Naturforvaltning. Årsberetning 2000, 2001, 2002, Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturforvaltning. Årsberetning 2000, 2001, 2002, 2003. Bilag"

Transkript

1 Naturforvaltning Årsberetning 2000, 2001, 2002, 2003 Bilag

2 Bilag A Naturforvaltningsudvalgets medlemmer, Fødevareministeriet (tidl. Landbrugs- og Fiskeriministeriet) Dansk Familebrug Friluftsrådet Danmarks Sportsfiskerforbund Dansk Skovforening Dansk Ornitologisk Forening De Danske Landboforeninger Dansk Erhvervsjordbrug (Tolvmandsforeningen) Danmarks Jægerforbund Kulturhistorisk Råd Miljøstyrelsen Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen Finansministeriet Turisme Danmarks Naturfredningsforening Kontorchef Bodil Ekner Afdelingschef Ole Bjørn Hansen Ingeniør Mogens Nielsen Forretningsfører Jens K. Thygesen Advokat Monica Holstein Fra 23. møde Lars Møller Nielsen Egon Østergård Cand. jur. Morten J.B. Raun Fra 23. møde Karen Post Christian D. Lassen Fra 23. møde Michael Brockenhuus-Shack Knud Knudsen Fra 23. møde Arne Holten Museumsinspektør Bent Aaby Kontorchef Åse Lynæs Fra 23. møde Bente Villumsen Planlægningschef Ole Skou Rasmussen Begitta Blathau Mette Mørkeberg Fra 23. møde Maria Feldfos Anni Hornum Direktør Lone Johnsen. Fra 22. møde Thomas Færgemann Skov- og Naturstyrelsen Hans Henrik Christensen (formand) Perioden omfatter 21. møde d. 8. marts 2001, 22. møde d. 11. juni 2001 og 23. møde d. 28. februar 2003.

3 Bilag B Samlet anvendelse af midler til naturforvaltning Naturforvaltning samlet siden 1989 bloktilskud Bloktilskud Anvendt af til amterne pristalsreg.* amterne** Anvendt af Staten (SNS)*** I alt anvendt Akkumuleret Anveldelse ,5 75,8 94,3 94, , , ,4 124,5 143,9 349, ,9 160,9 510, , ,2 146, ,63 61,3 102,4 163,7 820, ,63 60,2 89,3 149,5 970, , ,2 212,2 1182, , ,5 194,5 1376, , ,5 173,5 1550, ,93 91,9 99,3 191,2 1741, ,24 98,8 85,7 184,5 1926, ,28 91,9 150,7 242,6 2168, , ,4 197,4 2366, ,28 ej oplyst 93,5 ej oplyst ,22 924,7 1534,9 2366,1 * Frem til 1. Juli 1992 blev der givet et tilskud til amterne. ** jf. "Amterne i naturen". Tallet er inklusive evt. bloktilskud *** Opgjort som nettobevillinger afgivet til projekter

4 Bilag C De amtskommunale bloktilskud 2000, 2001, 2002 (1) mio. kr. Københavns Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms Bornholms Fyns Sønderjyllands Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland ,072 5,060 5,151 5,181 3,198 3,311 3,319 3,361 0,780 0,778 0,786 0,796 2,875 2,895 2,960 2,994 1,701 1,710 1,759 1,758 1,765 1,761 1,768 1,782 1,493 1,482 1,473 1,465 0,237 0,232 0,229 0,225 2,802 2,794 2,732 2,713 1,505 1,496 1,469 1,467 1,381 1,347 1,347 1,322 2,186 2,198 2,195 2,168 1,688 1,685 1,624 1,614 4,056 4,031 4,034 4,002 1,362 1,336 1,317 1,319 2,900 2,883 2,837 2,832 I alt 35,000 35,000 35,000 35,000 (1) Oplyst af Indenrigsministeriet. Beløbet pristalsreguleret.

5 Bilag D Erhvervelser med naturforvaltningsmidler Erhvervelser med naturforvaltningsmidler i , kategoriseret efter overordnede formål med erhvervelserne. Opgørelsen baserer sig på tidspunktet for overtagelse af ejendommen. Der er således en forsinkelse i forhold til tidspunkt for bevilling til erhvervelsen jf. bilag E. Erhvervelser angivet som areal i hektar (1 hektar = m 2 ) År Natur (1) Skov (2) Friluftsliv (3) Kulturmiljø (4) I alt * ** (1) Kategorien NATUR omfatter alle arealer, hvor hovedformålet har været at retablere en tidligere eller sikre en nuværende naturtilstand. Der er især tale om retablering af søer, lavvandede vådområder og fugtige enge. I mindre omfang er der anvendt naturforvaltningsmidler til sikring af større sammenhængende landskaber. Kategorien omfatter også skovarealer etableret i sammenhæng med naturområder. (2) Kategorien SKOV omfatter alle arealer, som er erhvervet med det hovedformål at plante ny statsskov, herunder bynær skov. Ved statslig skovrejsning tages der hensyn til eksisterende naturarealer, ligesom der etableres naturtyper indenfor skovarealet. De nye statsskove omfatter såledesi gennemsnit % ubevoksede arealer i form af enge, søer og vandhuller, vandløb mv. (3) Kategorien FRILUFTSLIV omfatter erhvervelser af spredtliggende ofte mindre arealer, der tjener som støttepunkter for friluftslivet eller sikrer offentlighedens adgang til skov- og naturområder. Såvel natur- som skovprojekter forbedrer i meget stort omfang mulighederne for befolkningens friluftsliv. (4) Kategorien KULTURMILJØ omfatter erhvervelser der har til formål at sikre, genoprette og formidle fortidsminder eller historiske elementer i landskabet. Erhvervelserne vedrører afgrænsede områder, som rummer synlige eller skjulte elementer. Fra 1999 er kulturmiljøet tildelt egne midler i naturforvaltningen. Fra 2002 er kulturmiljøområdet overført til Kulturministeriet, hvorfor der ikke længere realiseres projekter med kulturmiljø, som hovedindhold. * Der indgår flere større magelæg, derfor negativt tal. ** Inklusive arealtilgang som følge af større magelæg med forsvaret på flere lokaliter *** Inkluderer én større erhvervelse i Søby brunkulsområde også friluftsliv

6 (5) Bilag E Oversigt over naturforvaltningsprojekter Skov- og Naturstyrelsen har meddelt bevillinger til i finansåret EU-midler er inkluderet i beløbene. For hvert projekt angives hvilket hovedsigte projektet har haft indenfor kategorierne N: natur, S: Skov, F: Friluftsliv, K: Kulturmiljø. Projekterne listes amtsvis. Den samlede bevillingsgivning i det enkelte år kan overstige de rammebeløb, som fremgår af finansloven. Dette skyldes, at Skov- og Naturstyrelsen har mulighed for at genanvende indtægter indenfor området Samlet bevillingsgivning var i 2000 på 85,7 mio. kr. Projektnavn Bevilling Kategori Amt Holløse Bredning, Helsinge Kommune Slutafregning af landinspektør ifm. søetablering Grønlien Skov, Frederikssund Kommune Tilplantning af tidligere erhvervede arealer Sperrestrup Skov, Ølstykke Kommune Tilplantning af tidligere erhvervede arealer. Ullerup Skov, Hundested Kommune Erhvervelse af 7,2 ha til bynær skov Vestskoven, Albertslund Kommune Erhvervelse af ejendom med diverse bygninger på 0,5 ha til vestskoven på Københavns vestegn Kongelundens udvidelse, Dragør og Tårnby Kommuner Erhvervelse af Krausesminde, 17,1 ha med henblik på skovrejsning på arealerne og frasalg af stuehus med mindre jordlod. Skovrejsning, Gundsø Kommune Start på ny bynær skov ved Gundsømagle i samarbejde med Gundsø Kommune. Vederlagsfri overdragelse af samlet ca. 12,9 ha fra kommunen. Hyrdehøj Skov, Roskilde Kommune Arkæologisk udgravning samt efterfølgende tilplantning af tidligere erhvervede arealer. Formidlingscenter Hestebjerggård, Lejre Kommune Forventede udgifter til Skov- og naturstyrelsens forpligtelse ved partnerskab med amt og kommune om etablering og drift af et kulturmiljø formidlingscenter. Høng Skov, Høng Kommune Erhvervelse af Tranevejlegård på ca. 43 ha, hvorved bynær skovrejsning ved Høng By igangsættes. Store Åmose, Stenlille Kommune m.fl. Bidrag til forundersøgelse om muligt naturgenopretningsprojekt N Frederiksborg S Frederiksborg S Frederiksborg S Frederiksborg S Københavns S Københavns S Roskilde S Roskilde F Roskilde S Vestsjællands K Vestsjællands

7 Ringsted skov, Ringsted Kommune Forundersøgelse om mulighederne for bynær skovrejsning ved Benløse. Kloster Skov, Kalundborg Kommune Mindre behov for bevilling. Lodshuset på Albuen, Nakskov Kommune Istandsættelse og etablering af udstilling i Lodsejerhuset på Albuen med sigte på at formidle områdets kulturmiljø og natur. Strandenge og naturskov på Ulfshale, Møn Kommune Midler afsat til forventet køb af skovparcel fra lokal grundejerforening. Led i opkøbsplan. Voldanlæg v. Stege, Møn Kommune Førstegangspleje i form af fjernelse af bunkers for at fremme forståelse af befæstning. Søer i Mølledalen v. Hammershus, Allinge Gudhjem Kommune Afslutning af anlægsarbejder på retablering af Mølledam Skovrejsning v. Pedersker, Åkirkeby Kommune Erhvervelsesomkostninger og såning af 10 ha ny skov med eg. Borringholm sumpborg, Åkirkeby Kommune Førstegangspleje af sumpborg Kirkendrup Skov, Odense Kommune Erhvervelse af central ejendom med mulighed for at benytte bygninger til diverse formål ifm. Projektet Svanninge bakker, Faaborg Kommune Naturpleje og naturgenopretning på erhvervede arealer. Svanninge bakker, Faaborg Kommune Udgifter ved salg og magelæg af ejendomme, samt tilplantning på 11,4 ha Ringe Skov, Ringe kommune Istandsættelse af ejendom mhp. frasalg samt dækning af udstykningsomkostninger. Endvidere midler til tilplantning, naturpleje og friluftsmæssige tiltag. Første fase af Ringe Skov, som Ringe Kommune støtter. Hindemaj v. Haderslev Kommune Erhvervelse af to mindre moselodder på 0,5 ha, der arronderer det statslige område omkring det naturgenopretttede Hindemaj område. Hjelmvrå Skov, Vojens Kommune Midler afsat til afslutning af skovrejsningsprojekt fra Strandenge på Årø kalv, Haderslev Kommune Mageskifte, hvor styrelsen overtager 4,2 ha strandenge centralt beliggende på Årø kalv. Hjordkær skovrejsning, Rødekro Kommune Overtagelse af ca. 6,8 ha fra Rødekro Kommune med henblik på at skabe lille rekreativ bynær skov ved Hjordkær by. Skovlyst Naturskole, Aabenraa Kommune Færdiggørelse af naturskolen i Åbenrå. Skanse IV. Dybbøl, Sønderborg Kommune Erhvervelse af ca. 5 ha frastykket fra ejendom ved Hørlyck mhp. arrondering af offentligt ejede arealer. Højt prioriteret i henhold til opkøbsplan for det nationale mindeområde. Varde Ådal, Varde Kommune m.fl. Midler til videreførelse af projektet, der skal genskabe fugtige enge og sikre naturpleje på lavtliggende arealer langs åen. I 2000 foretages naturgenopretning på ca. 900 ha. Naturforvaltningsmidlerne skal finansiere anlægsarbejder, der hæver grundvandstanden. Landmænd kan parallelt hermed søge MVJ-tilskud til drifts af engene. Gennemføres i samarbejde med Varde Land S Vestsjællands S Vestsjællands F Storstrøms N Storstrøms K Storstrøms K Bornholms S Bornholms K Bornholms S Fyns N Fyns S Fyns S Fyns N Sønderjyllands S Sønderjyllands N Sønderjyllands S Sønderjyllands F Sønderjyllands K Sønderjyllands N Ribe

8 boforening, Vardeegnens familielandbrug, Direktoratet for Fødevareerhverv, Ribe Amt og Skov- og Naturstyrelsen. Et EU/LIFE støttet projekt. Vonsild Skov, Kolding Kommune S Vejle Supplerende mindre erhvervelse samt tilplant-ning af tidligere erhvervede 22 ha i skovrejsningsområdet. Skjern Å, Skjern, Egvad Kommuner N Ringkøbing Løbende anlægsarbejder ifm omlægning af åen som planlagt i særskilt anlægslov herom. Det gamle kanalløb tilfyldes med jord, der etableres nyt åløb efter historisk forløb, der etableres nye søer, enge og lavvandede arealer, stier og cykelstier til publikum samt etableres nye vejoverføring gennem området med rasteplads. Skjern Å er nordeuropas største naturgenopretningsprojekt som i perioden medfører genskabelse af ca ha natur. Lille Fiil sø/madum Å, Ulfborg-Vemb Kommune N Ringkøbing Erhvervelse af 27,7 ha i forbindelse med naturgenopretning af sø og å. Bærmose-Himmerig Skov, Århus Kommune S Århus Nedrivning af ikke brugbar bygningsmasse i skovrejsningsområde. Hvinningdal Skov, Silkeborg Kommune S Århus Midler til tilplantning af tidligere erhvervede arealer samt dækning af udgifter ved vederlagsfri overdragelse af areal fra Silkeborg Kommune. True Skov, Aarhus Kommune S Århus Midler til tilplantning af tidligere erhvervede arealer, samt til rensning af kulturer, publikumsfaciliteter m.v. Aqua ferskvandscenter, Silkeborg Kommune F Århus Bevilling nedskrives til 0 idet projektet ikke som ventet kan gennemføres i Klostermølle, Them Kommune F Århus Udstilling v. Gudenåens ud-løb i Mossø Vejlerne, Hanstholm Kommune m.fl N Viborg Revision af beregninger om vandkvalitet mhp. slutrapportering om forprojektet. Sundby Sø, Thisted Kommune N Viborg Midler afsat til udestående arealerhvervelser/jordfordeling samt til nødvendige anlægsarbejder til retablering af søen ved Vildsund. Rotbølgård Skov, Hanstholm Kommune S Viborg Midler til færdiggørelse af Rotbølgård projektet Nørager Skov, Nørager Kommune S Viborg Erhvervelse af ca. 13 ha til bynært skovrejsningsprojekt. Års Skov, Års Kommune S Viborg Erhvervelse af ca. 2,5 ha til skovrejsningsprojekt ved Års by. Hald Ege, Viborg Kommune S Viborg Dækning af udgifter til udstykning af areal ifm. Vederlagsfri overdragelse fra Viborg Amt. Skovrejsning v. Drastrup, Aalborg Kommune S Nordjyllands Tilplantning af tidligere erhvervede arealer. Gravlev Sø, Skørping Kommune m.fl N Nordjyllands Erhvervelse af ca. 21,6 ha til naturgenopretning af søen ved Rebild Bakker. Arealet omfattet af verserende fredningssag for Gravlev Sø og Lindenborg Ådal som blandt andet har til formål at retablere Gravlev Sø. Undersøgelse af barrierer for kommunal skov-rejsning. Spørgeskemaundersøgelse om hvad der hindrer/motiverer S Centralt

9 kommunerne til interesse for skovrejsningsprojekter Naturvejlederuddannelse F Centralt Naturvejlederordning, herunder efteruddannelse af naturvejledere og aktiviteter på Skovskolen. Midler dækker også løn til naturvejledere på skovdistrikterne. International naturvejleder konference F Centralt Midler til forberedelse af konference. Naturvejledning, aktiviteter F Centralt

10 2001 I 2001 gennemførtes en række landsdækkende projekter på Skov- og Naturstyrelsens arealer for at genskabe værdifulde biotoper. De fremgår af nedenstående liste ved at amt er angivet som landsdækkende. Indsatsen var en del af Styrket Naturforvaltning på årets finanslov. Samlet bevillingsgivning var på 150,7 mio. kr. Projektnavn Alsønderup Enge, Hillerød Kommune Mageskrifter som led i retablering af vådområde ved Arresø, som skal tilbageholde nærringstoffer samt skabe ny natur. Ullerup Skov, Hundested Kommune Tilplantning med løvskov af tidligere erhvervede arealer, indlægning af stinet. Den bynære skov ved Hundested er nu på 24 ha. Sperrestrup Skov, Ølstykke Kommune Førstegangspleje og indlægning af stier på skovrejsningsarealer. Skoven er nu på 115 ha. Grønlien Skov, Frederikssund Kommune Tilplantning med løvskov, naturgenopretning og stietablering på tidligere erhvervede arealer. Tikøb Mose, Helsingør Kommune Erhvervelse af 1,4 ha moseparceller, som sidste led i opkøbsplan. Gurre Slotsruin, Helsingør Kommune Forundersøgelse om muligheder for genopretning af historiske landskaber omkring Gurre Slotsruin. Mountainbikebaner, Værløse Kommune Anlæg af 26 km sti til mountainbikere i Nørreskoven og Hareskoven m.m. Københavns befæstning, Rødovre Kommune m.fl. Forprojekt om formidling og tydeliggørelse af Københavns befæstning som kulturmiljø. Vestskoven, Albertslund Kommune m.fl. Erhvervelse af tidligere gartneri på ca. 2,2 ha til nedrivning mhp. skabelse af skovlandskab i Vestskoven. Naturcenter Herstedhøje, Albertslund kommune m.fl Indledende arbejde med skabelse af naturcentret. Søllerød Naturpark, Søllerød Kommune Erhvervelse af centralt areal på ca. 0,5 ha, der ifølge fredning skal overgå til offentligt eje. Springforbi Strandpark, Lyngby Tårbæk Kommune Detailprojekt om etablering af strandpark ved Øresundskysten i forbindelse med Eremitagesletten i Dyrehaven. Kongelundens udvidelse, Dragør/Tårnby Kommuner Erhvervelse af ca. 5 ha centralt beliggende i det nye skov og naturområde i tilknytning til Kongelunden. Bevilling Kategori Amt N Frederiksborg S Frederiksborg S Frederiksborg S Frederiksborg N Frederiksborg K Frederiksborg F Københavns K Københavns S Københavns F Københavns F Københavns F Københavns S Københavns

11 Motorvejsoplevelser Karlstrup, Solrød Kommune Etablering af stinet og information i forbindelse med opholdsareal langs motorvej, som ligger i umiddelbar sammenhæng med et af styrelsens arealer. Gulddysse Skov, Gundsø Kommune Start på nyt bynært skovrejsningsprojekt i skovfattigt område mellem Gunsømagle og Jyllinge. Erhvervelse af i alt 29 hektar. Erhvervelse af gård på 24 hektar sket i samarbejde med Gundsø Kommune, i det styrelsen alene erhverver jorden. Indvielse og navngivning af skoven fandt sted i april Tilplantning, naturgenopretning og indlæggelse af stinet på en del af de erhvervede arealer. Hestebjerggård, Lejre Kommune Samarbejde med Roskilde amt og Lejre Kommune om etablering af et kulturmiljø formidlingscenter. Bevilling til sanering af omgivelser samt til stianlæg og formidling. Bistrup Skovene, Roskilde/Hvalsø Kommuner Arronderende magelæg på ca. 38 hektar af Bidstrup/Avnstrup Skov med henblik på at skabe en landskabelig og naturlig helhed. Kongemosen, St. Åmose, Stenlille Kommune m.fl. Åmosen har stort behov for naturgenopretning ved vandstandshævning for at redde de tilbageværende arkæologiske og biologiske værdier. Et naturgenopretningsprojekt kan endvidere bidrage til et forbedret vandmiljø. Vestsjællands Amt og Skov- og Naturstyrelsen har i år 2001 med bistand fra Nordvestsjællands Landbocenter udarbejdet en handlingsplan for arbejdet med bevarelse af området F Roskilde S Roskilde F Roskilde F Roskilde N Vestsjællands

12 Klosterskov, Kalundborg Kommune Tilplantning med løvskov af tidligere erhvervet areal. Erhvervelse af 17 hektar i den nordlige del af skovrejsningsområdet. I forbindelse hermed er afstået 4 hektar landbrugsjord, der ikke skal indgå i projektet. Høng Skov, Høng Kommune Tilplantning, naturgenopretning og indlæggelse af stinet på tidligere erhvervet bynært areal. Projektet støttes af Høng Kommune ved indskud af jord. Hejrede Sø, Holeby Kommune Erhvervelse af centralt areal, ca. 20 ha, i forbindelse med genskabelse af Lysebro Mose ved Hejrede sø. Tilhørende magelæg. Albuen friluftscenter, Nakskov Kommune Indvendig istandsættelse og indretning af Lodshuset på Albuen til økobase og besøgscenter. Naturvejledningen på Nakskov Fjord vil bruge lodshuset som støttepunkt ved formidlingen af Albuens og fjordens natur og kulturmiljø. Samarbejde med Destination Lolland-Falster. Etablering af cykelstinet, Møn Kommune Tilskud til Møn Kommune til etablering af sammenhængende cykel- og vandrestinet på Møn Besøgscenter GeoCenter, Møn Kommune Netværket GeoCenter Møns Klint arbejder på etablering af et entrebetinget besøgscenter på Store klint. Anlægsudgifterne er estimeret til knap 80 mio. kr. Storstrøms Amt og Møn Kommune har hver bevilget 7,5 mio. kr. til projektet, og der er givet tilsagn om støtte på 8,5 mio. kr. fra EU-mål 2 midler og 5 mio. kr. fra Friluftsrådet. Skov- og Naturstyrelsen har givet tilsagn om 15 mio. kr. til projektet. I 1996/97 blev der således bevilget 3 mio. kr. I 2001 blev der yderligere reserveret 4 mio. kr., mens der forudsættes afsat 4 mio. kr. i henholdsvis år 2002 og Ringborgen, Aakirkeby Kommune Erhvervelse af arealer, visualisering og formidling ved bl.a. udsigtstårn af jernalderanlægget Ringborgen v. Rispebjerg. Lyngbakke Skov, Bornholm Erhvervelse af ca. 6 ha til skovrejsning. Skoven er nu på ca. 68 ha. Svanninge bakker, Faaborg Kommune Istandsættelse af 2 huse mhp. salg. Forventet indtægt ca. 1,5 mio.kr. Vigelsø, Odense Kommune Flytning af fugletårn fra sårbart område, samt midler til undersøgelse om betydning af ændret saltvandsindtag. Gråsten Nor, Marstal Kommune Medfinansiering af ejendomsmæssig forundersøgelse. Tilskud til Fyns Amt, som er ansvarlig for det mulige naturgenopretningsprojekt i Noret. Kirkendrup Skov, Odense Kommune Tilplantning mv. af tidligere erhvervede arealer. Kirkendrup Skov er nu på 78 ha. Elmelund Skov, Odense Kommune Erhvervelse af i alt 19 ha. De første erhvervelse i et nyt skovrejsningsprojekt tæt på Odense By. Samarbejde mellem Odense Vandselskab, Odense Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. Borgnæs Skov, Ærøskøbing Kommune Erhvervelse af 13 ha i tilknytning til tidligere erhvervede arealer i bynært og skovfattigt område. Område skal også anvendes til frøavl af eg S Vestsjællands S Vestsjællands N Storstrøms F Storstrøms F Storstrøms F Storstrøms K Bornholms S Bornholms N Fyns N Fyns N Fyns S Fyns S Fyns S Fyns

13 Motorvejsoplevelser, Bov Kommune Etablering af stinet og information i forbindelse med opholdsareal langs motorvej ved Oksekær, som ligger i umiddelbar sammenhæng med et af styrelsens arealer Grønt forsamlingshus, Haderslev Kommune Samarbejdsprojekt med Haderslev Kommune og lokale erhvervsinteresser vedr. Grønt forsamlingshus ved Haderslev Dam. Bidrag til anlæg af handicaptoilet. Stinet på Løjtland, Åbenrå Kommune Samarbejde mellem Sønderjyllands Amt, Aabenraa Kommune og Skov- og Naturstyrelsen om etablering af sammenhængende stinet på Løjt Land Skovbørnehave, Aabenraa Kommune Samarbejdsprojekt med Rødekro Kommune om oprettelse af skovbørnehave Hjordkær skov, Rødekro Kommune Tilplantning af areal med løvskov ved Hjordkær by. Hjordkær by har i dag ingen grønne arealer af større betydning. Samarbejde mellem amt og kommune. Nydam Mose, Sundeved Kommune Nydam mose rummer mange oldsager, som stammer fra store våbenofringer i jernalderen. Nydambåden er fundet i denne mose. Nationalmuseets prioriteringer betyder, at der ikke er udsigt til yderligere udgravninger i mosen foreløbig. Oldsagerne er truet af rødder fra padderokker. Projektet skal sikre optimale bevaringsforhold for de mange oldsager, som fortsat ligger i mosen. Tøndermarsken, Højer Kommune m.fl. Reservation af midler til samarbejdsprojekt med Sønderjyllands Amt vedr. etablering af ændret afvanding i de ydre koge i Tøndermarsken, herunder nivellement af området. Lodsejere, der går ind i projektet, vil modtage MVJ-tilskud. Udgiften vil vedrøre anlægsarbejder, som er en konsekvens af Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken F Sønderjyllands F Sønderjyllands F Sønderjyllands F Sønderjyllands S Sønderjyllands K Sønderjyllands N Sønderjyllands

14 Hasbjerg Sø, Tønder Kommune Tilskud til Sønderjyllands Amt til retablering af vådområder indenfor det inddigede Hasbjerg sø-område for at forbedre forhold for flora og fauna især fuglelivet. Enderup Skov, Gram Kommune Erhvervelse af mindre enklave på 0,7 hektar i Enderup Skov med henblik på at skabe en landskabelig og naturmæssig helhed. Tange Bakker, Ribe Kommune Ribe Kommune har vederlagsfrit overdraget 34 ha i Tange Bakker umiddelbart øst for Ribe by - til Skov- og Naturstyrelsen. Bevilling til supplerende erhvervelse (20 ha) og magelæg, herunder handelsomkostninger. Endvidere reservation af midler til gentilplantning efter orkan, retablering af hede- og engarealer samt anlæg af sti og friluftsfaciliteter. Varde Ådal, Varde Kommune Tilskud til lodsejere som led i Projekt Engsnarre i Varde Ådal. Medfinansiering fra EU Life Nature i år 2002 på kr. Svanemosen, Kolding Kommune Erhvervelse af 1,25 ha i Svanemosen (Højmose) ved Kolding. Motorvejsoplevelser, Kolding Kommune Adgang fra rasteplads til statsskov Vonsild Skovrejsning, Kolding Kommune Tilplantning, naturgenopretning og friluftsmæssige tiltag på arealer tidligere erhvervet i skovrejsningsområdet. Vonsild Skov har sammenhæng til et muligt naturgenopretningsprojekt i Svanemosen. Vonsild skov ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. Rørbæk Søs opland, Give Kommune Forundersøgelse om forbedring af vandkvalitet i Rørbæk sø og oplandet ved kilderne. Hampen Søs opland, Nørre Snede Kommune Erhvervelse af 62 ha i oplandet til Hampen og Torup søer med henblik på dels forbedring af vandkvalitet i søerne dels naturpleje og skovrejsning i mindre omfang. Tønballegård, Juelsminde Kommune Bevilling til færdiggørelse af naturcenter omfattende naturskole samt udstillings- og overnatningsfaciliteter i Tønballegård. Naturbaser, Juelsminde Kommune Restaurering af Den røde lade i Grund Skov. Laden indrettes som støttepunkt for lokale skoler/børnehaver og distriktets 2 naturskoler. Sebberup skov, Hedensted Kommune Erhvervelse af 5 hektar med henblik på tilplantning m.v. Sebberup Skov er nu på 138 hektar. Oplandet til Ravning-bro området, Kommune Forundersøgelse vedr. kulturmiljøet ved Ravning-broen (fra Vikingetiden) i Vejle Ådal omfattende sikring og formidling af områdets øvrige anlæg med tilknytning til broen N Sønderjyllands N Sønderjyllands N Ribe N Ribe N Vejle F Vejle S Vejle N Vejle N Vejle F Vejle F Vejle S Vejle N Vejle

15 Skjern Å Naturprojekt, Skjern/Egvad Kommuner I 2001 er naturforvaltningsmidlerne suppleret af tilskud på kr. fra EU-LIFE. Der henvises i øvrigt til særskilt notits vedr. status for Skjern Å Naturprojektet. Angelands Mose, Struer Kommune Erhvervelse af overvejende våd eng på 6,5 ha ved Naturskolen Kærgårds Mølle. Arealet benyttes af naturskolen til undervisning og til afgræsning for skolens husdyr. Erhvervelsen forbedrer driften af Klosterheden Statsskovdistrikt, idet arealet skaber forbindelse mellem naturskolen og Klosterhede Plantage. Led i et udvidet projekt med genskabelse af Angelands Mose m.m. Bølling Sø, Ikast Kommune m.fl. Skov- og Naturstyrelsen arbejder sammen med Ringkøbing og Århus Amter på, gennem fredning, at genskabe den tørlagte Bølling Sø ved Engesvang mellem Silkeborg og Ikast. Fredningsnævnet har netop afsagt kendelse. Det samlede areal i fredningen er 842 ha. Ifølge fredningen skal området dels være statsejet (626 ha) dels privatejet (216 ha). Skov- og Naturstyrelsen har p.t. erhvervet 509 ha. Fredningssagen behandles nu af Naturklagenævnet. Selve søfladen forventes at blive på ca. 350 ha. Der er stor lokal opbakning fra Ikast Kommune og beboere i Engesvang. I 2001 blev der reserveret midler til erhvervelse, konsulenthonorar samt rydninger. Søby Brunkulslejer, Herning Kommune Ved et magelæg har Skov- og Naturstyrelsen overtaget Ørkenarboretet i Søby Brunkulslejer fra Fødevareministeriet. Magelægget er sat til 0 kr. Reservation af midler til landinspektørregning. Ikast Byskov, Ikast Kommune Tilplantning med løvtræer, plejet natur og indlagt stinet på tidligere erhvervede arealer Vænge Sø, Ebeltoft Kommune Bevilling til dels løbende drift af pumpe m.m. dels til projektering og udførelse af mere varig løsning ved Vænge Sø, som begrænser de løbende driftsomkostninger. Stubbe Sø, Ebeltoft Kommune Reservation af midler til erhvervelse af 19 ha umiddelbart øst for Djurslands største sø: Stubbe sø med henblik på dels at forbedre adgang for publikum til søen dels at skabe bedre naturforhold. Jordbrugskommissionen har stillet uddybende spørgsmål til evt. erhvervelse. Randers Øvelsesplads, Randers Kommune Tilplantning med løvskov, naturgenopretning og indlæggelse af stinet på tidligere erhvervede arealer. Reservation af midler til kommende tilplantning af arealer i takt med at disse udgår af anden drift. Alstrup Krat, Mariager Kommune Tilskud til lodsejer med henblik på sikring af oldtidsagre og andre fortidslevn i Alstrup Krat ved naturforvaltningsaftale samt formidling af det kulturhistorisk interessante område inkl. Skov- og Naturstyrelsens egne arealer ved Hohøj. Vilholt Mølle, Brædstrup Kommune Danmarks Miljøundersøgelsers konsekvensanalyse af faunapassageløsningen i den øvre del af Gudenåen ved Vilholt Mølle N Ringkøbing N Ringkøbing N Ringkøbing K Ringkøbing S Ringkøbing N Århus F Århus S Århus K Århus N Århus

16 Nordby Bakker, Samsø Kommune Erhvervelse af ca. 27 ha på Nordsamsø ved indgangen til Issehoved. Erhvervelsen sikrer bedre forbindelse mellem Skov- og Naturstyrelsens hidtidige arealer. Udlægges som overdrevsarealer. Jordbrugskommissionen har bedt Skov- og Naturstyrelsen undersøge mulighederne for frasalg af de sydligste arealer på ca. 3 ha. Natur og landskabsprojekt omkring Himmelbjerget, Ry Kommune Projektet har til formål at fremme befolkningens adgang til Himmelbjergområdet samt at sikre og udbygge områdets naturkvaliteter og oplevelsesmuligheder. Projektet indebærer bl.a. frivillige aftaler med lodsejere samt statslig erhvervelse af centrale arealer omkring Himmelbjerget (ved magelæg). Erhvervelse af 8 skovparceller på i alt 35 ha med henblik på mageskifte med skov i det centrale område omkring Himmelbjerget Funder Ådal, Silkeborg Kommune Erhvervelse af engparcel i Funder Ådal. Der vurderes at være potentiale for et fremtidigt naturforvaltningsprojekt i Ådalen. Illerup Ådal, Ry Kommune Etablering af stinet og information i forbindelse med opholdsareal langs motorvej, som ligger i umiddelbar sammenhæng med et af styrelsens arealer. Motorvejsoplevelser, True Skov, Århus Kommune Etablering af stinet og information i forbindelse med opholdsareal langs motorvej, som ligger i umiddelbar sammenhæng med et af styrelsens arealer. Udvikling af stinet Århus-Silkeborg Samarbejdsprojekt mellem Århus Amt, Århus Kommune og Skov- og Naturstyrelsen om anlæg af sammenhængende stinet mellem Århus og Silkeborg. Illerup Ådal v. Skanderborg, Ry Kommune Erhvervelse af 7 ha bynær skov ved Skanderborg på en skrænt ned til offermosen i Illerup Ådal. Erhvervelsen sikrer dels bedre adgang til offermosen dels fin mulighed for at overskue Ådalen. Skoven ligger i forbindelse med rasteplads ved motorvej. Efter nænsom hugst i skoven, udlægges denne til naturskov N Århus N Århus N Århus F Århus F Århus F Århus K Århus

17 Bærmose-Himmerig Skov, Århus Kommune Indretning af lejrskole i tidligere erhvervede bygninger samt tilplantning med løvskov af tidligere erhvervede arealer. True Skov, Århus Kommune Erhvervelse af i alt 20 hektar i tilknytning til allerede erhvervede arealer med henblik på tilplantning. Erhvervelserne muliggør bl.a. at stinet kan forbindes. True Skov er nu på 361 hektar. Reservation af midler til kommende tilplantning af tidligere erhvervede arealer i takt med at disse udgår af landbrugsmæssig drift. Hvinningdal Skov, Silkeborg Kommune Erhvervelse af 28 hektar eksisterende skov/plantage m.m. beliggende centralt i skovrejsningsområdet. Indvielse af projektet i august Hvinningdal Skov omfatter nu 48 hektar. Projektet medfinansieres af kommunen. Tilplantning med løvskov, naturgenopretning og indlæggelse af stinet på tidligere erhvervede arealer. Vejlerne, Kommune, Fjerritslev og Hanstholm Kommuner Forundersøgelse vedr. mulighederne for at forbedre vandstandsforhold og vandkvalitet og dermed de biologiske betingelser i De Østlige Vejler i Hanherred. Slutafregning. Vullum Sø, Hanstholm Kommune Magelæg hvor distriktet afgiver 29 ha agerjord mod til gengæld at modtage 27 ha naturmæssigt værdifulde enklaver i Korsø plantage, Vullum sø og Østerild plantage. Forskelsværdi på kr. i Skov- og Naturstyrelsens favør, som modtageren af statens arealer betaler. Bevilling til handelsomkostninger i forbindelse med magelæget. Legind Vejle, Morsø Kommune Retablering af sø- og vådområde ved Sallingsund. Handelsomkostninger i forbindelse med arealoverførsel. Vigsø, Hanstholm Kommune Erhvervelse af areal i forbindelse med projekt vedr. genskabelse af Vigsø. Brokholm Sø og Skov, Sundsøre Kommune Tilplantning med løvskov, naturgenopretning og indlæggelse af stinet på tidligere erhvervede arealer. Reservation af midler til kommende tilplantning af tidligere erhvervede arealer i takt med at disse udgår af landbrugsmæssig drift. Tange sø, Bjerringbro Kommune Forundersøgelse vedr. passagemuligheder ved Tangeværket. Fødevareministeriet medfinansierer 50% af de kr. Stiforløb på Nordmors, Morsø Kommune Morsø Turistbureau har søgt midler til et projekt med det formål at gøre en større del af Mors tilgængelig for publikum. Bidraget fra Skov- og Naturstyrelsen skal primært anvendes til udarbejdelse af informationsmateriale. Gravlev Sø, Skørping Kommune Rammebevilling til gennemførelse af projektet. Midler til tilbagelægning af åløb og arealerhvervelse nødvendig for retablering af søen. Birkesø, Sejlflod Kommune Rammebelling til resterende erhvervelser ifm. retablering af Birkesø i Lille Vildmose. Lundshøj, Arden Kommune Erhvervelse af ca. 2,2 ha ved Kielstrup sø ved Mariager Fjord, udsigtspunkt med gravhøje. Drastrup Skov, Ålborg Kommune Erhvervelse af 50 ha fra Ålborg Kommune som led i samarbejde S Århus S Århus S Århus N Viborg N Viborg N Viborg N Viborg N Viborg N Viborg F Viborg N Nordjyllands N Nordjyllands F Nordjyllands S Nordjyllands

18 om grundvandsbeskytttende indsats ved Frejlev by. Arealer skal indgå i den nye Drastrup Skov. Poulstrup Skov, Aalborg Kommune S Nordjyllands Erhvervelse af ca. 3 ha i nyt skovrejsningsprojekt syd for Aalborg. Samarbejde med Kommune. Indgå i indsats for at beskytte drikkevand. Hjørring kommunes Sandflugtsplantage ved Rubjerg Knude, N Nordjyllands Løkken-Vrå Kommune Erhvervelse af 62 ha fra Hjørring Kommune. Efter en del offentlig debat om kommunens salg af skoven indstillede byrådet plantagen solgt til lav pris til staten med baggrund i natur og friluftsmæssige interesser. Naturcenter Fosdalen, Brovst Kommune F Nordjyllands Færdiggørelse af naturskolen. Blokhus-hune Vandrehjem, Pandrup Kommune F Nordjyllands Bidrag til istandsættelse af vandrehjem. Fremavlspakke, S Centralt Velegnede planter og buske til skovtilplantning mv. Naturvejlederuddannelse F Centralt Naturvejlederordning, herunder efteruddannelse af naturvejledere og aktiviteter på Skovskolen. Midler dækker også løn til naturvejledere på skovdistrikterne. Naturvejledning, aktiviteter F Centralt Informationshæfte om Naturbørnehaver F Centralt Udvikling af landsdækkende friluftskort F Centralt Oversigt over vandre-, cykel- og ridestier F Centralt International Naturvejleder konference F Centralt Folder til kampagne om trafikdræbte dyr N Centralt Pleje af heder og klitter N Centralt Genskabelse af naturlig hydrologi i statsskove N Centralt Særlig fokuseret indsats over hele landet, der skal sikre/genskabe mindre og truede vådområder. Se oversigt til sidst over antal m.v. Førstegangspleje af fortidsminder og af historiske landskabstræk K Centralt i statsskovene Særlig fokuseret indsats over hele landet. Se oversigt til sidst over antal m.v. Naturformidling og bedre adgangsforhold (handicapvenlige faciliteter) F Centralt i statsskovene Særlig fokuseret indsats over hele landet. Se oversigt til sidst over antal m.v. Pleje af overdrev og enge i statsskovene N Centralt Særlig fokuseret indsats over hele landet. Se oversigt til sidst over antal m.v. Pleje af skovnatur i statsskovene N Centralt Særlig fokuseret indsats over hele landet. Se oversigt til sidst over antal m.v. Restaurering og genopretning af våde naturtyper i statsskovene Særlig fokuseret indsats over hele landet. Se oversigt til sidst over antal m.v N Centralt

19 Resultat af styrket naturforvaltning Hovedformål Tiltag Resultat Natur Retablering og pleje af heder, overdrev og enge 1553 ha Retablering og pleje af vådområder 112 ha - heraf anlæg og oprensning af søer og vandhuller 46 stk. Hegnssætning med henblik på naturpleje 26 km Vandløbsrestaurering 2 km Skov med genskabt naturlig hydrologi 265 ha Genoptagelse af gamle driftsformer i skov 31 ha Pleje af nøglebiotoper/sjældne (rødlistede) arter 55 stk. Friluftsliv Anlæg af nye stier 46 km - heraf handicapvenlige stier 11 km Anlæg af handicapvenlige bålpladser/fiskeplatforme 7 stk. Anlæg af naturlegepladser 5 stk. Tiltag til fremme af økobaser og naturskoler 11 stk. Kulturmiljø Pleje af fortidsminder 220 stk. Restaurering af stendiger og skovdiger 6 km Pleje af kulturmiljø ved slotte/godser/møller m.m. 6 stk Den samlede bevillingsgivning var på 78,4 mio. kr. Projektnavn udgiftsbev. Kat Amt Sperrestrup Skov S Frederiksborg Tilplantninger og første gangsrensning af arealer. Holløse Bredning N Frederiksborg Erhvervelse af parcel i ellemosen. Vestskoven. Bymosevej, supplerende bevilling til erhvervelse S Københavns af 2,3 hektar med stor bygningsmasse. Medfinansieres af beliggenhedskommuner. Kongelunden. Tilplantninger af tidligere erhvervede arealer S Københavns Amager Fælled. Afvikling af sameje med F Københavns Københavns kommune Bellevue Strand. Samejeudgifter F Københavns Vestskoven-nedrivninger af tidligere erhvervede ejendom S Københavns mhp. Skabe skov og åbne arealer. Vestskoven. Erhvervelse af ældre parcelhus med have med S Københavns henblik på etablere rekreativt skovområde. Medfinansieres af beliggenhedskommuner. Vestskoven. Erhvelse af ældre hus inkl. 0,3 hektar med henblik S Københavns realisering af rekreativt skovområde. Medfinansieres af beliggenhedskommuner. Gulddysse Skov. Tilplantning af tidligere erhvervede arealer S Roskilde Gulddysse Skov. Magelæg S Roskilde Gulddysse Skov. Erhvervelse af 4,1 hektar med henblik på S Roskilde skovrejsning og beskyttelse af grundvand. I samarbejde med Københavns Energi. Trekroner Skov. Erhvervelse af ca. 20 hektar centralt beliggende i nyt skovrejsningsområde vest for Roskilde by. I sam S Roskilde

20 arbejde med Københavns Energi. Trekroner Skov. Midler til tilplantning af nyerhvervede S Roskilde hektar. Gulddysse Skov. Midler til tilplantning af nyerhvervede arealer S Roskilde Høng Skov. Erhvervelse af nøgleejendom i bynær skovrejsning S Vestsjællands ved Høng by. Kloster Skov. Midler til tilplantning S Vestsjællands Ringsted Skov. Erhvervelse af 24 ha til skovrejsning aht S Vestsjællands grundvand og friluftsliv. I samarbejde med Københavns Energi. Flynder Sø. Erhvervelse af vigtig sødel N Vestsjællands Høng Skov. Tilplantning og renholdelse S Vestsjællands af erhvervede arealer Ringsted Skov. Midler til tilplantning af erhvervet areal S Vestsjællands Udby Skov, magelæg centralt i skovresningsområder, der muliggør S Storstrøms samling af arealer til skov. Avnø. Publikumsfaciliteter og naturgenopretning på tidligere F Storstrøms militært areal, som efter mange år uden offentlig adgang nu er åbent område. Holmegård Mose. Forprojekt med henblik på at undersøge N Storstrøms muligheder for at sikre højmosekvaliteter der er under nedbrydning. Geocenter Møn. Skov- og Naturstyrelsens andel til stort fremtidig F Storstrøms formidlingscenter. Samfinansieres med flere parter. Avnø. Publikumsfaciliteter F Storstrøms Udby Skov. Erhvervelse af 100 ha strategisk beliggende S Storstrøms Sammenbinder Stege by med tidligere skovrejsningsområde og skaber helhed. Udkæret, mindre arealsupplement N Bornholms Naturprojekter, Bornholm N Bornholms Tilskud til Bornholm mhp. Løft af naturindsats m.v. Pedersker Skov, Aakirkeby Kommune S Bornholms Erhvervelse af 27,5 hektar til skovrejsning mhp friluftsliv og grundvand. Søbygård Vitsø Nor, Udgifter til prøveboringer mhp. Flytning K Fyns af vandboringer i område der kan blive til vandoverflade/engareal omkring Søbygård. Elmelund Skov. Tilplantning af tidligere erhvervede ejendomme S Fyns Søgård Mose. Nedskrivning af bevilling grundet stilstand i N Fyns projektet. Elmelund Skov. Erhvervelse af ejendom på 8,8 hektar mhp S Fyns Tilplantning. Medfinansiering fra Odense Vandselskab. Vigelsø. Ændring af saltvandsindtag af hensyn til ferskvandsfuglelokalitet N Fyns Ringe-Kaholevej. Centralt beliggende ejendom på 41 hektar, der erhverves sammen med Ringe Kommune S Fyns Svanninge. Erhvervelse af 8,5 hektar centralt beliggende i Svanninge bakker. Areal med eksisterende naturværdier og vil give mulighed for forbedret adgang til område. Kirkendrup Skov. Veje og stier i område under etablering. En del af samarbejdsaftale med Odense Kommune og Odense Vandselskab F Fyns S Fyns

21 Årø Kalv, nedskrivining af bevilling grundet mislykket jordfordeling N Sønderjyllands Hopsø, erhvervelse af 5 hektar bredareal aht. publikum F Sønderjyllands Tøndermarsken. Publikumstælling og information F Sønderjyllands Årø Kalv. Midler til jordfordeling N Sønderjyllands Skrydstrup Nord. Reduceret bevilling S Sønderjyllands Revsø Skov. Reduceret bevilling S Sønderjyllands Nørreskoven på Als. Erhvervelse af mindre areal ved kyst mhp. genskabelse af naturlig hydrologi N Sønderjyllands Bov Skov. Tilplantning af arealer modtaget fra Bov Kommune S Sønderjyllands Rise Skov erhvervelse af engenklave i skovområde. Muliggør N Sønderjyllands gunstig pleje. Årø Kalv N Sønderjyllands Bolderslev Skov - restudgifter ift. gennemført fredning N Sønderjyllands Tapsøre Statsskov. Reduceret bevilling S Vejle Vonsild Skov. Tilplantning af tidligere erhvervede arealer S Vejle Sebberup Skov. Erhvervelse af 4 ha der skaber adgang til Løsning by fra den nye skov S Vejle Svanemosen erhvervelse af 8 hektar i højmosen og tilhørende højjord mhp. retablering af habitatmose. Kommende LIFE-sag Søby Brunkulslejre. Erhvervelse af 126 ha centralt beliggende i højt prioriteret brunkulsområde. Skaber helhed. Skjern Å. Videreførsel af Skjern Å projektet. Jordarbejder i østområde samt erstatninger og stier og adgangsveje. EU-tilskud Skjern Å. Tilbagebetaling af tidligere for meget modtaget EU-tilskud. Hem Skov, arveløs ejendom på 32 hektarmed naturværdier og store potentielle friluftsmæssige kvaliteter. Friluftsrådet er senere blevet overdraget planlægningen af arealet. Stubbe Sø, erhvervelse af mindre areal aht. bredadgang og forbindelse til stinet N Vejle K Ringkøbing N Ringkøbing N Ringkøbing F Århus N Århus True Skov. Nedskrivning af bevillinger S Århus Hvinningdal Skov. Erhvervelse af ca. 12 ha til skovrejsning S Århus Medfinansiering fra Silkeborg kommune/vandværk Hvinningdal Skov. Medfinansieret areal til skovrejsning fra Silkeborg Kommune. Udgifter til tinglysning m.v S Århus Nordby Bakker. Erhvervelse af arealer ved Ballebjerg N Århus True Skov. Bevillingsnedsættelse S Århus Himmelbjerget. Erhvervelse af 35 ha under højt prioriteret handlingsplan for adgang omkring himmelbjerget. Amt og private arealer deltager også N Århus Nordby Bakker -justering af bevilling ifm erhvervelse N Århus Tange Sø. Færdiggørelse af forundersøgelse om forskellige N Viborg løsningsscenarier. Asmildkloster. Naturpleje på de fra millitæret overtagne arealer N Viborg Græsningsarealer. Arrondering østerild plantage N Viborg Kanderstederne. Erhvervelse af 3,8 hektar der skaber arron N Nordjyllands

22 dering af statslige arealer. Års Skov. Tilplantning S Nordjyllands Drastrup Skov. Tilplantning S Nordjyllands Muslingebanker Vadehavet. Forsøg på genetablering ved flytning/udsætning N Centralt af bestande. Trafikskadede dyr, Shweisshunde. Dækning af kørselsudgifter N Centralt for hundeførere m.v. for at kortlægge sorte pletter. Naturvejledning-arbejdsgiverseminar F Centralt Naturvejledning-Hold F Centralt Naturvejledning-information og formidling F Centralt Naturvejledning diverse F Centralt Naturvejledning udviklingsaktiviteter F Centralt Naturvejledning- Skovskolen. Uddannelse F Centralt Naturvejledning- elektronisk netværk F Centralt Fremavlspakken. Fremavl af egnede hjemmehørende træer S Centralt og buske til landskabsformål. Klithede. EU/LIFE medfinansieret projekt. Større samlet indsats N Centralt langs den jyske vestkysten, hvor truede prioriterede klithedearealer plejes. Midler til magelæg på Rømø, hydrologiprojekt på Lyngbo Hede ved Henne og formidling. Velfærdsprojekter. En række mindre projekter fordelt over F Centralt hele landet, som fremmer befolkningens brugs af Skov- og naturstyrelsens arealer og inddragelse i arealforvaltningen. Med udgangspunkt i Skov- og Naturstyrelsens velfærdsprofil. Tange Sø. Rapport over mulige scenarier N Centralt 2003 Den samlede bevillingsgivning var på 93,4 mio.kr. I 2003 indgår en nye kategorier af projekter under: J Jagtprojekter finansieret af jagttegnsmidler. Forlig N Nationalpark pilotprojekter Forlig S Bynær skovrejsning medfinansieret af vandværker/kommuner. Forlig H Særlig indsats for habiatområder/arter De tre sidstnævnte kategorier er finansieret af midler på alt 50 mio.kr. afsat under naturfolig Projektnavn Bevilling Kategori Amt Slangerup Skov. Erhvervelse af første 3,5 ha ifm ny statsskov S Frederiksborg ved Slangerup by mhp. fremme af friluftsliv, natur og beskyttelse af vigtige drikkevandsressourcer. Samarbejde med Slangerup Kommune og Københavns Energi. Hellebæk Kohave. Etablering af indhegnede græsningsarealer N Frederiksborg mhp. overdrevspleje i habitatområde. Fremavlspakken. Fremme af træer og buske til landskabsformål S Frederiksborg og skovrejsning Skævinge Skov. Erhvervelse af første 8,5 ha ifm ny bynær statsskov S Frederiksborg mhp. fremme af friluftsliv, natur og beskyttelse af vigtige drikkevandsressourcer. Samarbejde med Skævinge Kommune og Københavns Energi Lyngby Mose. Erhvervelse af 25,5 ha indenfor projektområde. 0 N Frederiksborg

23 Bevilling allerede til stede. Lyngby Mose. Erhvervelse af 3,8 ha beliggende indenfor projektområde N Frederiksborg Vestskoven ved københavn S Københavns Diverse nedrivninger af udtjent dårlig bygningsmasse mhp. skabe sammenhæng i nyt natur og skovområde tæt på hovedstaden. Vestskoven. Erhvervelse af 0,9 ha med hus centralt i vestskoven S Københavns Medfinansiering fra beliggenhedskommuner. Københavns Befæstning. Rydning af tilgroet voldanlæg midt i K Københavns København mhp. bedre publikums adgang til volden. I medfør af plejeplan under fredning. Bellevue Strandpark. Statens andel af strandparken F Københavns Kongelundens Udvidelse. Førstegangsrenholdelse og etablering S Københavns af publikumsfaciliteter på skovrejsningsarealer. Springforbi Strandpark. Midler til VVM omkring nyt strandareal F Københavns nedenfor Eremitagesletten. Kongelundens udvidelse jagtprojekt. Midler til jagtorienterede J Københavns tiltag på allerede erhvervede arealer i skovrejsningsområde. Området er anbefalet af det lokale jægerforum. Ryet høj. Tilskødning af arealer ifm. fredning ved Ryethøj ved F Københavns Farum. Himmelev Skov ved Roskilde. Særlig udstykning ifm. erhvervelse S Roskilde Gulddysse Skov ved Gundsø. Naturgenopretning mv. på vederlagsfri Forlig S Roskilde overdragelse af areal på 0,5 hektar fra Gundsø Kommune. Indgår i samarbejde med Københavns Energi. Himmelev Skov. Tilplantning af ca. 88 hektar vederlagsfrit Forlig S Roskilde ovedraget fra Roskilde Kommune. Indgår i samarbejde med Københavns Energi. Højbjerg Skov ved Korsør. Tilplantming af samlet 85 ha modtaget Forlig S Vestsjællands vederlagsfrit fra Korsør Kommune ifm. nyt bynært skovrejs- ningsprojekt. LIFE-kysthabitater. Udarbejdelse af kvalificeret EU-LIFE ansøgning Forlig H Vestsjællands om højmoser. Udby Skov ved Stege. Følgeudgifter ifm vederlagsfri overdragelse S Storstrøms af 6,3 ha fra Møn kommune. Udby Skov. Tilplantning af ca. 70 hektar tidligere erhvervede S Storstrøms arealer. Avnø. Etablering af naturskole/center, naturgenopretning, publikumsfaciliteter F Storstrøms og tilplantning på tidligere millitærarealer og byg- ninger. Midler tilvejebragt ved salg af Avnøgård. Geocenter Møn. Sidste rate af midler til medfinansiering af nyt F Storstrøms formidlingscenter ved Møns Klint. Nationalpark Møn. Midler til sekretrariatsfunktion Forlig N Storstrøms Pedersker Skov (Lynggård Skov). Tilplantning S Bornholm Elmelund Skov. Erhvervelse af 6,4 ha samt tilplantning heraf ifm S Fyns ny statsskov tæt på Odense. Elmelund Skov. Tilplantning af 9 ha S Fyns Kirkendrup Skov. Erhvervelse af 27 ha der sammenknytter tidligere S Fyns erhvervelser i ny statsskov tæt på Odense. Større byg- ningsmasse medfølger. Helnæs Made. Erhvervelse af 0,1 ha centralt i madeområde, N Fyns hvilket muliggør bedre naturpleje. Klise Nor. Erhvervelse af enklave på 1,2 ha i naturområde. Bevilling 0 N Fyns allerede tilstede. Vigelsø i Odense Fjord. Forundersøgelse af nødvendige tiltag for at sikre værdifulde strandengsarealer bag nedbrudte diger N Fyns

24 Elmelund Skov Vest. Erhvervelse af 15,3 ha som kan indgå i nyt J Fyns jagt- og vildtprojekt tæt på Odense By. Området er anbefalet af det lokale jægerforum. Svanemosen. Supplerende midler ifm handel N Sønderjyllands Kruså Tunneldal. EU-samarbejdsprojekt over grænsen mhp. forbedre N Sønderjyllands ådal/naturområde gennem naturgenopretning, pleje og sti- etableringer Tøndermarsken. Supplerende tiltag ifm. MVJ aftale til overvågning N Sønderjyllands af kreaturer. Skansegården ved Dybbøl. Udarbejdelse af projektforslag til F Sønderjyllands grønt forsamlingshus. Tøndermarsken, Magisterkog. Erhvervelse af 228 hektar N Sønderjyllands marskområde fra Sønderjyllands Amt mhp. beskyttelse af naturværdier. Rømø klithede arealer (tildels EU/LIFE-projekt). Overtagelse af N Sønderjyllands 168,5 hektar klithedearealer ved jordfordeling mhp. samlet naturpleje indsats. Delvis medfinansieret af EU. Rømø klithede arealer (ikke EU/LIFE medfinansie Tønder øvelsesplads/soldaterskoven. Indretning af tidligere millitært F Sønderjyllands areal til bynært grønt område: Stier, lejrplads, grillpladser, hundeskov, formidling af Zeppeliner-historie m.v. Stursbøl Skov. Erhvervelse af 9,5 hektar inkl. bygninger der S Sønderjyllands sammenbinder gammel plantage og nyt skovrejsningsområde. Bygning skal bruges til naturundervisning mv. EU/LIFE højmose ansøgning. Undersøgelse af bl.a. Draved Mose N Sønderjyllands Geltinggård Skov. Tilplantning af 15 hektar S Sønderjyllands Lyreskoven ved Bov. Tilplantning af 45 hektar bynære areal Forlig S Sønderjyllands overdraget vederlagsfrit af Bov Kommune. Hønsnap Skov. Arronderende erhvervelse af 0,3 hektar i tilknytning F Sønderjyllands til statsskov som muliggør forbedret publikumsadgang til skoven. Sjelleruphus ved Nørreskoven på Als. Indretning af tidligere F Sønderjyllands skovtjenestested til naturskole. Medfinansieres fra Friluftrådet og Mads Clausens Fond. Toftlund Byskov. Tilplantning af ca. 1 hektar modtaget ved magelæg S Sønderjyllands med nærliggende golfbane. Ejendom ved Nybøl. Overtagelse af arveløs ejendom på 7 hektar F Sønderjyllands ved Nybøl mhp. grønt bynært areal. Indsats for at sikre Snæblen bl.a. ifm folkehøring herom. Opfølgning Forlig H Ribe på handlingsplan for Snæblen. Indsats for at sikre Snæblen bl.a. ifm folkehøring herom. Opfølgning N Ribe på handlingsplan for Snæblen. Varde Ådal. Tinglysning af restriktioner og egen vedligehold af N Ribe arealer i aftaleperioden (20 år) Harte Skov. Erhvervelse af 4,7 hektar i kanten af ny bynær skov S Vejle mhp. muliggøre bedre adgang til arealerne. Brigsted Strand, Horsens Fjord. Vedrlagsfri overdragelse af lille F Vejle areal fra Gedved Kommune mhp. indretning af lejr-/shelterplads. Vonsild Skov. Tilplantning af ca. 15 hektar S Vejle Sebberup Skov. Tilplantning af ca. 9 hektar S Vejle Galtkær II. Erhvervelse og anlæg af supplerende vådområder, N Vejle der også skal fungere som okkerudfældning. Medfinansieres af lokale virksomheder, amt og kommune. Skjern Å. Færdiggørelse af jordanlæg, publikumsanlæg og formidling N Ringkøbing i projektområdet. Modsvares af EU-indtægter. Løvbakke Skov. Arealerhvervelse ifm jordfordeling som følge ny vej gennem området S Ringkøbing

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Referat af 25. møde i naturforvaltningsudvalget d. 17. maj 2005 i Skov- og Naturstyrelsen, København.

Referat af 25. møde i naturforvaltningsudvalget d. 17. maj 2005 i Skov- og Naturstyrelsen, København. REFERAT SKOV- OG NATURSTYRELSEN Økonomikontoret J.nr. SN 2001-402-0185 Ref. mik Referat af 25. møde i naturforvaltningsudvalget d. 17. maj 2005 i Skov- og Naturstyrelsen, København. 16. juni 2005 I mødet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

1. Aftalens omfang Aftalen omfatter etablering af skove, vådområder og andre naturarealer inden for de på vedhæftede kortbilag A og B viste områder.

1. Aftalens omfang Aftalen omfatter etablering af skove, vådområder og andre naturarealer inden for de på vedhæftede kortbilag A og B viste områder. BILAG 1: Aftale om samarbejde mellem Næstved Kommune og Miljøministeriet om etablering af 3 skov- og naturområder omkring Næstved, kaldet Vridsløse og Even Statsskove samt Rønnebæk Fælled 1. Aftalens omfang

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Handlingsplan 2010. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2

Handlingsplan 2010. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2 Handlingsplan 2010 Indhold: Indledning side 2. Målsætning side 2. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2 Finansiering side 3 Strategier vedr. side 4 Skovrejsning på private arealer privat skov

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Mødereferat. Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd. Den 23. maj 2013. Natur og Miljø

Mødereferat. Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd. Den 23. maj 2013. Natur og Miljø Mødereferat Den 23. maj 2013 Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetid: Kl. 16 til 18 Mødested: Grøndalsvej 1, 8260 Viby J Mødelokale 064. Indgang i Grøn Bygning Deltagere:

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove 1 Formål Formålet er at etablere kommunale skovområder, som beskytter vigtige grundvandsinteresser,

Læs mere

OVERVÅGNING OG EVALUERING

OVERVÅGNING OG EVALUERING OVERVÅGNING OG EVALUERING Skovdrift året rundt i Silkeborg Kommune er en kort oversigt og status over arbejdet i de kommunale skove. Sammen med folderen Information til skovgæster udgør materialet et offentligt

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled

Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Skov- og Naturstyrelsen Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Mødedeltagere: TN Tina Jensen, Høje-Taastrup Kommune VS Vibeke Heskjær, Høje-Taastrup Kommune JJ Jørgen Johansen,

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997 Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997. EHQKDYQÃRJÃ)UHGHULNVEHUJÃNRPPXQHU )RUV\ 8QGHU 6RFLDOÃRJ %\ QLQJVYLUN 9HM YLVQLQJ 6\JHKXV VXQGKHGV $GPLQL.RPPXQH XGYLNOLQJ VRPKHG Y VHQ RJÃNXOWXU

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Status for planlagte og gennemførte initiativer og projekter i perioden fra 2007 til ultimo 2014

Status for planlagte og gennemførte initiativer og projekter i perioden fra 2007 til ultimo 2014 Bilag 1 til Klima- og Miljøudvalgets møde den 29. januar 2015 Status for planlagte og gennemførte initiativer og projekter i perioden fra 2007 til ultimo 2014 Nedenfor gennemgås status for de væsentligste

Læs mere

1 Formål. 2 Aftalens omfang

1 Formål. 2 Aftalens omfang Aftale mellem HOFOR Vand København A/S, Miljøministeriet v/naturstyrelsen, og Frederikssund Kommune om et skovrejsningsprojekt ved Hørup Kildeplads: Hørup Skov 1 Formål Formålet med denne aftale er at

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Teksten er udarbejdet af det nordsjællandske, kommunale miljøsamarbejde Milsam

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Hvem er vi og hvad vil vi? Growing Trees Network er en socialøkonomisk virksomhed, hvis almennyttige formål er plantning

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere