nettobevillinger afgivet til projekter

4 Bilag C De amtskommunale bloktilskud 2000, 2001, 2002 (1) mio. kr. Københavns Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms Bornholms Fyns Sønderjyllands Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland ,072 5,060 5,151 5,181 3,198 3,311 3,319 3,361 0,780 0,778 0,786 0,796 2,875 2,895 2,960 2,994 1,701 1,710 1,759 1,758 1,765 1,761 1,768 1,782 1,493 1,482 1,473 1,465 0,237 0,232 0,229 0,225 2,802 2,794 2,732 2,713 1,505 1,496 1,469 1,467 1,381 1,347 1,347 1,322 2,186 2,198 2,195 2,168 1,688 1,685 1,624 1,614 4,056 4,031 4,034 4,002 1,362 1,336 1,317 1,319 2,900 2,883 2,837 2,832 I alt 35,000 35,000 35,000 35,000 (1) Oplyst af Indenrigsministeriet. Beløbet pristalsreguleret.

5 Bilag D Erhvervelser med naturforvaltningsmidler Erhvervelser med naturforvaltningsmidler i , kategoriseret efter overordnede formål med erhvervelserne. Opgørelsen baserer sig på tidspunktet for overtagelse af ejendommen. Der er således en forsinkelse i forhold til tidspunkt for bevilling til erhvervelsen jf. bilag E. Erhvervelser angivet som areal i hektar (1 hektar = m 2 ) År Natur (1) Skov (2) Friluftsliv (3) Kulturmiljø (4) I alt * ** (1) Kategorien NATUR omfatter alle arealer, hvor hovedformålet har været at retablere en tidligere eller sikre en nuværende naturtilstand. Der er især tale om retablering af søer, lavvandede vådområder og fugtige enge. I mindre omfang er der anvendt naturforvaltningsmidler til sikring af større sammenhængende landskaber. Kategorien omfatter også skovarealer etableret i sammenhæng med naturområder. (2) Kategorien SKOV omfatter alle arealer, som er erhvervet med det hovedformål at plante ny statsskov, herunder bynær skov. Ved statslig skovrejsning tages der hensyn til eksisterende naturarealer, ligesom der etableres naturtyper indenfor skovarealet. De nye statsskove omfatter såledesi gennemsnit % ubevoksede arealer i form af enge, søer og vandhuller, vandløb mv. (3) Kategorien FRILUFTSLIV omfatter erhvervelser af spredtliggende ofte mindre arealer, der tjener som støttepunkter for friluftslivet eller sikrer offentlighedens adgang til skov- og naturområder. Såvel natur- som skovprojekter forbedrer i meget stort omfang mulighederne for befolkningens friluftsliv. (4) Kategorien KULTURMILJØ omfatter erhvervelser der har til formål at sikre, genoprette og formidle fortidsminder eller historiske elementer i landskabet. Erhvervelserne vedrører afgrænsede områder, som rummer synlige eller skjulte elementer. Fra 1999 er kulturmiljøet tildelt egne midler i naturforvaltningen. Fra 2002 er kulturmiljøområdet overført til Kulturministeriet, hvorfor der ikke længere realiseres projekter med kulturmiljø, som hovedindhold. * Der indgår flere større magelæg, derfor negativt tal. ** Inklusive arealtilgang som følge af større magelæg med forsvaret på flere lokaliter *** Inkluderer én større erhvervelse i Søby brunkulsområde også friluftsliv

6 (5) Bilag E Oversigt over naturforvaltningsprojekter Skov- og Naturstyrelsen har meddelt bevillinger til i finansåret EU-midler er inkluderet i beløbene. For hvert projekt angives hvilket hovedsigte projektet har haft indenfor kategorierne N: natur, S: Skov, F: Friluftsliv, K: Kulturmiljø. Projekterne listes amtsvis. Den samlede bevillingsgivning i det enkelte år kan overstige de rammebeløb, som fremgår af finansloven. Dette skyldes, at Skov- og Naturstyrelsen har mulighed for at genanvende indtægter indenfor området Samlet bevillingsgivning var i 2000 på 85,7 mio. kr. Projektnavn Bevilling Kategori Amt Holløse Bredning, Helsinge Kommune Slutafregning af landinspektør ifm. søetablering Grønlien Skov, Frederikssund Kommune Tilplantning af tidligere erhvervede arealer Sperrestrup Skov, Ølstykke Kommune Tilplantning af tidligere erhvervede arealer. Ullerup Skov, Hundested Kommune Erhvervelse af 7,2 ha til bynær skov Vestskoven, Albertslund Kommune Erhvervelse af ejendom med diverse bygninger på 0,5 ha til vestskoven på Københavns vestegn Kongelundens udvidelse, Dragør og Tårnby Kommuner Erhvervelse af Krausesminde, 17,1 ha med henblik på skovrejsning på arealerne og frasalg af stuehus med mindre jordlod. Skovrejsning, Gundsø Kommune Start på ny bynær skov ved Gundsømagle i samarbejde med Gundsø Kommune. Vederlagsfri overdragelse af samlet ca. 12,9 ha fra kommunen. Hyrdehøj Skov, Roskilde Kommune Arkæologisk udgravning samt efterfølgende tilplantning af tidligere erhvervede arealer. Formidlingscenter Hestebjerggård, Lejre Kommune Forventede udgifter til Skov- og naturstyrelsens forpligtelse ved partnerskab med amt og kommune om etablering og drift af et kulturmiljø formidlingscenter. Høng Skov, Høng Kommune Erhvervelse af Tranevejlegård på ca. 43 ha, hvorved bynær skovrejsning ved Høng By igangsættes. Store Åmose, Stenlille Kommune m.fl. Bidrag til forundersøgelse om muligt naturgenopretningsprojekt N Frederiksborg S Frederiksborg S Frederiksborg S Frederiksborg S Københavns S Københavns S Roskilde S Roskilde F Roskilde S Vestsjællands K Vestsjællands

7 Ringsted skov, Ringsted Kommune Forundersøgelse om mulighederne for bynær skovrejsning ved Benløse. Kloster Skov, Kalundborg Kommune Mindre behov for bevilling. Lodshuset på Albuen, Nakskov Kommune Istandsættelse og etablering af udstilling i Lodsejerhuset på Albuen med sigte på at formidle områdets kulturmiljø og natur. Strandenge og naturskov på Ulfshale, Møn Kommune Midler afsat til forventet køb af skovparcel fra lokal grundejerforening. Led i opkøbsplan. Voldanlæg v. Stege, Møn Kommune Førstegangspleje i form af fjernelse af bunkers for at fremme forståelse af befæstning. Søer i Mølledalen v. Hammershus, Allinge Gudhjem Kommune Afslutning af anlægsarbejder på retablering af Mølledam Skovrejsning v. Pedersker, Åkirkeby Kommune Erhvervelsesomkostninger og såning af 10 ha ny skov med eg. Borringholm sumpborg, Åkirkeby Kommune Førstegangspleje af sumpborg Kirkendrup Skov, Odense Kommune Erhvervelse af central ejendom med mulighed for at benytte bygninger til diverse formål ifm. Projektet Svanninge bakker, Faaborg Kommune Naturpleje og naturgenopretning på erhvervede arealer. Svanninge bakker, Faaborg Kommune Udgifter ved salg og magelæg af ejendomme, samt tilplantning på 11,4 ha Ringe Skov, Ringe kommune Istandsættelse af ejendom mhp. frasalg samt dækning af udstykningsomkostninger. Endvidere midler til tilplantning, naturpleje og friluftsmæssige tiltag. Første fase af Ringe Skov, som Ringe Kommune støtter. Hindemaj v. Haderslev Kommune Erhvervelse af to mindre moselodder på 0,5 ha, der arronderer det statslige område omkring det naturgenopretttede Hindemaj område. Hjelmvrå Skov, Vojens Kommune Midler afsat til afslutning af skovrejsningsprojekt fra Strandenge på Årø kalv, Haderslev Kommune Mageskifte, hvor styrelsen overtager 4,2 ha strandenge centralt beliggende på Årø kalv. Hjordkær skovrejsning, Rødekro Kommune Overtagelse af ca. 6,8 ha fra Rødekro Kommune med henblik på at skabe lille rekreativ bynær skov ved Hjordkær by. Skovlyst Naturskole, Aabenraa Kommune Færdiggørelse af naturskolen i Åbenrå. Skanse IV. Dybbøl, Sønderborg Kommune Erhvervelse af ca. 5 ha frastykket fra ejendom ved Hørlyck mhp. arrondering af offentligt ejede arealer. Højt prioriteret i henhold til opkøbsplan for det nationale mindeområde. Varde Ådal, Varde Kommune m.fl. Midler til videreførelse af projektet, der skal genskabe fugtige enge og sikre naturpleje på lavtliggende arealer langs åen. I 2000 foretages naturgenopretning på ca. 900 ha. Naturforvaltningsmidlerne skal finansiere anlægsarbejder, der hæver grundvandstanden. Landmænd kan parallelt hermed søge MVJ-tilskud til drifts af engene. Gennemføres i samarbejde med Varde Land S Vestsjællands S Vestsjællands F Storstrøms N Storstrøms K Storstrøms K Bornholms S Bornholms K Bornholms S Fyns N Fyns S Fyns S Fyns N Sønderjyllands S Sønderjyllands N Sønderjyllands S Sønderjyllands F Sønderjyllands K Sønderjyllands N Ribe

8 boforening, Vardeegnens familielandbrug, Direktoratet for Fødevareerhverv, Ribe Amt og Skov- og Naturstyrelsen. Et EU/LIFE støttet projekt. Vonsild Skov, Kolding Kommune S Vejle Supplerende mindre erhvervelse samt tilplant-ning af tidligere erhvervede 22 ha i skovrejsningsområdet. Skjern Å, Skjern, Egvad Kommuner N Ringkøbing Løbende anlægsarbejder ifm omlægning af åen som planlagt i særskilt anlægslov herom. Det gamle kanalløb tilfyldes med jord, der etableres nyt åløb efter historisk forløb, der etableres nye søer, enge og lavvandede arealer, stier og cykelstier til publikum samt etableres nye vejoverføring gennem området med rasteplads. Skjern Å er nordeuropas største naturgenopretningsprojekt som i perioden medfører genskabelse af ca ha natur. Lille Fiil sø/madum Å, Ulfborg-Vemb Kommune N Ringkøbing Erhvervelse af 27,7 ha i forbindelse med naturgenopretning af sø og å. Bærmose-Himmerig Skov, Århus Kommune S Århus Nedrivning af ikke brugbar bygningsmasse i skovrejsningsområde. Hvinningdal Skov, Silkeborg Kommune S Århus Midler til tilplantning af tidligere erhvervede arealer samt dækning af udgifter ved vederlagsfri overdragelse af areal fra Silkeborg Kommune. True Skov, Aarhus Kommune S Århus Midler til tilplantning af tidligere erhvervede arealer, samt til rensning af kulturer, publikumsfaciliteter m.v. Aqua ferskvandscenter, Silkeborg Kommune F Århus Bevilling nedskrives til 0 idet projektet ikke som ventet kan gennemføres i Klostermølle, Them Kommune F Århus Udstilling v. Gudenåens ud-løb i Mossø Vejlerne, Hanstholm Kommune m.fl N Viborg Revision af beregninger om vandkvalitet mhp. slutrapportering om forprojektet. Sundby Sø, Thisted Kommune N Viborg Midler afsat til udestående arealerhvervelser/jordfordeling samt til nødvendige anlægsarbejder til retablering af søen ved Vildsund. Rotbølgård Skov, Hanstholm Kommune S Viborg Midler til færdiggørelse af Rotbølgård projektet Nørager Skov, Nørager Kommune S Viborg Erhvervelse af ca. 13 ha til bynært skovrejsningsprojekt. Års Skov, Års Kommune S Viborg Erhvervelse af ca. 2,5 ha til skovrejsningsprojekt ved Års by. Hald Ege, Viborg Kommune S Viborg Dækning af udgifter til udstykning af areal ifm. Vederlagsfri overdragelse fra Viborg Amt. Skovrejsning v. Drastrup, Aalborg Kommune S Nordjyllands Tilplantning af tidligere erhvervede arealer. Gravlev Sø, Skørping Kommune m.fl N Nordjyllands Erhvervelse af ca. 21,6 ha til naturgenopretning af søen ved Rebild Bakker. Arealet omfattet af verserende fredningssag for Gravlev Sø og Lindenborg Ådal som blandt andet har til formål at retablere Gravlev Sø. Undersøgelse af barrierer for kommunal skov-rejsning. Spørgeskemaundersøgelse om hvad der hindrer/motiverer S Centralt

9 kommunerne til interesse for skovrejsningsprojekter Naturvejlederuddannelse F Centralt Naturvejlederordning, herunder efteruddannelse af naturvejledere og aktiviteter på Skovskolen. Midler dækker også løn til naturvejledere på skovdistrikterne. International naturvejleder konference F Centralt Midler til forberedelse af konference. Naturvejledning, aktiviteter F Centralt

10 2001 I 2001 gennemførtes en række landsdækkende projekter på Skov- og Naturstyrelsens arealer for at genskabe værdifulde biotoper. De fremgår af nedenstående liste ved at amt er angivet som landsdækkende. Indsatsen var en del af Styrket Naturforvaltning på årets finanslov. Samlet bevillingsgivning var på 150,7 mio. kr. Projektnavn Alsønderup Enge, Hillerød Kommune Mageskrifter som led i retablering af vådområde ved Arresø, som skal tilbageholde nærringstoffer samt skabe ny natur. Ullerup Skov, Hundested Kommune Tilplantning med løvskov af tidligere erhvervede arealer, indlægning af stinet. Den bynære skov ved Hundested er nu på 24 ha. Sperrestrup Skov, Ølstykke Kommune Førstegangspleje og indlægning af stier på skovrejsningsarealer. Skoven er nu på 115 ha. Grønlien Skov, Frederikssund Kommune Tilplantning med løvskov, naturgenopretning og stietablering på tidligere erhvervede arealer. Tikøb Mose, Helsingør Kommune Erhvervelse af 1,4 ha moseparceller, som sidste led i opkøbsplan. Gurre Slotsruin, Helsingør Kommune Forundersøgelse om muligheder for genopretning af historiske landskaber omkring Gurre Slotsruin. Mountainbikebaner, Værløse Kommune Anlæg af 26 km sti til mountainbikere i Nørreskoven og Hareskoven m.m. Københavns befæstning, Rødovre Kommune m.fl. Forprojekt om formidling og tydeliggørelse af Københavns befæstning som kulturmiljø. Vestskoven, Albertslund Kommune m.fl. Erhvervelse af tidligere gartneri på ca. 2,2 ha til nedrivning mhp. skabelse af skovlandskab i Vestskoven. Naturcenter Herstedhøje, Albertslund kommune m.fl Indledende arbejde med skabelse af naturcentret. Søllerød Naturpark, Søllerød Kommune Erhvervelse af centralt areal på ca. 0,5 ha, der ifølge fredning skal overgå til offentligt eje. Springforbi Strandpark, Lyngby Tårbæk Kommune Detailprojekt om etablering af strandpark ved Øresundskysten i forbindelse med Eremitagesletten i Dyrehaven. Kongelundens udvidelse, Dragør/Tårnby Kommuner Erhvervelse af ca. 5 ha centralt beliggende i det nye skov og naturområde i tilknytning til Kongelunden. Bevilling Kategori Amt N Frederiksborg S Frederiksborg S Frederiksborg S Frederiksborg N Frederiksborg K Frederiksborg F Københavns K Københavns S Københavns F Københavns F Københavns F Københavns S Københavns

11 Motorvejsoplevelser Karlstrup, Solrød Kommune Etablering af stinet og information i forbindelse med opholdsareal langs motorvej, som ligger i umiddelbar sammenhæng med et af styrelsens arealer. Gulddysse Skov, Gundsø Kommune Start på nyt bynært skovrejsningsprojekt i skovfattigt område mellem Gunsømagle og Jyllinge. Erhvervelse af i alt 29 hektar. Erhvervelse af gård på 24 hektar sket i samarbejde med Gundsø Kommune, i det styrelsen alene erhverver jorden. Indvielse og navngivning af skoven fandt sted i april Tilplantning, naturgenopretning og indlæggelse af stinet på en del af de erhvervede arealer. Hestebjerggård, Lejre Kommune Samarbejde med Roskilde amt og Lejre Kommune om etablering af et kulturmiljø formidlingscenter. Bevilling til sanering af omgivelser samt til stianlæg og formidling. Bistrup Skovene, Roskilde/Hvalsø Kommuner Arronderende magelæg på ca. 38 hektar af Bidstrup/Avnstrup Skov med henblik på at skabe en landskabelig og naturlig helhed. Kongemosen, St. Åmose, Stenlille Kommune m.fl. Åmosen har stort behov for naturgenopretning ved vandstandshævning for at redde de tilbageværende arkæologiske og biologiske værdier. Et naturgenopretningsprojekt kan endvidere bidrage til et forbedret vandmiljø. Vestsjællands Amt og Skov- og Naturstyrelsen har i år 2001 med bistand fra Nordvestsjællands Landbocenter udarbejdet en handlingsplan for arbejdet med bevarelse af området F Roskilde S Roskilde F Roskilde F Roskilde N Vestsjællands

12 Klosterskov, Kalundborg Kommune Tilplantning med løvskov af tidligere erhvervet areal. Erhvervelse af 17 hektar i den nordlige del af skovrejsningsområdet. I forbindelse hermed er afstået 4 hektar landbrugsjord, der ikke skal indgå i projektet. Høng Skov, Høng Kommune Tilplantning, naturgenopretning og indlæggelse af stinet på tidligere erhvervet bynært areal. Projektet støttes af Høng Kommune ved indskud af jord. Hejrede Sø, Holeby Kommune Erhvervelse af centralt areal, ca. 20 ha, i forbindelse med genskabelse af Lysebro Mose ved Hejrede sø. Tilhørende magelæg. Albuen friluftscenter, Nakskov Kommune Indvendig istandsættelse og indretning af Lodshuset på Albuen til økobase og besøgscenter. Naturvejledningen på Nakskov Fjord vil bruge lodshuset som støttepunkt ved formidlingen af Albuens og fjordens natur og kulturmiljø. Samarbejde med Destination Lolland-Falster. Etablering af cykelstinet, Møn Kommune Tilskud til Møn Kommune til etablering af sammenhængende cykel- og vandrestinet på Møn Besøgscenter GeoCenter, Møn Kommune Netværket GeoCenter Møns Klint arbejder på etablering af et entrebetinget besøgscenter på Store klint. Anlægsudgifterne er estimeret til knap 80 mio. kr. Storstrøms Amt og Møn Kommune har hver bevilget 7,5 mio. kr. til projektet, og der er givet tilsagn om støtte på 8,5 mio. kr. fra EU-mål 2 midler og 5 mio. kr. fra Friluftsrådet. Skov- og Naturstyrelsen har givet tilsagn om 15 mio. kr. til projektet. I 1996/97 blev der således bevilget 3 mio. kr. I 2001 blev der yderligere reserveret 4 mio. kr., mens der forudsættes afsat 4 mio. kr. i henholdsvis år 2002 og Ringborgen, Aakirkeby Kommune Erhvervelse af arealer, visualisering og formidling ved bl.a. udsigtstårn af jernalderanlægget Ringborgen v. Rispebjerg. Lyngbakke Skov, Bornholm Erhvervelse af ca. 6 ha til skovrejsning. Skoven er nu på ca. 68 ha. Svanninge bakker, Faaborg Kommune Istandsættelse af 2 huse mhp. salg. Forventet indtægt ca. 1,5 mio.kr. Vigelsø, Odense Kommune Flytning af fugletårn fra sårbart område, samt midler til undersøgelse om betydning af ændret saltvandsindtag. Gråsten Nor, Marstal Kommune Medfinansiering af ejendomsmæssig forundersøgelse. Tilskud til Fyns Amt, som er ansvarlig for det mulige naturgenopretningsprojekt i Noret. Kirkendrup Skov, Odense Kommune Tilplantning mv. af tidligere erhvervede arealer. Kirkendrup Skov er nu på 78 ha. Elmelund Skov, Odense Kommune Erhvervelse af i alt 19 ha. De første erhvervelse i et nyt skovrejsningsprojekt tæt på Odense By. Samarbejde mellem Odense Vandselskab, Odense Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. Borgnæs Skov, Ærøskøbing Kommune Erhvervelse af 13 ha i tilknytning til tidligere erhvervede arealer i bynært og skovfattigt område. Område skal også anvendes til frøavl af eg S Vestsjællands S Vestsjællands N Storstrøms F Storstrøms F Storstrøms F Storstrøms K Bornholms S Bornholms N Fyns N Fyns N Fyns S Fyns S Fyns S Fyns

13 Motorvejsoplevelser, Bov Kommune Etablering af stinet og information i forbindelse med opholdsareal langs motorvej ved Oksekær, som ligger i umiddelbar sammenhæng med et af styrelsens arealer Grønt forsamlingshus, Haderslev Kommune Samarbejdsprojekt med Haderslev Kommune og lokale erhvervsinteresser vedr. Grønt forsamlingshus ved Haderslev Dam. Bidrag til anlæg af handicaptoilet. Stinet på Løjtland, Åbenrå Kommune Samarbejde mellem Sønderjyllands Amt, Aabenraa Kommune og Skov- og Naturstyrelsen om etablering af sammenhængende stinet på Løjt Land Skovbørnehave, Aabenraa Kommune Samarbejdsprojekt med Rødekro Kommune om oprettelse af skovbørnehave Hjordkær skov, Rødekro Kommune Tilplantning af areal med løvskov ved Hjordkær by. Hjordkær by har i dag ingen grønne arealer af større betydning. Samarbejde mellem amt og kommune. Nydam Mose, Sundeved Kommune Nydam mose rummer mange oldsager, som stammer fra store våbenofringer i jernalderen. Nydambåden er fundet i denne mose. Nationalmuseets prioriteringer betyder, at der ikke er udsigt til yderligere udgravninger i mosen foreløbig. Oldsagerne er truet af rødder fra padderokker. Projektet skal sikre optimale bevaringsforhold for de mange oldsager, som fortsat ligger i mosen. Tøndermarsken, Højer Kommune m.fl. Reservation af midler til samarbejdsprojekt med Sønderjyllands Amt vedr. etablering af ændret afvanding i de ydre koge i Tøndermarsken, herunder nivellement af området. Lodsejere, der går ind i projektet, vil modtage MVJ-tilskud. Udgiften vil vedrøre anlægsarbejder, som er en konsekvens af Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken F Sønderjyllands F Sønderjyllands F Sønderjyllands F Sønderjyllands S Sønderjyllands K Sønderjyllands N Sønderjyllands

14 Hasbjerg Sø, Tønder Kommune Tilskud til Sønderjyllands Amt til retablering af vådområder indenfor det inddigede Hasbjerg sø-område for at forbedre forhold for flora og fauna især fuglelivet. Enderup Skov, Gram Kommune Erhvervelse af mindre enklave på 0,7 hektar i Enderup Skov med henblik på at skabe en landskabelig og naturmæssig helhed. Tange Bakker, Ribe Kommune Ribe Kommune har vederlagsfrit overdraget 34 ha i Tange Bakker umiddelbart øst for Ribe by - til Skov- og Naturstyrelsen. Bevilling til supplerende erhvervelse (20 ha) og magelæg, herunder handelsomkostninger. Endvidere reservation af midler til gentilplantning efter orkan, retablering af hede- og engarealer samt anlæg af sti og friluftsfaciliteter. Varde Ådal, Varde Kommune Tilskud til lodsejere som led i Projekt Engsnarre i Varde Ådal. Medfinansiering fra EU Life Nature i år 2002 på kr. Svanemosen, Kolding Kommune Erhvervelse af 1,25 ha i Svanemosen (Højmose) ved Kolding. Motorvejsoplevelser, Kolding Kommune Adgang fra rasteplads til statsskov Vonsild Skovrejsning, Kolding Kommune Tilplantning, naturgenopretning og friluftsmæssige tiltag på arealer tidligere erhvervet i skovrejsningsområdet. Vonsild Skov har sammenhæng til et muligt naturgenopretningsprojekt i Svanemosen. Vonsild skov ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. Rørbæk Søs opland, Give Kommune Forundersøgelse om forbedring af vandkvalitet i Rørbæk sø og oplandet ved kilderne. Hampen Søs opland, Nørre Snede Kommune Erhvervelse af 62 ha i oplandet til Hampen og Torup søer med henblik på dels forbedring af vandkvalitet i søerne dels naturpleje og skovrejsning i mindre omfang. Tønballegård, Juelsminde Kommune Bevilling til færdiggørelse af naturcenter omfattende naturskole samt udstillings- og overnatningsfaciliteter i Tønballegård. Naturbaser, Juelsminde Kommune Restaurering af Den røde lade i Grund Skov. Laden indrettes som støttepunkt for lokale skoler/børnehaver og distriktets 2 naturskoler. Sebberup skov, Hedensted Kommune Erhvervelse af 5 hektar med henblik på tilplantning m.v. Sebberup Skov er nu på 138 hektar. Oplandet til Ravning-bro området, Kommune Forundersøgelse vedr. kulturmiljøet ved Ravning-broen (fra Vikingetiden) i Vejle Ådal omfattende sikring og formidling af områdets øvrige anlæg med tilknytning til broen N Sønderjyllands N Sønderjyllands N Ribe N Ribe N Vejle F Vejle S Vejle N Vejle N Vejle F Vejle F Vejle S Vejle N Vejle

15 Skjern Å Naturprojekt, Skjern/Egvad Kommuner I 2001 er naturforvaltningsmidlerne suppleret af tilskud på kr. fra EU-LIFE. Der henvises i øvrigt til særskilt notits vedr. status for Skjern Å Naturprojektet. Angelands Mose, Struer Kommune Erhvervelse af overvejende våd eng på 6,5 ha ved Naturskolen Kærgårds Mølle. Arealet benyttes af naturskolen til undervisning og til afgræsning for skolens husdyr. Erhvervelsen forbedrer driften af Klosterheden Statsskovdistrikt, idet arealet skaber forbindelse mellem naturskolen og Klosterhede Plantage. Led i et udvidet projekt med genskabelse af Angelands Mose m.m. Bølling Sø, Ikast Kommune m.fl. Skov- og Naturstyrelsen arbejder sammen med Ringkøbing og Århus Amter på, gennem fredning, at genskabe den tørlagte Bølling Sø ved Engesvang mellem Silkeborg og Ikast. Fredningsnævnet har netop afsagt kendelse. Det samlede areal i fredningen er 842 ha. Ifølge fredningen skal området dels være statsejet (626 ha) dels privatejet (216 ha). Skov- og Naturstyrelsen har p.t. erhvervet 509 ha. Fredningssagen behandles nu af Naturklagenævnet. Selve søfladen forventes at blive på ca. 350 ha. Der er stor lokal opbakning fra Ikast Kommune og beboere i Engesvang. I 2001 blev der reserveret midler til erhvervelse, konsulenthonorar samt rydninger. Søby Brunkulslejer, Herning Kommune Ved et magelæg har Skov- og Naturstyrelsen overtaget Ørkenarboretet i Søby Brunkulslejer fra Fødevareministeriet. Magelægget er sat til 0 kr. Reservation af midler til landinspektørregning. Ikast Byskov, Ikast Kommune Tilplantning med løvtræer, plejet natur og indlagt stinet på tidligere erhvervede arealer Vænge Sø, Ebeltoft Kommune Bevilling til dels løbende drift af pumpe m.m. dels til projektering og udførelse af mere varig løsning ved Vænge Sø, som begrænser de løbende driftsomkostninger. Stubbe Sø, Ebeltoft Kommune Reservation af midler til erhvervelse af 19 ha umiddelbart øst for Djurslands største sø: Stubbe sø med henblik på dels at forbedre adgang for publikum til søen dels at skabe bedre naturforhold. Jordbrugskommissionen har stillet uddybende spørgsmål til evt. erhvervelse. Randers Øvelsesplads, Randers Kommune Tilplantning med løvskov, naturgenopretning og indlæggelse af stinet på tidligere erhvervede arealer. Reservation af midler til kommende tilplantning af arealer i takt med at disse udgår af anden drift. Alstrup Krat, Mariager Kommune Tilskud til lodsejer med henblik på sikring af oldtidsagre og andre fortidslevn i Alstrup Krat ved naturforvaltningsaftale samt formidling af det kulturhistorisk interessante område inkl. Skov- og Naturstyrelsens egne arealer ved Hohøj. Vilholt Mølle, Brædstrup Kommune Danmarks Miljøundersøgelsers konsekvensanalyse af faunapassageløsningen i den øvre del af Gudenåen ved Vilholt Mølle N Ringkøbing N Ringkøbing N Ringkøbing K Ringkøbing S Ringkøbing N Århus F Århus S Århus K Århus N Århus

16 Nordby Bakker, Samsø Kommune Erhvervelse af ca. 27 ha på Nordsamsø ved indgangen til Issehoved. Erhvervelsen sikrer bedre forbindelse mellem Skov- og Naturstyrelsens hidtidige arealer. Udlægges som overdrevsarealer. Jordbrugskommissionen har bedt Skov- og Naturstyrelsen undersøge mulighederne for frasalg af de sydligste arealer på ca. 3 ha. Natur og landskabsprojekt omkring Himmelbjerget, Ry Kommune Projektet har til formål at fremme befolkningens adgang til Himmelbjergområdet samt at sikre og udbygge områdets naturkvaliteter og oplevelsesmuligheder. Projektet indebærer bl.a. frivillige aftaler med lodsejere samt statslig erhvervelse af centrale arealer omkring Himmelbjerget (ved magelæg). Erhvervelse af 8 skovparceller på i alt 35 ha med henblik på mageskifte med skov i det centrale område omkring Himmelbjerget Funder Ådal, Silkeborg Kommune Erhvervelse af engparcel i Funder Ådal. Der vurderes at være potentiale for et fremtidigt naturforvaltningsprojekt i Ådalen. Illerup Ådal, Ry Kommune Etablering af stinet og information i forbindelse med opholdsareal langs motorvej, som ligger i umiddelbar sammenhæng med et af styrelsens arealer. Motorvejsoplevelser, True Skov, Århus Kommune Etablering af stinet og information i forbindelse med opholdsareal langs motorvej, som ligger i umiddelbar sammenhæng med et af styrelsens arealer. Udvikling af stinet Århus-Silkeborg Samarbejdsprojekt mellem Århus Amt, Århus Kommune og Skov- og Naturstyrelsen om anlæg af sammenhængende stinet mellem Århus og Silkeborg. Illerup Ådal v. Skanderborg, Ry Kommune Erhvervelse af 7 ha bynær skov ved Skanderborg på en skrænt ned til offermosen i Illerup Ådal. Erhvervelsen sikrer dels bedre adgang til offermosen dels fin mulighed for at overskue Ådalen. Skoven ligger i forbindelse med rasteplads ved motorvej. Efter nænsom hugst i skoven, udlægges denne til naturskov N Århus N Århus N Århus F Århus F Århus F Århus K Århus

17 Bærmose-Himmerig Skov, Århus Kommune Indretning af lejrskole i tidligere erhvervede bygninger samt tilplantning med løvskov af tidligere erhvervede arealer. True Skov, Århus Kommune Erhvervelse af i alt 20 hektar i tilknytning til allerede erhvervede arealer med henblik på tilplantning. Erhvervelserne muliggør bl.a. at stinet kan forbindes. True Skov er nu på 361 hektar. Reservation af midler til kommende tilplantning af tidligere erhvervede arealer i takt med at disse udgår af landbrugsmæssig drift. Hvinningdal Skov, Silkeborg Kommune Erhvervelse af 28 hektar eksisterende skov/plantage m.m. beliggende centralt i skovrejsningsområdet. Indvielse af projektet i august Hvinningdal Skov omfatter nu 48 hektar. Projektet medfinansieres af kommunen. Tilplantning med løvskov, naturgenopretning og indlæggelse af stinet på tidligere erhvervede arealer. Vejlerne, Kommune, Fjerritslev og Hanstholm Kommuner Forundersøgelse vedr. mulighederne for at forbedre vandstandsforhold og vandkvalitet og dermed de biologiske betingelser i De Østlige Vejler i Hanherred. Slutafregning. Vullum Sø, Hanstholm Kommune Magelæg hvor distriktet afgiver 29 ha agerjord mod til gengæld at modtage 27 ha naturmæssigt værdifulde enklaver i Korsø plantage, Vullum sø og Østerild plantage. Forskelsværdi på kr. i Skov- og Naturstyrelsens favør, som modtageren af statens arealer betaler. Bevilling til handelsomkostninger i forbindelse med magelæget. Legind Vejle, Morsø Kommune Retablering af sø- og vådområde ved Sallingsund. Handelsomkostninger i forbindelse med arealoverførsel. Vigsø, Hanstholm Kommune Erhvervelse af areal i forbindelse med projekt vedr. genskabelse af Vigsø. Brokholm Sø og Skov, Sundsøre Kommune Tilplantning med løvskov, naturgenopretning og indlæggelse af stinet på tidligere erhvervede arealer. Reservation af midler til kommende tilplantning af tidligere erhvervede arealer i takt med at disse udgår af landbrugsmæssig drift. Tange sø, Bjerringbro Kommune Forundersøgelse vedr. passagemuligheder ved Tangeværket. Fødevareministeriet medfinansierer 50% af de kr. Stiforløb på Nordmors, Morsø Kommune Morsø Turistbureau har søgt midler til et projekt med det formål at gøre en større del af Mors tilgængelig for publikum. Bidraget fra Skov- og Naturstyrelsen skal primært anvendes til udarbejdelse af informationsmateriale. Gravlev Sø, Skørping Kommune Rammebevilling til gennemførelse af projektet. Midler til tilbagelægning af åløb og arealerhvervelse nødvendig for retablering af søen. Birkesø, Sejlflod Kommune Rammebelling til resterende erhvervelser ifm. retablering af Birkesø i Lille Vildmose. Lundshøj, Arden Kommune Erhvervelse af ca. 2,2 ha ved Kielstrup sø ved Mariager Fjord, udsigtspunkt med gravhøje. Drastrup Skov, Ålborg Kommune Erhvervelse af 50 ha fra Ålborg Kommune som led i samarbejde S Århus S Århus S Århus N Viborg N Viborg N Viborg N Viborg N Viborg N Viborg F Viborg N Nordjyllands N Nordjyllands F Nordjyllands S Nordjyllands

18 om grundvandsbeskytttende indsats ved Frejlev by. Arealer skal indgå i den nye Drastrup Skov. Poulstrup Skov, Aalborg Kommune S Nordjyllands Erhvervelse af ca. 3 ha i nyt skovrejsningsprojekt syd for Aalborg. Samarbejde med Kommune. Indgå i indsats for at beskytte drikkevand. Hjørring kommunes Sandflugtsplantage ved Rubjerg Knude, N Nordjyllands Løkken-Vrå Kommune Erhvervelse af 62 ha fra Hjørring Kommune. Efter en del offentlig debat om kommunens salg af skoven indstillede byrådet plantagen solgt til lav pris til staten med baggrund i natur og friluftsmæssige interesser. Naturcenter Fosdalen, Brovst Kommune F Nordjyllands Færdiggørelse af naturskolen. Blokhus-hune Vandrehjem, Pandrup Kommune F Nordjyllands Bidrag til istandsættelse af vandrehjem. Fremavlspakke, S Centralt Velegnede planter og buske til skovtilplantning mv. Naturvejlederuddannelse F Centralt Naturvejlederordning, herunder efteruddannelse af naturvejledere og aktiviteter på Skovskolen. Midler dækker også løn til naturvejledere på skovdistrikterne. Naturvejledning, aktiviteter F Centralt Informationshæfte om Naturbørnehaver F Centralt Udvikling af landsdækkende friluftskort F Centralt Oversigt over vandre-, cykel- og ridestier F Centralt International Naturvejleder konference F Centralt Folder til kampagne om trafikdræbte dyr N Centralt Pleje af heder og klitter N Centralt Genskabelse af naturlig hydrologi i statsskove N Centralt Særlig fokuseret indsats over hele landet, der skal sikre/genskabe mindre og truede vådområder. Se oversigt til sidst over antal m.v. Førstegangspleje af fortidsminder og af historiske landskabstræk K Centralt i statsskovene Særlig fokuseret indsats over hele landet. Se oversigt til sidst over antal m.v. Naturformidling og bedre adgangsforhold (handicapvenlige faciliteter) F Centralt i statsskovene Særlig fokuseret indsats over hele landet. Se oversigt til sidst over antal m.v. Pleje af overdrev og enge i statsskovene N Centralt Særlig fokuseret indsats over hele landet. Se oversigt til sidst over antal m.v. Pleje af skovnatur i statsskovene N Centralt Særlig fokuseret indsats over hele landet. Se oversigt til sidst over antal m.v. Restaurering og genopretning af våde naturtyper i statsskovene Særlig fokuseret indsats over hele landet. Se oversigt til sidst over antal m.v N Centralt

19 Resultat af styrket naturforvaltning Hovedformål Tiltag Resultat Natur Retablering og pleje af heder, overdrev og enge 1553 ha Retablering og pleje af vådområder 112 ha - heraf anlæg og oprensning af søer og vandhuller 46 stk. Hegnssætning med henblik på naturpleje 26 km Vandløbsrestaurering 2 km Skov med genskabt naturlig hydrologi 265 ha Genoptagelse af gamle driftsformer i skov 31 ha Pleje af nøglebiotoper/sjældne (rødlistede) arter 55 stk. Friluftsliv Anlæg af nye stier 46 km - heraf handicapvenlige stier 11 km Anlæg af handicapvenlige bålpladser/fiskeplatforme 7 stk. Anlæg af naturlegepladser 5 stk. Tiltag til fremme af økobaser og naturskoler 11 stk. Kulturmiljø Pleje af fortidsminder 220 stk. Restaurering af stendiger og skovdiger 6 km Pleje af kulturmiljø ved slotte/godser/møller m.m. 6 stk Den samlede bevillingsgivning var på 78,4 mio. kr. Projektnavn udgiftsbev. Kat Amt Sperrestrup Skov S Frederiksborg Tilplantninger og første gangsrensning af arealer. Holløse Bredning N Frederiksborg Erhvervelse af parcel i ellemosen. Vestskoven. Bymosevej, supplerende bevilling til erhvervelse S Københavns af 2,3 hektar med stor bygningsmasse. Medfinansieres af beliggenhedskommuner. Kongelunden. Tilplantninger af tidligere erhvervede arealer S Københavns Amager Fælled. Afvikling af sameje med F Københavns Københavns kommune Bellevue Strand. Samejeudgifter F Københavns Vestskoven-nedrivninger af tidligere erhvervede ejendom S Københavns mhp. Skabe skov og åbne arealer. Vestskoven. Erhvervelse af ældre parcelhus med have med S Københavns henblik på etablere rekreativt skovområde. Medfinansieres af beliggenhedskommuner. Vestskoven. Erhvelse af ældre hus inkl. 0,3 hektar med henblik S Københavns realisering af rekreativt skovområde. Medfinansieres af beliggenhedskommuner. Gulddysse Skov. Tilplantning af tidligere erhvervede arealer S Roskilde Gulddysse Skov. Magelæg S Roskilde Gulddysse Skov. Erhvervelse af 4,1 hektar med henblik på S Roskilde skovrejsning og beskyttelse af grundvand. I samarbejde med Københavns Energi. Trekroner Skov. Erhvervelse af ca. 20 hektar centralt beliggende i nyt skovrejsningsområde vest for Roskilde by. I sam S Roskilde

20 arbejde med Københavns Energi. Trekroner Skov. Midler til tilplantning af nyerhvervede S Roskilde hektar. Gulddysse Skov. Midler til tilplantning af nyerhvervede arealer S Roskilde Høng Skov. Erhvervelse af nøgleejendom i bynær skovrejsning S Vestsjællands ved Høng by. Kloster Skov. Midler til tilplantning S Vestsjællands Ringsted Skov. Erhvervelse af 24 ha til skovrejsning aht S Vestsjællands grundvand og friluftsliv. I samarbejde med Københavns Energi. Flynder Sø. Erhvervelse af vigtig sødel N Vestsjællands Høng Skov. Tilplantning og renholdelse S Vestsjællands af erhvervede arealer Ringsted Skov. Midler til tilplantning af erhvervet areal S Vestsjællands Udby Skov, magelæg centralt i skovresningsområder, der muliggør S Storstrøms samling af arealer til skov. Avnø. Publikumsfaciliteter og naturgenopretning på tidligere F Storstrøms militært areal, som efter mange år uden offentlig adgang nu er åbent område. Holmegård Mose. Forprojekt med henblik på at undersøge N Storstrøms muligheder for at sikre højmosekvaliteter der er under nedbrydning. Geocenter Møn. Skov- og Naturstyrelsens andel til stort fremtidig F Storstrøms formidlingscenter. Samfinansieres med flere parter. Avnø. Publikumsfaciliteter F Storstrøms Udby Skov. Erhvervelse af 100 ha strategisk beliggende S Storstrøms Sammenbinder Stege by med tidligere skovrejsningsområde og skaber helhed. Udkæret, mindre arealsupplement N Bornholms Naturprojekter, Bornholm N Bornholms Tilskud til Bornholm mhp. Løft af naturindsats m.v. Pedersker Skov, Aakirkeby Kommune S Bornholms Erhvervelse af 27,5 hektar til skovrejsning mhp friluftsliv og grundvand. Søbygård Vitsø Nor, Udgifter til prøveboringer mhp. Flytning K Fyns af vandboringer i område der kan blive til vandoverflade/engareal omkring Søbygård. Elmelund Skov. Tilplantning af tidligere erhvervede ejendomme S Fyns Søgård Mose. Nedskrivning af bevilling grundet stilstand i N Fyns projektet. Elmelund Skov. Erhvervelse af ejendom på 8,8 hektar mhp S Fyns Tilplantning. Medfinansiering fra Odense Vandselskab. Vigelsø. Ændring af saltvandsindtag af hensyn til ferskvandsfuglelokalitet N Fyns Ringe-Kaholevej. Centralt beliggende ejendom på 41 hektar, der erhverves sammen med Ringe Kommune S Fyns Svanninge. Erhvervelse af 8,5 hektar centralt beliggende i Svanninge bakker. Areal med eksisterende naturværdier og vil give mulighed for forbedret adgang til område. Kirkendrup Skov. Veje og stier i område under etablering. En del af samarbejdsaftale med Odense Kommune og Odense Vandselskab F Fyns S Fyns

21 Årø Kalv, nedskrivining af bevilling grundet mislykket jordfordeling N Sønderjyllands Hopsø, erhvervelse af 5 hektar bredareal aht. publikum F Sønderjyllands Tøndermarsken. Publikumstælling og information F Sønderjyllands Årø Kalv. Midler til jordfordeling N Sønderjyllands Skrydstrup Nord. Reduceret bevilling S Sønderjyllands Revsø Skov. Reduceret bevilling S Sønderjyllands Nørreskoven på Als. Erhvervelse af mindre areal ved kyst mhp. genskabelse af naturlig hydrologi N Sønderjyllands Bov Skov. Tilplantning af arealer modtaget fra Bov Kommune S Sønderjyllands Rise Skov erhvervelse af engenklave i skovområde. Muliggør N Sønderjyllands gunstig pleje. Årø Kalv N Sønderjyllands Bolderslev Skov - restudgifter ift. gennemført fredning N Sønderjyllands Tapsøre Statsskov. Reduceret bevilling S Vejle Vonsild Skov. Tilplantning af tidligere erhvervede arealer S Vejle Sebberup Skov. Erhvervelse af 4 ha der skaber adgang til Løsning by fra den nye skov S Vejle Svanemosen erhvervelse af 8 hektar i højmosen og tilhørende højjord mhp. retablering af habitatmose. Kommende LIFE-sag Søby Brunkulslejre. Erhvervelse af 126 ha centralt beliggende i højt prioriteret brunkulsområde. Skaber helhed. Skjern Å. Videreførsel af Skjern Å projektet. Jordarbejder i østområde samt erstatninger og stier og adgangsveje. EU-tilskud Skjern Å. Tilbagebetaling af tidligere for meget modtaget EU-tilskud. Hem Skov, arveløs ejendom på 32 hektarmed naturværdier og store potentielle friluftsmæssige kvaliteter. Friluftsrådet er senere blevet overdraget planlægningen af arealet. Stubbe Sø, erhvervelse af mindre areal aht. bredadgang og forbindelse til stinet N Vejle K Ringkøbing N Ringkøbing N Ringkøbing F Århus N Århus True Skov. Nedskrivning af bevillinger S Århus Hvinningdal Skov. Erhvervelse af ca. 12 ha til skovrejsning S Århus Medfinansiering fra Silkeborg kommune/vandværk Hvinningdal Skov. Medfinansieret areal til skovrejsning fra Silkeborg Kommune. Udgifter til tinglysning m.v S Århus Nordby Bakker. Erhvervelse af arealer ved Ballebjerg N Århus True Skov. Bevillingsnedsættelse S Århus Himmelbjerget. Erhvervelse af 35 ha under højt prioriteret handlingsplan for adgang omkring himmelbjerget. Amt og private arealer deltager også N Århus Nordby Bakker -justering af bevilling ifm erhvervelse N Århus Tange Sø. Færdiggørelse af forundersøgelse om forskellige N Viborg løsningsscenarier. Asmildkloster. Naturpleje på de fra millitæret overtagne arealer N Viborg Græsningsarealer. Arrondering østerild plantage N Viborg Kanderstederne. Erhvervelse af 3,8 hektar der skaber arron N Nordjyllands

22 dering af statslige arealer. Års Skov. Tilplantning S Nordjyllands Drastrup Skov. Tilplantning S Nordjyllands Muslingebanker Vadehavet. Forsøg på genetablering ved flytning/udsætning N Centralt af bestande. Trafikskadede dyr, Shweisshunde. Dækning af kørselsudgifter N Centralt for hundeførere m.v. for at kortlægge sorte pletter. Naturvejledning-arbejdsgiverseminar F Centralt Naturvejledning-Hold F Centralt Naturvejledning-information og formidling F Centralt Naturvejledning diverse F Centralt Naturvejledning udviklingsaktiviteter F Centralt Naturvejledning- Skovskolen. Uddannelse F Centralt Naturvejledning- elektronisk netværk F Centralt Fremavlspakken. Fremavl af egnede hjemmehørende træer S Centralt og buske til landskabsformål. Klithede. EU/LIFE medfinansieret projekt. Større samlet indsats N Centralt langs den jyske vestkysten, hvor truede prioriterede klithedearealer plejes. Midler til magelæg på Rømø, hydrologiprojekt på Lyngbo Hede ved Henne og formidling. Velfærdsprojekter. En række mindre projekter fordelt over F Centralt hele landet, som fremmer befolkningens brugs af Skov- og naturstyrelsens arealer og inddragelse i arealforvaltningen. Med udgangspunkt i Skov- og Naturstyrelsens velfærdsprofil. Tange Sø. Rapport over mulige scenarier N Centralt 2003 Den samlede bevillingsgivning var på 93,4 mio.kr. I 2003 indgår en nye kategorier af projekter under: J Jagtprojekter finansieret af jagttegnsmidler. Forlig N Nationalpark pilotprojekter Forlig S Bynær skovrejsning medfinansieret af vandværker/kommuner. Forlig H Særlig indsats for habiatområder/arter De tre sidstnævnte kategorier er finansieret af midler på alt 50 mio.kr. afsat under naturfolig Projektnavn Bevilling Kategori Amt Slangerup Skov. Erhvervelse af første 3,5 ha ifm ny statsskov S Frederiksborg ved Slangerup by mhp. fremme af friluftsliv, natur og beskyttelse af vigtige drikkevandsressourcer. Samarbejde med Slangerup Kommune og Københavns Energi. Hellebæk Kohave. Etablering af indhegnede græsningsarealer N Frederiksborg mhp. overdrevspleje i habitatområde. Fremavlspakken. Fremme af træer og buske til landskabsformål S Frederiksborg og skovrejsning Skævinge Skov. Erhvervelse af første 8,5 ha ifm ny bynær statsskov S Frederiksborg mhp. fremme af friluftsliv, natur og beskyttelse af vigtige drikkevandsressourcer. Samarbejde med Skævinge Kommune og Københavns Energi Lyngby Mose. Erhvervelse af 25,5 ha indenfor projektområde. 0 N Frederiksborg

23 Bevilling allerede til stede. Lyngby Mose. Erhvervelse af 3,8 ha beliggende indenfor projektområde N Frederiksborg Vestskoven ved københavn S Københavns Diverse nedrivninger af udtjent dårlig bygningsmasse mhp. skabe sammenhæng i nyt natur og skovområde tæt på hovedstaden. Vestskoven. Erhvervelse af 0,9 ha med hus centralt i vestskoven S Københavns Medfinansiering fra beliggenhedskommuner. Københavns Befæstning. Rydning af tilgroet voldanlæg midt i K Københavns København mhp. bedre publikums adgang til volden. I medfør af plejeplan under fredning. Bellevue Strandpark. Statens andel af strandparken F Københavns Kongelundens Udvidelse. Førstegangsrenholdelse og etablering S Københavns af publikumsfaciliteter på skovrejsningsarealer. Springforbi Strandpark. Midler til VVM omkring nyt strandareal F Københavns nedenfor Eremitagesletten. Kongelundens udvidelse jagtprojekt. Midler til jagtorienterede J Københavns tiltag på allerede erhvervede arealer i skovrejsningsområde. Området er anbefalet af det lokale jægerforum. Ryet høj. Tilskødning af arealer ifm. fredning ved Ryethøj ved F Københavns Farum. Himmelev Skov ved Roskilde. Særlig udstykning ifm. erhvervelse S Roskilde Gulddysse Skov ved Gundsø. Naturgenopretning mv. på vederlagsfri Forlig S Roskilde overdragelse af areal på 0,5 hektar fra Gundsø Kommune. Indgår i samarbejde med Københavns Energi. Himmelev Skov. Tilplantning af ca. 88 hektar vederlagsfrit Forlig S Roskilde ovedraget fra Roskilde Kommune. Indgår i samarbejde med Københavns Energi. Højbjerg Skov ved Korsør. Tilplantming af samlet 85 ha modtaget Forlig S Vestsjællands vederlagsfrit fra Korsør Kommune ifm. nyt bynært skovrejs- ningsprojekt. LIFE-kysthabitater. Udarbejdelse af kvalificeret EU-LIFE ansøgning Forlig H Vestsjællands om højmoser. Udby Skov ved Stege. Følgeudgifter ifm vederlagsfri overdragelse S Storstrøms af 6,3 ha fra Møn kommune. Udby Skov. Tilplantning af ca. 70 hektar tidligere erhvervede S Storstrøms arealer. Avnø. Etablering af naturskole/center, naturgenopretning, publikumsfaciliteter F Storstrøms og tilplantning på tidligere millitærarealer og byg- ninger. Midler tilvejebragt ved salg af Avnøgård. Geocenter Møn. Sidste rate af midler til medfinansiering af nyt F Storstrøms formidlingscenter ved Møns Klint. Nationalpark Møn. Midler til sekretrariatsfunktion Forlig N Storstrøms Pedersker Skov (Lynggård Skov). Tilplantning S Bornholm Elmelund Skov. Erhvervelse af 6,4 ha samt tilplantning heraf ifm S Fyns ny statsskov tæt på Odense. Elmelund Skov. Tilplantning af 9 ha S Fyns Kirkendrup Skov. Erhvervelse af 27 ha der sammenknytter tidligere S Fyns erhvervelser i ny statsskov tæt på Odense. Større byg- ningsmasse medfølger. Helnæs Made. Erhvervelse af 0,1 ha centralt i madeområde, N Fyns hvilket muliggør bedre naturpleje. Klise Nor. Erhvervelse af enklave på 1,2 ha i naturområde. Bevilling 0 N Fyns allerede tilstede. Vigelsø i Odense Fjord. Forundersøgelse af nødvendige tiltag for at sikre værdifulde strandengsarealer bag nedbrudte diger N Fyns

24 Elmelund Skov Vest. Erhvervelse af 15,3 ha som kan indgå i nyt J Fyns jagt- og vildtprojekt tæt på Odense By. Området er anbefalet af det lokale jægerforum. Svanemosen. Supplerende midler ifm handel N Sønderjyllands Kruså Tunneldal. EU-samarbejdsprojekt over grænsen mhp. forbedre N Sønderjyllands ådal/naturområde gennem naturgenopretning, pleje og sti- etableringer Tøndermarsken. Supplerende tiltag ifm. MVJ aftale til overvågning N Sønderjyllands af kreaturer. Skansegården ved Dybbøl. Udarbejdelse af projektforslag til F Sønderjyllands grønt forsamlingshus. Tøndermarsken, Magisterkog. Erhvervelse af 228 hektar N Sønderjyllands marskområde fra Sønderjyllands Amt mhp. beskyttelse af naturværdier. Rømø klithede arealer (tildels EU/LIFE-projekt). Overtagelse af N Sønderjyllands 168,5 hektar klithedearealer ved jordfordeling mhp. samlet naturpleje indsats. Delvis medfinansieret af EU. Rømø klithede arealer (ikke EU/LIFE medfinansie Tønder øvelsesplads/soldaterskoven. Indretning af tidligere millitært F Sønderjyllands areal til bynært grønt område: Stier, lejrplads, grillpladser, hundeskov, formidling af Zeppeliner-historie m.v. Stursbøl Skov. Erhvervelse af 9,5 hektar inkl. bygninger der S Sønderjyllands sammenbinder gammel plantage og nyt skovrejsningsområde. Bygning skal bruges til naturundervisning mv. EU/LIFE højmose ansøgning. Undersøgelse af bl.a. Draved Mose N Sønderjyllands Geltinggård Skov. Tilplantning af 15 hektar S Sønderjyllands Lyreskoven ved Bov. Tilplantning af 45 hektar bynære areal Forlig S Sønderjyllands overdraget vederlagsfrit af Bov Kommune. Hønsnap Skov. Arronderende erhvervelse af 0,3 hektar i tilknytning F Sønderjyllands til statsskov som muliggør forbedret publikumsadgang til skoven. Sjelleruphus ved Nørreskoven på Als. Indretning af tidligere F Sønderjyllands skovtjenestested til naturskole. Medfinansieres fra Friluftrådet og Mads Clausens Fond. Toftlund Byskov. Tilplantning af ca. 1 hektar modtaget ved magelæg S Sønderjyllands med nærliggende golfbane. Ejendom ved Nybøl. Overtagelse af arveløs ejendom på 7 hektar F Sønderjyllands ved Nybøl mhp. grønt bynært areal. Indsats for at sikre Snæblen bl.a. ifm folkehøring herom. Opfølgning Forlig H Ribe på handlingsplan for Snæblen. Indsats for at sikre Snæblen bl.a. ifm folkehøring herom. Opfølgning N Ribe på handlingsplan for Snæblen. Varde Ådal. Tinglysning af restriktioner og egen vedligehold af N Ribe arealer i aftaleperioden (20 år) Harte Skov. Erhvervelse af 4,7 hektar i kanten af ny bynær skov S Vejle mhp. muliggøre bedre adgang til arealerne. Brigsted Strand, Horsens Fjord. Vedrlagsfri overdragelse af lille F Vejle areal fra Gedved Kommune mhp. indretning af lejr-/shelterplads. Vonsild Skov. Tilplantning af ca. 15 hektar S Vejle Sebberup Skov. Tilplantning af ca. 9 hektar S Vejle Galtkær II. Erhvervelse og anlæg af supplerende vådområder, N Vejle der også skal fungere som okkerudfældning. Medfinansieres af lokale virksomheder, amt og kommune. Skjern Å. Færdiggørelse af jordanlæg, publikumsanlæg og formidling N Ringkøbing i projektområdet. Modsvares af EU-indtægter. Løvbakke Skov. Arealerhvervelse ifm jordfordeling som følge ny vej gennem området S Ringkøbing

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

... MILJØMINISTERIET. Fremtidens grønne hovedstad. Naturen tæt på Naturen til glæde for byens borgere ...

... MILJØMINISTERIET. Fremtidens grønne hovedstad. Naturen tæt på Naturen til glæde for byens borgere ... Fremtidens grønne hovedstad Naturen tæt på Naturen til glæde for byens borgere........... 3 1 2 12 13 9 10 4-8 14 16 17 15 4-1. Skodsborg Strandpark 4-2. Springforbi Strandpark 4-3. Søllerød Kirkeskov

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

beskyt & benyt naturen naturpolitik for guldborgsund kommune

beskyt & benyt naturen naturpolitik for guldborgsund kommune beskyt & benyt naturen naturpolitik for guldborgsund kommune Vedtaget af byrådet den 9. oktober 2008 1 Wilhjelm-udvalgets konklusion I 2001 udkom den såkaldte Wilhjelm-rapport En rig natur i et rigt samfund.

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Naturforvaltning. Årsberetning 2000, 2001, 2002, 2003. Beretning

Naturforvaltning. Årsberetning 2000, 2001, 2002, 2003. Beretning Naturforvaltning Årsberetning 2000, 2001, 2002, 2003 Beretning Forord Perioden 2000 til 2003 har været præget af ændringer i rammerne for den nationale naturforvaltning. Selvom vilkårene i denne korte

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen. Skov- og Naturstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Vi sætter naturen og fremtidens Danmarkskort på dagsordenen.

Skov- og Naturstyrelsen. Skov- og Naturstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Vi sætter naturen og fremtidens Danmarkskort på dagsordenen. Skov- og Naturstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Vi sætter naturen og fremtidens Danmarkskort på dagsordenen. Miljøministeriets organisation Ministeren Departementet Miljøstyrelsen

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Analyse af afgørelsespraksis for alle 3-sager, regional og lokal fordeling af sager mv.

Analyse af afgørelsespraksis for alle 3-sager, regional og lokal fordeling af sager mv. Analyse af afgørelsespraksis for alle 3-sager, regional og lokal fordeling af sager mv. Registrerede sager 2% 8% 21% 48% 34% 13% 16% 58% = 1391 N = 1085 Figur 1a Samlede ansøgte sager om tilstandsændringer

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge

Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Formål... 2 Ansøgt beløb... 3 Lille Vildmosecentret...

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Erfaringer med grundvandsbeskyttelse gennem offentlig og privat skovrejsning ved Odense ATV Jord og Grundvand Vintermøde 6.

Erfaringer med grundvandsbeskyttelse gennem offentlig og privat skovrejsning ved Odense ATV Jord og Grundvand Vintermøde 6. Erfaringer med grundvandsbeskyttelse gennem offentlig og privat skovrejsning ved Odense ATV Jord og Grundvand Vintermøde 6. Marts 2012 Sektionsleder, landinspektør Morten Hartvigsen Email: moha@orbicon.dk

Læs mere

Indstilling. Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning. 1.

Indstilling. Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. september 2008 Tillæg til Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning ved

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Naturforvaltning. Årsberetning for 1999. Skov- og Naturstyrelsen. Miljø- og Energiministeriet

Naturforvaltning. Årsberetning for 1999. Skov- og Naturstyrelsen. Miljø- og Energiministeriet Naturforvaltning Årsberetning for 1999 Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen 1 Kolofon Udgiver: Udgivelsesår: 2000 Titel: Naturforvaltning. Årsberetning for 1999 Illustrationer: Fotos: Skov-

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Den Særlige Vand og Naturindsats

Den Særlige Vand og Naturindsats Den Særlige Vand og Naturindsats Miljømilliarden Politisk aftale mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti DEN af 3. SÆRLIGE november VAND 2006 OG NATURINDSATS Forord For at bidrage

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

LIFE RigKilde Svenstrup Kær

LIFE RigKilde Svenstrup Kær Naturgenopretningsprojekt LIFE RigKilde Svenstrup Kær Jammerbugt Kommune igangsætter et større naturprojekt, der skal løfte naturværdien i Svenstrup Kær samt bedre vandløbskvaliteten i Svenstrup Å. Orkidé

Læs mere

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok?

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Naturhistorisk forening for Nordsjælland den 25. april 2012 Hanne Stensen Christensen (Chef for Natur og Vandkontoret Næstved Kommune) Hvad vil jeg sige?

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv?

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Søren Præstholm Specialkonsulent, Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, IGN Frank Søndergaard Jensen Professor, Forskergruppen

Læs mere

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser Side 1 Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Arealerne ved Mariager Fjord består af

Læs mere

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72)

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Hjardemål Klitplantage ligger ved Jammerbugten, øst for Hanstholm. Plantagen ligger syd og vest for Hjardemål Klit og har sin største udstrækning

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer DGU medlemstal pr. 30.09.2011, endeligt KlubNr Klubnavn uden banetill. uden banetill. Senior Senior Langdist Langdist I alt Passive 1 Københavns Golf Klub 78 30 12 7 569 377 0 0 63 59 0 0 1195 202 2 Aalborg

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud til private natur og friluftsprojekter i Middelfart Kommune 2016 Søg tilskud

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Såfremt skoven skal videreudvikles skal der indgås en fornyet samarbejdsaftale om Gulddysse Skov.

Såfremt skoven skal videreudvikles skal der indgås en fornyet samarbejdsaftale om Gulddysse Skov. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 73490 Brevid. 2055563 Ref. JEST Dir. tlf. 46 31 3404 jensst@roskilde.dk 19. marts 2015 NOTAT: Gulddysse Skov: status og fornyet samarbejdsaftale Status Gundsø Kommune, Naturstyrelsen

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Naturforvaltningen. Skovvangsvej Århus N

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Naturforvaltningen. Skovvangsvej Århus N ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Naturforvaltningen. Skovvangsvej 97. 8200 Århus N INDSTILLING Til Århus Byråd 1. december 2004 via Magistraten J.nr. 03/00442 Den Ref.: Tlf.nr. Ole Skou Rasmussen

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Vejledning om etablering af lokale naturråd

Vejledning om etablering af lokale naturråd VEJ nr 9737 af 10/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode Sagsnr. 01.05.18-P17-1-16 Dato 1-9-2016 Sagsbehandler Sofia Mulla Kølmel Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode 2010-15 og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode 2016-21.

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Møde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet 4. februar 2011 246 Natura 2000-planforslag EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder ca.

Læs mere