Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr Årsregnskab Budget 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr. 30851218. Årsregnskab 2012. Budget 2013"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Frodesgade 125 Postboks Esbjerg Telefon Telefax Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr Årsregnskab 2012 Budget 2013 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Andelsboligforeningen Bøgeparken Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse for Balance pr Noter 9 Budget 2013 (ej revideret) 12

3 Andelsboligforeningen Bøgeparken 1 Foreningsoplysninger Forening Andelsboligforeningen Bøgeparken Bøgeparken Haslev CVR-nr.: Hjemstedskommune: Faxe Telefon: Bestyrelse Jan Salto Bach (formand) Erik Sørensen Mie Saltofte Sørensen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

4 Andelsboligforeningen Bøgeparken 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret for Andelsboligforeningen Bøgeparken. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver og finansielle stilling pr samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at værdiansættelsen ved overdragelse af andelsbeviserne indtil næste generalforsamling sker således, at ejendommen indgår i foreningens formue til offentlig vurdering, jf. Andelsboliglovens 5 stk. 2 c. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Haslev, den Bestyrelse Jan Salto Bach Erik Sørensen Mie Saltofte Sørensen formand

5 Andelsboligforeningen Bøgeparken 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Bøgeparken Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Bøgeparken for regnskabsåret , der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen grad af sikkerhed herom. Esbjerg, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Flemming Bro Lund statsautoriseret revisor

6 Andelsboligforeningen Bøgeparken 4 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter Boligafgift vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender. Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld.

7 Andelsboligforeningen Bøgeparken 5 Anvendt regnskabspraksis Skat Andelsboligforeninger er omfattet af selskabsskattelovens 1 stk. 1 nr. 6. Skattepligt omfatter alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, hvilket ikke er tilfældet i denne andelsboligforening. Balancen Materielle anlægsaktiver Grund og bygninger måles til anskaffelsessum. Indskud/andelenes værdi Andelsbevisernes værdi bliver opgjort ifølge foreningens vedtægter, under iagttagelse af reglerne i Lov om andelsforeninger og andre bofællesskaber (ABL) til én af følgende værdier: Anskaffelsessummen Handelsværdi som udlejningsejendom Offentlig vurdering Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, hvilket princip andelsbeviset ved overdragelse foreslås værdiansat til, jf. reglerne i ABL 5, stk. 2, hvortil skal lægges værdien af de forbedringer, som den enkelte andelshaver selv lovligt har foretaget. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Reserveret til fremtidig vedligeholdelse af ejendommen Reserveret til fremtidig vedligeholdelse af ejendommen omfatter beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse. I henhold til vedtægternes 32.4 indgår de reserverede beløb ikke i beregningen af andelsværdien. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles til pantebrevsrestgælden. Øvrige gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

8 Andelsboligforeningen Bøgeparken 6 Resultatopgørelse for (ej 2012 revideret) 2011 kr. t.kr. t.kr. Indbetalt fra andelshavere Adkomsterklæringer og ventelistegebyrer Grøn arbejdsdag Gebyr ved handler Forudindgået til imødegåelse af rentestigning Tilbagebetaling af ejendomsskat og renter, tidligere år Rykkergebyr Indtægter Skatter og afgifter Renovation og genbrugsplads Bygningsforsikring El fællesarealer Vedligeholdelse fællesarealer, heri snerydning m.m Vedligeholdelse bygninger Administrationsomkostninger Omkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle omkostninger 2 ( ) (514) (567) Årets resultat Forslag til resultatdisponering Reserveret til vedligeholdelse af gasfyr Reserveret til vedligeholdelse af ejendom Anvendt af reserveret til vedligeholdelse af ejendom (12.044) 0 (76) Betalte prioritetsafdrag Overført restandel af årets resultat (11) Disponeret i alt

9 Andelsboligforeningen Bøgeparken 7 Balance pr Note kr. t.kr. Grund og bygninger Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavende hos andelshaver (huslejerestance) Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Bankindestående: Danske Bank konto nr Omsætningsaktiver Aktiver

10 Andelsboligforeningen Bøgeparken 8 Balance pr Note kr. t.kr. Oprindeligt indskud fra andelshaverne Akkumuleret opsparing primo Betalte afdrag på prioritetsgæld Overført resultat (11) Reserveret til vedligeholdelse af ejendommen Egenkapital Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser Indgået til imødegåelse af rentestigning Tilbagebetaling af ejendomsskat 0 51 Skyldigt revisorhonorar Andre skyldige omkostninger Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring 7 Eventualforpligtelser 8

11 Andelsboligforeningen Bøgeparken 9 Noter 1. Administrationsomkostninger 2012 (ej 2012 revideret) 2011 kr. t.kr. t.kr. Administrationshonorar Revisorhonorar Revisorhonorar ekstraordinært Kontorartikler Kørselsgodtgørelse Telefongodtgørelse PBS og gebyrer m.m Kontingent ABF Generalforsamlinger og møder Gaver og blomster Erhvervsforsikring Finansielle omkostninger Renter prioritetsgæld Grund og bygninger kr. t.kr. Ejendommen er værdiansat til anskaffelsessum Ejendommens offentlige vurdering pr udgør kr

12 Andelsboligforeningen Bøgeparken 10 Noter 4. Oprindeligt indskud Indskuddet hidrører fra 14 andelshavere: kr. t.kr. 14 stk. á kr Reserveret til vedligeholdelse af ejendommen Reserveret til vedligeholdelse af ejendommen, primo Reserveret indeværende år inkl. gasfyr og trykekspansion Anvendt indeværende år: VVS-arbejder(11.094) (6) El-eftersyn 0 (3) Udskiftning af trykekspansion 0 (8) Maling af carporte 0 (29) Nyt gulv 0 (17) Nedgravning af dræn 0 (13) Eftersyn gaskedel (950) 0 6. Prioritetsgæld BRFkredit opr kr., F1 rente 2,43196%, afdragsfri BRFkredit opr kr., kontant lån, rente 4,5468% BRFkredit opr kr., kontant lån, rente 4,6236% Afdrag indeværende år ( ) (165) Pantebrevsrestgæld Kontant kursværdi Restløbetid beregnet til ca. 22 år. 7. Bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring Forsikringssum jf. vedtægternes 31 udgør kr. 8. Eventualforpligtelser Sikkerhedsstillelser: Foreningens medlemmer hæfter alene for foreningens forpligtelser med deres indskud. Der er herudover stillet pant for prioritetsgæld med restgæld på i alt t.kr. i ejendommen. Afgivne garantier: Der er ikke stillet garanti for andelshaverne.

13 Andelsboligforeningen Bøgeparken 11 Noter 9. Andelens værdi Med henvisning til 6, stk. 5 i "Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber" skal bestyrelsen give følgende oplysninger om de enkelte andelsbevisers værdi pr. 31. december Ved opgørelse af foreningens formue kan ejendommen iflg. Andelsboliglovens 5, stk. 2 og vedtægterne ved generalforsamlingsbeslutning ved overdragelse ansættes til én af følgende tre værdier med tillæg af individuelle forbedringer: a) Anskaffelsespris kr. b) Handelsværdi som udlejningsejendom - Ikke opgjort - c) Seneste offentlige vurdering Formuen kan herefter opgøres efter to forskellige principper: Anskaffelsespris kr. Offentlig vurdering kr. Oprindeligt indskud fra andelshaverne Opsparing Regulering af ejendom til offentlig vurdering Regulering af prioritetsgæld til kontantværdi 0 ( ) Værdi af samtlige andelsbeviser Andelsbevisets værdi Pr Procent- opgjort til Forventet mæssig Periodens Anskaffel- Offentlig stigning fordeling opsparing sespris vurdering næste år % kr. kr. kr. kr. Bøgeparken , I alt 14 andele 100, Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at værdiansættelsen af andelsbeviserne indtil næste generalforsamling sker således, at ejendommen indgår i foreningens formue til offentlig vurdering, jf. Andelsboliglovens 5 stk. 2 c. Ved valg af offentlig vurdering (metode C) gøres opmærksom på, at denne er beregnet med udgangspunkt i seneste offentliggjorte ejendomsværdi pr Denne er ikke nødvendigvis udtryk for dagsværdien, som en evt. køber vil betale for andelen. Offentliggørelse af ejendomsværdien pr forventes primo marts Hvis den nye vurdering pr afviger væsentligt fra den nuværende kendte vurdering, skal der foretages ny beregning af andelens værdi.

14 Andelsboligforeningen Bøgeparken 12 Budget 2013 (ej revideret) Fællesudgifter Ejendomsskat kr. Renovation genbrugsplads og rottebekæmpelse Bygningsforsikring Erhvervsforsikring Revision og budgetudarbejdelse Administrationshonorar Kontingent ABF Generalforsamling mv Gebyrer mv. heri kontorhold og telefongodtgørelser Belysning fællesarealer Vedligeholdelse af fællesarealer Snerydning, anslået Hensættelse til service af gasfyr, 50 kr. pr. måned Hensættelse til vedligeholdelse, m 2 á 2 kr. pr. måned Hensættelse til eftersyn trykekspansion, 20 kr. pr. bolig pr. måned Fællesudgifter i alt Fællesudgifter pr. bolig pr. år Det foreslås, at fællesudgifterne ændres til 1/12 del kr. pr. måned. Terminsydelser BRF kredit opr kr., ydelse F1, afdragsfri, rente 0,41052% BRF kredit opr kr., ydelse F1, afdragsfri, rente 0,41052% BRF kredit opr kr., ydelse , kontantlån, rente 4,0865% BRF kredit opr kr., ydelse , kontantlån, rente 4,0865% BRF kredit opr kr., ydelse , kontantlån, rente 4,6236% BRF kredit opr kr., ydelse , kontantlån, rente 4,6236% Terminsbetalinger i alt andele á kr. pr. måned udgør Der er indregnet varslet forhøjelse af bidragsprocent pr fra 0,6% til 1,1%.

15 Andelsboligforeningen Bøgeparken 13 Budget 2013 (ej revideret) Bøgeparken nr. Opsparing Ændring Bolig Fælles Renovations- Grønne til senere pr. ydelse udgifter spand arealer rentestigning I alt måned kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr I alt maj-js T:\AFD31\ \ re1301.docx

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C

Andelsboligforeningen Lundbis Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18 8000 Århus C Årsrapport for 2008 (30. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere