Lægningsinstruktion for jordslanger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægningsinstruktion for jordslanger"

Transkript

1 Vølund varmepumper Lægningsinstruktion for jordslanger til Vølund Varmepumpeanlæg Optimal udnyttelse af jordens egne ressourcer Member of the NIBE Group

2 Indholdsoversigt Afsnit 1 : Indledning... 2 Afsnit 2 : Generelle forhold... 2 Afsnit 3 : Materialer... 4 Afsnit 4 : Håndtering og lagring... 4 Afsnit 5 : Udgravning og nedlægning... 5 Afsnit 6 : Samlinger... 8 Afsnit 7 : Prøvning... 8 Afsnit 8 : Sikkerhedsudstyr Indledning 1.1.: Formål Denne instruktion er en vejledning for nedgravning af jordslanger, beregnet for varmeoptagelse i jorg med tilslutning til Vølund varmepumper. 1.2.: Omfang Generelt gælder denne instruktion for de mindre anlæg, hvor det er formålstjenligt at anvende PEL-rør uden samlinger i jord. Dog kan instruktionen også anvendes til større anlæg med visse forbehold. 1.3.: Love og regler Instruktionen er udformet således, at den efterlever de stillede krav i følgende: - Miljøministeriets bekendtgørelser - DIFNorm - DS Standard (er under udarbejdelse). Der tages forbehold for senere afvigelser til gældende normer og krav og for evt. senere ændring af denne instruktion. Ligeledes fritager denne instruktion ikke installatør og/eller jordentreprenør for at holde sig orienteret om love, regler og krav, der vedrører disse anlæg. 2. Generelle forhold 2.1.: Areal Inden gravearbejde og installation af varmepumpeanlæg sættes i gang, vil det være klogt at undersøge om et tilstrækkeligt stort, disponibelt jordareal for slangenedlægning er til rådighed. Som en tommelfingerregel kan der regnes med følgende: - Efter husets dimensionerende varmetab: Ca m 2 pr. kw varmebehov som varmepumpen skal dække. - Efter husets hidtidige olieforbrug: Ca m 2 pr l olieforbrug. Erfaringsmæssigt spiller de stedlige forhold, særligt i de bestående haveanlæg, dog en væsentlig rolle, som der må tages højde for i de enkelte tilfælde. Endvidere henvises der til:»beregning af Vølund Varmepumpeanlæg«. 2.2.: Afstande Sørg allerede på planlægningsstadiet for at følgende afstande kan overholdes: a) Afstand til skel: 0,6 m (ved afvigelse til mindre afstand kræves nabohøring og tinglyst deklaration). b) Slangedybde : 0,9-1,0 m. c) Slangeafstand : Indbyrdes min 1,3 m. d) Min. bøjningsradius for slange (PEL-rør): 15 x udv. rørdiameter. e) Min. afstand til bærende fundamenter: 1,5 m. f) Min. afstand til kloak-, vand- og andre ledninger med fare for frysning: 1 m. Indenfor afstande nævnt i»e«og»f«isoleres rørene med poretæt isolering i tætte lukkede skåle. Det er altid jordslangen, og ikke den krydsende ledning, der skal isoleres. 2

3 2.3.: Miljøkrav Endvidere skal de, i Miljøministeriets bekendtgørelse, nævnte krav overholdes. Se 2.4.: Frostsikring Jordslangesystemets vandindhold frostsikres imod frysning med følgende: a) Frostsikring med glycol. Hertil anvendes 30% (rumfang) Vølund Anti-Freeze. Anvendes en anden glycol end Vølund Anti-Freeze, som er godkendt af Miljøstyrelsen, skal det være en ethylenglycol. b) Frostsikring med IPA-Sprit. Anvend altid kun et frostsikringsmiddel, som dokumenteret er godkendt af Miljøstyrelsen. 2.5.: Slangeplan Jordslangesystemet skal godkendes af kommunen. Kommunen godkender anlægget på basis af en målsat slangeplan og overholdelse af de stillede krav i Miljøministeriets bekendtgørelse. Et eksempel på en slangeplan er vist. Min. 1,3 m mellem rørene ellers bør de isoleres Samlebrønd Teknikskab Varmepumpe Isoleres 1,5 m fra bygninger Kloak/Vandstik Afstand skal min. være 1 meter ellers skal jordslanger isoleres 1 meter til hver side. Min. 1,3 m Min. 0.6 m fra skel Plan for slangeudlægning. Fordeler rør i brønd Ø 0,7 m 0,9-1,0 m slangedybde Bøsningsrør føres ud gennem sokkel Min. 1,5 m poretæt isolerering Snit af brønd og indføring til bygningen. Bøjningsradius 15 x rørdiameter for jordslanger til brønd og bygning. 3

4 3. Materialer 3.1.: Rørmaterialer Til jordslangesystemer for Vølund Varmepumper anvendes normalt PEL-rør. 3.2.: Andre materialer Ved anlæg som af en eller anden årsag, f.eks. fra bygherrens side, foreskrives med andre materialetyper, f.eks. med rørmateriale af typerne PEM og PEH, gælder denne instruktion ikke. Tilsvarende gælder også for klæbe- og svejsefittings, der ikke må anvendes sammen med PEL-rør. 3.3.: Materialekontrol Rørmateriale skal ved ankomst til byggeplads og inden nedlægning kontrolleres. Udseende: Synlige ridser må ikke være skarpkantede og må højst have en dybde på 10% af godstykkelsen, samt tryk- og slidsteder fra lagring og håndtering. 4. Håndtering og lagring 4.1.: Håndtering og transport Rør til jordslangesystemer skal transporteres således at: - De ikke påvirkes af punktbelastning fra krankroge, jernstænger, sten o.lign. - De ikke slæbes hen over cementgulv, sten o.lign., men bæres vandret liggende. - De ikke tippes eller kastes af vogn ved aflæsning på byggeplads. Transport af rør frarådes ved temperaturforhold under -15 C. 4.3.: Renholdelse Under lagring og håndtering holdes frie rørender lukket for indtrængning af snavs m.v. med faste propper. Klude og tvist eller lignende, som kan blive hængende i røret må ikke anvendes. 4.4.: Rørruller PEL-rør leveres normalt i ruller. Ved evt. omspoling o.lign., under lagring, må spolediameteren aldrig være mindre end: 24 x udv. rørdiameter. 4.2.: Lagring Rør i ruller til jordslangesystemer lagres på et fast, plant og helst tørt underlag. På byggeplads må underlag ikke indeholde skarpe sten. Rørene må ikke udsættes for solstråling i længere tid ad gangen. 4

5 5. Udgravning og nedlægning 5.1.: Udgravning, retningslinier Etableres jordslangesystem i områder, hvor der senere skal grubes (grønne områder ved fælles bebyggelser o.lign.), skal lægningsdybden tilpasses herefter. Render kan udgraves som vist på billederne, som er det mest forekommende ved anvendelse af rendegraver. Såfremt arealet skal befæstiges til f.eks. parkeringsplads eller lignende, skal der dog tages hensyn til effektiv komprimering og graves med anlæg. 5.2.: Jordbundsforhold Består jordbunden af stærkt sætningsgivende jordarter, bør ledningerne sikres imod beskadigelser ved grundforstærkning med f.eks. sand. Ligeledes skal der på steder, hvor der er mulighed for differenssætninger - f.eks. ved gennemføring i brønde, fundamenter og lignende, og hvor der tidligere er foretaget udgravninger, etableres en forsvarlig grundforstærkning med f.eks. sand. Med sand forstås stenfrit»fyldsand«med kornstørrelse mindre end 2 mm. Slangerne må ikke overskæres med sav eller lignende, da de herved dannede spåner i røret efterfølgende vil tilstoppe varmepumpens varmeveksler. Slangeenderne på samhørende slange monteres på hvert sit fordelerrør. De to hovedledninger monteres ligeledes på hvert sit fordelerrør (kobling uden hane). 5.6.: Montering af opføringsrør Tildækning og omhyggelig komprimering foretages, indtil dette er på et passende niveau, hvor overkant af opføringsrør inkl. dæksel er i niveau med færdigt terræn. Af hensyn til lækage må opføringsrøret ikke hvile på jordslangerne. Evt. afsaves et passende stykke af opføringsrøret. 5.3.: Planlagt placering af brønd til evt. fordelerrør For at sikre at rørene får en passende bukkeradius samt lette montagen af fordelerrøret, øges nedgravningsdybden ved samlebrønde til 1,2 m. Sammenhørende rørender mærkes med tape eller lignende. Alle rørender skal være afproppet. De to hovedledninger placeres i hver side af en bred fællesrende (70 cm) eller i hver sin rende. Hvis ikke brønd og fordelerrør monteres i forbindelse med gravearbejdet, undlades dækning af området omkring brønden. Nedgravningen planlægges således, at slangerne bliver lige lange ± 1-2 m (vigtigt for vandfordelingen mellem slangerne). Hvis ikke dette er muligt, installeres flowregulering. 5.4.: Gravning og dækning af render Nedgravningsdybde: 0,9-1,0 m. Renderne graves med minimum en 0,3 m skovl og tildækkes med jord uden skarpe sten. Komprimering af jorden gøres normalt ved at lade gravemaskinen overkøre renderne. Afhængigt af jordtyper kan jordsætninger forekomme inden for det næste halvår. Slangeafstand: 0,9-4,0 m. Slangeafstanden øges mest muligt, således at det disponible jordareal dækkes. Slangeafstand over 4 m giver ingen målbar forbedring. M 2 areal / m slange = ca. slangeafstand. 5.5.: Montage af evt. fordelerrør To hegnspæle funderes, og fordelerrøret fastgøres på disse. Højden afpasses, således at fordelerrørets øverste punkt er ca. 5 cm under brøndens låg (brønden skal være det højeste punkt). Slangerne afklippes med saks i en passende længde, således at disse kommer lodret op, og brøndrøret kan placeres, uden at dette rører ved slangerne. 5

6 5.7.: Indføring af jordslanger Nybyggeri To bøsningsrør nedlægges i forbindelse med støbning af fundament. Nedgravningsdybde 0,9-1,0 m Bøsningsrør føres ud gennem sokkel Jordslanger med poretæt isolering 1,5 m fra sokkel 6

7 Eksisterende hus med høj sokkel I tilfælde, hvor det ikke er muligt at bore skråt gennem fundamentet og ned i jorden, anvendes denne udføringsmetode. Kabinet til indækning af rør Nedgravningsdybde 0,9-0,1 m Jordslanger med poretæt isolering 1,5 m fra sokkel 7

8 6. Samlinger 6.1.: Nedgravningsdybde 0,9-1,0 m 6.2.: Samlinger Eventuelle samlinger af rørene udføres trækfast og med inspektionsadgang. 6.3.: Driftstryk Lukket system med et hviletryk på 0,5-2,5 bar (absolut tryk). 6.4.: Alarm ved faldende tryk Anlægget er forsynet med et trykovervågningssystem, som i tilfælde af lækage stopper anlægget og giver alarm ved tryk mindre end 0,5 bar (absolut tryk). Anlægget genstarter ikke automatisk. Anlæggets tæthed og funktion af»alarm ved faldende tryk«kontrolleres en gang årlig af en sagkyndig person. Resultat af prøven opbevares af ejer i min. 10 år. 6.5.: Tæthedsprøvning Inden ibrugtagning trykprøves anlægget med 4 bar af en sagkyndig person. 7. Prøvning 7.1.: Trykprøvning Der skal foretages trykprøvning af anlægget inden det tages i brug efter nyanlæg, ændringer eller reparationer. Såfremt der under trykprøvning konstateres utætheder på anlægget, skal disse afhjælpes, og trykprøvning gentages. Alle samlinger skal kunne inspiceres under trykprøvning. Under trykprøvning må ledningens middeltemperatur ikke overstige 30 C. Der anvendes prøveudstyr, som svarer til det, der sædvanligvis er foreskrevet til trykprøvning af plastrør m.m. Se krav i bekendtgørelse. 8. Sikkerhedsudstyr 8.1.: Pressostat Ledningsanlæg i jord til varmepumpeanlæg skal efter loven være udført med en direkte virkende pressostat, som stopper anlægget, såfremt der opstår en lækage på ledningsanlægget i jorden. På Vølunds Varmepumper med varmeoptagelse fra jord, leveres med miljøpressostat som skal installeres. Pressostaten skal være således indjusteret og monteret, at den konstant giver kontrol for anlæggets tæthed. Opstår der ved en eventuel lækage en reduktion af anlæggets tryk, skal pressostaten omgående stoppe varmepumpeanlægget og primært cirkulationspumpen på jordslangekredsløbene. Pressostatens funktion skal kontrolleres mindst en gang årligt. Se venligst i driftsinstruktion for varmepumpen, hvordan denne kontrol gennemføres. Ejeren af varmepumpeanlægget har ansvaret for funktionskontrollens gennemførelse, og skal bogføre dato og resultat for kontrol på et skema, der opbevares i mindst 10 år

Vejledning til nedgravning af. jordslanger. - den naturlige varme fra jorden

Vejledning til nedgravning af. jordslanger. - den naturlige varme fra jorden Vejledning til nedgravning af jordslanger - den naturlige varme fra jorden Indhold Beskrivelse af anlægget 3 Udrulning af slanger 4 Planlagt placering af brønd til evt. fordelerrør 4 Gravning og dækning

Læs mere

Ikrafttrædelse: 01-11-2009. Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet. Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013

Ikrafttrædelse: 01-11-2009. Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet. Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013 Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2009 Dokumenttype: Bekendtgørelse Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013 1 / 9EG Kommuneinformation

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1 Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 6, 7 a, stk. 1, 19, stk. 5, og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

3.1 Transport af produkter

3.1 Transport af produkter 3. Installation Dette kapitel gennemgår installation af ledninger, idet der startes med transport, håndtering og modtagekontrol af produkter. Herefter følger afsnit om etablering af ledningsgrav, om ledningslægning

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia 10. august 2015 Sags id.: 15/7256 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia Fredericia Kommune giver herved tilladelse til

Læs mere

Jordvarmeanlæg. Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening. Bente Villumsen, COWI A/S

Jordvarmeanlæg. Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening. Bente Villumsen, COWI A/S Jordvarmeanlæg Teknologier og risiko for jord- og grundvandsforurening Bente Villumsen, COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1238 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 7-8-2015 Steen Tøtterup Mogensen Bakkedalvej 10 Borregård 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-2-15

Læs mere

JORDVARMEPUMPE GS-4. INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version 26.05.2014 BRINE-VAND VARMEPUMPE

JORDVARMEPUMPE GS-4. INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version 26.05.2014 BRINE-VAND VARMEPUMPE JORDVARMEPUMPE GS- RINE-VAND VARMEPUMPE INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version.0.0 Genvex A/S Sverigesvej DK-00 Haderslev Tel.: + 7 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse OM PRODUKTET. Omfanget

Læs mere

PRÆISOLEREDE RØR TEKNISK VEJLEDNING. Præisolerede rørsystemer til distribution af centralvarme og varmt brugsvand

PRÆISOLEREDE RØR TEKNISK VEJLEDNING. Præisolerede rørsystemer til distribution af centralvarme og varmt brugsvand PRÆISOLEREDE RØR TEKNISK VEJLEDNING Præisolerede rørsystemer til distribution af centralvarme og varmt brugsvand 2 TEKNISK VEJLEDNING 03/2011 Indhold Systembeskrivelse og anvendelser Systembeskrivelse...4

Læs mere

Montage og vedligehold

Montage og vedligehold Montage og vedligehold CTS 700 by Nilan Compact P GEO 3 Compact Polar GEO 6 Version: 1.00, 07-01-2015 Software Ret til ændringer version forbeholdes 1.40.05 Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Nøddeplantagen 31, 7000 Fredericia.

Læs mere

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vangeledet 93, 2830 Virum, matr. 9ka, Virum By, Virum

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vangeledet 93, 2830 Virum, matr. 9ka, Virum By, Virum Jan Varup, Varup Termiske Boringer Enghavevej 10 3400 Hillerød Send pr. mail til varup@hotmail.com Dato: 19-12-2014 Ref: SUSAG J.nr.: 20141030319 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vangeledet

Læs mere

SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler

SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler SYSTEMBROCHURE EUR Rør brønde kegler dæksler Indholdsfortegnelse: Side Overordnet præsentation... 3 Nye europæiske standarder... 5 Produktpræsentation EURO Cirkulære rør... 6 EURO-Fittings... 7 EURO-Fodrør...

Læs mere

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt v/100 Pa/m (10 mm VS/m) og medie temp. på 80 C Medierør Hastighed Masseflow Effekt v/ t=30 C Effekt v/ t=40 C Effekt v/ t=50

Læs mere

Juli 2012. Trykteknisk håndbog. FOR WAVIN PE-/uPVC TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials

Juli 2012. Trykteknisk håndbog. FOR WAVIN PE-/uPVC TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials Juli 2012 Trykteknisk håndbog FOR WAVIN PE/uPVC TRYKRØRSSYSTEMER Solutions for Essentials Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 1.0 Komplet produktprogram i trykrørssystemer... side 4 1.1 upvcrørprogram...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. Disse tekniske bestemmelser er gældende fra 1. januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen. Tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner mv 2. Etablering

Læs mere

1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. Side af 24 Fælles Tekniske Bestemmelser 2007 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. Forsyningsselskaber 1.1 Navn på værk Tlf. nr. Hjemmeside Bjerringbro Varmeværk 86 68 14 22 www.bjerringbro-varme.dk

Læs mere

Gasreglementets afsnit A

Gasreglementets afsnit A Gasreglementets afsnit A Juni 1991 Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63, 6700 Esbjerg GR-A Forord Forord Gasreglementets afsnit A er fastsat i henhold til 15 i lov nr. 206 af 27. marts 2000 (tidligere i lov

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 09 2006 5014 Indholdsfortegnelse Forord samt 10 gode råd...3 Kapitel 1 Gulvkonstruktioner Gulvvarme i beton...4 Gulvvarme i flydende

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-4

Gasreglementets afsnit B-4 Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg Oktober 1998 Danmarks Gasmateriel Prøvning Tranegårdsvej 20 DK-2900 Hellerup Telefon 39 62 43 85 e-mail dgp@dgp.dk www.dgp.dk

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 2 A1 Gyldighedsområde og definitioner m.v....2

Læs mere

bundfældningstank 2 m 3 Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR UPONOR INFILTRATIONSSYSTEM UPONOR INFRASTRUKTUR BUNDFÆLDNINGSTANK

bundfældningstank 2 m 3 Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR UPONOR INFILTRATIONSSYSTEM UPONOR INFRASTRUKTUR BUNDFÆLDNINGSTANK DK INSTALLATIONSANVISNINGAR UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR INFILTRATIONSSYSTEM BUNDFÆLDNINGSTANK INSTALLATIONSVEJLEDNING Uponor Infiltrationssystem bundfældningstank 2 m 3 06 03 l 2010 2011 76006 61002 Pålidelige

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning.................................. 1 Transport og adgangsveje....................

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 13-5-2014 Erik Søndergaard Holding ApS Gl landevej 4, Odby 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-3-14

Læs mere