Risiko- og kapitalstyring Alm. Brand A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risiko- og kapitalstyring 2010. Alm. Brand A/S"

Transkript

1 Risiko- og kapitalstyring 2010 Alm. Brand A/S

2 Indhold 1 Organisation Revisionsudvalg Forankring Rapportering Kapitalstyring Kapitalstyring i Alm. Brand Koncernen Intern kapitalmålsætning Fremtidig overholdelse af kapitalkrav Opgørelse af individuelt solvensbehov og samlet kapitalkrav Opgørelse af individuelt solvensbehov Kapitalsammensætningen i Alm. Brand Kreditrisici Politik og forankring Opgørelse Default Risikoreduktion Nedskrivninger Risikokoncentration Markedsrisici Politik og forankring (målsætninger) Modelanvendelse Modelvalidering Overvågning Aktivallokering i Alm. Brand Renterisici Valutarisici Aktierisici Øvrige markedsrisici Likviditetsrisici Den kortsigtede likviditetsstyring Den langsigtede likviditetsstyring Likviditetsberedskab Risici forbundet med behov for refinansiering af funding i Alm. Brand Bank Forsikringsrisici Skadeforsikringsrisici Biometriske risici vedrørende livsforsikrings- og pensionsprodukter Default risici af 47

3 6.4 Politik og forankring Overvågning Andre risici Operationelle risici og kontrolmiljø Øvrige forretningsrisici Andre forhold af 47

4 1 Organisation I overensstemmelse med dansk lovgivning ledes Alm. Brand A/S og alle Koncernens datterselskaber efter et tostrenget ledelsessystem med en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsens og direktionens ansvar og opgaver er fastsat i bestyrelsens forretningsorden, der er tiltrådt af direktionen. Styring af koncernens risici er et væsentligt ledelsesmæssigt fokusområde, da en ikke kontrolleret udvikling i de forskellige risici kan påvirke koncernens resultater samt solvens og dermed de fremtidige forretningsmuligheder væsentligt. Nedenstående figur viser koncernens organisering for risikostyring og compliance. Bestyrelse Alm. Brand A/S Koncerndirektion Alm. Brand A/S Risikokomite Compliance (Direktionssekr.) Bestyrelse Alm. Brand Bank Direktion Alm. Brand Bank Bestyrelse Alm. Brand Forsikring Direktion Alm. Brand Forsikring Bestyrelse Alm. Brand Liv & Pension Direktion Alm. Brand Liv & Pension Basel III/ Individuel solvens Solvens II / Individuel solvens Solvens II / Individuel solvens I Alm. Brand er der etableret en tværgående risikokomité, som har til formål at sikre koordination og ensartethed i Koncernens selskaber i forhold til påtagelse, opgørelse og rapportering af risici på tværs af de enkelte forretningsområder. Medlemmerne af risikokomitéen er den administrerende direktør i Alm. Brand A/S, Alm.Brand Forsikring A/S, Alm. Brand Liv & Pension A/S, Alm. Brand Bank A/S samt koncernøkonomidirektøren og marketing direktøren. Derudover ledere af kreditsekretariat, aktuariat og Capital Management i risikoafdelingen. Endvidere er der etableret en godkendelseskomité for finansielle produkter. Denne skal sikre, at der er etableret forretningsgange, håndteringsrutiner m.v., før nye produkter eller aktiviteter kan implementeres, hvilket bidrager til at reducere den operationelle risiko. Produktgodkendelseskomitéen består af ledere og medarbejdere fra den tværgående risikoafdeling samt Markets. Håndteringen af de forretningsmæssige risici administreres i de enkelte forretningsområder. Ledelsen af de respektive forretningsområder er dermed ansvarlig for at identificere, kvantificere og overvåge alle relevante risici inden for forretningsområdet samt for at udforme og implementere relevante kontroller og strategier til håndtering af risiciene. 4 af 47

5 Den løbende identificering og overvågning af markedsrisici sker i samspil mellem de enkelte forretningsområder og den tværgående risikoafdeling, der har et koordinerende ansvar for risikostyring af markedsrisici på koncernniveau. Risikoafdelingen foretager dagligt opgørelser og kontroller af markedsrisici for forretningsområderne. Der er herudover etableret en investeringskomité, hvis formål er at varetage den strategiske allokering af aktiver i Koncernen. Investeringskomitéen har ansvaret for Koncernens investeringsaktiviteter og fastlægger disse på baggrund af rammer og politikker vedtaget af bestyrelserne i de enkelte selskaber. Medlemmerne af investeringskomiteen er sammenfaldende med medlemmerne af risikokomiteen. Hertilkommer at lederen fra Market Risk Management i risikoafdelingen. Samt ledelsen i Finansielle Markeder deltager på møderne. Uafhængigt af de af ledelsen implementerede kontroller foretager den interne revision løbende en selvstændig, uafhængig gennemgang af koncernens kontrolprocedurer, og af om de af ledelsen udstukne retningslinjer overholdes. 1.1 Revisionsudvalg Bestyrelserne i Alm. Brand A/S, Alm. Brand Forsikring, Alm. Brand Liv og Pension og Alm. Brand Bank har nedsat revisionsudvalg. Alm. Brand Banks revisionsudvalg varetager tillige opgaven for datterselskabet Alm. Brand Formue A/S. Revisionsudvalgene i alle selskaberne består af tre bestyrelsesmedlemmer: Jørgen H. Mikkelsen (formand) Boris N. Kjeldsen Arne Nielsen Arne Nielsen bidrager til revisionsudvalgene med særlig kompetence inden for revisions- og regnskabsvæsen. Arne Nielsen er statsautoriseret revisor med deponeret beskikkelse og uafhængigt medlem af bestyrelsen. Revisionsudvalgene støtter bestyrelserne i arbejdet og tilsynet med: Årsrapporterne, herunder tilsyn med rigtigheden af de finansielle oplysninger i årsrapporten samt om den anvendte regnskabspraksis er relevant og konsekvent anvendt. Intern kontrol og risikostyring. Herunder gennemgår og vurderer revisionsudvalgene mindst en gang om året ledelsens retningslinjer for identifikation, overvågning og styring af de væsentligste risici. Udvalgene foretager tillige en vurdering og gennemgang af de interne kontrol- og risikostyringssystemer. Intern og ekstern revision. Herunder gennemgår og drøfter udvalgene resultaterne af den interne og eksterne revisions arbejde samt revisionens observationer og konklusioner. 5 af 47

6 Udvalgene fører endvidere kontrol med ledelsernes opfølgning på den interne og eksterne revisions rapporterede anbefalinger til ledelserne. I 2010 har revisionsudvalget afholdt fire møder. Revisionsudvalgenes arbejde omfatter generelt ikke fremadrettede begivenheder som forventninger og budgetter. 1.2 Forankring For løbende at styre og vurdere de risici, som Alm. Brand Koncernen påtager sig, er der i koncernen udarbejdet og vedtaget politikker og retningslinjer af alle datterselskabernes bestyrelser, som fastsætter selskabet risikoappetit og hvordan bestyrelsen ønsker at styre de enkelte risici. Nedenstående figur giver en oversigt over strukturen i Alm. Brand A/S s retningslinjer og politikker på bestyrelsesniveau med relation til risikostyringen. Alm. Brand Bank Risikostyringspolitik Retningslinjer for interne kontrolsystemer Virksomhedsramme Direktionsinstruks - Politik og retningslinjer for Kreditrisiko - Politik og retningslinjer for Markedsrisiko - Politik og retningslinjer for Likviditet og funding - Beredskabsplan for Likviditet og funding - Kapitalplan samt nødplan Alm. Brand A/S Risikostyringspolitik Retningslinjer for interne kontrolsystemer Alm. Brand Forsikring Risikostyringspolitik Retningslinjer for interne kontrolsystemer Virksomhedsramme Direktionsinstruks - Politik og retningslinjer for Forsikringsrisici - Politik og retningslinjer for Markedsrisiko - Politik for Operationel risiko - Kapitalplan samt nødplan Alm. Brand Liv & Pension Risikostyringspolitik Retningslinjer for interne kontrolsystemer Virksomhedsramme Direktionsinstruks - Politik og retningslinjer for Forsikringsrisici - Politik og retningslinjer for Markedsrisiko - Kapitalplan samt nødplan Retningslinjerne og politikkerne fastlægges og godkendes af bestyrelserne mindst en gang årligt. På baggrund af de godkendte politikker udfærdiges retningslinjer til direktionerne. Det er herefter de respektive selskabers ansvar, at disse politikker og retningslinjer efterleves. Forankring og efterlevelse af risikostyring sikres ved, at eksempelvis kreditpolitikken udmøntes i kreditinstrukser til de respektive produktområder i Alm. Brand Bank. Derudover er der udarbejdet forretningsgange og processer, som støtter koncernens medarbejdere i løbende risikostyring og herved sikrer organisatorisk forankring. 6 af 47

7 Politik og forankring er for koncernens væsentligste risici nærmere beskrevet under de enkelte risici i indeværende dokument. 1.3 Rapportering Alm. Brand har fastlagte processer for løbende rapportering af risici og risikostyring til direktioner og bestyrelser i koncernen og i de respektive selskaber. Risikorapporteringen er en integreret del af den løbende ledelsesrapportering, der sikrer, at ledelsen og bestyrelsen i Alm. Brand A/S og hvert af koncernens selskaber løbende informeres om udvikling i udlån, udvikling i præmier og skadeforløb, markedsrisici, risikodisponering, performance mv. Daglig rapportering Der foretages i Alm. Brand Koncernen en række daglige rapporteringer, herunder en daglig rapportering på markedsrisici og overholdelse af investeringsrammer, samt daglige opgørelser over bankens likviditet efter 152 i Lov om finansiel virksomhed. Månedlig rapportering Der foretages månedlig rapportering af alle væsentlige risici i hvert selskab, herunder rapportering af udviklingen i risikomæssige nøgletal, overholdelse af investeringsrammer, kreditpolitikker, acceptpolitikker mv. Samtidig rapporteres månedligt på investeringskast, markedsrisiko og performance. Ud over den løbende rapportering rapporteres der til bestyrelse og direktion, når der sker store ændringer eller ved overskridelser. Kvartalsvis rapportering Det individuelle solvensbehov genberegnes hvert kvartal og bestyrelsen orienteres ved betydelige ændringer. Der rapporteres kvartalsvist på overholdelsen af koncernens risikoappetit til den tværgående risikokomite. Årlig rapportering Der rapporteres som minimum årligt til bestyrelse og direktion omkring følgende forhold i relation til risikostyring og kapitaldækning med henblik på godkendelse: Overordnede kapitalkrav og -politikker Risikoappetit og -målsætning Risikostyringsmodeller og parametre Metode til opgørelse af individuel solvens og valgte stresstest Kapital- og nødplan Herudover udarbejdes en række rapporter per forretningsområde, der fungerer som udgangspunkt for den løbende risikostyring i de respektive selskaber og forretningsområder. 7 af 47

8 Begrænsninger i muligheden for udlodning af udbytte fra datterselskaber Pengeinstituttet og forsikringsselskaberne er underlagt bestemmelser om kapitalgrundlag, hvilket sætter begrænsninger på muligheden for udlodning af udbytte. Derudover begrænser bankpakkerne Alm. Brand Banks muligheder for at betale udbytte. 8 af 47

9 2 Kapitalstyring Alm. Brand Bank var i 2010 fortsat ramt af den finansielle og økonomiske krise, hvilket resulterede i tab og nedskrivninger på 836 mio.kr. for Alm. Brand Bank mor. Heraf blev 149 mio.kr. nedskrevet i 4. kvartal 2010 inklusive kredittab på pantebreve. Alm.Brand Bank har estimeret, at tab og nedskrivninger i perioden frem til ultimo 2012 vil udgøre 550 mio.kr. givet de opstillede konjunkturforudsætninger holder. Bestyrelsen i Alm. Brand Bank har hævet det individuelle solvensbehov fra 10,3 pct. pr. 31. december 2009 til 14,9 pct. pr. 31 december Det svarer til en stigning i solvensbehovet på ca. 400 mio.kr. Alm. Brand Forsikring havde i starten af 2010 ekstraordinære vinterskader for 282 mio.kr., hvoraf 200 mio.kr. skyldtes snetryk. I 3. kvartal 2010 var der ligeledes forøgede udgifter til vejrlig, da København og Nordsjælland blev ramt af et voldsomt skybrud. Alm. Brand A/S gennemførte i december 2010 en aktieemission, som indbragte et nettoprovenu på ca. 1,5 mia.kr. Kravene til kapitalgrundlaget i Alm. Brand Bank og Alm. Brand Forsikring forventes at stige som følge af henholdsvis Solvens II og Basel III regelsættene. Det er forventningen at Solvens II direktivet bliver implementeret i dansk lovgivning 1. januar Basel III skal implementeres på EU og nationalt niveau, før de bliver gældende for danske pengeinstitutter Der er på nuværende tidspunkt lagt op til, at de første elementer i Basel III indfases fra 1. januar For at sikre at kapitalgrundlaget er tilstrækkeligt til at imødekomme de nye regelsæt er kapitalmålsætningerne blevet revideret. De nye kapitalmålsætninger er højere end tidligere og fremgår af afsnit 2.2. Herunder beskrives kapitalstyringen og opgørelsesmetoden for kapitalkravet i Alm. Brand Koncernen, og opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital i Alm. Brand Bank vises. 2.1 Kapitalstyring i Alm. Brand Koncernen På koncernplan er der etableret en tværgående risikokomite, som har til formål at sikre koordination og ensartethed i forhold til påtagelse, opgørelse og rapportering af risici på tværs af de enkelte forretningsområder. 2.2 Intern kapitalmålsætning Kapitalmålsætningen i Skadeforsikring og i Livsforsikring er beregnet ud fra det forventede niveau for Solvency Capital Requirements ( SCR ) i henhold til Solvens II regelsættet (forventede QIS 5 niveauer) tillagt en buffer, som er beregnet ud fra et ønske om at sikre tilstrækkelig 9 af 47

10 kapitaloverdækning også efter, at eventuelle udefrakommende, og ikke utænkelige begivenheder, som Koncernen ikke kan kontrollere, er indtruffet. Med henblik på at gøre kapitalmålsætningen operationel for den daglige ledelse og transparent er den beregnede kapitalmålsætning for Skadeforsikring omregnet til en fastlagt procentandel af bruttopræmierne. For så vidt angår Livsforsikring er kapitalmålsætningen omregnet til at udgøre en fastlagt procentandel af livsforsikringshensættelserne. Fremgangsmåden måles og vurderes løbende og de fastlagte procentsatser for kapitalmålsætningen vil naturligt blive korrigeret, såfremt Solvens II kravene ændres væsentligt, eller hvis der indtræder væsentlige ændringer i forsikringsselskabernes forretningsomfang eller risikoprofil. Ledelsens nye kapitalmålsætning i Skadeforsikring resulterer i et forventet niveau for SCR tillagt en kapitalbuffer på 30 %, hvilket samlet vurderes at svare til 45 % af bruttopræmierne. Kapitalbufferen medfører, at Skadeforsikring udover den forsigtighed, der allerede er indeholdt i SCR regelsættet har beregnet en tilstrækkelig kapitaloverdækning til at modstå den beregnede samlede udgift på 350 mio.kr. af yderligere to store 100-års storme med et fuldt egetbehold samt en kortere periode med negativ indtjening. I det tilfælde, at storme eller andet ekstremt vejrlig ikke indtræffer, indebærer kapitalbufferen, at Skadeforsikring kan absorbere knap to år med en combined ratio på niveau 105. Det vurderes, at der herigennem sikres Ledelsen mulighed for at iværksætte nødvendige ledelsesmæssige initiativer til at imødegå eventuelle yderligere negative hændelser. Kapitalmålsætningen i Livsforsikring er fastsat under hensyntagen til, at SCR i Livsforsikring er meget volatil. Dette skyldes, at aktiverne i Livsforsikring er volatile og følsomme overfor renteudsving, samt at muligheden for at modregne kollektivt bonuspotentiale og for lån på fripolicer, svinger med renteniveauer etc. Kapitalmålsætningen er pr. 31. december 2010 betydeligt større end kapitalkravet under gældende regelsæt, men er fastlagt således, at den ønskede overdækning i forhold til kapitalkravet er til stede under en række anførte stressscenarier, hvorved Livsforsikring vil kunne modstå udsving i renten, uden at kundernes afkast bliver unødigt beskåret gennem tvangssalg eller overforsigtig og dyr afdækningsstrategi. Ledelsen har valgt at fokusere på risikoen i form af hensættelsernes volatilitet frem for at beregne kapitalmålsætningen ud fra præmieniveauer. Ledelsen har på den baggrund fastsat kapitalmålet for Livsforsikring til at udgøre 9 % af livsforsikringshensættelserne. Kapitalmålsætningen i Alm. Brand Bank moder er fastsat med hensyntagen til den skønnede effekt af Basel III reglerne, samt et ønske om til enhver tid at have en kapitaloverdækning i forhold til det individuelle solvensbehov. Den valgte kapitalmålsætning er opgjort som en procent af de risikovægtede aktiver, og er fastlagt til det højeste af 13 pct. og det individuelle solvensbehov tillagt 3 pct.-point. I Alm. Brand Bank koncern er der i kapitalmålsætningen givet et tillæg svarende til egenkapitalen i ikke fuldt ejede datterselskaber. Det vurderes som værende usandsynligt, at alle tre selskaber rammes af særdeles negative begivenheder samtidig, og kapitalmålsætningen i Alm. Brand koncernen er derfor fastsat til summen af kapitalmålsætningen i de tre datterselskaber fratrukket en diversifikationseffekt på 300 mio.kr. 10 af 47

11 Nedenstående tabel viser Alm. Brand A/S s basiskapital og kapitalmålsætninger: Kapitalmålsætning mio.kr. Basiskapital mio.kr. Skadeforsikring (45 % af bruttopræmier) Livsforsikring (9 % af livsforsikringshensættelser) 984 Koncernegenkapital Alm. Brand Bank (17,9% af risikovægtede aktiver) Immaterielle aktiver -82 Alm. Brand Bank datterselskaber 342 Skatteaktiver -660 Diversifikationseffekt -300 Supplerende kapital Kapitalmålsætning i alt Koncernens basiskapital i alt Koncernens lovmæssige kapitalkrav ultimo Overdækning i forhold til lovmæssige kapitalkrav Overdækning i forhold til intern kapitalmålsætning 82 Overdækningen i forhold til kapitalmålsætningen er 82 mio.kr. ultimo En del af koncernens basiskapital består af ansvarlig lånekapital samt hybrid kapital. Det er målet, at indfri den supplerende kapital, når det er muligt. Som følge heraf er det ledelsens forventning, at selskabet tidligst vil være i stand til at udbetale udbytte efter den nuværende strategiperiode, der løber til og med 2012, og kun såfremt koncernens indtjening er tilfredsstillende, og den interne kapitalmålsætning er opfyldt. Alm. Brand A/S har i foråret 2010 forpligtet sig til at tilføre Alm. Brand Bank tilstrækkelig kapital, således at Alm. Brand Bank til enhver tid opfylder det højeste af solvenskravet og det individuelle solvensbehov for Alm. Brand Bank. Denne forpligtelse er maksimeret til det højeste af enten 1 mia.kr., hvoraf 850 mio.kr. er tilført i fjerde kvartal 2010, eller det nettoprovenu som Alm, Brand A/S kan tilvejebringe til og med selskabets ordinære generalforsamling i foråret 2017 ved låntagning fra selskabets hovedaktionær Alm. Brand af 1792 fmba og ved udlodninger fra selskabets dattervirksomheder, dog maksimalt 2 mia.kr Fremtidig overholdelse af kapitalkrav I forbindelse med vedtagelse af budgettet tager koncernens ledelse stilling til om det nuværende kapitalgrundlag er tilstrækkeligt til, at sikre den ønskede strategiske fleksibilitet. Dette gøres ud fra følsomhedsanalyser og scenarioanalyser. Scenarioanalyser Alm. Brand Koncernen anvender en række forskellige scenarier i den interne vurdering af kapitalmålsætningen. I scenarierne estimeres effekten på indtjeningen og solvenskravet. Fremadrettede scenarier i 2011, samt den negative faktor i scenarierne: 11 af 47

12 Scenarier i Alm. Brand A/S Skaderisici Storm scenario Et scenarie, hvor Danmark rammes af to storme til 2 mia. Euro. Snetryk og skybrud scenario Snetryk og skybrud som Alm. Brand oplevede i Afløb i skadeforsikring Afløbstab i 'Erhverv bygning' og 'Privat hus og ejerskifte' som Alm. Brand oplevede i Markedsrisici Spændudvidelse Kreditrisici Tab på pantebreve Koncern Alle på engang Rentespændet mellem realkreditobligationer og swapkurven udvides med 100 bp (ca. svarende til den gennemsnitlige udvidelse i perioden fra efteråret 2008 til foråret 2009). Alm. Brand Bank har yderligere tab og nedskrivninger svarende til 13 % af pantebrevsbeholdningen. Alle de ovenstående begivenheder indtræffer samtidigt. Scenarierne beregnes kvartalsvis og forelægges Risikokomiteen hvert kvartal i forbindelse med overvågningen af Alm. Brands risikoappetit. Ultimo 2010 vil Alm. Brand Koncernen forblive solvent i alle scenarier, men det vil være nødvendigt at overføre kapital til banken, hvis der både opleves Spændudvidelse og Tab på pantebreve. 2.3 Opgørelse af individuelt solvensbehov og samlet kapitalkrav Reglerne for opgørelse af kapitalkravet i henholdsvis pengeinstitutter / finansielle holdingvirksomheder og forsikringsselskaber fremgår af Bekendtgørelse om kapitaldækning og Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber. Det samlede kapitalkrav for de enkelte selskaber er opgjort som maksimum af minimumskapitalkravet, solvenskravet og den tilstrækkelige basiskapital / det individuelle solvensbehov. Det samlede kapitalkrav for Alm. Brand koncernen er opgjort som summen af det samlede kapitalkrav i datterselskaberne Opgørelse af individuelt solvensbehov I modellen til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital og det individuelle solvensbehov i Alm. Brand Koncernen er det blevet valgt at anvende en model baseret på stresstest. Opgørelsesmetoden er i overensstemmelse med Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter og Vejledning om opgørelse af individuelt solvensbehov (for forsikringsselskaber), samt de med Finanstilsynet aftalte principper for opgørelse af kreditrisici. I Alm. Brand Forsikring koncern er QIS 4 stødene anvendt til at beregne solvensbehovet for søjle I risici. Modelopbygning Den nedenstående tabel viser, hvordan de forskellige risici vurderes i Alm. Brand. 12 af 47

13 Alm. Brand Bank Koncernen Forsikringskoncernen Alm. Brand Koncernen Risici Metoder beskrevet af Finanstilsynet QIS 4 stød Interne Modeller Søjle 1 Kredit X X Marked X X Operationel X X Forsikringsrisici X Søjle 2 Likviditetsrisici X Vækst i forretningsvolumen X Kontrolmiljø X Strategiske risici X Omdømmerisici X Risici i relation til virksomhedens størrelse X Afviklingsrisici X Koncernrisici X Eksterne risici X Indtjeningsrisici X X Koncentrationsrisici X Det samlede kapitalbehov beregnes således for alle selskaber under tilsyn i koncernen. For Alm. Brand Bank samt for den samlede Alm. Brand Koncern beregnes det internt opgjorte solvensbehov ved at sætte den tilstrækkelige basiskapital i forhold til de risikovægtede aktiver. Intern Proces Ledelsen i Alm. Brands datterselskaber er ansvarlig for at vurdere og godkende resultater og metoder på selskabsniveau. Dermed opnås overensstemmelse mellem de anvendte metoder og resultater og ledelsens vurdering af risiciene. Ansvaret for metoder og opgørelsen af kapitalbehovet per datterselskab er forankret i de enkelte datterselskaber. Denne tilgang sikrer, at risiciene bliver vurderet, hvor den relevante ekspertise er til stede. Den tværgående risikoafdeling understøtter denne proces i alle datterselskaberne ved at opgøre markedsrisikoen på aktiverne. Processen er illustreret i nedenstående figur. Risk Management Ansvar for markedsrisiko på aktivsiden Økonomi Input omkring budget og resultat Ledelsesinformation Passiver, Forsikringsrisici og konsolidering i Forsikring A/S Livaktuariatet Passiver, Forsikringsrisici og konsolidering i Liv & Pension Kreditsekretariatet Risk Management Bestyrelse Forsikring A/S Vurdering af resultat og metode Bestyrelse Liv & Pension Vurdering af resultat og metode Bestyrelse Bank Vurdering af resultat og metode Koncernledelsen og Risikokomiteen koordinering på tværs af selskaberne Bestyrelsen i Alm. Brand A/S Vurdering af metode og resultat 13 af 47

14 Intern revision har ansvaret for at gennemføre den uafhængige vurdering af opgørelsen af det individuelle solvensbehov. Alm. Brand Bank Alm. Brand Banks opgørelsesmetode for kreditrisici: Et generelt tabsniveau fastlagt ud fra bankens historiske tab, samt de historiske tab i branchen. Et tillæg for svage engagementer fastlagt ud fra en sandsynlighed for misligholdelse multipliceret med et estimat for tabet givet misligholdelse. Disse er fastlagt i overensstemmelse med Finanstilsynets vejledning. Derudover har ledelsen taget stilling til engagementer, der overstiger 1 pct. af basiskapitalen. Tillæg for koncentrationsrisici: Store engagementer og koncentration på ejendomssikkerheder. Alm. Brand Banks opgørelsesmetode for markedsrisici: Til opgørelse af det individuelle solvensbehov for positioner med markedsrisiko tages der udgangspunkt i Finanstilsynets vejledning. Nedenfor er den anvendte beregningstilgang beskrevet. Til opgørelse af solvensbehovet på positioner med renterisiko anvendes den hårdeste kapitalbelastning af 1) rentekurvetwist på 70 bp til ugunst for banken, hvor kurven er inddelt på positioner med en varighed på henholdsvis over eller under 1 år, og 2) en stress af positioner i og uden for handelsbeholdningen på 200 bp. Solvensbehovet på aktiepositioner opgøres ved at stresse aktiepositioner i handelsbeholdningen med 30 pct., mens aktiepositioner i egenbeholdningen i sektoraktier, hvis formål er at understøtte bankens primære drift, stresses med 15 pct. Kapitalbelastningen på valuta opgøres med udgangspunkt i Finanstilsynets valutaindikator 1, hvor Euro positionen stresses med 2,25 pct., mens øvrige valuta stresses med 12 pct. Til opgørelse af solvensbehovet på derivater med modpartsrisiko stresses markedsværdien på derivaterne med 8 pct. Kreditrisikoen på bankens beholdning af obligationer opgøres med udgangspunkt i Finanstilsynets vejledning til oplysning af kapitalforhold og risici i forsikringsselskaber. Opgørelsen af operationel risiko er baseret på basisindikatormetoden, der opgør den operationelle risiko, som 15 pct. af de gennemsnitlige nettorenteindtægter og ikke-renterelaterede nettoindtægter over de seneste tre år. 14 af 47

15 De øvrige risici er opgjort via følsomheds- og scenarioanalyser. De væsentligste resultater af individuelt solvensbehov i Alm. Brand Bank moder er illustreret i nedenstående figur. RISIKOTYPE NØDVENDIG KAPITAL I MIO.KR. PCT. AF RISIKOVÆGTEDE AKTIVER Kreditrisiko ,6 Markedsrisiko 262 1,8 Operationel Risiko 60 0,4 Øvrige risici 9 0,1 Total ,9 Alm. Brand Forsikring A/S Det individuelle solvensbehov følges månedligt og rapporteres til ledelsen. Der er metodefrihed ved opgørelse af det individuelle solvensbehov. I 2010 anvendte Alm. Brand Forsikring QIS 4 standardmodellen til opgørelse af søjle I risici (Forsikringsrisici, markedsrisici og operationelle risici), samt en række stress tests til kvantificering af solvensbehovet til øvrige risici. Alm. Brand Forsikring A/S har i efteråret 2010 deltaget i den seneste prøveberegning/konsekvensanalyse (QIS 5) for Solvens II. QIS 5 giver anledning til følgende væsentlige ændringer: Genkalibrerede parametre i standardmodellen for solvenskravet. Behandlingen af solvenskravet i datterforsikringsselskaber er ændret. I den nuværende lovgivning fratrækkes solvenskravet i moderselskabets basiskapital (Lov om finansiel virksomhed, 131, stk. 4, pkt. 1). I QIS 5 foretages der ikke noget fradrag i basiskapitalen, men der gives et tillæg i moderselskabets solvenskrav. Opgørelsesprincipperne for hensættelserne er anderledes end i regnskabet. 15 af 47

16 2.4 Kapitalsammensætningen i Alm. Brand Basiskapital for Alm. Brand Bank og for Alm. Brand Koncernen Mio.kr. Alm. Brand Bank Alm. Brand Koncern Egenkapital / Kernekapital Foreslået udbytte 0 0 Immaterielle aktiver 0 0 Udskudte skatteaktiver Kernekapital efter primære fradrag Hybrid kernekapital ( 132, uden overgangsordning) Hybrid kernekapital ( 132 a,. overgangsordning) Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter primære fradrag Andre fradrag (halvdelen af solvensbehovet i datterselskaber) Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag Supplerende kapital Basiskapital (før fradrag) Fradrag i basiskapital (halvdelen af solvensbehovet i datterselskaber) Basiskapital (efter fradrag) Solvensprocent 17,9% 28,0% 16 af 47

17 3 Kreditrisici Kreditrisici er risici for tab som følge af, at en eller flere modparter helt eller delvist misligholder deres betalingsforpligtelser over for koncernen. Under kreditrisici hører også Tab/nedskrivning på udlån, garantier, derivater mv. Koncentrationsrisici på kundetyper, engagementstyper, sikkerhedstyper mv. Generel ændring i kreditbonitet som følge af ændringer i lovgivning, økonomiske konjunkturer, markedskutymer og -vilkår mv. Kreditrisici er for Alm. Brand Forsikring relevant i forhold til de finansielle instrumenter, samt risikoen for at reassurandørerne ikke kan betale deres forpligtigelse. Den første risiko behandles under spændrisiko under markedsrisici, mens den anden risiko behandles under forsikringsrisici (default risiko). Derfor vil indeværende afsnit omkring kreditrisici kun vedrøre Alm. Brand Bank. 3.1 Politik og forankring I Alm. Brand Bank lægges der vægt på at identificere, måle og styre kreditrisici. Til brug herfor udarbejdes retningslinjer for bankens långivning, som er samlet i en kreditpolitik. Alm. Brand Banks overordnede kreditpolitik udformes af bankens kreditsekretariat. Væsentlige ændringer behandles af bankens bestyrelse, ligesom denne årligt godkender den samlede kreditpolitik. Kreditpolitik Kreditpolitikken beskriver de holdninger og retningslinjer, der er gældende ved bankens bevillinger af udlån, garantistillelser og andre kreditmæssige risici. Det er Alm. Brand Banks kreditsekretariat, der har det overordnede ansvar for vurdering af og opfølgning på kreditrisiciene, både på den enkelte kunde og på porteføljer. Alm. Brand Bank foretager udlån til privatkunder og I begrænset omfang til leasing og til investeringskreditter I Markets.] Bankens udlån til privatkunder bygger på anvendelse af kreditscoringsmodeller, budgetberegninger og rådighedsbeløbsberegninger. Kreditscoringsmodellerne er blevet udviklet gennem en årrække. Modellerne udvikles og forbedres på baggrund af seneste erfaringer og konjunkturmæssige ændringer. Der anvendes kreditscoringsmodeller for både sikrede og usikrede udlån. 17 af 47

18 Alm. Brand Bank anvender et automatisk beføjelseskontrolsystem på privatkunder. Systemet sikrer sammen med bankens kreditansøgnings- og bevillingssystem at chefer og medarbejdere foretager bevillingsmæssige dispositioner inden for rammerne af de bevillingsbeføjelser, de er tildelt. Systemet understøtter endvidere at oplysninger om kunden indhentes. Disse indgår i det samlede beslutningsgrundlag for kreditsegmentering af kunden og udmåling af de maksimale eksponeringer og risici, inklusive allerede etablerede faciliteter. I erhvervskundesegmentet, der er sat i afløb, foretages kun udlån I forbindelse med kreditforsvar., hvor det vurderes, at bankens risiko for tab nedbringes. 3.2 Opgørelse I den daglige kreditstyring opgøres aktuelle kreditengagementer på enkeltkunder som summen af alle: lån inklusive eventuelle tilbud og tilsagn, maksima for kreditter, herunder uudnyttede dele af committede faciliteter, eventuelle overtræk, garantistillelser, bankens egenbeholdning af værdipapirer udstedt af kunden, beregnet modpartsrisiko af derivater, og andre eventualforpligtelser, herunder effektive kautioner Modpartsrisikoen af derivater modregnes med en risikovægt af de enkelte kontrakter, der beregnes i forhold til den vurderede risiko ved investering i de underliggende aktiver. Ved beregning af modpartsrisiko bliver der foretaget hel eller delvis modregning i det omfang, risici i de enkelte kontrakter anses for at afdække hinanden. 3.3 Default Alm. Brand Bank har for hvert udlånssegment defineret en række kriterier, der afgør, hvornår et engagement anses for misligholdt. Definitionen på default, der anvendes i banken, er konsistent med kravene i EU s Kapitalkravsdirektiv. Et tilgodehavende registreres som værende i default, når det anses som usandsynligt, at kunden fuldt ud indfrier alle sine forpligtelser til Alm. Brand Bank eller dens datterselskaber. Alm. Brand Bank opererer på næsten alle udlånsområder med koncepter, der definerer, om en kunde er i misligholdelse eller ej. Banken har derfor på flere udlånsområder udvidet defaultkriteriet til tillige at indeholde misligholdelseskriterier ved manglende opfyldelse af konceptuelle vilkår. Her vurderes det, om den manglende opfyldelse af de konceptuelle vilkår med stor sandsynlighed har karakter af forventet misligholdelse, der må forventes at føre til egentlig default. 18 af 47

19 3.4 Risikoreduktion Alm. Brand Bank anvender i overensstemmelse med reglerne i Kapitaldækningsbekendtgørelsen finansielle sikkerheder samt pant i fastejendom til afdækning af kreditrisikoen. Skemaet nedenfor viser for hver enkel eksponeringskategori sikkerhedernes dækning, det vil sige den fuldt justerede størrelse af sikkerhederne inden for hver eksponeringskategori. Disse tal er opgjort per 31. december Eksponering fordelt på restløbetid samt sikkerheders dækning per eksponeringskategori for Alm. Brand Bank, opgjort i mio. kr. Eksponeringskategori Til og Over 5 Total Sikkerheders med 3 år dækning måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v Eksponeringer mod detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk Andre eksponeringer I alt Eksponeringen er opgjort inklusiv uudnyttede kreditfaciliteter og modpartsrisiko men fratrukket nedskrivninger. De viste sikkerheder for pant i fastejendom ligger indenfor 80% af ejendommens værdi for private ejendomme og 50% af værdien for erhvervsejendomme. I tillæg til de viste sikkerheder har Alm. Brand Bank udlån til Alm. Brand Finans, hvor der også er sikkerhed bag udlånene. Derudover er der sikkerhed bag Alm. Brand Banks udlån til PFI engagementer. 19 af 47

20 3.5 Nedskrivninger Nedskrivninger på tilgodehavender foretages efter regelsættet i International Financial Reporting Standards 7", når objektiv indikation af værdiforringelse indtræder. Størrelsen af nedskrivningen findes ved at beregne nutidsværdien af de forventede, fremtidige betalingsstrømme. Vurdering af nedskrivningsbehov foretages løbende via en proces, der styres af Alm. Brand Banks Kreditsekretariat. Til opgørelse af gruppevise nedskrivninger er i 2010 anvendt en tilpasset model baseret på en model udviklet af Lokale Pengeinstitutter. Alm. Brand Banks datacentral (Bankdata) arbejder på en ny model. Det er uvist hvornår den forventes implementeret, idet lovgrundlaget ikke er vedtaget. På finansielle aktiver, hvor der er indtrådt objektiv indikation for værdiforringelse, vil der blive foretaget en nedskrivning svarende til forskellen mellem bogført værdi og nutidsværdien af de forventede, fremtidige betalingsstrømme. Nedenfor vises en mere detaljeret beskrivelse af nedskrivninger i Alm. Brand Bank. Nedskrivningsprocent for Alm. Brand Bank i perioden % 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Procenten opgøres som den samlede korrektiv konto i forhold til udlån til amortiseret kost og garantidebitorer. 20 af 47

21 Driftsførte tab og nedskrivninger for Alm. Brand Bank i perioden Mio. kr Detaileksponeringer vedr. finansiering af fast ejendom Detaileksponeringer vedr. finansiering af biler Øvrige detaileksponeringer Erhvervseksponeringer Instituteksponeringer Statseksponeringer I alt Opgjort for Alm. Brand Bank mor, eksklusiv kursreguleringer på pantebreve. Årets bevægelser for individuelle og gruppevise nedskrivninger for Alm. Brand Bank i 2009 og 2010 Individuelle og gruppevise Akkumulerede nedskrivninger for Alm. individuelle Gruppevise Nedskrivninger i alt ninger i alt Nedskriv- Brand Bank i 2009 og nedskrivninger nedskrivninger kr Nedskrivninger primo Årets nedskrivninger Tilbageførte nedskrivninger Nedskrivninger, der er konstateret tabt Nedskrivninger ultimo Opgjort for Alm. Brand Bank mor, eksklusiv kursreguleringer på pantebreve. Nedskrevne udlån før og efter nedskrivninger for Alm. Brand Bank i 2009 og 2010 Mio. kr. Individuelle nedskrivninger 2010 Gruppevise nedskrivninger 2010 Nedskrivninger i alt 2010 Nedskrivninger i alt 2009 Udlån hvor der nedskrives Nedskrivninger Udlån efter nedskrivninger Opgjort for Alm. Brand Bank mor, eksklusiv kursreguleringer på pantebreve. Fordeling af nedskrivninger og nedskrevne udlån ud fra formål for Alm. Brand Bank i 2010 Mio. kr. Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger i alt Misligholdte fordringer Detaileksponeringer, heraf Sikkerhed i fast ejendom Sikkerhed i biler Øvrige detaileksponeringer Erhvervseksponeringer Instituteksponeringer Statseksponeringer I alt Opgjort for Alm. Brand Bank mor, eksklusiv kursreguleringer på pantebreve. Som allerede nævnt i kapital 2 forventer Alm. Brand yderligere nedskrivninger frem til 31. december 2012 på 550 mio. kr. 21 af 47

22 3.6 Risikokoncentration Alm. Brand Banks identifikation af risikokoncentrationer i kreditporteføljen indgår som parameter i kreditrisikostyringen. Risikokoncentrationen kan ske på størrelse af krediteksponeringer, enkeltaktiver eller engagementstyper. Alm. Brand Banks nuværende engagement vedrører primært garantistillelser og udlån til private boliger, erhvervs- og investeringsejendomme samt pantebreve og finansiering af investering i pantebreve. Bankens fremtidige fokusering på privat kundeområdet vil betyde, at koncentrationsrisikoen vil falde, både i forhold til store engagementer og i forhold til eksponeringen mod ejendomsmarkedet. Summen af store engagementer, opgjort i overensstemmelse med Finanstilsynets krav til kvartårlig indberetning, udgør ca. 68 procent af bankens basiskapital ultimo 2010, fordelt på 5 engagementer. Kendetegnene for disse engagementer er, at kreditrisikoen reelt er fordelt på finansiering af en række ejendomme. Antal engagementer der overstiger 10% af basiskapitalen for Alm. Brand Bank i perioden Ultimo Store engagementer antal af 47

23 4 Markedsrisici Markedsrisici er risikoen for tab som følge af, at dagsværdien af aktiver og passiver ændrer sig på grund af ændringer i markedsforholdene. Markedsrisici vedrører rente-, valuta- og aktiepositioner og påvirkes af såvel generelle som specifikke markedsbevægelser. Markedsrisici er tværgående finansielle risici og er derfor relevante at betragte for hele Alm. Brand Koncernen. For markedsrisikoområdet skelnes der, i banken, mellem poster i og uden for handelsbeholdningen og mellem generel og specifik risiko. Tilsvarende opdeling er ikke relevant for forsikringsområdet. Markedsrisici uden for handelsbeholdningen vil derfor kun blive yderligere specificeret for Alm. Brand Bank. Ved opgørelse af markedsrisici anvendes hovedsageligt traditionelle risikomål. Definition Markedsrisikoen består af følgende komponenter: Renterisici er risici for tab som følge af ændringer i markedsrenten Valutakursrisici er risici for tab på koncernens positioner i fremmed valuta som følge af ændringer i valutakurser Aktierisici er risici for tab som følge af ændringer i aktiekurser Øvrige markedsrisici, herunder o o Ejendomsrisici er risici for fald i ejendomsværdier for koncernens ejendomme Kredit- og modpartsrisici er risiko for at selskabet påføres et tab, fordi en modpart i en kontrakt på et afledt finansielt instrument ikke kan opfylde sin forpligtelse over for selskabet o Spændrisici er risici for tab på et aktiv, passiv eller finansielt instrument som følge af ændringer i kreditspændet i forhold til den risikofrie rentekurve. 4.1 Politik og forankring (målsætninger) Formålet med styringen af markedsrisici er at afbalancere den samlede finansielle risiko på aktiver og passiver for herigennem at opnå en tilfredsstillende afvejning af afkast og risiko. På tværs af koncernen er der, i overensstemmelse med kravene i Lov om finansiel virksomheds 70-71, udarbejdet politikker med tilhørende retningslinjer, der fastlægger den overordnede risikoprofil samt rammer for de forskellige typer af finansielle risici. De respektive politikker for koncernens selskaber er tilpasset de forhold, som selskaberne agerer under. 23 af 47

24 Bestyrelsen for Alm. Brand A/S fastsætter og godkender den overordnede politik for koncernens påtagelse af markedsrisici, ligesom bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer herfor og den krævede rapportering. 4.2 Modelanvendelse Ved opgørelsen af markedsrisici benyttes hovedsageligt traditionelle risikomål, herunder Value-at- Risk. Herudover anvendes der for forsikringsselskaberne interne aktiv-passiv modeller, samt stresstest i form af blandt andet Finanstilsynets risiko- og kapitalopgørelser. For enkelte afledte finansielle produkter, hvis værdi afhænger af både aktie- og rentemarkedet, benyttes interne modeller, der ved Monte Carlo simulation estimerer aktie- og renterisici for produktet. De traditionelle risikomål benyttes til den daglige opgørelse af markedsrisici. Til opgørelse af renterisikoen på rentebærende aktiver beregnes værdiændringen ved en generel renteændring på 1 %.- point. Renterisikoen opgøres på baggrund af modificerede optionsjusterede varigheder. I Alm. Brand Liv & Pension anvendes afledte instrumenter for at sikre, at renterisici på aktiver og passiver omtrent er på samme niveau. Selskabet har udviklet en simpel ALM model til at styre sammenhængen mellem aktiver og passiver. Modellen køres hver uge og kommer med en analyse af konsekvenserne ved ændringer på op til +/- 2 %.-point i diskonteringsrenterne efter PAL. ALM modellen bygger på en række forudsætninger omkring konverteringssandsynligheder, parallelskift i renteniveauet mv. Modellen er statisk, hvilket betyder, at den beregner effekten af en renteændring her og nu. Egenkapital, ejendomme og kapitalandele indgår ikke i beregningen. Der foretages månedligt opfølgning på, hvorvidt modellens forudsigelser svarer til efterfølgende realiserede resultater. Heraf fremgår generelt, at modellen giver en god indikation af effekten ved renteændringer. Der er i ALM modellen lagt grænser ind for selskabets risikovillighed. Grænsen er fastsat til et maksimalt tab på 600 mio.kr. ved en renteændring på 2 %- point. Er diskonteringsrenten mellem 2,5 % og 3,5 % benyttes dog et rentefald ned til 1,5 %-point, og er diskonteringsrenten under 2,5 %. benyttes et rentefald på 1 %. Der foretages løbende afdækning således, at nettoeffekten på balancen ved den specificerede renteændring maksimalt svarer til et tab på 600 mio.kr. For aktier beregnes en aktiemarkedseksponering, der indregner følsomhederne over for ændringer i aktiemarkedet for aktier, finansielle instrumenter som futures og optioner samt øvrige afledte finansielle instrumenter, hvis værdi afhænger af aktiemarkedet. I Alm. Brand Bank opgøres valutarisici efter Finanstilsynets valutaindikator 1 og 2, som er beskrevet i afsnit 4.7., Finanstilsynets risiko- og kapitalopgørelser udarbejdes for forsikringsselskaberne og er stresstest af aktiverne og passiverne overfor renteændringer, aktiemarkedsfald mv. 24 af 47

25 4.3 Modelvalidering De interne aktiv/passiv-modeller, som estimerer aktivers og passivers følsomheder over for renteændringer, vurderes løbende ved back tests. Herved sammenholdes det realiserede nettoresultat for aktiver og passiver med modellens estimat ved den realiserede renteændring under forudsætning af uændrede positioner. Alm. Brand koncernens VaR-model bliver back testet på daglig basis. Det sker ved, at VaRniveauet for hver portefølje hver dag gemmes i en database sammen med det faktiske daglige afkast for porteføljen. Validiteten af modeller, der estimerer markedsfølsomheder for finansielle produkter, der både afhænger af rente- og aktiemarkedsudvikling, kontrolleres løbende ved at sammenholde modellens output for markedsværdi med de kvoterede kurser. Herudover er der etableret rutiner og procedurer, der kontrollerer de kurser og øvrige markedsdata, der benyttes ved den løbende opgørelse af markedsrisici. 4.4 Overvågning Der foretages en daglig overvågning af markedsrisici af den tværgående risikoafdeling, som har et koordinerende ansvar for risikostyring på koncernniveau. Risikoafdelingen kontrollerer, at de fastsatte investeringsrammer for de enkelte selskaber i koncernen er overholdt. Opgørelsen af markedsrisici og efterlevelse af de fastsatte investeringsrammer for de enkelte selskaber i koncernen rapporteres til bestyrelse og direktion i de respektive selskaber. 25 af 47

26 4.5 Aktivallokering i Alm. Brand Aktivallokering generelt Alm. Brand har traditionelt en forsigtig tilgang til allokering af både egne og kunders investeringsmidler. For såvel banken som forsikringsforretningerne indebærer dette blandt andet, at der kun holdes beskedne aktieandele samt at der ikke foretages investeringer i eksotiske produkter. Bank, fordeling af investeringsaktiver 31 december 2010 Liv, fordeling af investeringsaktiver 31 december 2010 Figuren viser Alm. Brand Bank Pro rata Emerging markets 0% Statsobligationer 0% Kreditobligationer 0% Øvrige rente- 21% Pantebrevebærende 0% Aktier 4% Ejendomme 0% Realkreditobligationer 75% Kreditobligationer 2% Statsobligationer 32% Emerging markets 2% Øvrige rentebærende 0% Aktier 11% Ejendomme 13% Realkreditobligationer 40% Skade, fordeling af investeringsaktiver 31 december 2010 Emerging markets 0% Kreditobligationer 2% Statsobligationer 5% Øvrige rentebærende 0% Aktier 1% Ejendomme 0% Realkreditobligationer 92% 26 af 47

27 4.6 Renterisici Renterisici i Alm. Brand opgøres som risikoen for tab/gevinst som følge af at renten stiger eller falder. Renterisici måles normalt som de forventede kursændringer på rentepositioner, der følger af en umiddelbar ændring i alle renter på 1 procentpoint i enten op- eller nedadgående retning. Renterisici opgøres på tværs af koncernen for alle forretningsområder, hvor der tages renterisici. For afdelinger der handler renteoptioner, måles desuden det maksimale tab per procent ved en given renteændring. Udvalgte elementer af Alm. Brands renterisiko er yderligere specificeret nedenfor. Renterisici i banken Alm. Brand Bank har en betydelig ejerandel i datterselskabet Alm. Brand Formue. For at give et mere retvisende billede at bankkoncernens renterisiko måles og styres risici derfor inklusiv ejerandelen i dette datterselskab. Renterisici i Alm. Brand Bank kan opdeles i renterisici i egenbeholdningen og renterisici i handelsbeholdningen. Ultimo 2010 var Alm. Brand Bank pro ratas samlede renterisiko -18 mio.kr., svarende til -1,1% af bankens egenkapital. Heraf udgjorde renterisici udenfor handelsbeholdningen 36 mio.kr. mens renterisici i handelsbeholdningen udgjorde -54 mio.kr. Bankens renterisici i handelsbeholdning er primært afledt af handel for kunder. Omfanget af positionstagning i markedet for bankens regning sker kun i begrænset omfang. Af bankens renterisici uden for handelsbeholdningen er hovedparten afledt af bankens beholdning af obligationer samt beholdningen af pantebreve. I bankens styring af renterisici foretages endvidere udfra en pro rata opgørelse af rentestrukturrisikoen, der udtrykker tab, der opstået som følge af ikke parallelle ændringer i rentekurven. Risikoen mod ændringer i rentekurven opgøres for intervallerne 0-6 mdr., 6-12 mdr., 1-2 år, 2-3,6 år, 3,6-5 år og mere end 5 år. Bankens risikopolitik tillader en total renterisiko eller renterisiko i pr. interval på minimum -70 mio.kr. og maksimum 70 mio.kr for Alm. Brand Bank prorata. Renterisiko Alm. Brand Bank Moder Alm. Brand Bank (pro rata) Alm. Brand Bank Koncern Renterisiko Regnskabsmæssig renterisiko af 47

28 Renterisiko fordelt på buckets, mio. kr Total 0-6 mdr mdr. 1-2 år 2-5 år 5 år - Hovedparten af bankens renterisici er eksponeret mod danske kroner. Renterisici i andre valutaer end DKK og EUR forsøges holdt på et minimum. Total renterisiko pr. valuta, mio. kr AUD CAD CHF DKK EUR GBP JPY NOK SEK TRY USD Øvrige Total Renterisici i skadeforsikringsselskabet og livsforsikringsselskabet Renterisikoen i skadeforsikringsselskabet og livsforsikringsselskabet styres på baggrund af nettorenterisikoen, dvs. efter at renterisikoen på aktiver og passiver er sammenlagt. Nettorenterisikoen fordelt på løbetid fremgår for de to selskaber i figurerne nedenfor (set i fht. et rentefald på 100 basispunkter). 28 af 47

29 Fordeling af nettorenterisiko i skadeforsikringsselskabet, Renterisiko, mio.kr Y 2Y 5Y 7.5Y 10Y 15Y 20Y 25Y 30Y Fordeling af nettorenterisiko i livsforsikringsselskabet, Renterisiko, mio.kr Y 2Y 5Y 7.5Y 10Y 15Y 20Y 25Y 30Y -40 I forbindelse med den nye kontributionsbekendtgørelse er Alm. Brand Liv & Pensions bestand pr. 1. januar 2011 blevet opdelt i tre rentekontributionsgrupper, således at der kan foretages en opsplitning af investeringsresultatet. Risikoen måles herefter også eksplicit på hver rentekontributionsgruppe. Med opsplitningen er selskabets risiko forøget, idet bufferne ikke længere kan anvendes på tværs af kontributionsgrupperne det er alene gruppens egne buffere, der kan anvendes til at dække tab for gruppen selv. Imidlertid kan denne risiko imødegås af et individuelt afdækningsprogram for hver rentekontributionsgruppe. Herudover betyder opsplitningen, at hver rentekontributionsgruppe får sin egen investeringssammensætning, som er afpasset forpligtelserne. Alm. Brand Liv og Pension anvender 29 af 47

Risiko- og kapitalstyringsrapport

Risiko- og kapitalstyringsrapport Risiko- og kapitalstyringsrapport Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø 1 Indhold 1 ORGANISATION 3 1.1 Revisionsudvalg 4 1.2 Forankring 4 1.3 Rapportering 6 2 KAPITALSTYRING 7 2.1 Kapitalstyring

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 2 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.09.2012

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.09.2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 5 Solvensmæssig overdækning... 5 Solvensmål... 5 Dato: 23.11.2012 Side 2 Indledning

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2010 1 1 Indledning...3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov...3 2.1 Individuelt solvensbehov... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes én gang

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Ifølge kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal Andelskassen Oikos (herefter Oikos) offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og politikker for

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Risikorapport. 1. halvår 2016

Risikorapport. 1. halvår 2016 Risikorapport 1. halvår 2016 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2012 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 4 II Anvendelsesområde 1 III Basiskapital 2 Øvrige oplysninger i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2009. Alm. Brand A/S

Risiko- og kapitalstyring 2009. Alm. Brand A/S Risiko- og kapitalstyring 2009 Alm. Brand A/S Indhold 1 Organisation... 4 1.1 Risikostyring... 4 1.1.1 Forankring... 5 1.2 Risikoappetit... 5 1.3 Organisation... 8 1.3.1 Bestyrelse... 8 1.3.2 Koncerndirektion...

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2014

Risikorapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

1. halvår Risikorapport

1. halvår Risikorapport 1. halvår 2012 Risikorapport Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken. Denne

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter i CRR-forordningen artikel 431-455.

Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter i CRR-forordningen artikel 431-455. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. marts 2015) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere